Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYFP Portekiz Dıs İsleri Bakanı ile mülâkat Baştarafı 1 inci sahifede Bojtaraft 1 inci sahifede letlerarası Para Fonu Idare Kuıu Birleşmesini bilir ve güvenBir müddet evvel esrarh bir sibul Valiliği tarafından emrine ve liğimizi koruyabilirsek istikbale yapmışür. Hasan Polatkan aynca lu toplanüsmda söz alan Türkiye gara içerken yakalanan Mehmed rilen mihmandarlarm refakatinde iyimserlikle bakabiliriz. Ancak, bu İtalya, Trieste civarmdaki kuv Salı günü Birleşik Amerika MaU Maliye Bakanı Hasan Polatkan Bayraktar isinüi esrarkeş mahkeSaraylan ve müzeleri gezıyor, şe iyimserliğin şartı da çalışmah, yaye Bakanı George M. Murphy'yl bu teşekkülü sınal bakımdan nis meye verilmiş ve dün 5. asliye cevetlerini çekmiyeceğini Batılı refine ziyafetler tertipleniyor.. Vel ni müsbet çalışmaktir. de ziyaret eüniştir. beten geri kabnıj memleketlerin zada yapılan duruşması sonunda devletlere bildirdi hasıl öylesine mütenekkiren sePolatkan aynca Amerika Deniz yabancı sermaye ve teknisyenlere 3 sene hapse mahkum edümiştir. Portekiz Dış İşleri Bakanımn yahat ediyor ki, bundan dana giz kuzey Afrika hâdiseleri hakkınBelgrad 10 (aa.) Yugosla\'ya Harekât Dairesi Başkanı Amiral olan ihü'yaclannı gözönünde tut Yeni kanunun tatbiknıdan sonra lisi olamaz! işleri Bakanlığı müsteşarı Carney ile de görüşmüştür. da elbette ki bir diyeceği olmaby Dış mağa davet etmiştir. tstanbul mahkemelerinde verilen Maamafih Dış İşleri Bakanı bu dı. Bu sebeble kendisind°ıı, Tu Ales Bebler, bugün Yugoslav millî Türkiye Maliye Bakanı İndiana Polatkan, Türkiyenin 1954 yı ilk mahkumiyet karan bu olmaknus ve Fas hâdisalerile Fransailn meclisinde söylediği bir nutukta Cumhuriyetçi senatörü Homsr E. hnda, millet huzuruna müteva tadır. hayattan son derece memnun. İki gündenberi İstanbulda tam durumunu mütalea etmesini rica şöyle demişür: Caperhart'ın George M. Murphy zin bir bütçe ile çıkmak azmindt « Italyan hükumeti tarafından için tertib ettiği bir ziyafete se bulunduğunu, yarmki toplantıda, mânasıle (1001 gece masallan) nı ettik. Coğrafî ve siyasî bakımdan yaşiyorum, dedi. Kanaatimce diin mutavassıt durumda buiun?n Pcr Trieste civarmda alınmış olan ted natörün şeref misafiri olarak da Türkiyenin yabana sermayeye teşyarun en güzel şehri İstanbuldur. tekiz Dış İşleri Bakanı şunları birler hâlâ yürürlüktedır. Filhakika vet edilmiştir. mil etmek kararında olduğu kobize gelen malumata göre bizim Şahane bir güzelliği var: Bopaz, söyledi: Poratkarun beyanab laylıklann mahiyeti hakkmda hüdudumuz boyunca harekete geçMEVSİM HASTAUKIARI* YA2 İSHAÜNE Haliç, Adalar, saraylar, müzeler Washington, 10 (AJ.) Mil izahat vereceğini söylemiştir. Kuzey Afrika milletlerine miş olan Italyan kıt'alan kışlalarıParis 10 (Radyo) Başbakan ve... sempatimiz bulunduğu şüphesiz na dönmemiştir. Churchill, hiç beklenmedik bir anKARŞI İAVRUNUZU KORUYAB/IMÇK ...Ve Kapalıçarşı, değil mi? dir. Ancak, dileğimiz, baü devletda bugün birdenbire Londraya geBiz hâdiselerin cereyanını dikİÇİN OM. SOL VİTAMİNIİH, YÛZÛf YÜZ Evet orası. Nereden bildiniz? lerile Afrika milletlerinin mıişte j katle takib ediyoruz Yugoslav malerek makamına uğramıştir. Chur Kolay. Bütün turistler, kam rek menfaatlerine uygun bir nekamları icab edecek bütün tedbirchill az sonra Amerikan büyük elSAF ARI UNlARhu B£SC£İİNİZ. biyo muamelesinden sonra oraya ticeye vanlmasıdır. çisini kabul ederek kendisile uzun leri almak üzere hazırlıkh bulun BaştaTajı 1 ıncı sahifede koşarlar. Peki, bu seyahat neden Büştarafı 1 mcı sahifede müddet görüşmüştür. Portekiz deyince akla İspanya maktadır. Bununla beraber bu ted Hastalığından kurtulduğundan icab etti ve ne kadar sürecek? gelir. Ve İspanyayla Amerikanın birler ne mahiyette olursa olsun, desteklemektedir. Bütün milletlerle yanat hakkmda ne düşündüğünü Neden mi icab etti? Bu sıson zamanlardaki yakınlaşmalnn Yugoslavya, kendi hesabına, men dostluk ve işbirliği politikası güden kendisinden soran bir muharriri beri ilk defa olarak, Churchill bir ecnebi devlet büyük elçisini kabul ralarda Dış İşleri Bakanlığı vazi hakkmda Portekiz Dış İşleri Ba faatlerini korumak bakımmdan da Bulgar hükumeti, bu dostluğun ve mize şu cevabı vermiştir: ima sakin ve vakarlı bir tavır ta işbirliğinin, i)ütün memleketlerin fesi insanı o kadar yoruyor ki, kanının fikri sorulur. t Halk Partisinin, iktidara etmektedir. millî hükümranhklanna ve bağımBaşbakanın Londraya hemen geyıllık istirahatimi alınca hemen 1 1953/1954 öğretim yılı için As. yargıç yetiştirmek üzere AnEkselans Paulo Cunha bu mev kınmak azmindedirsızhklanna riayet ve eşitlik hakla tekrar gelmek hırsile millî men lerek Amerikan büyük elçisini kaİtalya, askerlerini geri kara Hukuk Fakültesine (25) ve As. öğretmen yetiştirümek üzere d« vapura atladım. 15 gün sürecek zuda da şöyle konuştu: faatleri ayaklan altına alan yazıcı nna hürmet esasına dayanroası gebul etmesi çeşidli tefsirlere yol aç Ankara Dil, TarihCoğrafya Fakültesine (2 Türk dili ye edebiyaü, S olan bu seyahat boyunca politıkacekmiveceğini biMirdi Kanaatimizce, baü savunma ıektiği fikrindedir. Bulgar hüku ve sözcülerine, dün de liderleri mıştır. ingilizce, 2 fransızea, 1 almanca), (8) öğrenci Ankara Üniversitesi Fen Roma 10 (a.a) İtalya bugün meti, Lyrıca, Balkîin memleketleri İstanbulda irad ettiği nutkan şu dan tamamile uzak, basit bir insistemini kuvvetlendirmek için IsFakültesine (4 matematikastronomi, 2 fizikmatematik, 3 biyoloji); ean gibi gezip eğlenerek, başımı panyanın iştiraki lüzumlu, hattâ baülı müttefiklere müracaatte bu arasmdaki gerşinliğin azalması için cümlelerile katılmıj bulunmakta(9) öğrenci, Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Egitimi Şubesine de (3) öğ. dinlendiriyorum. Insan, z&man zarurîdir. Bu itibarla her iki rtev lunarak, Trieste hududunda bulu çalışmaktadır.» dır renci, fakültelerden bu haziran döneminde pekiyi veya iyi derece il« zaman böyle tatil yapmasa sonu letin Portekiz vasıtasile birbirleri nan askerlerini geri çekmiyeceğini cMalt ve iküsadî alanda bir Londrada yorumlar sınıfını geçen ve giriş şartlarını taşıyanlardan naklen Sğrenci ahnaYetkili kaynaklar neye varır? Londra 10 (Nafen) Bulgarista buhran devri geçirdiğimizi zannene yaklaşmaları iyi olacktır. Ben bildirmiştir. caktir. Bu ihtiyac fakültelerden tamamlandığı takdirde şartlara uygun Trieste buhranınm bugüne kadar nnı, yeni teklifi ile diplomatik bir diyoruz. Merkez Bankasının itiEkselans Paulo Cunha siyaset ce bu hareket, baü dünyası ıcin se olmadık derecede vahim bir safha lise mezunu öğrenciler de imtihanla almacaklardır. taarruza girişmiş olduğu kaydedil barını bir an önce tamir edecek ten 15 gün uzak kalmak ktıyor vinilecek bir hâdisedir. arzettiğini bildirmektedir. 2 İsteklilerin 1 ekim 953 günü akşamma kadar Harb Okulu Kumektedir. Bulgar Başbakanı Çer tedbirleri aknalıyız.» ' ama onunla görüşürken bu mev • Ya Türkiye Portekiz münase Bastarafı 1 incı sahifede mandanhğına müracaatleri lâzundır. venkov'un Balkan pakünda gedik İtalya Yugoslavya hududırna Çeyrek asır hükumet ve devlet zudan bahsetmemek elde mi? Bari betleri? Bu mevzuda Portekiz Dış 3 Lıselerden alınacak öğrencüerin imtihan olacağı dersler: açınak niyetile «bayram nutkunu» reisi olarak memleketin mukadde ve son durum üzerine açıkta ka35.000 asker yığmış! lâfa hafiften başlıyalım dedik ve işleri Bakanı: Dil, tarih, coğrafya, Gazi Eğitim Enstitüsü için: Edebiyat, sosyolo}!, lan 100 küsur işçi, inşaaü yaptiran raüna kayıdsız ve şartsız hükmetParis 10 (Radyo) Yugoslav söylediği de belirtilmektedir Türkiyeyle Portekiz arasındasorduk: Daily Telegraph gazetesinin tef miş bulunan İnönünün, davlet iti Kaürcıoğlu hanı sahiblerini pro tarih, coğrafya ve y.l^ancı dil derslerinden. Tanyug ajansı tarafından bildirilFen Fakültesi için: Sosyoloji, matematik, fizik ve yabana dil dez*> testo eünişlerdir. • Dış İşleri Bakanlığı mesleği ki münasebetler mükemmeidir, diğine göre, Italyan kumandanhğı, sirine göre, bu yeni diplomatik tabannı içte olduğu kadar dışta da diyor. Esasen Atlanük Paktuıın Diğer taraftan Bahtiyar hanı sa lerinden, nin önümüzdeki yıl ve yıltarda da arruzun iki ayn hedefi vardır: Italyan Avusturya Yugovlasya zedeleyecek olan bu sözlennin 4 Kayıd ve kabule 1 ekim 953 de son verilecektir. Müsabaka faahibleri de mahkemeye müracaat1 Türkiye, Yunanistan ve Yuşimdiki kadar veya ondan da faz birer üyesi olmak sıfaüle Türki hududlan müsellesi arasuıa 35,000 ciddiyetinl ve bunun neticeierini rihanlarma 5 ekim 953 günü saat 10 da başlanacaktir. Giriş şartlarını yeyle müttefikiz. 1952 yılında le inşaaün durdurulmasını istemişla yorucu olup olmıyacağı husukişilik bir kuvvet yığmış, aynca goslavya arasmdaki yeni Balkan takdir edemediğinin yeter taşıyan isteklilerden Ankarada bulunanlar evraklarını doğruca Harb delili Atianük Pakü devletleri Dış İşlelerdir. sunda ne duşünüyorsunuz? Mussclini hatü tahkimaünı takvi pakünı zayıflaünak ve dağıtmak, Okulu kajnd kabul komisyonuna, haricdekiler de As. şubelerine veya ri Bakanlannın Lizbonda yapük yeye başlamışür. 2 Rusya tarahndan konüol e olarak, hükumlerini zan ile ifade Bugün bir heyet inşaat mahal posta ile 1 ekim 953 günü akşamına kadar Harb Okulunda bulundurGülümsiyerek: etmiş olmaa üzerinde bilhassa lan toplanü münasebetile Dış İşdilmekte olan peyk memleketleriıu line giderek binaya vurulacak Önümüzdeki yıllarda mılletleri Bakanhğınızın ileri gelenleBaülılar nezdindeki, diplomatik durmak ve bunun ehemmiyetini desteklerle çökmenin önüne geçi muş olacaklardır. lerarası münasebetler daima ar5 Giriş için lüzumlu belge ve girij şartlan hakkmda malumat tebarüz ettirraek, aynı zamanda tanıma hududlarmı genişletmek, ri ve başta Köprülüyle tanıştım. lip geçilmiyeceğini ineeliyecektir. istiyenlerden Ankaradakiler Harb Okuluna, diğer yerlerdeküer Aa. tan bir tempoyla gelişecek, bittaBilindiği gibi, Çervenkov, Tür da hükumette vazifeli ve mesul Aramız gayet iyidir. Hattâ bu akbi ona göre bizim de daha fazla daire ve şubelerinden öğrenebilirler. kiye, Yunanistan ve Yugoslavya bir insan sıfatile memleket balkışam saat 20 de Köprülüyle yemek ! çalışmamız icab edecektir. Anıak 6 Okula kabul edilmiyenlerin geri dönme masraflan da kenile göryşmelere hazır olduğunu b ' nı ve hattâ bizimle münasebette yiyip, görüşeceğiz. Tabiî bu resmî dilerine aid olacakür. (2811 13866) bir bakımdan beni üzmiyen bir dirmiş ve böylelikle ikili temaslar olan dış âleme karşı vaziyeti t(?nbir görüşme olmıyacak, tamamen nokta varsa o da şudur ki, gayretla ihtilâflann halledilebileceğinden vir etaıediğimiz takdirde memlehususî mahiyette kalacakür. Ben, lerimiz daima milletlerin ıyilıği bahseünişti. Aynı zamanda Çervengüzel yurdunuzdan yarın aynlıp Baatarah 1 inci sahifede Baştarafı 1 incı sahifede kov. Birleşik Amerika ile siyasî ket menfaatlerinin zedelenmesine uğrunda olacaktır. Portekize dönüyorum. Fakat size Tebliğde bu paranın hangi işler münasebetlerin yeniden kurulması göz yummuş gibi bir mevkide ka yapılan en büyük tatbikat olacak Bu meseleyle ilgili olarak pek yakında yeni bir elçi yollu de sarfedileceği de izah edilmektelacağımızm kolayca takdir oluna ür. Atlantik Paktının gelecegi için ce yonız. Kendisi Türkiyeye Endo dir. Bundan anlaşıldığına göre 45 hususunda teklifte bulunmuş 7e bileceğinl işaret etmek isterim. Amerikan ordusu sözcüsünyn bil böylece Bulgaristanuı «Birleşmiş düşünüyorsunuz? Bu pakt hali nezyadan geliyor. Pek yakında milyon dolarlı İranın malî açıklan Eminim ki millî istihsalin her dirdiğine göre, bu tatbikatta aynı Milletiere ahnması» meselesinin ye hazırda arzu edilen tarza tam u Ankaraya vanp itimadnamesıni kısmen kapaülmağa çalışılacak, fa niden incelenebileceğini üâve et sahasmda elde edilen muazzam eı zamanda son fennî keşif.ere göre, kat bu para memleketin eski Baş mştir. yan bir şekilde çahşmakta mıdır? takdim edecektir. tış, dış ticaret hacminde idrak o atom taarruzlarmdan savunma şebakan Musaddık zamanında girmiş Atlantik Pakti, Batı devletleSiyast çevrelerde kaydedildiğine lunan büyük gelişme, başta Mer killeri de tecrübe edilecektir. Bir an durdu. Sonra: olduğu 17 milyar riyallık borclann Battıkta ri için müstakbel guvenliğin sır Esasen, dedi, dostluğumuzun tasfiypsinde herhangi bir işe yara göre, Bulgar komünist idarecileri kez Bankamız olmak uzere bütün Londra 10 (Nafen) 25 eylulden ndır. Kanaatimce, üye devletier küçük bir nümunesini vennck nin giriştikleri bu diplomatik ma milll itibar müessesel'îrimizin tamıyacakür. arasındaki askerî, ticart, ıktisadî maksadile bundan üç ay önce Annevranın bir hedefi de Bulgarista rihimizde erişümemiş inkşafl ve 30 eylule kadar, Sovyetlerin tahkim Musaddık nerede? nm Birleşmiş Milletiere dahil edil memlekeün her köşesinde yurdse eünekte olduklan Baltık bölgesi ve kültürel bağlar ne kadar sıkı karaya, AnıtKabrin toprağına dikarşısında müttefiklerin gayet müTahran 10 (AP.) Musaddıkın mesini sağlamakür. lâştınlırsa paktın istikbali de o kilmek üzere en nadîde Portekiz ver vatandaşlann gönüllerine fe him manevralar yapacaklan bildiAtina gazetelerinin tefsirlerî derece garanti altına alınmış olur. ağaçlanndan bir miktar yojladık. nerede bulunduğu, çeşidli tefsirlerahlık veren umund faaliyet ve Atina gazeteleri, Bulgar Başbaka itimad havası karşısmda, zanna rümektedir. Siz, bugünkü duruma pöre O büyük adamm ebedî uykusunu re yol açtığından, hükumet makam Bu man'vralara 400 uçak katalabeşeriyet için harb mi, yoksa sulh uyuduğu yerde bizim de ufak bir ları beyanatta bulunarak, Musad nınm nutkunu geniş ölçüde tefsir müsteniden ifade edilen bu buhcaktır. Norveç ve Danimarka asdıkın Tahranm kuzeyinde Sultana eüneğe başlamışlardır. Gazeteler, ihtimalini mi daha vand görüyor hâtıramız bulunursa ne mutlu bıbadda bulunduğunu ve muhafrza her ne kadar Bulgaristanla yeniden ranın neıede ve kimlerin z.ihiule keri birlikleri de tatbikata iştirak sunuzj .,. . , zc!. altında üıtulduğunu açıklamışlar siyasî münasebetlerin kurulmasını rinde olduğunu, vatancTsşlamıuz edecakienüz. >Kara ^r«%p^rv<fı 10 Şahab BALCIO^LU dır. Dış İşleri Bakanı bu soruyu müsaid surette karşılamışlar ise de elbette isabetle takdir edecekler bin asker bulunacaktır. dir.» , gayet lâstikli bir tarzda cevablanBelirtildiğrne göre, tra manevraDiğer taraftan öşrenildiğine gc Yunan hükumetinin Bulgaristamn lar, Kuzey Atiantîk Paktuıılı kuzey dırarak dedi ki: bu niyetinden haberdar olmâdtğttıa le Avrupada tahsilde bulunan İran kanadmm durumu ile yakuıdan alâtalebelerinden 72 si Musaddık için işaret etmektedirler. kalıdır. Verilen izahata göre. İngiYunan gazeteleri herşeyden ev1820 eylul arasında matem üıünaliz Canberra tipinde ağır bomba vel Bulgaristanın iyi niyet'erini ğı kararlaşürmışlardır. uçaklan Skandinavyadaki hava fi'liyatla göstermesi icab ettiğini a'.anlanna «hücumlar» yapacaklarbelirterek Yunanistana 45 milyon T. Lawton, menacerliği dolarhk harb tazminaüntn verilmetst. Borsasının 10/9/1953 fistlan dır. Bu manevralan General W. R. Açılıs Kapamı Londra 10 (A?.) İngiliz Dış Carter idare eedcektir. Bu General, sini derpiş eden 1946 Yunan Bulbıraktı 1 Sterlln TXA* 7 8 4 İşleri Bakanlığı HongJKong yakınBerlin 10 (a.a.) Umumiyetle Kuzey Avrupa Müttefki Hava Kuvgar sulh muahedesinin yürürlüğe 100 Dolar 280.50 280.30 Londra 10 (TH.A.) Dünyanın girmesile Yunan esir ve rehinele iyi haber alan bir Doğu Berlin vetlerinin komutanıdır. larında, dün Çin kızıllarının İngi100 Fransız franp OjBO 0^0. liz donanmasına aid bir hücumbo gelmiş geçmiş en meşhur sanü^for rinin iadesini şart koşmaktadırlar. kaynağmdan öğrenildiğine göre, IUO u r a t t*s» usa 64.03 «4.03 100 bvlçre r n n g ı tuna yaptıkları taarruzu açıklamış lanndan İngiliz millî takıırunın eski Bulgaristan Amerika Sovyetler Birliği, Batab devletier .00 Floru. 7S.68 40 /3 68 40 yıldızlanndan Tommy Lavton geür. Washıngton 10 (AP.) Birleşik tarafmdan dört dış işleri bakanıııKt Belcıka frangl 5 60 S80 Bu tecavüz neticesinde 6 İngiliz çen mart ayında Brentford kulübü Amerika, Bulgaristanla üç seneyi nuı toplanması hususunda yapıla100 Drahml S3J4 KM tarafından 70 bin Türk lirası kar geçen bir müddettenberi kesilmiş cak teklifi kabul etmek tasavvu. bahriyelisi ölmüftür.. 100 Çekoslo Kur. ».88.87 38.88,87 £ İO S4 U .>» Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü, il şılığında Notts Zounty kulübünden olan diplomatik münasebetlerlni rundadır. Bununla beraber Rusya, Baştarafı I inci sahifede gili makamlann HongKong'dan al saün alınmış ve menacer futbolcu yenilemeği gözönünde tuünaktadır. konferansın Lugano yerine Berlin BSHAJM re TAUVILAT Eşsiz kalitesi ile memhaber mevcud değildir. Lefkoşeden (dıkları raporları incelemekte ol olarak kullanılmıştı. Halbuki Tomveya Potsdam'da toplanmasını isKeyfiyet bu gece resmî mahfil€?„ , »A1ZU FAHVILLEB leketimizde yarıtn aaır* ' havalanan İngiliz askerî uçaklan duklarını söylemiş, fakat İngiltere my Lawton bu haftadan itibaren lerden öğrenilmiştir. Bulgar Baş teyecektir. Buna da sebeb Alman 21.00 Sıvas . Erzurum 1 danberi fevkalâde bir hükumetinin bu meseleden dolayı kulüb idarecilerine takırruna yalnız bakanı Vulko Çervenkov dün gece mütehassıslarile sıkı teması muha pilotlan deprem bölgesi üzerinde 21.50 Sıvas . Erzurum 2.7 dolaşmış olup, köylerde 500 kadar komünist Çine bir nota verip ver futbolcu olarak daha faydalı olaca verdiği bir demecde, hükumetinın faza arzusundadır. rağbete mazhar olan 24.00 1941 Demiryolu I binanm harab olduğunu tahmin etmiyeceğini açıklamaktan kaçınmış ğını ileri sürerek menacerlikten is B. Amerikayla yeniden diplomatik 1941 Demiryolu II 22.95 OPTIMUS lambalan, en bol ve en tabii ı;ık mektedirler. En mühim hasar Kattifa eüniştir. br. Sözcü şöyle demiştir: 1941 Demiryolu m 22.46 münasebetler kurmağa hazır olduhares kasabasında vukua gelmiştir. 23.70» kaynagıdır. OPTIMUS markasını taşıyan bir Millî Mudafaa I « Herhangi bir teşebbüse girişğunu söylemişti. Bu mevkide kilise ile hemen he22.75 Millî Mudafaa II (meden evvel, hâdisenin mahiyeü" Neriman, sabık Kral Faruk Butgaristanın yeni Belgrad Elçisi lamba bulduğuouz takdirde bilâtereddül 23.25» Milll Mudafaa m men bütün evler yıkılmıştır. hakkmda vazıh bilgi edinmek istialeyhine tazminat 23 J 0 » Belgrad 10 (a.a.) Yugoslavya Milli Mudafaa IV alınız. Beyrutta yonız.» Ziraat Bankası I 22.20 Cumhur Başkanı Mareşal Tito, davası açh Beyrut 10 (T.H.A.) Bu sabah Malatya 10 (Telefonlat Dün 112.70 Ziraat Bankası fngilterenin Uzakdoğudaki Deniz Bulgaristanm Belgrad elçiliğine, Kuvvetleri Kumandanlarmdan A•3. « PAIZIJ IAHVILLEB Kahire 10 (a.a.) Eski Kraliçe eski Dış İşleri Bakanlığı yardımcısı gece Besni kazasmdan askeri yck saat 640 ta 40 saniye süren şiddetli miral Sir Charles bu sabah erken Neriman, dün kocası Faruk aleyhi Lüban Angelov'un tayinine mu lamalannı yapürmak için şehrimize bir deprem olmuştur. İnsanca za106.80 1941 Demiryolu VI 25 kişi getirmekte olan şoför Ab yiat yok ise de bir çok evler otuden Singapurdan HongKong'a geç ne ayda 14.000 dolar taleb eden bir vafakat eüniştir. Kalkınma I 106.90 rulamıyacak hale gelmiştir. miş ve hâdiseyi tahkike başlamışür. nafaka davası ikame etmiştir. Kalkınma II 106.80 Birleşik Amerikanın Bulgaris dullah Gök idaresindeki 21 plâka Mısır ve israelde numarah kamyon, Besni Gölbaşı Kalkınma m 107.15 • Neriman şimdilik oğlunun kenBab Alman atletleri tana cevabı 106.80 en alâsı 1948 istlkrazı I arasmda Belveren civannda fazla Kahire 10 (a.a.) Bu sabah saat disine verilmesini istemekten vaz10680 W ashingtom 10 (a.a.) Dış İş «üratli giünesi yüzünden devrilmiş 6,40 ta Nil nehri deltasile Kahire 1948 istlkrazı II Yunanistanda iki olimpiyad geçmiştir. demektir 112.35 1949 istikrazı leri Vekâleti bugün Bulgar Başve tir. Bu devrilme sonunda içerisin bölgesinde orta şiddette bir deprem c:, ı fAIZI.I rAHVlLLKH Nerimanm avukaü eski Kraliçe. kili Vulko Chervinkov'a, 1950 de rekoru lardılar deki yolculardan Ayşe Mercan, olmuştur. Hasar yoktur. 23.00 Atina 10 (AJ.) Yunanlı at. nin mahkemeye gelmiyeceğini söy kesilmiş olan Bulgar Amerikan Hüseyin Uskun, İbrahim Yılmaz !• 1938 ikramiyell TelAviv 10 (T.HA.) Bu sa1941 M. M. I 23.45 münasebetlerinin gözden geçirilme ve Ahmed Teke adındaki şahıslar bah İsraelin muhtelif yerlerinde letlerle karşılaşmak üzere buraya lemiştir. 110.50 ' kr. Demiryolu IV sinin şimdilik hiç bir gayeye hiz ölmüş, 6 kişi de ağır yaralanmış hissedilen ve fasılalarla devam eder gelmiş olan Baü Almanya atletizm 112.00 • tkr. 1941 Demiryolu V Fransız hükumeti bir met etmiyeceğini bildirmişta. takımı dün yapılan 9 müsabakadan 105.50 • 1951 tahvill lardır. depremler ohnuş ve bazı binalann Dış İsleri Vekâleti sözcüsü bu besekizini kazannuj ve iki olimpiyad Polonya gazetesini kapattı 102.00 • Ziraat Bankası m duvarlan çatlamıştir. Neclâ Ateş, Samiye 101.30 Ziraat Bankası IV yanat hakkmda hiçbir teMrde burekoru kırmışür. Paris 10 (A.A.) Fransız hüku '.unmamıştır. Zirat Bankası V 101.85 • Alman atletleri 40.000 seyirci öGamalin kocası ile meti komünist Polonyanm gazetesi o,, 4.D f A1Z1.I rAHVIl.LKK nünde gece yapılan bir müsabakaCUMARTESİ GÜNÜ AKŞAMI olan «Wychodestvo Polskie» yi kaevlenecek da 400 meü"e bayrak koşusunu re105.50 1949 tahvlli paünışür. kor teşkil eden 42.1 saniyede bitirNiğdede yağan kar, hayvan NewYork 10 (a.a.) Mısırlı UanKa Hıssrleri »«• Madeo Slrketlen mişlerdir. Yeni bir seyyare dansöz Samiye Gamalin kocası telefatına sebeb oldu Umumî tasnifte AJman atletleri MEVSIM SONU KONSERİ Sheppard, (Abdullah) yakında kaT. C. Merkez Bankası 241 00 keşfedildi Niğde 10 (Telefonla) Niğde 52, Yunan atletleri ise 32 puvan 117.50 nsını boşayarak NewYork kabaGarant) Bank. Kıymetli Sanatkâr: 154 00 Obiigasyon And. almışlardır. Yunanlı koşucular 110 Cambridge 10 (a.a.) Harward ve cıvanna 30 santimetre kalınlı relerinde yeni parlayan Türk danYaoı ve Kredl Bank, 16 00 metre manialıda 15 saniye ile birasadhanesinden bugün bildirildi ğında kar yağmıştir. Havalarm sözü Neclâ Ateş ile evleneceğini tş Bankası 40.00 rinci gelmişlerdir. Bu kategoride ğine göre, gökte yeni keşfedilen birdenbire soğuyarak kar yağması söylemiştir. 114.40 Yapı Kredl Bank. Alman Bert Steias 15.3 saniye ile şeyin bir kuyruklu yıldız, bir aste hayvanlar arasında büyük telefata 41.25 Aslan Çımento Teksasta bir petrol sirketinin vâve saz arkadaşları ikinciliği elde eüniştir. rior ve hattâ uzun zamandanberi ;ebeb olmuştur.. Yayla köylerinde risi olan zengin Amerikalı, Netlâ Şark Değirmenlerl 34.50 sanatkân CEL.\L ŞAHIN yüzlerce koyun ve sığır donarak Osrtıanlı B. 82 00 BEÜ Alman atletizm takımı Tür aranmakta olan 10 uncu seyyare Halk Türküleri sanatkânVaryete yıldızı: ANAYİT AZERİ Çizgiler Her gün SÜHEYL PANSELER Sesle BALESİ ölmüştür. Bahçelerdeki elmalar Ateşi geçen hafta sonunda tanıdı87.00 <% I I HHse And. M kiyeye hareket eüniştir. olması mümkündür. 5.90 T. lcaret Bsnkası donmuş ve dökülmüştür. Dallarda ğmı ve üç gün süren bir flörtten Üstad FEHMİ EGE Orkestrası. ve MEFHARET ATALu\Y konseri biriken karlar bir çok ağaçlan kır sonra evlenmeye karar verdiklerini PAKI> ICdHh.ASI ALT1N CI1TI bildirmiştir. mıştır. (1) D<>iar 400 Fr. yaşındaki peürol Âmerikada kadln nüfusu ile28kaçıp kovalamaca kralı, Samiye (1) kllo altın 480.000 Fr. oynamaktan usandım. Neclâ da Samiyede olan artıyor s t K B l ^ l »UAS.ADA UOV1Z1KK 9 Bu arsalar Adalann tam karşısında, NewYork 10 (Anka) Dün. her şey var, fazla olarak kastan1\IT«ISCD Accont 1425.ı450 1 Eşme sağîık merkezi doktor evi; garaj inşaaü işi 144817.61 yanın bir çok yerlerinde olduğu yet de, demiştir. • Meşhur Dragos Kumluğu ve Plâjı üzerinde, 1325.1350 Sterltn efektlf Samiye Gamal ile evlenmek için liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. gibi, kadın nüfusu Âmerikada da 2182.2185 Takas Sterlln 9 Denize, Tren yoluna ve asfalt Bağdad caddesine en yakın noktasında, 2180.2185 2 EksUtaıe 24'9/953 Perşembe günü saat 15 te Bayındırlık Mü her geçen gün artmaktadır. Bun müslüman olan ve Abdullah ismini Takas Sterlin 540.541 Dolar N W. dürlüğü binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. dan 50 sene evvel Birleşik Devlet alan Teksash, yeni karısı da müs9 Asfalt Bağdad caddesi üzerinde ve tekmil vesaitin güzergâhmdadır. 127.127 Isv1;re 3 Bu işe aid evrakı bayındırlık genel şartnamesi yapı, elektrik, lerde her 1000 kadına mukabil 1044 lüman olduğundan adını ve dinini •»1KKAH.AK1IA Al/TIN sıhhî tesisat işleri keşif ve şartnamesi birim fiat listesi, proje sözleşme erkek mevcuddu. Son istatistiklere muhafaza edecektir. Metrekareleri 350 ilâ 650 arasında, fiatlan da 4500 ilâ 12.000, 14.000 ve eksiltme şartlaşmasıdır. göre, bugün her 1000 kadına mu50 00 ReşaS Filim seyirci rekoru lira raddesindedir. 44.60 4 Talibler bu evrakı Bavmdırhk Müdürlüğünde tetkik edecekler kabil 968 erkek mevcuddur. Cuıriıuri j et IllEllZ 54 00 NewYork 10 (Anka) Halen ve eksiltmeden evvel kabul ettiklerine dair imza edeceklerdir. Kadın nüfusunun erkeklere naFiatın bir kısmı peşin, mütebakisi iki sene aylık taksitledir. Gulcea 43 40 5 Ekçilüneye iştirak edebilmek için 10861.32 liralık muvakkat zaran en fazla olduğu memleket NewYork şehrinde Capitol tiyatKCüçe 6.70 Taksitler faizsizdir. Peşinatm tediyesini müteakıb takrir yapılarak çap teminaü muhasebeye yatırdıklarına dair makbuzu ve 1953 yılına aid Almanyadır. Halen Almanyada rosunda gösterilmekte olan ve mevKALTN BEŞtBtR ticaret odası vesikasını ve eksilüneden üç gün evvel (tatil günleri ha 1000 kadına mukabil 837 erkek zuu James Jones'in romamndan Rfgid 37000.37250 ve sened derhal verilir. Hııtid 32500.33000 ric) Ü makarrına müracaat ederek fennî yeterlik belgesi almaları ve mevcuddur. Yeryüzünde erkek nü alman «Ebediyete kadar» filmini Aziı 31000.31250 Beğenüen arsayı kapatmak için makbuz mukabilinde 250 lira yatırmak usulü dairesinde kapaJı zarfa koyarak komisyona tevdi eüneleri şarttır. fusunun fazla olduğu memleketler bir ay içinde 460.000 den fazla sei.ı: İS te tesblt edlldı 8 Talibler 2490 savılı kanun gereğince hazırhyacakları teklif de çoktur. Bu memleketlerden ba yirci görmüştür. lâzundır. <*> ısarrtllleı Boruda mutuneıt mektublarını mezkur tarihte saat 14 e kadar Bayındırlık Müdürlüşüne zıları İzlanda, Norveç, İsveç ve Ir Biletlerden elde edilen 1.800.000 «firenıenUı. ıD.HA • a]»naı Müracaat: Her gün İdealtepe, asfalt Bağdad caddesi, Otobüs durağı No. 93 Beyaz Köşk. Türk lirası hasılat, bir dünya remakbuz karsılığmda vermeleri gerektiği ilân olunur. (13929) landadır. NOT: İdealtepeye Haydarpaşadan tren, Kadıköyden otobüs vardır. koru addedilmektedir. Dünya Bankası Türkiyeye 9 Bir esrar içici İtalya 3 sene hapse Yugoslavya milyon dolarlık kredi açtı mahkum oldu ihtilâEı Churchill ansızın Londraya döndü Sofyanın uzlaşma polifikası Emin Kalafat, İnönüye cevab verdi Fakiiltelere Alınacak As. Oğreneiler için İlân Yıkılmak tehlikesine maruz kalan bir han boşalfıldı İran, Amerikan yardımını kâfi bulmuyor Almanyada ilk alom manevraları OPTINUS Gecelerin Güneşidir! Kasaba ve Çadır Hayatında.. 4 J r BOR Kızıllar, bir İngiliz hücumbotuna laarruz etliler Rusya, dört Dış İşleri Bakanları foplanlısını kabul edecek Kıbrısta tahribkâr bir zelzele oldu Bir kamyon kazasında 4 kişi öldü Tahtakale, Cedid Han 37 Tel.: 28928 A.SALTO Büyükdere BEYAZ PARK'ta SABİTE TUR GÜLERMÂN Uşak Bayıııdsrlık Msıdıırkgunden: CEVİZLİ SAHASINDA TAKSİTLE SATİLIK Arsalar |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog