Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

11 EyH» CüMHURfTCT r MerahU Resimier DUNYA HAD1SELERI RESIMU ROMANIMIZ Amerika Cumhur Başkanı Ülserden kurtulmak için heyecanlanmayın 1 Ömrü boyunca ülserli hastalarla lanlan desteklemiştir. Tmn: P. OOKDKAUS Ç*rtr«n: MAZHAK KTrjrr Ülserin tedavisinde, hastalann uğraşrruş olan bir Amerikan doktoru bîr stİlser şahsiyeti» bulun felsefe prensiplerine kat'iyyen saduğunu söylemekte ve bunu şu şe dık kslmadıklan tespit edüdiğinden, telkinle ülserin önlenmesi kilde tarif etmektedir: Ülserli şahsiyet umumiyetle prensipi bir yana bırakılmıştır. Bir erkektir, uzun boylu ve zayıfur Amerikan doktoru son bir kongreküçük ve muntazam dişleri vardır. de verdiği izahatta şu noktayı açıksigaraları birbiri üstüne içer, da lamıştır: ima endişelidir, istikbalinin karan ! Ülserli iki hastayı hastaneye lık olduğunu söyler durur, kendisi yatırdık, burada telkinle tedaviye | çalıştık Heyecanlanmamalan, istiiçin rahat ve huzur tanımaz! Bu doktorun ehemmiyetle üze ' rahat etmeleri, siniTİenmemeleri rinde durduğu bir nokta da şu oi için elden geleni yaptık. Fakat gör [ dük ki bunlar hastane içinde dahi muştur: ufak tefek işler yapmaya başladı«Überli hastalar çok çabuk he lar, kendilerine meşgale aradılar, yecanlanmakta, sinirlenmcktedir bunu da heyecanlanmak, sinirlenler. Midelerindeki ülserin ise bu mek için vesile ettiler Velhasıl heyecanlanma ve sinirlenme ile bunlan bu yolla tedavi imkânlanru doğrudan doğruya alâkalı oldugu bulamadık. anlaşılmısür. Ben bir çok ülserli Bu sebebledir ki. ülser tedavisinhastalarunda bu heyecanı ve sinirde şu iki sistem üzerinde durullennıeyi ortadan kaldırmaya çalışFord tiyatrosunun kulislerini elinin içi gibi bilen Booth, ar, maktadır: tım, bu yolda telkınlerde bulun.Itistlerin çıktığı kapıyı derhal bularak kendisini dışarı atmıştı. 1 Perhiz, dum. fakat uzun tecrübelerim so2 Mideyi delen asidleri tesirslz j ; | s u ç ort«klaruıdan biri, Harold, orada iki atla bekliyordu. Booth I nunda gördüm ki, ülserin felsefe fve Harold hemen hayvanlara binerek dSrtnalt 107 nci sokağaj hale getirecek ilâçlann kullanılyolu ile tedavisi imkânsızdır» îdaldılar. ması. Birleşüc Amerikada mevcud kaŞimdiki halde perhizden aynlnaate göre, ülserli kimseler kendi mak için yeni gayretler sarfedillerine tamamıie hâkim olsalar, hemektedir. Bazı hastalann yalnız yecanîanmasaiar, sinirlenmeseler, haşlanmış bir iki yemek yiyebilülserin tedavisi mümkün olur. Bu dikleri, böylelikle de bir ömür siirIngilterede hazırlanmış ol«n son tip tepkili> uçaklar Farnborough hava sergisinde teşhir edıimektedir. Yukarıdaki resimde görülen teoriyi kabul edenler şunu bilhassa menin çok ağır olacaâım kestiren D.H.110 tepkili uçak, İngiliz donanmasına aiddir. Bunun bu hafta gizli listeden çıkarıldığı ve resminin de çekilmesine müsaade edildiği kaydetmektedirler: Heyecanianraa, doktorlar bunu değiştirmenin yolbildirilmektedir. sinirlenme beyinde bulunan hy larmı araştırmışlardır. F.ksperlerin söylediklerine göre. deniz muharebelerinde bu yeni tip uçak bilhassa müspet iş görebilecektir. pothalamus merkezinde derhal tep j t"':.'~.'k ' ~ • l r J s hir müdcîet ki husule getirir ve bunun kanalı «alkalik» haplar kullanılmış ve ile de vücuddeki bütün sinir teşkilâtı ayaklandınlmış olur Beyinde bir badem büyükluğündeki bu tür ki bir çok hastalarda alkalik slnir merkezinin tepkileri amudu haplar ya kabız veya dısre husnîe fıkariden süratle mırWe. vagüs si setirmekte. mide isyan bayra&mı nirleri vasıtasile ineı ve crada ül j cekmekte, alk.iliyi atmakta ve bun dan sonra da ki misli asid husule sere müsaid temin yRratır. İllm adamlan, bunun n« gibi tep getircrek ülser tehlikes'ni arttırnaktadır. Bu seheble alkalili hap^am / kiler husule getirdiâ'ni cörebilmek ların kullanılmp^ı şimdiki halde bir için bir köpeğin midesind» kapak <.nna bırakılmıştır. açmıslar, buraya plâstik bir penceDiğer taraftan bazı dcktorHr da. Katil kaçarken, Ford tiyatrosunun Mİonunu dolduran halk daj re koymuşlar ve sonra da hayvanı bir ana baba günü yaşıyordu. Heyecuı ve kargasahk tarif edilj sinirlendirerak, beyinden inen şarcesl olarak, beyindeki merkezden mez bir dereceye varmıştı. Bidayette seyircilerin çoğu ne oldu| jın midedeki netirelerini araştınnış mideye inen «elrkt ik şarju nı teğunun iyice farkına varamamıştı. Booth herkes tarafından o kaJ lardır. Görülmiiştür ki, böyle bir sırsiz hale cotirmeyi düşimmüşlerdar iyi tanınmısü ki onu görenler gene bir rol icabı sahneyel vaziyette kan çekilmrkte, mide bedir. Böylelikle hasta ne kadar siçıktığını ganmıslardı. Fak*t bir kaç saniye geçmeden madaml yaz bir renk almakta ve o sırada Lincoln yerinden fırlayıp: «Cumhur Başkanıru öldürdüler» Bin.l nirlenirse sinlr!ensin, ne kadar hemide dibine inen pepsin, ülser yabası Rathbone de «katili y»k«layıri» diye bağınnca herkes facial yecanlanırsa heyecanlan<tn, bunun rasını husule getirmekte, mideyi nın farkına vartrak dehşet içinde kalmıştı. Kimlsi katilin peşinal j tesiri midede hi'sedilmiyecek, asid delmektedir. Yalnız pepsinin midetakılmıs koşuyor, bazıları Cumhur Bajkanlığı locasın» hücum| husule eelmediSinden de midenln nin delinmesinde rol oynamaHığı, ediyor, kadınlar bağırıp ağlaşıyorlardı. dclinmpsi imıcÂnsız olacaktır. fakat hidrokforik asidin de yardımı 9 eylul 1949 da. Quehee uçak ' Michican'da Kalamazoo şphrinile bHvle bir netice hasıl oldvıgu mey.hnında. Dx3243 ijaretli taydeki bir ilâc firması (Pamine) agörülmüştür. Hidroklorik asidin hep yare, hareket hazırlığı görüyordu. dında hir droc imal ermiçtir ki bu miHenin dip kısmında bulunması Yolcular, geric, güleryüzlü kamarot i nunla Vagus sinir yolunu kesmek ve umumiyetle ülser yaralarına ria kızın kontrolundan geçerek birer mümkün olmaktadır. Mevcud raorada rastlanması bu kanaatte obirer tayyareye giriyorlardı. Hepsi porlara göre, bununla müsbet neyirmi kişi idi. Girdiler, yerlerine ticeler alınmış ve ülserin tedavisi yerleştıler Tayyarenn kapın kataala iki kus vurmak, hem karısını mümkün olmuştur. panmak üzere idi ki, meydana bir öldürüp seıbcst kalmak hakikaten Yalnız bununla da iş bihnemiştir. taksi girdi. İçinden ufaktefek blr çıİRinca sevdiği, günün birinde elinkadın atladı, elinde itin» ilt tatıdıden kaçmasınHan korktueıı nlarie adamlan tesbit etmişlerdir ki, bazı ğı paketi tayyareye doğru götürdü. Anee'le evlenmek, hem de hava vakaiarda, midcve inen ve asid Tekerlekli merdiveni çekmeg» h«dan bir pamya konmak emclindey husule getiren Vagus sinir yoluzırlanan meydan hademelerinden di. nun kesilmesine ve tosirsiz bir hale biri, kadına, bileti olup olmadıjını *** SPtinlmesine rağmen gene de mide sordu. Kadın: Ruh ve kalb yerine birer ciyfe deünmekte, ülser olmaktadır. Bu Hayır, dedi. Ben yolcu 4«flnun üzerine yapılan yeni araştırır.a taşıyan üç kafaHar:n lim. Yalnız şu paketi içeriye tMİİm lar su neticeleri vermiştir. uzun sürmedi Her üçü de, edeceğim. evvel verdikle'i ıfadeleHc, bir ki Hpyecanlanma. sinirlenme gene Kamarot ku, ufaktefek kaduun şiyi öldürmek için yirmi üç kişinin ilk tepkiyi beyindeki Hypothalauzattığı paketi ehrken lordu: kanma eirmeâi nasıl fütursuca mus merkeziade husule getirmek Nedir o? eöze aldıkiarını, hiç çekinmeden tedir Fakat bu merkez z^man zaFakat locanın kapısı önüne gelindiği halde Booth'un yerleş| Çok kıymetli blr «ntikt h«yitiraf etmişlerdi. Bir kaç eün sontirdiği destek yüzünden kapı bir türlii •çılamıyordu. Nihayet f kelcik. Size emanet edlyarum. l n ra, üçü de. birer ipin ucunda can guddesine de tesir etmektedir Bu kırdılar. Lincoln şezlonga yığümış olduğu halde henüz nefes alı| diğiniz yerde, gelip sizden alaeakgudde ıse vınuddeki hormonları verdiler. lar. yordu. Binbaşı Rathbone korkunç bir sinir buhranına, tutulan J Marie Anee bu kanlı maceranın. kontrol ettipinden ve bunlardar madam Lincoln'ü teskine çalıjıyordu. Toyatrod» bulunan iki he' Kadın, paketi böylece teclim ethayatta kalan biricik kııtbanı oldu. tikten sonra hızh hızh merdivenkim, Başkanı muayene ettiler: Kurşun arka taraftan kaiatasını I Zohirlenen hayatını, küçük bir lolerini harekete getirdiginden. Vaden indi. Kamarot kıa, aldığı em^adelerek beyin cidarına girmiju. Lincoin'ün hayatından ümidj kantada hizmetkârlık erifrek ka gus yolunun kesilmesine rağmen, neti. tayyarenin içinde bir fîleye kalmsmıştı... ranmasa çalışiyor, Albert Guay'i şene de midpde delinme o'.maktayerleştirmifti. Ufaktefek kadın, hatırladıkça. onun elinden çektiği rlır. Çünkü Adrenal hormonlannın tayyave hareket edinceye kadar cefalara lagmen. seveıHsinin, yirmi husule getirdiği asid ülser yapmak meydanda durdu, sonra ayrıldı. Saüç kiçiyi bir anda öldürdügü halde tadır. at dokuzu kırk beş geçiyordu. zerre kadar nedamet duvmıyan bir Doktorlar. ülser tedavisl mevkatil olduğunu bilmesine rağmen. zuıında yeni hamleler yapıldıgmı gerp icini çekiyor. Albe.t'i hâlâ ve yeni ilâclarla da buna deva buSaat onu otuz geçe, tayyare sevdiğini. b'lünceye ksdar se^ece lunabileceğini gizlemem?' ' " W » r SaultauCochon denilen yerin üs çekmedi. Evliydi, fakat karısını Bu Mrs Pitre esrarengiz bir kadın ' İki gün sonra, Mrs. Pitre. kefeni ğini söylüyordu. Hami S. tünden geçtiği sırada infilâk etti, sevmiyordu, dünyada yegâne sev dı. Ufaktefekti, gayet esmerdi, hep yııtmış, yatağmdan kalkmış, ifade semada muazzam bir ateşten yu diğj kadın Marie Ange'dı Bu tesiyahlar giyerdi yiizü sevimli de ! verecek hale fel^.işti. Sorguya çevarlak haline geldi. Sonra, gökten selli, erkeğin ne olduğunu yeni ye ğildi. İnsanlardan kaçan. tekbaşına i kildıkten «onra, bu büyük muamma yere, karmakarışık bir halde, inssn ni öğrenen toy kız üzerinde tesir vaşıyan bir mahluktu. Komşuları, ı corab söküğü gibi çözülüverdi. ve maden enkazı dökülmeğe başla yapmıs. gözyaşlarını kurutmuş, â\< onun ne ile geçinrliğini bümezlerMrs Pitre, asıl ismi Mis Ruest dı. Olülerden bir tanesini bile teş daklar:rıdan silinen tebessümünü di. Kimlerle düşüp kalktığı .ia his imkânı bulunamamıştı. Yirmi ona iade etmişti. Sonra, bir gece. malum değildi. Yalnız başına soka olan, kendini dul gibi gösteıdiği j'Oİcudan, pilottan, radyo memu Albert Guay'nın otomobille gelip ğa çıkar, yalnız başına döner. kim halrfe hakikatte hiç bir zaman korundan ve kamarot kızdan kalan onu babasının evinden kaçırmaîi, se ile konuşmazdı. Kiracı olduğn caya varmamış bir kadmdı. Kuşey, ancak liyme liyme et parça genc adamın sşk>m ispata kâfi bü binada bu kadını hiç kımse sev yumcu Albert Guay'nin metresiydt'. M^zohi^tti. (Cntürüm hir erkek larıydı. Yirmi üç kişi, bir anda ve yük bir delil oldu. mezdi. kardeşi vardı. İsmi Ger.ereux Rueît bir arada yok olmuştu. Lâki, bu Albert Guay acayib bir Buna rağmen. günün birinie, olan kötürüm, Quebec'ın en meşTahkikata memur kimseler önce âşıktı. Sevgisi de acayib bir sevgi kırk sekiz saat ortada gözükmeyin hur saatçisi idi. Kuyumeu Albert buna kaza deJiler. Fakat polis mü idi. Kızı kaçırdıktan sonra, Richece, herkes onu meıak etmişti, ka Guay'i tanıyordu. Onun, sadist olBirleşik Amerika Cumhur Başkanının bir tiyatro locasmdaı fottişi Belec, bu fikirde değildi. Te lieu Street'de mükellef bir odaya pısmı vurdular, içeriden ses alama duğunu, kızkardeşinin de, dayakcan vermesine rıza gösterilemezdi. Hâdbe üzerine derhal gelen^ ker teker muayene ettiği yamru yerleştirmiş, onu Nicole Cote adile dılar. O zaman. kapısını kınp o tan, hırpalanmaktan, eza duymak)zabıta, hekimlerin de fikrini alarak Lincoln'ü tiyatronun karşı| yumru madeni enkaz arasında, bir tanıtmıştı. O günden itibaren, Ma daya girmek zorunds kaldılar. Mrs. tan hoşlanan bir sapık, bir mazo(sında bulunan Paterson pansiyonun» nakle karar verdüer. Baj ı çıneıraklı saat kadranı bulmuştu. rie orada mahbus gıbi yaşamağa Pitre'i yatağına uzanmış. can cekişir hist olduğunu bildiği için. bu iki kan şezlongüe birlikte oraya ta|inarak blr yataga yatınldı. Fakatjj Kadanın 10 la 11 rakamı arasında başladı. Evde sabahtan akşama ka vaziyette buldular. Gece dolabının sakat mahlüku birıbirile tanıştırLincoln gayet uzun boylu idi. Bu yüzden ayakiarı kaıyolanınjj bir delik vardı. Bu delik. saat tam dar âşıkını bekliyordu. Albert, ak üstünde, boş bir uyku ilâcı tüpü mış, onları biribirinin kolhrı araon buçukta patlamak üzere hesab şamdan akşama, topu topu bir saat vardı. Derhal hastaneye kaldırdılar. sına atmıştı. Kendisini muhitine ' demirlerinden sarkıyordu... lanarak imal edilmiş klssik bir sui uğruyordu. Maıie Ange günde bir Aldığı yaranın ve duyduğii heyecanın tesiri ile binbaşı | Kanadada, tıpkı Ingilerede oldu çok iyi kalbli bir adam .biçare bir 1 kasdci bombası karşısında bulunu saatten ibaret olan bu saadeti doıt ; Rathbone da bayılmıstı. ğu gibi, intihar cinayet sayılır, ce malul, aynı zamanda değetli bir gözle bekliyor, yalnız bu bir saat duâunu gösteriyordu. zayı mucibdir. Bu sebeble, Mrs zanastkâr oîarak tanıtmış bulunan Dx3243 tayyaresi bir suikasde için yaşıyordu .Fakat, âşıkımn gün Pitre'in durumu adalete intikal et bu Genereux Ruest de. sakatlığının kurban gitmişti. Demek oluyor ki de bir saat onu görmeğe gelişi her miş bulunuyoıdu. Mevkuf vaziye ! kendisini m;ıhrum ettiği dünya uçakta, vücudü kaldınlnak iste zaman kendisini sevip okşamak tincie olduğu için, ba^ucuna bir ka zevklerine karşı haris bir beşcıiyet nilen bir kimse vardı. Bu neticeye için değildi, Albert'in s:k sık tutan dıa poüs memuru diktiler. düşmanıydı. Bu üç ruh hastası, bitılaşmak için, katil öbür yirmi iki bir illeti vardı. Marie Ange'i çırılMrs. Pitre, beş gün, ölümle pen rİk tcsadüfün yardımile, bırsz da kisivi öldürmekte te^eddüd etme çıplak soyuyor, insafsızca döğüyorçeleşti Sonra hezeyana başladı. biıibirlerine benziyenieri hiribirino mi.~ti. Katili bulabilmek için evve du. Kızcağız bu dayağm sebebini Hezeyanı arasında, durmadan ayr.ı bulduran tabiatin kötü cilvesi olalâ, aleyhinde suikasd hazirlsnarnn anlıyamıyor, ağlıyor bağırıyor, fa şeyi söylüyor, aynı ismi tekrarh rak tarıismı;lardı. kim olduğunu öğrenmek icab edi kat dayaktan sonra âşıkınm söylp yordu. Bu isim: <;SaultauCochon» Saatçi de, kızkardeşi de kuyutnyorHu. Yolcu'ar arasında bulunan diği tath sözlere ğene kanıyordu. ismiydi. cudan bol bol para çekiyorlardı. milyarder E. T. Stannard ilk akla Cehennem hayatından farksız bu I Bilhıstt çocuktarınızın mıde ^ ^ ^ ^ Herkes gibi, kadm polis memunı Albert Guay'nin, Marie Ange isimli gelpn isim oldu Fakat çok geçme ' hayata tahammül edemedi. iki defa da. Dx3243 işaretli tayyarenin bir, metresi bulunduğunu, karısını I sini hafit tutunuz. Çok yemek »e aQır *r J kaçtı, bir keresinde bir arkauaşınin den. zabıtanm bu tahminde aldanyanına. ikincisinde babasının evine SaultauCochon mevkiinde infi sevmediğini ikisi de biliyordu. He1 gıdslır almak sıcaklarda mideyi bozar. ı dığı göıüldü. sığındı. Lâkin Albert onu gene lâk ettiğini biliyordu. Hezeyan ha le Mrs Pitre mazohistlikte o kadar *** 2 Bol kalorili ARI BİSKÜILERİNİ günün her uaiinda | buldu, gene kandırdı, kaçırdı. O lindeki kadrnın mütemadiyen bu ileri gitnıişti ki, âşıkımn, öteki Bu vakadan epey zaman evvel, nunla evlensceğini söylüyordu ismi tekraılaması, içinde bir takım metresile birlikte yaşamak için tuta yiyabilirsiniz. Birkaç An Bisküisi besleyicidir ve midayi | Robitaille ailesinin MarieAnşe Marie Ange: kuşkular uyar.dırdı, vaziyeti âmir tuğu odayı ona kendisi arayıp bul| yormaz. I isimü on altı yaşındaki kızı ile, ierine haber verdi. Mrs Pitre'in o muştu. Seymtdiği karısından kur Karını ne yapacaksın? Evli dasına bi; manyetofon koydular, tulmak için, kuyumcunun tasarlaQucbec'de kuyumculuk eden. otuz İki yaşında AlbertGuay, bir ge:e sin, unutma. hezeyjnı sırasında ağzından çıkan d:ğı cinayetin plânını hazırlıyan, hü Dediği zaman. Albert Guay, mu bütün sözleri zaptetmege başladı nsıinin bütün inceliklerini kullabir barda tanışmışla. şiddetli bir Bu cinayet bugün işlenmij olsa idi belki de ölümle netice1 aşkla sevişmeğe başlamışlardı. Bu, ammalı muamroah gulmekle iktifa lar. Bir yandan da, kadının foto narak saatli bir bombayı kendi elıle lenmezdl. Fakat 1865 ssnesinde doktorlara yapacak bir şey k Marie Ange'm ılk aşkıydı. Öyle ol ediyordu. grafını tayyare meydanında, teker yapan da, o iyi kalbli, o masum. Jrmyordu. Başkan Abraham Lincoln sabah saât 7,22 de gözlerinil duğu için, Albert Guay'i, genc kaliekli merdiveni getirip , götürmef e o zavallı sakat Genereux Ruest'di. «hayata kapadı. Vuruldugu andanberi kendine gelememişti. Kâj binin bütün ateşile sevdi, kendini (tibi Stanton hemen cesedi bir bayrağa »ararak: «'Başkan artık) Eğer Mrs. Pitse denilen kadin memur kimselere gösterdüer. Bu Bomba yapıldıktsn sonra, Albert onun kucağına atmakta tereddüd intihara teşebbüs etmiş olmasaydı, adamlar, fotografa bakar bakmaz Guay. karısını kandırmış, bir iş rebediyete intikal etti. dedi. Cenaze bunun üzerine Beyaz SarayaY etmedi. Derken, ^ünün birinde. â?ı bu garib aşk mSce asile Dx3243 simayı tanımışlar, D x3243 işaret uydurmuş, o mevhum işi halletmek Jnakledildi ve kurşun yaradan çıkarıldı. Kurşunun üzerinde AL.\ kının evli. hattâ çocuk babası ol işaretli uçağm paıçalanması hâdi li uçak hareket edeceği sırada pür üzere seyahate çıkmağa razı etmiş • Jharfleri okunuyordu. duğunu haber aldı. sesi arasında bir münasebet arayıp telâş gelip ksmarot kıza bir paket ti. Ustelik, kendisini bekliyen feci (Arkası v«r) Albert Guay, sevgilisinin eöz bulmak kimsenin aklından geçmi uzatan kadının bu kadın olduğunu akıbetten bihaber kadıncağızı hayat söylemislerdi. sigortasına da köydetürmijti. Bir vaslarıru dindirmekta kiç giiçlük yecekti. Türkiyede neşri hakkı yalnız '^azetemize aiddir. Sirkeci Minıar Vedad caddesi No. 26 Tel: 22615 İstanbul LİNCOLN'ün KATLI! İhtilal Yapacak Tepkili Derleyen: Hatice Vildan BiRDEN Sıcakarında ı !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog