Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

II Eylul 1953 DEMZCILIR Türkiye yüzme birincilikleri Bugiin başlıyacak yanşlara 10 bölgenin yüzücüleri iştirak edecek Türkiye ferdî yüzrae. aüama ve sutopu birincilikleri, bugün saat 10 dan itibaren Ortaköv Lido yüzme havuzunda başlayacaktır. Müsabakalara cumartesi ve pazar gün leri aynı yerde ve saatte devam edılecektir. Bu birinciliklere iştirak edecek olan AHana. Ankara, Aydın, Izmir, Bıırsa, Antalya, Içel. Istanbul. Malatya, Kocaeli bölgeleri yüzücüleri şehrimize gelmiş bulunmaktadırlar. Bueünkü müsabakaların programı sövledir: 1) 100 metre serbest (Büyükler) 2) 100 metre serbest (hanımlar) 31 200 metre klâsik kurbağalama (bii''ikler)4) 400 metre serbest (ortalar) ' 5t 100 metre sjrtüstü (hanımlar) 6) 400 metre serbest (büyükler) 7) 4Vİ00 Kanşık bayrak (büyükler) 8) 4X100 serbest bayrak (hanımlsr) 9) Tramplen atlamalan (büyükler ve ortalar) 10) Sutopu (tasfiye maçlan) Türkive ferdî yüzme, atlama ve sutopu birinciliklerinin hakemliklerıni şu zevat vapacaktır: R. S Sarav (Federasyon başkanı), R. Suyeli, O Saka. İ. Sungtır, K Sözerat S Erlen, S. Eryar, RArdahan L. Turgud, S Akdağ, ŞTezcan. M. Elmen, N. İncili, ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııımı BAHISLERI ÖLÜM S*dnszam merhum Mehmed Süftü p?şa ahfsdından Kertm Evrenosogiunun hafidı merhum Dr. Rusuhl bejln o i l u i l l l f l ü l l l l l l l l l l l l l t l i l l l l l l l l l l l l l l l IIIII1I1I11III111ITII Dünkü ve bugünkü İtalyan doıtanması Amerigo Vespucci mekteb gemisinin limanımızı ziyareti münasebetile Yazan: Abidin Dav'er ttalyan donanmasımn mekteb gemisı Amerıgö Vespucci' lîmanımızda misafır bulunmaktadır. Bu gemi ile dünkü ve bugünkü İtalyan donanması hakkında denizcilik merakhsı okuyucularımıza malumat vermeyi faydalı buluyorum. Amerigo vespucci mekteb gemisi Amerıgo Vespucci, 1931 de hizmete girrnış, 3545 ' tonluk, baa bahriyelerde hâlâ kullanılan Fabrikatör RLŞTÜ DİKTLRK 9 9 953 tarihlnde vrfat «tmljtir. Cena. zesi 119953 tfunü Tejvlkty» Camlinde öjle nanazır.ı muteakıb Ferikoyd» alle mpz&rhgına defr.edileceğınl teessurîe bıldlrlrlz. Ruîtü Diktürk allesl RADYO [ Bugünkü program İSTANBUL 12.57 Açılıa v« program 13.00 Ha. l ( . r 1S1S Türkuler (P! ) 13 30 Dar,s müzlSi ıPl.) 13 45 Şarkılar; okuyan Rıza Rıt 14.20 Dan« ve caı muzif. IP1.J 14.45 Şarkılar (Pl.) 15 00 Kapani). ter J TEŞEKKÜR Oğ'um Haljgjn Bf^faz amelıyatını büyuk bir maharvt ve şefkatie yapan hazık bnâaz mutehaasısı Dr. SAİB TEZEL'e almen teşekkur v« jükranlarımırı bl!. dirirlz. îsmall Hakkî Snmersan 15 00 Açıhj n türküler; Zeki Beşgor 18.15 Hakkı Derman fasıl heyetı 19 00 HaberUr 1»15 Radyo senfont orkestrası konserı 20.00 Saz eserleri 2015 Radyo Gaze. tesi 20.30 Kısa »ehir haberlerl 20 35 Şarkılar: okuyan: Nadlr Hilk«t CuUıa 20.50 Şehirden »ehre 21.00 Radyo Kiâslk Türk musikUl toplulufcu 21 40 Sonat 22.00 Şarkılar; oku. y»n: Can Akşit 22 20 Komışma 22 30 Şarkılar; okuyanlar: BUlend Oral. Ssml Özkan 22 45 Haberler 23.00 Kambivo . Borsa ve programlar 23.07 Dans müziji (Pl.) 23.30 Caı 1 gaatl fP . t 23 «S VsUler (Pl.) 24.00 Kapanıj. TRİESTE SHİPPİNG TRlESTE Garbis Titi bok* maçı Boksor Garbis ile esk4 Fransa şampıyonu Titi 26 eylulde Spor ve Sersı Saraymda bir maç yapacaklardır. Aynı gece kıymetli boksor Taki ile Fransanın eski şampiyonlanndan Gatye de karşılaşacaklardır. Enosis geldi Atina lıgi uçuncusü Enosis futbol takımı, ıdareci ve oyuncudan müteşekkıl 21 kişılik kafile halinde dün saat 12.30 da uçakla şehrimize gelmıştir. Elen takımının şehrimizde yapa. cseı karşılaşmatarın prograrru şöylcdir: 12 eylul cumartesi saat 16.30 da Dolmabahçe stadyomunda Karagücü ile. 13 eylul pazar saat 16.30 da Dolmabahçe stadyomunda Bsşiktaş ile 19 eylul cumartesi saat 16 da Dolrnabahçe stadyomunda Beyoğluspor ile. 20 eylul pazar giinü saat 16 da Dolmabahçe stadyomunda Fenerbahçe ile. Havagücü Trabzona gidiyor 1952 1953 sezonu Ankara llgl futbol sampiyonu Havagücü takımı, önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri üd karşılaşma yapmak üzere otomobille Trabzona gitmiştir. T. Trabert, Amerika tenîs şampiyonluğunu kazandı New York, 10 (TJÎA.) Amerika tenis şampiyorduğu finali iki Amerikalı arasında yapılnus ve 23 yaşındaki T. Trabert 59 dakika «üren maç sonunda Wimbledon turnuvasının galibl V. SeUas'ı 6/3 6/2 6/1 yenmeğ» muvaffak olrnuştur. Tek kadın finallnde M. Conalle, rakibl D. Hartt'ı 6/2 6/3 yenerek lampiyon olmustur. Arsenal gene mağlub Londra, 10 (T.H.A.) Dün akSam yapılan Arsenal Chelsea karşılaş,ması gene Arsenalin mağlubiyetd ile neticelenmiştir. Bu maç: Chelsea, 21 kazanmiîür. Arsenal bugüne kadar yapüğı 7 karşılaşmada ancak 2 berab«rlik alabilmiştir . ALTINAY KULÜBÜNDEN: Yeni idare heyetl «eçtml dolayuile 13 9 953 pazar gunü saat 10 da Uy«le. rln kulübe gelmelerl rlca olunur. ikinci Dünya Harbi bîttlği zaman etmemişti. Konferans akim kahnAdriyatik için muntazam posta ca, Almanyanın da iştirak ettiği bir İtalyan donanmasından kalan geE R O S Vapuru doıianma yarışı başlamıştı. Bu ara miler şunlardan ibaretti: 5 zırhlı, 9 hafif kruvazör, 11 muh Halen Mersİnde bulunmakda İtalya, Fransayı geçmek için rib, 22 torpidobot, 34 deniza'.ü, 19 gavretlerini daha ziyade arttırm:s.tı. tadır. Istanbulda beklenen korvet, 1 avizo. 1 uçak nakliye gelkinci Dünya Haıbi başındaki vapurlar: misi, 35 hücumbotu, 16 avcıbotu, İtalyan donanması 26 aramatarama gemisi, 1 mayin R E S İ v a P u r u 2 1 eylule doğru Fransanın mağlubiyetinden son gemisi, 2 ganbot, 2 yelkenli mekteb ANKARA va uru 2 ekirae ra Mussolini 10 haziran 1940 ta gemisi, 8 nakliye, 6 tanker, 26 su TURİDDU P T 30 A ç ı l u ve program T.SS Kur. alelacele ucuz ve kansız bir zafer tankeri, 96 römorkör, 17 çıkarma an.ı Kerım 7.45 Haberler 8.00 kazanmak hulyasile İngiltere ve teknesi olmak üzere cem'an 270,700 doğru. Şarkılaı (Pl.) 8.30 Bal« muzlklen ıPl ) 9.00 Kapani». tipte arrnalı, yani yelkenli ve mo Fransaya harb ilân ederek Alman ton. Bu vapurlar haırulelerinl botörlü büyük bir mekteb gemisıdir. yanın yanında mücadeleye atıldıgı Galibler arasmda taksim edilen • ş = lttıktan sonra Adriyatik liUç dırekli olan bu mekteb gemisi z a m a n " | t a l y a n donanması bar.ian ve Italyaya bırakılan gemiler 12 00 Memleketten »ellm 12.15 manlan için yükliveceklerdir. 400 muretteblidır ve Ayrıca 150 tezgâhta olmak üzere şu germlerHen Bu eemilerin büyük bir kısmı Memlekete selâra 12 30 Şarkılar. Her nevi tafsilât için Galatada deniz talebesini banndırabilir. 1900 mürekkebdi: taksirre uğradı. îngiltere, Americkuyaır Muallâ Mukadder Atakan Hovagimyan hanında 142 1 13.00 Haberler 13.15 Muzık (Pl.) beygir kuvvetinde 2 dizel elektrik 8 zırhh: Bunlardan 35.000 tonluk ka, Fransa, Rusya, Yunanistan ve No. da 1" 30 Ögle Gazetesi 13.4S ,Vlncent motörile mücehhez ve tek uskur 2.yeni zırhlı 1942 43 te hizmete Yııgoslavya arasmda tak?im edilen Lopeı orkestrası çalıyor (Pl.) 14 00 gemiler şunlardır: 3 zırbh, 5 hafif T A Ş I T Şti. ludur. Rüzgârsız havalarda ve li gireceklerdi. Kapani ş. kruvször, 7 muhrib, fi torpidobot, manlara gırıp çıkmakta kullanılan 1 ağır kruvazör, 1 eski zırhlı kru 8 denizaltı, 1 avizo, 65 hafif gemi, Maurizio Demarchi motörile 10 mil sürati vardır. Bir vazör, 7 yardımcı gemi. Bunlann çoğunu ve Şki. AcentalıSına müracaat. defa aldığı yakıtla saatte 8 mil mil 16.58 Açıiıj ve p:ngram 17.00 Dans 12 hafif kruvazör, 2 eski Alman başta bir zıhlı olmak üzere, Rusya Tel: 42199. seyretmek şartile 6000 mil katede hafif kruvazörü; ve caz rr.üzlği ( P l ) 17 45 Şarkılar: almış, Insiltere ile Amerika kendi okuyan Bedia Yaltır»k Bektaj 18 15 bılir. Tabii yelkenle hareket ettiği 12 hafif kruvazör de inşa edili hisselerini feshedilmek şartile ItalUverturler ıPl ) 18.45 Oyun hava. ve motör kullanmadığı takdirde ları 1910 Haberler 19 15 Tarıh. yordu; İtalya mütareke istediği yaya iade etmişlerdir. yelken devri gemileri gibi aylarca ten b'.r yaprak 19 20 Opera arjaları zaman bunlardan yalnız 3 ü hizmeTaksimden sonra Italyaya şu ge(Pl.) 19.30 koyun §««tı (Yurddan denizde kalabihr ve daha çok uzun te girebilmişti: miler bırakıldı: 2 zırhlı, 4 hafif s<«ler Ijtirak'ılei. 20.15 Rad>o Ga. mesafeler katedebilir. . 65 muhrib, 8 muhrib tezgâhta idi. kruvazör, 4 muhrib, 16 torpidobot, 7etesl 20 30 Kume faslı. Idare edenNErLt . . • f Ru;en Kam 21.00 Konuîma 21 15 Bu geminin Krıstof Kolomb adın 75 torpidobot ve refakat Eemisı; 20 korvet ile bir miktar aramata • G R İ P •DİJAdRISI Pıvano ile s e v l m ı s melodiler 21 30 da bir eşı daha vardı. Fakat ital12 Okyanus denizaltısı, 6 tanesi ma ile yardımcı gemi. • *O*LE ROMATİZMAfI ' Haftanın runıçn komusmajı 21 İ0 •VAHIKLAfl Banş muahedesine göre mevcud •&UHEŞYAHIĞI yan donanrnası galıb devletler ara de tezgâhta; Şarkılar: okuvan Muallâ Aracı 22 00 Ssrbest saat 22.15 Daas mı.zlği Pl.) sında taksim edilırken bu gemi, 48 orta boy denizaltı, 6 tanesi de 2 eski zırhhnm yerine yenüeri ya •ARI.PÖCEK5OKMASI • 22.45 Haberler 23.00 Kapanıs. pılnuyacak, ve bunlar çürüğe çıka + KESIK > I,: . ,.. ! Sovyet Rusyanın hissesıne düşmüş tezgâhta; •YARALAR rıldıktan sonra İtalyan donanması ve Karadenize götürülmüştür. Bu 53 küçük boy denizaltı; nın savaş gemilerinin umumi to *KA$IMTt ' . ir , iki eş gemi. Mussohnrnın oğulları «EKZEH.A ; ' 8 Mayin dökücü denizaltı. I najı 67,300 tondan ibaret kalacaktı. da aralarında bulunan bir italyan Böylece İtalyanın hizmette 106 İtalya. uçak gemisi, ve bombardı «DOMUK . , • ! ' .•.,.. izci kaiilesıni hâmnen vaktile js \te tezgâhta 27 denizaltısı var U. DWJ CATÛİkU'ftlNDA"'VE man uçağı, denizaltı, hücumbotu ve f•T«f»4T*M tOMR* KULlANILIR" tanbula gelmişierdi. İtalyan donanması hemen lıcmen hücum vasıtası denilen tahrib tekF İ A T I : Z E Kr Gemıye adı vernen Amerigo Ves hep yeni gemilerden murokkebdi nelerine sahib olamıyaeaktı. (BunI 2 3 4 , 5 II 7 8 pucri 1451 de doğmuş, 1512 de öl ve İtalyan harb gemilerinin nıü lar harb içinde İskenderiye lima banş muahedesi yapılırken ne kamüş Floransb. bir deniz seyyahıdır meyyiz vasfı yüksek süratlori idi. nmda iki İngiliz zırhlısını çok agır dar kısa görüşlu hareket ettıklerini ve Kristof Kolomb Amenkayı keş Mussolini, İtalyan yanmadasını yarHİamaya muvaffak olmuşlardı.) ispat eder. fettıkten sonra 4 defa Amerikaya batmaz bir uçak gemisi farzedeıek Bu^iinkü İtalyan donanması Amerikanın Italyaya verdiği gegitmiştir. Garıbdır ki yeni dünyaya uçak gemisi yapmamıştı; h?rb içinBugünkü İtaîyan donanması, ba ! miler şunlardır: Bize verdikleri Ko'omb'un değil, bu seyyahın adı de uçak gerairerinin lüzum ve e nş muahedesi şartUnna esaf itiba 1630 ton'.uk, 31 mil süratli G tipi verilmiştir. Amerikaya meşhur kâ hemmiyefini anlayarak 30 bin ton rile uvgundur, yalnız ilkbaharda [ muhriblerın eşi 2 muhrib, 1240 tonşifinin adı yerine Amerıgo'ya iza luk 2 transatlantik ile tezgâhtaki yapılan NATO Akdeniz manevrala luk, 21 mil, şimdi 18.5 mil süratli fetle Amerika adını verenler, kıt'a bir hafif kruvazörü uçak gemisi nnda bir tek denizaltı buiunmuş | y refakat gemisi. Geçen Ilkbaharnın iLk haritalarını çızen kartog ha'.ine ifrağa teşebbüs etmışse^de tur. Donanmanm gemi kadrosunda daki Akdeniz manevrEİanna iştirak 2 zırhh, 5 hafif kruvazör. 6 muhrib, eden denizaltıyı da Amerika veya raflar olmustur. Batı âleminde sa bunlar hizmete girememişleıcir. 17 firkateyn, 22 korvet, 5 torpido IngiHerenin vermış olması muhhibi olmadıgı bir keşif ve icaddan İtalyan donanmasımn harb bot vesair küçük gemilerle yardırn temeldiristifade edenler Amerigo Vespucciiçindeki artışı cı gemiler bulunmaktadır. Persoİtalya. 1947 temmuzunda AmeriScldan sağa: ya benzetilır, 1 Yuz mılyon. 2 Teninln kul. îtalya harb içinde. evvelce tez nel mevcudü 3100 subav, 7500 as kanın İngiiterede bulunan 232 tonMussolini'nln yarattığı donanma gâha konulmuş gemilerıni ikmp.l subav olmak üzere 25.000 kişidir. luk küçük ahşab aramatarama ge landığı vasıtalardan, yabancı. 3 Çare ve ilâc kabul etmlyen hastalığın vazi. Şımdi İkinci Dünya Harbine i} ettigi gibi artan ihtiyaç katsısında İtalyanın 1930 başmda kabul e milerinden 17 tarîesini 1949 temmu yet'.. 4 Şlı gnıpu (çoful). 5 Bir tirak eden İtalyan donanması hak muhtelif tipte yeni gemiler tezgâha dilen 5 yıllık yeni inşaat progra zunda da 550 tonluk eski Alman edat, hizaya gellnerek yapılan. 6 kında hulâsaten malumat verelim. koymuş, bu arada en ziyade muhrib mında 2 tane 3500 tonluk hafif km aramatarama gemilerinden 3 ta Mehmedc'k. fuphe. 7 Tersî geri çe. virme hareketid:r, bir soru îaklsl. 8 Mussolini, eski Roma İmparatorlu ve torpidobot inşa etmişür. Aynra ' vazör, 6 tane 2700 tonluk muhrib, nesini satın almıştır. Çevr'.lince bır kadın adı olur. İngilterede Italvaya 1010 tonluk ğunu ihya etmek hulyasına kapıl İtalyanlar, bazı Yugoslav ve Fran 2 tane 1500 tonluk firkateyn mevYukcndan aşağıya: cuddur. Bunlar yaşlannı dolduran 16 mil süratıi bir refakat gemisl 1 Görme v» t&rassud etme har*. dığı ve fütuhat peşinde koştuğu sız muhribleri ile torpidobotlannı, ile bir hidrografi gemisi. verdiği ketl. 2 İlerlye doğru surulerek. içın Akrlenızi ' Mare Nostrum Bi denizaltılanm da ele geçirm'.şler eemilerin yerine ikarr.e edilecektir. 3 Çeceleyin ışık yakılıp avlanan'.ar. zim deniz > diye benimsiyordu. Dik dir. Yaptıklan yeni gemiler arasm Inşası kararlastırılan gemilerHen gibi mayin tarama işlerirde kulla dan. küçüjun büyııkten bir ?ey ls;eme!İ yalnız 2 muhrib 1952 nisanında kı nılmak üzere 16 tane 545 tonluk tatör, İtalyan donanmss.nı, evvelce da şilep hizmeti gören denlza'.tılar hareketlnln yarııl. 4 Omıu tvl. zağa konulmuştur. Diğerlerine baş semivi ödünç vermiştir. fekli yanı kopeklinin pcjlnde kojtuju. hiç bir zaman varamadığı bir dere da vardı. Aynca ceb dentza'.tılsrı, NATO'nun italyan te7eâhlanna lanacaktır. Personel de 35,000 kişi5 Uzaktan donup gelen ses 6 cede kuvvetlendirmişti. İta'.ya, de pek çok hücumbotu, korvet ve de ye çıkanlacaktır. Aynca mevcud Bir hararet derecesl. 7 Tersl kapı yaptırdığı gemiler nizler arasında uzanan bir yarım nizaltı avcı botu da inşa ttmişler gemilerden bazılan modernleştirilNATO'nun «Off Shore> denilen v« pencerelerde bulunur. S Blr renk. durgun ve harekeUlı. ada oldugu, Akdenizde Sicilya, dir. mektedir. müttefiklerarası siparislerinden îSardur.ya adaları ve diğer bazı kü İtalyan donanmasımn harbdeki 1 2 3 4 S C 7 8 talyan tezsâhlanna verilen gemiBu münasebetle şunu da hatırlaçük adalarla Ege denizinde Oniki talım ki İtalyanın. bomba ve torpido ! ler şunlardır: 1500 tonluk refakat gemi kayıblan RİAİVİIİH» 1 adaya, Şımal Afrikada Libya, Doğu Harbde İtalyan donanaıası evvelâ uçaklanna sahib olması da rmıa gemisi. 760 tonluk 8 korvet, 142 M Arnavutluğu da bir el çabukluğu Ü|Ş ÜİYİEİRİEİK hede ile fe?hedilmiştir. Yalnız 200 tonluk 7 kıyı aramatarama gemisl. oldugu ve nihayet Habeşistaıu da Müttefıkler karsısrnda, mütareke i kadar av uçağı bulundurabilir. ! 40 tonluk 2 a§ eemisl, 61 tonluk 10 U Rİ1İYİAİZİ1İYİE zapt ve ilhak ettiği, gene denizaşın den sonra da Müttefiklar yanında Amerika ve tnstiltprenin verdikleri çıkarma eemisi ki bunlann bir kısAmavurluğu da bir el çabukluğu hayll zayiat vermiştir. Müıtefikle* • mı İtalvava verilecektir. gemiler EİTİAİMİİİNİBİS ile yutmaya karar verdiği için, kuv re karsı harbederken bazı zırhlılaıı İtalvan ticaret filosu italya, Atlantik Paktma glrdikCl hasara uğramışsa da bunlann hiç ten sonra, lneiltere ve bilhassa ADİOİLHRMNİE vetli bir donanmaya ihtiyacı vardı. ttalyan ticaret filosu harb içînde biri batmamıştır. Batan esas gemi merika bazı gemiler vermek sure pek çoçk gemi kaybetmis oldugu O» İİLİAİMHCİAİR Birinci Dünya Harbinden gonra ler şunlardır: 5 ağır kruvazir, 1 es tile İtalyan donanmasım kuvvetl^n halde harbden sonra tekrar kendisi Washington konieransında deniz ki ağır zırhlı kruvazör, 8 hafif kru dirmek yoluna ginniştir. Bu su ni toparlamış, yeni gemiler insası •9 •İAİRİAİKİ1İYİE, ! kuvvetleri tahdid «dildiği zaman, vazör; 45 muhrib; 42 torpidobot, 85 retle 5 yıl önce aldıklannı geri ile 1952 de 2,918.000 tonluk 1076 oa A | Y » | Ç ! E | L İ İ | K İngiltere v» Amerikanın dünyanın denizaltı. veriyor demektir ki, bu vazi gemiye çıkmıştır. italyan ticaret birinci derecede kuvvetli donanmaMütarekeden »onra Almanlann yet, Amerika ve îngiliz devlet a filo'u yeni inşaatla artı? yolunda larına, Japonyanın ikinci derecede damlarmm harbden sonra Italyan ilerlemektedir. batırdıkları veya zaptederek tahrib KAY1B tst. Ünlvırsltesl Kcıacı denlı kuvvetine, Fransa ile İtalyaertikleri, yahud da A.lmatılann ckulundan alnığım sebekemi kaybet. nıa lse üçüncü derecede eşit kuvıım. Yeriısmi alacağımdna eskıslnlr. elinde Müttefiklerle harbeüerkcn vett» donanmaya lahib olmalanna hukmü yoktur. batan veya tamir edilemiyecek kakarar veıilmiı vt jöyle bir nisbet 628 Vedad Mîrri dar hasara uğrstılan gemiler de 1 Ermenek kazası orta tip hükumet konağı inşaatı 16 gün müdkabul edilmişti: 5 5 3 2 . Musdetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarümıstır. şunlardır: 2 Keşif bedeli 301605.08 iira olup geçici teminatı 13814.20 llradır. Solinl Fransadan geri kalmak isteB&sac ve yayao 35.000 tonluk yepyeni Roma zırh3 İhale, 25'9'1953 cuma günü saat 15 te Hükumet konağında BaymCumftunyet MaibaactUk oa mediğinden komsusile bir seviyeye j hsını Alman uçaklan batırmıştır. Ocaeteciltk Tflr* An«tı<m Şirkr» dırlık Müdürlüğü odasında toplanacak komisyonea yapılacaktır. gelmek Için büyük gayretler lar Cavour zırhlısını İtalyanlar, Alman 4 Keşif dosyası tatiller harlc her gün Konya Baymdırlık MüdürlüCağaloiiv Halkevi tokak So 30/41 Sanıoıen fetmekteydi. 1936 da deniz kuv lann eline geçmesin dlye sıg Euda ğünde görülebilir. vetierLni tahdid anlaşmasını devam batırmışlardır. 2 ağır kruvazör, 2 5 Talıblerin Konya Bayındırhk Müdürlüğünden alacakları yeterlik N'AZIME NAUI vt ÇOCVKLARI yıutı Werini ft'm idart ad«n ettlrmek flzer» ikinci Londra Kon hafif kruvazör, 8 muhrib, 23 torpibelgesi ile 1953 yılı ticaret odası vesikasını ve teminat makbuzunu Mejul Uüâur havi teklif mektubunu ihale saatinden bir saat evvel Komisyon feransı toplandığı laman, Japonya Hnbot: 10 refakat gemisi. 7 knrvpt. Harb bittiği zaman kalan gemiler NAZEVI ULUSAY Başkanlığına vermeleri lüzumu ilân olunur. (13924) gibi îtalya da bu konferansa iştirak GRiPiN BAŞARI İLE KULLANILIR! • Baj, dij, adalc, «inir, lumbago ağrılarına karsı SOD derece fajdalıdır. • Grip ve nezle başlangıcıoda bir çok feoalıklan önler. • Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir. ANTIDOT ; BULMÂCA 1 ı I m 1 ı 1 1 1 m\ 16 I 1 «1 1 1 Istanbul Vilâyet Jandarma Kumandanlığından: 1 Çatalcanın Podlma rampasında raevcud 50.0 aded telefon direği sartnamesınde yazıh esaslar dahilinde muhtelif bırliklere nakli acık eksıltme ile 22'9/953 salı günü saat 10 da : Vilâyet J. K. lıgında ihales yapılacaktır. 2 Tahmin bedeli 2400 İira olup muvakkat teminatı 180 liradır. 3 Şartname hergün mesai saatlerinde Kumandanhkta görülebilir. 4 İsteklilerin belli jfün ve saatte muvakkat teminatlarils birlıkte müracaatleri. (13657) ım mı ııa 1 I \ ı I !• IH 1 1 iftl < TRAKTÖR PULLUĞU İÇİN DİSK 't T|E Konya Valiliğinden: 26 Inçlik fiatı : 6 3 Ur* 28 . . . 70 . Toptın alanlara tenzilât yapılır. •MAKÎNA ve KÎMYA ENDÜSTRİSÎ KURUMU ANKARA «CUMHURİYET» bı ROMANI: Yazan: EDİSON MARSHALL • ÇevireTi: VAHDET GÜLTEKÎN «Ne güzel söyledi Küçükhanım! Ben ki o asilzade adam ne kadar yüksekse o kadar hakir bir insanım, ben de seni bitaraf bir gözle görüyorum. Ama, şu yabancı Hind ülkesinde bir iki beyle bir iki hanımın gözlerini kamaştır. mayı kâfi görür müsün? Seni sevenleri mükâfatlandırman, Bevmıyenlerl yere çalman lâzım seni yaralayanlar da cehennsm azablan içinde kıvranmalıdırlar. «Sade güzellık yeter mi sana? Güzelliğm elde edebileceği kudreti de istemez misin?» aSenin gene dlvaneügİB üzerinde.» «Yo, ay vaktini doldurdu. gldiyor ama, benim gözlerım gayet berrak görüyor. Yabıız bir şey daha söyliyeyim sana .. Ve ben inanıyorum, sen de inan: Sen daha on yağmur ancak gördün, fakat ok d çıkırustır arük, . Gözumün önünde de türlü türlü levhalar beliriyor. İftiharia gcğsüro kabanyor, Küçükhanıtn, korkudan da titriyorum.» «Ben gidince her gece bana büyü yapar mısın?ı> diye soıdum. «Yaparım. Büyülerımle tannlan bıktırırım.» «Hani o büyük vapurlar var ya, onlar için sana bir bilet yollarsam gelir misin bana?» «Engin denizleri aşarak rm, Küççükhanım? Zaten dünyada uek al bir şeyim var, onu kaybederim. Ama, beni çağıracak kadar sıkıntıda olursan, senin güzelliğini temsil eden Krişna ile büy'ik tann Brahma şahid olsun, c;ehrim » İKİNCİ BÖLÜM I îskoçyada, Tweed ırma?,ı kıvısında bir şehir olan Kclso güze! bir yerdi. Orada büyük bir kilise uazabesi vardı ama, Hiadistaııdaki bazı harabelerin üçte biri kadar eski, onda biri kadar da korkuncdu. Sir Walter Scott ihtiyar ve hasta bir adamdı, yakındaki Abbotsford'da oturuyordu. Fakat onun hikâyelerinden ben pek bir şey anlamıyordum, kahramanları da Manunun bana anlattığı Rama, Cüce gibi yarı tanrılaıın yan'nda pek sönük kahyordu. Yazın J.1L1 ortasında güneş, Hındistamn kış güneşinden daha soluk ve hafifti. Irmağın üzerindeki sisler gözlerimi karartıyor, sonbahar rüzgârlan iliklerime işliyordu. Üvey dedem, Noah Ferguson, bana karşı olan vazifesini ağırbaşlı bir titızlikle yapıyordu. Darr.arlarımızda a\Tiı kan olmamakla beraber, gene de yakın akraba sayılırmışız ve o benim, tam bir Hı ristiyan kadını olmam için yürümem lâzımgelen düz ve dar yoldan gitmemi temin edecekmiş. Bu evde Sdetti: Sabahm ayazında, geceleri de yatmadan önce, ' şamdan ışığında, uzun uzun dua ediliy'ordu. Alışık değildim, yere çömeünce dizlerim acıyordu. Sofrada da dua yüzünden çorba soğuyor etlerin yağı donuyordu. Büyükbey Mr. Ferguson'a bu ^eki'.de hitab etmemi tenbih etmişlerdi. Yaradılıştan zalim, hattâ haşin bir adam değildi. Bana k»rşı gösterdiği sertlik o korkunç geceJe Çota Nagpur'da gördüğüm tapınma gibi bir şeyden ileri geüyordu. Hakikaten en sevdiği dinî masal, Ibi rahimin oğlunu ' kurban etmeye hazırlanırken onun yerine gokten bir koyun inmesi idi. Büyükbey benim hakkımda pek endişe ediyordu. «Hafifmeşrebliğimi» ve uçanlığımı kâfirlerin arasında yetişmiş olmama veriyordu. Büyükhanım, balta gibi keskin yüzlü, sıska bir kadmdı. O benim doğuştan kötü ruhlu olduğ'ima kanidi ve buna kendini inandırmaya çalışıyordu; zira, fikrimce, oğbınun aşifte bir dul kadınla evlenmesinden dolayı duyduğu hıncı benden almak istiyordu. Bir gün tuttu benim en ^iizel. en hoş elbiselenmi, başhk ve ı^karpinlerimi yaktı. Bunlar AHahtan korkan kendi halinde bir kız ço [ cuğuna değil, ancak peygamberleri öldürten Finikeli Prenses Jezebel'e lâyıkmış. Halbuki o beni, Allahın inayetile, dindar bir kız haline getirmek niyetindeydl. Elbiselerirai yakarken >üzü şeytanı andınyordu: Tıpkı Kali'nin yüzü gibi. Onlann yerine bana öyle elbiseler yaptırdı ki bunlan melek giyse çirkinleşirdi. Saçlan mı da gene arkaya taratıp ördürttü. Boyuna da: «Büyüklüğe özeniyorsun ama sen daha çocuksun» deyip duruyordu. O bu sözü sanki bir büyü gibi, tekrar ede ede nihayet 0 hale geldim ki gittikçe büyüyeoGğımB, âdeta küçülüyordum. Üvey babam ona adımm Lur:ia olduğunu yazmıştı. Bü;,ü'.hmım bu adın ona pek yabancı gelduJİni söyleyerek Lucy'ye çevirdi. Hadi o gene neyse fakat ben artık kendime Lola adını vermeye bile cesaret edemiyordum. Rüyalanmda boyuna bu isimde bir kızı anyordum: Büyük mevki sahibi bir kontun «çok güzelsin» dediği kızı. Lâkin bir türlü bulamıyordum. Uyaaınca gidip aynaya bakıyordum. Orada da yoktu. Sık sık rüyamda kendimi Hindistanda görüyordum. Oıtalığı kız%:n bir güneş kasıp kavuruyoHu ve ben hindce konuşmayı ıın\ıtmuştum. Gene bu rüyalarda ytşillikler ve altın renkler arasmda Manu'yu boşuna anjor, unun ye rine Kali mabedinde boynu vuru ben sadece bajımla selâm vermij bulunduğu lltifaü takdir etmiş ollan delikarüıyı görüyordum. tim. marnza memnunum,» diy» mütaKelso'ya gelişimin ikinci yılına Lady Kirk, Büyükhanımm sozlc leatıru dermeyan etti. »İşıtttğim» doğruydu, Büyükhanım bir gün rine cevab olarak: «Bence daha faz göre, tâbiri mahsusla, bazı Anglobana: «Elini, yüzünü yıka arksna la dine sanlmalan gerek,» dedi. Hindliler kendılerini pek yüksek temiz bir elbise giy kibar kimseler 0 Zira orada ahali «inek gibi ölıi görüyorlarmış.» gelecek,» dedi. yor.» Bü^khanım hemen atıldı: İçimde söyle ufak blr ümld be «Lady Kirk müsaade ediyor «Sürü sürü uşak kullantnalarl lirdi: Acaba Kont Amherrt mi ge lar, Lucy, oturabihrsin.» 't baslarına vuruyor da ondan. Lucyliyordu? Fakat bu ümidim çok sürKadınm söyledikleri içime buz j nrn babasını tanıdığmızı söylemişmedi. BakUm: Büyükhanımın göz gibi işlemişti, fakat şimdi iıızlı bızlı tiniz bana, Lady Kirk. Euııdan leri şimşek çakıyordu: ve kuvvetli kuvvetli çarpmaya baş bahsedersenız Lucy pek msmnun «Belfast'h bir baronun kansı ladı. Otururken: .Babam orada öldü olur.» Lady Kirk'le kızı Annie. Limerick ama, smek gibi değil» dedım. «Ben size bü> ükTsabasmı ta «Bu sözlerinizin ilk kısmı be nıdığırm soylemiftim, Larry Fıiey'i. yakınlarmda arazileri var. Senin Limerick'te doğduğunu söyteyince ni müteessir etti, fakat son kısmı Sir Andrew'ın malikânelerinden alâkalandı ve seni kendisine tak ile ne kasdettiğinizi anlıy irı|ad:m.» birinde kiraladığı toprağı cker, bi «Nasıl yaşadıysa gene öyle j çerdi. AU?hından korkan, düıüst dim etmeme müsaade verdi.» j bır adamdı. Büyükierine hüımet Lady Kirk ablak surâtlı, pıeşin merdce öldü.» gibi esmer, şişman bir kadmdı. Ben «Allah korkusu içinde olseydi etmesini bildiği için kendi rîe lıüronun üzerinde tesir husule getir daha memnun olurdum. Zira lıepi I met görürdü. Oğlunu şimdi hstırmek isterken kendim onun tesıri mize o jekilde ölmek yaraşır.^ I ladım: İhtimal Lucy'nin çehresinaltında kaldım. K17.1 Annie evleneBurada lâfa Büyükhanım kanştı: de onu andıran bir taraf var. Adı cek yaşa gelmişti ama, damlardan «Unvan sahibi kibar bir h? Thomas'tı, değil mi, Lucy?» sallanan buzlar gibi incecik vt so nımefendi ile yanyana ot'M ?"a»m «Evet. efendım.» ğuktu. hiç a'thna gelmemiştır, değil ıri, l «A, gayet iyi hatırlıyorum. Biraz vahşi bir hali vardı, baba« Büyükhanım, sıkıldığını belli e Lucv ? » «Doğrusunu isterseniaShaki da âkıbetı kotü olacak diye kor» derek: «Lucy'nin halleri bizim iyi terbiye görmüş İskoç kızlarr.ıızın katen hiç ak'ıma gelniemi^ti, Hu I kardı... Hele neferken mü!âzimli§« hallerine benzemez,» dedi. «Fakat yükhanım. Fakat bır kont benim | terfi edmce. Avam çocuklarmıa yetiştiği şartları takdir buy.ırun. elimi öpmüştür.D | asılzadelere venlmesi daha münaBilıyorsunuz, Hindistandaydı; oîaKadınm kızı, alaylı bir tavırla: sıb olan vazifelere getirilmesinden da biziTîkiler bile Allahın emırie oBir kont mu?» diye haykırdı. doğacak tehlikeleri Larry Riley çok rini unuturlar, ahiâk ve âdâtı bı cArakan Kontu Amherst. Ilin iyi bilirdi. «İnşallah kendini bir şey rakıverirler.a sanmaz,» demişti Sir Andrevv'e. distan Umumi Valisi.» Lady Kirk: «O derece yüksek Dün gibi hatırlıyorum.» Anası da, kızı da önlernde dız (Arkası var) bükmenıi bekliyorlardı. Halouki mevkıli bır asılzadenin size kargı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog