Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

11 Eylui 1953 L'UM HITRI Y EX BİR DAKİKA Doğu Aîmanyada yeni Amerika ile . bir tasfiye başlıyor İspanya arasında Ba'kan Pakiııta laarruz anİaşmalar ( ulgaristau komünisf ida f^~ v recileri tarai ıııdan, Tür™ ~ * kiye, Yunanistan ve Yu T goslavyaya karşı açüan diplomatik kampanyamn genişlemekte olduğu görülmektedir. Dün Bulgar Başbakanı Çervenkov. «İhtüAflan halletmek için görüsmelere hazırız» şeklinde konuşmuştu Şimdi de Sofyadan gelen haberler Bulgar Savunma Bakannın aynı yolda bir nutuk BÖvleriiğini bildiriyor. Mumaileyhe bakılacak olursa. BulşarKtanm «rhiKnüniyeti aşikârmış ve bu sebeble de anlaşmamak için ortada hiç bir sebeb yokmuş! , Piyar 1 Altııı Diyarbakırda altın bulunmuş. Hattâ çok da ktymetliymiş. Hiç şüphe yok. Elbctfe fcty Mısırda komünîstlere karşı mücadele arttı Yapılan baskınlarda miihim vesikalar ve broşürlerin ele geçirildiği bildiriliyor Londra 10 (Nafen) Kahireden I Kahire 10 (a.a.) Mısır Cumhur alınan raporlara göre, lranda ol Reisi General Necib, Arab Birliği duğu gibi Mısırda da hükumet ko Konseymin toplantısına iştirak etmünistlere karşı gayet şiddetli ve mek üzere Kahireye gelmis bulugeniş bir kampanyaya girişmiştir. nan birçok Arab şahsiyetlerinin Son iki gün zarfında mühim bas önünd* yeni Hicrî sene münasekmlar yapılarak, aralannda tanır betile söylediği bir nutukta »öyle mış iki hukukçu da bulunan bir demiştir: takım komünist elemanlar ele get Bütün Mısırhlan ve bütün çirilmiştir. Bunlann arasmda tale Müslümanlan birleşmeğe ve sabırb. beler de vardır. olmağa davet ediyorum. PeygambeGeneral Necibin, komünistleırin rimizle arkadaşlan gayelerine tıe yeraltı faaliyetlerine kat'î bir darbe bir günde ne de bir gecede erişebilindirmek niyetinde bulunduğu arv diler.» laşümaktadır. Yeraltı faaliyetile \Mısır kadınlannın bir karan lâkalı bir çok matbaalar ve broşüıKahire 10 (a.a.) Mısır Kadınler de ele geçirilmiştir. Son hâdiseler göstermistir ki, lar Birliği bugün neşrettiği bir takomünistler Nil nehri kıyılannda mimde, Tunus ve Fasta yapılan zuoldukça geniş bir şebekeye sahib lümler karşısında bir mukabeleı misil olmak üzere Mısır kadınlannı dirler. Diğer taraftan son günler rarfın Fransız esanslannı .kullanmamağa da, komünist merkezlerine yapılan davet etmiştir. baskınlar esnasuıda tevkif edilenler İhtilâlci bfa cemiyet arasında altı Vefd taraftannın ve Kahire 10 (T.HA.) Kahire ve aynı zamanda Vefd basın heyetine mensub iki gazetecinin de bulun İ&kenderıyede, Mısır Cumhur Başması nazan diksati çekmiştir. Bu kanı General Necib ve kurdugu tevkifler, komünistlerle Vefdciler rejim aleyhinde faalıyette bulunan araspıdaki işbirliğinin genişlemek bir cemiyet, Mısır polisi tarafından te olduğu hssini uyandırmştır. * meydana çıkarılmıştır. İki bakış 14 mayıs 1950 de Demokrat Partf seçimleri karanınca nazarlarile bizi yıldınmla vuracak gibi sert ve mağrur bakanlara daima rastlardun, Sanki ben bu raemleketi batırmışım ve onlar kurtarmış da, bir zalime bakar gibi gözümün içlne bakarlardL Halbuki bunlardaa pek, ama pek çoğu daha dün benim tenkid ettiğim, her yerde yerdiğim icraatı ve adamlan pohpohlamış kimselerdl. Bu göz düellosuna sabırla göğüs gerdim, duıdum. Zaman yürüdü. Nazarlarile bizi yıldınmlayan kahramanlar veya yardaklan ysvaş yavaş muradlanna erdiler. Beklenmedik nimetler elde ettiler, serildiler, serpildiler, yayadan bineğe çıktılar; binekten tayyareye uçtular. mahalle kahvesinden yüksek kulüblere girdiler, ve ince belli Acem fincanile içtikleri çay, İskoe viskisi oluverdL Zaten hmcları da hep bu nbnetlere kavuşmak değil miydi? Her seyl kâra tahvil yolunn bnldular. Bu memlekette biz herkesin gin olmasmı isteriz. Gerçl herkea zengin olamaz ama herkes rahat yaşayabilir. Biz bunu isteriz. Bugün şlmal memleketlerinm rahatl ve kuvveti, hattâ Amerikanın bugünkü satveti buna dayanır. Orada herkes raharür, tokrur. Ama oralarda gervet ve refah herkese aynı mesafededir. Vatandaşlar arasında servet ve refah k»zanmak için şahsl kabiliyeÜerdea başka hiç bir fark yokrur. Türkiyede kazanc herkese aynı mesafede değildir. Gerçi herkes as çok o mesafeye gelebilir ama oray» gelmek için karakterinden, faıancından. utancmdan mürekkeb bir bolluk harcaması lâzundır. Bu da her babayiğitin kân değildir. Dün «memlekerl elunizden knrtardıklan içjn» bize dimdik bakıp nazarlarile yıldınmlayanlardan şn söylediğim şişmiş ve pişmlş zürnr* artık yiizümiize bakamıyor, gözlerini gözlerimizden kaçınyorlar. Onlardan olmadan onlann arasutB nasılsa katılmış olanlar da bu yoldaşlarmın halinden sıkılarak bfad çözlemez oldular Rayat ne garib şeydlr. Bektaşinin dediği gibi bencileyin Allah dcyip yerinde duranlar, devrana uyup dönenlere ibretle ve bası dilc olarak bakıyorlar. Bu başim dik tnrmak ve yatağmda vicdanile koyunkoyuna rahatça yarmak, büyüK nimetlerin en büjüğüdür. B. FELÜK İşcüer, komÜRİst idareye karşı cephe aSdıSar, grevler devam ediyor Bu ay içinde askerî ve iktisadî 3 anlaşma imzalanacak Washington, 10 (AP.) Bu ay içinde Birleşik Amerika ile İspanya arasında askerî ve iktisadî yardım için üç muhtelif anlaşmamn imza edileceği haber verilmektedir. İşaret edildiğine göre bu enlaşmalar sayesinde Amerika bazı Ispanyol üslerini kullanmak hakkını elde etmiş olacaktır. Anlaşmalann üç nokta üze'inde toplanacağı ve şu şekılde o'acağı söylenmektedir: 1 Amerikan hava ve deniz kuvvetlerinin bazı îspanyol üslerini kullanmalanna daır anlaşma ve bu üslerin hangi ahvalde kullanılacağının tarifl. 2 Amerikadan tspanyaya iktisadî ve ham madde yardımı anlaşması. 3 İspanyanın asker! durumunu kuvvetlendirmeğe matuf çeşidli yardımlar. metlıdir. Her halde bu alttntn «açt, sakalı, sarığı, şalvarı, çakşın, muskast olmalı. Böyle bir altın madeni nerede var ki' D. N. Stalin devrinde takib edilen şiddet siyasetile hiir milletlerin toplandıklarını, aralannda müdafaa paktlan kurduklannı miişahede eden Malenkov idareyi ele aldıkUn sonra, zâhiren Stalin diplomasisi ıle taban tabana zıd gibi görülen bir yol secmiş ve oldukça şümullii bir bans kampanyası ile hür dünyada husule gelen birliği parçalamağa yeltenmişrtr. Evvelâ Malenkov hükumeti Türkiyeye notalar pöndermiş. eski taleblerinden vazgeçtiğini Ueri sürmiiş, <rdostluk tesisi» nden bahsetmis, ikili göriişmeler yapılmasmı arzu ettiğini anlatmak istemiştir. Bu birinci manevranın. Türkiyeyi Kuzey Atlantik Paktından ayırmak. Batı memleketlerile bağlannı gevşetmek eihi bir hedef giittüâüanla1 sılıyordu. Bu seVh » de Türkiye bu oyuna gelmemişti. Berlin 10 (Nafen) Batı Almanyadaki genel seçimlerin Dr. Adsr.auer'Ln ezici galebesile nihayetlenmesini müteakıb Doğu Aîmanyada yeniden şiddetli bir tasfiysye çirişildiğine dair raporlar gslmekte dr. Doğu Aîmanyada Sovyetler *arafından kurulmuş olan komünist polisi, «muzır» dıve adİTîdi'iıar Almanlan ortaya ç'karmak için bir kampanya açmıştır. Bu peyk mem lekette memnunivetsizliğin artrrus olması, polis baskısınm da şiddetlcndirilmesine yol açmıştır. Verilen malumata göre, bilhassa işciler arasında komünist idareye karşı cephe alanlar artmaktadır. Son gü.ı ler zarfında 300 isci «komünist rejim aleyhtarı» olmakla suçlandırılmışlar ve komünist idareyi deviı meğe cahşmakla itham edilererhapsedilmişlerdir. Fakat bütün bu kampanyaya rağ men, Doğu Almanvanın her tarafında yer yer grevler devam etmektedir. Buna sebeb, gıda maddeleri bulunmaması, bulunan gıda maddesinin de gayet yüksek fiatta oimasıdjr. Mültecilerfa verdikleri malumata •»öre, Doğu Almanyadaki fiatlaı Batı Almanyadaki fiatların iki yüz mislidir. Bilhassa gıda rmddelerindeki nisbet gayet geniştir. Diğer taraftan Sovyet kontrolunda ne s :1 ve ne de yurr.utta bulunmarnaktadır. Bir mülteci, dört senedenberi süt içmediğimiz gibi yumurta da yemedik. demiş ve pek az sebze bulundujrunu da kaydetmiştir. Başmakaleden devam malara muhtac olan Türkiyede her kuvveli ve salâhiyeti eliude tutan tek nreclls siteminin bugün artık manası kalmamıştır. Bir harb ve ihtilâl meclisi olarak bir vakitler lüzumlu olan ve hizmetini yapıp şimdi artık modasını kaybetmis bulunan her şeyi elinde tutan tek meclis sisteminin mutlaka değişmc si lüzumunda herkes ittifak halindedir. Devlet adamından ziyade ihtilâl adamı anyan ve modern Türkiyeyi idare ermekte devam eden tek meclis sisteminin en büyük mahzuru elindeki geniş salâhiyetleri yüzünden memlekette mevcud devlet adamlarmm iş başma gelmesine engel teşkil etmesidir. Bilindiği gibi Türk devletini idare edenlerin mutlaka bu meclisten seçilmesi zaruridir. İtiraf etmek lâzımdır ki; tek parti devrindeki «güdümlü seçun» yani «idareli intihab» larda hükumete lüzumlu devlet adamları evvelâ mebus seçilmek suretile meclise sokulur, oradan da iş. başına getirilirdi. Bugün için buna imkân yokrur. Serbest ve umumi seçimle meclise gelecek mebusların kimler olacağını seçimden e\%'el kestirmek kabil olamadığı gibi parti namzedlerinin mahallî teşkilât tarafından tayin Istenilen edileceği düşünülürse kimselerin de meclise sokulması imkânlannın ne kadar darabnış olduğu derhal görülür. Dediğimiz gibi Türkiyenin bugünkü kadar devlet adamına muhtac olduğu devre, tarihinde az tesadüf edilmiştir. Devlet adamlaruıın Meclise girmeleri böylece tesadüfe bağh kaldıkra onlardan mahrıım olmamız ihtimali de bilhassa mahallî nüfuz sahiblerinin scçimc hâkim olduklan şu zamanda daima çok kuvvetlidir. Devlet Aâamı Giivenlik Ingilizlerin atom Konseyi uyelıgı denemeleri NewYork 10 (a.a.) Umumiyetle iyi haber alan kaynaklann bildirdiklerine göre, Birleşik Amerika hükumeti ocak ayında açılacak olan Giivenlik Konseyi üyeliği için Türkiyenin namzedliğini destekliyecektir. Türkive, halen Yunanistan tarafından iş^al edilen sandalye için ı koyacaktır. bulunmıyacak Anfalya Ağırceza mahkemesinde bir hâdise Ant^lva 10 fTHA.) Bun<1*n bir müddet önce Hüseyin Akgül adında bir şahıs aynı köyden Azız Yılmaz taraftndan öldürülmüştü. Katil Azizin Antalya Amrceza mah kemesinde yapılan duruşması sırasmda maktul Hü'eynin < oğullan Hakkı ve Ahmed anî olarak bellerinden çektikleri bıçakla katilin ü Amerikanm, Türkiyenin namzed Ekimde yapılacak denemelerde Amerikan müşahidleri Bundan sonradır ki, Sovyet Eus liğini destekliyeceği bildiriliyor ya Balkanlardaki pe\ki Bulgaristanı öne sürerek, Türkiye, Yunanistan ve Yueoslavva «"•«.nı'î» tetVH edilen üçlii paktı çökertmek gibi bir hedef peşinde koşmağa baslamıştır Sofya idarecüeri evvelâ Yunanis«an ve Yıigoslavva ile hudııd ihtiljflannı halletmek niyetinde olduklarını bildirmişİT, bu hususta vapılan nelicelere bojlıvarak Atinsvi nun etmislerdir» Brigar Basbakanı Çervenkov tarafından yap'lan son teklirın Yunan matbuatında husule getirdiği tepkiler de bilhassa gbz önünde tutnlmaiıdır. Bugün Balkan paktı ile ilffili « lışmalarda gözle görülür bir yavaslama mü^ahcde edilmektedir. Bulgar komünist idarecilerinin de tam şu sırada kampanyalarına girişmeleri. bu yavaslamayı istismar etraek niyetinde olduklarmı da gösteriyor. Balkan paktı için daimî bir sekreterlik ihdası meselesi Atina ile Belgrad arasmda bazı ihtilâflara yol açmış, henüz bu hususta fikir elde edilmemiştir. Anlaşılan Bulgar komünist idarecileri tBiz hüsnünivet izhar ettiğimize göre artık tiçlü Balkan paktı mevzunnda çalışmanıza. hazırlık yapmanıza liİ7um kalmryor, çünkü bizden »lxe tehlike gelemez» demek istiyorlar, daha dogrusu buna bizlerl Inandırmak ümidi peşinde koşnyorlar. Buğday ihraoı hakkmda bir kararname Dış piyasa şartlan icab ettirdiği takdirde Toprak Ofis maliyet fiatlanndan aşağı hububat satabilecek Dünya piyasalannda buğdayın bizdekinden çok aşağı fiatlara 6atılması dolayısile buğdayımızın ihrac imkânlarını kaybetmesi üzerine hükumet bir karamame çıkartmak lüzumunu duymuştur. Kabul edilen karara göre dış piyasa şartlan icab ettirdiği takdirde memleket ve teşekkül menfaatlerinin gözönünde bulundurulması ve Ticaret Bakanbğından mezuniyet almması kaydile Toprak Mahsulleri Ofisi maliyet fiatlaruıdan aşağı hububat satışlan yapabilecektir. Bugünlerde çıkan bu karamame Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından mart 1953 tenberi maliyetten a^ yapılan satışlara da şamil olduğundan bu teşekkülün altı ay öncedenberi aşağı fiatla yaptığı sevkiyata da kanunî bir mahiyet verilmiş olmaktadır. Buğdayın dünya piyasasındak bugünkü fiatı 20.50 kuruş etrafındadır. Yeni Amerikan Büyük Elçisi Ankaracla Ankara 10 CTelefonla) Ameika Birleşik Devletlerinin yeni An ara Büyük Elcisi Avra Warren bu sabahki trenle şehrimize gelmis e garda elçilik mensublarile Dış Işleri Bakanlığı adma Protokol Umum Müdürü şube müdürü tarafından karşılanmıştır. Büyük Elçi Cumhur Bsşkam tarafından kabul edildikten sonra bir basın toplanrtsı yapacaktır. Canberra (Avustralya) 10 (AP)Halen Avustraiya başkentinde bulunan İngiliz Maîzeme Bakanı Dun can Sandys bugün burada verdrği | zerine hücum etmişlerse de katıbeyanatta, ekimde Woomera çolün lin muhafazasını temin eden jande yapılacak atom denemelerinin darma ve polisjer, bıçağı saplamaya iki büyük ve bir takım tâli infilâk meydan vermeden. mütecavizleri lardan ibaret olacağmı söylemiş ve yakalamışlardır. Her iki mütecaviz de tevkif edilerek tahkikata başdemiştir ki: «Büyük infilâklar bir atom si lanılmıştır. lâhınm patlatılmasından husule gelran Şahı, bir Amerikan lecektir. Diğer infilâklar Eİlâhlanma programı ile ilgili denemeler sıra çavuşuna en yüksek askerî smda vuku bulacaktır. Büyük infimadalyayı verdi lâklar, geçen yıl Montebello'dakinTahran 10 (AP) Gecenlerde den daha kuvvetsiz olacaktır. Radyoaktivitenin meskun kesimlere yakalanan bir komünistin üzp'insüayet tehlikesini önlemek için en de bulunan elbombasınm infilâkı etraflı ihtıyat tedbirleri alınacak esnasında sağ elinin bütün parmrk lannı kaybeden Amerikan ordusu ür.» Bakan, gazetecilerle yaptığı ko çavuşlanndan B. J. Hook dün Şah nuşmada denemelerde Amerikah tarafmdan İranın en \nik«;'k aske.î müşahidler bulunmıyacağmı anlat madalyasile t?.!tif edümiştir. mıştu. Ankara, 10 (Anka) Mldilli Ankara 10 (ANKA) Bir müdLondra 10 (Nafen) Daily Mall gazetesinin verdiğl bir habere gö Konsolosluğunu tedvirle memur dettenberi şehrin muhetlif semtlere, Sovyetler yeni bir manevraya Başkonsolos Süreyya Berken, Ko rinde bu arada b lhassa BahçeİievTürker, lerde saban taşlan ile camlan kırgirişmişlerdir. Şimdi bunlan Zü do« Başkonsolosu Tevfik hırsız^klar rflı vt Tanca beynelmilel piyasala. Midilli Maiyet Konsolosu Orhan mak suretile muhfelif nnda «orak vt çeldçU» Moskova Ermete ve Üsküp Muavin Konso yapan ve mensublan 1213 yaşladarbhanesinde basılmıs alhn'.an losu Ruhi Gezgin merkeze; Kâ nndaki çocuklar olan AlacagömlekSenclerdenberi cereyan etmekte sürmekte olduklan öğrtnilmiştir. bil Büyükelçiliği Müsteşan Tüh Iiler çetesinin elebaşısı olan Günolan hâdiseler, komünist idarecUe Şhndlye kadar bflylt bir | e y gSrüldün ikinci sin Rüştü Baç Barselon Başkonso gör adındaki sabıkalı rin «sözlü teminatlanna» ne dere müs değildi. losluğuna, Barselon Başkonsolosu şube hırsızlık kısmı memurlan tace ehemmiyet verileceği hususunda Diğer taraftan Dafly Mail'ln kay Fevzi Kortan Kâbil Büyükelçiliği rafandan yakalanmıştır. kat'î fikir edinmemize yardun etGüngör Adalete tesHm edilmiştir miştir. Bu hususta blç bir tereddü dettiğint göre, düne kadar Rusya Müsteşarhğına, Helsinki elçilipindünya piyasalanndan «tratejik de Büyükelçilik Başkâtibi Sakıb de imkân yokrur. Bu sebeble d* Yeni bir ilâc bizleri Demir Perde gerisinden ge maddeler toplamafctaydı. Bilhassa Bayaz Midilli Muavin KonsolosluRoma 10 (a.a.) Halen burada lecek sözler degil fakat flil hare gümüs, plâtln, elmas, krom, man ğuna, Bükreş Büyükelçiliği ikinci ganez ve tungsten almaktaydı. Şim toplanan altıncı Mikrobiyoloji Kon ketler ancak raemnun edebilir. di ise durum tersine dönmflstür ve kâtibi Salih Diler Üsküp Muavin Konsolosluğuna ve merkezdan A gresinde «Magncmisin» adlı yeni Bulgar sahillerindeki denh üsleri Rusya bunları dünya piyasalanna saf tnhan Helsinki Elçiliği Baş bir antibiyotiğin kimyevî yapısının Sovyet harb gemileri tarahndan satmayı teklif etmektedir. kâtibliğine derecelerile nakil ve tesbitine büyük bir alâka gösterilkullanıhrken, bu komsu memleŞimdi Sovyet Rusyamn bu «tradiği açıklanmaktadır. Bu maddetayin olunmuşlardır. kette Kızılordu askerî üsler kurartejik maddelerl satarak sterlin ve nin, başka antıbiyotiklere mukave | ken ve bunlann kimi hedef ittihaz Abdülkadir Kaya 25 yaşındadır. dolar gibi döviz elde etmeye çalısmet eden bazı bakterilere karşı Avusturyadaki işgal ettiçi gün gibi aşikâr iken tedbirli Arkadaşlan tarafından çok sevilen tığı da ilâve edilmktedir. gayet müessir olduğu bildirilmekdavranmamıza hiç bir ş«y mâni obir kimse olup bir yıldanberi bu kuvvetleri azaltılacak tedir. İlk denemelerde, organizmalamaz. Bir uçak kazası meslekte çalışmaktadır. nın meselâ penisilin gibi bir antiParis 10 (a a) İyi bir kaynakÖmer Sami COŞAR Atina 10 (a.a.) Bir avcı uçağı tan öğrenildiğine göre, Avusturyada biyotiğe mukavemeti halinde. Mağ Kendis' lise mezunuJur. Aslen İngiliz Thesus uçak gemisinin gü ki müttefik ışgal kuvvetlerinin azal namisin'in tamamlayıcı bir ilâc ro. Balıkesirlidir ve Ankarada k:mvertesine düşerek parçalanmışta.r. tılması için İngiltere, Fransa ve lünü oynayebileceği anlaşılmıştır. Gazi Çiftliğinde turistik sesi yoktur, bekârdır. Londradaki Amiralhk Dairesinden Amerika arasında yakmda müzakebir otel yapılacak Mareşal Montgomery îzmir limanına 4 Amerikan bildirildiğine göre uçak gemisinin relere bîşlanacaktır. Ankara, 10 (Telefonla) Atatürk güvertesine düşüp parçalandıktan Atinaya geliyor Yetkili çevreler, İn|ilterenin muhribi geliyor Orman Çiftliği idaresi tarafandan sonra denize yuvarlanan avcı uça Avusturya işgal masrsflannı Londra 10 (R.) Atlantik Kuvİzmir, 10 (Telefonla) Yann liGazi Çiftliğinde turistik bir otel ğınm pilot ve telsizcisinin cesedleri azaltmak için ku\vetlernin vetleri Başkumandan Muavini Mamanımızı 3500 er tonluk dört Ayaptırılmasına karar verilmiş ve sudan çıkanlamamıştır. bir kısmını geri çekmeğe karar' reşal Montgomery'mn pek yakınmerikan muhribi ziyaret edecektir. gerekli hazırlıklar tamamlanrruştır Tafsilât pek yakında Müstahsil üzüm fiatlanndan vermesi üzerine bu müzakereler da Yunan:stanı ziyaret edeceği biiI Gemiler pazar gününe kadar İzÖnümüzdeki hafta içinde inşasına zarurî bir mahiyet almıştır. Fransa dirilmektedir. mirde k?lacakhrdır. başlanacak olan otel, mart ayında memnun değil hükumeti, es?sen, haftalardanberi is.letmeye açılacaktır. Yeni turistik kendi işgal ku\rvetîerini azaltmak İzmir, 10 (Telefonla) Manisa otel modern tesisleri muhtevi 70 Ticaret Odası Başkanı bugün Baş içm incelemeler yapıllmaktadır. yataklı olacsk, 400 kişilik bir salobakanhğa bir telgrVf çekmiş, ve yenu, gazino, lokanta ve bir kokteyl Londrada yeni bir gündelik ni mahsul üzüme verilen fiatın müs salonu bulunacaktır. Otel, geniş bir tahsili tatmin etmediğini bildirmişgazete çıkacak koruluk içinde yapılacaktır. tir. Yeni rejimden evvel 62 kuruş Londra 10 (a.a.) Londranm en Yugoslavlar îzmirden civarmda olan kuru üzüm fiatı şim • . . „ .. ,. ,„ . . , , „ . • venı gundelık gazetesı 27 ekım tapamuk alacaklar 6 s dı 52 kuruş cıvarındadır. Yeni re • rilıind« ıntişara başlıyacaktır. jimde üzüme verilen pirim müstah İzmir, 10 (Telefonls) Fuardaki sil aleyhinde tecelli etmektedir, deHalen haftada bir çıkan «The Bankacılık büromuzda Fuar müddeti zarfında açtmlaeak en az 150. liralık tasarruf hesablan Yugoslav paviyonu münasebetile 20 nilmektedir. Recorder» is.mli dergi, başlangıçta sahibleri arasında ağustostanberi şehrimizde bulunan günde 100 000 basmak suretile saEski Yugoslav Kralı Yuaoslav ticaret heyeti, pamuk mu bah gazetesi olarsk neşredılecektir. bayaalarında bulunmak üzere bor Gazeteyi neşredecek olan «Recorkansından aynlacak! sada temaslar yapmaktadır. Ayrıder» şirketmm. sermayesi 125000 Paris 10 (R.) Biarritz'den alı sterlindir. ca, diğer bir Yugoslav heyetinin İzroire geleceği bildirilmektedir. Ge nan bir habere göre, eski YugosGazete müstakil bir siyaset takib çen yıl Yugoslavlar İzmirden 2000 lavya Kralı Pierre ile kansı edecektir. tondan fazla pamuk almışlardı. Bu Prenses Aieksandra bugün bu şeYakında faaüyete geçirilecek İzmir Şubemizin aç'lış ı^ününde Noter huzurunda çekilecek kur*ada yıl bir miktar da zeytinyağı ala hirde buluşmuşlar ve boşa^mak ka10 talihliye 10 ar altın hediye edilecektir Bu bü vük ihtimali keşideye istirak için bir hesab Suriye parlamentosu rarmı müttehiden vermislerdir. caklan haber verilmektedir. açtırmakta gecikmeyiniz Şam 10 (a.a.) Dün gece neşPosta havalesile olduğu gibi bütür sube. pjans, müessese; fabrika v» sabj mağazalarımız redilen bir kanunla yeni Suriye vasıtasıie de hesab açtırahilirsiniz. parlamentosunun me\\'idu 82 kişi olarsk kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu rakama 4 aşiret temsilcisi 1/10/1953 den itibaren idare merkezinin Galsta Bankalar ve 9 gayrimüslim dahildir. caddesi No. 80. Kendi mah olan (Eski Adalet hanı) Bundan evvelki Suriye parla Rusya, beynelmilel piyasalara «orakçekiç» damgalı alhnlar sürtneğe başladı Di} Işleri Bakanlığında yeni tayinler Ankaradaki Alacagömlekliler çetesinin reisi yakalandı RİTA HAY\VORTH'LN YENİ ÂŞIKI Son gelen haberlere göre maruf sinema yıldızı Rita, yeni âşıkı Dick Haymes'e karşı büyük bir sevgi duymağa başlamış ve iş Buna göre, partilerin elele verbp evlenme safhasuıa bile girmiştir. iistünde mutabık kalarak düzelte Resimde Rita ve âşıkı bir arada cekleri nokta: parlamento dışı kim görülmektedirler. selerin de kabineye alınabileceği hakkmda anayasaya bir hüküm Bir polis memuru ölü ilâvc etmektir. Bunlann kimler olaolarak bulundu cağı ve ne nisbette buUmaraçı hakkmda kayıdlar da konulabilir. Ankara, 10 (Anka) Fmniyet 954 secmlerinden evvel her taraf İkinci Şube memurlanndan Ahta anayasa ve parlmanter vesika dülkadir Kayanın üç gündür eviterda ne gibi deği=iiklikler olması ne ve işine gelmemesi dikkatl gerektiâi görüşiiliirken bu miihim çekmiş ve nerede olduğu aranmîjnoktayı ileri sürmekte m»>mlek«t tır. çıkan adma zaruret hissettik. ' Üç gün müddetle izi kesfedileCUMHl'RIYET miyen poüs memuru nihayet zabıtanuı sıkı araması sayesinde Keçiören semtinde Kuyuoası mevkiinde ölü olarak bulunmuştur. Abdülkadir Kayanın Vtaştndan aldığı kurşun yarasile öldüğü anlaşılmıştır. Polisin kendi tabancasının elinde olduğu halde buiunması hâdisenin bir intihar olduğu ihtimalini ortaya koyuyorsa da, savcılık ve polis daha ziyade bir cinayet ihtimali üzerinde durmaktadır. Hâdisenin mahiyetinin kısa bir müddet içinde anlaşılarağı ] umuhnaktadır. Tahkikata önemle devam edihnektedir. Ankaradaki subaylara mesken tahsis edilecek Ankara 10 (T.HA.) Millî S«> vunma Bakanlığı, Ankaradaki birhklere gönderdiği bir tamimle, Ankarada oturan ve eşinin veya kendisinin, ikamete müsaid yerleri bulunmıyan subaylara, rütbelerile mü tenasib şekilde Namık Kemal mahallesinde ve diğer semtlerdeki dev lete aid binalardan kur'a ile tah. sis yapacağıru bildirmiştir. Namık Kemal mahallesinde aynlan konforlu 15 müstakil daire generallere tahsis edilmiştir. Kurı subay evleri ve Etlikteki orduy* aid evler de diğer subaylara, rütbeleri, aile mevcudlan ve müracaat sıralan ve mazeret jekillerine göre tevzi edilecektir. Cnmhuriyet'în Yeni Bir Teşebbüsü Teğmen Emelin Kore infibaları Bir buçuk yıldanberi Tokyoda muhtelif hastanelerde Türk hemşiresi olarak vazife gören Teğmen Emel Türkkanm memleketimize döndüğünü yazmıştık. Hemsire Emel Türkkan, B. S. B. Istanbul Bürosunun tavassutile dün saat 16 da Harbiyedeki Orduevi salonunda basın mensublarile bir görüşme yapmıs ve kendisine sorulan muhtelif sualleri cevablandırmıştır. Emel Türkkan demiştir ki: < Tokyoda 3 tane büyük askerî hastane vardır. Mevcud üç Türk hemşiresi bu üç hastane arasında taksim edilmişlerdir. Bir tanesi harb cerrahisine bakar, ortopedik vak'alarla meşgul olur ki bu Annex hastanesidir. Diğeri genel eerrahî vak'alarmı ele almıştır. Üçünriisü ise deri ve ruh hastalıklarilt alSkadardır.t Güzel ve sıhhatli çocuk lüsabakası Cocııklarınızı şimdiden hazırlayınız Hazine, Müdür yardımcılığı Ankara 10 (Anka) 3 öncfl «ınıf maliye müfettişi olup Maliy» teşkilât kanununun 42 nci maddesi gereğince Hazine Genel müdür yardıracılığuıda istihdam edilen Kemal Kurdaşin 80 lira maaşla Hazine Genel müdür yardımcılığına asaleten ve terfian tayinl Bakanlar Kurulunca kararlaştmlmıştiT. Yeni Bir Hizmetimiz İZMİR ENTERNÂSYONÂL FUARINDA Sayın halkırnızm hizmetine giren 100 ÂLTIMLIK Hususî bir keşîde tertib edilmiştir. Sllivrinln Çant» kByünde. Nurl Ak. kan İle lbrahlm Kortnnazoâlu kavg» etmlşler, tbrahlm Nurİ3^ sırtından ve bileğinden av tüfegl İle yaralamıştır. Nuri Akk&n hastaneye kaldırılmtf. sanık yakalanarak tahkikata başlan. < Çahstığınız hastanelerde, haı mıjtır. talara yapılan muamelelerd» milll\ yet farkı gözetiliyor mu?» «c Hasta bakımı burada fevkalâdedir. Hiç bir ırk ve milliyet farkı gözetilmez. Hastaların «ıhhat ve eğlencelerinin tam olması için <£t 52 sahife, 16 sahife Jou. azaml itina ve ihtimam gösterülr. anni'nin Türkiye Tarihi Bu meyanda koğuşlarda hemen llâvesile 68 sahifellk muhemen her gün eğlenceler tertib azzam ve nefis mecmua, edilir. Sinema, caz konserleri, pargörülmemis yeniliklerle tiler, yaş günleri eğlenceleri vesaire 50 Kuruş Bingo denilen tombala partileri bu 9 Bu hacimde, bu olgunlukmeyandadır. Bueğlenceleri Amerita ve bu nefasette bir meckan Red Cross'u cKızılhaç» ve mua 1 liraya verilemezken Special Service tertib eder. Bu eğniçin 50 kuruşî lenceler her üç hastanede de yapıhr.» Çünkü!.. Av tüfeğile yaraladı Yeni Tarih Dünyası f Ankara Sigofta Şfı. fMERBANK nakledileceğini saygı ile arzeder. Yeni telefon numaraları: Müdiir 42864 Santral 47580 Telgraf: A N T A S Santral 47589 İ S T A N B U L NOT: Tıirk Ekspres Bank bütün sigortalarınızı ANKARA SİGORTA adına Şirketimizın Büyük Postane karşısındaki eski merkezinde ksbule devam edecektir. ANKARA SİGORTA HANIN mentoları mevcudu 104 kişi idi. Yeni anayasa mucibince umumî seçimler 9 ekimde yapılacakör. Sermayesi: 200.000.000. TL. PKOP NtMBUS'UN MACEKALAKI: Teğmen Emel Türkkan sözlerine şöyle son vermiştir: < Tokyoda kaldığun müddet zarfında müşahede ettiğim enteresan nokta, Amerikan hastanelerinde gördüğüm imkân ve refahtır. Türkiyede tamamile bir fedakârlık ve ferağat meselesi olan hemşire Hk, orada her türlü imkânlarla daha da inkişaf etmiştir. Hastanelerde malzeme bol ve hasta bakiT fevkalâdedir. Orada hemşireliğm yükseltilmesi İçm her türlü tertib alınmif, ban durumlarda hemşireler doktorlardan da yüksek ücretle tatmin edilmişlerdir » Anadoluya taze balık nakliyatma başramyor Ankara 10 (T.H.A.) Et ve Balık Kurumu, memleket balıkçıhğının inkişafını sağ'.amak ve memleket iç bölgelerine taze balık sevkıyatı suretile bol ve ucuz balık istihîâkini artırmak maksadile e w e ! ce getirilen 70 aded frigorifik vagon'a bu ay iç nde balık sevkıyatına I D O L G U N Ü C R E T L E USTA DOKUMACI ARANIYOR Ipekli tezgâhlarmda çalışmış tecrübeli ve usta dokumacı I olarak 40 kişi alınacaktır. Müracaat: Şişli Abidei Hürriyet caddesi olar; KAPLANCA HfENSUCAT FABRİKASINA. 1 KAP] • •1 Yeni Tarih Dünyası, Türkiyede büyük bir boşluğu doldurmak ve okuyucularına devamlı ve esaslı bir mecmua olacağmı isbat etmek için çıkmaktadır. İçindekilerden bir kaçı: Abdülhamid haremdeki cariyelerini niçin serbest bırakü? jf Rüfailik ve Ksdirilik fstanbula nasd geldi, nasıl yayd. dı? jr Tarih boyunca mndanın geçirdiğl safhalar, hikâyelerlle ir Osmanlı saraymda harem ve şimHiye kadar mevcudiyetleri bilinmiyen sultan mektubları r Lamartin'in Şark ^ mcktubhrı * Taıihte ilk rüşvet Vt Mısır Mıtüır.dsrlan tarihin kafesindc jc E=ki meyhane âlemleri jc Bütün mevzular EÖrüİTiemiş resimlerle YUSUF KEMAL TENGİRŞENK ^ Yakm tarihin bir çok safhalarını aydınlatan hâtıralarını ilk defa anlatıyor. Umum Taşra Bayii: Sabri Özakar. Ankara cad. No. 42J 9 i basuyacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog