Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRIYET 11 Eylul 1953 Talebe Birliğinin teşebbüsü «Türk inkılâbcılığında Atatürk» mevzuunda bir telif eser müsabakası açıldı Milll Türk Talebe Bırlıği, Atatürk ve inkılâblarına dair bir telif eser müsabaka serısı açmağa karar venııştır ILk müsabaka «Turk inkılâbçılığında Ataturkn mevzuundadır, müsabaka şartlan şudur: 1 Müsabakaya ancak Türk muelliflen ıştirak edebilecektır. 2 Eser için başlangıç noktası 1839 Tanzımatı olup müellii o tarıhten bu yana yapılan ınkılâb ham lelerını ve bunlann değerlerıni belirtecek ve onlardan Atatürk inkılâblarına gırerek bilhassa Atatürk inkılâblannın mana ve değeri üzerınde düşüncelerini teksif edecek, tahlillerını yapacaktır. 3 Müsabaka müddeti 30 agustos 1953 ten 30 ağustos 1954 e kadar olmak üzere bir yıldır. 4 Müsabaka netıcesinde derece alan eserîer Birlığin tnalı sayılacak ve bu kitablan bastırmak hakkı 5000 sayıya kadar Birliğe aid olacaktır. 5 Bilâhare ilân edilecek olan jüri heyeti gelen eserler arasından 1 inci, 2 nci, 3 üncü eserleri seçecektir. 6 Birinciye 3000. 2 nciye 1500, 3 üncüye de 1000 T L. mükâfat verilecektir İç İşleri Bakanı gitti Idar! Ilımler kongresini açmak üıere »ehrimlze gelmls olan İç îslerl Bakanı Ethem Menderes Ankaraya donmustur Bakan dun Rumelikavağı ve Rumellfe. nerl. Kllyos ve dvanndakl koylen gezmis, koylülerle goruşmustür. Köy. lüler biran evvel elektrige kavusmaları dlleâmde bulunmuglardır. İdari İlimler kongresinde çalışmalar Dokuzuncu Idarı Ilımler kongresl dun sabahkı toplartısında mılü ldarelerde ftmme hızmetı goren memurların îetlç. tirümesl konusundakı raporları tetkık etıni|t:r Bu toplatmın raportorlügunu Yunanlı profesör Jorj Markupuloa yap. mıştır. Öğleden «.onrakl komlte toplantısın. da ıktlsadi inkışaf ve tcknik yardırc mevzuu konujulmuîrur Bugün dğleden evvel Enstltü toplan. tısı yapılaeak ve saat 14 30 da kapanış celesf akdedüecektlr. Dun akşaın 18 30 da Dram kısmında Konservaruar artlstlert tarafından blr k'mser verr.mlştrr Üveleden blr kısmı bu aksam Anka. raya gldecektlr. ... ıırı.rı • ' • kıırulacak et ve bahk teslslerl Bahk ve et kurumunun Hallcde tesis edece»i balıkhane ve soğukhava depo. lan ıle Bakırköy ve Zeytinbumu semt. ler'.nde kuracağı et kombınalan rr.ev. ruunda dün b!r toplantı yapılmıstır Vali Muavlni Celâl tzgtnln baskanh. gmdakl bu toplantıya kurum müdür muavlni ve Hukuk MUjavirl, Tlcaret Odası. Hayvan borsası, Derm'ryollan, Denizcllik Bankası mümessUlerl Ile tk. tlsad, Mezbaha. Zlraat Veterlner, tmar ve BaliKhane müdurleri lştlrak etmlı, yapılacak teslslerin yerlerlnln tasbtti 1 1 * gorvşMİıruştur. Bir adam, kansını bıçakladıktan sonra intihara tejebbüs etti O'takriyde gecimsizlik yüzünden bir aile facıası olmııs. karnını bıçakla ajır lurette yaralıyan blr genc lntlhaı» t». sebfcus etmistlr. Hasret iokak S/« ı«yıU «¥<1« oturan ve ameleHk y»p«n Klrkor Kaydeaar, karısı Anjella lU «ık »ık kavga •*. mektedlr. Dun sabah saat 2 ııraların. da mlsaflrllkten «vlerln» döntn kan. koca. henüı bllinmlyen blr »bebden munaksşaya baılamıslar. Klrkor ken. dtne hAkim olamıyarak üç bıçak dar. *beslle Anjella'yı gögsUndcn yaralamif. br MüUakıben KirkoT «llndeki bıçak. la her lkl btleglnln damarlanm kegmek •uretile İntihara tejebbüs etmljtlr. Yaralılar derhal Beyoglu tlkyardun fcastaneslna kaldırılmıs, Klrkor llk M. davısındtn aonra nezaret altına alın. Biıştır. Karı.koea verdiklerl lfaded*. hidla*. Bln alelftd« blr alle gefünılzliglnden Devdana geldlglnl, daha geniı tafsllâtı Inahkemede blldlrecek'erlnl aöylemlf. lerdır Tahkikata devam edllınektedlr. Müzik Öğretmenl NERMİN ÖĞÜT ile avukat SALAHADDIN ERTÜMEB Nikâhlandılar. 10.9.1953 Opera binası sahne kısmmm temeli atıldı Yalnız sahne inşasını özerine alan Yngoslav firması bütün binayı famamlamak isfiyor Taksimdeki Opera binasınm sahne kısmınjn temeli dün törenle atılmıştır. Törende İstanbul milletvekilleri, Vali ve Belediye Reisi, Sehir Meclisi azsları. şehrimiz srıat ve basm muhitinin tanınmış simalan ve kalabalık bir halk kütlesi hazu bulunrnuşturTemele ilk harcm konulmasmdan evvel Vali ve Beledive Reisi bir hitabede bulunarak ezcümle ş,unlan söylemiştir: «Opera binası tek kalmış vaziyette idi. Hattâ bu yüzden diğer vapılan işleri gölgelemek tehlikesini de gösteriyordu. Bueünkü bu maniayı asınış bulunuyoruz ve bu yolds vürürken ikinci temeli de atıyoruzSakne kısmı in$aatı binanın çıplak tarafrnı süsliyecek ve Boğazdan ihtişamı gözükecektir. Bu S"izel eünde sevincimize ortakhk eden arkadaşlanmıza teşekkür ederim » Müteakıben davetHler mevcud binanın arka cephesinde yeni temele ilk harcı koymuşlar ve bir.anın maketi üzerinde kendilerine izahat verilmiştir. Opera binasınm Ikmali i$l Opera binası sahne tnşaatmı 0zerine alan Yugoslav Rad müessesesinin müdürü dün kendisi'e konuşan bir muharrirımize şunları söylemişür: tBugün yalnız gahne kısnunın mşasını ü^erimize aldığımu Opera binasmı ikmal işini de deruhde etmek arzusundayız. Tahsisleri lamanında ödendigi takdirde bunu iki sene zarfında tamamlıyabihriı. BelgTdd Operasını da bu grup insa etmiştir Opera binasınm geniş tutulduğu hakkmdaki ıddialar doğru olmasa gerektir. tstanbul gibi nüfusu iki milyona yaklaşan bir şehre bu bina büvük defildtr. Ewelc« inşa edilmiş olan kısım hakkmdaki inöbaımız iyidır. İnşaat yolunda yapılmıştır. Teşakkülümüz merrvleketmizde bir çok inşaat işlerine girışmiştir. Adada Anadolu Kulübü nün ve Anadoluda beş, alü köprünün inşasını biz taahhüd ettik ve işe başladık. Boğazdaki asmaköpıü nün inşası icin bir talebimiz yoktur. Bu, kuvvetimizin üstünde bir insaattir.» 1 1 ı 1 G Ü E V zu L A R I IHCM NALINA I İntihar vakaları karşısmda Dünyada ihtiraslar yüzünden boyuna cürümler, einayetler, katiUer, işlenip gidiyor. Say\n DT. Fahreddin Kenm Gbkaydan, son h&dise üzerine, bir makale rico ettık. Bu vesile üe kcndıstni, ara se altında kıvranan bir melânko amiüer kadar sosyetenin tesırindî sıra da olsa, esas mesleğine edebiliriz? liğin intıhan böyledir. Bir kısım kaldığını nasıl ihmal dönmestni karilerimizin iyi lan psikopat dediğimiı sağlıkla Durkheim ve Pere Krause gibi bllkarjtliyacağmdan eminiz. cinnet arasmda dolaşaa zayıf ira ginler »osyal harmoniye çok ehemmiyet vermişlerdir. Şahısların koîdare adamlan çok defa günün deli dejenerelerdt, isterik yaradı lektif sosyal hayatla münasebetleri türlü meşguliyetleri arasında kitab lışlarda göriilür. üzerinde mühim etüdler neşretmişföı çok bunlar cemlyetin ve mu lerr'ır. lannı ve ilmî ilerlemelerin gelişmelerini takib etmeyi ihmal eder hitın telkinleri aîtında kalırlar. tnsanın cemiyet içerisinde degeri ler. Bu doğru değildir. Bugünün Kolektif intiharlara en ziyade bun muhit hükümlerile kıymetler # anlayışında idarenin ana kaynak lar arasmda rastlanır Üçüncü bir Maruz kaldı&ı bir şeref tehdidi, lanndan en ehemmiyetlisini kütle kısım insanlar vardır ki ruh bün şantaj, hakaret insanın iç havatınderin tapkiler uyandınr, psikolojisi teşkil eder. Ferd T« ce yeleri bakımından devrt yaradılışh da dırlar. Bu insanlar hayatlarında anti (refenlement) çok defa dahıll miyet münasebetlerini sıkı bir şeneşe ile durgunluk arasmda devrekilde takib etmiyen, cemiyeün çe ler gösterirler. Durgunluk safhala savaşlara sebeb oluı biyolojA ve şidli tezahürlenni psikoloji dürbüni nnda sebebini bilemedikleri iç rı fizyolojik teşevvı'ışier doğurur, uykuvu, huzunı, rnh.itı kaçınr, deple incelemiyen idareci za'fa düşer. kıntısı ile karşılaşırlar Bivolniık resyonlan mucib olarak nıhî anİdarenin esas şarb içtimaî basiret harmoninin bozulması, İç ifrazı bez kuvazla intıhan 'neydana getirir. tir. İçtimaî basiretin temel unsur leri mahsullerinin çahsmaların'a Hıristiyan dinınde kato'iklerde inlanndan birini kütle psikolojisinde bozukluk teessür! hayatlannı bo tihar daha azdır. Burada intiharın buluruz. Son günlerde memleketi zar. kolayca intihara giderler Şu tesirini görüruz. Islâro dinınde famizde hatın sayıhr bir kaç intihar halde intihar hâdi<;eWnde ruh! talist görüş, hâdiselerin Allaha hâdisesi cereyan etti. Bu sabah bünyenin mühim tesiri vardır. P P bağlanışı, tevekkül ve kanaat intiyaptığı bir telefonda Doğan, benim ki! Sosyal hâdıselerin tesiri yok hara karsı birer kuvvetli destek ve paratönerdir. bu mevzudakı eski çahşmalarımı mu? batırlayarak benden bir yazı Utedi. Büyük harblerden ve hâdiselerOlmaz olur mu?? tnsan denil n Çok ehemmiyetli gördüğüm için mahlukun biyolojik ve psikoloiik den, iktisadi krizlerden sonra intionun müracaatini kabul ettim. 1926 yıllarında idi. Memleketi Marmara bölgesinde yeni tarifenin tathikına 15 eylulde mizde intihar rakamlan dikkati başlanıyor çekecek bır sayıya yükselmişti O Denızcillk Bankası Denlı tjletmesl. sırada Galatasarayda hoca bulunan Maks Bonafos ve profesör Necmed nln Marmara bölgest İçin hazırladıgı yeni teler programı İS eylulden Itiba. din Sadakla bu mevzu üzerinde ren bajlıyacaktır. münakasalarda bulunmuştuk. BilâMudanya İçin de yeni bir program Tapu ve Kadastro teknlayenleri kur. iinın 5 devre mezunlarına, dün saat hare 1934 Roma Akıl Sağlığı Kon haıırlanmaktadır. 1730 da Teknlk Okulda yapılan törenle Öğretimde gazeteVerden gresinde de bir tebliğde bulundum. dlplomaları verilmistlr. faydalanma semineri Gazeteler 0 günlerde intihar hâTorenHe, Vali adına muavin Mehmed diselerini tafsilâtile yazıyor ve bir tlkokul oğreımenleri için dun Mah. All CelUk. kur» müdür ve hocaları dairesi mensubları, davetlller çok zayıf iradeliler muhitin telkin mudp&sa ilkokulunda «Ögretimde Ga. Tapu bulunmuslardır. zetelerden Faydalanma Semlnerl» açıl. hazır leri altında tatlı canlanna kıyıyor mıştır. Semlner. Eğltim Enstitüsu Kura MUdUrü Kâzım Arkal. blr ko. lardı Cemiyetin sosyal bir tehlike Meslek Dersı ofretmenl Feyıl Selenln nusma yaparak tapulamanın blr mem. leket Iç'.n lüzumunu belirtmts ve me. tehdidile karşılaştığını görünce hü ba^kanhğında çalı$maga baçlamıştır Dlger Uraftan Milll Egitlrn mııfet. zunlara muvaffakıyetler dllemlştir. kumet nezdinde musırrane teşebKurs öğ'etmeni Samih Nafiz Tansu tişllklerl baskanlığında 7 eyluldenberı büslerde bulunduk ve intiharların faalıyetet bulunan 2 tane faal metod mezunlara hltab ederek. şehlrterin ken. neşriyatını yasak eden kanunun semlnert (biri Kadıkoyde Gaıl llkoku. dılerlne muht?c oldugunu mısallerle an. latmış ve vaılfelerinln mesuliyetlerlni çıkmasını temin ettik. Bunun fay lu. dlgerl Beyoğlu Flnızag» ilkokulun. belirtereic, basarılar dlleğınde bulun. da). ilk Okuma.Yazma Semineri (Be. dası oldu. İstatistikler meydanda yazıd okulunda), Tahrlr Semineri fAk. nıuştur Kurs mezuniarından Mehmed Atabas. dır. Bir müddet sonra kanuna hü saray llkokulunda). Reslm.t; Semineri cumlar basladı. tntihar vak'alan (Kadıkby Gazi İlkokulunda): Başög. türkün yaptıgı teşekkür konuşmasm. retmenler için BUyuk Reçid paşa llk. dan sonra Vali Muavini Mehmed All pencereden kuş kafesine uzanır okulunda açılan aOkul Yönetlm!» se. Çeltlk tarafından 25 lise mezunu kur» ken yere düştü tarzında karikatu mlneri, çahsmalarına ald raporları talebeslne teknijyenKk. 50 ortamekteb mezunu kur» talebesine de teknisyen rize edilerek yazılmaya başlanıldı hazırlamaktadırlar. yardımcıhğı dlploması verllmıjtlr. Buna rağmen vukuat gene azdı. İstanbul vapunı dün hacılan Kursun 6 devresi bugın. 30 lise ve Basın kanunlan revizyona tâbi tu30 orta mekteb mezunu olmak üzere getirmeğe gitti tulduğu bir sırada blr çok demokHacea gltmlı olan vatandajlarımızın 60 talebe ile faaliyete geçecektir. ratik memleketlerin gıpta ile takdir son kafilesinl getlrmek uzere tstan. Kumar oynatan bir kahvehane bu! vapunı dun saat 12 de Umanımız. ettikleri bu kanun da kaldınldı. basıldı dan hareket etmljtir. S)ehrlmlzdekl pazarlard» hamallık Hâlen Clddede bulunan tımir vapunı Üzerinden üç sene geçmiş buîu13. Corum vapuru 14 eylulde hareketle yapan Cıdell Ahmed Şakar Kadıköy nuyor. Şimdi intihar hâdiseleri bir hacıların büyuk bir kısmını yurda Emnlyet âmlrliğine muracaat etmij Kurbağalıdere caddeslnde Hasan Sene. haylı çogalmıştır. tnsan denilen getireeektlr. . r» ald 84 mımaralı kahvcd* Receb Ip. mahluk biyolojik, psikolojik sartKahveci AIi Ekb«rin katili Naim Gursen. Ahmed Altın. AU Kolan lar kadar sosyal çevre ve tesirlerin Bir muddet evvel Beyoglunda para. cı, Rasid Cebecl. Huseyın Kılıç ile ku. •ına Umaen öldunjlen kahveci All Ek. mar oynadığını ve 100 lira parasının d» esiridir. Herkesin ruh ve sinir berln katıll olduğu ve tjtanbul haricln. mukavemetl bir olamaz. Çok eski de bulunduğu tesbit edilen Abdülkadir hile İle alındıgını söylemıatlr. Ahmed Şakar ayrıca kendisinden mano parası zamanlardanberl intihar hâdiseleri hakkında dun nöbetçt Sulh Ceza mah. ve harac alındığından bahsetmlşır. incelenmiştir. Ruh hekimliği üstad keslnce gıyabl tevklf muzekkeresl ke. Alınan tertlbat neticesinde kumarbaz. lanndan îiquirol, intiharda delili sılmiftir. Abdülkadir goruldugu yerde lar Ue kahveci »uçüstü yakalar.mi} ve üerhal tevkif edllecektır. o>un kâgıdları musadere edilmiştlr. ğin her türlü vasıflan mevcud ol Limanlarımmn inşasında gecikme var mı, yok mu? ünkü gazetelerde inttşM eden bir habere göre IVashington'da Dünya Bankası ile milletlerarası para fonunun 8 inci yıllık toplantısı açılmıj; aza devletler Maliye Bakanlarmın ve büyük elç^erinin ıştirakıls yapılan bu tonlantıfla, Diir^a Bankası idare he> eti tarafından hazırlaııan rapor okunmuştur. Bu haberde, Milletlerarası tmar ve Kalkmma Bankası tarjfından neşrcdilen 8 inci yıllık raporda Türkiyeye yapılan ikrazat hakkında tafsilât verilirken liman tesislerinin feliştirilmesi için 7 temmuz 1950 de, 25 senede bdenmek üzere, yüzde 4 1/4 faizle 12 buçuk milyon dolar verildiği ka>dedildikten son» ra şöyle deniliyor: tDiğer taraftan raporda belirtildiğine göre liman tesislerinin geliştirilmesi mevzuunda gecikme vardır. Salıpazan ve Haydarpaşa limanlarmm 1954 sonunda, Iskenderun ve Izmirdekı Alsancak limanlannın 1954 sonunda (1955 olacak) tamamlanabıleceği, Samsun limanının insası ise çok daha uzun süreceği ilâve edilmiştir.» Bu satırlan Oımhuriyet'te çıkan Radyo, Anadolu Ajansı ve Associated Press Amerikan Ajansınin verdikleri haberlerin hulasasından aldım. Diğer sabah refiklerimizde gene aynı A. P. Amerikan Ajansmın verdiği haberde limanlarunız hakkında söyle deniliyor: «Diğer taraftan Haydarpaşa v« Sahpazarında yapılacak liman tesis lerının plânlan tamamlanmış ve bu işler inşaat şirketlerine verılmiştir. Liman inşaatı işleri gayet programlı ve normal bir sekilde ilerlemekt» dir. Haydarpaşa ve Salıpazarı liman tesislerile Samsun ve İskend»run limanlannın bütün tesisleri, birinci grup 1954 yılında, ikin:! grup ise 1955 yılında olmak üzere, son» erdirilecektır. Bu liman tesisleri arasında Samsundaki inşaat •» • n uzun süreni olacak ve muhtemelen en son bitecektir.ı Samsun limanırun inşası daha yeni ihale edildiğine ve galiba henüz iş« başlanmadığına göre, bu limanın ötekilerden sonra bitmesi tabii ıs« de liman tesislerinin geliştirilmesl mevzuuda iki haber arasmda tezad vardır. Birinde gecikmeden bahsediliyor, diğerinde ise liman inşaatı işlerinin gayet programh v« normal bir şekilde ilerlemekte olduğu ileri sürülüyor. Acaba hangisi doğru? Hatırımda yanlış kalmadıysa Salıpazan limanınm inşası 18 ayda ikmal edilecekti. Bu ayiann bir kısmı geçtiği halde eski binalardan bir kısmının yıkılmış ve denize bir miktar kazık çakılmış olmasından başka henüz ortada blr şey yoktur. Bu kazıklann da çıkanlması lâzım gelmektedir. Şimdild manza.aya bakınca Salipaıarı limanının 1954 sonuna kadar ikmal edilebileceği pek sanılamaz. Haydarpaşa limanın da ise askerî Kavak iskelesi yanınuı kumla doldurulmakta oldugunu geçenlerde denixden geçerken görmüştum. Bundan başka bir faaliyet müşahede edenıe dim. Hulâsa, her fld limanın mşası İ5Ierinin gajet programh ve normal bir şekilde ilerlemesini temenni etmekle beraber İstanbul limanınm tevsii, yalnız İstanbulun değil, bütün memleketm iktisadî hayatı bakımından büyük ehemmiyeti hai» olduğu İçin bu iki limanm Inşasında en küçük gecikmeye dahi meydan verilmemesini Ereğli limanındakl gecikmelerl gözönünde tutarak Bayındırlık Bakanlığına chemmiyetle arzederiz. Yazan: Ord. Prof. Dr. F. K. GOKAY HHiıımllllllUllülllltlllllllllllinElllillüllllllllllllMlllllımınm, Kahve flaiları gittikçe yükseliyor tki hafta önce on liradan muamele gören çiy kahve 12 20 liraya çıkmıstır. Bu hesaba göre kuru kahvenin 16 liraya satılması lâzım gelmektedir. Düşük flatla satılan kahvenin halis olmadığı tahmin edilmektedir. Piyasada bir kaç çuval kahve bulmak bir mesele olmuştur. Halbuki gümrüklerde bulunan kahvenin m?liveti 7 50 liradır. Buna nazaran kuru kahvenin 10 liradan satılması mümkün olmalıdır. Durumu düzeltmek için gOmrüklerde mevcud kahvenin bir mik tarının ithaline müsaade etmek lâzım gelmektedir. Barsak ihracatçıları şikâyefçi Şehrimiz barsak ihracatçıları Böl ee Ticaret Müdürlüğüne müracaatle barsak mevrudatmm azaldığına dikkati çekmişler ve bunun önüne gecilmesini istemişlerdir. İhracatçılara göre sığır ve koyun barsaklannm fiatlan arasmda büyük fiat farkı vardır. İstanbulda bir komisyon ihrac ânında bunların birbirine kanştınlmamasma Jikkat etmekte ise de Anadolunun bir çok yerinde böyle bir kayıd olmadıgmdan barsaklann karışık olarak ihrac edildigi sanılmaktadır. Barsak işleyen amelenin son zamanlarda yüksek ücretle Anadolunun liman şehirlerinden angaje edilmelerl bu zannı kuvvetlendirmektedir Bölge Ticaret Müdürlöğü durumu Bakanlığa bildirerek ve bu halin önüne geçilmesinl tsleb edecektir. har hâdiseleri artar. Ruhlann, lradelerin müst«rek bir hedefe ba landığı harb ııralannda ist azalırFakat harbler bltip sinirlerin gev(edıği v* bilhassa büyük fiat tenez rülleri, iktisadl buhranlar ve iflftslar başladığı sıralarda intihar sayıları artar. Fakat bu gibi tesirler altında intihar edenlerin çoğunluğu nu iradeleri zayıf ve iinir mukavemetleri boruk olanlar teşkil eder, tki tüccar iflâı eder. Birinin yanna lnanı vardır. Yeniden dürüst bir çahşma Ue itibannı kazanacağına, anasından çıplak doğmuş insanın ancak bir kefenle ahiret yolculuğuna çıkacağına inanmısfar. Tevekkülle yeniden çalışmasına devam eder. Mukavemeti zayıf olan is« içtimal hâdiselerin sarsıntısma tahammül edemez. Hayatına kıyar. Işte bu gibi anlarda cemiyet barometresinı iyi ayarlamak ve muvazene paratönerini kullanmak suretıle zihnj sirayetlere mâni olmak cemiyetin zayıf iradelilerini ve bilhassa isterikleri korumak için intihar hâdıselerini yazmamak lâzımdır. Cemiyetin büyük menfaati yolunda ahnan her tedbir hayırlıdır. Tarihte telkinle çogalan ve zecrt tedbirlerle önlenen intihar hâdiseleri çoktur Bunlan gözönünde bulundurmak zorundayız. Polis elbisesile bir bakkalı dolandırmağa çalışan sahtekâr yakalandı Samatyada bakkallık yapan Nlkoya dun resml elbisell blr memur giderek belediye polisl oldugunu v« ceza yaza cagını bildlrmistlr. Nlko cezayı icab «ttlrecek blnjey yapmadıgını »fiyleyinc* resmt elbİBell sahıı bakkah karakola götürmek. döv durmekle tehdid etmi;tlr. Arada munakaşa başlamıı v» polljlı bakkal karakola kadar gitmlslerdlr. Karakolda İI çatallajmıs v« lsminin AU oldugu tesbit edilen sahsın poüsllkl alâkası bulunmadı£ı anlaşılmııtır. All. »evkolunduğu rulh ceza mahke. mesince tevkll olunarak cezaevln* gdnderllmistir. Pakistan ordusu Başkumandan: Türkiyeye geliyor Pakistan ordu«u Başkumandanı Ge neral Eyub Han refakatind* Pakistan orduju generallerlnden Tılmgeneral ts ktnder Mırza olduğu halde 13 eylu pazar gunü uçakla tstanbula gelecek tir. Hukumetimizln davetllsl olan Ptklj tan ordıısu Baskumandanı General Eyub Kan memleketimtzde 10 gun kalacak ve bu arada Ankarayı da zlyaret ede. cekilr. Belediye memurlan arasında yapılacak tensikat Beledlyedekl bdtün memuıiara bir tamim gönderılerek gordükleri vazife. ler hakkında malumat totenllmljtlr Bunun. yapılacak yeni kadro ll* »lâ. kalı oldugu zannedılmektedir. Dlğer taraftan. Beledlyede anblok tahsisattan maa; alan memurlara ald altı aylık yeni butçe Daıml Encumene verilmistlr. Bu tahsisattan maas alan memurlar arasında blr değlsıklik olmı yacagı anla;ılmaktadır, Sanyer cinayeti hakkındaki bir ihbar tahakkuk etmedi Eskışehlrde Yüksek Mlmar Sedad Çağ'arm. Sarıyer cinajetl kurbanı Sevim Bajayın katili olduguna da'.r yapılan bir ihbar Uzerine Savcılıkç tahkikata başlandığını yazmıstık. Öğ. rendiğlmlze göre Sedad Çağların Sarı. yer cinayeti ile alâkası bulunmadığı anlasılmıs, hakkında ademl takib ka. rarı verilmistir. Tapu ve Kadastro Teknisyenleri Kursunu bitirenler İç Ticaret Dairesi Beis Muavini İzmire gitti tzmlrde toplanacak olan Sanayl oda. lan lçümalanna ljtirak etmek üıere Ticaret Bakanlığı I« Tlcaresl Daıresl Rels Muavlni Necmeddin Önder tzmlre Yeni Defterdar dün memurlarla gfitmlstlr. tanışh tngiltere kurn üzümden Yenl Defterdar Şefik KİM'n Yor dün kontrolu kaldırdı tondra Ticaret MüjavlrHJlmlzden »1». Defterdirlık meraurlarile tanısmıstır kalılara gelen blr yaııda tngllt»r«nln Eski Def.erdar Esad Gürsunun ayrıhsı kurutulmua mcyva v« bu arada kuru dolayıslle Deftardarlık memurları ken. uzumden kontrolu kaldırdıgı blldlrtl. d'sme bir zlyafet vermlîlerdlr. mektedlr. tnönü pazar ffünü Çatalca C.H.P. Bu karann tatblkına 1 aralık 1993 binasını açacak tarihlndn ltlbam baalanacaktır C. H f. Catalca ilçeslnln yen! yaptır. Dün 1.128.000 Hralık mal dıgı partl binası 13 eylul pnzar «""« ihracedUdi saat 10 da büyük blr törenle acıla. Son ytrml dort aaat larfında llma. eaktır Törende. »ehrimlzde bulunan nımıtdan yapılan Ihracat yekunu blr C. H. P Genel Baçltanı lamet tnönü milyon 128 bln llnyı btılmujtur. de hazır buHınacaktır. Sevkediln mllar araıında rinlandl. C. H. P. Kırklarelide açıkhava yaya («nd*rU«n «4 ten tütünden baska toplantısı tertlb etrl deri, banak. iç fındık. kuru kayın. Kırklarell C. H. P II teskllitı. Imü. tilkl dartıl. klllm. balık T« hardal to. müzdekl pazar gunü büvük blr açıkha humu rardır. torılantısı tertlb etmiştir. Halld, ağabeysi Osman Sttrmeyi vaSaat 14 te yapılacak olan bu «lyas! duğu ve hezeyan halinde olmadıkkazaen vurduğunu itiraf etti toplantıya. clvar llleT ve tstanbul te«. ça insanın hayatına kasdedemiyeceği ve binaenaleyh bütün intihar Mercanda »afır hanında Mndıkeı kllatı aen'.j ölçüde katılacnklıırdır. Ocnan »ürmenln labanca 11* Cldürül. edenlerin mecnun olması lâzım İş Bankasının Yesilköy dügunü, vakayl müteakıb kardeji geldıgi tezinl müdafaa etmiştir. Bu bürosu açıldı Halldln ortadan kaybounuı ttzerlne kendlrindan füph» •dl'.dljlnl T* Rum. Tolcuların ve turls«lerln kamblyo bir ifratUr. Muhakkak ki intihar «llhlsan t*p«l«rlndt yakalandifinı yaı. muamelelerlnl kolaylastırmak lstlyen edenlerin bir çoklan sinir ve irade ts Bankası YesllkBy hava meydanında bakımından zayıf yaradılmış insanmiftık. Dün Bmnlyat HOdurlUtOn* (ctlrilen blr büro acmıjtır. lardır. Bir kısımlan da ruh sıkınTt yakalandı|l mıntakada pollıln clln. den kaçıp üç defa İntihara tefebbuı KÜCÜK HABERLER tısınm tesiri altında kalmıs akıl •den Halld JunUrl töylemi|tir: hastalarıdır. Fakat bunlann dışın« Ben ağabeyıml lstiyerek vurmadım. • BİR muddettenberi Avrupada tet. da kalesini son nefesine kadar Tabanca benlm tîlmde idl. Kurcalar. kiklerde bulunan tsianbul Ticaret Oda. k*n birden ates aldı. Osmanın basm. sı Umuml Kâtlb Muavln! Mehmed All müdafaa ettikten sonra düşmana teslim olmamak için tabancasım dan yaralı, kanlar lçinde yere düştugü. Akbay dün jehrlmtze donmlistür. nü gBrünce korktum ve dükkândan * MEHPARE Pak>urek tle gazetecl beynine sıkan bir kahramanın infırlayıp dağlara koeium. Orada polis. aıkadaşlarımızdan Hıkmet Çağlayanın tıharmı cinnet kadrosuna koyamaler benl yakaladı. Agab*ylm ölmedl evlenme törenlerl dun saat 14 te Bey. defll nü?. Eğer 0 ölürs* ben de ken. oglu nikâh dalreslnde yapılmijtır. Genc yız. Binaenaleyh intihar hâdiseleri diml Oldilrürüm.» eski zamandanberi Içtimaiyatçılarevlilere «aadetler dilerir. Tahkikata ehemmlyrtl» devam *dll. la, ruh hekimleri arasmda devamlı mektedlr. Kardeılnln Slümünt sebeb EYLÛL 11 MUHARBEM 2 bir tartışma mevzuu olmuştur. Meolan Halid bugUnlerde Savcılıga tesllm seleyi bitaraf bir ilim adamı gözile edilecektlr. İki askeri depodan çuval çahndı incelediğimiz zaman iki tarafın da Kmnlyet Müdürlü|ü genlj blr hıraıı. haklı bulunduğu cihetlerin mevculık hadlsesine el koymujtur: diyeti dikkate çarpar. Bir kısım ögrendiğimlı» göre. Suleymanlye ve V. ] 5 38 12.11115 45 18.26 20.01] 3.54 intih'rlar vardır ki ruh hastalıklaAyvansaraydakl lkl askert depodan 40 bln aded boj çuval çalınmn. hırsız. E, J11.09 5 44| 9.19|12 0O| 1.33[ 9.27 rına bağlıdır. Ruh! zicret = angoiların taklbine baslanmıstır. TURKİYE IŞ BANKASI J KUTAHYA Kırk »cedenberl çekmekte oldugum bronsiti muracaat «ttlglm blr çok dok. torlar tedavl edemedller. Bu ker* Bey. oglu tlkyardım hastaneslnln dahlllye mütehassısı sayın ALİ TANRIYAR'ın hazlkane tedavislle bu mühim hasta. lıktan kurtuldum. Kertdisln* alenen tefekkürü blr borc bilirim. Hatice Zalm Müeaslf blr kaza netlcealnd* genc yajında kaybettlgimiz KEMAL AYTAÇ'ın c«naıeslne istlrak etmek lutfunda bu. lunan İı Bankası Müdür v« mem'jrlril« dlger zevata, çok yakın alakası> ' gordugumüz Samsun tş Bankası M'i. dürU Osman Germen v» ailalne. te<. graf ve mektubla acımıza lstirak eden dostlarına tesekkürlerlmizin lblâğını rica ederlz. Aytsç allesi TEŞEKKÜR **• NİHAL ÖZGÜLEH | \ U. ŞEFİK UYGUNEB Nikâhlandılar. tstanbul 10.9.1953 Cumhurıyei ın EDEBÎ TEFRİKAS1 BEYAZ KÖŞRTE 0TUMNIAR 11 Eylul 953 cuma laşılmaz bir zevk tadarak: Yalnız bir kere buna benzer bir hiddet duymustu: 810 sene evveldi. Bir yaz Adanadan Kalamışa gelis, çocuklarınm mürebbivesi madmazel Sofie onlardan ayrı'.ıp başka bir yere gidince, kızlarına Avusturyalı bir bakıcı tutmuştu. Üç ay sonra, Perranla Neclâ daha henüz yeni yeni almanca ciimle yapmayı becerirlerken, bir gün hayretle Feyz nın Fıaulein ile bu lısanı rahatça konuştuğunu görnıüştü. O zaman, ona hırsla bakarak: «Ben kendi evlâdlarım için bu kadar masraf ediyorum: o, bedavadan öğrenivor» diye düşünmüştü. Bu gece de kardeşinin cocuğuna aynı gözlerle bakıyordu. Belki de becerir, F. rukla ev'.çnirdi. Kendi kendine: «Yağma yok, küçük hanım, dedi; bu kadarını ümid etme. Neclâmın daha fazla üzülmesine müsaade etmem.» Birden nazariarı genc kızın saçlarına takıldı. Feyzanın saçlan düzHü. Halbuki bu akşam uçları iri buklelerle çevrilmişti. Asifte! demek süsleniyor, onlan kıvırıyordul Art'k asabivetini gizliyemedi: Sen saçlar'nı ne yaptın Feyıa? Kıvırcık koyuna dönmüşsün! Genc kızın yüzü kıpkırmızı oldu. Perran hayretle: Niye böyle söylüyorsun, anne? dedi: ben ısrar ettim de dün 'kçam yatarken benım bigodilerımi sardık. Ve çok da yakıştı. Öyle Heğil mi? Etraftalîilerin fikirlerini almak için sıra Ue yuzlerine bakıyordu. Fe^iha hanım müphem bir tavırla dudaklannı büktü: Feyzanın Mr sevi içm «iyi. demeğe bir türlü dili varmazdı. Ragıb bey, konu<=ul?n'arın f?rkında. bir ilâh eibi lâkayd ve sessizdi Ferruh enişteBilmem kimin dediği gibi. diye söze başladı. Saçın bir kadının en buyük zıyneti olduguna dair vecızeler söyledi. Yslnız madmazel Henriette, ellerile, gözlerile işiretler yaparak genc kıza bu tuvaletin pek iyi gittiğini anlatmak Utiyordu. Kâmran hanım bunu görünce hıncını alacak birisini bulduSuns. sevinerek bu sefer ona hücum etti: Madmazel, size kaçtır yeşil esvabımı ütülemenizi söylemistim. Hâlâ duruyor. Ütüledim, madam. Dolabmıza astım. Beyaz bluzum da kirli. Onu bu akşam yıkayın. Yarın giyeceğim. Bu suretle ondan intikam aldığma memnun, koltuğuna yaslandı. Madmazel Henriette, kapıdan çıkarken, Perran evlendikten sonra bu evde bir gün bile daha fazla ka'mamağa tekrar tekrar karar veriyordu. O gece Faruk erkenden odasma çekildi. Çahşması lâzımdı. Fakat bir türlü kendisini kitabına veremiyordu. İçinde hiddet, isyan hisleri çarpısıyordu. «Sen saçlarına ne yaptın? Kıvırcık koyuna dönmüşsün!» Kelimelerden fazla tesin tonunda tezyif, tahkir, küçümseme, düşmanlık vardı. Genc kızın birden kıza. ran yüzü, mahzun, üzgün hali gözlerlnin önünden gitmiyordu. O anda müdahale edebilmek isterdL «Ne hakla bunu söylüyorsunur? Kendi kırlarınızm aşırı boyanmalarına, süslerine göz yumuyorsunuı da nlçin ona çatıyorsumız? Bllâkl* çok yakısmış. Böyle çok güzel. O her zaman herkesten daha güzel.» Bu hakaretten, niye kendisine yapılmış gibi, hayır, ondan da daha fazla asabiyet duyuyordu? Feyzayı himayesine almak, ölünceye kadar onu herket*, her jcye karşı korumak kabil olsaydı .. Dk defa, zihninde bir fikir doğuyor. gelişiyordu: Onunla evlenmek. «Acaba bana verirler mi? Diplomasından, çalışmasından başka sermayesi olmıyan, beş parasız, ihtisasını yeni bitiren bir doktora?» Daha askerliğini bile yapmamıştı. Ailesınîn serveti yoktu Babasuı.ian bir şey bekliyemezdi. Genc kıza: «İstikbale güveniyorum. Fakat muvaffakıyete erişinceye kadar önümde çetin bir devre var. En ücra yerlerde, dag taş dolaşmam, mahrumiyetlere katlanmam UTITW. BU hayatı benimle paylaşır mısın?» diyebilir miydiT Bu cür'eti kendinde bulmak için Feyzadan da biraz cesaret, blraı teşyik bekliyordu. XX Bahçeden şen kahkahalar geliyordu. Feyza, açık penceresinden dışarıya baktı: Aşağıda Reşidle üç arkadaşı, Neclâyı ortalarma almışlar, kapımn önünde duruyorlardı. Utl gün evvel intihardan bahseden kuzininin bu sabah mesud, fütursuz bir hali vardı. Mütemadiyen şakalaşıyor, gülüyordu: «Çocuklar, yelkenll ile Adaya kadar gidelim, olmaz mı? Or=dan Yörükali plâjından deniz» gireriz.» Teklifsizce lkl erkeğin koluna geçti. Hepsi birden sahile doğru yürüdüler. Genc kız pencereden ayrıldı. Yatağını düzeltti. Odasını topladı. Kendi kendine: «Ne tuhaf tabiati var» diye düşündü; sebebsiz hlddet* leri, somurtkanlıkları, sonra an! neşesile, hakikaten anlaşılmaz bür insan.» Soyundu. Mayosunu, üstüne de basma entarisini giydl. Eline bir havlu aldı. Odadan çıktı. Yandaki Perranuı kapısma vurdu. Giriniz! Teyzesinin kızı masa basında oturmuş, mektub yazıyordu. Denize girelim mi Perran? Hazır mısın' Öbürü, önündeki yarım kalmış sahifeyi işaret etti: Birazdan. Şunu bitireyim .. Bir kaç dakikahk işim var. Sonra: Gördün mü? dedi; Neclâ ıle Reşid şarpi ile gezmeğe gldiyorlar. Parmrğile karşıda kırmızı bir yelken gösterdi. Ağır ağır sahilden ayrıl;;. ordu. • Evet, demin bahçede konusuyorlardı; duydum. Ben asağıya inlyorum. Seni orada beklerim, <Arkan var) No = as Çocuğunun gizli ıstırabını nihayet anlamıştı. Şimdi, önünde bir perde yavaş yavaş yırtılıyor gibi, her şeyi vuzuhla görmeğe bsşlıyordu Doktorun Fevzaya bakan alâkah nazarlarını. onun her hkrıni tasvib edışlerinı hatırladı Bu ufak tefek, silik. esmer kız kendıni beğendırmek için kımbilir neler yapmıştı. Evet, samsn aitınjan su yüruten yıJan! Masum tavırlarile hepsini kandırmıştı İçinden Faruğa karşı da derın bir hiddet duyuyordu O genc adamı hurava davet ederken: cParası yok fakat ıyı aile çocuğu. Tahsıli var: istıkbalı parlak . Eğer Neclâ isterse, uygun bir ızdıvaç oıabılir.. dıve düsunmuştü Şimdi bu nankör. onun melekleı gibi güze] evlâdını bırakarak başkasile alâkadar olmağa kalkışıyordu. Bu rezalete tahammül edilemezdi. İçinden hesabladr Doktor 28 gündür köşkte misafirdi. «Ben onu zaten bir ay için buraya çağırmıştım. O zaman da nszlanmış, gelmek İstememıstı Hâ â ne duruyor? Gıtsın artık'» O akşem, Farukla yeğenımn vaziyetlerini daha dikkatle tetkık edin e havretleı içinHe kaldı Şımdıye kad3r bunu nasıl anlamamıştı? Ah meğer Neclâsı ne kadar haklı imiş! Havsalası almıyordu. Bu çir kin kız... Gozleri Feyzaya ihşince şaçırdı Sanki onu ilk defa görüyordu. Genc kızın biraz esmer. maî teni saade'ten pembeleşmişti. Gizlı bir =>teşle prlıyan iri siyah gozleri harikijlâdeydı. Teyzesi, edindıği sabit bir fikirle, onu şımdıve kadar heo çirkın bulmuştu. Bu gece ilk olarak süze' oldugunu farkedıvordu. Hem de esrarh, teshir edici, narin. ince bamhaşka bir aüzel'ık. Onun vanında Neclâ çok boyalı vanpkları. kızıl dudakları, hasud yeşil gözlerı ay ?ibi yuvarlak, hatsız çehresile. çok renklı, kaba ve bayaâı duruyordu F^albi gene yeğenine karşı husumetle doldu. Halbuki o şimdiye kadar Feyzaya hep acımışü. Çok içınden, onun zavallılığından gizli, an
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog