Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Dünvada basta Kelen Amerikan PHILCO Bnı Dolablan Gelmigtir. Türkiye Umum Mümuılli: PHİLCO TÜRK Ltd. Ort Beyoğlu: Hamalbaşı 10. İnglliz Sefaretl karsısında NEA AGORA yanmda Telefon: 44256 u m h u ri yet KURUCUSU.YUNUS NADİ G İ N A Yt T ! Buyük AmerikS^geH'ftıi Edaar AHan Poe nun tarlına %P>'liJiMfe' h?riku)=He hikâveİTİnden en^j:uWncrlii bır ıraya getiren ou kitîb a^JınS^^^ırfcefis bır tercüme ile Varhk'^ayınevi tdfcfmdan 1 lira fiatla yayınlaVçnıMîîlt', \ 29 ancü j\\ sayı: 10.457 felgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 248 Teiefonlar : Umuml Santral Numarası : 24298 YazJ İjieri: 24299, Matbaa: 24290 Cuma 11 Eylul 1953 \ Kjf \ İlk haberlere göre 54 ölü, 312 yaralı olduğu tesbit edildi. Yüzlerce ev ve dükkân yıkıldı Zelzete adanm güney batı bötgesinde tahribat yaptu Sarsmtüar, Mısır ve İsrafVde de şiddetli hisseditdi Lefkoşe 10 (A.P. TH.A.) Bu sabah saat 6,40 da Kibns adasınm güney batısdına düşen Tafos kesiminde çok şiddetli bir deprem kaydedilmiştir. Strobia kasabası ve kö'ylerinde yijzlerce ev, dükkân ve kilise yıkılıruştır. Şimdiye kadar 54 ölü, 312 yaralı tesbit edilmiştir. Maddî hasar çok büyükrür. Lefkoşe ile diğer şehirlerden dep rem bölgesine alelâcele sıhhî ekipleri gönderilmiştir. Merkezle adanm bu kısmı arasında telefon irtibatı kesilmiştir. İtfaiye ekipleri ve poiis takviyeleri de gönderilmişse de yangın çıktığma dair herhangi bir Arkası Sa. 8, Sü. 6 da rısta tahribk ir zelzele ol Sofyanın uzlaşma politikası Bulgar Savunma Bakanı bir nutuk söyledi Petar Pançevski bu nutkunda memleketinin Balkanlardaki gerginliği azaltmak istediğini belirtti Sofya 10 (a.a.) Dün, Bulgar millî bajTamı münasebetile yapılan askeri geçid resminden evvcl bir nutuk irad eden Bulgar Savunma Bakanı General Petar Pançev^ki şunları söylemiştir: «Biz hiç kimseyi tehdid etmiyoruz. Bulgar hükumeti. barışın muhafazasını ve tarsinini hedef tutan her teşebbüsü. bütün kuvvetiie Arkası Sa. 8, Sü. 4 te Bakanlar Kurulu mühimbir toplantı yaptı İçtimada, zirai krediler mevzuunda müstahsil lehine bazı prensip kararlanna varıldıgı bildiriliyor durumu çibi meselelerin gözden geçirildiği ve zirai krediler mev\ zuunda müstahsil lehine mühim ! prensip kararlanna vanldığı anlaşılmaktadır Toplantıda aynca iç politika hâdiseleri ile dış meselelerin de müzakere mevzuu edildiği, bu arada tsveç tarafından hükumetimize tevdi edilen notanın da bahis mevzuu edildigi anlaşılmaktadır. Bakanlar Kurulu( i saat 15 te toplantısını bitirmiştir. Ankara 10 (Telefonla) Bakanlar Kurulu son günlerin en mühim toplantısını bugün yapmış ve toplantı fasılasız 5 saat devam etmiştir. Sabah saat 10 da başlayan toplantıda Tarım Bakanlığının alâkah daire reislerile Ziraat Bankası Umum Müdürü Mithat Dülge ve Banka ileri gelenleri hazır bulunmuşlardır. Bu toplantıda ziraî istihsal, hububat ihracatı, yeni mevsim mubayaa Devlet ildamı er memlekette aranan bir kıymetli metı vârdır: Devlet adamı. Devlet adamı yaradılışından yetişmesine kadar hususi bir kumaş olan kimsedir. Yalnız doğuşun«la müstesna kabiliyet sahibi olması da kâfi gelmez. Dâhi «dı verilen ve tarihte isira yapmış olan niceleti, bütün hayatlarında ders ala ala yetişmiş kimselerdir. İnsanlar ekspres devlet «daım yetiştirme usulünü henüz buUmamıMır. Onun için devlet adamı her yerde az ve lor yetişir. Hareket noktasında hususî istidadlar gösteKıbnsın merkezi Lefkoşeden bir görünüş ren bir çokları hayatta ilerledikçe türlü engellere rastlar. Rahatça gelişme ve olgunlaşma zemini bulamaz. Bulanlar bin türlü beşeri zaaflann, kıskanclıklann, rekabetlerin doğurduçu çeşidli çaparizlere çarparlar. Düşe kalka tepeye ÇıCtımhur Başkanının da hazır kabilenler pek azdır. Onun iÇin bulunacağı bu tatbikat bir hafta devlet adamı, uıerine titrenecek bir kadar sürecek cevherdir. Ankara 10 (Telefonla) Doiu Avrupada devlet adamı bİ7d*n Cenub vilâyetlerimizde 379 mavzer. 1575 tabanca 1333 bıçak Anadoluda yapılacak olan askeri çok yetişir. Onlar bu mahsulü bijtmanevralara 14 eylul pazartesi güve kama mahalli makamlara teslim edildi den daha evvel idrake başlamışlarnü başlanacaktır. Cumhur Başkanı dır. Türkiye tarihinde. bir çok devCelâl Bayarın hazır bulunacağı ve let adamı görülmüştür. Fakat yeAnkara 10 (Telefonla) Ateşli ' gelen haberlere göre cenub vilâvet tişmeleri ve iş başına gelmeleri te silâhların taşınmasını yasak eden • lerimizde dün akşama kadar 3i9 bir hafta kadar süreccsi tahmin o«pdkife bağlı olduğundan bunlafdan Jpnuntm raer'iyrte girmesi dolayı pfcavzer, 3 büyük çaplı mavzer, iki lunan bu manevralan Genelkurmay istifade edildiği devirier siirekli ol Ç\\e vatandaşlar ellerinde bulunan j maıffcı, bir makineli tabaSca, Wr Imnci Bsşkanı Orgeneral Zekâi i mamıştır. Çünkü iş başırıa gelişeleri »ilâhlan peyderpey bulunduklan çakmaklı tüfek, 1575 muhtelif tip Okanla »lâkalı daire başkanları. ve gidişleri hünkârın keyfine ve mahallin en büyük mülkiye âmir tabanca, 1333 kama, bıçak ve şiş NATO temsilcileri ve. yüksek rütbeli subaylar takib edeceklerdir. itimadına bağlı kalmıt mpnıleket ve liklerine tealim etmektedirler. Son teslim edilmiştir. Doğu manevralarını müteak'b iş irablan onlann mukadderleri nTrakya ve Bah Anadolu manevrazcrinde pek az tesir yapmıştır. krı yapılacaktır. Türkiye, devlet adamına en çok muhtac olduğu bir devirdedir. Hat• tâ bütün diinya bn ihtiyae içindedir. Umuml şnurun üıtiyacı takdir etmesi üzerine İş başına gelmiş garb siyasileri, bu samatalı günlerde memleketlerine büyuk hizmetler etmiştir. Daha geçenlerde bir parlamdito formasyonu yüzünden iş başından Polatkan Xew York'ta ayrılmağa mecbur kalmış olan İtalTahran hükumcti Musaddık'ın tavvareden inerken yanm sabık Başbakanı Gasperi ve hâlâ Batı Almanyanın başında buSultanabadda mevkuf bulundulunan Adenauer bunlardandır. ğunu açıkladı Her ikisi de ağır bir harb mağluTahran 10 (AP) Maliye Babiyetinden bitkin bir halde çıkmış kanhğı tarahndan dün gece buraolan İtalya ve Batı Almanya, bugün da neşredilen bir tebliğde Birleşik Avrupanın en çabuk inkişaf etmiş Amerikanın İrana yardım olarak ve kendine jrelmiş memleketleri avermeyi kabul ettiği 45 milyon dorasına girmişlerse bunu adlannı larm bu memlckeün ihtiyaclarını yukanda yazdığımız öci devlet adakarşıhyarruyacak kadar az olduğu mının kiyaset ve dirayetine, bilhasbelirtilmiştir. ta vatanseverliğine borcludurlar. Arkası Sa. 8, Sü. 3 te Maliye Bakan Vekili iktisadi Birinci Cihan Harbinden de aynı bitkin vaziyette çıkmış olan Türgelismenin gönüllere ferahhk kiyeyi yeniden kunıp modern bir verici bir durumda olduğunu devlet haline getiren dâhi de tarihte söylüyor emsali az bulunan devlet adamlarındandır. Ankara 10 (a.a.) Maliye BaBütün Ihriyaclanmrza rağmen kan vekili Emin Kalafat, Ismet bugünkü sistem ile Türkiyede devİnönünün İstanbulda yaptığı beAçıkta kalan işçilerden bir grup let adamının iş ba$ma gelcbilmesi Sa. 8, Sü. 5 de zordur; tesadüfe bağlıdır. Aşirefendi caddesi üzerinde bu arka cephesi tehlikeli bir durum Esasen teşriî cihazında ve kuv lunan Katırcıoğlu hanı yanına in arzetmiş, han tahliye edilerek müvetler manzumesinde ciddi refor şa edilecek ilâve kısmm hafriyatı hürlenmiştir. CUMHURnfET sırasında, Yeşildirek karakolu Bu handaki tezgâhlarda çalışan Tatbikatta aynı zamanda atom karşısındaki Bahtiyar hanmın Arkast Sa. 8, S. 6 da taarruzlarından savunma şekil Arkan Sa. 3. Sü. S t« leri de tecrübe edilecek Ankara 10 (Telefonla) CumFrankfurt 10 (a.a.) 175.000 ka hur Başkanı Celâl Bayar önümüzdar Belçikalı. İngiliz, Amerikan ve deki pazar günü beraberinde İşFransız askeri NATO teşkilâtının ya letmcler Bikanı Sıtkı Yırcalı ile pacağı ilk atom man?vraları için bazı milktvekilleri olduğu halde demir perde hududlanndaki hazır K"nvay=ı cir'ccektir. lıklarını tamamlamıçlardırBaşbakan Adnan Menderesin de Yarm sabah şafakla beraber baş refakatinin muhtemel görüldüğü lıyacak olan «Montekarlo» tatbika bu seyahatte Cumhur Başkanı tı, Batı Avrupada bugüne kadar Konyadan sonra Kütahya ve A Arkası Sa. 8, Sü. 6 da masyaya aeçecek. buralarda yeni inşa edilecek olan şeker fabrikalarının temel atma törenlerinde hazır bulunacaktır. H Doğu yapılacak Silâh ve bıçaklar manevralar Dünya Bankası Türkiyeye 9 Anadoluda milyon dolarlık kredi açtı Nilletlerarası Para Fonn İdare Karulu toplantısında Naliye Bakanı Hasan Polatkan konuştu Washington, 10 (A.P.) Dünya Bankasının (Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası) Türkiyeye 9 milyon dolarlık yeni bir kredi açtığı ve bunun yakuıda resmen ilân edileceği öğrenilmektedir. Kredi Türkiye Sınai Kaikınma Bankası hesabma açılmıştır. Aynı banka Türkiyenin endüstri işlerinde kullamlmak üzere bundan evvel de 9 milyon dolarlık bir kredi elde etmijrbulunuyordu. Dünya Bankasmın sekizinci M Paulo Cunha muharriıimize beyanatta bnluııurken teslim ediliyor Yıkılmak tehlikesine maruz kalan bir han boşaltıldı Iran, Amerikan yardımını kâfi bulmuyor Türkiye Batı Almanya ticaret münasebetlerî Bonn'da cereyan eden müıakereler sona ererek bir protokol imzalandı 9 haziran 1953 tarihinden itibaren Bonn'da cereyan eden karma komisyon müzakereleri neticelenmiştir. Buna göre memleketimizle Batı Almanya arasında mevcud ticarî münasebetleri inkişaf ettirmek maksadile bir protokol imza edilmiştir. Protokol gereğince yeniden hazırlanmış olan A ve B listeleri eski anlaşmalardaki A ve B listeleri yerine ikame edil nelik idare heyeti toplantısında bulunan Türkiye Sınal Kalkınma Bankasmın temsilcisi bu yeni tahsisattan dolayı banka idare heyetine Türkiye namına teşek Ekselâns Paula Cunha, Bah kürlerini bildirmiştir. savunma sistemini kuvvetlenDiğer taraftan Dünya Bankasıdinnek için İspanyanın iştirakine nın senelik toplantısında bulunan zaruret vardır, diyor Türk heyetinin başkanı Maliye Bakanı Hasan Polatkan dış memPortekiz Dış işleri Bakanı Ekleketlere yardım işleri baıkanı selanı Paulo Cunha (Pavlo KunHarold £tassen ile h görüşme j, ja) iki gündenberi İstanbulda müı Arkasx Sa. J* Sü. 4 t | kemmel bir turist hayatı yaşıyor. 4 t« O da, «vvelki gün limanımız» gelen (Vera Cruz) gemisinden çıkan yüzlerce turist gibi şehrin bütün güzel yerlerini gezip eğleniyor. Yalnız şu farkla ki. diğer turistler taksilerle gezdikleri halde, o İstanbul Valiliğinin (0001) numaralı yeşil plâkasını tajıyan. bilmera kaç silindirli makam arabasile dolaşıyor, Türk Hariciyesi ve Istan A r k a s ı Sa. 8, S ü . l d e mistir. Almanyaya ihrte ettigimlı mallar arasında pirinç, balık, yaf mey va, halı gibi maddeler milunmaktadır. Buna mukabil Alnanyadan ithal edeceğimiz mallar arasında işlenmiş deriler jrün menıucat, makine, dokumacılık mamulAtJ, çimento, döşemelik tuğla, demir bonılar, çini ve porselen, demirden mamul el âletleri bulunmaktadır. Portekiz Dış İşleri Bakanı ile miilâkat Emin Kalafat Inönüye cevab verdi Intihar vakaları karsısında Yazan: Or. Prof. F. K. Gökay Bugün İkinci Sahifemizde Müntehir Rüftü Diktürkü karısının terkettiği doğru değil Tanınmış iş adamlarından Rüştü Diktürkün işlerinin bozulması do!?yısile intihar ettığini yazmıştık, | Öğrendiğimize göre, Ruştü Diktür. i kün iıriharma 'akaddüm eden £ün lerde karısı tarafmHan terkolunduğuna dair haber doğru değildir. Rüştü Diktürk bundan önce iki defa daha intihara teşcbbüs etmiş, fak=t etrafırdakiler tarafından mâni olunmuştur. Almanyada ilk atom manevralan Cumhur Başkanı Konyaya gidiyor BUGÜN OFERA BLNASININ SAHNE KISKO Taksimdeki Opera binasmın sahne kısmınm temeli dün törenle atılmıştır. Törende Vali Ord. Prof. Gökay kısa bir hitabede bulunmuştur. Resimde, Vali, Şehir Tiyatrosu sanatkârları ve davetliler arasında görülmektedir. (Dünkü törene aid yazıyı 2 nci sahifemizde bulacaksınız.) İlâvesi HÜRRİYETE KAVUŞAN TÜRK ESİRLERİ YukarırHki rrsimrlp son günlerde komünistler tarafından iade eriilen Türk esirlerinden bir grup görülmektedir: ön sırada (soldan sağa) SalâhaddinGirgin, Said Karakök, Şevki Çelik; ayakta (soldan sağa) Muttalib Ayber, Hasan Yajar, Haaan İnal. İç sahifelerde Radyo eğitim vasıtasıdır!» Radyo kiiltür vasıta&ıdır.. Kad.o pjrlenı.c vasıtasıdır..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog