Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

AILE ve SANAVI MAKİNILIRİ Pek yakmda py arzedı/ecektır umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Ir Lanocol cıldınızın en t>> gt dastdır Cıldınııı kuvvetlendıren ona kadıfe yumu$ak| lıjını ve çıçek tarrlıgini VF{ ren, sıhırlı bır madrlrdır Ru maddeyı ıhtıva eden KRF.M f (İO BOTE harıka bır şııyellık ^ kremıdır KREMdoBOTE D. P. Istişari Kongresi ay başında toplanacak Kongrede seçimlerle ilgiti çaüşmalardan ötıce partilerarası nünasebetlerin tetkike tabi tutulacağı anlaşıhyor Ankara, 9 (Telefonla) Demokrat Parti istişarî Kongresi, kuvvetli bir ihtimalie, bnümuzdeki ay başIsrmda, Ankarada içtimaa çağırılacaktır. Kongre .•undemındekı baş.ıca maddeyı, yakınlaşan umumi eçımierle ılgılı çahşraaların teşkil ettıği kolaylıkla • hmın olunabıür; bununla beraber, toplantıda, par'ılerarası munasebetlerin, asıl mevzua girmeden once, uzun ve etraflı bir tetkike tâbı tutulacağı anlaşılmaktacıır. Bılındığı gıbi. iktıdar partisi ile Cumhuriyet Hslk Partisinin yetkili şahsıyetleri, surup gıden didişmelerin faydasızlığında mutabık kalarak, memleketın yuksek menfaatlerınde işbirliği yapacaklarını, karşılıklı olarak açıklamışlardı. Doğrusu şudur ki, Halk Partisinin yüksek kademelerindeki, bazı unsurlar kadar, Demokrat Parti çevrelerinde bir kısım mahfillerde, boyle bır işbirliğinden, partıleri hesabına musbet bir netıce ummamışlardır Hâdiselerin seyri, daima, böyle bir ahengin aley Arfcosı Sa 6 Su 6 da 29 nncD jnl sayı: 10.456 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet. Istanbul Posta Kurusu: Istanbu] No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası : 24298, Yazı Işlerı : 24299, Matbaa: 24290 Perşembe 10 Eyiul 1953 Korede siyasî bir iltica Polonya mülareke heyelinden biri kaçlı Her zaman konıünizmc muhalif olduğunu söyleyen mülteci «bu benim için son hrsattı» dedi Seoul, 9 (A.P.) Tarafsız devletler temsılcılerınden muteşekkıl Mutarekeye Nezaret ve Teftiş Komısyonunun Polonyalı bir mensubu bugün Baülı Müttefiklerden sıyasi melce hakkı ıstemiş ve B. Amerıka ordusundan bildınldığıne gore bır Amerıkan hava üssüne kabul edılmıştır. Polonyalı, mensub bulunduğu teftiş grupunun Kuzey Koreye Arkas% Sa 6 Sü 6 da Ekonomik karşı tedbirler Washington konferansında dünya ticaretinin ve iktisadiyatının inkişafı üzerinde duruluyor Milletlerarası İraar ve Kalkınma Bankasımn yıllık raporunda Türkiyeye yapılan ikrazlara ve elde edilen neticelere dair tafsilât yayınlandı Washington, 9 (R.a a.A.P.) ' Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası başkanları konferansı bugun açılmıştır. Başkan Eısenhovver açılış mesajında milletlerarası ban. kacılık ve para fonu idarecılerıne başlıca gayeleri sağlam para esasının tesısi ve muhafazasw ticaretin inkişafı ve tabıî kaynakların gehştirilmesı olan bu iki teşkilâtın ] Amerika tsrafından daıma teşvik goreceğinı beyan etmiştir. I Âmerikan Devlet Reisi, millletlerarası işbirhğinin en giizel misallerini teşkil eden bu iki teşkilât sa yesinde aza mületlerin hayat seviyelerini ıslah imkânları bulunduğunu sozlerine ilâve etmiştir. Arkası Sa 6. Su 4 de •f i İrana Âmerikan yardımı 5.300.000 dolarlık ilk tediye diin yapıldı Tahran, 9 (a.a.) Amerıka tarafından Irana tahsıs olunan 45 mılyon dolarlık yardıma mahsubpn on milvon dolar derhal İran hukumeiı ' emrine tevdi olunacaktır. ı Bu meblâSın beş milyon üç yüz j bin doları bu sabah tediye olunmustur. İnoniı. toplantıya girerk'n Dıser taraftan General Zahidi hü kumetinın komunistlerle mucsrieleye devam etmekte olduğu bildirilmektedır Şimdıye kadar te\ kif edılen 500 komunist arasında subaylar da vardır. Tude partısı li. derlennrlen Dr. Nadır N mi de Vfkalanrmş ve defterindekı kayıdiar daha baska komunist yuvalarının ortava çıkanhr.ssına yaramıstır. Eski Basbakan Musaddık da bugün hususî tedbırler alındıktan son ra subavlar kulubunden Saltanabad ka!c=indeki hapishaneye nakledilmı^tir Mnsaddık'a nezaret etmekte olan do'ttorun biMırdığıne gore, Musadlık'ın sıhhjti gayet iyidir ve manevıyatı da yerındedir. Doktorun Musaddık'a hafıf bır nöbetı olduyunu bıldırme5İ üzerıne eski Bash?kin su cevabı vermiştır: Cumhuriyet Halk Partisinin 30. mın kısmen olsun onune geçeceK • Butün dunya zaten nobet için ) kuruluş yıldönümü dün şehrimizde tedbhleri aldılar. de. Toplantı salonunda Parti G«de buyük tezahüratla kutlandı. İl Sn 6 Sü 8 de teşkılâtının saat 17 de Taksımd^ki nel Başkanı İsmet İnoniı. FaMaksım salonlarmda tertıb ettiği ik Ahmed Barutçu. eskı bakanu toplantıya bir a ç bin partili iştirak lar, partili rrulletvekilleri. Guzellık ettı Salon kapılara kadar doldu Müsabakası münpsebetile şehr'mize ğujıdan bir çok partililer toplantı gelen bütün ecnebi gazete muhabır da yapılan konusmalaıı oparlorler leri hazır bulunuyorlardı. İstanbul vasıtasile haricden takib ettıler Valisi Fahreddin Kerim Gokav, Bır ara toplantı möhEİlınde izdih 'm davetli bulunduğu bu toplantı>a o derece arttı ki, bayılanlar olda mazeret beyan ederek gelmemiş ve Bunun üzerine pmnivet rr^mi"'= ı Sehir bandosunu da gdndermemışrrrvrnkov. Türkive. YnnsınUtan harekete gecerek «alonun bazı kı ti. sımlarını havalandıracrfk ve ızdıha Arkast Sa 6. Sü 1 de ve Yıi£oslav>a ile $roui<»mc|pr Kahirede Ezher Üniversitesindeki Türk talebeleri Bunlar arasında irticai hareketler görüldiiğü bildiriliyor ((Millet» gazetesi mes'ulleri mahkum oldu Nureddin Ardıçoğlu 3 ı«n« 2 ay, Hüsnü Söylemezoğlu 2 sene 1 ay hapisle cezaiandınldı Ankara 9 (Telefonla) 6 temmuz 1953 tarihli Millet gazetesind» intişar eden cBir Millet Partiliy» açık mektub» başlıkh yandan ötürü yazı sahibi Nurpddin Ardnçoğlu ile gazetenin mesul müdurıl Hüsnü Söylemezoğlu bugün $ehrimız Ikinci Ağırceza mahkemesind» cereyan eden son duruşmayi müteakıb muhtelif ağtr hapis ve sürgün cezalanna mahkum edilmişler dir. Savcıhk iddianamesinde belirtilen millî menfaatlere aykın hareket ve hükumetin manevi çahsiyetinl 4'Kası i>n b Su b ao C.H.P. nin 30 uncu kurulus yıldönümü dün kuttarid ı Şchriaizdeki toplantıda konuşan İnönö, iç ve dış politikaya teaas etti: "Mali ve iktisadi alanda bir bohran devri geçirdiğimizi zannediyoruz,, dedi Kahire, 9 (T.H A.) « Kahirenin Ezher Üniversıtesinde din tahsılı yapmakta olan 100 e yakın Turk talebesi arasında, bazı irticai hareketler muşahede edılmıştir Müsluman Kardeşler Cemı>etı ile temasta bulundukları tesbıt edılen, kuçuk bir oğrcncı gıupu. A,taturk inkılâbları aleyhınde telkm Ar/casi Sa 6 Su 8 ae Dünt,ü gecid törenine Demokrat Parti ve Halk Partisi mensuhları geniş blciide iştirak cttiler İzmirin kurtuluş bayramı Malatya Sanıklar, şahidleruı ifadelerinin okunmasını dinliyorlar dâvasma dün devam edildi Ouruşmada, süper mürşidin avnkalı, Samed Ağaoğlunun müdafaa şahiü *olarak dinlenilmesiıff islmfi İzmir, 9 (Telefonh) İzmirin 31 inci kurtuluş yıldönümü bugun coskun tezahüratla kutlanmışur. Sabah saat 10 da suvari müfrezesi v şehç| ^giımiş ve dörtnalla Kordondan ÜerSiyerek Kışlaya bayıak çek miştir. Btledive Reisi, Kışla balkonundîn hlka hitaben günun ehemAnkara, 9 (Telefonla) Mslatya Necib Fazıl Kısakürek ile dini promıyetini beliıten bir konuşma yap suıkasdi hâdisesinın failleri olarak pagandaya âlet ettıği için kapatımı^tır. Öğleden sonra gecid resmine Bas şehrimiz Birinci Ağırceza mahke lan Islâm Demokrat partisinin ge Arkası Sa. 6. Sü. 7 de mahanedcki 9 Eylul meydamndan mcsine sevkedılen ve aralarında başlanmıştır. Zafer alayının onundo mızrakh suvarılerin gorülmesi h?'kı costurmustur. Bugünku geçid resminin hususiyetini. sivasî partilçrın ıştirakleri teşkil etmiştir. C.HP. hlerin basmda Avdın zeybekleri göpuslerınde İstiklâl m?dalyalarile geçmiş. ler, uzun uzun alkışlanmışlardır. El Diktürk, ölümünden az evvel yanındakilere: «İhtiras çok Sa. 7, Sü. 4 te {ena bir ( şey; ben onun kurbanıyım» dedi Beş Türk esirinin iadesi istendi Kizıllann. 3404 müttefik esirinl ePan ellerinde tuttuklan biHirilijor Panmunjom, 9 (a.a.) Müttefik başdelegesi General Blackshear Bryan henüz iade edılmemıj olan 3 404 müttefik harb esirinin ladesini komunistlerden, askerl mütareke komisyonunun bugünku toplantısında taleb etmiştir. Bunlar arasında 5 Türk, 3 Belçikalı, 2 Kolombiyalı, 1 Yunanlı, 8 Guney Afrikalı, 3 Kanadalı, 19 İngılız, 9 Avustralyalı ve 944 Amerikalı mevcuddur, geri kalanı da Guney Korelidir. General Bryan, müttefik komutanlığının bu esirlerin mevcudıyetüıden, komunist radyosunun bunların adlarından bahsettiğı için veya gönderdiklerl mektublar vasıtasile haberdar 61duğunu açıklamıştır. Iş adantı Rüştü Diktürk dün intihar etti Bulgaristan Başbakanıtiıtı bir teşebbüsü İtalyan Güzeli Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi 1953 Avrupa giizellık musabakasının son elemesı dun akşam Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır. Bir hayli geç başlayan musabakada güzeller önce tuvaletle, sonra bıkini ile, daha sonra mayo ile Fuad Köprülü jurinin dnünden müteaddid geçışler yapmışlar, bundan sonra her üç gecede jüri tarafından verilmiş olan reyler tasnif edilmiştir. Bu tasniften anlaşıldığına göre İtalya guzeli Eloisa Cianni 1953 Avrupa güzellik kraliçehğine seçılmiş, ıkınciliği ajT» miktarda rey alan Fransa güzeli Sylviane Carpantier ile İngiltere güzeli ArDış İşleri Bakanı, Hürrilen Dee kazanmışlardır. Seçim ne>et gazetesinde, kendisinin ticesinde 3 güzel ılân edıleceğinve Bakanhğının manevî den ve Fransa ile İngiltere güzeli şahsiyetine hakarette bu. aynı miktarda rey topladıklanndan ayrıca üçüncü güzel seçilmelunulduğunu ilcri sürdii miştir. Neticenin ilânını müteakıb müDış İşleri Bakanı Prof. Fuad Koorulu Hürriyet gazetesinde neş essif bır kaza olmuştur: 1953 Türredllen «Bundan sonra >ı, «O'du da kiye güzellik kraliçesi Ayten Ak Arkası S. 6, Su. 3 de Arkası Sa. 6, Sü. 1de yapmak \e Amerika ile siyasî münasebetleri venidcn kurmak istediğini bildirdi Paris 9 (a a ) Sovyet radyosunun bıldırdığine aöre. Bulgar Baş bakanı Valko Çevrenkov, dün Bulaar mıllî bayramı münasebetıle soyledığı nutuk sırasında, hükumetınin. komşusu olan Turkiye, Yu nanistan ve Yugoslavya arasında rnevcud anlaşmazlık mevzuu meseleleri halletmek arzusunda bulunduğunu bildirmiş ve şunları ilâve etmiştir: « Birleşik Amerikanın 1950 yılında memleketimizle diplomatik münasebetlerinı kesmiş olmasını ve Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Çemberlitaştakî Talebe Yurdu dün yandı Binada çahşan haüaçların attığı sigara ile çıktığı sanılan yangm heyecan uyandırdı Dün Çemberlitaşta muhıti heyecana veren büyuk bir yangın olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Yuksek Öğretim Talebe Yurdu tamamen yanmıştır. Saat 14.50 de, yurddakı yatak ve yorganların pamuklarını atmakta olan hallaçlann çahştığı üçüncu katta henüz tesbıt edılemiyen bir sebebden yangın başlamış, alevler bağdadıyi dolaşarak birdenbıre çatıyı sarmıştır. Yangın ilk olarak Beyazıd kulesi taıafından Itfaiye Müdurluğune bildinlmış ve Fatıh itfaıye ekipı hâdise mahalline gonderılmıştir. Bına yağlı boyah olduğundan yangın pek çabuk büyüyerek bütun katlan sarmış ve etraftaki evleri tehdid etmeğe başlamışür. Bu arada, yanar tahta parçalan Klod Farer soka Arkası S. 6, Su. 3 de Kızılırmaktan elektrik istihsali Burada kurulacak 3 hidro*e1ektrik santralile senede 800 mihon kiiovat elektrik elde edilebilecek Ankara 9 (a.a.) Bayındırbk Bakanlığı elektrik etüd idaresı genel müdurluğıinden aldığımız malumata göre, kuzeybatı ve orta Anadolunun gun geçtıkçe artan eRüştü Diktürk, e;i ile bir arada nerji ihtiyacını en rantabl bır künsenin şekılde karşılayabilmek için BaMemleketimizin tanmmış i} a deceğim. Ölümumde kanlık elektrik işleri etüd ıdaresi damlarından Rüştü Diktürk dün dahlı yoktur.» saat 13 te Çarj:kapıdaki yazıhaneIkinci mektubda ise şunları yaz tarafından üç senedenberi vapu» Arkası S. 6, Sü. 3 de sinde intihar etmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Rüştu Dıkturk intihardan 15 dakika once iki mektub hazırlamıştır. Bu mektublardan birinde şoyle demektedir: «Vergı borclarımı ve eski borclarımı veremıyeceğunden do'ayı kendime aıd 419166 sayılı çıft ateşli Belçıka Brovninşi ile intihar » Köprülü savcıhğa tnüracaat etti Cumhuriyet'in Yeni Bir Teşebbüsü Giizel ve sıhhatli cocuk müsabakası Çocuklarınızî simdiden hazırlayınız Tafsilât pek yakında Ounku jangından iki üıtıba: lamamen jaain Vıud binasının lıali ve kurtarılan battanijeler İsveç notasına bugüıtlerde cevab verilecek Ankara 9 (Telefonla) Dumlupınar denizaltı gemimizin batmasile alâkalı davanın geçen celselerinden birinde denizaltı süvarisi Çelebioğlunun avukatı, Ösveçli kaptan Lorentzon hakkında bazı iddıalar ileri surmüş ve hâdisede komunist tahrıki bulunduğunu soylemişti Bunun uzerine İsveç hükumeti iddiayı protesto ve Lorentzon'un tah liyesi mahiyetini taşıyan bir notayı hükumetimize tevdi etmişti. Bildirildiğine göre nota üzerinde bugün Dış İşleri Bakanlığında çaiışmalara başlanmıştırCevabî Turk nftss:nın bir kaj gune kadar hazırlanarak İsveç hukumetıne tevdi edıleceğı tahmın olunmaktadır, D ın> aaa cchalet artıyor Gazetcleıuen Hoca Yahu, hcm cehaletin artmasından şikâvet hem de mekteblerim iâ kapaürlar... ederler,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog