Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ALBONCUK YARIN Ç1KIYOR. Fiatı 100 kuruj nâsirı; Sarav Kıtabevl Necdet Sander tevzıatı: FrençAmerikan umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf VAFtd Salı 1 Eylul 1953 Eylul *ayısı Abdı Ohid Kulebi; Yaşar Kansu. Orhan Hanc dın Kııdret. Mahmad vemli, Talib Apayd VVilliajn Sarovan,: T ha ba&ka tanınmıs hikâye ve siirlerile kmıstır. c Hisar. ıın Attıi bahadhır GuUvar, ve danakale; 29 unco jrd "sayı: 10.447 »• mektub adresl: Cumhurtyet Istanbu) PosU Kutusu: tstanbul No 246 r«leionl«r : Umuml Saotra) Nurnarası : 24298. Ya» telen : « 2 » Matbaa. İ42D0 MM Seçimler önümüzdeki baharda yapılacak Şubatta bötçenin kabnlünö müteakıb seçimlere gidilecegi hakkındaki haberimiz tamamen katileşti Cumhuriyet Halk Partisi çevreleri. seçim tarihinin 16 mayıs pazar günü kararlaştığını giivenilir bazı kaynaklara atfen ileri sürüyorlar îalyan Yugoslav gerginligi artıyor haberin tamamile uydurma olduğunda ısrar etmektedir. Her ikı taraf da birbirini «harbı tahrık etmekle» suçlandırmsktadırlar Batılı devletlerın bugun hem ttalvaya, hem de Yugoslavyaya ihtarda bulundukları, «sukunet ve itıdal> le hareketı tavsıye ettıklerı bğrenılmıştır Dun gece yarısına doğru İtalyan donanma Arka»ı Sa b. Su. & de Belgrad, Italyan askerlerinin Yugoslavyaya girdiklerini bildirdi olarak Roma bu haberin asılsız olduğunda ısrar ediyor. Batılı devletler her iki memlekete de ihtarda bulundular Paris 31 (R.) Tneste ıhülâfı çok tehlikelı bır safhaya girmış ve İtalyan Yugoslav hududunda da gergınlık artmıştır Belgraddan gelen haberlere gore otomatık sılâhlarla mucehhez bır Italyan bırlığı hududu geçerek Yugoslav topraldarına gırmış ve Yugoslav askerî bırlıklerının soğukkanlılığı sayesınde vahim bır hâdıseye mahal bırakılmadan bunların çekılrackn sağlanmıştır. Roma radyosu \se, resmi çevrelere atfen bu Zihniyetimizi avarlamalıyız urkiye inkişaf halinde bir memlekettir. Orada tabiat kanunları kendi prensiplerıne gore yurur. Inkişahn bu tarafı haıiz şekilde goze carpar Lâkin Turkijenin mcdenî memleketlerdeki modern zihniyete gore bir inkişaf grafiği çızdiği iddia edilemez. Zıhnhetten, içtimaî taazzuvlara kadar her verde nısbetslzlik goze çarpmaktadır. Bir tatvfanız koşarken, bir tarafmııı «Bjjklemekle mesguldur Tiııki>ed«'^Bnıan mefhumıı hâlâ orta cağ iilgdjerine gore teşekkul etmcktedir. ^«fctite altı saatte gidilen jolu şuçffi^arun s«atte katedecek vasıUrj^Vipd>»>Wz raman zihniyetimiz hSfi»>eş bm;uk saatlik bir gecikme He fcizi takrhc ^egiı^cnaktadMr. Otomobjlin, tayyaTcnin (firdiği yerde çalısraa tempomuz kağru teennisi gosteri>or. T Ankara, 31 (Telefonla) Önumuzdekı bahar aylaruıda umuml seçımlere gıdıleceğıne daır ük defa vermış olduğumuz haber, tamamen kat'ileşmış bulunuyor. Halk Partısı çevrelermde seçım tarıhının 16 mayıs pazar gunu olduğu, guvenılır kajTiaklara atfen ıleri surulmektedır. Bu tarıhın kabulü ıhtımalı olmakla beraber haberm bir sonda] ve tahmın mahıyetını taşıdığı kaydedıldı Seçım gunu hakkında henuz kesın bır karara varılmamıştır Demokrat Partı Genel Merkez Kurulunun ustuste yaptığı toplantılar'a başhca mevzuu umumî seçım lerın teskil ettiği muhakkaktır Fakat çalışmaların şımdıkı safhasmı daha ziyade umumi hazırlıklar teşkıl etmektedir Iyıce bılınen cıhet şubat sonunda yeni butçenın kabu Arkast Sa 6 Su 8 d« Kral, aoa Kraliçe ve Istanbul Valisi hava mejdanında tGeç olsun da guç eizesi artık «geç olunca guç şeklme gırmıstır. fiunu*W ve unutmamamız lâzımdır. Turkiyede bir istihsal ve iş unitesi için sarfedilen raman. başka memleketlerdekinin bir kaç misli fazlasıdır. Boylece Turk ferdinin ve Turk cemiyetinin omru daha kısa, zamanı daha kıymetsiz oluyor. Buna bir çare bulmak lâzımdır. Istanbulda bir eenebi şırketin yapmavı deruhde ettiği biı otel inşaatı halkı. hattâ muteahhid ve mıraarlan hayrete duşurmektedir. Bu ecnebi şirket, inşaatı taahhııdunden daha evvel bitireceğe benzediği için binayı işletecek olanlar vaktinden evvel personel bulatnamak endişesine duşmüşlerdir. Bir laraftan kara sapan yerine traktoni memlekete sokarken aynı zamanda makine devrinin, hattâ tepkili uçak ve atom devrinin zamnn telâkkisini de birlikte nlmamre lânmdı. Vaktile ayakla yarun saatte gidilen bir yolu yanm yılda kaldınmlıyan zihnijet şimdi orasım otomobille yanm dakikada katettigi halde çalışma temposunu hâlâ eski olçude muhafaza etmektedir. Turkiyede. şu yukarıda yazdığıroız açıkça sbyliyelim Hilton oteli inşaatı hfikumete ve muteahhidlere bir ders olmuyor mu? Bunun yanıbaşmda bir turlıi vapılamıvan Istanbul Adliye sarayi artık bir efsane haline gebnemiş midir? Adliye sarayı yanginı sıralarında doğmuş olan çocuklardan belki şimdi avukat ve hâkim olanlar. hâlâ vapılacak litanhul Adliye Edravını beklemektedirler. Mesele şudur: Muhakenıe usullerimizden. münakasa ^şekillerine kadar biitiın mevzuat ve bunlan doğurmuş olan • lccnni. ve ağır işleme psikolojisi Tıırknede insanlarm ve cemiyetin lleıi gitmesine kostek vurmaktadır. Idare adamlanndan, serbest tecplılms ve hur meslek sahiblerme kadar her birimiz, zamanın alrmdan da knmetli olduğunu takdir edip calışma ve tahakknk ettirme temposunu ayarlamadıkça bizim CUMHURIYET Arkası Sa. 3. Su. 5 te ürdün Kralı Hiiseyin diin şehrimize geldi Kral. İstanbulda tedavi görmekte olan babası TallaFi ziyaret etti Ürdün Krab Hüseyin, beraberinde ana Krahçe Zeyin vc alb kişilik maiyeti erkânı olduğu haldt dun saat 12 35 tt özel bir uçakla Ammandan şehrimize gelmiştir. Kral Hüseyin gayriresmt seyahat etmekte oduğundan istikbal töreni yapılmamış, sadece Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gökay ile Emniyet Mudürü, Emniyet Altıncı Şube Mudürü, Irak Elçisi ile Irak SefareU ve Konsoloshanesı trkftnı taraiından Yeşılkoy hava meydanında karşılanmıştır. Krala ve ana Kraliçeye muteaddid çıçek buketlerı verilmıştir. Kral Hüseyin, Yeşüköyde Valinin arabasma binerek Dolmabahçeye gitmış, oğle yemeğını sarayda Vali ile birlikte yemiştir. Muteakıben emrine tahsis edilen Goksu sarayına gıtraıştır. Malive Bakanı Hasan Polatkan Alıtıanyada Sovyet komplosu twtar günkii seçimlert kanşürmak için gonderilen ajanlardan 3.000 i tevkif edildi Bonn 31 (Nafen) Batı Almanya Başbakanı Dr. Adenauer, pazar günu yapılacak seçım'.crı karışürmak ıçın muazzim bir komünıst komplosunun ortaya çıkarıldığını ve şimdiye kadar 3000 komunist ajanının tevkıf edıldığını bıldumıştır. Verilen malumata gdre, Sovyetler Doğu Almanyada bınlerce ajana kullıyetli miktarda Batı Almanya markı, sahte huvıyetler, seçım vesıkaları vermekte ve bunlan Batıya sevketmektediıler Bun'ara ve riien vazife, pazar günu yapılacak seçimı karıştırmaktır Batı Almanya hukumetı bütun emniyet kuvvetlerıni seferber etmiş ve aynı zamanda butun ^zmleri de kaldırmıştır Hudud bolge'.erinde fevka'âde ahval lân edilmış olup, Doğjdan ge'mekte o'anlar sıkı bır kontrola tâbı tııtulmaktadır. Hemlsteadt'de yazlerce Alman «multecısı» nm ıızerlerı aranırken Arkası Sa 3. Su. 1 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda teınsilciler, Koreje dair rejlerini jazarlarken Korede 20 Türk esiri daha hürriyete kavuşuyorlar Panmunjon, 31 (a a.) Komünıstler yarın yırmı Turk harb esırını daha ıade edeceklerini bıldirmışlerdır Kuzey Koreden gelen bır Amerıkalı harb esırmın verdığı malumata gore, esırlenn teatısı 10 eylule kadar devam edecektır. Kore sulh konferansı Washıngton, 31 (a a) Batılı Maliye Bakanının Amerika seyahâti Hasan Polatkan dıin Cumhur Başkanı ^e Başbakan tarafından kabul edildikten sonra şehrimize hareket etti Dış ticaret reiimi birkaç giine kadar ilân edilecek Takas işkrinde aracıhk edemler bertaraf edilccek, vesika ticaretile uğraşanlar hakkında da inzıbatî kararlar derpiş olunuyor Ankara 31 (Telefonla) Dış ticaret rejinune dair karamamenin perşeırıbe gunune kadar neşredıleceğı anlaşılıyor Bakanlar Kurulunun bugünku toplantısında da kararname ve bağlı lısteler üzerınde parça parça muzakereye devam edılmiştır Karamamenin prensıpleri bilındıği gıbi esasen kabul edümış bulunmaktadır Alâkadar çevrel>rde yeni rejimin piyasaya vüzuh ve istikrar getirmesı beklenmektedır. Eski rejimin bılhassa liberasyon hükümlerinm tatbikatta aldığı «donmuş» vaziyet yeni rejımle çozulmektedır. Memleketin hayati ihtiyacları dışındaki bazı kaletnler bu lıstelerden tasarruf edılmıştır. Tahsis suretıle tevzıat kısmı ıçm yeni rejimde bir takım usul değişiklikleri derpiş olunmuştur. Değişiklıklerde hâkım olan fikır 'thalât ticaretini zapt ve rapt altına almakür. Kurulmuş ve kurulacak yeni ticarethanelerin gelışmek ım Arkası Sa. 6, Sü. 5 de Ankara 31 (Telefonla) Amerıkaya gıtmekte olan Maliye Bakanı H^san Polatkan bu akşam Istanbula harpket etti Başbakan Aı'nan Menderes bugun Başbakanhkta Maliye Bakanı ile birlikte Arrerikayı ziyareti ile alâkalı mevzular üzerinde çalışmıştır. Hasan Polatkan oğleden sonra Cumhur Btşkam Celâl Bayar tarafından kaVul edılmıştir. Polatkan, Bayann nezdinde bir buçuk saat kadar kalnuf* tır. Maliye Bakanına Gümrük ve Tekel Bakanı Emin Kalafat vekâlet edecektir Hasan Polatkanın seyahatınin 20 gun kadar sureceğı Arka&ı Sa. 6. StL 8 de Uçak, Radyo, Tren, Otomobil Bilmiyen Insanlar DOGUDAN RÖPORTAJLAR Röporfajı yapan: Yaşar Kemal dıplomatlann Kore gulh konferansı ıçm plânlar hazırlamak uzere bu hafta burada toplanmalan sandal devrildi, lclerinde beklenmektedır. Kore Birleşmiş Bir fu'bnlcu İsfcnHharm PSİ de Milletler gafında harb etmış 16 bulunan 4 kisi boğııldu mıllet temsılcileruıden teşeKkül edecek olan toplantı, konfeıansın ne Dun akşam uzen Buıgaz adası zaman ve nerede yapılması husuaçıklaıında fecî bır deniz kaıası sunda karar verecektır. olmuş ve 4 kışı boğulmuş4ur. A'ko<n Sa 3, Sü. 7 de Kuçukyalı Dalyan burnu 8/1 numarada otuıan deniz yüzb.işısı Nusret Van mısafır olarak evıne gelmış olan ka> ınvahdesı 55 yaş Arkas\ Sa 6. Sa. 4 te Marmarada diin bir deniz faciasi oldu Siikrii Babanın bir açıklaması I Butgartarm İade Ettihleri Subaytnuz | OıH Pıofesor Şukru Babandan dun şu mektubu aldık CumhurİACt Ga7ete.i Yazı İ|leri Mııdurluyııııe 8 Selım hayretler içinde kaldı. Bir Tanınmıs gazetenızın 23 scusıos Selim beni elımden tutup, kaya şeylef soyliyecek oldu, kekeledi. tarıblı savısında Iktısad rr)kn'tssi lara doğru çekti. Kayaların arka Sonra korktu. Dekanı Profesor Fefu Şukru Sm« sından birdenbire karşıma, bır Arkası Sa b, Su 6 da • Arkast Sa. 4, Su 4 te gozluk, yeni yapılmı? bır dam çıktı Selım, kürdce bılmedığimı duyduğu için bana cl, kolla bir ?eyler anlatmağa çalışıyor. Fakat ne soylemek istiyor bir türlü anlayamıyorum. En sonunda onunla kürde* konuşmağa karar verdım. «Kardeşim Selim, ben kürdce bilİTİm. Derdini kürdce anlat ba Bıçak ve tabanca taşıyanlar Bu gibiler, mahallî mülkiye makamlanna 11 eylul akşanuna kadar beyanname verecekler Ankara 31 (Telefonla) 6136 sayıh kanunla sabşı ve taşınması yasak edilmış olan bıçak, tabanca ve benzerı sılâhlan taşıyan ve buiunduranların mahalli mulkıve ma kamlarma en geç 11 eylul 1953 gunü akşamına kadar beyanname ver meleıı ıcab etmektedir Buna daır kararname busunku Resmî GazeYenicamı mmarelerinden bırının tede yayınlanmıştır. Karar dı^ında şakulden inhirsfı gorulerek ıkıncı haıeket edenler kanun çerçevesı , ^ Arkası 5a. 6, Su. 5 de ! dahilınde cezalandırılacaklardır. İskele ieine alınan minare Yenicamiin tehlikede olan ttıinareleri 948 sencsindo Bulgarlar t?raftnrlan kaçınlan Mustdfa Şcnguı ısmıı.dckı bır subavımızın ıade e^ıldıâmı \azmıştık Yukarıdakı rpsımler bu muııasebetle Bulgarlarla yapılan protokoiu mu*eakıb alınmıştır Solrta Iade edilen subsvımız vatan^ kavuştuktan sonra bayragımuı opuyor. Sağda: Mustafa Şengür elinde buket ve sırtında subay elbısesı olduğu halde arkadajları arasında gorulmektedır Poüs Uadı bakdüm, Baukalat caddtsıne!..,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog