Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

OTOMATIK DÜGMESI ~ ^ M 1 Saiftiinde •. ^ B ^ ^ . PM7£ vaziyttinden ^ ^^^^^^JfAKfŞ vaz/yâfi/te . 1 Sılı» Dcpoau ı k '^^•0B|| umhuri KURUCU5U.YUNUS NAOİ TRAŞ BIÇAKLARI Hakıkî tsveç çelığinden imal edilmiştir İR MEMİŞOĞLU JAKDEK»ıo»«o»r lıtanbul • TıMakaK 5' ta^pai ^ S § V ^^^= 29 uncn jnl sayı: 10.426 ve mekrub adresl Cumhunvet tstanhul Posta Kutusu tstanbuJ No. 246 reıefonlaı : Utnuml Saotral Numarası : 24208. Vazı [şlerı : 24299 Matbaa: Cnmartesi 8 Âgustos 1953 sl Kaürcıoğlu han bul Tel 28916 ingiltere ile Ankarada dün imzalanan anlaşma İkinci Dünya Harbi başlarında açılan teslihat kredilerinden borçlarımızın beşte dördünü, yani 240 milyon lirayı ödemiyeceğiz Fransaıun Aeıklı I&ıırumu Ankara, 7 (Telefonla) Bugun Maliye Bakanlığında mühim bır anla^ma imzalanınıstır Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile tngilterenin Ankara Buyuk Hçisi Ekselâns Sör Alexandr Knox Helm arasında imzalanan bu anlaşma ilt evvelee mahiyetini bıldırdiğımız gibı dış borçlarımızın askerî karakter taşıyan Ingiliz teslihat kredilerine aıd bir faslı tasfiye edilmiş btılunmaktadır. Maliye Bakanı Hasan Polatkan bu münasebetle fU bevanatta bulunmuştur: Maliye Bakanının beyanatı « Ikınci dünya harbine takadHüm eden gunlerde ve bu harbın ilk yıllannda, karşılıkb yardım muahedesi hükümleri dairesinde, İn^ıltere hükumetinin muteaddid anlaşmalarla memleketimize açtığı teslihat kredilerinden mütevellıd borcların nıhaî oiarak tasfıyesi huusunda Bakanhğımızla İngiltere Buvuk Elçihğı arasında bir müdettenben muzakereler cereyan etMali>e Bakanı Hasan Polatkan ek»e ıdı Bu görüşmeİOTde, müşterek emıyet gayelerimizin tahakkuktmu 'emincn açılmif oian mezkflr krtılerte mahivtt v« maksadlarını göz ıniin» alan iki dost v« müttefik Ikid, Menecek faizlerle mevcrud re'sulmal bakiyesi oiarak 38 milyon Ingiliı lirasını aşan bu borclann, yalnız 7JJ milyon »terlin muadili Turk liran tediyesi «uretıle t»«flyesinde mutabık kalmiîlardır. Bu Türk liraları faizsiz, yedi yılda, yedi müsavi taksitte ödenecek ve memleketimizden mal ihracmda kullanılacaktır. Bu »uretle, vaküle takarrür tttirılen şartlara vı ödenmesi gereken mıktarlara nazaran 240 küsur milyon Türk Urahk bir tediye yüku ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Memleketlerimiz arasındt mevcud ittifak ve dostluk münasebetlerıne uygun oîan bu anlaşmaıun tahakkukunda, İngilız dostlaruıuzın gosterdikleri anlaym »hniyetıni bu münasebetle tebarüz ettirmeyi lı bir vazıfe addederim » vrupamn "hasta adamı» olarak kalmaktan kendini kurtarmağa çalışan Iraıı.dda dun yeniden sosyal karışıkhklar başgostermiş, grevler alabildiğine yayılmış. memleketin nmumî ha>atı sekteje uğramıştır. Muhakkak ki bu hâdiseler Fransanın daha uzun muddel hasta doşeğınde kalmasına >ol açacak. esasen vıpranmıç olatı ckonomik bunye&ine >cnı darbeler indirecektir. İUinci Cihan Harbindcnberi Pariste istikrarlı bir hukumet gorulmuMur di>emc>iz. Sık sık siyasi buhranların patlak \ermesi de\amlı bır kalkınma proçramının tatbik me\küne konulup yurutulmesine imkân \eımemiştır Şımrtıki Laniel hukumeti. bundan bır a> e\\el kurulduğu laman. enfilasyona doğru koşmakta otan Fransajı kurtaracağını sandığı bazı reform tasanlarını hazırlamış. Meclisten bunlann «asdıkini istemrçti. Alkollu içkilere. benzin ve gara lam yapılması, raerkez bankasından yenide» fc«r« alınması, tasarruf lemini için de hukumete fe\kalâde salâhiyetler vcıilmesi taleb olunmuş, Meclis ekşerijeti de bunn tasvib etmişti Fakat, butçe açığı 700 milyar frangı aşan. ticaret açığı 228 milyar frank olan ve merkez bankasından aldığı borcla yaşıvan bir memlekctin bu kadar cuz"î ıslahat ile selâmete erişemiyeceği de aşikârdı. laniel kabinesi, ana davajı. yani bozuk vergi sistemıni ele abp, bunu tadil etmeğe yanaşmamı;tı. Hayd Parktaki umuml kürsülerden Mrinde bir hatib konuşurken Şimdiki sos>al kartşıklıklann esas sebeblerini de burada aramak lâzıradır. Uzun zamandanberi devletleştirilmiş muesscselerde çahşmakta olan memurlar, işçiler vergi yiikünü asıl kendilerinin taşımakta olduklannı, hukumetlerin, bilhassa ziraat işçilerini kolladığını ve onların tesiri ftlhnda kalanak raemleketin taalkınması için elzem gorulen fedakârlığı müsavi şekilde dağıtmao'ıthnı iddia edip durmaktaydılar. Devletleştirilmiş miiesseselerde vazife gören iki milyondan fazla Fransız, benzine yapılan zammın da kendileri için zararlı olacağuu anlamışlar ve Laniel hükumetinin de bundan evvelkiler gibl hareket ettiği kanaatine varmışlardı. Büyiik şehirlerin yiyecek ihtiyaelan hemen hemen tamamen kamyonlarla Bilindiği gibi, son zamanlarda si yen bir zatm talebı Vılâyet muyapıldığından, benzine zam derhal gıda maddelerinde tesirini gostere yasi toplantılar yapmak için vıiâ hittnde âdeta bır mesele halıni slcekti ki, filhakika ba tahrain «y yete bir çok müracaatler olmakta rruştır. Alâkalı mudürlerın suahedır. Bu arada gecekondu mevzuu rine cevaben bu zat ne söyleyip ne nen tahakkuk etmiştir. etrafında bir miting tertibini iste Arkası S 6, Su 3 de İşte ba sebebledir Id, ba kiitle. fevkalâde salâhiyetleri Meclisten koparmış olan Başbakanuı. tasarruf temini maksadile hazirlamağa koTulduğn kararnamelerden kuşkıılanmışh. Henüz bu kararnameler açıklanmı; değildir. Fakat Pariste basına intikal eden haberlere göre. 30 000 kadar memurnn varifelerine son verilecfck, elektrik, gaz, madenler, demiryollan gibi devlet idaresindeld sahalarda da ten<;ıkat yapılacaktır. Aynı zamanda, bu müesseselerin tamamile baştan teşkilâtlandırilacaklanna dair şavialar, memurlan ve işçilerl iirkııtmıi?, endişelendirmiştir. Hemen hemen biitün sendikalann destekiemekte olduklan şimdiki ffrevlerin hedefi, Laniel kabinesini sindirmek, bu yolda tasarrufa gitmesine mâni olmaktır. Her ne Amerika Güney Kore andlaşması İki laraf din bir Doğuda Inanılmaz Gördiim: 2 karşılıklı givenlik paklı hnzaladılar Tokyo, 1 (a.a.) Bırlesık Amerika Dıs İşleri Bakanı Foscer Dulles ve Güney Kore Cumhur Bafkanı S>ngman Rhee, ougun Seulde Amerika Güney Kore karşılıklı Guvenlik paktıaı imza'ayarak müşterek bır beyanname neçretmişlerdir. Beyannamede, 90 gun zarfında Korenın sulh yolıle nir'.eştırı'.mesi mumkun olmadığı takdırde, siyasi konferaası terkedeceKİennı oıldirmişlerdır. Diyarbakırda eski harflerle tedrisat yapan mektebler RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Sabahleyin çok erken ujrandırfl. Güneş, eskiıruş Dıyarbakır surlannın üstune ateş parçalan döküyordu. Dıyarbakıra nıçın eeldığimi buradaki eski arkadaşlanma haber vereyim mı, vermiyeyım mi? BelM bir yardımlan olur. Karar verdım, bır kaç gün kimseye haber vermeden kendi kendime çahîayım, dedım Bakalım deveran ne gösterecek? Arlası Sa. S, Sü. 5 te Yann Anadoluyu baştan başâ saracak olan cer hocalan nasıl yetişiyorlar? Kuzey K»re4« tevkifle* Tokyo, 7 (a.a.) Pyon«y«ng radyo«unun Tokyodan dinî«nen yayınurida bu akfam 12 Kuzay Korell hderin devlet alevhlmle faa!ıyette bulunmak •• lîagualuJt fiillerıle suçlandınlmif oHuklan bDdırılmıştir Arkan Sa. S, Sü. 5 d( Korede hürriyete kavuşan erlerimiz Dün 25 Türk daha serbeti bırakıldı, bunlar kamplarda başlanndan geçenteri anlattılar Hürriyet köjrö, 7 (a a.) Bugün «erbest bırakılan Türk «airl«ruıin resmi listesi aşağıdadır: Ali Beyenmi? «r, Ahmed Yaruı er Orhaneli Bursa, trfan Çil onbajı Teberikler köyü Mengen Gerede, Ahmed Koroğlu er Uıjur köy Kiraz İzmir, Mehmed Çavlık er Hacııshaklı köjrfi Giilnar Menin, Lutfı Mert er Karaturgaz kSyfi Bayındır Izmır, Mustaia Öıbalycı er Şehidler mahallesi Manisa, Mümln X7y«ın er Torbalı İzmik, FetStockhohn 7 (t.a.) MılleÜeraraa çocuk köyü 11 agustos il« 9 t«h Yavaç, Abdullah Kurt onbaşı Arkan Sa. 6, Sü. 8 da eylul arasında Stockholm takun adalanndan Waremdo« ıdasında kurulacaktır. Bu i?le meşgul olan teakilâtın sekreteri. France Press* ijansı muhabirine verdıği ızahatta, her türlü ırk, dil ve memleket farla Kibi tesirlerden Szâde oiarak samimî bır dostluk yaratmak eibi bır aave güttüSünü beyan etmiştir. İlk oiarak bu köyt çocuklannı Bir köy tamamen yandı 111 ev, iki cami, 4 dükkân, bir ilkokul kül oldu, 1 ölü var Akseki 7 (a a) Geriş koyünd» buyuk bır yangın olmuştur Bu yan gında eşyalarla bırlıkte 111 ev, iki Arkası Sa 6. Su 4 te Pariste ev kadınlarının hayat pehalılığını protesto için raptıklan niunaTİstatı Wr Milletlerarası çocuklar Gumhuriyeti Fransada 27 seneden beri cn büytik grev iki milyondan fazla memur ve işçi greve katıldılar Paris, 7 (R.) tkl milyondan bu çapta grev görülmemiştL fazla memurla i$çinin iştiraki ile Bütün Mndikalar grev «nrini yapılan grevler Fransada hayatı verdiklerindcn, demiryollaruıda, •>ekteye ugratmışür. 27 «enedenberi Arkası Sa. 6, Sü. 2 de ILK DEFA. Tanınnış ve nslk tarafından çok sevı'rmş olan sahne sanatkârı Muammer Knraca dun vapurla bir Avuua seyahatine çıkmıştır. Muammer ilk defa oiarak Avrupaya gıKjnektedır. Dbn f gaze ecılere «Herkçs yap'yor, b'a de yapalım dedik» şekiınde izahat vermiştir. Arkatı S a . 6, Su. lda İstanbul Valisinin hukumete yaptığı mühim teklif Gülhane Parkı, demokrasinin beşiği, Londradaki Hayd Park gibi bir umumi konoşma yeri olacak, yerleştirilecek kürsülerden her vatandaş komışabilecek Bu yıl fuara 3000 e yakın firma iştirak edccek TAKSIMDE DÜNKÜ TÖREN Eskişehbdeki Hava Harb Okulunun Yeşilköyde açtığı kampa iştirak eden 130 talebe dün «aat 16 da merasımle Taksim âbidesıne çelenk koymuşlardır. Resim, bu tören esnasında ahnmıştır. tstanbul İzmir arasındaki uçak seferleri dörde cıkarıldı Yanhşbklar Nüsabakası Mektub yollahıa ntüddetini 4 gün daha temdid ettik Yanlışlıklar mîsabakamıza «vab yollama muddetı bugun nıhayet bulacaktı. Fakat dun aece dahi gelen mektubların arkası almmadığından ve birçok okuyucularımız cevablanm henüz postaya veremediklerini bildırdıklerinden ıiınumî arzuya uyarak muddeti 4 gun Haha uzatmağı kararlaştırdık. 12 ağustos çarşamba gunü aksamı mektub kabulune kat'î oiarak nihayet verilecek ve tesnıf amehyesine başlanacaktır. Aynı zamanda yanlısları Vnldiren lıste de ılân edılecektir. Teksif kongresi dün sona erdi Eisenhover'in Amerikalılara Almanya ile ticaret anlaşmamız İki memleketin ticaret heyetleri tarafından basına müşterek bir tebliğ verUdi hitabı Ankara, 7 (a.a.) Batı Almanya Başkan, hür milletlerin tecaviizü Federal Cumhuriyeti ile bir ticaret karşıhyabilecek durumda anlaşması akdi için bir muddettenolduklannı belirtti berı Bonn'da devam eden goruşWashington 7 (AP.) Başkan Eısenhower dün gece Amerıkan miKetıne hıtaben verd ğı nutukta Kore mutarekesinden bahsederek hur dünya mılletlerinin ıster Asyada ister dığer bolgelerde tecavüzü ksrşılıyacak bir durumda bulunduk Arkası Sa. 6, Su. 5 de Arkası Sa. 6, Su 4 te İşçiler grev hakkının tamnmasım, İhtiyarlık Sigortası Kanunundaki yaş hadditıin indirilmesiıti istiyorlar Bir kadın, Fatma Tatarî ve kızı tarafından dövüldüğiinii iddia etti Dun sehrimize gelen Lzmir Belediye Reisi fuar hakkında gazetecilere izahat verirken (Yazısı 6 ncı sahifemızde) CUMHUBİYET Arkast SJ. 3. Sü. S te Her pazar aranan en mühim şey Cumhuriyet ilâvesi Yarın gene gazetemizle beraber bir haftalık mecmua zenginliğindeki pazar ilâvemizi takdim edi\ oruz. I Çalıyna Bakanı Haşıeddin Erl.men kongrentn dünkü toplantısında Polise yapılan ihbara göre, Taksimde vüksek sosveteyi alâkadar eden dedikodulu bir tecavüz hâdisesi cerevan etmiştir Lamartin caddesi Meral apartımanında oturan Mukadder Toksan polis merkezine müracaat ede rek akrabası olan bir ailenin tecaviizüne uğradığını bildirmiştir. I İddiava gore »eh.rimizm tanınmış ve zengin ailelerinden Wri olan ı Tatarilerden Fatma Tatari. kızı Ayfer ve kardeçi Sallh, vanlarmda şoförleri Server ve hizmetçi Hacer oldugu halde Mukadderin apartımanma eelerek eski bir aflev! meselevl münakaşava başlamışlardır Bır müddet sonra kavga büv^mfis, npficede Farmn Tatari VP vanmdakilpr Mukadderi dö\müslerdir. konu^urken vc ıe\lerin tasnıfi Bu iddıa üzfrine polisce tahki(Yazisı 6 ncı sahıjemızde) kata başlannuştır. BEUPıYE OTOföSunı 60»ü . iHTMZı «ASL1NA MUTABIKIIEI»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog