Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

1 Afnstos 1953 CUMrrüK!IY ET Slavia Skoda 1 S 100 Lorenz Dünyada bir telc Optimus vardır! Dizel motörleri ve Bilcümle yedek parçalan thracatçısı /. T&a/M ve tabU sea, 2. MuhteÜt tfevrvfl Piakhn çabnası, 3. SağJam v > kuUamışb o/mas/ * 578121527 Beygirlik PRAHA ÇEKOSLOVAKYA Türkiye Umumî Mümessili Mühencfis EN ALÂSI DEMEKTfR fşte 'GAPRAPD. PiAaplan. bumühim meziyetleri Aa/zfA'r İ H S A N K ENT Tahir han, kat S. Kara Mnstafa Faşa Caddesi 203/205 eski Yolcu Salonu karşısı GALATA Porta kutusu 1298 Telefon: 40903 İSTANBUL \ OPTİMUS BAŞUKLARI gaz ocağınızın TAM RANDIMANLA İŞLEMESİNİ sağlar! îsveç dehasınm eseri olan haMki Optimus mamulâtının ve pmbalâjının üzerinde bulunan OPTİMUS markasın bilhassa dikkat ediniz. HER YERDE ARAYINIZ : •NEZLC #1 •GRİP §8 j> • DIS AGRISI . m g> • ADALE ROMATİ1MASI mjrf • YANIKLAR •GÜMEŞ YANIĞI •AALBOCEK S0KMAS1 • K Et I K • , •YARALAR ' f •Fİ$İK | • K»$IHTI f •EH2EMA •ERGENLİK. •DONUK . • OMİ ÇATLAKLARINDA VE ^ * • TRAtTAN S N A KULLANIllR^t O R F i A T I : 7S Krs. ^ YUKSEK ARTİSTİK K1YMET LÂTİF ve HOŞ BEYANA DAVET Mahmudpa$ada Buyük Yüdız hamnda 2 2 No da dokumacılıkla i§tigal eden Sıcılh Tkarette kayıdlı Adil Kıraç tarafından vâki konkordato talebi İstanbul İcra tetkik merciince kabul edilerek Galata Tahir han 7 No da avukat Rasıh Yeğengil konkordato komıseri tayin edilmiş bulunduğund:n işbu ilân tarıhinden itibaren 20 gün içerisinde alacakhların komıssre müracaat ederek atacaklarını bildırmeleri ve bu hususta vesıkaları mevcud ıse bunları da ibraı ermeleri ve hilâfına hareket edenlerin konkordato müzakeresıne kabul edılmıycceği ilân olunur Adil Kıraç konkordato komlseri Galata, Tahir han N'o. 7 de Avukat Rasih Yeğengil u Mi/isfonİstanbul ' MGmessili : .• . , A. SALTO İstanbul, Tahtakale, C«did Han, No. 37 DAKTİLO ALINACAKTIR BUYUK FIRSAT Almsn Maybach mamulâtı, 1047 Kg. ağırlığında, tamamen yenı, 230 beygır takatmde ve 2600 devır dakıkalık bir benzın motorü çok ucıua satılıktır. ı Müracaat: TRANSTURK Ltd Ş Galata, Tünel Cad. 18 • HAKIKÎ BOHEMYA KRİSTALİNDEN AVİZELER V. S. V. J. Or. Orhaniyt Ağ. Bak. Tam. Fab. sına aşağıdakl nitelikleri haiz olanlar arasında yapılacak aınavla İki daktilo alınacaktır 1 En az ortaokul mezunu olup aynı içte iki sene çalışıtuş bulunmak, „ 2 Erkekler İçin aakarliğini yapmıa bulunmak, 3 Yapılan aınavdaki muvaffakıyet derecesine göre saat ücreti 80 ilâ 120 kr. olarak verilecektir. 4 Sınav 12 ağustos 953 çar?amba günü saat 8.00 de Orhaniye Ağ. Bak. Tam. Fab. sında yapüacakUr. 5 İngilizce bilen veya anlıyanlar tercih edilir. <• 6 Daha fazla malumat edinmek istiyenler fabrikaya müracaat , edebilirler. ' Telefon: 84330 (2414 12213) 3 Yedek Parça Satın Alınacak Konya E.S.O. îşisfmesi Müdürlüğünden: 1 Enterprise dizel elektrojen gruplarımız için' teklif alma yolu ile vedek parça satın ahnacaktır 2 Şartname Müdürluğumüzden bedelste olarak temin edilebilir. 3 Tekifler 19/9 953 tarıhine kadar verılecektır. (12090) INSAAT ILANE Muhtelif boy ve jekillerde teslim edlyoruz: Billurlu, mineli veya yekpâre, modern ve klaslk stlllerde. JDünyaca tanılmış kalıte Hakik! Bohemya kristalinden avizelerin münhasıran ihracı Memur Aranıyor Mükemmelen Türkçe ve Fransızca lısanlarıru bılen,. ecnebi bir mümessil ıçin bay veya bayan buro memuru aıanıyor. İsteklilerin Ayazpaşa, Kamarot sokak No. 23/3 e şahsan muracaatleri rıca olunur. Tel: 87167. Atatürk köprüsü bajında, üç tarafı cadde, cephesi Halice açılacak olan 580 metrekare üzerine «15a edilnüj, iki katlı, büyük ardiye binası İstanbul 5 inci Icra Memurlugunda 19.8.1953 günu saat 10 da satılacaktır. Tafsilât, İcra Memurluğunun 953/2949 sayılı dosyasındadır. Depo ve ardiye arıyanlara buiunmaz fırsattır. SATILIK ARDİYE BİNASI GL.ASSRXP.0Rf P r a h a Tchecoslovaquie • ı» BALIKESİR PAMUKLU DOKUMA SANAYİİ T.A.Ş. den 1 Balıkesirde yaptmlacak fabrika binası ve müştemilâü inşaatı ve tesisaü birim fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye kuuulnılıştın>. 2 Yapılacak işlerin keşlf bedeli 2.424.146.14 (iki milyon dört yüz yirmi dört blıv yüz fark altı lira ve on dört kuruş olup geçicl teminatı 85 bin liradır. Eksiltme evrakı Ankarada İş Bankası Genel MüdürKik binasında Şirket İdare Meclisinden 100.^ lira mukabilinde alınabilir. 3 Eksiltme 19 ağustos çarşamba günü saat on dörtte Balıkesirde Şirket İrtibat Bürosunda toplanacak İdare Meclisi tarafından icra edilecektir. 4 Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhüdde ve bir parçada en az altı yüz bin liralık bina inşaatmı bizzat yapürarak kesin kabulUnü icra ettirmiş, olmaları şarttır. 5 Şirket, işl dilediğine ynptırmakta veya bu işten vazgeçmekte tamamen serbesttir. p SATILIK YAZHANE Galatanm maruf bir semtinde muhteşem bir hanın 2 nci katında içiçe ve yanyana iki büyük odadan müteşekkil yazıhane, döşenmiş eşyası ile birlikte satılıktır. Müracaat: Tel: 42824 saat 1518 arası Miimessilleri: HERMAN INSELBERG, Tahtakale Menaşc han No. 32, tstanbul P.K. 243 Tel: 29763 KİRALIK EV Setılık Apartıman Yalı Bakırköy Sakızağacı Asmalı Sakız sokak No. 58, iki cephesi bahçeli, üç katlı bilcümle konforu havi iyi gelirli, önü plâj olan apartıman yalı satıîıktır. İçindekl sahibine müracaat (Mutavassıt kabul edilmez.) Sayın Doktor ve Eczacılara Antiseptik ve analjezik Collutoire mim Levendde ÇarşıKaranfil sokak No. 4 (solda ikinci meydan). Yahud D. yolu 71, 1 salon, 2 yatak odası, 1 oturma odası, vâsi çatı katı, banyo, mutfak muntazam. Muracaat' 42298 telefona, saat 9 dan 12 ve 14 ten 17. ••• SATILIK | Opel Kapitan, hususîde kullanılmıs, uygun fiat 52 model 14.000 Km. de. MUracaat: Bandırmada Kahveci Zakir için yeni karar vermiş olanlara, birınci seferini progTamı gereğince ikmal etmiş ve ikinci seferini yapmak üzere memlekete dönmekte olan Denızcilik Bankası T.A.O. nın lüks ve konforlu gemılerinden HAC YOLCULUGU İSTANBUL VAPURU Çorum Yilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Vilâyet köylerine getirılecek içme su işlerine lüzumlu aşağıda eins, miktar, muhammen bedel ve teminatlan yazılı galvanizli demir 14/8/953 cuma günü saat 14 te ayn ayrı ihalesi yapümak üzere eksiltmeye konulmuştur. 2 Şartnamesi Vilâyet Daiml Encümen kaleminde görülebillr. 3 İsteklilerin teminat makbuzlarile belirli gün va saatte Çorum vilâyeti Daımî Encımenıne müracaatleri' ilân olunur. (11932) Beher metresının Miktan muhammen bedeli metrt Lira 3000 3750 10 8 Yeni Super6 Clipper uçaklarıyle en lüks hava volculuğunu yapınızl Bu yolcu «iz olabilirdiniz... Bindiğinia Super6 Clipper, rauhalif hava tabakasının üstünde, dakikada 8 km. den fazla süratle sessiz sedasıı uçarken... nazik Clipper hizmetkârlannın her yolcuya ayn t y n göeterdikleri ihtimamdan kâm alan, önünüze getirilen Paris'in Maxim'« Lokantasının nefis yemekleririden, ı«çkin içkilerden mütelesziz olan, arkaya açılan koltuğa yaslanıp rahat eden yolcu. evet ais olabilirsiniz! Londra seferini yapan "Asia Expres»n yaln» Frankfurtta dunır. Diğer Super6 Clipper'ler Frankfurt, Düseldorf ve Brüksele de uğrar. MuDzam ücreı ödemeden yolda tevıkkuf edilebilir. Seyahat Acentenize veya Pan American Havayolları Bürolanna müracaat edinis. • Tr«d« Mir» Pan Amvrıran World Aıruray» î r n FRANKFURT DÜSELDORF BRÜKSEL LONDRA (tazlk MzmtMdrlar Svpart Cflppar Mfartnlılı «nln olduj|u KiAır ztvttt gtçmMlnl ufliar. CADDEBOSTAN GAZİNOSUNDA Mevsimin fevkalâde programı Televizyon yıldın Sevimli İspanyol Dansözü BUCO BLEU Piyasaya arzedilmiştir. nun ikinci seferi bu yıl için son fırsat olacaktır. 9 ağustosta İstanbuldan, 10 ağustosta İzmirden, 12 ağustosta İskenderundan kalkacak, 15 ağustosta Ciddeye varacakür. Bilet ve izahat almak için f • I I I I I • I Kirab Yazıhaneler İthalât ve büyük müesseselerin nazarı dikkatine Galata, Fermeneciler caddeslnde yeni inşa edilen Bilgin handa bir kat üzerinde muhtelif yazıhaneler ve depo kiraya verilecektir. Aynı yerde 23 No. müracaat edilmesi. Tel: 42471 ROSİTA ALONSO Fransız şarkısının sevimli Şantözü DENİZC1LÎK BANKASI T.A.O. Antalya Umumî Nakliyat T.A.Ş. Şube ve Acentalan ile diğer seyahat büroları emrinize âmade bulunmaktadır. Cinsi 2 parraakhk galvanizli demir boru Bir buçuk parmaklık demir boru Teminat Lira 2250 2250 JANİNE LANDAİS ve hepimizin tanıdığı meshur Orkestra Şefi ve Radyo televizyon yüdızı YÜKSEK EVSAFTA MACAR BİSİKLETLERİ Kapçık Satın Alınacak İstanbul Sular Idaresinden: İdare ihtiyacı için «22,5» ton boş fişek kovanı .kapçık» satın almacaktır. Şartnamesi bedeli mukabilinde îdare veznesinden temin edilebilir. İsteklilerin şartnamesi dairesinde hazırlıyacakları kapalı teklif mektublarını en geç 18/8/953 salı günü saat 11 e kadar İdare Levazım Dairesine vermeleri. (12332) Yedek Parçalan MARİO CALOMA NOT: 7 Ağustos 953 cuma gecesl İçin tertib edilen Basmadan yapılmış plâj kıyafeti müsabakası görülen lüzym üzerine tehir edilmiştir. • Satılık Otomobil Hususıde kullanılmış, işler vaziyette 4 kapılı SKODA »atılıktır. Tel: 83225 Reşada müracaat. Amerikan Giyim Eşya Satışı Erkek kadın ve çocuk için 9 ağustos 953 pazar Saray arkası sokak 20 Som Apt. 4 Ayazpaşa İSTANBUL: Galatasaray, Yenl Çarfi No. 20 Tel.. 4121940522. P.K 2074 ANKARA: Ankara Palas Otoll, Tel.: 13681 OÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARI Geçici Tutan temlnatı kilo Lira kr. Lira kr. Eşyaaın cinsi 150.000 21 31.500 00 2362 50 Yulaf 21 50.000 10.500 00 787 50 Arpa 160 000 10 16.000 00 1200 00 Balyalı kuru ot 6.000 00 450 00 120 000 5 Balyalı yataklık sap Depomuz ambarında teslim şartile yukarıda yazılı dört kalem yem'in mubayaası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Yulaf ile arpanın ihalesi 25 ağustos 953 salı günü saat onda ve kuru ot ile yataklık sapın ihalesi aynı tarjh ve günde saat on birde Bandırma Malmüdürlüğü odasmda yapılacaktır. Şartnamesi her mesai gün ve saatlerirfde Bandırma, Balıkesir ve İstanbul Veteriner Müdürluklerinde görülebilir. İsteklilerin 1953 yıh ticaret odası belgesi ibraz ve 2490 sayılı kanun tarifatı dahilinde hazırlıyacakları teklif mektublarım havi zarflarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. (12226) Miktan Muhammen fiat kuru} Bandırma Batı Anadolu Ayğır Deposu Müdürlüğünden: 1 YOLUK SATILACAKTIR Hereke Fabrikası Müdürlüğünden: 1 21 ton açılmamış kamgarn ve ştrayhgarn yoluğu ile 1800 kilo kumaş parçası ve topbaşı kapah zarf usulile satılacaktır. 2 Muvakkat teminat cem'an 9.676. liradır. 3 İhale 11/8/953 salı günü saat 15 te Fabrika Müdiriyet binasında yapılacaktır. 4 Şartname ve mallar Herekede fabrikamızda ve İstanbulda Alım ve Satım Müessesesinde görülebilir 5 Fabrika Mudürlüğü. satışı dilediğine yapmakta veya satıstan vazgeçmekte tamamen serbesttır. (12249) SİPARIŞ VERMEK İSTEYENLERIN IHfl«Ç EDEK AŞAGIDAKİ ADRESE MÜRACAATLERİ KOMISYONCU FERUNION Budapesl 51, P. O B. 21 MACARİSTAN VİTALİ veİSAK AMRAM Kuru Kahveci Han No. 2 5 ' 2 6 T«l. 23641 İSTANBUL Gömlek Merakhsı Taşra Müşterilerimize Siparişlerinizin Bayrama yetişmesi için yeni gelen kumaşbrdan rumune isteviniz H A K K I ISMARLASIA GÖMLEK SALONU Emınopu cad Selâmet han No. 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog