Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMH t Afnstos 195S 50 milyonlak istikraz Kasım Giilek Dumlupınar davasında Korede 25 Türk Suikasd sanıklarının tâhvili üzerinde Orduda mahke ortaya atılan iddia esiri iade si dün tahliye edildi hararetli görüşmeler meye verildi Baştaraf* 1 inci aahifede Salâhaddin Kafkas, ne kadar faiz verilece|ini sormuş ve bugün aImacak elli milyon liranın 'aizile seksen milyona çıkması endişesini Izhar etmiştir. Esref Şefık, bu paranm daha ziyade su ve ışık işine sarfını isternirt'r. Sedad Kumbaracı, «Vaktile Belediye Başkanı burada belediye yoktur, demişti. Mevcud olmıyan bir belediveye elli milvonu nasıl teslim edeceğiz'» damiştir. Müteakıben söz alan Valj ve B lediye Başkaru Fahreddin Kerim Gokay sunlan söylemiştir: «tArkadaslar! Son yıllarda çok mühim ve şehir için çok faydalı k;rarlar verdiniz. Meclisinizin verdiği bu kararlan küçums°Tnıye k'msenin hakkı yoktur. Yamlan işler, aldı&ınız kararların muhassalasıdır. Vatandaslannmn minnet ve , şükran hissi duyduklan bu kararlann şeref hissesi sizlere aiddir. Bu şehrin iman lçin bir program olmadıemı sövledil°r. Mıntakalardaki teskilâttan sonra daha öüyük teşkilâtlar ve nihavet meclisinızden geçen ve karara iktiran eden işler nasıl programsız olabilir?» Vali bundan sonra, son senelerde «imdive kadar görülmemis derecede yapılmi} olan yol faaliyetinl, BU işiri açıktamış ve demiştir ki: «Bir milletin kalkınması için sarfedilen paralann yükünü elbette yaşıvan nesil çekecek değildir. Elverir ki paralar mahalline sarfedilmiş olsun. Herhangi bir arkadaçın, sahsî arzusunun tatmin edilmemiş olmasmdan mütevellid hücumlan bizim yolumuzu değiştirmez. Bu şehirde yapıian lşlerde rrogram vardır. Bu sehrin yıllarca yspılmamış vollan vapılmış, hastaneleri inşa edilmiştir Iki senede 42 mekteb binası yapılmıştır ki, Osmanh imparatorluğunun tarihinde görülmüs şey deeildir Elbette bunlarda sizlerin şeref hisseniz vardır. Elbette ki bütün ihtiyaclar bir onda giderilemez 50 milyonl'ik tahvilât çıkarma işi yanhş cnlaşıhyor Bankadan elli milvon lira isfikrpz edecek değiliz. Tahvilât Bankanm kefaleti altında çıkanlacaktır Scnra elli milvonla da mukayved ipSiliz. İleride bunu arttırabileceğîz, Bu kanunî salâhiyeti alabilmek için ne kadar uğraştık. Bu bize hükumetin bir in'am ve ihsanıdır, Bununla hem trafik yollan açarak darhğı giderecek, hem de etrafa binalar yaparak oralardaki iktısadî varhğı muhafaza edeceğiz. Avnı zamanda istimlâk sahasmı geniş tutarak mütedavil serraaye halinde elli milyonu belki yüz milyon yaparak daha mühim imar hareketlerine girişeceğiz.» Baştarafı 1 inci sdhifede şahid oldum» diye söylenmi», maz bata kabul edilmiştir. Bundan sonra, Istanul Belediyesi döner sermayeli tanzim satışlan kurumu talimatnarnesınin müzakeresine geçılmiştir. Sedad Kumbaracı: «Tanzim satışı, denildiği kadar muvaffak olmamıştır. Belediye, tanzim işini Hâl içinde yapması lâzım gelirken sokaklan işgal suretile yapmıştır. Pahalılık yalnız domateste degildir. îşin umumî olarak ele alınması lâzımdın) demiştir. Muhlis Yılnvaz «Yüz bin lira ile bu işin döneceğine kani değilim. Satış hususiyetleri gözönünde tutuhnalı ve vatandaşlann zararlanna meydan verilmemelidir» mütale asında bulunmuştur. Baştarafı 1 ind sdhiiede ve hadise suçüstü mahkemesine in tikal etmiştir. Mahkeme Kasım Gü leğin kullandığı kelimelerde hakaret bulunduğunu kabul ederek kendisini bir aya mahkum etmiştir. Ancak buna Celâlin kavlen ve fi'len hareketlerile sebebiyet verdiğini kabul etmiş ve böylece sucun ortadan kalktığı yolunda karara varmıştır. Hâdise bugün burada büyük heyecana sebeb ohnuş ve umumiyetle nefretle karşılanmıştır. Demokrat Partiye mensub avukatlar Celâlin mahkemede vekâletini kabul etmemişlerdir. Ordu 6 (Anka) Karadeniz ve Doğu Anadoluda bir seyahate çıkmış olan C.HP. Genel Sekreteri Kasım Gülek bugün saat 14.30 da Cumhuriyet meydanında tertib edilen açıkhava tiyatrosunda mühim bir konuşma yapmıştır. Gülek, Başbakan Adnan Menderesin dün Muğlada söylediği nutka bu konuşmasında cevablar vermi? ve ezcümle şöyle demiştir: « Başbakan, gene Muğlada (Hürriyetleri memlekete biz getirdik, halbukl şimdi muanzlanmıı dolaştıklan yerlerde hürriyetten bahsediyorlarmış, buna ne haklan var?) diye soruyormuş, kendisine buradan bütün millet huzurunda soruyorum: Bu hürriyeti acaba son selâmet kanunlan ile mi getirmişlerdir? Selâmet kanunlarınm asıl gayesi yaklaşan seçimlerde ürtidann hissettiği za'fı gidermek ve »kıl larınca bu yoldan kuvvetlenmektir. Biz ilân ediyoruz, anti demolcratik kammlar gibi bunu da inşallah yakmda günü gelince kaldıracağız. İktidar Başkanı, Matbuat Kanununun 30 uncu maddesini kaldırdıklanru da söylemi»,, bu hiç bir şeyi ifade etmez. Çünkü o maddenin hükmü Ceza kanununda zaten vardır. Fakat soruyorum. Asıl bunun cevabını vermeüdirler. 159, 161, 273 üncü maddelere konulan hükümler hürriyeti ne hale getırmiştir? Bakanlann şahıslan ile alâkalı olan hâdiseleri Savalara takib ettirmek gibi dünya vüzünde emsali ohnıyan bid'atleri kanunlanmız arasma sokanlar da bu hürriyetperverler degil mldlrler?» Kasım Gülek bundan sonra Basbakanın Muğla nutkunda memurîara dair söylediği sözlere temas etmiş ve şöyle demiştir: « Başbakanın Muğla nutkunda memurîara aynlan cümlelerden anlaşıldığına göre üç buçuk yıldanberi bu zihniyetle çalışan iktidar partisi bir soldan geri manevrası çevirmeğe çalışmakta ve seçimlere sekiz ay kaldığı için memurlan kazanmağa gayret etmektedir. Tavizler vermektedir. Başbakan ve Parti Genel Baskanı olarak memurlardan çok memnun olduğunu söylemektedir. Açık bir sekil hesabile söylenen bu sözlerin kimseye yeni bir şey fiğreteceginl zaannetmiyoruz. Bunlar artık boşuna çabalamalardır. Çünkü iktidar partisi zihniyetile ve icraatile bu memleketin menlurlannı ve umumiyetle münevver evlâdlannı büyük hayal kınklığma uğratmış ve küstürmüştür.» Vali, Sebze ve Meyva Hâlindeki hareketi anlatarak demiştir ki: « Perakendecilerin Belediye nizam ve kanıınlarma karşı aldığı tavır ve hareket bir ihtilâl hareketi idi. Biz de salâhiyetlerimizi kullanarak ihtilâli bastıran hareketlere başvurduk. Bu şehirde bir Belediye vardır ve bu hareketimiz her tarafça takdirle karşılandı. Simdi işi yenl bir yola koyuyonız. Ya şirket halinde, ya kooperatif elinde ticarî bir zflıniyetie bu işi tanzim edeceğiz.> Valinin beyanatından sonra talimatname müzakeresiz kabul edilmiş ve Meclisin olağanüstü toplantısı sona ermiştir. ya iştirak eden bir avukat tarafmdan iddia edilmiştL Bu iddiayı bir ihbar mahlyetinde telâkki eden makamlar, tahkikata başlamışlardır. İstanbuldaki tahkikata muvazi olarak Çanakkalede ilgililerin ifadelerino müracaat edileceği bildirihnektedir. Dün, Dumlupuıar dâvasmm evvelki günkü celsesinda ortaya ablan iddiada bahis konjsu edilen Heybeliadadaki apartımana gittik ve aynı binada oturtnakta olan Sofıa ile görüştük. Apartunan Heybeliada çarşısı içinde, yeni karakol binasının karşısında bulunmaktadır. AJtmda bir pastahane olan bina bir yıl evvel tflTr|flnrlİBTlfT11j^'|r ve 11 dairelidir. İddiada belirtildiği fekilde, isrol «Seyran Apartımaru» olanbubinanın 6 daireslni bahriye tubaylanmız kiralamışlardır. Ayda ödedikleri kira bedell 85 100 v« 125 liradır. Binanın dairelerinin oda adedi, genişliği ve man zarası aynı olmadığı için Kira bedelleri arasında fark bulunduğu bildirilmektedir. Rila Kayworth'un seveilisi Amerikadan hudud dışı edildi Los Angeles 6 CA.P.) Sinema artisti ve şarkıcı Dick Haymes bugün Hollywod'da Sunset bulvannda muhaceret idaresi memurlan tarafından tevkif edilmiştir. Dick Haymes memleketi olan Arjantine, gönderilmek üzere Birleşik Amerikadan hudud harici edilecektir. Dick Haymes, Rita Hayworth'un yenı sevgihsidir. r Dick Haymes tevkif edilip muhaceret bürosuna sevkedildikten sonra derhal 500 dolar kefaletle ser best bırakılmak hususunda teşebbüse geçmiştir. Muhaceret dairesi müdürü, Dick Haymes meselesinin iki safhası bulundugunu söylemiştir. Ev\»elâ Haymes 1944 senesinde askere çağınldığı vakit bitaraf bir devletin tebaası olduğunu ileri sürerek daveti reddetmiştir. Bu yüzden de Amerikan vatandaşı olmak hakkını kaybetmiştir. Saniyen Haymes 1 haziranda Honoluludan AmerikaValinln sözleri alkışlanmış, Mec ya dönmüştür ki, tekrar memlekelisin muhalif üyesi İsmail Atalay te girmeğe hakkı yoktu. Bu viız«elli milyonun güriiltüyt gittiğine den de hudud harici edilmesi lâzım gelmektedir. BOR S A tst Necdet Cicinin oğlu oldu Milll futbolcu ve kıymetli ses sanatkârlanmızdan Necdet Cici ile eşi Bayan Betülün bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Mehmedcik ismi verilen yavruya uzun ömurler diler, genc anne ve babayı tebrik ederiz. Bahriye subayı kiracılann Dclsl albay, üçü binbası v« blri de yüzbajıdır. Yüksek rfltbell subaylar Heybeliadadaki Deniz Kolejinde öğretmendirler. Binanın tapusu, avukat tarafmdan bahis konusu edilen Sofiaya değil, kocası Habib Özdemıre aiddir. Habib Özdemir Heybeliadada esnaflık etmektedir ve Sofianıa ıkinci kocasıdır. Sofiamn ilk kocasının gene bir Türk olduğu bildirilınektedir. Pek az türkçe bilen Sofia da Türk tabiiyetindedir. Fakat senelerce evvel Türkiyeye gtlerek yerleşmiş bir Beyaz Rus olduğu söylenmektedir. Kendisinden, hakkında ortaya atılan iddiaya karşılık ne söyliyeceğinl sorduk. Şu izahati verdi: « Ben evimden dışan çıkmam, evünden ve mutfağımdan başka hiç bir meşgalem yoktur. Avukat Suad Tahsinin iddiasını gazeteierde okudum. En fazla ben hayret ettim Kocamın sahibi bulunduğu bu apartıman 11 dairelidir. Yalnız 6 tanesinde bahriye subayJan ve aıleleri oturmaktadır. Bir taapsinde biz, diğer dört tanesinde muhtelif mesleklerde çalışan kimseler ve aileleri ikamet etmektedir. İddia edıldiği gibi daire'erimizi bahriyelilere 5 0 6 0 Iradan kiıalamadık. En ucuzu 85 liraya orurmaktadır. Kontratlanmua her zaman tetkik edebilirler.» Sofianm kocası Habib Özdemir tle eşinin sözlerine gunları ilâve etti: € Apartunanm sahibi beıum, İddiada ileri sürülen hususlann hakikate uvmadığını her zaman söyliyebillriz. kSyü, Torbalı, İzmir Er Mehmed Gümüf (1501); Türkmen mahallesi, Antakya, Hatay. Gene bugün serbest bırakılan diğer Türk esirleri junlardır: Hüseyin Kalaya, Haydar Kaıatas, İbrahim Doğan, Halil Gürsoy, Mehmed Kurd, Mustafa Togyar, Fehmi Çelik, Ahmed Akçataş, Gsrib Kaya, Mehmed Pilzi, Refet tzmir, Şaban Pilici, Mustafa Erer, Mustafa Veritaş, Mehmed (Soyadı belli değildir.) Esirlerin fed hall Bugün iade edilen bütün Güney Koreli esirlerin sıhhl bakımdan çok fena bir durumda olduklan üzüntü ile müşahede edilmiştir. Komünistlerin bilhassa Güney Koreli esirlere çok fena muamele ettikleri vPhemen hemen hiç bakmadıklan anlaşıunaktadır. Bu sa bahki grupta bulunan Güney Koreli esirlerden çoğu âdeta can cekişh" bir durumdadır. İngiliz esirlerinin ise diğerlerine nazaran oldukça iyi bir durumda olduklan müşahede edilmektedir. Baştaraft 1 inci »ahifede Tahmin edildiğine göre Komüla ve hattâ üzerinde bomba ile gel nistler tngiliz esirlerine propadiğini, hudud karakollannda elbi' ganda maksadile ve Mütteöklerin se, teçhizat ve bombalarının alındı arasını a$mak gayesile bilhassa ğını, kendisinm de serbest bırakıl dikkat etmişler ve bunlan besledığını söylemiştir. mişlerdir. Bulgar genci hakkındaki tahki Komünist esirler hâdise kata devam edümektedir. Biz bunu bir iftlra telâkki ed«rix. TCanmm ilk kocasmdan aynlmasa nrasında avukaü ile arasında ban hâdiseler cereyan ctmifü. Bu lddianın böyl» husust sebeblerle ilgili bulunduğunu tesbit ederek, iddiaa hakkında dâva açaoağız.» Hâdiseyi v« lddlalan gazetelerden öğrenen Heybeliadalılar hayretlerini beyan etmektedirler. Tahkikata baslanmif olduğundan bugün Sofianın ifadesinin ahnması muhtemeldir. Dün bu mevzuda kendisile görüstüğümüz Emnlyet Müdür vekili Mehmed Ali Alpsar: € Avukatın Çanakkaledekl dâvada ortaya atüğı iddiayı ihbar telâkki ettik ve tahkikata başladık.» demiştir. Diğer taraftan Cumhuriyst Savcısı Hicabl Dinc de, iddianın bir ihbar telâkki edilerek adlf tahkikata girişildiğini söylemiştir. K. KİP Baştarafı 1 inci sahifedt Bomba laşıyan şüpheli bir Bulgar genci yakalandı Baftarafı 1 Inei »ahifedt an» torgusu yapdclı. Cevad Rifat: «Gizli eemiyet hayal mahsulüdür. Bunun teşkiline de lüzum yoktur.» dedi ve hakkmda iddia ohman suçlarla alâkası obnadığını blldlrdi. Milll Mücadelede Şileden îneboluya, Kastamonudan Zonguldağa kadar devam eden blr bölgenin cephe kumandanhğmı serefle bajaran, böylee» inkılâblanmızm temelinin atalmasmda rol oynayan bir <Ti«aTiTiı înkılâblar aleyhinde çalışhgmın iddia edilemiyeceğinl soyledl. tslâm Demokrat Partisinin kurulması sırasmda memleketi kanş kanş gezdiğini, bu arada Malatyaya da uğrayarak kahvede halkla konuştuğunu, Parti mevzuunda temaslarda bulunduğunu, sonradan bu partinta mahkeme kararile kapatıldığını, slyast hayata MillJ Kalkınma Partisinl kurmakla afcldığını, «onradan bu partiden çekilip Büyük Doğu cemiyetine glrdiğini izah ederek: «Necib Fazıl Beyle aramızda fikir, görüş, kanaat ve karakter aynlığı vardı. Bunun içln bu partiden de çekilerek yeni bir parti kurmağa karar verdim ve bunu tahakkuk ettirdfan. Bu mevruda hatam vardır. Kabul ediyorum. Çünkü demokrasivi ciddiye abnıştım.» dedi. çıkanyorlar Fransada büyük grevler Bastarafı 1 inci sahtfede Borsasının 6/8/1953 fiatları Açılıg Kapanıt 1 Sterlln 784 784 100 Dolar 280 50 28030 100 Fransız trangı 0.80 030. 100 Uret M8» M80 100 Isviçre rranfi 64.03 64.03 10O Florır. 73 68 40 /3 68 41) lon Bolçıka frangı 560 SfiO 93J4 93J4 100 Drahm) 100 Çekoılo. Kur. S8.88.87 38.88.87 100 *>• Kur 54 \i lO Sd ' .11 Sizlerin vazife duygunuza hitab ediyor ve turizmin en hareketli mevsiminde münakale ve muhabere vasıtalannda başgösterecek duraklamanm veya aksaklıklarm bütün memlekete ne büyük zararlar doğurabileceğine dikkatınizi çekerim.ı Başbakan hitabesini şöyle bitirmiştır: t Grevler geçecek günler, hattâ saatler için hiç bir ücret ödenmiyecektir. Ayrıca hizmette tekâsülü görülenler, ibret teskil edecek şekilde cezalsndınlacakur.» İtalyada grevler Roma, 6 ( u . ) Işçi Sendikafan Birliği tarafından verilen bir karar üzerine bütün ttalyada münavebe usulü ile grev ilân edilmiştir. Halen grev yapılan bölgeler Cenova, Savoie, Livoune, Teni, Boionya ve Ploransa'dır. Bu grevler, birçok İtalyan fabrikalannda işçilere, kütle halinde denilebilecek bir jekilde, yol veriknesini protesto için tertib edilmiştir. Grev hareketi sanayi mü Bugün 25 esirimiz daha serbest bırakılıyor esseselerinden başka, ulastırma servislerinde de zorluk doğurmakPanmunjom, 6 (a.a.) Bugün tadır. burada bildirildiğine göre, komünistler yannki cuma günü chepsi de sıhhatli» 400 müUefik esirini serbest bırakacaklardır. Yeni kafilede 81 Amerikah, 25 İngiliz, 25 Türk, 12 Eılipin, 7 Kolumbiya ve 250 Güney Kora esiri vardır. Ponmunjom, 6 (A.P.) Dün Müttefık makamlannın çiddetli protestolanna rağmen bu sabah komünist esirleri mübadelenin yapıldığı sırada gene kaba harpketlerde bulunmuşlar ve hattâ bir aralık işi azıtarak serkeşliğe başlamışlardır Kuzey Koreh" bir esir Amerikah bir ambulans şoförüne vunnağa :eşebbüs etmiştir. Diğer komünist esirleri de Amerikan asker ve subaylarma çizmelerini ve ellerindekl haravana taslarmı fırlatmışlardır. Bu sırada Amerikah bir binbaşımn dudağı yanlmıştır. Başka bir Amerikah binbaşı da >ir komünist esirinin başına ftrlat;ığı çizme ile çenesinden yaralanmıştır. Bir müddet sonra komünist esirleri orada bulunan gazete mulabirlerinin suratlanna çamaşırannı fırlatmağa başlamışlar ve işi doğüşmeye kadar götürmek istemişlerdır. Kuzey Koreli bir Lızıbst subayı bu ateşli esirleri yatıştır» mıştır. Birleşmiş Mılletler Kcnutanhğı )U sabah" derhal bu hâdiseleri de iddetle protesto etmigtir. «Büyük Doğu», «Büyük Cihad» ve «Hür Adam» gazetelerind* çıkan yazılannda kimseye hakaret etmediği gibi, kanunun kendine tanıdığı haktan faydalandığını s3yledl. Baskan Cetıll MilH, savcınm talebi üzerine îslâm Demokrat Partisi tzmir subesi kuruculanndan Abdullah Naci Yeterden aldığı mektuba verdiği cevabda Halk Partisinden bahsedip etmediğini sorunca, şunlan «öyledi: «Partimiz o sırada kapatılmıs değildi Mahkeme devam ediyordu İzmirdeki arkadas gibi bir çoklsrından mektublar aldım. Hepsi parti kapatılırsa ne yapacaklannı soruyor ve partlnin unvam olan İslâm kelimesi üzerhıde ısrar ediyorlardı. Ben de davamızın mihnkmı İslâm kelimesinin teşkil etmediğini, «meselâ, Zafer, İstiklâl kelineleri gibi partinin ismmin Hak partisi de olabileceğini yazmıştım.» efimleleri hangisinin hangisinden aldığmı sordu v» hazırhk tahkikatı ve iddlaname gizll tutuhnası gerekbken orada çıkan cümlelerin gazetede de aynen çıkmasının bu makamın vazifesini suiistimal ettiğinln bir delili olduğunu, bu hususua tetkik i gerektiğini sfiyledi ve ban (ahldlerin dlnlenmesini istedi. Emin Akyüz, müvekillermin tahllyelerini taleb ederek, ban gazetelerde hâdise münasebetile hakikate uymıyan sranlar çıküğını, Basın kanunu hükümleri daireslnde ba dava ile alâkalı olarak yazılar çıkmasının önlenmesini İstedi. Rifat Ünün ile diğer avukatlar da müvekülerinin tahliyelerini taleb ederek baa şahidlerin dinlenmesinl taleb ettiler. Sava Başyardımcısı Cahid Uluğ iddianame hakkında Danyal Kayahbayın beyanlanna cevab vererek «avahğın iddianamesini 971953 te mahkemeye tev di ettiğinl, adı geçen gazete ilâvesinin ise, bundan 13 gün sonra neşredildiğini, bu bakımdan iddianıa tamamen yersiz olduğunu söyliyerek Emin Akyüzün mütalealanna temasla, Basın kanunu karşısmda ve basın hürrtyetinin azaml derecede serbest olduğu bir devirde böy le bir talebde bulunulamıyacağını kaydettl. Cahid Uhığ bundan sonra Hak partisi mevzuile alâkalı olarak, İstanbul ve İzmir savcılıklannda mevcud, malumat ve vesikalann celbine, Malatyadaki sorgulan sırasında dayak yediklerini bildiren sanıklann şikâyetleri üzerine Malat yada yapılan tahkikat neticesinin soruhnasına, sanıklardan Mehmed Susmaz, Yasin Tekayak, Kadir Evcil, Hamza Taşkıran, Vahab Ateş, Ahmed Köse, Mustafa Bayındır, Süleyman Çimendağ, Mustafa Bağışlayıcı, İbrahim Galib Akçadağ, Muhiddin Şamlıoğlu ve Mehmed Yıldız Keşoğlunun suçlan VB dunımlan dikkate almarak tahliyelerine karar verihnesini taleb etti. tSHAM ve TAHVILAl % 7 PAİZLt TAHVtLLKB Slvas . Erzurum 2.7 1941 Demlryolu I 1941 Demiryolu • 1941 Dermryolu m Mlllî Mudafaa I MUU Mudafaa II MUU Mudafaa m MlUl Mudafaa IV Ziraat Bankası I Ziraat Bankası Sıvaı . Erzurum I INSAAT ILÂNI Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: Konya Şeker Fabrikasma aid Beyşehir, Karaman, Çumra, Ereğli (Konya) ziraat bölgelerinde yapürdacak bölge binalan ve müştemilâü ile kantar binalan inşaab için, değişmez birim fiah esası üzerinden teklif alınacaktır. Alâkadar olmak Istiyenler, Konya Şeker Fabrikan Şantiyesinden bu işe aid evrakı TL. 5. (be» lira) bedel mukabilinde alabillrler. Teklifler en geç 15/8/1953 günfl saat 13 t kadar verilmelidir. (1216T) ÇADIRLARİLE BİRLİKTE GELEN TUBİSTLEB Dün trenlt Fransadan bir turist kafilesi gebniştir. Hepsi genc olan ve çadırlarını da yanlarında getiren turisrtler, Türkiyenin muhtelif bölgelerinde çadırh kamp hayaü yajıyacaklardır. Reslm, turistleri Sirkeci gannda gösteriyor. Kızıllar esirleri söyletmek İçin çeşidli işkenceler yapmışlar Panmunjom, 6 (a^.) Bugün 22.20» 21.20* 23.00 22 90 21.50 23 50 23.00 23.40* 24.25 22 00* 112.50 • a. 6 FAIZLt TAHVILLEB 1941 Demiryolu VI Kalkınma I Kalkınma H Kalkınma rfl 1948 istikrazı I 1948 istikrazı II 1949 istıkrazı I 109.50 110 35» 110 35» 110 35 • 110 35 • 110 35 • 110.35 • iade edilen esirler arasında bulunan General Wılliam HarrisDn'un yeğeni Thomas Harrison, bıallann kendisinden malumat almak için çeşidli işkenceler tatbik ettiklerıni söylemiştir. 1951 ağustosunda kızıllara esir düşen Albay Thomas Harrison ju izahati venniştir: t Beni Pyongyang'da blr odaya götürdüler. Soyunup bir iskemleye oturmamı emrettiler. Bnşıma bir havlu örterek tepemden aşağı su dökmeğe başladılar. Boğuluyorum zannettim. Kızıllar askert sırlan öğrenmek için tsu işkencesi» Mustafa Bafışlayıemın sorgusn Bundan sonra tBüvük Cihad» gazetesi sahibi Mustafa Baçışlavıcı dinlendi. Mustafa Bağışlayıcmın Ahmed Emine yapılan suikasdden sonra, «Sayın okuyucular» başlığı ile bir makale yazarak bu hâdiseyi tasvib ettiği iddia edilmekte ve hıkilâblar alpvhinde propaeanda yaptığı kaydedilmekte idi. Sanık, gazetede çıkan yazılarla alâkası olmadığmı, bunlan gazetenin mesul müdürünün bileceğini, Ahmed Eminin öldürülmeğe teşebbüs nidisesinden sonra evinin arandığını, buna kızarak o yazıyı yazd'ğını söyledi. Duruşma Snümüzdeki ayın 9 un Avukatlann «ahliye taiebleri x cu çarşamba günü saat 10 a bıraBunu müteakıb avukatlardan kıldı. tevsii tahkikat hakkında bir diyecekleri olup obnadıklan soruldu. Danyal Kayalıbay Vatan gazetesinm İnkılâblar ve Din ismile çıkardığı ilâvede ^«ccn ^™'« v » kelimelerin savcılıJVîı^lÖcVeınamesinde Baştarafı 1 inci sahifede aynen yer aldığını scyüyerek bu 140 milyon dolarhk mal mübadeadını verdikleri bu usule sık sık le edeceklerdır. Türkiye bilhassa müracaat ediyorlar. Oda çok so 700.000 ton hububat, 12.000 ton ğuktu, üzerimden dökülen sular tütün, 40.000 ton pamuk, 31 000 ton ayaklarımı donduruyordu, bu kuru ve kunıtulmuş meyva verehöcrede üç gün kaldım. Sonra ser cektir. best bıraktılar. Alman ya da Türkiyeye ziraat Daha Bnce de yedi pün aç biTa makineleri, ağır sanayi mamulleri, karak karşıdan başkalannın yemek elektrik malzemesi ve kamyon yiyişini seyre mecbur ettiler.» verecektir. Bir saatlik aradan sonra yargıclar heyeti yerlerini aldılar. Başkan Cemil Milli ittifakla alınan kararı tefhim etÜ. Buna göre yukanda adı geçen sanıklann tahliyelerine ve mııhakemelerinin gayrimevkuf olarak devamma. dinlenibnesi istenilen şahidlerin bulunduklan yerlerde istinabe suretile ifadelerinin alınmasma, Hak partisi hakkında İzmir ve İstanbul savcılıklannda mevcud malumat ve evrakın celbine, Malatyada yapılan sorgulan sırasmda dövüldükleri iddi* edilen sanıklann şikâyetleri üzerine açılan tahkikat neticesinin sorulmasına, iddianamede geçen cümle ve kelimelerle Vatan gazetesi ilâvesmüı alâkası olmadığuıa, daha evvel din lenmelerine karar verilen şahidlerin ifadelerinin almıp gönderilmesi için yeniden yazı yanhnasma karar verildL Türk Alman ticaret anlaşması Synghman Rhee J. F. DuHes Seoul, 6 (AP.) Amerika Dıj İşleri Bakanı John Foster Dulles'ın yardımcılarmın bıldirdiklerine göre J. F. Dulles ve Güney Kore Başkanı S. Rhee Amerika Üe'Güney Kore arasında yapılması istenen karşıhkh yardım anlaşması hakkında hemen hemen tamamile mutabık kalmışlardır. Tahmin edildiğine gört iki taraf arasında cumartesi günü John Foster Dulles Amerikaya hareket etmeden evvel bir anlaşmaya vanlmif olacakür. Elmadağ istasyonunda iki Iren çarpıştı Baştarafı 1 tnct sahıjede yonda makasçmın, makası yanlıs açması yüzünden iki tren çarpışnuştır. Bu çarpışma sonunda her iki trende bulunan yolculardan bir kişi ölmüş, 5 kişi de ağır surette yaralanmıştır. Erzurum istikametin den gelen katarda bulunan 1500 koyundan 100 tanesi ölmüştür. Çar pışmada 10 vagon ağır hasara uğramıştır. <%. â FAIZLİ TAHV1LLER 1938 lkramlyeU 1941 M. M. I Ikr. Demiryolu IV tkr. 1941 Demiryolu V 1951 tahvıli Ziraat Bankası m Ziraat Bankası IV Ziraat Bankası V % 1949 22.55 23.50» 11100 115.00 106 50 102.10 101.75 • 102.00 • Devlef Demiryolları Eskişehir Sanayi İşçileri Sendikası Yapı Kooperatifi Başkanlığından. Kooperatifiınizce Eskişehirin Kızıltoprak Dede mahallesl mevkiinde yapılacak işçi evleri inşaab kapah rarf usulile ve birim fiat üzerinden eksiltmeye konmuştuT. blr evin keşif bedeli 5115 lira 88 kuruştur. 1 Eksiltme altı parti halinde yapılacaktın 1 inci parti: FL adalannda 36 ev. 12/8/953 çarşamba günü. Temlnat tutan 10458 lira 55 kuruş. 2 nci parti: E.K.M. adalannda 36 ev. 13/8/953 perşembe günu. Teminat tutan 10458 lira 55 kuruş. 3 üccü parti: Dİ adalannda 30 ev. 14/8/953 cuma günü, Teminat rutan 8928 lira 32 kurus. 4 üncü parti: BC adalarmda 32 ev. 17/8/953 pazartesi günü. Teminat tutan 9445 lira 40 kurus. 5 inci parti: GH adalannda 31 ev. 18/8/953 Salı günü. Teminat tutan 9179 lira 61 kuruş. 6 ncı parti: A adasmda 21 ev. 19/8/953 çarşamba günü. Teminat tutan 6621 lira 67 kurus. Yukanda yazüı ihaleler saat 16 da Eskişehir Devlet Demiryollan cer atelyesi toplanma salonunda toplanacak eksiltme komisyonutıda yapılacaktır. 2 Eksiltmeye girebilmek için Isteklilerin yukanda yszılı muvakkat teminat vermesi ve eksiltme mevzuunu teşkil eden bu inşaat ayannda bina inşaatmı muvaifakıyetle başardığına dair reaml makam ve resmî ve hususî müesseselerden alınmış vesikalan ibraz etmeleri v* Kooperatif tarafından bu işe girebilmek için belge almalan ve bu belgeyi ihale evrakı içerisine koymalan şartür. İhaley* Y. mühendis, Y. mimar, mühendis ve mimar girdikleıS takdirde resml makam ve müesseselerden vesika ibrazına lüzum yoktur. Ancak ihaley* girerken Kooperatife müracaat ederek belge almalan şarttır. 3 Eksiltme evrakı her gün mesai saatlerinde Kooperatif Başkanlığından 25 lira mukabilinde satan alınabih'r. 4 İsteklilerin teklif mektublannı ve eksiltme jartnamesind* gösterilen evrakı imza ederek teminat vesikalarde birlıkte kapah zarf içinde ihale tarihinden bir saat evvel yani saat 15 e kadar Eksiltme Kcmisyonuna makbuz mukabilinde vermiş olmalan lâzımdır. Posta Üe gönderıleo evraklar gecikmelerınden dolayı ıstekli hiç bir hak talebınde buiunjmaz. 5 Kooperatıf, en müsaid tekliu yapan istekliye inşaaü ihale edip etmemek hususunda serbesttir. (12043) 4,5 KAIZLJ TAHVFLLEK Tahvili 106.00 ttanka Hlsselerl ve Maden Sirketlerl T. C. Merkez Bankası Garanti Bank. Oblıgsyon And. Yapı ve Kredi Bank. Iş Bankası T Kredl Ban*. Aslan Çimento Şar Değ.rmenlerl Osmanlı B. % 60 Hlsse And. 242.00» 117.50 149 00» 16 20 40 00» 11230 43.00 34 25 82 00 87.00 PAKIS BORSASI ALTIN FİATI (1) Dolar (1) kılo altm 391 Fr. 471.000 Fr. sKKBtSl P1VASADA DÖV1ZLEB rurkısch Accont Sterlln •fekttt lakas sterUn Takas dolar Dolar N. W. Tsviçre âARRAFLARUA 1425 1450 1325.1350 1850.1858 660.662 530532 123124 ALTIN 3O EYLÜL 1953 ÇEKİLİşfNDB ÇEKİRGE ASFALTI ÜZERİNDE ÇELİKPALAS CİVARINDA, 2 KATLI BODRUMLU 2 EV VAR. 49.60 Reşad 44.50 Cumnuriyet ingiliz 54.25 Gulden 43 80 Kulçe 6.64 KA1JN BEStBtH!.tlTXEB 38500.39000 Resad Hamid 33500.33700 3125031500 Azız baat 15 te tesbit edildi (•1 tgaretlüet Borsada anıameu eorenlerdlr. (O.H.A ) alsnsı BU İKİ İKRAMİYEDEN BAŞKA EKİPMANLARİLE BİRLİKTE BİR TRAKTOR, AYRICA BİR ADET 1O.OOO. YİRMİ ADET 1 O . YİRMİ ADET 5OO, YÜZ ADET 1 O O O O LİRALIK PARA İKRAMİYESİ VE HİÇ İKRAMİYE İSABET ETMEMİŞ ŞUBE VE AJANS MUDİLERİ ARASİNDA TEVZİ EDİLMEK ÜZERE DE 35OO LİRALIK EŞYA İKRAMİYESİNİN ZENGİNLEŞTİRDİĞI BU ÇEKİLİŞE KATILMAK İCİN SİZ DE GÜNÜNE KADAR 150 LİRALIK VADESİZ VEYA 250LİRALIK EN AZ ÜÇ AY VADELİ BİR HESAP AÇTIRINIZ VE KEŞİDE GÜNÜNE KADAR PARANIZI ÇEKMEYİNİZ. 17 AĞUSTOS 1953 İ R A A T B A N K A S I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog