Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

7 Afnstos 195* r Merahlt Resimler DOÖUDA = TECESSÜSLER Diyarbakırda bir Rüfaî 1 Rüzğardan elektrik tekkesinde olup bitenler Baftnrafi 1 inci $ahifed« Kahveml biördikten sonra Müsheybeler, bavullar, meain, bas lim kolumu dörttü. Beraber kalkkaph, kılıflan nafosh Ansd'lı ba tık. vullan... B«nim buiunduğum kom Müslim: partımana da be« kisi düttü. İkisi Glt. abdest al!» dedl. «Tarikadahm tüysüz delikanhlardı. Sonra te girlyorsun. Allah sana yardım Taskömüru kaynaklarmjtı mah ls ml? Bu dünyada kısa kısa müddan, bunlann Istanbula gezmeye etti.» gelmij, Van köylülerinden iki karGittim, abdest aldım. Müslim be dud olduklan ötedenberi töylenir detler once basarılması gayrikabil gibi tasarvur edilen nice harikalaı deş oldukîannı öğrendim. Küçüğü ; ni tekrar yanına çağırdı. Kulağıma durur. Pek iyimser olmıyan flkir ve mütalealara gör« bir gün gel» meydana getirilmemiı raidir? mınldanmaya başladı: lise talebesiydi. Hususile mssnlık evvelâ «u d« «Bak evlâd, şeyh ne söylerse cek, dünya üzerinde maden kömürü öteki üç ki«idtn blri Mardlnli evet diyeceksin. Var git ?eyhin eli tükenecek ve o zaman tabiatile me ğirmenini. sonra yel değirmenlnl idi. Değirmi kara sakallı, çlçek bozuğu yüzlü, dalma âyetler, hâdia ni öp. Sağ dizini yere koyup, eli deniyetin ve ekonominln hir çok icad ettiği gibi uzun seneler sjcian ler, dualar mınldanan biriydi. Bun üç defa öpüp basına götüreceksin.» vasıtalarmm ve kollannın faaliyetl elektrik istihtal ettikten sonra buatalete uğrayacaktır. Bundaa dolayı gun de o enerjhrl rüzgârdan îrtihlan hiç kesmiyordu. Öteki ikisl de Ajnım yaptım. Kayseriliydi. Onlar d« ikid« bir Sonra şeyhin önüne diz çöktüra Amerika, Ingiltere ve Almanya gibl Mİİn yolunu bılmuj oluyor tnglllı IMmleri. böyle bir tesism bol kömüre sahib bölgeler bile köbir »eyler mınldanıyorlardı ya, be V» o başladı söylemeğe: riki jtibi deftillerdl. eŞimdiye kadar yaptığın bti mürden lktisad etme>i hayli mtid flk defa memleketlerüîde nered* Içimde bir hij bana 5ylt hük tün kötülüklere. zulme, hayvana ve dettenberi kendilerın» esaı hareket kurulman icab ettiği meselesi uzemettiriyordu ki bu kavruk, kara insana... Yaptığın zinaya, okuduğun tarzı ittihaı eylemi}lerdrr. Bu iktl rind» uzun uzun ourmuşlar *e ne yüzlü Mardinlide çok i» vardı. Bu kitablara, hak yediklerine, ve ri »ad tarn, jimdilik kömürü çıkar ticede tskoçyayı o i»e uygun görön sezi, sebebsiz miydi? Değil. Bu yakârlıklanna ve cümle pisliklere, mayıp yerinde »aklamak defil, oou, muşlerdir. Çünkü tskoçyanın muadamları gözlerinden tanınm. Ben bilir bilmez işlediğin cümle fena yakacak maddeleri az memleketle ayyen bazı noktalannda munta'.am deşil, her Anadolulu tanır. Bun lıklara tövbe mi? Tövbe ediyor mu re sabp diğer mallar almak veya oîar«k taatte 30 kilometre hızl* esen kuvvetli rüzgârlar vardır. İjt« lann tesbihleri, yenleri kıvnlmış sun?» döviz el» geçirmek f«ye«iai hedeı ilk rüaîârdan elektrik istihsal teckara ceketleri, ayaklanndaki lâs «Evet!» tutmujtur. Bu ana kadar kSmürden rübe merkezleri burmlarda kurultik ayakkabılan, kederll, ihtir«sh Sonra: ekonomi yapılma i|l 1»», bu madde muştuT. Ama, şündilik her merKezgözleri, bilhassa ihtirash, insanın tYa Allah! dedi, başladı uzun den istihsal edilecek tahrik kttvv»canevine işiiyen gözieri ba^kala bir dua okumağa. Dua yanm saat tini ve diğer enerjiler, akar rudaa den ancak yöı kilovatlık bir istia» sal elde etmek lmklnı hasıl olrauşrında kolay kolay bulunmaz. sürdü. Bitince yüzüme üfledi. Son elde etmekle kabl olmaktt 1 H < . tur. Tren hareket etmeden biraz ön ra başımı okşadı. Bu merasimden Nitekim, İkinci Umumi Harbden Dtyeeekalnis k i ruzgftrdan eaerce birbirimize nereye kadar gide sonra biri kalkıp, beni şeyhin 3 sonra Fransada, İtalyada, Belçiksda, nünden kaldırdı, öteki uca götürüp Türkiyede sudan enerjl v« elektrik H İFÜhsal etmek acaba^ büsbOtön ceğimizi sorduk, söyledik. Adlanmızı da bağışladık. Mardinlinin a bıraktı. Müslim de yanrma geldi. istihsali çahsmaîan son derece iler navadan parm kazanmak seklind* bir |ey ml? Ona da makine tertiba» Sevinc içindeydi: dı Müslimdi. Müslim Akateş... lemiştir. Fransada »on seneler rar tı lâznn değil mi? Bunkr da büyük «Sen artık Eüfai oldun.» dedi. fında vücude getirilen G«nisttiat ve Ankaraya kadar hiç kimse ile •ermsyelere ihtiyBe görtermiyecek konuşmadım. Kitab okudum ve mondragon barajlan gerçekten bi mi? Önceleri biç jüphesiz er»tuvudum. Bu arada aptest alıp naBundan sonra hep bir ağızdan rer harikadır. fakat yapılan heaablar neticeai bd naaz da kıldım Müslimin sert ba yanık bir ilâhiye başladılar. tlâhi Ama, gelgelelim, b«a memleket tarx, belkl «udan elektrik Utihsall kışlan namazdan ?onra bsna karşı Yunufundu. Müthiş. dokunaklı ?es lerin kendiierinden e'.ektrik v» ederecesinde ucuza mal olnnyacaksevgi ile dolmaya başladılar. Yu leri vardı. Bir yanm saat kadar da nerji istihsal edilecek derecede kuv sa da kömür veya mazut yakarak musak, okşar eibi bak>*W. Ben ilâhi sürdü. Bu arada ilâhi söv'enir vef.l akan büyük nehlrleri yoktur. elde olunan elekölk •» enerji Wthdurup durup bir. Ya Allah! Ya ken hepsi titriyor. sallanıyordu ya, Meselâ tngiltere gibi. Diğer b«ı sali yolunda ympııan sarfiyattan Derviı Nuri öylesine titriyordu ki, ülkeler İse «beyaz kömür» «dı ve yüzde elli bir ekoooml temln «d*Pir» çekiyordum >r üzerine uçuyor sanırdınız Baskalan durdu. rilen bu kudretten yspacaklan bü cektir. Müjümle dinî uzun br konusmava ıtuMuk. Bel yalnıı bir tanesl kürdçe bir llâhiyi tün faydalanmalan yapmıslar, bu Bununla berabef, sflünleTde »Sykl beş saat süren hir tartısmadan boyuna sövlemeğe. söyledikçe coş şekildeki eiektrik istüuallerinin le bir sualln daha lstifham Işaretf sonra, büyük şehir'erde dinsizliğin maya başladı. kaynağuıı tüketmislerdir. Meselâ, seklinde beltrrnegi rmkânı da van alıp yürüdüğüne karar kıldık. Bu Bu arada Derviş Nuri «Allah Al İsviçre gibi. Herhangi bBlgede oluna olsun rüzkonuşmadan sonra birbirimize da lah. Sultan. Sultani diye bağıraFakat günden güne her memleha fazla yakınlaşmıştık. Beni Mar rak daha şiddetü titremeğe başıa ketin iktisadî sahada gelismekte gftrlar durmadan esecek mi? Hiş dindeki köyüne davet etti. Şimdi dı. En sonunda ağzmdan köpükler devam etmesi ve vatandaşlann ih şüphesiz e«miyecek lâkln, biliyorlik kabul edemiveceâimi, Vandaki saçı'dığını eördüm. Bir baktım ya tiyacının artinası dolayısile elaktri sunuz ki kuraklık günlerinde v» akrabalarımı gönr.cğe gittiğimi, nında beş tane kadar şiş peyda ol ğe ve enerjiye dah* faıla lümm aylannda da bir çok ülkelerd* akar sulardan doğrudan doğruya elektrik Eelirken köyüne uğrayıp kendini du. Birini aldı, «Ya Allah, ya pir,» hasıl oluyor. ve enerjl istüısall kabil obnuycr. dedi. bir avurdundan öbür avurduziyaret edeceğimi sfiyledim. Çok Kömürünüz yok, yahud kömuru Ama, barajlar vasıtasile sulann bol Ürperdim. boyuna titmemnun oldu. Snvlpmeden eeçrnitasarruf etmeniz ve satmanız icab zamanlarda biriktirilerek fonr» vevim: Ben. kendimi ona dinî ki riyordu. Dikkatle şişi soktuğu yere ediyor. Nehirlerinizde yaptıSmız kullanılması r.iümkün. rüzgftn nebaktım. Ne kan akıyordu, ne bir tablar hasan bir matbaacı olarak tertibat son haddini bulmuş.. n» rede ve nasıl depo edeceksiniz? Bu tanıtt'm Kazancımın nasıl olduğu şey. türlü hareket edeceksiniz de k>?n günlük yegâne mahzur bu. nu ?ordü. Bir zaman sonra şisi çıkanp ya dinize daha ucuz ve dışanya Höviz Öyle İken İngiliz mütehassıslîn946 dan sonra düzeldiğini. ondan nına hafifçe koyiu Gözieri tabiî vermeden elektrik ve enerji kaynın tahminl ju merkezde» sayed her zaman kapalıydı. Yerden daha naitı bulacaksm'z.. nnre aç biilâç sürünHüiünvizü söy rüzgârdan enerjl elde etme tmkâru bir şi? aldı. Öyle bir sarsıîaledim. Gözleri doldu. nAllah o Ingüterede mütehassıslar uzun şimdiki gibi yalnız yüz kilovatlık rak dizlerinin üstüne kalkh Vi, günleri bir daha getirmez inşaalkorktum. Diz'.îrinin üstünHe vürü urun düşünüp taşınmnlar, yıllarr» merkezlere münhasır kalmaz da talah' dedi. mege başladı. Durdu perindi ve süren bir etüd meşeuliyetine >ial mamile pratik bir hale gelirse, 5 a! Elhasıl Müslim Akateş Efendile eündeki şişi bu sefer kamma sap mıglar, sonra da tecrübelere ^ n ? nız tngilterede elektrik elde etro» Dıyarbakıra kadar. derddaş. sırve nihayet karar ver yolunda sariolunan kömürden dflrt ladı. Ucu arkasından çıktı. Gene mişler daş, kardeş olduk. Benim hangi aynı gerginlikl»» aSzından köpiikler mişler.. rüzgârdan elektrik istihsal milyar kilovatlık kuvvet karşılığı tarikata mensub olduğumu soıdu. «açarpV dİ7.1eri iizerir'ie yürüme olunacak!. Bu karar karsısmda l a iki üç milyon tonluk kömür iktisad müstehzi edilebilinecektir. Herbalde az btr Daha hiç bir tarikata girmediğimi ee. yürüyüp titremeğe başladı. zılanmn dudaklannda özür dıliyerek anlattım. Selıebleri Kürd^e ilâhi bütün sıcaklıSile de birer tebessüm peyda olduğjmu ekonomi değill (Op. Mu.) ni de anlattım Hiç bir şey sö>le vam ediyordu Der\'iş Nurinin tit göriir gibiyiz. Lâkin, imkânsu hlr medi. remesi son haddini bulmuş. ağzınHava Harb Okulunun spor \e Dinî kisve ve acayib talıkta daki köpükler de et'afa sacılmaâa * ** eğitim kampı doLaşan yabancılar hakkında baslarmstı. Derviş dideri üstünde Bir sabıh Diyarbakır istasyonuEskişehlrdekl Hava Harb Okulunun takibat yapılacak na ındik. İnsanı delip geçen bir nrrına tirreye ilâhi söyleyiciye Yeşilköyde açtığı «Spor vt eğitim» kam Ho*rıı süri'mdü ve önünde uzun zs pına iştirak edecek 130 talebe bugün Blr müddet »wel, dlnl Hıve v« ba, sıcak vardı. Dıyarbakınn ta^l?rı «aat İ da Taksimdekl »bldeye bir çe. ;ında unkia »okakU dolasac LubDaa R yanıyordu Bana bir fırına duş man titrrHi. Birden ilâhi Man*4ahini p<w lenJt koyacaktır. K*mp btr buçuk tebaalı Mehmed Emln 10. Ajlly» Ccza. Spvb de yerinden kalktı, llslerce yakalanmıs. müşüm gibi geldi. Müslim Ffendi ay kadar devam edecektir. D°rvi?in etindeki ~işi çekti. Yer'ni mahkemMine levkedUmlstl. Mahkem* bütün samımiyeti, bütün sıcakl ğı 1 Son senelerde çok rağbet gftren oku. Lübnanlıyı beraet ertlrtoc», Savcılık. tiikrükledi ve Dervişi yere yatırdı. iie eümden tutmuştu. Bir zsınan Derviş Nuri ölü jribi hareketsiz I'jn lklrcl smı? taîebeleri 30 »gustosta 2596 sayı'ıi kanuna aykırı oldugu lddl. suhav olarak nrdumuza katılacaklardır. aslle k*r«n temyiı etmirtlr. Bu ka. elele, ellerimızde bavullanmız ıs kaldı. Yeni hsVa subaylarımıı. »ubay çıkar nuna göre ecnebl tebaalı dahl olsa tasyor.un önünde öyle duıduk. Son çıkmsz rtal görmek üıere derh»l Amerl. hiç Hmje dbü klsve 11» dolafajnsz. AnMü?',im bana iğilerek fısıldadı: ra bir araba çağırdı. Bir cte'.ın öcak Bakınlar KunJu kararı İle mOıu. kaya gönderi'eceklerdir. dHaydi biz kalkahm artık.» d« verllen sahnlir bu ttklld* dnlmhi. nünde indik. Akşam gehp beni aK='ktık. Müslim sevinc için^eyBir açıklama lacağını, saat yedide Dtekle bulıındeydi. Deniz Işlermesl Müfreıe Komutanlı. Temrtı heyetl, mahkmelerin tatU eU mamı söyledi. Saat ükıze kadar Spn artık Rüfai oldun,. de ğından «ldıgımıı bir »çıklanıad», 1 masına rağmen dojytyı lncalemlf v* bekledim. ne gelen oldu. ne giden. di. «Erenlerin himmeti seninle ol ağufto» 1953 tarlhinde polla lstthbar». Savcı'ığm teUUlnl uygun gorer*k ka. Sekizi on geçiyordu ki bir deiikan 5un. Çaî'.sırsan sen de sjişleri öyle tını istinaden verdlglmiz (deniz üre. rarı bozmuttur. h gelib Müslim Efendinin ber.i karnına sokar çekersin. Derviş Nu rinde kanlı bir botuşma) hab«rlnln m». Son zamanlarda fehrlmizdc llnl kiav* veya aeayip kıyafetl» dola^anlann uk hlyeti jöyle anlatılmaktadır: beklediğıni söyledi. Bana bir nevi ri atesin içine eirer oturur eene «Tamir edilmek üzere Anastaı Nau. görülmead fizerlns bu gibller hakkında hayranhkla bakıyordu. derhal takjbata geçllme*i kaymakam. yanmaz Çalış. bu dünya hiçtir.» mun Fenerdeki kızağın» tesllm edllmlî D:şan çıkarken gayriihtiyarî bulunan Kumandanlıgımız» »!d GSnül hklart ve «mnlytt tmirlllüerüu büdlDelikanh önüme düştü. Dar sorllmlftlr. hâlâ Derviş Nurinin bıraktığı yer motörüne. 30 temmuz 953 gümü ıaat 2.30 kakları geçe geçe tam dokuzda büda bir kayığm yanajmak lstedlgl motfir Bir kadın yankesid taçüsttt yük avlu duvarlanle çevrili, kale de duran şişlere baktım. Bunlardan erler! tarafından gBrülmUs H«llcde ıık yakalandı birinin barsaklanm arasında dur sık vuku bulan korsanlık hadlselerin. gibi bir eve geldik. Gökte pınl pıduğu vehmile içimi derin bir ür den birine mânl o!mak ve gecenln bu Rabıkilı yankesldlerdtB ITahld« rıl bir ay vardı. Ay ışıği taş duperti kapl?.dı. Bana olduklarınJan saatinde bir »skerl motöre ne maksadJa Arır. dün İstiklil caddeslnd* blr kftdı. varlann üstüne dökülJyordu. Çalyanaşmak istediği biünmiyen ve içinde nın çantasmdan 250 llrı çalarken mıç iki üç mis'a uzun göründüler. dıktan az sonra açı!=ın kapda Müsbir kaç klsi oldugu uhmln olunan bu üstü yakalanmıstır. Nahlde. hakkında hazırlamın evr«Ha lim Efendi. beni. «yeni kardeşiŞişlide bir esrar tekkesî basıldı sandah rutmak maksadlle erler t»r»fın. birlikia bugün adUyey» MTkedUKcktlr. dan kayığa kanca uzatılmıstır. Kayık. mizD diye karşüadı. Arkasında nir Emniyet kaçakcılık masası memurları takt sl\ll şahıslar ktipejtey» takılan kaç kişı daha vardı. Onlar elpen dün de Şişlide bir esrar tekkesi bas. kancayı kurtarmak v» kaçmak İçin uğ. Arjantinde yeni tevkifler Akçapa bir çe divan durmuşlardı. Gsniş bir mışlardır. Cemal Karkuyusuisimli nu raşırlarken karankkta Itancs sivlller. şıhsın Mecidivekoy H '3 den birinin yüzüne ve dlğerlnln de göğ. avluya girdik ve ortada bir havjz m»rah evinl esrar tekkesi haline getir. süne dokunarak haftfçe yaralanmaları. San Miguel de Tucuman (Arjanvardı. Havuzun etrahna sıralandık. ^i^i h?ber ahnmıs. yapılan baskında ne sebeblyet vermis ve kayık d8 oradan tin), 7 (a.a.) Muhalif Radikal Kenan Akçapa. Nactye Akçapa. Neriman Hiç konuşmadık. Neden sıralandık C"Tİrikr.fllu ve Güler Büyüközer isimli kaçmıştır. Hâdise »adece bundan ib«. partisine mensub altı klşi bugün, rettir. Henüz tahklkat »fhasınd» bu. anlayamadım. Peron'a kadınlı erkekli grtıp suçüstü yakalan. ltınan bu hâdlsede kadın v* sarkınt^lık Cumhur Başkanı Juan mıstır. yüzünden vultu bulmuj bir h»l mevcud hürmetsizlik suçundan tevkif edilAvlunun zeminine, tam arkamıza E'rarkeşler hakkında taklbata geçil degildİT.» mislerdir. düşen yere halılar sermişlerdi. Bir miştir. kapıdan on kadar adam çıktı. Içlerinde yirmi bes yaşlarında eörünen bir delikanh nazarlan konöine çekiyordu. En önde yürüyen o idi. Müslim Efendi beni elimden tuîup bu delikânlıya doğru götürdü: «Şeyhim işte benim tstanbulda arkadaş olduğum kitabcı arkadaş. Çok temiz, çok samimt arkadaşlardandır. Senden rioam arkadaşı da hidayete erdir.» dedi. Şeyh. iki elile göğsünü okşayarak mırıldandı: «Ya Allah! Ya Pir!» Sonra Müslime kürdce sordu: «Sen bu adamı yakından tanıyor musun? Lâyık mı?» Müslim: ırKendim kadar tanıyoî\ım. Çok iyi, çok samimidir.» dedi ve bana da gülerek bakb. Yüzü, ay ışığmda kararmış gümüş donukhığundaydı. Bu arada kapı çaldı, birkaç kişl daha avluya tiahil oldular. Havuzun başmı bır^kıp, srkadaki kilimlerin, hahiarın üstüne oturduk. Spn gelenlerin içinde uzun saçh, sakallı bir adam vsrdı. Onu tanıttılar: Derviş, Nuri. Derviş Nuri, on bes yıl pir tekkesinde hizmet ettikten «onra bu payeyi alabilmiş. Önümüzdeki aylar zarfında profesör Piccard, hususî surette hazırlattığı bir «Batisfer» ile AkdeKahveler geldi. Kahvelere birlikte balkonda elektrik yaktılar. nizin dibine inıneğe teşebbüs edecektir. Profesör, bu seferki dalmasını Capri adası yakınlarında yapacaBöylece birbirimizın yürünü gö ğını söylemiş fakat bu is için kullanacağı dalma makinesi hakkında hiç bir izahat vermemişür. Yukandaki resimde, profesörüa plânları ile hazırlanmakta olan Baüjfar, in$a halinde görülmektedi» robildik. çıkarılarak şehirler aydınlatılacak Yılan Nüziksiz de Oynar... Canbazların Şahı ve Oğlu Kalküta sokaklarında, yılan oynatarak hayatını kazanmakta o!anlardan bir adam, .yılan müziksiz de oynar» hikmetini ortay» atmıs. ve bunu isbat için de yakalsyıp, ehlileştirdiği (!) 8 metre boyunda bir yıanı yalnız el hareketleri ile istediği gibi oynatmağa başlsmıştır. Yukarıdaki resimde, Hindli, ellerile yılamn bajını sıkarken ve onu müiksiz oynatmağa çalışırken görülmektedir. Bu müthiş yılan sanki bir vuncakmış pihi Hindli sahibinin her emrine boyun iğmektedir. Dünyanm en maruf cambazlanndan Alman Alfred Traber ile oğlu Bavarya dağları üzerine yerleştirdikleri çelik tel'.erin üzerinde, yukarıdaki resimde dc görüldüğü gibi, motosikletli bir numarayı kazasu tamamlamağa muvaffak olmuşlardır. Alfred Traber, kendisine her zaman uğur getiren 13 numarayı motosikletine takmış ve gîdon üzerinde amuda kalkarak uçurumlar üzerinden geçen teli boydan boya kat'etmiştir. Aynı zamanda oğlu da motosiklpte yerleştirümis, muvazene âletinin öteki ucuna tek ayağı ile k l pk. go7İ»»i vprdp. konriini bahasının harpketlerine terketmistir f frleraklı Bahisler ) vrupa memleketlerinde muazzam bir kaçakcılık mevzuu eyda oldu: Amerikan sigarası Kaçakçılar emirlerinde motörler, gemiler, uçaklar ve sayısız insan kullanıyorlar, yalnız bir memîekete sokulan sigara miktarı senede 240 milyon paket! Harbden sonra, miiyonlarca Av n n ffmıarlan VanşıV bir teşkilât rıpalı, Amerikan sigarasına düştü. kurmuşlardır. Roma «ehri dağıtıcıFakat Avrupa hükumetleri tiitünü lanndan birinin faaliyet t a m dik ksrlı bir iş olan inhisar altmda tut kaU deger. Bu adamın kaçakçı getukları için, dışarıdan tütün ithali mileri ttalyuı karasulan dışında, ni yasak ermişlerdir. Bu yüzden, yanl lahilden 16 kiloraetre nçıkta bu sene zarfında İtalyaya, Fran*a dururlar. Balıkçı kayıklan bu geya ve İspanyaya otuz milyon do milerg yanajırlar, kaçak »igara.an. larlığa yakın Amerikan sigarası Romaya yakm bir sprıile kadar I kaçak olarak eirecektir. Çok rrü tirirler. Sigaralar oraHa. arabalara kemmel teşkiiâtlandırılmış olan bu ' yahud otomobillere yüklenir. Bu muazzam kaçakcılık işi, üç kıtanın nakil vasıtalarmm döşeme tahtaen kurnaz şerirlerini cezbetrruştir. lan altmda tçizli yerleri. yahud da Kaçakçılar üçgeni denilen, Tanca, hususi tertibatlı benzin depolan Cenova ve Marsilya limanlan ,ır« vardır. İtalyan gümruk muhafaza sındaki Batı Akdeniz bölgesmt'c teşkilâtı, yol'an kesmiştir. kaçakkanuna kaışı eirisilmiş vahşi ve çı'ık yapılan bölsclerde tertibât algörülmeğe değer bir mücadelpnin, mıştır. muhafaza mernurlan Vnscık denizlerde. saw.?l r, korsan çakçılann d"sisel«"ini meydana çıl:k, cinayet, türlü türlü tethiş şe karmak hususTinHa m*hirdirler. killerinde cereyan eden sahneleri Fakat kscakçılar. mütemadiyen yegünlük hâdiseler ha'ine gelmıştir. ni yeni hil^ler bulurlar. Kaçakçıhğın genel ka argâhı, mil Kaçak sigaralar, mcğara gibi. ev letlerarası bir üman olan Tarca gibi, metruk ambar gibi gizii delimanıdır. Tanca. Fas sahilinde polara yerlaştirilir. Oradan, azar stratejik bir mevki işgal eder. Is azar. umumiyet itibarile hususî lir panyadan Cebelitankla ayrılm.ş o arabaya kcnularak İtalyan oaşıc?'nlup otuz kilometre kadar geni;liM tine sokulur. Bundan sonra. bu iîte vardır Sekiz milletten mürakkeb ihtısas sahibi olmuş bir takım oıuoldukça gevşek bir konsey tar^fın tavassıtlar, kaç?k sigara'.an berh^rdan idare edilen Tanca. dünymın, lere. barmanl^ra, seyypr jsnaf1?. czabıta tarafından aranılan en far tel kapıcılannı. bu rahada. ayısîz la sayıda mücriminin toplanc^ğı ; bir perakendeci ordusu teşkil eo'en yerlerden biridir. Küçük limanı İn diier yardımcıUra dağıtırlar. giliz, Amerikan, Holanda ve daha Son zamanUra k?r?r. e;m«r'.>r!:» başka memleketler bandıralı san ve başı, asıl ismi Albert Marais Gezarif gemilerle doludur. Bu gemi rin olan ve Emil Cabut diye adler, bedeli ödenmek şartile herhan landınlan esraren<;iz bir adamdı. gi iş için emre âmade kaçakçılık Marsilyada. limanın sşağı mahallefilosunu teşkil ederler. lerinde yetişen bu ııfak tefek. sivri Şehrin göbeğinde, denize vsk.n burunlu adam, 1941 senesinde, bir noktada, sigara kaçakçılarınm adam öldürrrek suçiıe mahkum oyan resmî teşekkü'.ü, muhteşem ve lup şeytan ıdasma sı'irülmüştü. Yemüdebdeb daireler işgal eder. Mü di «ene sonra, hapisane jjarîiyanhim bir sermayeye sahib iki büyük lanndan ikisini öldürüp kürek zinteşkilât, piyasayı murakabesi al danından kaçtı. Aradan bir « r e pecmemi'^i ki. tında tutmaktadır. Bunlann faaliyetleri tamamile meşrudur. NTew Cabut, Batı Akdeniz kaçakçılannın York'tan 5O0O sandığa kadar sigara elebaşılarından olmuştu Amçrikan Fatın alıp, ıhrac edilmek üzere bahriyesinin çürüğe çıkardığı seri Tancadaki simsarlara satabilirler. botlardan heş taresini saün aldı. Tancadan h^r türlü Amerikan tica Aj»ıı zamanda, eski İtalvan <eşif ret malınm ihracı Birleşik Ameri tayyareleri filor.vından açığa çıkarıîkanın milletlerarası bölgedeki baş mış iki de deniz uçagı almışü. Tekkonsolosundan müsaade istihsaiine nelerinden biri, sigara yüklü olarak bağlı olduğrundan, simsar, usulü meselâ Cenova Hmanına doğru yol dairesinde bir manifesto tanzim e alırken. denir uçaklanndan biri de derek başkonsolosluğa sunar. Bu civan tarayarak gümrük kotralanmanifestonun şu hususiyeti «ardır nını araftınyor, karadaki gözcüler ki, malın sevkediîdiği yer olarak de kara gümrük muhafaza msmutgösterilen ve umumiyetle ya İsra larınm yerlerini haber veriycrdu. rl, ya Mısır yahud Türkiye olan Bu tedbirler sayesinde kazatidığı memleketin adı, hakikî sevk ma başanlarla, Albert Marius Gerin, halli değildir. Sigara stratejik c.ıe:n üç tane mükellef sayfiyeye, bir temiyeti haiz mal sayılmadığmdan. nezzüh yatına, bir sürü de otomokonsolosluk, bu malm hakikî sevk bile sahib olmakta gecikmedi. mahallini araştırmakla mükelıef Cabut, arasıra, en ufak yardımdeğüdir. cılannm çalışma ta>zlannı kıntrol Her simsann, kaçakçılık işlerini etmekten hoşlanırdı. İtalyada. Leegördürdüğü kaptanı veya kaptan horn civarmda bir yol üzerinde lan vardır. Bu adamlar, çeşidli mil pusu kuran bir devriye. sırf ^esadüf letlere mensub deniz kurdlaridır. eseri olarak. onun da içinde buKimisi Birleşik Amerika bahrıye lunduğu, tıklım tıklım sigara dolu sinde çalışmıştır. kimi eski asker, bir kamyomı yakalamıştı Cabut'nun kimi memleketlerinden tardedii fotografile parıııak izleri, Rom'îdar; miş sabık Amerika gangsterieri, ki ki polis müdürlüğüne gönde ldi. Meşhur İtalvan detektifi Doktor mi de sabık İngiliz bahriyelisidir. Gözünü Budaktan sakınmıysn bu Giuseppe Dosie. bunlann Gerin'e adamların etraiında, Tancarun kur aid olduğusu tesbit etti. Fransız hükumetinin müracaati üz^nne İtalyadan orıya iade edilert Gerin. bugün. yeniden. Vıir kürk o".'1'nında müebbed h^pis cezası çekmektedır. Amerikan sigaralarının Frar.=sva ve italyaya kaçpk ol=rak «oku'rvıası şekileri. bu k^çakçılığı yaoanlar icin çok kârlı bir şeydir. Satış hacmi. gümrük Haresinin tahm:r.ine aöre senede 240 milyon paket ve binaenaleyh o kadar geniştir ki kâr, her türl i rr.uh?3rayı Röze alacak derecede 'azladır. İtalyan gümrük muhafaza teşkilâtı. bütün vetkisine rağmen ınemur spyısı itibp.rile \c'f~ vor.^^^k ! dereced= kifavetsiz olduğ'inl.ın. tıpkı F.^ns'i eüm ük ki'ruları gibi. kaçaVç'.laJa u*ra?m?ktq ^ü^lük çeker. Bu teşkilstın elin^e vırmi tane tekne vardır ki ?*00 kilomctre uzurluktaki girintili çıkıntılı sahilleri terassud etmekie vazifjlidir. Karada ise. gümrük memu u, elindeki vas'.taların yetersiz'ı^ile, ayrıca, mahkemelcrin nnüsamahasile karşılaşır. Gümrük memuranm altma verilen tekerlekli vasıta cok küçüktür, çok yolsu/dur. Bu k.itü vasıtaya binip. altında Cad ilac marka lüks araba bulunan kacakcıyı kovalayacaktır. Me^rj nefıs ınüdafaası hali müstesna elindeki pteşli silâhlan kullanamaz. /akayı ele veren bir kpçakçuıın, bir kaç aydan fazla hapis cezası yediği nadir görülür. Geçen sene, 30.000 araa , sigara kaçakçılığı yaptıklannı itiraf etmişlerdi. 134 ton ağırhjırda da kaçak sigara yakalanmıştıFakat bu bile, sigara kaçakçılığını önlemek hususunda fszla bir fjyda temin etmedi. Bir gün, Venedikts kaçak sigara dajıtan bir perakendeci mutavassıtı hapisaneye götürüyorlardı. Adam;n ağzı kulaklarına varıyordu. Ailesi, ahpablan vj stıç ortaklan. uzaktan ona el işaretleri yaoıyorlar, =Plâmlar veriyorlardı. Seyircilerden biri: Pietro bir ay mükemmel istirahat edecek, dedi. Buna ihtiyacı vardı. İşinin erbabı bir simsar. bir tek parti kaçak si?ara üzerinden :okiz milyon Fransız franşı kâr sağ'.adığına göre, kaçakcılık teşkilâtı, ihtiyac içinde bulunan mensublanna yardımda bulunabiliyor, muta'assıtlann delâletüe bütün para ezılarını ödüyor, hapse n'ahkum oıan fcaçakçılann a'leleıiue bakıyor. Eu yardım sayesinde hiç bir endişesi kalmıyan kaçakçı da, dlî makamlara, pek nadir hallerde, işe yarar bilgi veriyor. Geçenlerde, teşkilâtın çok sıkı o!an manevî tüzüğünü. New Yorklu Elliott Forrest isminde bir Am=rikalı, bir parti kaçak malı gasbetmek suretile, feci şekilde ihlâl etmiştir. Geçen ekim ayında bir gece, Hollanda bandıralı küçük bir kabotajcı tekne olan Combinntie bimli genıı, takriben 40 milyon frank değerinde Amerikan sigarası vükile. Akdcnizde yol alıysrdu. i Tekneye bir motor yanaş*ı. E IF ( rinde makineli tüfekWM, beş adam eemiye girdiler, Van Delft'i ve altı tayfayı ku< ük bir k'maraya kapattilar. Amerikah ojduğu her halinden bc.li, uzun boylu bir adam olan çete reisi: Kıpırdarsanız hepinız olürsitnüz. dedi. Van Delft ve tayfaları leş gibi kokan daracık kamaralarında on bir gün kapalı kaldılar. Bu müddet zarfında, korsanların reisi Forrest, sanki eemi de. m=ıH=ır da krnHininmış eibi. si"a>^'<'i sajra soa çatıyordu. On ikinci gün. korsanlar. kazanclsnnı <:fbe sndirip gözden kayboldular. Kaçakçıhk teşkilâtı bu hâdiseden dolayı çok büyük bir infial duydu. Teşkilâtın haber plrna bervisi, suçlunurı hüviyetini çabucak rnsydana çıkardı ve z a b ' . r a . onun hakkınr'a her türlü mp'umitı verdi. Korsan Forrest, şimdi zabıta trrafından aranılan oir firarîdir. Son ?ylar zarfında durumda hir haşkahk olmuştur. Kaçakçılar da, eümrük idare'.cri de, teşkiU:lar'm ıslah etmişlerdır. Şimdı, her iki tarafm tatbik ettiği usuller de. şitgide daha şiddetlenmektedir. Tt?lyan gümrük muhafaza teşkilâH, helikopterler kullanmağa başlıyor. Fransız \ ikumeti ise, kuvvetle müsellâh ve radarİ3 cihazlandınlmış yeni tekneleri servise koymaktadır. Bundan başka, Romada ve Pariste, bazı mebuslar, Ler iki hükumet tarahndan satılan Amerikan sigarası fiatlannın. kaçakçılar faaliyetlerine son vermek mecburiyetinde kalıncaya kadar, utuzlatılması fikrini git?ir1e SeniiT^'»mektedirler. Sigara kaçakçıları, bu ihtimalin tahakkukunu düjündükçe dehşete kapılıyorlar. Simsarlar şöyle derd yanıyoriar: O kadar çok adsm işsiz kalacak ki! Acıkh şev! Ama ne de olsa pck kanuna aykın şeydi, böyle sürüp gidemezdi! Bostanda bir kadını soyan hırsız yakalandı Evvelk: gece saat yanmdan sonra si. nemadan çıkıp Davudpaşa gecekondu. larındaki evine gitmekte olan Adile isimM gpnc bir kadının karş'.sına Lânga köprüsü altmda tanımadığı bir ş&hıs Cikmıştır. Meçhul jahıs. ağzına bir mendil tıkadığı Adileyl bostan icine »ürüklemiştir. Bistanda uzun siiren b'r mücadeleden ^onra meçhııl hırsız katiınm 2 adeü «1. tın bileziği ile knl saatinl ve 30 llra parasını alıp kaçmıştır. Adilenin şikâyetl Ü7erine ise el koyan zabıta hırsızın hüviyetini tesbtt etmijtir. Ahmediye karakolu hademelcrinden birinin oğlu olan Kâmil îsimli soygun. cu. dün jabah Hâle yanaşık bir motö. rün ambarında Yalovaya kaçmak ister. ken yakalammıştır. Ambarda kendlslni bulan pclislere bıçakla hücurr.a kalkı;an Kamil hak. kında takjbaU VkdoııiyJn Pibinde \olor Var |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog