Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CUMHLKİVET Afustos 195S RADE KONCAR ZAGREBIIRADYO 3. Beden Eğitimi kongresi ve jknnasfik gösferüeri Yazan: Nuri Bosut Yugoslav afletleri gelâıler Bu cuınartesi ve pazar günü Ekkîrik Moîörleri ELEKTROTEKNİĞİN EN SON KAİDELERİNE GÖRE İMAL EDİLMİŞ TRİFAZE r Bugünkü progTam İSTANBUL 12 57 Açılış \e«.ogıaiTi 13 00 Haberler 13 15 Turkuier (Pl ) 13 30 Karışık h«fif muz^k ıPl.) 13.45 Ş a r . kılar okuyan Akıle Artun 14 20 Dan, ve caz müziŞı (Pl.) 14 45 Şarkılar ıPI I 15 00 K a p s n ı j . Bir kaç gün evvelki bir yazımız j Eğıiim Enstitüsünün yapüğı spor >apılacak miisabakalann çok ' da: Beden Terbıyesi Bolges'nın faa hareketlenni, çok takdir ederdık. çeki|meli oiacâgı tahmin liyetinden haberdar edıleTnedığımizBu sefer Açıkhava tiyatrosunda ecîiliyor « den sıkâ>*et etrıiş ve bu mus?orr!ajümüz gdsteiîer is?: mssn dürlüğün tertıb ettığı spor hareket vücudunden çıksbilecek en ır.ıiBu hafta cunıartesı ve pazar lerinin halka duvurulması icın ted kemn°l, en yeni vc olgun ornek gunleıı Fer.erbahçe stadında yapıbirler alınmasırun doğru olacağım lerdi. Bunlatın her bi'inin .i»»den lacak olan 24. Istanbul Atletızm filme aimmadıŞ'na havret edı\o Bayranuna katılacak Yugoslav atilen sürcnüştük. Pesmî bir dev'.et dairesi olan Be ruz. Bövle bir fırsat kimbılir ehmı letleıi dun saat 15.30 da uçakla den Terbivesi teski'ıâtınn. bu n e ze bir dpha ne zarnan gecer? şehnmje gelmışlerdir. Hava meyHer tutlü spor hareketine, 'âyık selede aksi fıkirde olduğunu kabul danında mei"asım.e karşılanan ederek, müta^arrozı cerh'dpcek oMugn ehe"irriv<»ti veren "rnlvonYugosİ3v aıletlerı ai;şam uzerı Fe; Iv.k İstar'bul hem^eris'. dünv^nm bir te'*""ZV>ini bpkWkpn avr.ı te^kinerbahçe stadında hafıf bir anlâtın daha üst kademeîerinin ter dört t?rafındsn ffelnis kız vf> prlrk tib ve idare etti&i büvük bir hare srorculann yaptik!?rı ve hiç bir trenman y:ptıktan sonra, Kadıketin de, gene bu sekilde kimseve revüde ve sahnede goremiyeceklf köjündekı Kordon oteime yer^eşduyurulamıvarak zivan ed:ldiğinl ri kadar güzel göstprilerdpn vaktile mışlerdır. haberi o'savdı, 4 bın kisilik Vık YugOilav atletleri, şehrırnıze se« gördük ve müteessir olduk. Sehrımizde tonlanan dünya ü rnva tıvatros:ınun kaiılannı Kıra kız kışılik bir kadro ile gelmış bulunmaKtad'riar. Bu sekız atietten çtincü beden eeitımi kongrei r. ü rak bursva hücum ederdi. «FutboHan cavn snorlara rpğbet dordu. keş Yugoslav rekoruna sanasebetile, Açıkhava tiyatrosunda yapılan spor hsreketlerinden bah ed:'mi"onı dive de bir ten=ne tuttu hıbdır. Curaartesi ve pazar guıırup gideriz. İvivi ve güzpli her za leri Fenerb=hçe stadında Turk ve setmek istıyoruz: Kcnereve istirak eden miile'le man takdir eden sportmen baıkı Yunan atktlerile yanşacak Yurin buraya gedrdıkleri kız ve er mıza. bu hareketier bildırilrrpzse, goslav atletleri çunlardır: TOPTAN SâTIŞ VERı: kek ekiplerin Açıkhava tiva+rosut kabahat onîarın mıdır? ADİL GABAY ve ALBERT KOENKA Dangovıç: Cındcı. V metıe 32 0 O'^n. olm ışfıır. Artık vapılatida üç gece devam eden şdsteri'erl. G»I»U. Nec«hbey Cad 210 Istanbul Tel. 44700 santim ile Yagosla\ya rekorurıu ne ha1ika ve ne de gazetelere tam lecek bir tek iş ka'mıştır. Telgr ' 1 G 1 K O elinde balundurmaktadır. Ögrendiğimizs edre. kon^r^ye işolarsk duyurulamaiı. Buna dair, Kriotapiç: Dıskçı. 51 metre 72 hlç bir yeTe asılmıs bir afis eöre tirsk eden deles<ler ve sr>or ••kir>mediğimiz gibi; gazetelere gönde îerf. cumartpsi ve nazar güniinden santim ile Yugoslavya rekortmerilmiş ne resm! bir teblig ve ne de itibaren mem'eket'erine donmeğe nıdır. başhyacaklardır. Bunlann en rnııSaboloviç: 200 metrede 21.7 10; Uân. gözümüze çarpmadı. Halbuki; gerek misafir memie vaffak o'.anhrmdan seçılecek yeni 400 raetıede de 485,10 ile bu merekorlarma ketlerin, perekse bizim çocuklan bir prnsramla. dörd'incü bir lece safeleıin Yugoslavya n ı a n yapüğı bu jimnastik gösteri nin tertib ediimesini ve bu gece sahib bulunmaktadır. leri. hem mtikemmeliyet ve hem de yspılacak hareket'.erin, Beden TerRadulovıç: 400 metıo enîelh kofcntizam bakımından çok yüksek bivesi Umum muHürlüğü tarafm şuda 52.2 10 ile Yugoslavya redan itinalı bir sekilde filme aı'n kalitede idi. kortmenıdır. Bugüne kadar. 19 mayı» »por şen masım tek'if edıvoruz Radovaroviç: Uzun itlamada 7 liklertnde ve diğer törenlerde lise. tn?allah. bu dördüncü gösteri de, metre 19 santim. uç adım atlaır.a talebelerimlzin; Gazi Terbiye ve ı dieerleri gıbi habersız olmaz! da 14 metre 53 saııtımlık bir atletTürk Hava Kurumu fstanbu". teşkıiâtı tarafından toplanacak tır. kuıb^n deıılerının kat'î ıhaîesı 11 ağustos 953 salı günü saat Amatör birinci Hg tertib Musa Sezer, Galatasaraya Cıtic:: 400 metre engelli kosuda 11 de japılacaktır. 55 Jik bir atlettir. komitesi antrenör oldu İstekhlerin ıhale gün ve saatinde «1500» lira muvakkat temiKristıç: 800 metrede 152; 1500 Gündüz Kıhcın Galatasaray kunat.ar le bırl kte Cağaloğl jndaki T. H. K. İstanbul şubesıne muAmatör birind lig tertîb komimetrede de 3.52 lik bir dömıfondracaatlen ılân olunur. (12246) tesi seçilmij bulunmaktadır. Yeni lübü antrenör.uğünden aynlması üzerine, Almanya ve İtalyadan an cudur. komite; Mütevelli Mehmed (Vefa), Fniof: 30(Xf metrede 828; 5000 Feyzi Uman (Elektrik), Fahrı Son trenör getirmek için teşebbuslcre er (Adalet), Cavid Altmay (Ka girişmiş olan Galatasaray kulibu metrede de 14 40 lık bir mukaveidarecileri, bu vazifeyi millî fut metçidir. sırr.paşa) dan kurulmuştur. bolculardan Musa Sezerin uhdesıİstanbul Atletızm Bayramma kaModaspor kulübünün ne vermeği uygupn bulmuş ve tılacak Yunan atletlerinden besi dün kendisile bir raukavele yapılbayramı geçen haftaki müssbakalardan son mıştır. ra şehrımızde kalmışlardı. Davet Modaspor kulübünün senelik olunan d ğer 4 Yunan atleti de bubavramı bugün saat 16 da Moda ÖLÜM 1 Eksilrm»Şe konulan i ! E\veVe ek^iltmeSe çıkan'ıp istek< gün uçakla Atmadan şehrımize gedeniz banyolannda yapılacaktır. Kimlle ve Yakub Ba^ iunjn o&u'.lan, lisi çıkmadıgındnn b'rin fıatlanna ar 15 ilâve su'etııe Ezıne kazasında Mod^sporlular bu münasebetle zen opetmen Sacide Baydurun esl. Dr. Jı. leceklerdır. veniden inşa edilecek olan orta tip hükurret konağı inşaatına aid olup Yugoslav ve Yunanlılprın en gin bir program hanrlamışlardır. nekoloğ Nıhad, Ktmjta mühendist «aba. keşif bedeli 216074 31 liradır. hat. arkeolog Nezahet Baydurun ve Saadet Akgunün ağabe>lerl Istanbul seçkin atletlerıle yapılacak İstan2 Eksıltne 17 8 953 pazaiesi gün"ı saat 11 de Bavındırhk MüAdalet kulübünün Atinada dürlügü odasında mütpşekkıl ihale komısyonu narıfetıle kapalı zarf tjnlveraıtesl Edebi>at Fakultesi doçent. bul Atletizm Bayramı, ler.nden çalışmalan yapılan üçlu mıllî yarışmanın re usulü ile vap''acaktır. Dolrtor SUAD BAYDUR vanşı mahıye'Ini de taşıdığmdan 1 3 Eki'tmeve çirebilmek içinAdalet bırınci futbol takımı, dün 3 8 953 r j n " m . c«s.f bir den.z karası pek büyuk bir alâka u\andırmış a î=tek'.ı!erin usulüne eore 12053 72 liralık nrnvskkat tcminat den itibaren 19531954 sezonunu net.cesl Şılede boJtUmuşur. Cenazes; hulunmaktadır. makbuzu vermeleri ve 953 vıh Tıcaret üdası vesıkası ibraz etmcleri acmıs ve antrenorlerı Şeref Görke 7 8 953 cuma gunü osle namazını m j . camilrden b Bu Bibi işleri ivi bir surette ba?ardıgı veva idare ve denetyin nezareti alünda çalısmalanna teakıb Teşvlkıye mezarlığma kaldırıla. rak Zlnctrlütuyu defnedi. lediŞini ispata varar belselerıle birhkte ihale qünündpn en az tatil başldmıştır. '.ecektlr. günleri hariç üç gün evvel Vılâvet makamına murac^atle yeterlık belBnydur aUesl geleri almaları. *** 2490 savılı kanun hükümlerine göre hazırlıvacaklan teklü c Eieblvat Faku'.tesl DekanlıSmdanmektublarını ihaie gunü saat İC a kadar makb'iz karsıl.ğnda komisFakultemız.n Klâsık Fı o ojl dr^entl vonsı vermeleri lâzımdır. Doktor SUAD Y. BAYDURun 4 Po<=tada ol?bilecek gerikmeler kabul edılmez. 5^ 8 1953 gunu Şılede b.r dcntz ki^aMiria TEŞEKKÜR öldiığunü bıvuk bir teessur'e bildırırız 5 Bu işe aid keşif ve şartnameler tatıl ^unleri hariç her eün Değerll bir ihm adamı o'g^n bir nsn Vaktttız blumu ile a lesı efadını ve Baymdırlık Muduriııiınde crörülpbilır. (11603) olan arkadasınızın olumıı Turk kı.Hjr dostlarım bu.vuk bir acı ıç»nde bırakan havatl lçin acı bir k^>ıbdır Conazeı SJvan kıdeml! Yuzbaştfi bugun 17 8 19,"t) Tejvıklye Sağlik Yur. NECDET DAĞOĞLU'nun dundan kaldırılaak oğle vafi namazı (Clvl Necdeı Teşvıkı>e cam mde kılındıklan sonra Asrl mezarlığa gon ulecektlr. U23721 cenazesinde bu unmak ve b'zleri tesellı etmek neza^et'.nl gosteren kıjmetl. *** akraba ve costlarımıza ayrı a>rı te. Tııccardan merhum Hüsnd Cezzann şekıvjre teessı.rumıjz mânt oldu^undar. 1 Kurumumuzun İstanbul sağlık tesislerınin bir yıllık ref.kası, Sumerbank Istanbul fjsesi mu, gazetenız n bu yolaakı tavassutunu rı. ihtiyacı bulunan süt ve sutten mamul maddeler 14 8/953 cuma hasebeclii Mehmed Seha Cezzar, Belkis ca eder'.z. Dağoğ'.u a'.'esl ve Rlikat tpekçL Şehnaz Balcının an. gunü saat 15 te Galata Veli Alemdar hanındakı büromuzda paAnnest, eşu kardeçlerı nelerl. Osman ve İhsan tpekcl ve Meh. zarlıkla ihaleye çıkarılacaktır. Muvakkat temin?t, teslıf edı'emed Balcıi'n kayır.vahde'erı cek fiatl=rm % 75 udur. Bu ışe aid idarî ve fennî sartnamelerle LEYL CEZZAR ihtiyac listeleri her gün Buromuz kaleminden parasız almabiHakkın rahmetine kavuştr.uştur. Cen*. lir Kurum, ıhaleyi yapıp >apmamakta veya dilediğme yapm?kta zesl bugun öğle namazını muteakıb serbesttir. ^110) Teşvlkiye camunden kaldırılarak alle kabrlrtanm» defnedllecekilr. Çelenk gönderilmemesl rlca olunur. 18 00 Açılif v« turküler, okuyan Azlz Şenses 18 15 Hakkı Dertr.an fasıl heyetı (Hlcaz) 19 00 Haberler 19 15 Radyo »enionl orkestrası konserl, idare edeı Cemal Reşıd Rey 20 00 SPZ e^eılerı. çş, anlar Sule^man Erguner ve arkadasları 20.15 Radyo Gazetesi 20 3ü Kısa jehır haberlerı 20 35 Şarkılar .okuyan. Gulseren Guveırh 20 50 Sohbetler 21 00 R^dyo KUsık Turk Musıkuı topluluğu 21 40 Plyano resıtaiı 22 00 Şarkılar, okuyan. Mjr51de Şener 22 20 Konuşma 22 30 şarkılar. okjyan: Mefharet Atalay 22 45 Haberler 23 00 Kamb'yo, bor. sa ve proçramlar 23 07 Danc muzığı (Pl ) 23 30 Caz saati (Pl.) 23 45 Pııano ile haiıf rnelodıler (P1J 24.00 Kapar.15. ANKARA 7.30 Açıîış ve program 7 35 Kur'anı Kerlm 7 45 Haberler 8.00 Sabah melod leri (Plj 8 30 Şarkılar ıPl.) 9 00 Kapanış 12 00 Memleketten telim 12.15 Men lekete selâm 12 30 Şarkılar. okuyan Sevım Tan 13 00 Haberler 13.15 Muzik (Pl.) 13 30 Ojjle GazetMl 13.45 Müzik (Pl.) 14.00 Kapanıj. 16 58 Açılıj v« program 17.00 Mu. îik (Pl.) 17 45 Şarkılar. okuyan Eı. rra Erpn 18.15 Çeşıdli sololar 'P1.1 18 45 Şarkılar. okuyan Esen Altan 19 00 Haberler 19 15 Tarihten bir yapak 19.20 Muzık (Pl ) 19.30 Ko>un saatl (Yurddan sesîer lytirakile) 20.15 Radvo Gazetesi 20 30 Kume fa=lı, idare eden Rujen Kam 21 00 Konuşma 21 15 MUZIK 1P0 21.30 Haf'anın rurnm kc*ııışması 21 40 Sarkıla okuyar. F.kret Uğurlu 22 00 Srrbest saat 22 15 Dans muz ğı (Pl ) 22 45 Haberler 23.00 Kapanıs. • • f ayd a Yazın fazla güneşte ve terli terli rüzgârr» da durmaktan mute> vellit baş ağnsı, kırıklık ve vücut ke» sikli&ine karşı başarı îTe kullanıhr. Bavaniarın muavven zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır. • ERİ SATIŞ1 Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: BULMACA 1 Kininli MİDEYİ BOZMAZ, KALBİ ve BÖBREKLERİ YORMAZ. 2 3 4 5 6 7 8 1 YAPI İŞLERİ ILANI cn • •4 1 1 1 1 eı 1 11 * I 1 * 1 Hl ısı m Ifil m I I I ! ve Sosyal Yırdım Btkanlıfiınm m n l ruhtabnı halzdir Ç?r»?kk^îe Valiii^inden: ao İşçi Sigortaları Kurumu Satın Alma Bürosu Başkanhğından: Soldan sağa: 1 Bpşbakanımızm Muğla nutkunda kendılerınden bahsetmış oldıığu kimse. ler (çoğul) 2 ^ Korede ıki muhasıra tarafın karçıhklî değiştırmeğe devam ettığl ınsanlar (esk! usul çnğuH. bir edat 3 Osmanlıların ılk defa Rurr,elı yakasına bunun terslle geçtiklen rıva^tt eaıhr \aban'ık elbıse er mızden 4 Emre hazı bir dur ımda, bir har. fın okunuşu 5 Vıdalardakı 2rmtı \e ç:k;rtı bir cıns hayvanın erkeğınm \arısı 6 Kocaoglanın kışliıv apartl. manı bir »oru uklsı. 7 Bir daha tekrarlanınca bir cesıd yemek olur. Batı \rsriolumuzun ha^kından 8 Normal ^'rrı\rn insanların gozlerine gorünenlerden. Vukarıdan a;ağıya: 1 Yumusak ve yumuşak tab atlı 2 Adlar (esk' usul çogul 1 derd'.ının durmadan çektıklerınden 3 Kotj hareketler (eskı usul çojun 4 Kahn ıpın ıki başı, Mesnevıde atiı çok geçen mtıs.ki âlet, 5 Bır erkek adı. bır ceîid agzın jarı^ı. 6 Ona çok bel baglıyanlar ileride hayal kırıklıgına uararlar 7 İşımızın o'rrası bu çeşld \aidlerle kabil olmaz. bir edat. 8 \ tmptısm konusu. omın sahıbhsı mak. h lidı.r de sokakta gezenme herkes dıs b ler 1 2 3 4 5 6 7 8 f m\ ı ı J DENİZCİLIK BANKASI T. A. 0. Denizyolları İşletmesi Sayın yolculann nazarı dikkatine: Şımalî Akdeniz hattına scfer yapmakta olan «ADANA» vapurunun sefer programı BAESELON'a kadar uzatıldığından •şağıda gosterıldiği şekılde programınia değ.şıklik yapılmıştır. İstanbuldan hareket: 19 ağustos, 9 ve 30 eylul saat 16 00 da İzmirden hareket: 31 ağustos, 10 eylul ve 1 ekım saat 20.00 de Arzu eden yolculann izahat almrk uzere İslanbul ve Tali acentalarımıza muracaatlen rica olunur İstanbul Acentası Telefon: Hareket Şeflıği 40133 44G96 40207 , Bolu Yaliliğinden: 1 İlimiz koy :çme suları inşaatmda kullanılmak üzer» bir parmaklıktan 9 300 metre Ealvanizli demir boru satın alınması kapalı zarf usulu ı".e eksıltmeye konulmuştur. 2 Bu işin keşif bedeli 36828 liradır. 3 Eksiltme 17 8 953 pazartesi günu saat 15 te Vıiâyet Daimî Encümenınde yapılacaktır. 4 Geçicı teminat 2762 lira 10 kuruştur. 5 Bu işe aid kesif ve şartname her gün mesai saatlerinde Bolu. istanbul ve Ankara Bavındırhk Müdürlüklennde çbrülebıhr 6 Eksiltmeğe girmezden evvel geçici teruınatm hususl muhasebe veznes.ne yatırıiması lâzımdır 7 953 yılına aid Tıcaret Odası vesıkasınm te"klif mektublarına eklenmesi. ^ 8 2490 savılı kanunun 32 maddesi gereğince hazırlıvacaklan teklif mektublarını eksiltme saatınden bir saat evve'nne kadar makbuz mukabilınde Daimî Encumen Baskanlığına verilmesi lâzımdır. 9 Postada olacak gccikmeler kabul edılmez. (11458) Yüzönüzu < tedav i edecektır! SAVAS ÇJL 9» «4 00 Bayanlar bir tecrübe kâfî. Konya Mevlâna camıl lmametl alle. =!nden (Turk Hocası zadelerden Ada. let Mensucat Fabrikası mubajaa me. ır.uru) Konyalı ABDULLAH ZİHNİ E.'VIİR S apjstoa pcrjembe gunu ssbaha karşı Hakkın rahmetıne kavuşmuştur, Mer. huır Kare<ıl mebuiu merhum Abdulazlz Mecdi Tclunun damadı, Afıfe Emınn zevcesi, merhum avukat Ahmed Nut Tolun ve Y. mimar Muzaffer Tolunu" enlştesi, Tekel mjaat şubesıncien Y. mu. her.d s Selfm Emtr. Vefa Lısesi Edebl. yat ötretmenı Selma Err.lr, Mua'.lâ E. mir, Ankara lajyare kazası şehldlerm. den eczacı Mucellâ Em:rın babası id! Cenazesi bugunku cuma gunu oğle na. mazını muleakıb Beyazıd cam i'idei k=!İdııi = "ak Edırnekapı Şehıdlıgmdekı aile nıaVbe'" » '» 11 edl'ecektir Me\. 'â rah^iPt eyleye. İY|* Al R Kl İ Al Y «I A A| K NİSIflİAİRİA D| A #BİAİR|O|LİAİ R SİEİKİİİZİA AİRİAİBİAİL RİAİMİAİNİ* AİMİİİRIRİF RİÎİLİEİGİ* AİLİE«İU!Z YARIN AKŞAM Büyük^ere B E Y A Z P A R K ' t a NtSE MLZİK ve DANS Gecesi. Bu\ük Sanatkâr RADÎFE ERTEN SAİME SİNAN MEFHARET ATALAY Konserl^ri t s t a d FEHMİ E G E İdareMnde E G E VARYETE C A Z O r k e s t r a s ı IMITASYON Sesle Çızgıler S a n a t k â r ı C E L  L Ş A H İ N ATRAKSIYON 750 Milyonluk Miras Sahibini Arıyor Bugün çıkan Amerikan Giyim Esyası Satışı Yüzbaşı James H. Clark ve aılesine aid, yazlık, kışlık, kadın, erkek ve çocuklara aid giyim eşyası 8 ağustos 1953 cumartesi gunü saat 13 ten 9 ağustos pazar akşamına kadar MAÇKA, TEŞVİKİYE BAYIR SOKAK'te 51 numarah apartımanın 4 uncü daiıesinde satısa arzedılscektır. "•^ Türkiyede ilk defa metre ile elbiselik ve çamaşırlık • " • Yalvanrun onu koru. Z?ten pek anlamamakla beraber üstünde ısı durrr.adan geçtı, mektubu acele a gorünce ne kadar »evimli bulup aynlamı>acağından îmiııim ve sacele bıtırmeve çalıştı İşte bö\le adî bir adamın oyun na güveniyonım. Ömür hevecanla Afıftn acısıru cası olmus, bu kadar kirli bir tnahlukum, daha fazla yaşamam unutarak, belki biraz da fazla ben beni H?ha çnk ucurumlara «iirük cil, kendinden bahsetti mecmuasmda le^ebilir ve bunun zararını hiç gü Atıf ağabey, aylarca ben rünahı olmıvan yavrumuz çeker. Ö yamda onun eünahs'7. tertemiz bir nun icin hajatımı kıiVainden silip kadın olduŞumı ?örü\'ordum Bu Ajrıca: 40 Enteresan atmaya .çocuğTimu iğrenç mira da bir rüva oliıasm? 100 resim Saçmalama Omür koş bir an sımdan kıırtarmava karar verdim. Şimdi>e kadar son derece iyi ba karmı bul ve af dile. Ne mutlu HAFTA, yeni gelen kâğıdile bır 1 kıimıs. tertemiz bir masum olarak san !. keşke ben de .. A\rupa mecmuası güzelhğindedir. Ömur sözün bitmesini beklemsbüyıidii; ne pahasma olursa olsun (44 sahife 50 kuruş) gîbi çıkmadı. Telefondaki haberle dimi sorutrüu buluyorum. Eğer onu korudum ve sana övlece tes den dışan fırladı. Ağabey mucıze. mucize. sağsa Te görürsen kendisine haki lim etm«%e calıstım. Cocuğun Ce Ne oluyorsun Allah aşkına, neye uğradığını bümiyen koca. Her gün o koridorlarda omuzlan 1 ^ ^ * bu mektub sana heyecan verdi yıldırun süratile Ankaraya koşınuş katı anlat; jazık o gunahsız ka becide Umn\ol. Ayçekadm soka düşük, eözleri bir noktava dikildına... ! ğında 24 num?rada emrkli öğret mis d?lam. dalgın yürüyen meçolacak ki tam perde acılıp da kogahba? Atıf ağabev, Atıf bey bu mek 'men Bay Sadinin yanındadır. Ben hul yaralı değil, canlanmış, yeni Ah ağabev kanm. kanm Ay casının şahidine o kadını bir içki şem. Ayşem temıze çıktı. Müsaade âleminde orta oyunu ojnar gös rub bir hakıkat mi. bunu san vaz altı a^lık bakım ma^rafını ödedim. den havata, saadete kavusTu<: d : ptermej e hazırlananlar facia ile kar madın ya. beni avutmak için sen O aile. senin gelip vmrumımı ala ' diri bir insan olarak konuşuyoret sonnnu da öğreneliriL | Her halde koca bu mektubu a şılaşülar. Evet perdenin acılmasile uvdumnadın ya? cağını biliyorlar. Bana serefleri üÖnüne çıkana türkge, ingilizce Ömür deli mi oluyorsun, sen lıııca deliye dönecekti. Ah Atıf o arkamdan bir silâhın gurlemesi bir HOCASIZ MUHASEBE lerine söz verdiler, çocuğu çok sev «Kanm, my Wife> diye yalvankadının yüzü hiç gozlerimin önün oldu ve Necdet kanlar icinde yere bana havatmın bu taraflannı an dikleri ve namuslu Insanlar olduk | vor, herkes onun yeni bir buhraProf. K. Komürcanın (Oğretmensiz yuvarlandı. O dakikaya kadar ne lattın mı, ben falcı mıyım? 1 defter uıulü 5 L.). (Halkın ticaret den gitmiyor; verilen ilâcın tesilan için sözlerinde d "'••»'''• ' na tutuldugunu sanıyordu. arltmetiğlnl 2 5 L.), (Ihtisas Kazanmak Oh ağabev musaade et. geririle bır uyur gezer gibl emredi yaptığımı. ne etti&imi bilmeden Birdenbire kendinl tutamıyarak Iç'n dahl (Yen. muhasebesınl 5 L.). ejninim Kusurlanmı affet deme1 lenleri yaparken ne kadar raah katıldıjım dramui bu>ukluüü kar sini sonra okuyayım. ITicarl malümat 3 L.) ve ılktisad ü . servis doktoru binbası Mis Nel Haklısın, haklısm, puva bana ye bile >Ü7Üm >ok. Keşke ben de zundu. Sonra ne tatlı. ne sıcak bir sısında sersemledim ve sonıa kamini 2 5 L 1 okıınak kâfidır. Inkılâb o kadın üibi tuzaklara düşürülmüş, senns'in odasına kostu. Kapıyı aç ve Ikbal Kltabevlerinde bulunur sesi vardı. Hele elindetı rutup da dıncağıza yüreğim sızladı, ellerin oğlumdan haber verecektın. Hayifthalara ueramış bir in^an olup masile donup kalması bir oldu. oyuna kaldırdığun taman rüzgâr den çekerek dışarı çıkardım; sonu di bakalım güle, güle. ve gerçeğin bir Çünkü kansı ile o yaslı adam ola sağa, sola savrulan bir salkım ne oldu bilmem? Dogru. yalnız kendımi düsün da senin affına Bajtaii ve yayan gün meydana çıkacağuıa inanabil rada idiler ve Avsesi bu'nk hir soğud dab gibl titriyordn. KadmCumhuriyeı Motboacılıfc t'e Fakat öğrendiğime göre bu adam düm, kusura bakma. Iste bitiirıyo seydim... Ne ja^ık ki hem kirli, ıstırabla aelıvarak bir şeyler anGcîerentıfc Turk Anonm Şnketl cağızı oynatabihnek için nasıl atıl eserlerini pek 'evdiğim bir muzis nım. Cağaloğlu Halkevı soKak J o 30/41 V dığımı ve onu ortava cckliğimi ypnm's ve hu acı ile Koreje st'tKadıncağız ne kadar masummuş hem de son derece dıışıık ahlâklı latıvor gibiydi. • SaTihtpr dıisundükce bugün ne bıîvuk bir miş. Dünkıı radjo adancağızm k;ı ki Allah onu nasıl guldürdü. yıl senin >üzune bakma\a cesaretim Terecldüdle iki adım attı ve titNAZIME NAUI ve ÇOCLK1ARJ vicdan azabı duyduğumu tarii e yıblar arasında olduâunu "sinlerii. lardır hasret olduğu insanlara na ve >aşama>a bakkım >ok. EKeda rek bir sesle: Ya2ı tanıdığım iıısanlann en tenuz kalb demem. tt'ier îrturc euen Ayse, djyebildi. azabun katmerlendi. Bu za\allının sıl kavuşturdu. I him hlç de Necdetin umduğn^ bagmdan geçenlerden ben de kenOmür bu cümlenin manasını \ lisi, elveda yavnunun aziz LabaCEVA1) tEÜAU BAŞKUT (Arkası var) 11 LMHURIYET» ın EUEBİ TEFKIKAS1: 1 O 3 PIÇ KURUSU İ HAMİİ Ü GÜVEN % 100 NAYLON satılmaktadır Mevcudu az olduğundan saym müşterilerimize acele etmelermi tavsiye ederiz. ÜÇ FİL MAĞAZASI | ^ ^ ^ ^ • • • 1 Ee\ r\u İstiklâl CadJesi No 291 İSBBİ^^Bİ Işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdür lüğünden: 1 Ankara, Çankırı caddesi 2591 ada 1213 parselde 5 No. lı apartıman İşhanı ve müştemılâü yaptırılacaktır. 2 İşin birinci keşif tutan 544.882.94 TL. dır. 3 Bu işe aid geçici teminst 25 545 28 TL. dır. 4 Eksiltme 26 S 953 çaışamba günü saat 16 da Ankara Yeniyehir Baymdır sokak No. 911 deki İsçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürluğü binasında toplanacak komisyonca kapah zarf usulü ile yapürılacaktır. 5 Bu işe aid inşaat dosyası 27 lira bedel rnukabilinde Genel Müdürlük veznesinden sa^ n ahnabilir 6 Eksiltmeye girebılmek icin kst'î k<.bulü 1'1/940 tarihinden evvel yapılmış işler icın 205.000 lirahk kat'î kabulü bu tarihten sonra yapıimış işler için 410 000 hralık mumasil bir işi bir sozleşme mevzuu olarak muvaffakıyetle bıtirmıs olmak ve\a bu mıktarın iki mısh tutarmdaki mümasil bir inşaatı denetlemiş bulunmak şarttır. ~ 7 Teklif zarfları ihale saatinden bir saat ev'vel makbuz muEabilinde komisyon baskanlığına tesllro edilmis veya bu taate kadar mezkur komisyonda bulunacak şekilde posta ile gönderilmiş olması lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edılmez. 8 Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (12322)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog