Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

7 Afnstos 1953 H A B E İR L Ürdün Meclisi diin Kiıdüse nakledildi Mecllsin, Kudüs şehrinin Arab bsmmda ne kadar kalacağı büdirilmedi Kudüs 6 (A.P.) Ürdün mebusan meclisi, İsraelin Dış İşleri Bakanlığını Kudüse nakletmiş olmasına mukabelede, bulunmak maksadile, bugün Kudüsün Arab kesimine nakletmiştir. Bugün mebusan meclisinin yaptığı içtimada Kral Hüseyin de bulunmuştur ve resmî şahsiyetler bu nun Kudüste bir Arab parlamentosunun yaptığı ilk toplantı olduğunu belirtmişlerdir. Mebusan meclisi bugün Mukaddes şehrin Arab kesimine daha faz la iktisadî ve sivasî yardım yapı.ması hususundaki bir kanun teklifini kabu letmiştir. İsrael geçenlerde Dış îşleri Bakanlığını Telâviv'den Kudüsün İsrael elindeki kesimine nakletmistiBazı yabancı elçilikler hâlâ Telavivde kalmak hususunda ısrar etmektedirler. Arab devletleri İsraelin bu hareketini Washingtonda protesto etmişler ve Amerikadan buna muhalefet etmesini istemişler dir Ürdün parlamentosunun bueün Kudüste toplanması ve Kral Hü=e\nin de hazır bulunması bir sürpriz olmuştur. Meclisin Kudüste ne kadar kalmak nivet'nde olduğu henüz bilinmemektedir. BİR DAKİKA: Rusya zaman azanrcak istiyor ..: ovyet hiikumetinin, Dort lü konferansla alâkalı olarak Batılılar tarafından gönderilen davetnamelere verdiği cevab, zaman kazanmak istediğini gösteriyor. Rus idarecileTi, dört Dış, İşleri Bakanının toplanmalarına dair Batı teklifini kahul etmiyoruz dememişlerdir. Fakat böyle bir toplantının yapılmasına fırsat vermemek icin de lâzım gelen mukabil teklifleri ileri sürmüşlerdir. Bunlardan hiri komünist Çinin de görüşmelere Vatılmasını istemekte, ikincisi ise gündemin gayet geniş tutulmasını taleb etmektedir. Moskovada, Stalinin tahtı etrafında post kavgası henüz sona ermiş değildir. Bu sebeble de miişterek idareye katılmakta olan Sovyet ileri gelenleri şu sırada Demir Perde hndudlan dışında kati raehivet arzedebilecek toplantılara pitmek, Kremlin'den nzaklaşmak n'^"tinde değillerdir. Onlar şimdiki halde bütün dikkatlerini dahildeki mücadeleye vennek mecburiyetindedirler. Aksi halde, başlarına neler gelebiieceğini herkesten ziyade onlar bilirler. Stalin'in ölümünden evvel de, dörtlü bir konferans için teklifler yapılmış, bunlan mukabH teklifler takib etraiş ve nihayet yeşil ınasa etrafmda görüşmeler yerine yavaş yavaş cazibesini kaybeden bir rota düellosu cereyan etmişti. Şimdi de bu hâdisenin tekerrür edeceği kanaati kuvvetlidir. Kremlin, bilhassa Birleşik Amerikanın komünist Çinin de iştirakile bir beşler konferansı toplanmasma, gündemin komünist propagandasına elverişli bir şekilde genisietilmeslne razı olmıyacafmı bile bile cevabını hazırlamış, Londra, Paris ve Washington'a göndermiştir. Şimdi Batıh'ar arasmda istişareler yapıldıktan sonra Sovyet hükumetinden «izahatn istenmesine karar verilmesi. Molotov'a yeni notaiar tevdi edilraesi muhteraeldir. Böylelikle, dörtler arasmda gönişmeler yapılmasına dair projeyi baltalaırnş olmanın mesuüyetini, sırtından atmağa yeltenecek olan Sovvet ler, aynı zamanda demokrasiler arasındaki görüş aynlıklarmı ıia istismara bir defa daha teşebbiis edeceklerdir. Bu hedefe nlaşması, ona dahili bunranını halletmek için zaman da vermiş olacaktır. Amerikan, Ingiliz ve Fransız Idarecilerinin, müşterek bir siyaset yolu çizmek için yaptıklan her teşebbüs Moskovayı sinirlendirmlştir. Bu üç memleketin Dış İşleri Bakanlan, dörtlü konferans için Krem lin'e gönderilecek davetnameieri ka leme almak üzere Washington'da içtima ettikleri zaman, Sovyet gaseteleri bu üçlü görüşmelere şiddetle hücumlarda bulunmuşlardı. Dörtlü görüşmeler dış bakanlartn mı yoksa başbakanlarm mı iştirakile yapılacak, buna komünist Çln de katılmalı mı yoksa katılmamalı mı gibi suallerin demokrasiler arasında değişik şekillerde cevablandınldığını bilen komünistler, bu mevzularda müşterek bir cephe ku rulmasmdan her zaman kuşkulanDiıslardır. Batılılara gönderdikleri c«vabî notada ileri sfirdükleri mukabil teklifler, banşı aramadıklannı fakat yıkraak istedikleri hürriyet cepbesini zayıflatmanm yollannı araştırdıklannı bir defa daha göstermiştir. Ömer Sami COŞAR NATO orduları genişletilecek Gnl, Graenther, Batılıların bir harbi önlemeğe mukledir olduklarını söyledi Frankfurt 6 (a.a.) Atlantik Kuvvetleri Bas.kumandanı General Gruenther bugıin Frankfurt'ta yap tığı beyanatta Batıh devletlerin bir harbi önlemeğe muktedir olduklarını söylemiştir. General sözlerine devamla şöyle denuşür: « Sün günlerde teftiş etmek fırsatıııı bulduğum Amerikan, İngiliz ve Fransız kuvvetleri gayet mükemmel talim ve terbiye görmüşlerdir. Şuna da eminim ki NATO memleketleri silâhh kuvvetlerinl daha da geliştinneğe süratle devam edeceklerdir. 1951 denberi NATO devletleri askerî kuvvetlerini bir mislinden fazla artürmışlardır. Fakat bu dahi bugün Sovyetler Birliğinin bütün kudretile girişeceği bir taarruzu tardetmeğe kâfi değildir. Benim kanaatimce Sovyetlerin Avrupada güttükleri hedef. Batıh devletleri birbirinden ayırmaktır. Ne pahasma olursa olsun bunun gerçekleşmesine mâni olmak lâzımdır.» Son pişmaıdık Cvmhuriyet Halk Porti*i hotiblenntn, furoda burada çefctifcleri nutuklara baktıkça insan hayrette kalıyor. UeU Vedad Dicleli dostumuz (genc ve kıymetli Ticaret Vefctîlerimttcîen) bütün bütün bir Alem. Ona göre «tfctidar, muhalefetin tenkidlerini dinlemeli ve doğru olanx tatbik etmelidir.* Buna diyecek yok. Elbette öyle olmalı. Yalruz, iktidarda iken sizler, fu doğrusunu bildiğiniz işleri neye yapmadınız, a... üstadlar? D. N. Peyhlerde çete faatiyeti arttı Sovyetlerin, çetelerle savaşa uçakları da soktuğu bildiriliyor Londra 6 (Nafen) Frankfurttakl Amerikan Entelijans servisine gelen raporlara göre, tkinci d han Harbinden sonra Sovyetier tarafından Almanyadan ahnarak Polonyaya terkedilen topraklarda şim di Kızılordu birliklerile milhyetçi Alman çeteleri arasında çarpışmalar olmaktadır. Ormanlarda karargâh kurmuş olan bu Alman çeteleri ile Kızılordu birlikleri arasında müteaddid çarpışma olduğu ve hattâ Sovyetlerin avcı uçaklanm dahi çetelere karşı kullandıklan ilâve ediknektedir. rin elinde bulunduğu kaydedilmek tedir. Frankfurt'a gelen raporlam g8re, bu Alman çeteleri aynı zamanda Polonya çeteleri ile de temasa geçmişler ve müşterek plânlar da hazırlamaya başlamışlardır. «Mavi tren» e hücum Brunswick 6 (a.a.) (Afp) Sov yet bölgesinde Admendorf vagon fabrikası işçilerinden olup son gün lerde batıya sığman Almanlar, Moskova ile doğu Berlin arasında Uleyen tmavi tren» in geçen hafta Polonyalı çetecilerin hücumuna uğradığını söylemiştir. Bu işçilere göre, trenin vagonlanndan çoğu tamire muhtac hale geldiğinden atelyeye sevkedilmiştir. Vagonlarm üzerinde kurşun ve bomba yaralan vardı. Biraz ahlâk, biraz naımıs izde küçük büyük ticaret dendi mi karjısındakini aldatıp kafesa koymak, alısyerişten maddi mânevi hiçbır ölçüye tâbi olmadan ala bildiğine kâr etmek, anlasılmaktadır. Halbuki bunun başka jerlerde adına hırsızlık derier. Pek ilerisine gitmiyorum. Belki birçok dostlarunızı rencide edcriz; anw görüyorum ki Türkiyed^ kânn hududu yoktur. Bu insafuı yeri yoktur demektir. Küçük istisnalan bir tarafa bırakarak tüccarmuza bu gidişin, memleketi bir iflâsa hattâ bir içtimaî keşmekeşe süriikliyebileceğini hatırlatmak isterim, Sırası gelince; bu büyük kfir nUbetlerinin ne gibi felâketler doğurabileceğini kendilerine başka ağızlardan naklen anlatmak boynumun borcn olsun .. Şimdi gelelim küçükleret Bir seyyar satıcınm 100 kuraf dediği şeyi 75 kuruşa mutlaka altmış beş kuruşa yüzde altmıj ihtimalle alabilirsiniz? Bu ne biçim ahlâk, ne bicim namustur? İstanbulda pek az Isrlsnaslle her satıcı müşteriye çürük, hara v« bozuk malı yutturur. Dikkat etmezseniz en kötülerini vcrlr. Mostranın altı üstünden çok fenadır. Yani gösterdiği malı değil, gizlediğini sokar. Evde gördüijünüs zaman lânet edersiniz. E canımj bu ayıb değil midir? Bir adam ahlâkını ve namusunu böyle beş oa kuruşluk çürük meyvay* satarsa onda hayır kalır mı? Geçende Kadıköyünde bfr manavdan yemiş aldım. Bahası btr malıboy ediyor, 13 • l t yaşındakl oğlu da bana kayısı tartıyorda. Hamlannı koyma! dedim. Çocuk: Sen koy desen, ben koymam! Dedi. Eve geldim Aldığnn kayısınm yarısını attık. Lâpa gibi olmuş ve ezibniş. Tabiî lânet eıtim. Bu çocuk daha küçük yaşmda böyle yetişirse sonu ne olut? Bize namuslu, ahlâklı esnaf lâ< zım. Bu yapılanlara kurnazhk denir, ticaret değil. Benden gizll bana çürük ve yenmez mal satmak hilekârhktır. Hilekârhk hem ayıbdır, hem yasak. Ne olur hemşehriler! Biraı daha ahlâklı, daha namuslu, daha tenüs ticaret edin! Bizden birkaç kurug fazla isteyin; fakat bizi aldatmayın. Hem siz bilekâr olayorsnnnı, hem biz mutazarnr. Böyle ka^nnacağtnız paradan hayır görcmezsiniz. Üsteiik bir milletln esnafınm şöhretini bozmuş olursunuz. Blras gayret cannn. Namusl'il'ik ve rhlâkhlık denildiği kadar zor btr |ey değildir. B. FELEK Tunusta kargaşalıklar Tunus, 6 (a.a.) (United Prefs) Dün gece burada tethişçilerin giriştikleri tecavüı hareKsueri neticesinde, Fransız taraftarı iki Arab büyüğü öldürülmüştür. Bir kişi tevkif edibniştir. Tunustan 480 kilometre ötede Gafsa civarındaki evine hücum eden 19 tethişçi Fransızlar aleyhinde bağıra çağıra küfürler savurarak Şeyh Ömer ibni Muhammedi iki tüfek ve iki makineli tüfek kabzası ile vura vura dövdükten sonra, midesine iki kurşun sıkarak öldürmüşlerdir. Aynca Capbonda, Menzil Temin belediye müşaviri ibni Muldi diin dayak neticesi aldığı yaralardan kaldınldığı hastanede bugün ölmüştür. Diğer bir tethişçi grupu da Gfcbes dvannda bir istasyon anbanna hücum etmişse de bek^ilarin mümanaatile karşılaşînıştır. Komünist Çinde camiler kapatıldı Hong Kong, 6 (Nafen) Komünist Çinde müslümanlara karşı mücadelenin son aylar zarfnda şiddetlendirilmiş oldugu bildirı]mektedir. Buraya gelen mporlara göre, komünistler bühassa islâm cemaati üzerindeki baskılannı arttırmışlar ve bütün müslüman mek teblerinin de kontroîunu sıkı bir surette ellerine almiij'aıdır. Bütıin müslüman mektebler'ne koyıı birer komünist tayin edilmiştlr. Mevcud plânlara göre, komünL'rtlerin müslüman çocuJdan aiİPİerinden ve dinlerinden ayırmaK için çahşmaktadırlar. tsveç ve Finlandiya berabere kalılar Helsinki 7 (a.a.) Bu gece HelBir çok yerlerde de camilenn sinki Olimpiyad Stadında yapılan kapatıldığı öğrenihnektedir. Diğer Milletlerarası futbol maçmda Fintaraltar vakıflara da elkoymus landiya ve İsveç takımları 33 belaraır. Camilerin ya kı^la olarak rabere kalmışlardır. veya <ziraat merkez'.eri» diye kulIpsala elektrik fabrikasının lanıldıiından da bahs."ii'ırıPkfd'r. Milletlerarası îşçi Sendika Komünist Çinde atan baskı yüinşaatına başlandı zünden kaçan müsiümanlarm saIpsala, 6 (Hususî) Kasabamız lan Federasyonu ve Kıbrıs yısı da çoğalmaktaduv Bilhassa elektrik fabrikası inşaatı 23S bın mümessilleri Sinking eyaletinde baa yerkrde liraya ihale edilmiş ve dün temeîi Ankara 6 (Telefonla) Haber komümstlere karşı stvak'anmalar törenle atılmıştır. Halk sevmç aldığımıza göre, Milletlerarası îşçi olduğundan da bahsedilmektedir. içındedir. Sendikaları konfederasyonunun geçenlerde toplanan üçüncü genel kongresinde konuşulan mevzular arasında Kıbrıs meselesi de görüşülmüş ve bu mevzuda siyasî mahiyette bir karara varılmıştır. Kongre, Kıbns Rumlarmın mJli emellerinin İngıltere hükumetince 28 Ağustos çekilişinin büyük ikramiyesidir. Bundan başka nazara alınmadığı yolunda Kıbns muhtelif altın ve para ikramiyeleri kazanabilirsiniz. îşçi konfederasyonu tarafından ileri sürülen iddialan gözönünde tutarak Kıbrıs meselesinın Adadaki Rum sekeneyi tatmin edecek şekilakşamma kadar Merkez ve Şubelerimizde bir hesab açbrmız. de halli için derhal müdahalede buHer 150 liraya bir kur'a lunmağa ıcra heyetıni memur etmiştir. Verılen karara gore, bu teşebbüsten de bir netice alınmadığı takdirde Milletlerarası İşçi konfederasyonu icra heyeti meseleyi Birleşmiş Milletler teşkı.âtına intıkal ettirecektir. Polonya ordu birlikleri ile Mareşal Rokosovsky bunlara karşı tedbirler alamadıklanndan, doğu Başmakaleden devam Almanyadan Sovyet işgal birlikleri ibaret bir nevi mubadele anlaşmala yardıma çağınlmıştır. Fakat bütün ndır. Bizim elhnizdeki huhubat bu havalinin So/yetlerin lymtrogibi, pamuk gibi, maden gibi ih lundan çıktığı ve tamamile çeteleracat malları dünyanın en çok aEski Mısır Kralına aid radı^ı satışı kolay standard nıaMaıdır. Biz bnnlan mntlaka serhest eşya satılıyor dovizle satmak zorundayiz ve BKahire, 6 (Nafen) Yarın buatlannı normal seviyeye oydurunrada ilk defa olarak ?ski kral ca satabîliriz. Böyle tek taraflı anFaruk'a aid giyim eşyalannın salaşmalar ihracı kolay olmıvan tışı yapılacaktır. Açık arttırma ile mallar için derpiş edilir. Hububat, satılacak giyim eşyalan arasmda pamuk, bakır vesaire pibi berkedüzinelerle kundura ve gayet gössia nradığı mallar için deşil. terişli, kadın resımleri ile süslü Bu sebeblerledir ki bu tek tarBfkravatlar bulunmaktadır. h arlasmalan, Türkiyenın bugün Aynı zamanda, eski Kraliçe Neiçinde bulunduğu ekonom.k bnhram çözebilecek mahiyet ve va«ıf riman'a aid ıç çama^mn da geı.e ta görmemekte, bunlara mukabil açık arttırma ile satılacağı bildıseıbest dövizle mal sataıanın ça rilmiştır. Bunlar, eski kraliçenin rt>sinı aramayı günlin bir lartıreti çeyizidir. olaıak hatırlatmayı lüzumıu bulFaruk tahttan indirı'ip memlemaktayız. ket dışına gönderilırken yalnız IsCUMHUBtYET kenderiyedeki sarayda bu'unan giyim eşyalarını •?ötürebı1n'.İŞâer, Kahiredekıler olduğu gibi kalmıştı. Tek taraflı anlaşmalar Senatör Taft'ın vasiyetnamesi Cincinati (Ohio) 7 (a.a.) Âyandan müteveffa Robert Taft'ın bugün açüan vasiyetnamesinde, emlâkini ailesme bıraktığı görülmüştür. Taft'ın geçen cuma günü NewYork'ta ölmeden yedi hafta evvel tanzim edilmiş bulunan vasiyelnamede emlâkin kıymeti zikredilmemektedir. Taft'ın zatî eşyası, eşi Martha Taft'a kalmaktadır. Aynca zat! eşya çıküktan sonra emlâkin yüzde 49 undan elde edilen ^eliri bayan Taft alacak, ölüraü halinde düediğine hibe edecektir. Berlinde kızıl abluka dün parçalandı I BAHÇELİ EV 10 AĞUSTOS PAZARTESİ TÜRKİYE KREDİ B a n k a sı Berlin 6 (A.P.) Baü Berlindeki bedava Amerikan yiyecek pa ketlerine doğululann ulaşmamalan için komünistler tarafından Jemiryolu istasyonlanna konulmuş olan abluka bu sabah 18,000 doğu Almanyalının tazyiki altında parcalanmışür. Bu sabah gene binlerce Alman batı kesimine akın ederek Amerikalılar tarafmdan tevzi edilmekte olan yiyecek paketlerini almışlardır. Bunlardan çoğunun cumartesi günündenberi ilk defa bilet alarak trenlere bindikleri görülmüştür. Doğu Almanya hükumeti «resmen> ablukavı kaldırmamıştır Fakat halkın batı kesimine eecmesine de göz yummaya başlamıştır. İşçilerin abluka kaldınlmadığı tak dirde Rrev yaDmak tehdidinde bulunduklan bildirilmektedir. TURK TİCAHET BANKASI ŞUBESI 10 Ağustos 1953 tarihinden itlbaren Sayın KONYALILARIN Hizmetindedir. Celâl Bayar Yalovada lzmire gelen Fransız ve Yunan seyyahlan tzmir 6 (Telefonla) Fransız bandıralı Mareşal Joffre vapurile bugün saat 14 te limammıza gelen 320 Fransız turisti otobüslerle Efes harabelerini ve Meryem Ana ikaraetgâhını gezmişlerdir.. Yarm Ber gamaya hareket edeceklerdir. Atinanın Yeni Izmir mahallesinden 40 kişilik bir heyet de bugün Sakız adası yolile şehrimize gelmişür. Bu ziyaret Izmirlilerin geçende Atinaya uçakla yaptıkları ziyareti iade maksadile yapılmaktadır. Ankara Demirspor takımı Almanyada 41 galib geli Marktredwitz (Almanya) 6 (a.a.) Dun burada Wacker takımı ile bir futbol karşılaşması yapan Ankaranın Demirspor takımı müsabakayı çok güzel bir oyundan sonra kazanmıştır. Demirsporun attığı dört gole mukabil Alman takımı 1 sayı kaydedebilmiştir. HERAYBİRCEKILİ5 HER I50 LİRAYA BİR KURA NUMARASI Kayseri Şubemiz de yakında hizmetinize giriyor Ali Han atlarını satıyor NewYork, 6 (a.a.) Filra yıldızı Rita Hayworth'un eski kocası, Prens Ali Han, atlann.n bazılannı satmak üzere, bugün buraya gelmiştir. Ali Han, Amerikada üç hafta kalacağıru, Rıta Hayworth'tan clan kızını görmeği umduğunu söylemış, film yıldızı Gene Tierney ile arasuıdaki yakınhk haberleri hakkında gülümsiyerek malumat vermekten çekinmiş «O da arkanızdaiı buraya gelecek mi?» suatini şöyle cevablandırmıştır: «Hayır. Hâlâ Paristedir a Şennayesi: 200.000.000. TL. (12351) Baştarafı 1 inci *ahifed« tesis edilen nişasta fabrikasınıa da açüış törenini yapmışür. Öğle yemeğini şeker fabrikasında yiyen Celâl Bayar, halkın coakun tezahüratı arasında Sapancaya hareket etmiştir. Sapancalıların ısrarı üzerine burada kısa bir müddet kalan Bayar, müteakıben Iz> mite geçmlştir. Cumhur Başkanı tzmitt* büyük tezahüratla kar5ilanmış,tır. Belediye balkonundan halka hitab eden Celâl Bayar: «Aziz ve sevgili tzmitliler! Siyasi konuşma yapmıyacağım. Bana gösterdiğiniz sevgiya teşekkür eder, hepinizi muhabbetl* kucaklarım,» demiş ve müteakıben kâğıd fabrıkasını ziyaret etmişür. Kâğıd fabrikasmda bir müddet istirahat eden Cumhur Başkanı otomobille Herekeye hareket etmi}tir. Herekede fabrika ve işçi durumu hakkında izahat alan Bayar, buradan Gebzey» geçmiş, Acar mo törile Yalovaya gitmiştir. UBANK BESİNCI APARTINÂN DAİRESİ İkramiye keşi^esi 29 Ağustos tarihindedir. ••• • Aynca bu keşidenin Üniversite biitçesl 20 milyon lira lstanbul Üniversitesi bütçesl 20 milyon lira olarak Senatoda kabul edihniş ve Millî Eğitim Bakanlığına sevk için hazırlanmıştır. Geçen seneye nazaran 2 milyon olan artış, bilhassa Tıb Fakültesinin açacağı klinikler, kütübhaneler va zarurî maaş yükselişlerinden İleri gelıniştir. Teknik Üniversite bütçesi İse 9 milyondan 13 milyona yüksebnektedir. 25 BAHÇELİ EV YERİ KESİDESI 31 AĞUSTOS PAZARTESÎ Her 100 Lirava 1 Kur'a Numarası Son para yatırım tarihi 24 Ağustos Pazartesi Dr. Op. Nazım Arman kizı TULES ARMAN Ue Dr. M. İzzet Karaağac oğlu MAHMUD KARAAĞAC A Y R I C A 10 Ağustos 1953 tarihine kadar Zengin P A R A îkramiyelerinden İçin Faydalanmak 15 AĞUSTOS Öğleye kadar yeni hesab açanlara MİLLl PİYANGO'nun nişanlanmışlardır. Tarabya 6.8.953 10 £00 AĞUSTOS Akşamına kadar 150. Sümerbankta açtıracağınız ]irahk bir h e s a b i » M EV L î D Topçu Albaylığından emekli, tst. V: rem Savajı faal u>elerinden ve Eskij», hir gehir meclisi u> esi GÖZTEPEDE tramvay astaltnıa bir dakika mesafede bulunan bu iknmly« apartımanı dairelerinden bir tanesi sizin olabilir. İdeallnlze uygun jekllde insa edibnis binalan geziniz 15 AĞUSTOS LİRALIK 100.000 Liralık Keşidesine aid hediye biletlerile yeni bir şans ve Bir hesab açtırınız, hesabınız varsa çoğaltınız. DOĞUBÂHK Eminönü Asmaalb Be>oğlu Tarlabaşı Fatih İznıir Galata Tel: TelTel: Tel: Tel: 2453343568 20359 5611 43236 Bir hesab açtırmakta gecikmeyiniz vefatmn kırkıncı gunune musadlf 8 ağuıtos 953 cunrartesi gıınu Teşvıklye crmıı şerıf nae ruhuna ithaf edilmelC uze r e guzıde hafızlar taafmdan öğle ramazını muteakıb ır.evîidı şerıf kıraat edjleceğınden kend'^'ni tarıyan ve soa ven dostlarının teşrıfleri rıca olunur. Aşkın ailed Dz Kd Ustğ. Denızaltıcı ruhuna ithaf edilmek uzere vefatınm bl^incı senei devTİyesı olan 8 ağusto* 3953 cumartesi gunu Kadıkdy Ştfa ca. nuinde ıkindl namazım muteakıb mev lidi serif otajnacağından akraba, arzu eden dostlan v« dindaslarının tcşrlfleri z'.oa. olunur, Marhmnun fttlaal MUSTAFA FAİK AŞKIN'm TÜTUM BÂNKASI SÜNERBÂNK Sermayesi: 200.000.000. TL. SABİH ACAKın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog