Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Sehir TASFİYE EPİLPJ& =haberleri Tiyatroda boş kalan koltuk BERÎÂ NASIL O Yazan Eskl Yuksek şura Uyesi Nlkolay Kudrijanzew CUMHUR1YET 7 Afînstos 1953 I MEMLEKET MESELELERİ { ı 27 hazıran 1953 akşamının saat sekızı ıdı Ortabk yavaş yavaş karanyordu Moskova damîannın iıstunden henuz batan guneşm golgeh pembelığı daha sılınmem/ştı Kuzey akşamlannın o zıfıri karanhğı daha şehrm köşe bucağju sarmadan Bolşoı tıyatrosunun onunde bırıken halk ıçerıye gırmek ıçın sabırsızlanıyor, D akşam goreceğı temsıhn heyecanını şımaıden duyuyordu. Içende genış Acem halılan uzerinde yurüyenler Sovyet hukumetıne mensub yuksek şahsıyetlere rastladıkça veya Moskova arıstokrasısi demek olan partı idarecılerini gordük<,e ikıye bolunup kenarlava çekılı>cr, onlann geçmesini âdeta huşu ıçinde ve urkek nazarlaıla takıb edıyorlardı 1 Ankaradan gelen haberler* lazamadjğını zannetmek hatalı olur Sovyet Rusyamn en nüfuzlu adamı ran chükumet vatandaşlann «yaHer halde Turk parasuu korumek soyle deniliyor: takıb ettı. Malenkov? görülür göhat nürnyetlerini tahdid etrnejen» kanunundanberi kimbilır n« ka «Mekteblertmlzln tatlll munasebetile rulmez bir alkış tufanı koptu Bu fatanbulu Urkettlm. Şlrrdl tatlliml dövız ve Türk lirası kaçakçılığına dar milyonlar Turkiyeden harice Kerküktekl allem arasında geçlnnekte. arada kalabahk arasında bağıranmâni olmak için ycni bir kanun gıtmoş ve haricden Türkiyeye gel yim Her Turkün üzerine düşen vazlf* Dün akşamkı bır gazetede Ödelann seslen" de ışıtıldı Takdır ve tasansı hazır'smağa başlamıştır. miştır. Çünkü gayet cevval olan tabıt olarak b«üm de üzerime duşmek. teşvık edıcı haykırışmalar halkm mış şılepı üe Rusyaya bakır sevVen'în malumata göre 1952 sevatandaşın bu seyahatlerinden hoş sene evvel harice yalruz otuz mar bu para mubadelesinin ıki taraflı tedir. keden 4 tacır hakkmda savcılıkça alkışlarına kanştığı bır sırada Mayazılarınızı her zaman taklb ederim takıbata geçıldığı bıldınlmektedır. nesinde yabancı memleketlere gıt nudsuzluk hissetmem. Keşki her kın Otracına müsaade ettiği halde olmaması kabil değildir. Ancak bu lenkov, çıftı buyuk kapıdan ıçenve buyuk blr zevk alırım 24 hazıran Bu yazıya gore, isımlen gizli tu mek üzere 92,'X>7 vatandaş pasaport sene münavebe İle on binlerce va bugün bu müsaadeyi ıki yuz mar para mubadelesı kanunen ceza taTihlnde «Plânörculjk v» genclık» baş. ye daldı. Gdrunuşe gore seyırciletulan 4 firma Demir Perde gerısi alnıış ve bunlardan ancak 12,C68 tandaş A^Tupa ve Amerıkayı görse ka kadar yani bızım paramızla iki hükümlere tâbi bulundurulup da lıgı altında Cumhurlyet'te bir yazınız nn hayranhğı yalnız Malenkow ne uç sefer kulhvetlı mıktarda ba vatandaç doviz almış ve diğeıleri Bundan memleket seviy* ve 'layatı yüz altmış liraya kadar çıkarmak gizli yapılmak mecburiyeti meyda çıktı. makalenlz gencllgl plânörcülula yoldaşa aıd değıldı. Bayan Malen kır sevketmışlerdır. Son sevkıya de kendilerıne tahsls edilen 100 lı r a içtımaiyesi noktai nazarından ahmahiyette idl. tadır. Bir iki sene daha geçerse bu na geldıği vakit en birinci netice tesvik edld çocuklarmın ekserlsl Istan. Anadolu kow da kılık kıyafeti bi'hassa tın da ev\'elâ İngıltereye, oradan ıle seyahat e*mışlerdır. Bunıann nacak faydanm kıymeti, kayboldutahdidatı büsbürun kaldıracağında si karaborsacılara gün doğmasıdır bula gellrken Eskisehlrden geçmekte. memleketın bır numaraiı leyJısı Norveç yolu ıle Rusyava gıdeceğı kaçak olarak doviz geçirdikleri av ğunu tahlil ettığimiz paranın kıy hıç şüphe edılmesın. ve vatandaşın soyulması için de bu dırler Iste blz de bu yol ile îstanbula olmak sıfaüle alkış ve takdırlerın nın anlaşılması uzerine durum De detlerinde getirdıkleri bir çok hu metinin herhalde bir kaç mısli fev Diğer memleketlere gelince Is sıstem bırebırdır. gellp gideTİz Yolda tren penceresmden yurdun dağını bağım görerek gonlumuz hedefı, numayişlerın mevîuu ol nizcilık Bankas'nca Dış İşleri Ba susî eşyadan anlaşılıyormuş YsrJ kindedır. kandinav ve Benelux memleketleri Bılmiyorum, hem, «seyahat hür açılır, fabrıkalan ve ha\Ti meydanlarını muştu. Içerıdekı tezahurat djşarı kanhğına ıhbar edılmış, Ödemi? hazırlanmakta olan tasan «bu gıbi Esasen yüz lira ile gidenlerin ve Isviçre böyle bır tahdıdın fay riyetini temin edeceğiz» ve hem gdrünce gdğsumuz kabarır. Slz gencllgl hallerın kat'î olarak önüne geçılda yapılandan gen kalmadı, hattâ şilepi Ingilterede alıkonmuştur dasız olduğunu çoktan anlamışlar de aynı zamanda para muamelesi havacıhğa teşvik ederken alâkadar ma. mesini» sağlayacakmış Yenı tasa hepsinin de gpyikanun! yollarlan İhracatı yapan ftrmalar hakkmdaha uzun surdu para goturduğünü tasav\ur etmek ve tatbik etmemışlerdir Amer ka, ne mâni oıacağız denıliyor ama bu kamlar, farkında olmıvarak bu hevesl n ile valnız 100 lira ile seyahate kırıyorlaT Şoyle kl Eskışehır hava mey Aradan bırkaç dakika geçti; Bol da takıbata geçilıp geçilmedığini abestir Bunlann bazılan Avrjpada Kanada, Avustralya ve Cenuhî A na muvaffak olabılecek mıyiz? danlarına tamamlle muvazi tren hattl sorduğumuz savcılık makamı, du çıkanlann sayısının hayli azalması muvakkat v»eya <?aimî yerleşmiş ik merika hükumetlerınin böyle bir şoı tıvatrosunun ışıkları korleşraeBızde hâlâ hakıkl dünya vaziye geçlyor. Bu hatta yakın jerlerde düs. ne kadar takibat için harekete ge ve a=sari doıtuz on milyo» 'ıranın raba veva dostlanna mi^afir gıt tahdidat akıllanndan bile geçmez ğe başladı Asıl beklenen artık tine uymıyan ve resmî telâkkil?rle rnüş uçaklar, uçak enkazı, küme küme çılnjedığmi bıldırmiştir * memleket dışına çıkmaması ternın mislerdir Bazılan bu gibi muna Fransaya gelince bundan dort beş idame olunan doviz fiat farklan dagılmış tavyare kanadları. gbvdeleri olunacakmış. Geçenler arasında kor diplomatık gelmışü. Şımdı locasmda oturduburada görünmektedlr sebetlerinden alacaklan para ıle sene evvel ıktısadivatı bozuk oldu var Harıcî tıcaret bilânçomuz »rzu orada küme uçak enkazı havaHulâsa ğuna gore oyun başlayabılırdi Oküme alanı mensubları da vardı Çahşma Bakanı, dun, deri ve cam Bu havadısin bıldirdiği tasarının gezmişlerdir. Bir kısTunın orada ğu bir sırada tahdidat koydu, fakat edilen manzarayı göstermiyor. Xöy onünde sergl teşkll ede» gibi tren yol. nun ıçın orkestrada bır kımıldama Dışanda bırbırı ardmdan {vlen bir kaç ay evvel Buvuk Mıllet Mec mevcud parası vardır (bir zaman'ır ıki sene evvel iktisadivatı henüz lüden otuz kuruşa aldığımız b ğ cularına gösterllmektedir Bu manzarayı fabrikalannı gezdi goruldu Şef, elındeki çubuşru seharabalardan muhteşem tuva^tİTilısinde cereyan etmış olan muzake Büyük Mıllet Meclisinde cer'yan düzelmeden bunu kaldırdı. daylan dünya pıyasası bunun çck benlm gıbl yuzlerce gene mekteb ve paya \iaruyordu Ses vermeğe bazır Çalışma Bakanı Ha>reddln Erkmen lerin bir netıcesı olduğu şüphesız eden münakaşalarda bir çok ekânın uzun eteklermı zacretmege Tesadüfen Pariste bulunduğum aşağısında olduğu halde harir» unlversite talebeıl germektedir Bu man. âletler, operanın uverturune nere dun Beykoı Derı \e Paşabahçe Şişe.Cam dır O muzakereler esnasında bu ha zarayı gSren kimseler tefekküre dalıp T birin boyle mevcud paralarından çahşarak ınen hanım ir, buyiık ufabrıkalarına gıderek lesıslerı gezroış de ıse başlayacaklardı Ve nıhavet ışçılerle goruşmuştur Bakan muteakı. vadiste belirtilen noktalar tekrar bahsedılmiştı Esasen dığer mem bır sırada Istanbuldakı eskı ecnehı nasıl sstıyo^uz Bana oyle ge ıyor olümü gozle ıle görmektedlrler Kalbin. nıformalarıru gıymı$ sjeneraUer ve şırketlen dolayısıle münasebet ki bizım haricle gerek iktisadî ve de tayvareclllğe merak ve hevesl olan orkestra şefı, muzısyen tODİuluğa ben Pa;alimanında kadın işçller İçin edılmış ve buna mânî olunması hü leketlerde parası bulunmak da kasubaylarla bır araya gelıp refakatpeyda etmiş olduğum ve buradan gerekse para münasebahmız tlaha blr gencln. arzettlgim bu manzara kar. 1 nu harekete geçtren son ,şaıetını açı'an kampa gıderek ışçı mumesıllerı kumetten istenılmişti. merak ve sevg »! sonüp gide. nunen memnu bir şey değıldır ) aynldiktan sonra Parisin yuksek ziyade nazarî esaslar dahilınde ce şısında Bu manzaranın ortadan kaldırıl. çılermm kollannda üyntro kapısıve lşçılerle konuşmuştur cektir verdıkten sonra opera başlamış olHavadısi okuvan ve bizdeki kaKalan bir kısım vatandaşlan yüz mehafili malıyesine yerleşmis olan reyan edıyor. Buna rağmen bir kaç masını zatmızın kalemıne terkedlp say. na doğru ılerlıyorlardı Teksif kongresi dün de du nunî vaziyete vâkıf olmıvan bir lira ıle gonlsreceğimıze makul ve bazı tanıdıklar «B12 bu tedbir senedenberi iktisadiyatımızın kh gılarıml takdlm eder, ellerinlzden 8pe. çalışmalanna devam etti Bu arada Moskova sanat muhlvabancı «ne tuhaf Turkiveden ha icab ederse resml fiatlar fevkınde lerden vazgeçtık. Çünkü bunlar kınmamış olduğunu iddia etmek de rlm • Hukumet ve parti mekanizmatme mensub tanınmış sımaıar, ope sını ıdare edenlere mahsus locaTeksıf Federasyonu yıllık kongresl rice çıkarken döviz elde etmek bir miktar dovizle göndersek memIrak vatandasl Kerkiiklü Türk mevcuddur dıye döviz kaçakçılığı hatalı olur. Binaenaleyh netice vera ve tıyatro sanatkârları kadırlı lara bakınca, ınsan Moskovada şan dün de devam etmıştlr Seçilm ş olan 5 komısyon dün saat mümkün imiş de on binlerce k'si leket ıktısadıyat. bundan ne iere nın onüne geçtiğimızı farzetmek, receğini zannetmedığim yüz iralık gencinin bu mektubn beni mutehaserkeklı Sovyet erkânı hep aynı ve şohret dıye ne varsa hepsının 16 ya kadar çalışmıştır bu külfete girmiverek valnız vüz ce muteessir olur? Bu tetkık olu kendi kendımızı aldatmaktan baş seyahatlerin azaltılması yerine u sls etti. Anlarhfı tarzda ucak enkayolun yolcusu olmus'ardı Delegeler toplu bir halde Osküdar Pa. lira ile sevahate çıkıyormus ve ka nacak bir mevzudur ve bu cıhet il ka bir şey olmadığını yakmen mumî ıktisad! ve para işlerimiz'n fflim ha\Ticılığa heves edecek (fencburada, 27 hazıran 1953 akîamı şalimanında ijçiler için açılan kampa çak doviz geçırıvormus» dıye dü mî şekılde tetkik edilmedikçe kalşten anlar, bu meselede vukufu ler üzerinde heves kıncı bir tesir O akşam Bolşoı tıyatrosıı fevka topJanmış olduğunu gorebıhrdi. eörduk» diyorlardı. gitmıslerdir şünebilir Bılmez ki bızde doviz rar vermek manasız olur. lSde gunlerınden bınnı yaşa> aHakikaten bir memlekette mev olan kimselerin ve meselâ bankacı uyandırması Uıtimali duşünülebüir; Komısyonlar tarafından hazırlanan ra. Luks araba ile zindana valnız pek mahdud kimselere venporlar bugun muzakere edilecektlr caktı Fakat herhalde karaborsaya rrü cud olan dövizi alıp başka memle lanmızın ve icab ederse itimad ede fakat havacılığın şerefli fakat aynı giden adarn lir, hattâ tebdili havaya muhtac ve racaat edip soyulan vatandaşlann kete götürmek değıl ama; bir mem bileceğimiz ecnebi ıktisad ve tica zamanda tehlikeli bir meslek olduAhmed Tekelioğlu vazifesi aDekabrıstler» (•) operası ılk deburada tedan edılemıven hastalara zararlan önlenmis olur ki bu da Fakat bu Sovyet asılzadeleri 9lekette verilen bir parayı başka ret mütehassıslannm da iştirakıle Junu havacı olmak isteyen genclerin başına gitti fa olarak 6ahneye ko"iuluy>rau. da o vakte kadar dayanabfmesi gene memleket ıktısadıyatını alârasında dolaşan nazaılar alışmabir memlekette almanın önüne geç ilmî bir surette gözden geçirmek bilmemesine imkân yokrur. Her gun Herkesı ve her şeyı ^ala gecesme Maraj Valilığıne Uyin edilen eski dıklan bır eksıklıkle karşılaşTrus Istanbul Emniyet Mudurü Ahmed Te. şartile ancak tam teşekküllü Vır kadar eder. Herkev" malum oldu mefte şimdive kadar hiç blr mem ve iktisadiyatımızın kalkmma du garetelerde, dünvadaki uçak kazamansus, nadıren teneff>ıs edılen kelıoğlu yeni vazifesi başına gıtmek hastaneden muameleler yurüterek ğu veçhile dovlı hıkâyesinin bu leket muvaffak olamamıştır. Hat rumu müsaid görulurse ona göre lan hakkmda haberler intişar edilardı. başka bır atmosfer, degışık bır nae\Tak aldıktan sonra verilir. Bu şeklı Türk parasının korunmasına tedbırler düşünulmek. karaborsa yor. Bazı bazı bizim hava kuvvetBena yoldaş acaba bugıin buıa üzere dun sabah trenle sehrımizden ay rada tedavi edilemeyip rılmıştır va sarmış gıbı ıdi. ves^ka dair olan kanuna dayanır. O ka tâ bütün memleketler aralannda cılann ekmeğine daha fazla yağ ? lerimİ7e aid nçaklarm mecburi inij anlaşsalar bile buna muvaffak oda neden yoktu Onun gavbubeti. Ahmed Tekelioğlu. Haydarpaja garın. alamıyanlara da bir sey yapamaz sürecek Bu itıbarla kendı kend:Luks ve ıhüşamın yalnu Sovyet herkeste hayret uyandırıyordu da Valı ve Beledıye Reisı Prof Gökay, Şimdiki mevzuat bunlar hancınrfe nunda, memleketten döviz kaçı lamazlar. Sulh zamanını bırakın, mızı aldatmaktan ibaret kalacak yaptıklan, havacılanmız arasında ranlar hakkında olduğu gibi, buna hali harbde bulunan iki memleanstokrasısıne maledıld'ğı Mos Bılhassa mesaı arkadaşiarından ba Vali muavınleri Vılayet Jandarma Ko. şehid duşenler olduğnnn da gene ki kimselere: «Dışanya yalnız yöz kova da Bolşoı tıyatrosu bu sınıu %ılan, operanın ve gürel kadınıa mutanı, Emniyet Mudür muavinlerl ve lira götürebilirsiniz, üst tarafını delâlet edenler hakkında da şid ket tebaası arasında bile bir mem tedbirlerle iktıfa edılmemek lâ ga7etelerde okuyoruz Bu baknndan Emniyet mensublarile dostları v« gaze. oıüldnğ" Tta'uluy 'âv zt hızd bpuf detli cezaî ahkâm vardır. eğlendırmek ıçın kuruLın, sanat ruı dostunu, boyle gün'en hıç ka tecıler tarafından uğurlanmıstır. hava ordumnza veva Devlet Havaleketten öbür tarafa para gitmiş ben temin etmem» der Bu vaziBu kanun senelerdonberi mer ve buna hiç biri mSni olamamıştır zımdır kanaatindeyım. yollanna pirmek isteyen Renclerin, zıyafetlerını sadece onlar'n ınhısa çırmıyan Beria'yı burada goremeyette tabiî vatandaşlann Kan'jnen Idari İlimler Kongresine bu mesleğin tehlikelerini öğTenmek nnda tutmağa yara/an b:nalaıdan dıklen ıçin telâşa duşmuşler, ıkiortadan kaldınlmasına mesağ ol idir. Hattâ birkaç ay evvel bu ka tşte bundan dolayıdır kl bu sagelecek delegeler dı Halkın buyuk kısmı bu turlü de bir onun lacasında boş duran mıyan seyahat hürnyetleri muha nuna dayanarak bazı yazıhanelerde hada tedbirler ahnmadan evvel a MUIetlerarası Şilepçilik Konfe için demirvoiu boyunca seribniş yaEylulün Ilk haftasmda sehrlmlzde tan kırık nçaklan görmelerine lühâdıselerden uzak, kendı âlemle koltuğuna bakıp Ka/iflanmışlardı. toplanacak Idart Hımler kongrealn* İJ faza edilmiş olur. Fakat vatandaş taharriyat yapıldı. Çekler tutuidu lınmı» olan netıceleri rakamla ifade ransında verilen kararlar vesaire Kanun merivet muHde ınin eder, araştırmalar yapmak zarurınde yaşarken seçkın bır tabaka tirak edecek delegelerin isimleri peyder. bu gibi hallerde kendi paralannı Mılletlerarası jilepçılık konferansmda zum yoktur. Hem sonra, bütün bu Bena'yı, çok »vdıği operadan pey blldirllmektedir. Denizcilik Bankasını temsıl etmek uze metruk, uçaklann hepsi mecburi kullanabilmek hakkından da mah her bltişinde aynen U2abhyor. rıdır vardı kı debdebe ve tantananın, alıkoyan mühim bır sebeb olmaŞimdiye kadar bu kanunun temin tran hükumeti kongreye Tahran Onl. rum edilmistir. Bir zamanlar vatandaşlannın re Parıse gıtmıs olan Umuro Mudur Mu. Iniş vapmıs. kazaya uğramış uçakhaşmet v» gıuumn w»k ve hazzmı etmek istediği maksada ne 4ereavini Ulvl Yenal, beraberinde Denız lar da depildir. Allaha şükür, mem. versltesi Hukuk Fakultesı bekanı Dr hydı!. harice goturdukleri dovızlerın 1 * alabıldığıne çıkanyordu Moske ^ Fazıl Fakat gaffller şunu bilmiyorlar Muhas Amıd 1 Meksika hUkumeti de Yeni bir tasan ile hem «seyahat cey» kadar hinnet edilmiç oldu timalini kontrol hevesine düşen Hatları Isletmesl Mudur Muavini şehrU leketimizde uçak kazalan ax olduSarmısakçı olduğu halde uçakla Maliye Musteşan Refail Mancera'yı lıların çpğu nazarında o gece görhürrivetlerine •dokunulmamak > ve ğunu rakamlara müstenid ılmî araş İngiltere, bu tedbirin kabili tat mize donmuştur Ulvl Yenal, kendıslle ğ için, Kerkiiklü gencin pörduğü dı kı Bena, Sovyet âlemınin bu memur ettığınl bildirmiştir duklen manzara alışılmamı» şeygüzide şahsiyeti, arbk kaybedıl Denizcilik Bankası depoIanndakJ hem de doviz venlmeden «vüz J tırmalarla ortava konduğunu ve bik olmadığını çabuk anladı. Çün goruşen arkadaşımıza memleketlmlzin uçaklann bir kısmı da. kadro dışı lerdi Onlar, bu ıhtışam arasında, ra ile sevahat» in önü almmak na bu neticelere göre tadıl edilmek kü her vatandaşın yanma bır kon ihracat maddelerinden pamuk kuru ve edilmiş, işe yarayan parçalan ilo mış, cemıyetten uzakla^arılmış bir kabuklu mejvalar ile palamut naklıyeyangrnın tahkikatı Molotov'un kansı Paulıne Şemşuşgormedik Halbuki sıl olabıleceğini tabi! ancak bu ta istenildiğini motorleri almmış hurda uçaklardır. varlıkü Zindana aülalıberi saatler tında Denizcilik Bankası deposundaki yan. sannın derpiş eltiği tedbırler f:o Türk parasmı koruma gibi mühi*n trol memuru katmadıkça bunu cagını "c 20 nısbetınde tenzilât yapıla. ne'yı pınl pınl parlayan bir kıysojlemıştir Mektubn neşredişimin sebebi. bu geçmişti. Arkadaşlan arasında onun gın tahkikatına Savcılıkça ehemmlyetle hakiki olarak yapmak imkânı yok blr ,mevxuu idare edecek olan metll tuvalet içınde görüyorlardı. t«vkü.edıîdiğku bılen hİ9 yok dcvaa) edllmektedlr Dün de. ambarda rüldukten ^onra anlaşılacaktır. E bir kanunun böyle riyazî ve ilmî tu. Nıhayet daha ucuza mal etHacı namzedlerinin ikinci kafilesi gene gifji duşünenler olması iBtlğer yalnız resmî veya imtiyazlı şaSovyet modası, bu kadımn verdiği memur olarak çalısan 45 malidir. Voksa Tıirk gencleri aramek için vatandaşın vereceği bemuydu acaba? Neden olmasml ne mxiracaat edilmiştir. kıjlnln ifadesl. bu akşam hareket ediyor Hslara dövlz verilerek başkalannın şekilde tetkik edllerek faydası olup direktıflere göre hazırlanırdı. KaBin kıjiyi geçen hacı sında havacı olmak lsteyenlerüı bu Vardı ama ^unlar yalru* birkaç /aıaı ve zlyanı tesblt ederek ebjlvu. dışan çıkmasına mSnl olunaraksa olmadığını ve ne dereceye kadar yana dayanmaktan başka bir ş«y namzedı kafilesi ile kalabahk blr olan dın ve moda işlerl onun karâsmHıcaz» gıtmiş kişidea ibaretti. Parti ve hükume kuf arpora geldlkten sonra esasen* yan. tabiî bu vaziyette seyahat hÜTriyeti faydah olduğunu 'drmek bir basi kalmıyordu ki o takdirde ise mi«Istanbul» vapurunun limanımıza do. mesleğe, tehlikelerini bilerek girdan çıkan nızamlara tâbldi. Bayan gın asıl ambarlara slrayet etmeditl için nareyi çalan kılıfını hazırlamış nüsü bir gün evvele alınmıştır Geml diklerine şüphe yokrur Havacdığın te mensub kodamanlardan teşekortad* bır sualistimalln mevcud olup lâfzî murad bir kelimeden ıbaret ret vszifesidır. Yoksa netice versın, bulunuyordu. Şemşuşne, tiyatronun g«ni| korlbugün 8ğle vaktl gelecek ve akşamı perek millî müdafaa, gerekse diğer kül eden kuçük bir grup ki Beria olmMı£ı anlajılacaktır. bırakılır ve yuz lirahk seyahati eıin vermesin avnı ahkâmı tekrar etniek ıkmcl seferıni yapmak uzere \olcuları sivil hizmetler bakımından büvuk dorunda kalın hahlar uzerinden ve sonrasile alâkadar olmamrk nın locasında bulunmayışı sebebini Bizde bu yolda muamelelerin ol nı alarak Ciddeye hareket edecektir. Dlğer taraftan, sigorta jirketlerlnln onüne geçılebılir. hemmiyetini anlamış bulunan gene Foyer*e doğru yürürken blrkaç pekâlâ büiyordu. Bir gün evvel talebi üzerine, Ticaret Mahkemesl de Ben kendı hesabıma on binleree doğru bir şey olmasa eerektir \ieliğimiz, uçar nesiller olmanın mumetre uzunluğundakl etekleri y«rxararın tesbltl lçto dün mahalllnde bir al daha ziyade blr çok memleketyanl 26 hazıran günü, akşam ustü keşif yaptırmıstır. kaddes bir vatan vazifesi olduğunu len supürüyordu. Dekolt* keailmiş lerde olduğu gibi serbest dovize İç tşleri ve Emniyet Bakanı Baria, müdriktir. Ejüb camiinin etrafı tanzim yakasından açık goğsüne dogru irl doğru gitmektir. Kremlin hapıshanesıne atılnuftı. elmash büyuk bir koly» nrkıyor, edlliyor Ölume gelince, memleketimbde (ArkaM rar) Malum olduğu üzere millt parayı çıplak kollarmın yarumı dirMkleuçak kazalan neticesinde şehid Eyüb Camllnln etrafınm açılması için koruyan ve onım ıştıra kabılıyetıni lstimlak edllır.ij olan blnaların yıkıl. rine kadar uzayan inc« eldivcnler olanlann motörlü nakfl vasıtalan müdafaa eden daha ziyade iyi idamasına baslanmıgtır yüzünden vukua gelen ölümlere «Kadeş» vapuru gene Hayfa örrüyordu. 1 Diğer taraftan, Mithatpaşa stadvo. re edi miş bir iktisadî oolıtikalır nlsbetle yüzde bir bile tutmadığmı hattma verlldl munda yenl kapalı trlbunün inja edileİktisadıyatı ıyi idare edilmiven bir Molotor çifUnl, yabana memleher gün görüyoruz. Bununla bera«Kadef» vapuru jörülan lüzum Oz*. cegi mahalde bulunan havagazl jirketi memleket istediği kadar şiddftii ket elçüen eşlerıle b«raber taklb rln* ıHayfa hattına tahrit •dllmiıtlr ldar» binası da yıktırılmaktadır ber uçak enkazını demirjolu boahkâm koysun Ancak tesadüfen ettikten lonra ıDekabri*tîer» ope Istanbul . E r a d m u (eftrlcrlnl İM yunca sıralayıp teşhir etmekte de C. H. P. Barbaros meydantnda yakalanan bazı şahıslan cezalan^ıra rasının librettocunu yazmi} olan «Güneyıu» vapuru yapaeaktır. Aksu da hiç bir fa>da yoktur. siyas! bir toplantı tertib etti bılir, fakat bu gibi tedbirlerle ıktiKaradeniz» ijUyeeektlr cGUntyıuı dün faanmTnıj kadın znuharrir Maı^A akfam Ilk teferlnl yapmak üzer* Ban. CHP Besıktas ilçesıne bağlı Yıldız sadiyatını yoluna koyabılir dersek Mariç geldi Arada fazla mtsaf* dırmaya hareket «tmistir. Bu Mferler Clhannüma ve Turkali ocakları tara. kendi kendimizi aldatmaktan ^aska yarın saat 15 te, Beşıktas. yoktu. O da bu dizly» dahil olan haftad* üç defa olarak teablt edllmistlr. fmdanmeydanında bujo.k bır aiyas!Bar. bır şey yapmış olmayız. Hak kati top. Yapı ve Kredi Bankasi Dif«r taraftan «Kadef» vapuru da baroa lardandı. Etraftaa alkıslayanla taat 11 d» Hayla portasına kaldırıla. lantı tertib edilmist'.r. Toplantıda, jeh. görmekten hiç bir zaman çekinmeUlaştırma Bakanının basın Şube ve ajanslarının rimlzd» bulunan CHP. milletvekilleri nn «itayişkâr •özlerlne muhatab caktır. meliylztoplantısı olarak ve bir lürfl fotografçınm Vakıflar MUdUrlüğflnun Büyük ve genel kurul üyelerl hazır buluna. Harbden harab olarak çıkmış ve Kırk sekizıncisi cakardır. Ulfîtırma Bakanı Yümnfl tîrejln. ym» hücumuna ugrayarak korldordt Çekmecedeki kampı iktisadıyatı çok kötü bir hale ıio\ın saat 10.30 da Gazeteciler Cemiye. Tekirdağ cezaevinden kaçan bir ilerlerken Bayan Molotov'dan bir mış olan *Jmanvaya bakalım Alınde blr basın toplantısı yapacaktır. Vakıflar Müdürlügü, muhUç çocuklar mahkum şehrimizde yakalandı kademe geride yüruyordu. için S lenedenberl BüyukçeksMced* Blrkaç ay evvel eroin satarken yakamanva da ilk devrelerde bu gibı açmaktadır doviz takvidatmı koydı;. Çünkü bu Molotov'lar grupu, arkalanndan kamp sene 200 cocuk İçin açılan blrinci lanan ve mahkemece hapse mahkum TEŞEKKÜR Bu takyıdat daha zdvade fena vazıve»gelen uzun kuyrukla beraber he kamp devraal bltmlf, 5 agustostan ltL. edilen (Çavus) lâkablle maruf sabıkah Ah Oz 25 hazıranda Tekirdağ hapısha. Kızımız Mlhrtban özdemlrin Beneler. te olan iktlsachyata delâlet ediyornüz ortadan kaybolmuştu ki tiyat baren 2 devre baslamıstır. kaçmijtı O gundenberi ara. denbert duçar olduğu çok ağır v» jit. du Fakat doktor Schacht'ın LiyDün gazetecilare gezdlriunlf olan neslnden nihavet tarihinde hizmetdnize ronun en nadide »eytrclsl çıkıp gel mızde \akatlkçe ümidsiz derecede agırlaşan kalb lkind devre kampına, muhtelif ilkokul. nan Alihakkmda dun şehr geçilmlştlr. rülhaleflerinin idaresi altında A!Ajansı takıbata hastalıgını tedavi ederek çocuğumuzun di. Siyah renkte büyuk ve lüks bır lardan seçllen 206 çocuk lstirak etmek. lanmıs. giriyor. man iktisadıyatı bir kaç senede rahat yasamasını temin eden vt aylar. otomobil, yarım düzme kadar mo tedır Bunların 29 u Ankara Korler oku. dır yattıgı, butun muayeneler ve mü. kalkındı ve bugün Avrupanuı en ' AĞUSTOS 7 ZİLKADE 27 Dün açıldı. tosikletli polisin refakatinde bına lundan gelen flmâ çocuklardır. teaddid (elektrokardıografı) lerl, vazl. sağlam iktısadıvatından bıri taüne yetlmlzl nazarı dikkate alarak mecca. nın büyük kapısı önünde durdu. Kampta çocukların istlrahat ve her geldi. İki, üç sene evval bızim patürlü ihtiyaçları Vakıflar Mudurluğunce t nen yapan kıymetll ve Slieenab dahl. § â Sür'atle açılan arabanın kapibindsn temin edilmekte, bır devre İçin 10 bın S ramızla altmış beş, yetmış Kuruş lıye mutehassısı Dr. BEDRİ GURBÜZ. 56 AĞUSTOS 1953 O 3 evvelâ Bayan Malenkov çıktı Onu lira harcanmaktadır. eden mark hakıkî ve beynelmılel EH e sonsuz mınnet ve şükranlarımızı Kamplardan çocukların mühlm fay. gazeteniz vasıtasUe bıldlrmeyl blr boro kıvmetten bahsedivoruz busun dalar temin ettiği gorüldugunden onu V. | 5 02 12 20 16 13'] 9 19 2106' 3 03 büıriz. yüz yirmi beş, yüz otuz kuruş ara(*) 1825 Rus ıhtılâline iştirak muzdekl senelerde genislemesl duşunul. E. | 9.43 5.001 2 00; 148| 7 44 Erenköy, Bostancı caddesl No. 4T sındadır Alman hukumetı kı uç mektdır. edenler. Kadir Özdemir 4 Türk firması Rusyaya bakır yollamışlar 100 liraya Avrupa seyahati O. K. Yazan: Demiryolları boyundaki uçak enkazı erkükten imzası mahfuı gene bir okuyucumdan aldığım bir mektubda Görener 48 TUTÜM BANKASI ÇARŞIKAPI AJANSI AGVSTOS KURTULUŞ 10 1 TÜTUM BÂNKÂSI «CUMHURrYET» in Tefrikası: Yazan: GEOKGES SIMRNON Çeviren: HAMD1 VAROĞLt Tabiî onun tarafını tutuyor yorsun da soyluyorum, bılmış ol. Vakıt henüz erken. Gıt, PhılıpDe'ı sun. Hayır, onun tarafını tutmuyo yazıhanesınde gor, reddederse şaırum Ama, saçma sapan lâflar şarım Sonra konuşalım. Hayır Ne soyliyeceksen, şımdınlemekten hoşlanmam Bunlar saçma sapan lâflar mı? di soyle. Madem ki ağzından çıJclı, Phılıppe'ın bızlerı, hepımızı kendi soyhyeceksın. evimızden az çok kovmuş olmadı Nasıl ıstersen' Ben o iddiadağını ıddiaya mı cesaret edıyorsun? yım kı, eğer Phıhppe gelmemış clMartıne, uzuntulu bakışlaıla o saydı, La Rochelle'deki müessese nu seyredıyordu Mıchel'in gozle şimdıkmden daha aşağı durumda rının alü şış şıştı; bıyıklarınca ak olacaktı, hattâ, bızım ailenin mah lar vardı; fakat havanın totvılu'ld olmaktan bile çıkacaktı Babdm ne rağmen, her halde şene kendi senı gayet ıj 1 tanıdığı ıcın, senı b ç elıle boyamağa devam ettıgı ava< bır te5ebbuste başıboş bırakma^dı kaplannda bır tek leke, hır tek Çırkın şe> lerı sana hatırlatmağa betoz yoktu. nı mecbur etme Olsen, pek pek bır Kime istersen sor, ınne başmuhasıb olabılecek kabılıysttedır Anneme gelınce, o da birkaç me Olsen'e, Marthe'a ay ıçmde, butun ıyı nıyetıne rağMıchel a\ağa kalkmış, debdebeli doşenışı bile kendı tezını ıspat e men, dunvanm en ıntızamh ışlerın der gıbı gorunen bu salonda bır den bırını altust etmeğe muvaıfak oldu Onun ıçın, rıca ederim, bana aşağı, bır yukan dolaşıyordu. gelıp de Phılıppe şoyleydı . Ne duşunduğumu sana son defa olarak, kat'î surette soylıyeMıchel, oda uşağının eline tesykn mi, Mıchel? Sen mecbur edı lım etmiş olduğu şapkasım araya araya, gayet sert bır şekılde mu nutmuştum. Bılsem de ona gore kabele ettı: mumkun mertebe asorti renk gı Kocanı müdafaa ediyttrsun! yınsek . Hıç kımseyı müdafaa ettığım Ötekı ahızeyı de Çhılıppe'in tutyok. Ama bazı ımalar vardır ki tuğuna, Paulette'ın, akıl danışmak nefret ederim. Babamın OIÜTIU, ıçm ona doğru donduğune, belkı belkı de bızlerın halımizi gorup de gıyeceğı robun rengıni ona Phıumıdsızlığe duşmesındendır. Daha hppe'ın fısıldadığına yemin edebıbana soylıyeceğın başka bır şey lırdı. var mı? Açık mavi mı? Teşekkür e Zannetmem! denm Albert'e benden selâm O halde gule güle. İşim var, soyleyın oğluma bakacağun. Yuzu aynı derecede tasaıı, te'eMartıne butun söyledıJriennı fonun başmda oturup kaldı Phıkendı duşuncelermm mahsulu olalıppe evde yokken, butun gün hep rak soylemıştı Fakat duşundukbovle oturuyordu. leri yalnız bunlardan ıbaret değılIncılın bır suresıni hatırlıyor, bır dı, hele duşunuş tarzı bu değıldı. kımse çıkıp da alnına, gözlenrıin Kabahat Mıchel'de ıdı. Gelecek zaustune serin bir elle temas etse manı bulmuştu. Martine odasına çekilınce hemen dıye ıçınden arzular geçlrıyordu. Herkes onun sakın bır insan oltelefonu açtı, S. M. P. nın numaduğunu sanıyordu, hattâ haddmrasını ıstedı: Bana mosyö Pihlıppe'ı verin, den fazla sakın olduğu ıçın ona sıHalouki, ıçınm nca ederim Allo' Sen mısın Phi tem edıyorlardı. lıppe'. Iş arasında senı rahatsız et fazla kavnaması ona îdata bed^nî tım, kusura bakma Paulette se bır ıztırab verıyordu Aradan beş dakikarçeçmemıstıkı nin yanında raı* Öyle mı? Ne dedin ? Şımdı mi geldı' Aman ne iyi Phılıppe'e tekrar telefr>ı etti. tesaduf Telefonu ona verır mi Allo' Sen misin7 Mıchel seni sın' görmeğe gelecek Fve*. hep avnı Paulette'ın telefonda sesi lüzu şey Nasıl istersen ovl? vap mundan fazla kuvvetlı çıktı: Paulette yanından aynHı mı' Allo, evet! Philıppe, aynldı diye cevab ver Ozur dılerım, Paulette, sizi di Ama acaba doğru mu !(*!' rahatsız ettım. Demın sıze, ne Doğru bile olsa acaba ne konuşrenk rob gıyeceğinızi sormağa u muslardı? Birbirlerine nerede ran Grındorge'lan bajka bir programcı kadın yakal.m 3, balkona çıkarmıştı. Seyrıcıler mınldanmağa başlıyorlardı: Şşşt'. Oturun!. • ** katle kontrolden geçiriliyordu; hoi Sanki fılm esnasuıda ayn oMartıne, yerine otururken, Civardaki Amerikan barlanndan kalabalık gruplarla dolu idi. tursak ne çıkar? gosterdıği cur etten do^ayı fcorkubırınde buluşmuslardı. Bırlikte Albert, elindeki iki kartı smoKocası Martıne'le kalacak, kenEkrania geçen sokağa çıktıklan zaman âdetlerıy kinlı bir gene adama Uiattı Adam, disi Phılıppe'le otuıa^ak dıye dit, dan tıtrıvordu sahne a\dınlık bır sahne clddğll di, hep orada buluşurlardı. Paulette kartlara şöyle bir baktı: duğu açıkça anlaşılıyordu ıçın, bundan ıstıfade et^i Phisoluk mavı robunu gıymıjtı. Gar Beşinci locada iki yer . Par Bır çeyrek saate vaKin bekledılıppe ın yuzunu te'k'kten geçırdı. drobundan defetmesi ıcabeden ye terde iki yer Buradan . ler Kodaman kıyafetlı birıni ara gâne renk bu idi Çünkü bu renk, Philıppe, Albert'ın şaşaladığını yıp buldular, her haıde büyuk dı Phihppe'in yuzu, aks'.gı en fazla vücudünün ne kadar tatsızlıfr var görünce araya gırdı. Kendıne gü rektordu Buna rağmen, Phjlippe üstunde olduğu gunıerdekine bensa, yüzünün ne kadar solukluğu venir bir tavırla: gene de menfı bir ;evab alıp dsn zıyordu varsa, hepsini meydana çıkanyorMartıne: Ben, banker Philıppp Da' du, geldı Hıç bir değışıklı't yadu. gens, dedı Bır yanlı^lıs var g"l' pılamıyordu Butun yeHcr tutul Bana kızdın ını? diye sordu. Buna mukabil, Martıne'm de 0 ba Bız hep bır aradî bulunm&k muştu H?ttA acele etmjyecek oPhilıppe, aksi aksi ^vab verdi: lurlarsn bu yerlerden de olarvknun da sırtlannda aynı ermin kap ıstıyoruz. Hayır! lardı Gene adam, başka işle meşgul vardı Paulette'ın âdetıydi, Mar Ne oluyorsun? Bunun uzerine, genış meımer tine nereden alış verış ederse o olmağa başlarruştı bile: (Arkası var) lmkânsız, dıye kestinp atü. merdıvene doğru yurıirlerken, Mar da oraya gıdiyordu. devu vermışlerdı? Bardan smemaya kadar ancak Pardon .. Sıze sual soruyorum, Martıne, şımdı, yalnız İncılin o yuz metre mesafe vardı O yclu cevab verın. Ismimı ışıttmız mı? Martıne, Alsuresıni hatırlamakla, alnına serın yaya yürudüler. Tanımıyorum! Israr edıyoısabır elın değmesıni ıstamekle kal bert'ın yanında gıdiyordu Plıılippe, nız kontrola muracaat edın. Martıne, kocasının bu muamelemıyordu Fredenc'uı vaktıle, La karısının gözünden kaçmjyan bır Rochelle'dekı eve yaptığı zıyaret tereddudden sonra, madam Gnn ye maruz kaldığını gorunca c,unlerdenben ılk defa o'arak t leri hatırlıyor, onlann mâmsını da dorge'a kolunu verdi. anlıyordu. O zamanlar, Fredenc, ^•Albert, bayağıca bır endişeli eda sedı «Ben banker Philıppe DarReaumur sokağındaki ^ve gejır, ıle Martıne'e: Paulette spn zamanlarda ıyi gens'ım» demışti. Adam da <Tanıonce zemin katuda madam Donadieuyu görür, onun ııiak tcfek değil, size öyle gelmıyor mu? diye mıyorum» dıye cevab verm ştı O sordu. Mütemadiyen sinirli. Üze tanımıyordu ama, MarHne kocaderdlerini clinler; 3onn ikı^ti karinde sızin çok aüfıuun'iz vardır. sını çok iyi tanıyordu Pchppe ın ta çıkar, 1 sıyan perdcli acavb t>uSınırlermi bir parça düzeltmeğe te birdenbıre yuzü sapsan jlduğımu, duarda, Eva ile karşılık'.ı yer mmşebbüs etseniz. hıddetle, kontrola doğru vuru 1uderine oturur, il«ara içerdi. Sonra, büyük ünıfDtnalarını giy ğunu gorunce âdeta muteessir olFakat kendisi doît istemiyordu, muştu sırdaş istemiyorlu, hatt* kac'm miş polis memurları arasından, Phihppe'in ne iediği işıtilmımarkizin altından geçtiler. Daha dost lstemivordu orada nâhoş bir hâdıse oldu. Ka yordu. Paulette, her zamankindan Yalnız Philippe'l istiyordu. labalık vardı. Gıriş Kartları dık daha salak, mınldanıyordu: tıne, gayet tabiî bır tavırla, kendısıne aıd bır şey gıbı, Phılıppe'ıa koluna gırdı, yuksek sesle: Bız parterde oturalım, dpdi. Bılıyorsun ya ben bır parça mıyopum. Locayı Gruıdorgelar alsınlar. Martine'in verdıği karan münakaşa edecek zaman yoktu Kalın Kadıfe perdenin yanuıa varmışlardı. Salonda ışıklar sormüştu bır programcı ka^ın, elıı.drkl cep fenerıle, onlara yol gösteriyordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog