Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

MIİJDE, BEKLEDİĞİNİZ AMERİKAN GOLD THIN' ince PAL Fraş bıçakları gelmiatlr. 5 Adedlik paketi 75 Krı. Türkiye Umum Vekili NATAN ESKENAZt Marpuççular Bareatan han. Telefon: 21571. u m h ur iyet KURUCUSUrYUNUS NADİ Çelik Lâmbah ALMAN Abdülkadir KatLTcıoglu h a p ' Kasım Gtilek Orduda mahkemeye verildi Tek taraflı anlasmalar Gülekin Başbakanın nntkmia mukabelesi ] 29 nncü j\\ sayı: 10.425 Telgrai ve mekhrt) adresi Cumhunvet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Teleioolat : Umum) Santral Numajası : İ42U8. Ya» [şlen . <!429a Matbaa. <İ429O Cuma 7 Agostos 1953 Fransada büyük grevler Başbakan grevcilere ihtarda bulundu Pans. 6 (R. a a) Fransada posta, telgraf, telefon memurlarının grevi yayılmış ve bugün devletleştırılmış müesseselerde çahşmakta olan dığer memurlar da grev hareketine katılmışlardır Komünist olmıyan sendıkalar da bu hareketi desteklemektedirler. Fransız Başbakanı M Lamıel bugün radyo ile yayınlanan bir nutkunda Fransız mılletme ve bı'hassa devlet memurlan ile umum! servıslerde çalışanlara hitab ederek şoyle demıştir: »Hukumetin halen tetkJc etmekte olduğu ıslahat projelerine karşı grev hareketleri yaratmak ıstıyenlere aldanmayınız. Bunlar bütün memlekette memurlar •• müstahdemler arasında tahrflc •dici haberler yayıyorlar. Arkas\ Sa S, Sü 5 i ı Doğuda Inamlmaz Şeyler Cöfdiııi; 1 C.HP. Genel Sekreteri, nutkuna müdahale eden bir D.P. liye ağır şekilde mukabeîede bulundu Bunan üzerine hâdise saçüstü mahkemesine intikal etti, Gülek bir ay hapse mahkum oldu ise de hâdiseye muarrızı sebeb olduğundan cezası kaldırıldı Diyarbakırda bir Hlifai tekkesinde olup bitenler Şeyhin yanından uzaklaştıktan sonra bana rehberlik eden arkadafun: «Artık sen de Rüfaî oldun» dedi ve ilâve etti: «Gördüğün Derviş Nuri gibi ileride »en de şişleri kamına tokup çikaracaksm».... Korku ile şiflere baktım. Bana olduklarmdan iki üç muli uzıın göründüler. RÖPORTAJI TAPAK: TAŞAR KEMAL Buna ister talih deyin, ister tesaduf' Hâdıseler daha Haydarpaçada trende başladı. Ondan sonr* da çorab sökuğu gıbi arkası geldi. Trene .hareketmden ıkı buçuk saat once bındım. Anadoluya giden trenlerle çok sejahat etmış olanlar. Seç gehnenn T akta kalmak % demek olacağını ivi bilirler. Ben, trene bındığımde. ıçerıde beş kışi va var, ya yoktu Koca tıen be? dakika içinde doluverdı. Nakişl» Arkası Sa. 5, Sü. 5 te azete haberlerine göre hukumet onumüzdeki seneler mahsulunu sattnak için bazı memleketlerle anlaşmalar yapmaktadır. Bir Alman ekonomi heyeti Türkiyeden milyonlarla olçulen hububat satın almayı ve buna mukabil makine ve parça vermeyi kabu] etmiştir. Bir diğer habere göre Yugoslavya ile İspanja ile buna benıer anlasmalar y apılmıştır. Bu anlaşmaların resmî vesıkalannı gormediğimiz için onlar hakkındaki mutalealanmız hâdise hakkındaki gayri resmî bilgive daBaşbakan Adnan Menderes salı gunıi son nutkunu yanmakta ve belki bu bakımdan so\ledıği Muğla D. P kongresinde eksıklık arzetmektedir; (akat pıtnsıpı malumumuz olan bu <jnlamalann bariz vasfı tek tafaflı ve muhadele esasına dayanması olduğuna gore bu noktadan lahül etmMe ımkân vardır Tiraret erbabı ve memleket iktısadhatını takib edenlerce nıalumdur ki Turkive ticareti ve ekonomisi oldukça keskin bir kriz geçırmcktedir. Aylardanberi nnrmal ithal hareketi vapılamani);. cn mubrem ihtiyaclara \erilecek döviz hulunamanuştır Halbuki geçen seneden bu seneye 500 milyon liralık bir tediye borcu intikal ettiği «fibi 1953 senesinin geçen yedi ayında da veniden iki yüz milyondan fazla bit açık belirmiştir. Boylece (eJi>e muvazenemizde 750 800 milyonluk bir açık vardır. Thraratıa bollaşması beklenen a>lara jrelineeye kadar da bn açığın biraz daha «rSofia ve eşi Habib Özdemir dün arkadaşımızla goriışürlerken tacağı tahmin edilebilir. Bnoo Türkiye ne ile kapayacaktır? Birçok yabancı Grmalar Tfirkfyedeki muşterilerine, ştmdiye k«dax alacaklannı tahsi] edenvdikleri için artık kredi yapmtyacaklarını tamim şeklinde yazmışlardır. Böylece Turkiye tiraret aleminin dışandakl kredisi raaalesef Komunistler bugün de 25 harb sarsılmıştır. Savcıhk ve Emniyet Müdürlüğü iddiayı ihbar telâkki ederek esirimizin daha mubadele Işin daha acayib tarah Türkiye tahkikata başladılar; HevbeHadadaki Seyran apartımanı Merkez Bankası karsılıçını ödçyeedileceğmi bildirdiler sahibleri avukahn iftirasuıa uğradıklaruu soyluyorlar mediği milyonlarca Tıirk lirmsını Hurrıyet Koyu (Kore). 6 ( A P tahsil etmiş ve tahsile devam etDevam etmekte olan Dumlupınar rekâtını gızlıce takıb etmekte o R ) Harb esırleruun mubadelemiştir. İstediği akreditiften vazgeçip parasını istirdad etmek istiyen dâvasının evvelkı günkü ce!s>es'n lan bir şebekenın Heybelıartada sme bugun de devam edılmiştır. lere de sıra beklemeleri tavsiye de, Dumlupmar denizaltısının kas faaliyet hahnde bulundu ju (iâva Komunistler bu sabah 25 Turk den batırıldığı, donanmamuın ha Arkası Sa. 8, Su. 4 te harb esırını daha ıade etmışlerdır. editmiştir. Bunlann lıstesı aşağıdadır: Bugunkü haüle Türkiye ithalâtı Er Süleyman Şen (1834);; Luttam olü noktadadır. İhraeata gefıye koyü, Golcük, Iznut Batıya iltica etmiş bulunan eski bir Sovyet lince; yeni kanpanya heniu başEr Bekır Sert (1373); Akçaalan lamış değildir. "Yüksek Şurası üyesinin Alman gazetelerinde kojiı. Dursunbey, Balıkesir Tıirkiyenia dünya ticaret âleEl Alı Saraç (4373); Kurşunlu, ineşrolunan ifşaatı minde itibarmı tekrar kazanması Çankın İçin borclannı, herkese Uân edllEr Ramazan Yüksel (1251); Hamiş muayyen preııslplere göre ve cıoğlu koyü, Ayancık, Sinob muntazam şekilde ödemeye başlaEr Satılmış Kulpçu (1657); îzmir tnası lâznndır. Buntm yanı bafinda Er İsmaü Erol (1499); Danakökendi ihtiyacı olan ithalâtı İçin de yu, Safranbolu, 2^>nguldak doviz elde etmesi garttrr. TanJ Türkiye bttndan sonra bir taraftan Onbaşı Talıb Yıldız (537); Kayboıcunu ödemek, öte taraftan «skal mahallesı, Şerıüye sokak, garî ithalâruu karşılamak Içtn iki Gemlık, Bursa katlı dövize muhtacdır. Er Tahsin Sarı (4945); Kesli köBu miihim ve meraklı yazı serisine bugün ikinci sahifemizde 1 yu, Tarsu», Menın Halbnki, yapüdığı Uân edllmekPeter Povoiç te olan ticaret anlaşmalan nıanleEr Receb Kum (1274); Seyidler başladık, otuyunı»! \ Arkası Sa. 8, S. 6 da Kemerburğazın Pirinççi koyunde sef bunn temln edecek mahiyette dolajan bır yabancının vaziyetı değıldir. Çttnkü bunlar muayyen şupheli gorulmüı ve kendisi devribir takım mallanmızı muayyen bir j eler tarafından yakalanmıştır. takım mallarla dejHşHrmekten Türkçe bılmiyen, fakat sunnetli Ordu 6 (Telefonlt) Kasım Gülek bugün burada siyasi bir konuşma yaparken Demokrat Partıye mensub olduğu söylenen Celâl Ergülen ismindc bir vatandaşın «yalan söylüyormn, in açagı, vaşasın Demokrat Partı» müdahaı lesine marur kalmıştır. Bunun ü' zerine Gülek bu hareketin »iyasl terbıyesizlik ve ahlâksızlık olduğu nu soylemiş ve zabıtanın sükuneti temin etmesinl nca etmıştır. Celftl karakola davet edildıği zaman da orada memurlara hakaret etmis, kendisinin Demokrat Partili olduğunu ve hepsini sürdürebileceğini 1953 ten 1954 e kadar 140 mily»n soylemış ve hakkında zabıt tutuldolarlık mal mubadele edilecek rmıstur. Bundan sonra Celâl Ergülen, Ka Bonn, 6 ( u . ) Baü Almanya sım Guleğin kendisine hakaret et Dıj Igleri Bakanhğı Türkiye ile tığinı ileri sürerek şikâyet etnü» Federal Almanya Cumhurıyeü a Arkası Sa S, Sıl 3 te rasuıda bir ticaret anlafmasının ımzalandığuu bu aksam bıldirmi}tir Anlaşmayı Türkiye adına Buyuk Elçı Fatin Zorlu, Almanya »dına Ticaret Bakanhğı daıre reıslerınden Baron Malzon tmzalaraışlardır. Anlaşma mucibınce iki BU NAS1L ŞEY? Geçenlerde açılan Yeçılköy uçax aıanı memleket 1953 den 1954 e kadar salonlarmdan bırının tavanı gördüğünüz |«küde ârızalar göstermiftır. Arkası Sa. 8, Su. g de Bu hal hayret uyandırmiftur. Tttrk Alman ticaret andlaştnası Celâl Bayaı Yalovada Cumhur Başkanı İzmit ve Adapazarında tetkikler japtı İzmit 6 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayar bu sabah Ankara ekspresıne bağlanan hususi vagonıle Ankaradan Arıfıyeje gelmıştır. Arifıyede Kocaelı Valısı Ethem Yetkiner, Kocaeli mılletvekılleri, Tumen Komutanı, Emniyet Müdurü, partıhler ve dığer zevat tarafından karşılanan Cumhur Baj kanı, otomobılle Adapatarına hareket etmiştir. Adapazarhlar Celâl Bayarı tezahüratla karşılamışlardır. Cumhur Başkanı Adapazarı vagon fabrikasıru, Zırai Donatım Kürumunu, askerî sılâh fabrıkasını, şeker fabrıkasım gezmış ve Alı Dilmen ısımli bir vatandaş tarafmdan Arkatı Sa. 3, Su. 8 de Suikasd sanıklarmdan 12 si dün tahliye* edildi Ankari 6 (Telefonla) Malatya müddeti kadar mevkui olduklarmsuikasdi davasına bugün de devam dan tahliye yolundaki vaki talebedılerek sanıklann sorgulan tamarn leri Cumhuriyet Saveılığmca uylandı. Sanıklardan 12 si tahlıye e gun bulunmuı ve mkhkemcoe da dilerek bazı hususlann tetkıki için bu yolda karar verilmlştir duruşma onumüzdeki ayın 9 una Celıe açıhnca, gizli cemiyet tefbırskıldı. kil etmek ve Ahmed Emin YalmaTahliye edilen 12 sanık, sevk nın öldürülmesine teşvik ve tahmaddelenne göre, mahkumiyetle rikten sanık Cevad Rifat Atılhahalinde, hükmolunacak ceza Arkast Sa. 8, Sü. 7 d* Dumlupınar davasında Korede 25 Tiirk Bomba taşıyan ortaya atılan iddia esiri iade edildi şüpheli bir Bulgar genci yakalandı Dünkü duruşmada bütün sanıklann sorgulan bitti? salıverilenler gayrimevkuf olarak muhakeme edilecekler Haydarpaşadaa Bâyikadaya yüzen genc 50 milyonluk istikraz tahvili üzerinde hararetli görnşmeler Şehir Meclisinin dünkü toplantısıntfa Tali bn pora il« yapılacak işleri anlartı ve tenkidleri cevablandırdı; netieede istikraz akdme Mİâhlyet veren tatanak kabol edildi Şehlr Meclisi dün olağanüstü top lantısının ikinci oturumunu yapmıştır. İlk olarak, 6124 sayılı kanunun hükümleri dahilinde Eminönü Unkapanı imar plânı, Beyatıd meydanı, Sımkeşhane T « civan, Şehzadebaşı caddesi istımlâk ve imar işlerine sarfedilmek üzere ErrJâk v» Kredi Bankasmm kefaletile İstikraz tahvili cıkanimamn» salâhiyet verilmesi haklandaki bütçe ve kavanin komısyonunun müfterek rutanağı okunmuştur. Arkatt Sa. 8, Sü. lde BERIA N SL n AI TASFÎYE EPİLPİ&I L f Kadıköy Spor Kulübu yüzuculerinden Yaşar Karahan, dun sabah Haydarpaşadsn saat 5 44 te denize dalmış ve 6 saat 17 dakika yuzdükten sonra saat 12 yı 1 geçe Buyukada iskelesme çıkmıştır Yukarıdaki resim, Yaşar Karaham Bujukadaya doğru yuzerken gostermektedir. CUMHURtYET Arkası Sa 3 Sü 5 tt BUGUN SAHİFE 10 oîan genc, durumu aydmlatmak uzere Istanbul Emniyet Müdürlüğü 1. Şubeye getirilmiştir. Ismınin Peter Povoiç olduğu anlaşılan süpheli şahıs, Bulgaristandan tam teçhizat Kanun yürürliiğe girdl, yeni Arkası Sa. 8, Su. 5 de Belediye seçimlerine kadar, Vali Belediye ile Vilayetin ayrılması Radyo Ilâvesi îç sahifelerde Kamyonlarla «Hürriyet koyü« ne getlrilen mutte&k harb eurluınden bu grup Ankara 6 (Telefonla) İstantul ozel idare ve beledıyesinın aynlmasma daır kanun yururlüğe gırmiştir. Bu suretle şimdiden &onra İstanbul Valısı yeni belediye seçim lerl yapılınaya kadar belediye relolfiılardan 1 kişi öldü, 5 i de isliğini vekâleten ifa edecektir İdare meclisi, bir intikal meclisi olarak ağır surette yaralandı bugunkü gıbı vazifesine devam eAnkara 6 (Telefonla) Bu sa decek, yalnız yeni belediye meclisi bah Elmadağ istasyonunda fecı bır ış başlayıncaya kadar îstanbul tren kazası olmuştur. Elmadağ ıs Beledıyesı huddulan ıçındekı ı!çetasvonuna Erzurum istıkametınden ler uyeleri Istanbul Beledıve mecgelmekte olan 27S3 sayılı katar, An hsıni teşkil edeceklerdir Dığer ilkara istıkametınden gelen 766 sa çelerın uvelen Beledıve mefhsı yılı katarı beklemekte ıken, istas toplantılanna ıştirak etmıj ecekler Arkası Sa. 8, Sü. 8 de dir. CKadjo Foto AJ\) Elmadağ istasyonunda iki tren çarpışlı Belediye Reisliğini vekâkten ifa edecek Gazeteler yanlış >azdılar; Super murşid.hesab \ermi}vr, hesabdaa {{üayor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog