Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Cep fener Ampullan ?,5 ve 55 voltlul* ambalajda JOCKEY AVRUPA MALI umhuri KURUCUSÜ.YUNUS NAÜİ Dunyacı Unınjjııj ALMAN Duıtılupınara dair yeni bîr iddia... Kaptan Lorentzon'un tahliye talebi reddolundu Çanakkale 5 (Arkadaşunız Ferdı Öner bıldırıyor) Dumlupnnar fa , cıası davasına bugun saat 9 30 da devam edıldı bundan evvelkı celsede olduğu gıbı duruşmayı kadınlı crkeklı buyuk bır kalabalık takıb etmekte ıdı Dınleyıcıler arasmda Isveç mahkemesı uyesı Frıtz Ste»zel de bulunuyordu İstanbul Ağır Ceza mahkemesınden gelen cevablar Naboland şılepınde mevcud bulunduğu halde bo zuk olduğu ıddıa edılen Kors Rıcorder âleü hakkındakı naıb ra Arkası So. 6. Sü 7 de 29 uncu jrıl sayı: 10.424 Talgrai »• mektub «dresl Cumhunyet tetanbul Posta Kutusu îstanbu) No 246 feleJoniıu i Umumi Santrau Numarası : 242S8. Vazı tslen : Z42S9 Matbaa. <!4290 Perşembe 6 Ağustos 1953 yazı makınelerınin eıü partısi satışa V Olym. rze<] febrıkalsrı Al. anytnın % 75 ih. yapan ci1 fabrika. klye Mübdülkadir ,U KatiT. İstanbul TürkIngiliz tatbikatı Mü?terek manevrılar Amiral Mountbalten. Turk muhribleri vazifelcrini bihakkın başardıfar, dedi Necip Fazıl Kısak mahkemede hesab verdi ^ Dünkü duruşmada SabriÇelebioğlununavukatı denizaltımızm kasden batırıldığını söyledi Avukat iddiasında, Heybeliadada bir casas şebekesinin harb gemilerimizin hareketlerini adım adın takib ettiğini de ileri sürdü üesonaerdi Dünkü Thesus uçak gemısınden 5 (a a ) Muşterek Turk Ingüız denız Utbıkatı bugun sona erdı «Kartal I» ısmını alan tatbıkatır resmî netıcelen, Malta adasjıda kııtık vapıldığı zaman açıklanacaktır. Bu tatbıkatta Amiral Mountbatten emrındekı mavı kiı\vetler Glascow, Bermuda !tru\azorlen, Theseus uçak gemısı, Che quers, Chevıot, Kıtts muhrıblen ve V?rangler fırkateynınden başka Gem | lık, Gıresun, Demırhısar, Muavenet muhrıblennden muteşekk Idı Golcukte bulunan Koruturkun ,aare ettığı veşıl kuv\etler ıse, Ikıncı Inonu ve Gur denızaltıları ıle i Kurtaran ana gemısı ve Theseus u ' çak gemısınden Kırhrerly ve 30 Seafury uçağından muteşekkıldı Yeşıl kuvvetler hedefının Ege denızının kuzeymden guneyde bulunan Dora boğazına rıcat etmekte olan mavı kuvvetlere manı olmak teşkıl edıyordu sorgusu2saatten fazla sürdü, mahkeme reisi kendisine ihtarlarda bulundu duruşmada Süpermürşidin • 3 Doğu Almanya şehîrlerinde gerginlik Fethiyede müessîf Sovyet k ı t a l a r ı ile tank birlikleri büyuk şehirlere sevkedildi Mountbatten üı be>anatı Supcrmu şıdın mahkemede soıgusu japılırken Theseus uçak gemısınden 5 (a Ankara 5 (Telefonla) Maiatya I pusu vapılııken zaman zaman rıaa ) Turk Ingılız denız tatbikatı sonunda Glasgow gemısınde suıkasdı davasına bugun de saat raretlı safahlar arzettı Cerrıl Mılh"ir b&şkanl'ğında albulunan Amır 1 Mountbatten'den 20 ve R.adar devam edıHı Bu^unku Arkası Sa 6, Su lde Arkası Sa 6, Su 5 de celse, bılhassi Necıb Fazılın soı Soldan sağa Lorenlzon, tercuman Sabrı Çelebioğlu \e a\ukatı Berlin 5 (A P.) Doğu Almanyanın Kızılordusu bugun yeni bır fırar dalgası il« karşılajmış ve deKazazede Fransır uçağının yolcularını almaga felen bir miryolu ışçılerî Amenkan yıyec»k Yunan vapurunun suvarisl ile telslzclsl Tdrk bayra^ına yardımına karşı kotnunıstler tarahakaretten tevkif edildüer fından tesıs edümış olan ablukayı sabote etmeğe başlamışlardır. Feüuye 5 (Hususi) Kazazede ğı bulunmaıruştır. Bunun uzeııne Branderboug'dakı demıryolu ışçılerı Batı Ber ıne geçmeyı yasak e Fransız uçağının mensub old^ğu lırnan memuru Yunanlı suvariye den kararnameyı hıçe sayarak 40 şirket, uçak yolcularını almak aze bır Türk bayrağı vermıştır. Suvarı kısıyı Batı Berlıne geçırmışlerdır. re lunanımıza 7 kışi" yollamıştır Yorgos bayrağı telsızcı İstomadıse | 10 gun ıç nde ıruhtac Almanlara Bunlar bır uçakla Rodosa ınmış'er, fırlatmış, o da ayru lâubalı haredag tı an yıvecek paketlenrun sayısı Yunan hukumetmden temm ettık ketle bır tayfaya atmıştır Bu sıra1 550 000 ı bu'muştur Yalnız bugun len askerî arama gemısı ile Fetda bayrak yere duşmuj ve ayak \uz bmden fazla paket dağıtılmıştır hıyeye gelmişlerdu Gemıye Tuık altında ezılmıştır. Gemıyı ve kazazedeleri gormek Bunun >arısı Batı Berhn, yarısı da bayrağı asılmadığını goren Iman memuru suvariye ıhtar etmış, fa uzer* limanda toplanan halk hfidıDr?u Berhnhlere dağ'tılmıştır. Arkotı So. 6. Sü. 4 tc Bugun Brandenburg'dan hucuma kat Yunan vapurunda Turk oa>ıageçerek Batı Berlıne gıtmeğe muvaffak olanlann savısı ablukanın cumdrtesı gunü tesısınden evvel Batna geçenlerın sayısını aşmıştır. Fakat Saksonya, Thrungıa ve Saksonya Anhalt ıle Meckletıburg oa komunıst polıs halkm yryecek maddesi almak ıçın Baü Berline g tmesme şıddetle mânı olmaktadır Komunistler aynca Amerikan yıyecek yardımına karşı propagandaya da gırişmışlerdır ve komünıst partısi merkez komıtesi Amenkan y ıyeceklennden yıyecek olanlarm oleceklerını soylemıştır Bırleşık Amerıka Dış İ$leri Bakanlığı tarafından çıkanlmakta olan Neues Zeıtung gazetesi, Sovyet kıtalannın ve tank birliklerinin yem avajclanmalara mânı olmak içm bu\uk sehır.ere sevkedılmış, clduklarını bıldirmektedır Gazeta, bu raalurraü, Doğu Amlanyadan gelen yolrulardan aldığını ılâve etmekte'''ır bir hâdise oldu Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı ile yapılan anlaşma 1953 Millî Savunma masraf larına ilâve edilmek üzere karşılık paralardan 111.400.000 lira serbest bırakıldı Hiirriyete kavuşan Türk harb esirleri Birleşmiş Miiletler kıımanfîan'ısı lnm'^rın isimlerini Tok\o 5 (a a A P » Bnltsmi} Mılletler kumandanlıgmdan bıtdınlduutıe gore, bugun Panınunıomda kuzey Koıelıler >J> aürf'an >erbest bırakılan 23 Turk e~ınnın ısımlerı sunlardır Mehmed Yas»k, Mehmed Ah ücmıı Ruen Sahm, Ah Cteman Saıaç, J^n Andıonıkvan Cemal Balcı Ah Ferah. Ahmed Yassıtaş Ah Meıcan, Durmus Ak Ah Erol Faık Kutlu, Hu =evın Kulakıl. Halıl Tutuk, Ah Ihsan Guven, Ah Tepetaş AbHulhh Bcrbas Alı Delıbas Cemal Azman Kevn Bektaş Hı'mı Adanalı, Ah Saıd Etvan \e Halıs A*kas\ Sa 3 Su ı ae İran komünizme kayıyor Molotov Ankara. 5 (a a ) Dış İşlerı lık Teşkilâtı Turkıye Öıel MısyoBakanlığı Mılletlerarası tktısadî nu Başkanı L Dayton arasında Işbırlığı Teşkilâtı Genel Sekreterı bugim Mıllî Savunma Bakanı KeHaydar Gork ıle Karşılıklı Guven Arkası Sa. 3, Su. 6 da NewYork 5 (a a ) Newsneek mecmuasında çıkan bır yazı bstının muhım meselelerle uğraştığı şu sırada Iranın vavaş vavaş komunızme doğru gıttığını tasrıh etmektedır Komunıst Tude partısının gecen av vaptığı teşkılât Eosterılerını nazan ıtıbara alan ma Molotov'un, Rusyanın iki numa kalede Başbakan Museddıgm va ko munıstlerle ışbırlığını kabul ederab adamı vaziyetine geldiği ceğı. yahud da bır mağlubıvetı ka göriildü bule mecbur olacağını ılerı suru'erek sovle denılmektedri' Londra 5 ( B 3 C ) Moskova «Iran hukumetındeki adlıye radyosunun bıldudığıne gore, Sov Arkav Sa 6 Su 6 da yet Yuksek Şurası bugun toplanmıştır. Gundemde yeni yıl butçesınrn tasdJtı ve Berıa hâdısesı mev cuddur Venlen malumata gore, Malıye Bakanı Zverev, geçen yıl AHMED TEKELİOGLU Maraş Valılıgıne tayın edılen istanbul Emhakkındakı raporunu okumuş ve bu myet Muduru Ahmed Tekehoğlu, bugun saat 9 da trenle yeni vazıfesıne sene savunma masraflarınm yuzde hareket edecektır. Tekehoğlu, dün şehrunız emnıyet erkânı ve dostları uç nısbetınde kısılacağını ıddıa etşerefıne bır kokteyl tertıb etmıçtir. Resünde, Ahmed Tekehoğlu ve mıştir. Bütçenın beşte bırı sılâhh dostları gorülmektedir. kuvvetlere aynlmaktadır. Masraf MAL4TYADA YANGIN Evvelkı akşam Malatya çaışısında bir yan 110^00 000 000 nıble olarak tesbıt Ankarada en buyuğiı 12 yaşında gın çıkmış, 20 kadar ev yandıktan sonra ateş sondurulmuştur. Malatya edılmiştır. 5 kişilik bir hırsız çetesi muhaLırımian dun uçakla gonderdığı yukarıdakı resım, yangın yerını yakalandı Fakat bJnassa nazan dıkkatı çegostermektedır. Arkası Sa. 6 Su. 6 da Ankara 5 (Teıefonlal Şehrımızın muhtelıf semtlerınde sapan taşıle camları kırarak 4 dukkân soyan \e vaşları 10 12 arasında olan 5 kışılık bır hırsız çetesi jakalanmışAnkara 5 ( T J Î A ) Salâhıyeth tır Ayru usulle bu sabah gene bır Bırleşik Amerika Moskovanın bır makamdan büdınldığıîıe gore, dukkânı soymak ısterlerken suçustu 1953 mahsulunden dışarıya ıhracı uçak kazasına dair cevabım bir v akalanmışlardır kararlaştırılan 2 buçuk mılyon ton defa daha reddetti hububatm ıkı mılyon tona yakın bır Washington 5 ( A P ) Uzakdokısmmın muhtehf memleketlere sağuda bir Amenkan uçağının Rus t'şı ıçın müzakereler yapılmaktadır avcıları tarafından duşürulmüş olBu ıkı mılyon ton hububattan 700 ması hâdısenin Ruslar tarafmdan bın tonunu Batı Almanya hukumeyapılan ızahını B'rleşık Amenka tmın satın alacağı Bonn'dakı tıcaret bugun reddetmış ve sert bır lUanla heyetımızden gelen son haberlere hâdıseyı protesto etmıştir. gore kat ıleşmış vazıyettedır Bugun Moskovava verılen notada Ispanyaya evvelce satışı yapılan yalnız uçağm mürettebatmın âkı200 bın tondan avn olarak, bu kambetlen hakkında malumat istenpanya mahsulunden 400 bm ton humekle kahnmamakta aynı zamanda bubat daha satılacağı ve bu hususuçağm ve ölmuş olmaları muhtetakı muzakerelerın musbet bır safmel bu'unan havacılar ıçın de tazhaya girdığı haber verıhnektedır mınat taleb edılmektedır Aynca, Yugoslavyaya 200 bın ton, Rusya, Amerıkan uçağının Rusya Italyaya arpa, çavdar ve yumuşak topraklan üzerınde uçtuğunu ve buğday olarak 400 bın ton Brez'lRus uçaklarına ateş açtığını ıddıa Doğuda şeyhler ve müridleri 3000 metrelik Anduk dağında yapıetmektedır Bugun Moskovaya veERO1N SATAN KADIN Eroın \aya 100 bm, Yunanıstana 50 ılâ 100 rılen Amenkan notasında Rus ıdlan âyinler, okunan ilâhiler Arab harflerile tedrisat yapan mekteblfer ımalcılerı ve satıcılan, gayet ağır bm ton hububatın satılacağına mudıalarının hakıkatlere tamamen ayceza mueyyıdelennı ıhtıva eden ye hakkak nazanle bakılmaktadır Dı1 kırı olduğu belırtılmekte ve bu neni kanuncan bıhaber gorunuyorlar ger taraftaî halen cıadi şeknde hutıceye Amenkan makamlan tarafınDun de, yukarıya resmını koyduğu bubat 'îkıntısı çekmekte olan Pakısdan yapılan tahk kat ve uçaktan muz kadın, elındekı eromlerı sat t B n \e Afsanıstanın ^T 300 ılâ 500 kurtulan bır tek havacımn verdigı mağa uğraşırken vakalanmış, hak bın ton huhııbat «stın a'mak uzere Arkası Sa. 6, Su. 4 te ızahatla varıldığı bddmlmektedir. kında takıbata Moskovada Ytiksek Şura toplantısı Bir Amerikan dergisine gore. Bakanlardan çoğu kızıllara sempati beslijen kimselerdir Tekstil işçileri kongresinde tenkidler Işçi Sıgortalarına m u r a r i a t eden veremli işçilere: «Siçortamu bu konu ile meşgul degüdir» cevabı veriliyormuş Tekstil ışçılen federasyonu kongresı dun de saat 10 dan 17,30 a kadar Emınonu Halkevınde çalışmıştır. Butçe tuzuk. sosyal yardım ve dılek komısyonlannın seçımınden sonra raporlann tenkıdıne geçılmıştır Konuşan delegeler. Iş kanununun bır ışçı çahştıran verlere kadar teşmılını ı^çı sıgoıtalan Scamınu mevzuatının venıleTnesını, federas>onun Ankaıaya nakhni ıste Arkası Sa. 3, Su. S te Nota harbi şiddetlendi soyan çoeuklar B Ü Y Ü K BİR RÖPORTAJ Hububat satışı için müzakereler Doğuda İnam1max Şeyter Cördüm! KÖY HOCASI YETİŞTİREN MEDRESEl ERDE DERSLERE GIRDİM Röportajı Yapan: Taşar Kemal V A It I N BASLIYORUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog