Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

fuânndı birinoliff kttanartk AL1İN MAVALV* ile ttltıf edilmiffir f liksmtuğ S7 t umhuriy KURUCUSU.'YUNUS NADÎ (CvnA Yüc^oy) Muhasebe OHt 1 SATIŞA ÇTKT1. Ahmet HaHi Yaşaroğlu Kitapçılık ve K.T.L.Ş. lstanbul 29 uncö jnl sayı: 10.423 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta Kutusu: tstanbu] No. 246 Teleıonlar : Umuml Santrai Numaraaı: 24298. Ya» 15leri: 24299. Matbaa: 24290 Korede harb esirlerinin mübadelesi dün başladı İlk pattidc 23 Ttttk askeri Birleşniş MiUetlete iade olunda Bunların. Korede beyanatta bulunmıyacaklan ve ancak Japonyada izahat verecekleri bildiriliyor Panmunion, 4 (A.P.R.) Korede harb esirlerinin mübadelesi başlamıştır. Komünistler Birleşmiş Milletlere teslim edecekleri ilk grupta 23 Türk bulunduğunu da evvalden bildirmişlerdi. Bunlardan sekizi halen Demir Perdeden sıyrılmış ve hürriyetlerine yeniden kavuşmuş bulunmaktadır. Mübadele. Kore saati ile sabah saat dokuzda başlamıştır. (Türkiye saati ile sabahm ikisi). Kızıilar saat başma 100 müttefik esıri vermekte buna mukabil Birleşmiş Milletlerden daha ı fazla almaktadırlar. Bir ay zarfında kızıllar 12763 müttefik esiri Biıleşmiş Millitler de 74.000 Kuzey Koreli ve Çinli esir verece^l'?rdir. Müttefikler gün' de İ400, komünistler ise t O esır iade edeceklerdir. O Komünistlerin ilk gün zarfında iade ettikleri harb esirlen arasında 70 Atıerikah 250 Güney Koreli de bulunduğu bildirilmektedir. Sabaha karşı. ücüncü parti olarak Birleşmiş Milletlere 15 sağ'am Türk askeri daha iade edilS. 6. Su. 3 de , İranda komünist faaliyeti Eisenhower, Iranın komü I nist nüfuzu altına düşmekte| olduğunu bildiriyo rahrandaki Rus Elçisi yeni teklifler yaplı I NewYork, 4 (R.) İranda komünist faaliyetinin arttığuıa dair buraya raporlar gelmeKtedir. Bır hafta zarfında. Moskoyanjı T«hrana gönderdiği yeni büviı* eiç'si Lavrantiev Musaddık'a ıki ztyaret yapmış ve elde mevcud fnaüunata göre, Kremlinden göndenlen yeni teklifleri sunmuştur. Zannedildiğine göre. Sovyetlcr İranı KOmünist tuzağına düşürmek i;in \eni bir teşebbüste bulunmaktadırîar. Bugür. Lavrentiev, Musaddık'ı evinde ziyaret etmiştir. Arkası Sa. 6. Sü 8 de~ Menturlara dair Başbakanm demeci Muğla DP. kongresinde memurlar hakkındald tenkidlere Başbakan ve Yırcalı cevablar verdiler Çarşantba 5 Ağustos Başbakan, bir munevver kütlenin ithamlar altında bırakılmasım doğın bulmıyarak böyle düşünenleri muvazeneli bir gorüşe dömaeye daavet etti Muğla, 4 (Başbakana .efakat •den arkadaşımız Mekki Said bildiriyor) D. P. kongresinde bu geceyansına kadar devam eden görüşmelerin en heyecanh safbasını memurlar meselesi tejkil etti. Ve bir iki delege tarafından söylenen sözlere genel idare kurulu, toplantıda bulunan üyelerile ve bizzat Başbakan Adnan Mendere» tarafından jiddetli cevablar verildi. Saat 11 de otomobille Avdından yola çıkan Başbakan Muğlada tezahüratla karşılandı. Bilhssa C. H. P. teşkilâtının mümessillarinin de bu törenlere katılmalan dikkati çekici bir hal almıştı. Hatti Piside 6 oklu parti filâmasının yanına, ülerinde «Büyük misafirimiz hoş geldiniz» ibaresi bulunan büyi.k bir levha da görülüyordu. îluğla Halk Partisi il idare heyeti Adnan Menderesi Yatağan kazasınrkn karşıladılar. Menderes Muğlada, parti binasından halka teşekkür ettikten sonra il kongresi de faaliyete geçti. İlk anda başkanlık divanında bir istifa oldu. Köyceğiz delegesi Osman Abay kongre başkanlığma Mükerrem Sarolun intihabmı tek Arkası Sa. 6, Sü. 4 de İngiliz filosu Dumlupınar için tören yaptı Oenizaltımızın sulara gömüldüğü nnktaya yaklasırken bütün gemiler üçer salvo ateşile şehidlerimizi selâmtadılar «Theseus» uçak gemisinden >îüfid tmşir bildiriyor 4 (a.a.) Prova hattında ağır ağır Çanakkale Boâazına girdiğimiz sırada herkes kahraman Dumlupınar gemfoinin 81 Türk evlâdı ile sulara garkolmasindan bahsediyordu. Denizaltırtuzın sıılara gömüldüğü noktaya yak lpsırken bütün İngiliz gemileri matem işareti olarak bayraklannı yanya indirdiler. Müretteb3t ve subavlar şüvertelerde hazır ol vszivetinde idiler. Birden gök ^ürültıİMİnü andıran sesler duyuldu. Ge miler üçer salvo ateşile Dumlupınara tazim vazifesini 'fa ettiler. Top atışmı müteakıb borazanlar selâm marşı çaldılar Her Türk dosrurvın kalbini elemle carptıran mahalden asır voüa avnldık Suikasd samklarımn dttnktt duruşmaları Bir sanığın ifadesi alınırken müdahalede bulunan Süpermürşide mahkeme reisi ihtarda bulundu Kasım Giilek Menderese cevab verdi C. H. P. Genel Sekreteri, iktida* sandalyesme oturanlann devlet adamı gibi konuşmaya abşama« dıklannı söyledi Samsun 4 (Telefonla) Busttn saat 1430 da uçakla şehrimize gelpn C. H. P. G«nel Sekreteri Kasım Gü lek, Vali Cemal Dinci ve Demokrat Parti il merkezini ziyaret ettL ^ Bundan sonra saat 17 d* Cum* huriyet meydanında tertib ed'len mitingde konusan Kasım Güiek, söı lerine, parti farla gözetmeksizin bütün Samsunlulara selâmla başladı, günün siyasî meselelerine kısaca temas edeceğini söyledi. C H. P. Genel Sekreteri: lAnayasaırızın ve rejimimizin baslıca prensiplerinden biri muhterem din müessesesini günlük politikaya kanştırmamaktır. Bl« dinin politikaya âlet edilmemesi, Inkılâblann korunması yolunda alınan tedbirlerde elb°tt« iktidarla beraberiz. Çünkü C.HP. l»u memlekete inkılâblar getiren v« yıllarca onu koruyan bir partiUir.» Kasım Gülek bundan sonra Bajbak'an Adnan Menderesin DenİTİide yaptığı konuşmaya temas ederek: «tktidar ileri gelenleri devlet adamı mevkiine oturdular ama, 'levlet adamı gibi konuşmaya bir türlit aiışamadılar. Denizli nutku, içinc'eki derdi bir türlü dökemiyen bir ia sanın sıkıntılı konuşması idi.» tiedi, Gülek. iktidar hatiblerinin C. H. P. yi Ikiye bölme, parçalama eayretinde olduklarını belirtti ve Bas» bakanın Denizli konuşmasında Halk Partilileri, kitabı olanlar v« olmıyanlar diys ikiye ayırd;ğını sSyledi ve: «Dünyada belki ilk defadır ki, bir devlet adamı kitab okumanm aleyhind* bulunmuîtur» dedi. Kazazedelcri aimak için bir Fransız uçağı bekfeniyor Dünkfi eeİMd* Ocman Yüksel isticvab edüirken Ankara, 4 (Telefonla) Malatya suikasdı dfvanna bugün de 1 inci Ağırceza Mahkemeıinde devam edildi. Cemil fcjilli'nin bs}kanhğında celse açıhnca sanıklardan Osman Yükselin vekili Arif Emre söz aldı. Arif Emre, müekkili hakkında açılan dâvaya Basın kanunu hükümleri dairesinde bakılabileceğini, bunun için Malatya vuikasdi dâvasından tefrik edilmesi gerektiğini soyliyerek Su hususta bir karar alınmasını istedi. Savcı başyardımcısı Cahid Uluğ, zaman kaybına meydan verilmemesi için dâvanın ayrılmasına taraftar olmadıklarını, kaldı ki Basın kanununda böyle bir dâvanın umumî hükümlere tâbi bir dâ Arkası Sa 6. Sü. 'I de Arablar arasında anlasmazlık Ekonomik mesclelerde ciddî ihtilâflar belirdiği bildiriliyor Kahire 4 (TH.A.l Siyasi müşahidler. Arab devletleıi arasında ki bağlıhğuı en kuvvetli obnssı icab eden ekonomi sahasında. nu devletlerin bir türlü anlaşamadıklarını belirtmektedirler. Bilhassa petrol meselesi ihtilâfın esasmı teşkil etmektedir. Mısır hükumeti. bu hususta bir konferansın toplanarak Suudi Arabistan ve Irak petrollerinin gelirlerinin doğu Arab devletleri arasında daha âdilâne bir şekilde paylaşılmasıru istemektedir. Şimdiye ka Arkası Sa. 6. Sü. 8 de Sehir Meclisinin dünkü olağanüstü toplantısı Bazı iiyeler, Belediyenin tanzim satısından ziyade küçik haller açmasını islediler Fevkalâde toplantıya çağınlan ıl genel meclisi dün saat 16 da reis vekillerinden Prof. Enver Berkmanın başkankğında çahşmabnna başlamıştır. Yoklamayı müteakıb gündeme geçilmiş ve gundemin birinci ve ikinci maddesini teşkil eden elli milyon liralık istikraz ıkti için makam» yetki verilmesi hakkındaki Hesab İşleri Müdürlüğünün talebi ile Cibali Kız Ortaokulu için arsa tahsisine dair Millî Eğitim M'jtfürlüğü teklifi ilgili komisyonlara havale edilmiştir. Tanzim satışlan için l O O liO. O O ralık mütedavil sermaye te«.'Sİ hakkında makam tarafından verilen teklifin müzakeresine geçı'ldiği zaman Vali ve Belediye Reisi Prof. Gökay söz alarak tanzim satış'an etrafında alınan kararlan, asnarın bu satışlan önlemek üzere yapt'ğj boykotu, istihsal bölgelerine çektiği telgraflan misallerle ızah etmiş ve şehrin 18 yerinde ve meydanlarda tanzim satışlan yapıld)ğını söylemiştir. Bundan sonra Vali, beledıye Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Fethiye 4 (Husust) Fethiye açıklarında kazaya uğrıyan Fransız uçağı hakkında aldığım mütemmim malumatı bildiriyorum: Kazaya uğrıyan uçak, Hodos üzerinden 70 mil kadar açıldıktan sonra, âni olarak üçüncü motörü geriye doğru fırlanuştır. Bunun neücesinde gövde ve kuyrukta yaralar açılmıştır. Bu sebeble uçağın yoluna devam etmesime imkân kalmadığmdan, baş piiot karaya inmek iizere Anadolu cihetine dönün kısa bir müddet uçuşa devam etmiş, fakat Fethiye körfezinde şehre 7 n.il mesafede denize inmek mecburiyetinde kalmıstır. Bu sırsda yoiculann içinde bulunan Lübnanh bir yüzbaşı. gayet eesurane bir şekilde topluluğa hâkim olup. panik çıkmasına meydan verdirmemiştir. İnsan zayiatı denize döküîdükten sonra korku ve telâş neticesinde boğulma suretüe olmuştur. Fethiye civarındaki uçak Kazası Poütika ve profesörler Başbakan Denizli D.P. kongresinde konuşurken Etimesudda yapılan askeri Kara kuvvetlerimizin Amerikan havacılarile işbirliği yaptığı manevralarda Bayar da bulundu Millî Eğitim Bakanı, D. P. iktidannın Üniversite muhtariyetine sed çekmck niyelinde bulunmadığını, profesörlerin memleket mcnfaatine ofan müsbet görüşlerini açıklıyabileceklerini söyledi Bir kaç gündenberi şehrimizde tetkikler yapmakta olan Miüî Eğitim Bakanı Rıfkı Salim Burcak dün sabah Ankaraya gıtmiştir. Hareketinden evvel gazetecilerle görüşen Bakan demiştir ki: « Büyük Millet Meclisinin, profesörlerin siyasetle uğraş.rruyacaklan hakkında çıkardığı kanun, bazı mehafilde iyi tetkik edilmediği icin bir çok yersiz söylentilere yol açaemıştır. D.P. iktidan, Üniversite muhtariyetine asla sed çekmek niyetinde değildir ve çekmemiştir de... Nitekim kanunun metin ve rubunu iyice tetkik edenler, bu hakikati kolayca kavrayabilirler. Profe sörler simdiye kadar olduğu gibi gene siyasî partilere aza olabilecek ler: memleket menfaatine olan müı bet görüşlerini pekâlâ sçıklayabile ceklerdir. Sadece. işi şahsiyete döküp fi'lî bir şekilde politika ile uğraşmıyacaklardır. Memleketin münev\'er zümresi olan profesörlerin görüşlerine daima ihtiyacımız vardır, Yerslî söy lentilerin yeeâne sebebl kanunun iyice tetkik edilmemis olmasıdır.» Yaralılardan birisinin ayagı kınlmış. diğerinin kolu ezilmış bir nigerinin kolu ve bacağı ezilmiştir. Yaralılar derhal sağlık merkezine yatınlmıs, tedavilerine de geçilmiştir. Kaza neticesinde ölenler, uçak başpilotunun isteği üzerine, sağlık merkezinde buzlanıp muhafaza ecilmektedir. Uçak şirketinin göndereceği deniz tayyaresi beklenmektedir. Uçak geldikten sonra almacak talimata göre cesedlerm nereye gönderileceği anlaşılacaktır. Kaymakam, Jandarma Komutanı, Gümrük Muhafaza Bölük Komutanı Emniyet âmiri, Liman Başkanı, Hükumet doktoru fasılasız bir surette çalışmaktadırlar. Gelmesi beklenen tayyarenin inişini sağlamak için lâzım gelen tertibat alınmıj buiustmaktadır. Yan yany» çıplak bir halde kurtarılan kazazedeler, Kızıl Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Senatör Taft'ın haleft Manevr» sahasında meteoroloji «kipi Ankara 4 (a.a.) NATO çerçe dokusda karamaa tatUkaü jrspdvesi içinde Türk Kara Kuvvetleri ile Amerikan Hava Kuvvetleri araTatbikatta R«W mnbm Oılâl smda yapılan işbirliğinin neticesi Bayar, DrrUt Bakam Odil Yarolarak Etimesudda bu sabah saat Arkast Sa. t, Sü. 6 da Am«r!kam Senat» ço&unluk baçkanlı|ına William Konwaid getirildl Washington, 4 (a.a.) Kalifornlya'nm Cumhuriyetçi Âyan üyesi William Knowland bugün Âyan Meclisindeki Cumhuriyetçi çoâunluk grupunun liderliğine se^ılm ştir. Bu auretle Knowland, r,ırl;aç gün evvel ölen Taft'ın yerini almaktadır. Cumhuriyetçiler arasında bazı kimselerin Mc Carthy'yi destekledik leri Sğrenilmiştir. Bunlar ekseriyeti temin edememişlerdir. Robert Taft defnedildi Dün Büyükdercde bir esrar tekked b«nld», I klft Cincinnati, 4 (a.a.) Se;ıator içerken yakalandı; 3 er«bı uhcHi «4* Robert Taft, ruhunu şâdede'.ek Fade ve sessiz bir merasimle riefnedilmiştir. S«ıatör, evinden bir r.iil Büvükdere Çayırbaşı caddesinde bar edUmls, Emniyetç* gcrekli ted uzaktaki yeni mezarhğa gömülen Çayırbası hanında gece bekçiliği bir alınarak takibe geçilmUtir. Dün Çayırba» haru civarına gi ilk ölüdür. yapan Rüstu Tetiğin esrar tekkesi Arkası S. 6, Sü. 3 de işlettiği, esrar ve bıçak sattığı ih Büyük Bir Röportaj Doğuda inanılmaz şeyler gördüm! YENİ TİP ÇÖP KUTULARI Csddeiere yeni sistem kapalı çöp kutuları konulmaktadır. Kutuların küçük bir temasla açılan kapaklan otomatik olarak kapanıyor. Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gökaym son Amerika seyahatinde bu kutulan pek beğendiği ve İstanbula döner dönmez yeni tip çöp sepçtlerini fabrikalara sipariş ettiği bildirilmektedir. Resimde yeni jöp kutucu gorulmektediı. Fraıısada grevler başlıyor Başbakan, m&H durumun düzeltilmesi için «ıta tedblrler ahnacağuu açıkladı Paris 4 (R.) Fransız BaşbakanıLamlel bugün radyo ile millete hitab etmi^ ve memleketin kal kuunan, bütçenln muvazenelcndirilmesl İçin herkesin f.dakârlık yapması lâzım geleceğini BÖylemi?tir. Hükumetin almakta olduğu ban tasarruf tedbirleri, grevlere yol açmıştır. Başbaksn, bu grevlerin mtmleketi felâkete götürebileceğinden de bshsetmiştir. Hükumetin, malî durunru dözeltmek için aldığı ban tedbirlerden zarar gördüklerüü iddia eden Fransu çarabçılan da resmî makamlara karçı nümayi^lere devam etmektedirler. Bunlar, yarın ak" şama kadar şarab bölgelerinde yollara barikadlar koyacaklardır. Bu barikadlar üzerine de şu levhalar yerleştirilecektir: •Sabredin, beklerken de güzel sarabımızdan İçin, paıaüz dağıtıyoruz.» Cezalar arttıktan sonra yakalanan eroînciler 3 O metrelik Anduk O O dağındaki ayine nastl iştirak ettim? Cuma Günü Başhyoraz Röportajı yapan: Yaşar Kemal BANDO ZİLİ USTASI Liraanırruii ziyaret eden İngüterenin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Monntbatten'e iki zil hediye edildiğmi yazmıçtık. Yukandaki resimde, zilleri imal eden sanatkâr Ömer Rüjtü s;örülmektedir. (Buna aiâ yazivı 2 nci sabifemizin 8 inci sütu buiacaksuuz.), Büjükderede biıMİan etrar tekktsuıde \ akalanaıılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog