Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Dünyada bagta geletı AMERİKAN PHILCO Dolablan Gelmiştir. Ttirkiye Uraum Mümessili: PHİLCO TÜRK Ltd. Ort Buz Beyoğlu Hamalbaşı 10, İngiliz Sefareti karsısında NEA AGORA yanında. Telefon: 44256 umhurıyet KURUCUSUrYUNUSNADİ ^jt » ı * TONFUNK Radyoları GELMIŞTİR. Çelik Lâmbalı ALMAN Abdülkadir Memişoğlu Katvcıoğlu han İstanbul 29 uncD yıl sayı: Teigrai ve mektub adred: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar : Umuml Santral Numaraa : 24298. Vaa Islen : 24299, Matbaa: 24290 Başbakanın Denizli C.H. P. lilerile bir hasbıhali Dünkö dnruşmada mahkeme salonu ve sanıklarm ifadeleri alınırken Malatya suikasti sanıklarının muhakemesine dün başlandı Duruşmada Hüseyin Üzmez, suikasd hâdisesini anlattı ve sorguları yapılanlar, gizli bir toplantı olmadığını ve bu hususta hsrhangi bir karara varılmadığını söylediler muhalefet partisi mensublannın sorduklan sualleri cevablandırdı Korede esirlerin Nenderes, samimî bir hava içinde mübadelesî İlk harb esirleri yann değiştiriliyor Munsan 3 CA.P.) Birleşmiş Mılletler Komutanhğı çarşamba günü başlıyacak olan esir mübac'elesinin bir provasını yapmış ve 1S0 Arkasx Sa. 7, Sii. 5 te DJ*. nin Denizli kongresinde Başbakan ve Bayındırlık Bakanı konuşmalan takib ederlerken mışlerdi Genc il başkarunın partilerarssı faahyetlere dair sbzleri ıse Demokrat çevrelerinde mernnunluk uyandırmış ve Başbakanın konuşmasmda hususj bir yer almıştır Adnan Menderes, Aydına hareketımızden önce bazı mılletve | killerile C. H. P. merkezine gitti. ( Kahveler içüip şekerler ve şurublar .krarn edıJdıkten sonra, C. H. P. il başkanı Başbakana şunları ^oy'sdi: Arkası Sa. 7, Sü. 7 de ' Fmekülerin gelir vergisi u son a>larria emckli dul ve vetim nnaşı alanlann btı\uk bir kısmı hastanelere muracaat ederek çalı^amı>arak lıalde olduklarını tıbbi rapnrlarla tevsik cttirmektedirler. Bugun hangi hastancje sjidilse birçok ihtiyar erkck ve kadının muajeııe sırası beklemekte olduğu gorulür. Bu mua>eneleım sebebi C. Savcına* ayRİaıı ywd« he şudur: Olbabdaki kanunun 1951 vılı başındanberi istisnasız olarak 7, M . 1 i* Sanıklardan siiper murşid Ntcib Fazıl ve Cevad Bifat Atılhan Arkmm tatbika konulan hukumlerine göre emekli. dul maaşlarının ayda 7S liradan fazla kismından gelir vergisi kesilrnekte idi Birkaç ay evvel nasılsa bu hükmun bir istisnası olduğu ve çalışamıyacak halde bulunanların maaşlanndan gelir vergisi kesmeğe mahal olmadığı anlaşılmış ve bu halde bulunan binlerce emekli, dul ve vetim hastaneleı e başvurmuştur. Yapılmış olan bir hatânın yanl Üçlü paktın imzasının jıldönürnahalsiz vergi kesilmiş olmanınmünde yapılacak festival, Türk, tashihine imkân verilmesini ve Yugoslav ve Yunan talebe bundan sonra böylelerinden vergi federasyonlan tarafından kesilmemesini memnuniyetle karhazırlanacak şılanz. Ancak bu mevzuda iki yanlış noktaya elkoymak istiyoruz. Fethiye 3 (Hususi) Bugün liAnkara, 3 (a.a) Geçenlerde manımıza 5 mil mesafede bulunan İstanbulda toplanan Dünya UniBirincisi mevcud kannn hükmiiKızıl ada fenenle Çamhbuıun arasın nün tatbikına aiddir: versiteler Servısi Wus kongresine da Fransız havayollanna aıd ConsBugün ealışamıyacak halde oıştırak etmış olan Yugoslav ve tellation (Air Franc) tipi dort molanlar hakkuıda rapor veren basYunan Millî Talebe Federasyontörlü bir yolcu uçağı denize mectanekre. Sağlık Bakanlıgı, Maliburi inis yapmıştır. Romadan Bev lan ile Turkiye Mıllî Talebe Fe>enin arzusu üzerine, bir tamirn ! ruta 8 mürettebat ve 37 volcusüe derasyonu arasında yapılan gögrindererek muayene raporlannın gitmekte olan uçağın ani olarak rüşmeler sonunda Ankara paktının yalnız muracaat sahiblerinin hali münasebemotörlerinden biri ârızalanarak kop imzasmın yıldönumü tıazır durumlanna münhasır olmabir nruştur. Bunun üzerine uçağın pı tıle şubat ayında Ankarada sını, yani evvelce de çahşamıyakrtu büyük bir soğukkanlılıkla u festival tertıbine karar verilmişcak halde bulunduğuna dair rapoçağı su üzerine indırmeğe muvaf tır. ra kayıd konulmamastnı emretfak olmus ve denize inmesile par Arkası Sa. 7, Sü. 6 da miştir. Aynı emre göre haksız keçalanan uçak bir müddet sonra bat silmiş olan eski vergilerin iadesi mıçtır, içüı ancak 951 den evvel emekliGece 230 sıralarmda vuku bulan nin çalışamıyacak halde olduğubu faciaya il kolarak sabaha karşı, na dair bir hastaneden rapor alKızılada fenerinde buiunan fenerler mış olması lâzımdır. memuru Durmu» Arıkan şahid olmuş ve derhal hususî motdnle kaBu emirdeki mantıksızlık barizza mahalline yetifmiştir. dir. Hiç bir alü kimse ileride kendisine lâzun olacak diye bir hasKa2azedelerden 9 u süratle motöre alınarak hareket edilmU. diğer taneye müracaatle maluliyet raporu almaği düşünmez. Bizde en CELÂL BAYAR ANKARAYA GİTTİ Cumhur Başkanı Celâl Bayar kazazedeler fener bekçisi Ahmed, ağır hastalıklar için bile daima dün öğleden sonra laat üçe doğru Yalovadan şehrimize gelmiş ve ora Mustafa ,kâtib İbrahim tarafından| doktora muracaat edilir ve hasta dan» Yeşilköye giderek saat 17 de uçakla Ankaraya hareket etmiştir. gümrük motörile kurtanlmışlardjr Arkası Sn. 7, Sü. 4 te nelere münhasıran bîkes olanlarla, Resim, Cumhur Başkanım tayyareye binesken göstermektedir. bir resmi daireden sevkedilenler gider. Onun için 1951 de çalışaraıyacak halde bulunan biitün emekli ve dullardan kesilmiş olan gclir vergilerinln bu emirle iadesi ünkânsız hale getirilmiş ve haksiz bir cibayet, sırf hazineyi korumak gayretile muhafaza edilmiş olacak tır. Halbuki devlet bir adamı: Ankara 3 (Telefonla) Mal.itya suikasdı davasına bugun oğ!eden sonra Ankara Bırınci Ağır Cxza mahkemesinde başlandı. AJlive bınası fevkalâde gunlennden birinı vasıvordu Saat 12 ye doğra. Ad liye Sarayı sıkı bir emniyet kordonu altına alınmıstı .Mahkeme salonunun bulunduğu bölme ise polis ve jandarmalardan müteşekkil bir kaç kordonla çevrılmişti Salona sadece davetliler alınıvordu On sııalar basm mıimessillerıne, sağ ve soldaki yerler Ankara Barosu avukatlarına ve arka sıralar^rla davetlilere tahsig edilmişti. jsaat 13,30 da Cemil Millinin bafkaalığında, Zeki Kumrulu ve Atillt Yurda kul dan müteşekil hikimler heyeti yer lerini aldılar. ""• Bir Fransız yolcu uçağı Fethiye civarında denize diiştü Avdın 3 (Başbakana refakat •den arkadaşımız Mekkı Said Esen bıldiriyor) Başbakan Adnan Menderesin bu sabah Halk Partisi Denizli ıl merkezine yaptığı aezaket zıyareti sırasında cereyan eden goruşmeler bir çok bakımlardan manalı olmuştıır. Dun de bildirdiğim gibi Ha'.k Partisinın il idare heyeti, Başbakanı Saray istasyoAnkar» 3 (Telefonla) Malatya nunda karşılsmışlar, Belediyeyi suıkasdi davasıle alâkalı olarak An de zıvaret ederak ho^ geldin, dekara C. Savcısımn hazırladığı iddianame dun sanıklara ve avukatlara tebliğ edilmiştir. Bu iddianameye göre, sanıkların başlıca şu suçlardan dolayı cezalandırılmaları istenmektedir: Lâikli|K aykırı olarak dinin veya dmî hissıyatın, dince mukaddes tanılan jeylerin âlet edılmesi suretıle devletın temel nizamlarını dinî esas ve ınanclara uydurmak veya Arkası Sa. 7, Su. 3 de Ankara Savcısımn iddiananesi Valinin dün yaptığı basm toplantısı Profesör Gökay şehrin yol, sa ve imar ijleri hakkında izahal verdj yapılacak festival Ankarada FİLM YILDIZI ŞEHRİMİZDE Almanyanın en tanmrmş gwc f'm yıldızîarından Erika RemberE, tanmmış rejisör asıstan'ardan Alexander Badal :1e bırhkte c'un s^at 15 30 da uçakla şehnmıze Eelmıştir. Enka Remberg ıkı gun soma rpnkli çevrilmesine başlanacak olan «Nılgün» fılminde başrolü alacaktır. Resımde, fılm yıldızı^ıçaktan ıneıken şörülmektedir. İranHa Kazada 4 kişi öldü. Diğer yolcu ve mürettebat fener vc gümrük motörlerile kurtarıldılar Çanakkale dâvası Dün Ağır Ceza mahkemesinde İngiliz gemi kurtarma. mütehassısının ifadesi alındı Çanakkale davasıle ilgiü olarak dün Ingiıiz gemi kurtarma mütehassısı Rees'in şehnmiz Ağırceza mahkemesinde yeTİden ifadesi almmıştır, Ingilız mütehassısı, aynca, harita üzerınde Naboland ile Dumlupınann seyırlerini de çızmiştir. Mütehassısın ifadesi ve harita Çanakkale mahkemesine gonderılmiştir. Amerikalı yüzücii Çanakkale boğazını da yüzerek geçti Belediyenin çıkaracağı 50 milyon liralık tahvil Vali Prolesör Gökay gazetecilere izahat verirken Vali vı Belediye Reisi Prof. Gök ay, dün Büyükdere Fıdanlığında bir basm toplanüsı yapmıştır. Prof Gökay, bu yıl elde edilen yedi milyon lira tahsilât fazlasırun dört milyon lirasmın ana trafik yollarınm açılmasına tahsis eedildiğini söylemiştir. İstanbulda ana davanın yol oldu ğurta işaret eden Vali ve Belediye Reisi, şehir yollarının mütemadî tamıratı için iki milyona yakın, ilçelerde halk dilekleri olan yolların ınşaatı için de geniş ölçüde tahsisat ayrılmış olduğuna, KÖprünün du i balarımn tamir veya yeniden yapılacagına, Dolabdere yolunun bir Arkası Sa. 7. Sii. 5 te Şehir Meclisi parti grupu dün saat 17 de toplanmıştır. Toplantıda Belediyenin çıkaracağı 50 milyon liralık tahvil mevzuu gorüşulmüş, bu hususta üveler arasında fikir teatisinde bulunulmuştur. Genel Meclis yarın saat 15 te fev kalâde bir oturum yapacaktır. Bu oturumda bütçe fazlası olarak tahakkuk eden 7 m'lvon liralık gelirin hangi ı^lere tahsis olunacağını muzakere edesektır. Büyük Bir Röportaj Sen artık çalışamazsın! diye tekaiid etmekte olduğuna göre tekrar ondan: Çahşamıyacak halde misbı? Bana rapor getir! Demesi emeklilik mefhumile tezad teşkil eder. Binaenaleyh altmışmi doldurmnş her emekli ile biitün dullar ve yetimler hiç bir vesikaya tâbi ohnadan gelir vergisi ödememeli ve eğer bir yerde çalıştığı sabit olursa o zaman vergi kesilmelidir. Evvelce haksız tahsil edilmiş olan vergilerin iadesine gelince; bir hastane heyeti tıbbiyesinin «Bugiinkü hali bedeni ve sıhhisine nazaran 1951 de de çalışamıyacak halde olduğu» hakkında vereceği raporlan da muteber addetmemekte bir isabet yoktur. Bir eli kesik. CUMJrTURİYET Arkan Sa. 3, 5u, 5 X» DOĞUDA İNANILMAZ SEYLER GÖRDÜM! Arab harflerile tedrisat yapan mektebleri ziyaret Carlos Ritter Çanakkale 3 (Telefonla) Amerıkanın tanınırut milyonerlerinden 61 ya$ındaki Carlos Ritter bugün Çanakkale Bogazını yüzerek geçmiştir. Yüzücü. saat 11 de noter ve çok kalabalık bir halk huzurunda Eceabad ilçesinin yakınındaki Çam burnu mevkünden suya dahnıştır Rüzgâr ve suların oldukça kuvvetli olmasına rağmen Ritter muntazam hamlelerle mesafe almış ve 1 saat 16 dakika sonra karşı sahile çıkmış tır. Ritter vann aksı ıstıkamette bir yüzme tecrubesı vapacaktır. Rıt Arkası S*. 7, Su. 5 te KÖy hocası yetiştiren medreselerde derslere iştirak ettim Doğuda şeyhler ve müridleri, 3000 metrelik dağlarda 1500 kişinin iştirakile yapılan âyir»îer, okunan ; 'âhiler Bir Kaç Gttne Kadar KRALLAR VE lAJUFTAJKLAIU,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog