Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURlYEt 31 Afasfas MIZLERİNPftl SEVGİVESADAKAT i Meşhur BÜSSÎNC ağır hizmet kamyonlanndan mah dud bir parti yoldadır. Sıraya girmek için acele ediniz ^** T v i r k i y e U m u m î tthalâtçısı BIRMAK TICÂRET A. 0 . Taksim Tarlabaşı Cad. 72 Telefon: 42398. Telgraf : MOTOBÜS. KARS ERIMİŞ SADEYAĞIMIZ Karsın h«riıs rnek sutundep olan Kars erımıs, yagımız butün yağlara tercıh edılır. bır tecrube edmız KARS ÇİFTLİGİ Mısırcarşısı No 16 Tel 25126 Yardımcı Bayan ARANIYOR Mımari resımden anlar vazıhanede calısacak bır bayana ıhtıyac vardır Muracaat Y Mımar » KADRI EROĞAN 40423 Beyoğlu han îstıklâl Cad 64/4 Kiralık Bodrumlu Mağaza Tepebası Bahçesı ve Komedı Tıyatrosu karsısında tram\ av caddesınde bılhassi banka veva acenta aıbı muesseselere elvens'ı bodram katı ıle beraber genı« bır dukk n kıabk'ır Mupcaat Telefon 20039 Arazöz Ahnacaktır Ceyhan Belediyesinden: Beledıyemız ıtfaıyesı ıçın ikı buçuk tonluk bir aded arazoz ahnacaktır Isteklılerın teklıf mektublarını, kataloğlan ıle bırlıkte 8'9/ 953 salı gunune kadar beledıyemıze göndermelerı üân olunur (13573) INSAAT ILANI Ereğli Kömürleri İsletmeleri Genel Müdürlüğündenî 1 îşletmemızm Zonguldakta Gelık bolgesının Karadon mevknnde vaptıracagı 2 ncı kısım sosval bınalar insaatı kapalı zarf nsulu ve vahıdı fıat esası ıle eksıltmeye konulmuştur 2 Bu ınçaat ıçın ısletmemız tarafmdan verılecek malzeme eksıUme dosyasmm hususî sartnamesınde yazılıdır 3 Bu ısın tahmın edılen bedelı 2 492 956 32 lıradır. 4 Muvakkat temınat mıktarı 88 500 lıradır. 5 Eksiltme evrakı 50 lira mukabılınde: Zonguîdakta E K I Inşaat Mudurluğunden; Ankarada Etıbank tnşaat Mudurluğunden: Istanbulda Etıbank Şubesınden temın edılebıhr 6 Eksıltmeve ıstırak edeceklerın ıhale gununden uc gun evveline kadar ısletmemız ınsaat mudurluğune muracaat ederek ehhyet vesıkası almaları lazımdır. 7 Eksiltme 4 eylul 1953 Cuma eunu saat 16 da Zongul dakta ısletmemız ınşaat mudurluğu bmasında yapılacaktır 8 Teklıf zarfları «ksıltme şartnamesıne gore tanzım edilm s olarak ıhale gunu saat 12 ve kadar makbuz mukabılınde ısletmemız başkâtıblığıne teshm edılrms olacaktır. Postada vâkı olabılecek gecıkmeler nazarı ıtıbare ahnmaz 9 Isletmemız vesıka verıp vermemekte ve ıhaleyı vapıp yapmamakta tamamen serbesttır (13188) !9fT Banka ve İş Sahiblerine Galatada, pivasanın 15 yerı olan FERMENECILER caddesınde ve sahılde BANKA \ e TICARÎ muesseselerın ihtiyaçlarına elverislı buvuk MAĞAZA, DEPO ve YAZIHANELER daire hahnde veva ayrı avrı kiralıktır Muracaat: Tel 40046 ÖX»VOL En yiiksek randımanh bataryalar. OXIVOL Akümülatttrleri SAN SE8ASTIAN • Sçain Apartado 152 (Telegr. : "Oxivol") Beden Terbiyesi İstanbul Başkanlığındatı: 25 agustos 1953 tarıhuıde ıhaleye çıkarılan 14140154 lıra keşıf bedellı Beylerbevı spor sahası lokalı ınşaatmın mezkif aunde yapıl,n kapalı zarf eksıltmesı lâyık hadde gorulmedığınden, 3 e\lul 1953 Peşembe gunu saat 15 te yenıden uhaleye çıkanlacaktır Bu ışe a'd şartnamenın mesaı saatı ıçınde hergun bolge merkezınde gorulebuecegı ılân olunur (13393) Kocaeli Vilâyetinden: 1 Geyve kazasının Geyve Bayat yolunun 0x8006x000 kı (ometrelerı arası stablıze yol yapımı (20114) lira 47 kuruşluk keşfı uzerınden açık eksıltmeye konulmugtur *•••*' 2 Dıalesı eylulun 14 uncu pazarteei günü saat on beşte vılâyet daımî encumenınde yapılacaktır. 3 EkMÎtmeye ıştırak için tabl gunleri hariç ıhale tarıhınden en az uç gun e\vel dılekçe ıle Vtlâyet* müracaatle yeterlık belgesı alınması şaryjır 4 Eksiltme evrakı Vilâyet Daiml Encümen kalemınde gorulebılır 5 İsteklılerm (1508) lira SS kurugluk geçici temınat mektubu veya makbuzu 953 yıh Tıcaret Odası vesıkası ve yeterlık belgesıle ıkınpı maddede yazıh gun ve saatte Vüâyet Dıimi Encümenıne muracaatlen (13577) KAOIT usrvnot KAYAM E K S İ L T M E ILÂNI N A CAR Saatlerinin En son modellerı gelmı^ür Saatçılerden ısrarla ıstejmz LONDRADA Ingı ızce ve baska lısan ogrenınız London Schools of Englısh 2021 Prınccs St Hanover Spuare London W I Butun ımtıhanlap. hazırlık butun sene acık kurslara ıstenıldıeı zam?/ı baslanabılır BIR ECZACI AHNACAKTIR Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğündenî 1 Muessesemız hastanesı eczahanesınde ıstıhdam edılmek uzere bı» eczacı alınacaktır 2 Talıblerden asgarî bes senelık eczacılar ve devlet hastanelerınde veya saır resmi hastane eczahanelerınde çalışmıs eczacılar tercıh edılir 3 Talıblerın tahsıl vesıkası. hizmet belgelerıle en geç 7 9 953 tarıhıne kadar Muessesemıze muracaat etmelerı (13522) 2 Ton Kınakına Kabuğu Satın Almacak Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: Türk Kodeksındekı evsaia tamamen uygun olmak sartıle ıki ton cECORCE DE «aUlNOUINAs satın ahnacaktır Hususi şartnamesıne gore hazırlanacak kapalı zarf teklıf mektubları 28 eylul 1953 gunu akşamına kadar Ankarada Kızılav Umumi Merkezınde bulundurulmalıdır Şartname Ankarada Kızılay Umumi Merkezinden ve Istanbulda Kızılay Satıs; Deposundan temın edılır FABER CRSTtU IPEKIŞ Bursa Dokumacılık ve Trıkotaj T A Şırketmden 1 Eksıltmeye konulan ış Şırketımızın Bursa faorıkasında takrıben 2 500 metrekare catı ve pencere tamıratı 2 Eksiltme şartnamesı ve buna baglı krokıler şırket merkezı Sultanhamam No 124 ten ve Bursada Fabrıka Mudurluğunden bedelı mukabılınde temın edılır 3 Eksiltme 9 9 953 Çarşamba gunu saat 11 de şırket merkezınde kapalı zarf usulıle yaoılacaktır 4 Eksıltmeve gırebılmek ıcın 10 000 lıralık muvakkat temınat verılmesı ve 953 yıh Tıcaret Oda:>ı vesıkası ıbraz edılmesı lazımdır 5 Isteklılerın kapalı ve muhurlu olarak teklıf mektublarını en geç 3 uncu maddede '.azılı saatten bır saat once S'rket Mudurlugune makbuz mukabıh vermelerı lazımdır Postada olan gecıkmeler kabul edılmez 6 Şırket ıhalejı yapıp yapmamakta v^.a dıledıg şekılde yapmakta serbesttır Toptan satış ycri ABENİ Kırtasive Eji Postane Cad. 49. KİRALIK Bolu Valiliginden: 1 Akcakoca kazasından 75208 67 kurus keşıf bedellı ve 954 vılına carı merkez ılkokul ınsaatı kapalı zarf usulu ıle eksıltmeye çıkarılmıştır 2 Eksiltme H/9'953 cuma gunü saat 15 te Bolu Hukumet Konağı ^çınde Vılavet Daımı Encumenınde yapılacaktır 3 Geçıcı temınat 5640 lıra 65 kuruştur 4 Bu mşaata aıd kesıf evrakı ve projeler her 2un mesaı saatlerınde Bolu Mılli Eğıtım Mudurluğunde gorulebılır 5 Eksıltmeve ıstırak etmek ıstıyenler en az tatıl gunlerı harıc uc £un once valılık makamına müracaatle Bayındırlık Mudurluğunden veterlık belgesı ıstemelerı ve dılekcelerıne varsa benzerı ıs vaptıklarına daır ısı vaptıran daıreden venlmıs belgelerı eklemelerı lazımdır Bu tarıhten sonra yamlacak muracaatler kabul edılmıjecektır 6 Isteklılerın 953 yılında Tıcaret Odasma kayıdlı olduklarına daır belgelennı teklıf mektublarına eklemelerı lazımdır 7 Eksıltmeve gıreceklerın 2490 sayılı kanunun 32 ncı maddesı gereğınce hazırhyacakları teklıf mektublarını eksiltme saatınden bır saat evveline kadar makbuz mukabılınde Daımî Encumen Baskanlığına vermelerı sarttır. Postada *ac^k spoıkneler nazara alınmaz (13544) İmalâthane Ayvansarav cıvarında elektrık cereyanı mevcud bır bına kiralıktır Telefon 21064 EN VERİMLİ CALIŞMA SAATLERİDİR! c Yünipüği Satılacaktır: Defterdar fabrıkamızda mevcud muhtelıf cıns ve nuraarada 19 ton kad^r ştravgan yun ıphğı satılacaktır Isteklılerın bu ışe aıd şartnameyı gormek luzumlu ızahatı olarak temınat yatırmak ve teklıflerını vermek uzere 10'9/953 Peışembe gunu saat 16 v a kadar Muessesemız Yunlu Şubesı Mudurluğune muracaatlen rıca olunur Muessesemız, satışı yapıp yapmamakta serbesttır Sabahları yiyeceğiniz ARI BİSKÜİLERİ «neıjinizi arttınr. Ç ü n k ü 10 adet yani (100 gram) ARI BİSKUISINDE420 kalori vardır. Halbuki 10O gram ekmekte ancak 170 kalori vardır. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi HALİS TAZE SÜTLE YAPILMIŞ Millî Saraylar Mudurluğunden: DESINATOR ARANIYOR Mimari nroie ve detav cizen askerlifinı \apmıs tecrubelı bir desmatore ihtıyac vardır. Muracaat Y Mımar KADRI EROĞAN Beyoğlu Han îstıklâl Cad 64/4 Tel 40423 1 Mılli Saraylardan Dolmabahce Sarayının bahçe çevre duvarlarında vaptırılacaeı ılân olunan sıva ve badana tamıratının eksıltmesıne talıb zuhur etmedığmden 2490 sayılı kanunun 43 uncu maddesıne gore eksiltme 10 gun uzatılmıştır. 2 Ikıncj eksiltme 7 eylul 953 pazartesi gunu saat 15 te Dolmabahcede Saraylar MudurluSu bmasında yapılacaktır 3 Kesıf bedeh 6937 lira 34 kurus olup muvakkat temınatı 520 lıra 30 kuruştur 4 Eksıltmeye gırecek olanların mezkur gün ve saatte muvakkat temınat makbuzları Tıcaret Odasının 953 yılı kayıd belgesı ve istanbul Bayındırlık Mudurluğunden alacakları yeterlık belgesıle belırlı gunde komısyona başmırmaları ılân olunur (13583) Mataş Tkaret T, A,Ş< Tel. 44996 Eski Yolcu Salonu karşısı Tahır han kat 1. Tt!s'iaf ŞUBE \c ALLMALAR1 • : ANKARA : KICŞLHIR Mataş Ticaret T A 5. ADANA : Mataş ricaret T.A Ş. KONYA AKSARAY Kardeşler Tıtarethanesı MERSIN CEYHAN Mahmut Ta>Ian \e Ort SAMSUN : DÎYARBAKIR Iitnrn Kaıdeslcr : . sn AS A Hamdi Frmen ESKIŞEHIR TEKIRDAĞ IZMİR M Alı icjenoglu URFA : Necati Uzel KIRIKKALE : VAN : KIRKLARELl • Sevket Onat YERKOY "\T\S\\ Osınan >c Ibr^hıra Ak< c Mı.ml Kuıukaımagan Caıılı \c Mcı/e ogullaıı \t\/at Ceırahuglu VuıadulUı Hıısc ın So\uer Dogu Koüektıf Şirketı Enver Pcrıhanoğln Mclımet Aıslan BİSKÜİLERİ HERKESIN. HER YAŞTA SEVE SEVE YIYECEĞİ YE6ÂNE A 27 BİSKÜİDİR. Sırkecı. Mımarvedad Caddesi No. 26 Tel. 22615. istanbul.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog