Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Kocaelide mey va bol, fakat Erikler sokağa döküldü, spftali ağaclan meyva fcolluğundan çatn çatır fınldı: büna r a & r n e n rstanhullu gcne meyvajn nahalı yiyor a S Kocael, bir meyva bölg, si * r D^rmenderenin ftnd.fc. T a v . cavU5 Ü Ü l ; ,V. ; rw kt &uu iî.tesadufeb.rakmfym.Saatç.n, dan mutlaka Movado «teyiniı Movado fabrikalannda imal edilen saaüer dünyanm en ha«a S saatlendır. Movado saatlerimndak'Ui* tesadüfi dejildir. Zira saatJer imal edUdikten sonra W un moddet mutehass^lar taraf.ndan kontrol ve müşahedeye tabi tutulur. [şte bu şartlar altmda i m a | edilen Movado Hakıki bir dakik saat olarak p.ya^aya arzedilir tn îu^7, u *"«!,„ S »nK»r annudu l e «et. raviha ha I fe'>!nnm,van hir nefasettedir Homen demlobılir ki. Kocaelide lkİ Sshil b "™ halk. meveeçinırpktedir Busen a b o W u r R r sokaklara dökülmüşSeftali ajjadan. mevva bo lludan. çatıp çat.r kmlnu,tır Sabanca elrrMtanm a S a c l a r v jnemektedir ama. bu bollufta bu * hu sene m 6 W a i i« a ^ hsil, •« acı dusunmektedir. trtannul H»l.ne sonderilen Kocaeli m e y v f l •an. Satılmıyor» kavdile yok M hasma venlnektedir Bu s 'er 5 ile 10 kurus. k i r a z l a r £ J kurus armudiar 2030. 5eftaliltr U a r a s m d a l; ^ sat,l m ı ş t l r . a. T;tanbu! halfa bu oevküosunu k a < : kuru ş t a n v e . vana yakıla. edip mevva s,zmevaH * ;$ Mütehassıslann kanaatine göre cilt bozukluklarının «ya* sabun çorap, mendll ve kirli çama»"Mar Içindir. B ttepmevsimd' CRİPİN Mideyi bozmaz, kalbl ve böbrekleri yormaz. »an mütevellit baş a ğ r ı ı a n . na kar91 Gripin faydaüdır. Kıninli Cripin, baş, diş «ğnlanmve bayanlannmuayyen zamaolardaki sancılarını süratle teskin eder. BAŞARI İLE KULLANILIR! iyi sabun kullanmamaktan «leH gelmektedir! Puro Gençlik, uuzenik v« Cı sabunudur. BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKILU Kalendoplan TİPl Saat.dakika ve saniyeden maada otomatık olarak günOn tarihîru gösterir. Donyada en fazla ra£ bet gören saattır. MOVADO # me\rvarı!an rflKjrn mufavassıtUrm elind lıkca hu dunım değisemez Ciin kü, mü<=tah=iHr, u • lrl nfmen bepsî Kijtun sene bu mutevassıtlann pp ra y a r d ! r m ] e i h t l v a c . 1 a n n ı t e m . n f ai mpkte ve onlara horrlvı bulunmsktadır Bu itiharla. mü=t=h=ili < ~ 'an kurtarmad^ça. zirai rt>temin etmerliVoe. İstanh'i^a mevvanın ueuz]am=.sını beklempk mııbal olur Busun t.tanhulda m e v v a ,btivacmın vü/de dokian.m Koraeli te" " n etriğine eöe İstanbul BeUdiÎÜT.,!L nZİFtl s a t ' F ' s r ' n r | a n evvel rnev k?l>*ımjHqrrlar, kurtanvsk aramalıdır ..„ = veva noonerstıf s,n, hir t~=Pkkü1 viirude aetırmeldir Mevvap.lann ka lara olan horchrını v Pr meli =,vr.,a p.ra iMivaclann, da temin tmlian k!. davavı kdkinden hal lan has>l o!?un Bu vapılt „.,.,,„ kabîmal davası kazanıimadıkra vatandaşlar 25 kuru=luk Ü7Ümü 1?5 K'"uşa yemekte devam edecelclerdır ' bmit. dünyanın balık cennelidir. fakat burada bahkcılık can cekisivor J™H ^ r f e z i ^ünyamn bahk ve GRİPİN * * * ^ | ^ t o gUnde 3 adet alınabilir! MOVADO Islanbııl ÜniversHesi Reklörlüpnden: Fen ve Edebiy?4 Fakülteleri ikmal inşası için eksiltme ilânı Devlet Orman İşletmesi Adana Parti adedi 1 E MV A L t C i n s i Adedi Pos cam kerestesi 1376 Pos çam kerestesi 3033 Pos çam kerestesi 5587 Pos çam tomruk 548 Pos cam kerestesi 594 Cam sanayi odunu 1077 Cam sanavi odunu 245 Çam sanavi pdunu 562 Pos çam keresfesi" 30564 M3 162 222 344 548 627 511 417.408 72 349 107 921 23 064 25 852 3383 783 Muhammen bedeli 130 00 150.00 150 00 75.00 181 00 25 50 50 00 25 50 150.00 Muvakkat teminatı 1601 20 3876 65 7060 55 2348 00 982 15 206 40 86 50 66 00 38096.00 Bölçe ve deposu Pos Yodikatran Şamadan Trak Ky. Ş Oluk Gıcak Samadan Trak Ky. Faraça Karaheyik Karaısalı « Ş. Oluk ve Gıcak Soğüdyaylası Müstamel ambalâj malzemesi, eski kamyon ve oto lâstiği, ç malzemesi vesaire satışı Sümerbank Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: listeler ve şartnamede göstesartname Müessese merkezinde. tstan M ü e s s e s e merkezinde gö ı eüzel. birbirinden lezzetli ve t^=ka hic bir denizin bahkları ile k.yaslanam.vacak nefasetteki oalık riört lan süslerdi e r c a n Lüfer. Levrek. Kılıc ve B ^ dan ihaloden en a" ü c " ü n sürülmeden büvük pasa' kon'akUn! rnil olmalar, lâzımdır. «a eonderılirdi. Abdülhanrd o kınab harbunvplerden vemediği Bün " • " " " " » 1 ıııunıevıvatırn ka «Buo,,n dpvdum» demezmiş rak üzerine imzalarını atmaları ŞeVade Omer Faruk Efendi !;,uc balgı av, i c i n İzmite hususî aöamlar gönderirmiş Enve Pa<^ Umumî Harhde b e r c e p h e dn^,[ Utanbula Beldikce «Aman. dermiş bsna Ereçvliden Barbunve getirın.o ! } Alman Impsratoru Wilhelm HP ' rekede şerefine vap.lan hususî koskte istakoz ve lüferden ba^ka şev vememis.. Sair Abdülhak Hâmid, körfezin levrpklerine de âsıkmış. tahliye i 5 i 9/9,953 Çarsamba günü aa'at it O zsmanlar Darıca, Ereğli ve İzusulüjle eksiltmeye ç . k a r ı l m i ' mitte büyük büyük dalyanlar vare Ve İ5tİrak e t m e k a 19r3 ' ı ^^enJer: Danca dalyanları adeta birer bab TeklS' '"rf a ' d T İ C a r e t O d a s ı vesikası. J l k I1T ialath=nesi eibi muazzam tesıslermiş. Çlroz ve lâkerdanın en şubesi veznesine para^tahvi^balası Darıc?da imiş.. o kadar ki mektubu yatırdıklarını gösteren makbuz. Darıca ve Ereâli dalyanları Ynnnmstan ve Italyaya çiroz ve lâkeıda sil bir iş yapt... ınrac edermiş.. muhtevi mühürzarf, da Simdi İzmıt körfezi bu eski sal"« « * da tanat günlerinin hayal ve hasretıni cekmektpdir. Körfezin durgun su Kapah zarî'ar. lannda fikır fıkır kaynaşan levrekJer. mercanlar. lüferler v e çeşid çeâ4. renk renk. balıklar. vekil, vükelâ sofrası şoyle dursun. nzim rak da g d a d S b V i s o n r a gıhı ovatandaşi sofralanna biîe çımektublar kabui ediîmez. Sel ! ksmaz olmuşlardır. büro. Deniz o deniz: balıklar o balıklar ama. ınsanlar o msanlar degil tzmıt körfezinde deniz serveti. deniz h^zınesi var. Bu serveti. bu hazineveya yapmakta serbesttir y çıkaracak, işletecek kimseler (13438) yok. Bir kaç balıkçı kayığı Dancada t"r kaç tanesi de Ereğlide olmasa. Izmu körfezinde bir definenin bulunduğunu bilen kimse olmıyacak.. Işın daha acısı var. Bu kadar bcl ve türlü türlü bahklara malik olan 1 Çifteler Köv T f izrnıt şehri. balığı İstanbuldan te ögrencüer i diktfrLek min eder Eğer istanbuldan bal.k kanunun 41 qin inci maddesi • • s e d İ k İ m İ ^ 2490 say:!: gelmezse Izmitte bahk bulamazs: We ç.karüm.shr gore a ç ı k eksütme suretile iha mz. Turkiyede bir bahk sanayii için "•••• • l!kender ™ r ".ianteb. Tarsus. Cevhan.' 4 Müessese. satısı yapıp yapmamakta serbesttir. (13500) D V î t,Mm°™ ^ < * î BahkeSİr Müdür %ündenV . .. Viv. atısa cıkarılmıçtır nınaen ıtı baren 15 <riin mı;j«u. Sigortaları Kururnu I Kömür Nakliyatı İçin Teklif îsteme İlânı Sümerbank Ahm ve Salım Müessesesi Müdürlüğünden: (Bahçekapı Sümerhan) l l Satınalma Bürosu Başkanhğmdan: Cinsi Cam sanayi odunu Cürük çam maden dire&i Cürük cam maden dire&i Cürük çam maden dıreği Cürük çam maden direği Cürük çam maden diregi Cürük çam maden diregi Cürük çam maden diregi Cürük çaaa maden direŞi Cürük çam maden direği Parti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adedi 3762 1544 1407 801 1483 1586 896 771 1087 569 M3. D3 218 797 76 642 65 458 39 817 64.740 59.416 32.278 36.023 54.031 24.153 Beher M3. nün murnmm»n b. 39 00 30 0.0 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30.00 .h ıvzasırıdan Bankamızm İstanbuldaki Müesseseleuaaetie motörlerle tasınacak ortalama 13.000 ton yapılacak talS&Jîfn^i t^\.?±*}}* **) 6 T r ine'^arfm (13521) f^ Operatör • Doktor " \ Sm^fSe^ idrar ve Knlak. Burun. I T, . Bo^az Boğaz <ASı*1 tn|;ıı; Tenasül Hastahklan hastalıkları mütehassısı MüteHassısı. aloglu Saeiık Müdürlügül Beyoğlu. Galatasaray Konak karşısmda Kardesler Apt. karşısı. Suterazi Karta! So Telefon: 23197 Cahs Apt. 41436 saat 10 17 2İYAEDDİN MAKTAVİ | D r r. f Operatör loğ KEMAL ÇAGLAR m Kirahk möbleli oda aranıyor. Santiye civarında olmak uzere Harbiye Elmadağ ve Taksim semtlerinde kiralık möbleli oda aranıyor Santıyemize müracaat'edilmesi. Hilton oteli inşaat müteahhidligi Kervansaray arka s ı Harbiye • • • , Bayındırhk Vekaleti ATduTSulşl 4 üncü Şube Müdürlüğünden: Eksiltmeye konan iş: I Şaziment KADIN TERZİSİ Kadıköy, BağSad Cad Fmtryol; iarağ, Jfo 189 Tel 60558 Şifteler Köy EnstilUsü Müdirlüğünden: Eskişehir Mahmudiye 2 O ' • • I, Makas ve Isçilifc ı tac, s ı n r t > ucretlet 3 üncö smıftu. Ishallere hrşı kuHmlır fişeti 70HRS ffsktonalari NANESON Dr. Zekâi Muammer TUNÇMAN Bakteriyoloji Lâborarnan Kan, balşam ve idrar tahlil erl ve tüberkülin, antijen ve | taze ajüar ve idrarla erken 3 l L k te ?hısi vapılır.Divanvolu No 103 kat 2. Tel: 29125 Operat5r . tîrolog M l İ1İ r kegif bedelli kermelik İDr. Bahaeddin Lutfi VARNAU »derek fa», „,„,„, dürlüğünden alabilirler. 5(13317) ÇIÇEK MACAZASI Jt. HAtU LOKMAN HtKlM Dabiliye Mütehassısı Divanyolu 104 |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog