Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

31 Ağnstos 1953 p 'l Merakh i r CUMHUKIYET Resirnler I J Dünyanın hasret çektiği köşe Milyarderler oteli Bankadaki hesabınız milyonlarla için şampanya banyosu hazırlamadolan buluyorsa; çelik, çinko; jikiet larını emreden milyarderlerin e. veya bunlara benzer herhangi bir mirlerini yerine getiıineğe, hattâ maddenin kralı iseniz, sanat veya bir dalgıç takımı temin etmeğe alısiyaset sahasında şshikaya ulaştı şık olmasına rağmen, bir akşam, nızsa, yaz mevsimi, Antibes burnun Jamaykah bir mılyarderin alelâca. daki seksen odalı otelde bir kaç yib siparişi karşısmda şaşalamıştı. gün kalmanız şarttır. | Bu adara, ertesi gün için, suya dalHoş. otelde yer bulacağınız da ! mağa hazır, bütün mürettebaü taşüphelidir. Çünkü, ocak ayından j rnam bir denizaltı gemisi jsmarhyor itıbaren otelin bütün odaları ateş du. Otelci, dostlarından birinin, pahasma tutuimuştur. Hattâ bazı j ViUefranche üssiine bağb bir demüşUriler, dairelerini tcnrauz, a ' nizalU gemisinin süvarisi olduğunu, ğuslos ve eylul ayları için, kaydı ! o anda hatırlayıverdi. Derhal telehayat şsrtile kiralamışlardır. Otel j fona yapıştı, kendisile konuşup ancilik â'.eminde büicik lüks olan bu ' laştı. Ertesi sabah, Eden Roc açıMinyatür Palas, her sene bir.i (ce ğında, milyardcr, son derece gizli şekilde, denizaltı gemisine binmişti. müşteriyi geri çevirir. Otelin sahibi Andre Sella. müte Akşamına, heyccandan mest bir madiyen halinden şikâyetçidir. O halde otele dondü. Bir müddet sondasızlık yüzünden reddettiği müra ra kendisine verilen hesab pusula. caatler, en mcşhur imzalar altında, sında bu denizaltı gezintisinin mas günde yümi tane hakaret mektubu rafını göremeyince, railyarder bualmasma sebeb olur. Valilerden, nun sebebini hayretle sordu. Sella, mebuslardan, elçilerden boyuna il. büyük bir sükunetle cevab verdi: ümaslar geürirler. Geçenlerde A Denizaltı gemisi müessesemivustralyalı bir celep kızından, gün ze bağlı ve sayın müşterilerimizin de yüz bin frank ödemek şaıtile ta cmirlerine âmadedir. van arasında bir oda ayırması tekMilyarder, bu cevabı alınca, yülifi bile gelmiştir. zü kıpkırnuzı kesilmiş, gözleri yuBundan bir kaç sene evvel, a valanmlan fırlamıştı. Otelci. adağustos ayı içinde, Andre Sella'ya mın kalb sektesinden cracıkta öleAmerikadan bir telgraf gelmişti. A ccğini zannetnjişti. merikan Maliye Nazırı Morgcnthau Eden Eoc sahibinin en büyük için bir daire isteniyordu. Otelin zevki. en cüprsşık mcselclere çyk bütün odaları dolu olduğundan, An çabuk bir hal çaresi bulup müştedre Sella Maliye Nazırııu müesse rilerini hayrette bırakmaktır. scsindc maaicscf misafir edemiyc. Bununla bcıaber. otelinde cîtcccğini cevab olarak telgrafla bildiryan eden b?zı hâdiseler de vsrdır di. Morgenthau'un bu fena habe:c ki. Andre Sella aynı kolaylıkla ; son derece caııı sıkılmıştı. Oikcsi halle muvaffak olamaz. Amerika i arasmda, gazetecılere şu beyanatla iı muharrır Philıppe Oppenlıeibulundu: mer'in başına gelen vak'a bunlar Ya Eden Roc oteline gıderim, yahud bir daha kat'iyen Avıupaya dan biridir. Bu muharrir bir ro RESIMLI ROMANİMIZ BİR SUİKAŞDÎN İÇYÜZÜ f. GORDEATJX t ' î Çevtrcn: MAZRAB KtTNT Jores, ilk Dünya Harbinin birinci kurbanı olmuştur. Halbuki o, çaUşmanın yavas yavas içtinabi imkânsız bir hale geldiğinı görüyor ve bütün kuvvetüe bunun önüne geçmege çalışıyordu. Jores'in kaüi, Birinci Dünya Harbinin arifesinde Fransanın birligini ciddiyetle tehdıd eden bir hâdise olmuştu. Düğün ve çocuklar Bir motosiklet sahibinin merakı 19 yaşındaki gelin Barbara Rossiter ve 27 yaşındaki kocası Roy ı Haddinden fazla yolcu teşıyan bir motosiklet Bu motosikictin Keyes, misafirleri iarafından tertib ediidiği sırada; masanın önünde , sahibi bir kişıiık yere 4 köpeği sıkıştırarak onları gezdirrnekten zcvk cturdu ve ahvalden bıhaber olan iki küçuk; karıniannı doyurmakia j tiuyuyor Bu işi kendisine boş vakitlerinde meşgale edinj mcşşuller. ' miîjtir. f f Tarihte Meşhiır man yazmış, bir yerinde, rulet oayak basmam!. Bu karan verdikten sonra, Nice'e yununda yüzde yüz kazanmak için hareket eden ilk uçağa atladı. An kat'î çare olarak tavsiye edilen dre Şella mışıl mışıl uyuduğu sıra bir usulden bahsetmisti. Sonra, da, İç İşleri Vekili kendisini tele kitabı kaışıhğında aldığı telif hakfonla vaziyett;n haberdar etti. Bir kı sayesinde bir müddet <Iinlenkaç dakika sonra da, yirmi kadar mek üzere Eden Roc oteline Relresmî otomobil, otelin jâiksek de misti. Tesadüf, ajTiı tarihte Antimir parmakhkh kapısı önünde dur bes'de yazı geçirmeğe gelen Amemuştu. Dipiomatik bir hâdiseye rikalılar arasında, bu ıomanı okumeydan vermemek için, ne pahası muş olanlar da vardı. OppenheiBizim bildir>imiz yemrk içmekle. na olursa olsun bir oda boşaitmak p ''•'yıncaya kadar mide doidur I mer'hı bu karileri, romanda bahsi icab ediyordu. Evat ama hangi o. mak ve önüne geleni silip .ÜDiirgeçen usulü tatbik edip para kadayı? Andre Sella, çok zengm ve m<=k arasında kıl kadar fark var. çok yaşlı bir İngiliz kadınının işpal zanmak için Monte Carlo'ya fik:n <"!erler. Doğrudur. İnsan bu mesa , kayıblara ettiği odayı boşaltmağa karar ver etmişler, tabiî, büyük fcı i kanşlamrç? kalksa bosıına' di. O da, ihtiyar kadın. gece vakti, uğramışlardı. Hevet hsünrie Edenzahmet cltiğinin hemen farkına Poc otelıne geldiler, felâke'lerinodasmdan çıkmağa razı olursa! vr:nr. Uzvm '....ivlu yüi'ümesine tü ı muhaırııe Morgenthau. holde şampanya içe den mcs'ul saydıkları 'inı yok. C'ünkü boşlamasile bıtdursun. Andre Sella, yanına bir kaç hücun: ettiler: nısi bir olur. Ycmek ve içmesten uşak aldı. Ingilız byanın oaa ka a Bizi ah'attm! Kumarhnn?leo''üluğa Sc'.'iş i^te bu kadar kopısını hafifçe vı/ du. Içeriden hiç rin çığırtkanlığını yapıyorsun!" riises çıkmayınca. cebindeki maymun ye ithamlarda bulundular, teh l;dGcne derler ki, yemek içmek olcuğu kullanmağa mecbur oklu, gir ler savurdular. rapia, ne beden ruhurıun ve ne de d.i İhtiyar İngiliz kadır.ı. yatağma ruh bedeninin tamamlayıcısı oiaBu hâdise. Philippe Oppenheiuzanmış, horul horul uyuyordu. mer'in çok gücüns gitmişti. Kalkm?z. Bu sözde saklanan hakikat Oyie deıin ııykuda idi ki. omzun tı. güzinoya bizzat gitti, karileripaymı insanlar binlerce sene evdan tutup silkelediklcri halcie uyan vel görmüşlcr; ama arolanna sa?nin tatbik ettikleri oyunu kenditi mıyordu. Andre Sella, b. nyo dairel:klarmın emrettiei ölçüvü k3Cide oynadı, ne kadar p?rası va'sa sinde bulduğu bir kaç tüptaıı. karanlara da rastlamışlar. Evet; söz dının eıtesi yabaha kfdar rahat bir hcpsini rulctte kaybettikten sonra, gelişi heışeyde olduğu gibi diyouyku uyumak için uyku ilâcı almış ceblcri tamtakır, otcle döndü. Erî'uz; faka*. bilhassa yemekte ve içmckte, ölçünün hepsinden üstün olduğunu anladt. O zarr.an, kafa tet.i çün. yatını satıp otelin hesahayatî rclüne işaret etmekten vaz sınc'a derhal şeytinî bir fiVir rıktı. bını go'rdü, Aınerikaya uçtu. Cote d'Azur otellerinin nıüştegeçe'.ııiyoruz. Bir sedye buldurdu, kadıncajızı, bütün c?y,nçi!e beraber, ahbabU. rek derdi kunıarca yutulduğıı için Ağzuun tadını. midesinin takatisonradan nndan biririn evine ttişıttı. Amcri hesbını ödevemivcn ni bilenler bunun farkmdadır. Ûnka Maliye Nazırı Morgcnthau da, yollamak vaadıle çıkıp giden, kir lara sorars;mız içimiz ambar değildü" Yeıi orasıdır. diye herşeyi odasına kavu.jtu. daha da gözükmiyen kumarbazlar.! curr.borlop ec'err.eyiz. Fakat ertesi sabah. şsfv.k val.ti dır Bu ödenmeyen fatuıalar yizde ; leİT ne, hâlâ gırtlnk düşkünleıinbaşİ8.dı. İhtiyar İngiliz bayn, uy on kadardır. Andre Sella, bütün clen az rastl?nıyor. Hele esk'Oen kuoan uyandiğı zaman, tersi dön ötoki otelciler gibi zaran sincye hemen bemcn. hiç rastlanmazTnş'. müştü. Yrttaktan fırlpdı, pencerevi çcknıektedi.r Buna mukabil, Cote açtı, nerede olduğunu anlayarnadı. d'Azurda mütemadiycn Bu hususta r'i.ha evvelisinin cadolaşan hili olduğunuz için önce eski MıAz kaldı, sklmı ksçırıyordu. Deniz beynelmilel dolandtncılan, bir basırhlar arasma gıralim. Sonra yayok olıTiuslu. Ye:inde kırlar vardı, kışta mahiyetleıini anlayacak devaş yavaş beriye doğru geliriz. Baotlayan koıın!ar vardı. Uzakta, recede adam saırafıdır. Ya'.nız kir c kmız, ne g:rtlrk düşkünlerile . ofsiolcre gömülii. Alpes dağlarımn keıe sldanımş, aıkasında oski bir rEbaşı edeceğiz. Yalnız biıinden c'iysmaçları gözüküvordu. Kariın, deh palto bulunfn, resepyon maiasını ğcrine geçoken, uzun uzun d^mçet içinde, arkasındski gecelik enlar atmam:za rEîmsn arada cüjtik i l sck?ğa fıriadı. Akşamına, yumruklayarak oda istiyen, ikide far'ılar gö emiyecpğiz. Bu. Tanh hâiâ isin içinden çıkamamış, tayvi bir. holden geçen müşteriler sieyboyunca hc.j aynıdır. Taıih kiNbreye a'.Iayınca soluğu Londracia ol hmde münasebetsiz lâilar eden sakalh. yaşlıca bir adamı delirrin bllarına gcçmemESİ, harble daıbla, mıstı. medeniyet veya insaııiık gibi tEKoskoca milyarderlerin. avuç do ri zannedip başından savmibh. Sarihoilerin üzerine üîuştüiü şo;. ler lusu para hsrcayarak bu alclâde kallı adam kapıdan çıkar çıkm:z. alâkssı olmadığı içindir. büvuk !:or.for icindc ypssmalanna ş;şan bîr iki müşteri. otelciye, Malum kayıdlara şöre eski Mılara, Andre Sella şöyle der: bir çam devirdiğini. kapıdan r e sırhların sade ve basit bir ıiöyı.t Milyarderler. seneük isiira. virdiği edamın Bemard Shaw o'.tarzı vi.rmış. Halbuki kıyıda l/Uıiatleri esnasmda. mihraceler gibi duğunu söyledıler. Andre Sella hel i g crkta tesadüf edilon bazı enıaroier di masraf edip Bay Skotlar gibi ya men arabasına atladı Cannes >o onların ickı düşkünlüğüne delıl sasamsktan zevk alırlar. Şu kulübe lunda, büyük muharririn otomobîyılmnkts.. içerken ölçünün bir kelerimizin gördükleıi rağbete bakm. line yetişti. özürler diledi, onu j;rri nara kondu^unu gdstentıekte II"?Tariîıte oburiuk dtvrini tas\'ir eden maruf bir ressamın tablosu Babam vaktile, deniz kenanna bu çevirip oîc'.ine gctirdi. O tirıhten le Dsndcra denilen şeiıirde. ıçnı:\ t n on alh kulübeyi yaptırdığı zaman, itibaren Shaw. Eden Roc'an şeYok İçerlerır.i:;. ufaklı büyüklü â yaftttc sofraya beş bin kuş diii ge eti. .salyangczlar ve kurböğslar! Bu ğunu oturmok vc yatmak'.a geçiraklını ka"irdı5ına hükmedenler o! dikli müşterisi olmuş, h?.ttâ şahcleınlerde zilzurna kesiliile.uu^. tirildiğindcn bnhse'i'.iiyör. Bu k."J?.la işhı bittiğini zannetmey'n m?k za.Tianı dcğildır İnsanlar M? ;!İckct içmek için bu şehiıoe leri yıycnlsr kuş gibi cıv !idr, Inih D^ha ycmoğin uvcvtüründeyiz. E di hep aysk üstünded'r Modsrn du. Etrafı tahta parmaklıkla çevrili serlfrinden birçoğunu orada yaztoplanır, içki yanşma giri=irmış. tatlı so!.bete dal?rla!mış. Gene ba^ sas k.sım bundsn sonra gclecek: hayatın icablarına uyabilmck için bu köpek kulübelerinde gününü E ^ . R ^o t e l i n i n tarihçesi Fak?t Babil halkı. Mi5irlıdî»n (Ja ka bir yomekten bahüuniıkiıı beş Şu h.ilde dörcUincü fasıl: Yaoani j daima hareket haünde bulunacak geçirrneğe razı olacak müsteri katı>en buıamazsm. ded.ler. Halkın v , , , n ^ n c l i r . M , r ! e n e Dintriche. aha baskın çıkmış.. hattâ hükuraet. yüz t.ıi.e devckuşu b'yninin ckle ricmuz kellesi. çeşid çeşid ba'ık, tır ersıne zuppelıg, sayesinde bu te v a ğ m a p a n t a l o n giyip herkesin içiişçi ve memuvlarına bo! bol v;ki Hiimi= olduğu M]<"iril;\or. Bır.c'.n örr'ck ve tavşan kızartmaları ve ' Vakıâ şurada burada, bir oturuş.obus o y e muvaf a k l y e t kazandı n e % l k m P a k c ü r e t i n i ilk defa orada dağitıyoımuş. Günlük istihkak bt^ d?ha gi'v.b;. b'ihassa burün bizim scnra h^şl^r.mış tavuk; aynca kı | ta tam bir öküzün altmdan eirip kı, kulubeler kapışıldı. Bir tanesi • göstermiştir. Bikini denilen varla . . . liüec'en az değilmiş.. yainız bu isa hiç anlıyamrdıSnuz bir yerv^k v?r zaıtması!.. Be?ir.ci fssı! ki ziyöfetin üstünden çıkanlara rastlanmıycr hâüralsrını yazmak için Lloyd yıHlsr arasında dikkati çeken uıv ki insana nem şp.şkı'l'k ve h?ıiı de sonunu cetiren yemekler yani 'in^l dcğil Fakat bu gibi Herkülvari (IPV George kiralsdı. Windsor Dükü, yok arası mayo, ilk defa orada gir.okta var: Babilde rahibelerin içki korku venyor: Esir etüp rtoîdunıl dediğimiz sey: Envaı çesid hamur ler, insanda, insanlıkla hayvanhçı baîayının mühim bir kısmını bu yilmistir. Üçüncü Leopold, tahttan icmcsi yasak. Yasağa ka:şı gelen'.er jnus balık dolm?sı! Dcijru veya tatlıları, çörekler, kursbiyeler ve ayııan. kademeyi tayin edemem:k kulübelerde geçirdi. Hollywood ak. feragat beyannamesinin metnini idam ediliyor. O devrin sofraları yanl'ş. ne oiursa olsun sözü bile nilıayet meyva ve içki!.Daha yemç gibi sıkmtı verici bir şüphe uyan trisleri, bu kulübelerde. kötü bir EdenRoc otelinin bahçesinde haz"v!?.m's. rienprpl de Gaulle. iktidahakkında pek az malumat sahibi müthis tikslııti ııvandırıyor. ğin yarısına ^elmeden kimsede hul dırıyor seyyar karyolada yatabilmek için !n n mesuliyetlerini terketmeğe, u yiz. Lâkin Yunanlılan biliyoruz. UKomanın en mehur pisboŞazı kalmadığı için he:kes birer ıkişer Herkülün bütün bir ^küzü ye ne aolablar çeviriyorlar. 'mn bir gezinti sırasında, orada kaınumiyetle yemekleri sade ve »cf kin'.riir bılir misiniz? Lukullus is oturduğu yerde devrilmeğe başiar dişini söykıler ama böyle bir ırıah Andre Seila, muşterilerinin acaFakat otelin adınıtı, r a r v e r miştir. raiarı yaşayışlarına uycvn. Anrak minde zengin bir arlanı. Lukullus. ve yatarak ycmeğe devam edcrierluk yaşsmış mı yasamamış mı, onu, yıb huylarından sikâyetçi olmskla ] General Eisenhower sayesinde ası yüksek tabakaya mensub bazı seç pi.sboğazi'ğm ku ucıihuduı. Banun miş. Yatarak yemek; duydunuz mu kestiremez!°v Onun kuvveti hak beraber, bazı vak'aları oa hatırlakalmıştır. t E r i h e geçmesine ramak kin kişüer sofralarında bol ve ce için m=k^eb bile açınış. Yahud açtı bilmem. Romahya mFihsus bir t?kmda nakledilen hikâyeleri ezoere dıkça gulumsemekten kendini ala Fransanın kurtuluşundan sonra, şidli yemekler bulundururlarrrjş. ğı mektebde •ilim ve ftlsefe okuta am tarzıdır. Romalı. şarabı suvla bilenlerimiz vardır Eerkülü erkemaz. Meselâ, bir kere, Grace Moore Andre Sella. önce Almanlann, sonMutfsk ve ahçılık işinin asıl Ro cağı yerde insîaı oburluğa götürsn kanştırrır?k içerdi. Mice artık h:ç ğin kuvvetine mis?l gösteririz. Fa şerefıne verilen bir ögle yemeğinde, ' r a Italyanlann bol miktarda mayollan tedris etmiş. Sofranın ku bir şey alamaz hale geldiği zanwn kat tarihte dişi Herküiler de yok raa'la gelişriğini göıüyoruz Zaten Helca Fıtzgerald, incecik dantel | y , n döktükleri parkı bu mayinlerr.oınah boâazma düskünbığile mrş rulurken kaç çeşid ycrr.ckle dona da zorlamalara başvururdu. değil Suriyeli bir kadmm günde kuîotunu çıkarmış. şantözün niş:n j den temizletmek üzere resmî mahuHur. Tarihte büyük oburlar Ko tılacağ:nı, çeşid yaıatmanırt usul lâ bunlardan biri gırtlağı tavüs I otuz tavuk yediğ'nı tarihçi Theo ;ısının suratına çarpmıştı. Davetli ; kamlardan yardım istemisti. Bu a| madan çıktnıştır. Ahçılık, esirîere lerini ve yemeklerin miktannı, öl tüyü ile gıdıklamaktı. Bu şckılde \ doret'den öğreniyoruz. Romah Vos lerden biri bunu görünce. hiç kim i m e l i y e bittikten sonra yüz tane ka h<"s bir sıfattır İyi bir ahcınm Ho çünün tayininde bolluğa riayaun mideyi aceleye getirip yeniden hı , piscus'un verdiği haber bundan senin akıl erdiremediği bir muka : dar koyun aldı. Parka sahverdi. mada 100.000 sestere mal oKiuğu lüzumunu öğretirmiş. dirilecek yemek veya içkiye yer çok daha alâkalıdır Ona göre gene belede bulunmuş, anadan doğn Koyunlar günlerce parkta otladıhrssblanraışt'.r. Ahçı, zengin efenİmparator Vitellius'un karticşi hazıdardı. Bu kadarı tahammül e böyle bir kadın bir oturuşta bir [ s »yunup. ^bahçede sigav içmişti. lar, unutulmuş bir kaç mayin de cüsin'n arzulai'inı tatnün edebilmek şerefir.e verdiği bir ziyatet, RomaÎ! dilccek şey dcğil ama ne yapariinız e Sella, bunların ufak tefek, böylece patladı. Andre Sella. artık koyun ile bir domuzu haklarmış. i 'in mutfak kadrosunu pek J^niş nra bu işte göste'diği büyük ;»a> ki Romahnın buna ister pisboğazehemmiyetsiz şeyler olduğunu söy mayin tehlikesi kalmadığına kanaat '• ılmaktadır. Romahnın konuşıuğu retlere rr.isal teşkil elmekted'r. lık modası diyin. isterseniz kendi Vosî)iscus. bu devanasmı anlatırken ler ve çocukluğunu hasretle yâd getirerek otelinin kapılanru açlâf, döner doiaşır hep yemek iç Yemekte sofraya getirilen Mnb'r ne kasdi varmış diyin âdeti ooyle aynı yemekte seksen bardak şarab ederek anlatır: tı. Civarda bir villada otuiçtiğini de ilâve ediyorr'^kte kaıar kılarmış. Sofrasmda çeşid arasında 7000 kuş ile 2000' idi. Ben çocukken, otele pırlanta büyük bir palmiyenin altında, bir Tolun ALPTEKİN e 'uranların sayısı, onun böbürlen balık varmış. Bu kadar yemetîi bir Dünün yiyiciliği ve içkicliği h«k lar içinde Rus prensleri geldiğini koltuğa oturup saatlerce dinlenmeı.'c vasıtası oimuş. Sofra için harca veya bir kaç kişinin yiyeceğini <iü kınrfa yazılanlar pek çok olmakla görürdüm. Bunlar kim bilir nasıl âi ve düşünmeği âdet edinmr,ti. d'ğı paranm kıymeti aıttıkçs itibarı şünürseniz işin içinden çıkamazsı beraber bunlar arasından enteıesan Halk kredisi kongresi esrarengiz işler görmek için oda General, Cote d'Azur'dan aynld'kı'=ı artarmış. Romah nazarında mı nız. Boşuna kcndinizi yormavın: olanlarmı ayırd ctmek lâzımdr. hâtıra puliaıı larına kapanırlardı. Emir subayları tan çok sonra, Andre Sella'yı, Berf i'irlerine en nadide yemekleri ik daha şEşırtıcı olsnlsn var: Meseiâ Bugünkü ölçülerle mukayes» edi2 . 11 ey'ul arasında İstanbul ve An. da, şafak vaktine kadar kapı önün linden. otel pa'kına gömülen rr.aram eden üstün insandır. Meselâ Cornebıer ailesirıden Agurus Lenlirse dünkü obuıluğun nerelere ka ksıaca toplanacak o'an Mületlerarası de yatarlar, servisle alâkası olrmyan yınlarm tam plânını gönderdi'er. nadir ele geçen büyük bir balık tulus'un ilk defa vazifeye başlarken dar vardınldığı gayet iyi anlaşıhr Helk kredisi beşinci kongresi münase. kimseleri içeri sokmazlardı. Ertesi Otelcinin, dehşetten tüyleri diken betile P. T. T. İdaresi tarafından iki veyahud da yakalanması güç bir av çektiği ziyafct!. Ziyafette sofr;ıya İçimizde bunlaıa gıpta edecefeler puldan ibaret hâtıra pulu basarılmak. gün, mobilye paramparça bir halde diken oldu. Tam da General Eisenhayvanı, Romah sofrasının ziyue eelen ilk fasıl yemekler şunlardır: bulunurdu. Prens güler, hesab pu hower'in, gölgesinde oturmağı âdet tidir. Böyîe şeylere para harcamak Deniz kirpisi denikn bir su hav yoktur sanırım. Gıpta etseler bi tadır. sulasını ister, parayı bir tahtada edindiği palmiyenin dibinds bir lefcukadarına ne keseleri ve ne ile Bir gene tentürdiyot içti tan kacımimaz. Bu yüzden boğaz vanının yumurtaları, iüüi'idyaier, mayin gömülü idi. H?kikatFn de, Fenerde Incebel sokağında 60 ııumî. ödeıdi. dÜFk'inlüyü çok garib yeınekljrin miclyeler ve bunUtrın tüılü ;^idi. mideleri müsasde eder Bugünkü ıa!ı evde oturan Bebo Üstüa isminde Andre Sella, gece vakti uykudan o noktada topıağı kazdıkları zaman. meyrisna gelmesine sebeb olmuştur. İkinci ftsıl: Kuşlar ve kanadlı hay insan, tarihuı kulık devirlennde 20 v.ışnda bir gene tentürdiyot içerek yaşıynn insanlardan dahi az yer, az lntihara uyanıp müşterilerine çıplak dansöz sapsaglam, yüz kiloluk bir maym Meselâ o devirde verilen bir zi vanlar. Üçüncüsü: Geyik ve domuz icer olmustur. Çünkü ömrünün ço mıstır. kalkışmış. hastaneye kaldırıl. buldular. tedarik etmeğe, yahud gözdeleri mu.' 31 temmuz 1914 günü aksamı saat dokuza dogru büyük sosyalist lideri Tarn meb'usu Jan Jores bir kac arkadaşile yemek yemek üzere lokantaya gitmişti. Jores. idarehanesini o tarihte Monmartr sokağında bulunan Humanite gazetesinin direktörüydü. Lokantanın sahibesi Madam Vidmer'in hemen yanına gelerek endişeli bir tavırla siyasî durum hakkında malumat istemesi üzerine Jores: «Heyhat! lArtık ümid kalınadı... Aksama sabaha harbe girmemiz mukadderdir» dedi. Gırtlağmı tavus tüyü üe gıdıkkyarak midesi çaîıştırılan Romalıların sofrasında j'üzlerce çeşid yemek varmış! Jores'in hakkı vardı. Müttefiki Almanyanın öğüdlerine uyan Avusturya Macaristan İmparatorluğu 28 temmuz günü S'rbistana harb ilân etmisti. Halbuiı Sırbistan Fransa ve İn.siîterenin basiret tavsivelerıne uyarak Avusturya Macaristanın verdiği ültimatomun bütün maddPİeı.ni kabul etmiş, yainız birini reddetmişti. Avusturya, SarayBosnada katlpdilen veliaidin intikammı almak maksadile bu küçük millete harb açıyordu. 30 temmuzda Rusya 14 tümen seferber etmişti. Fakat ertesi günü Almanyanm bir kısım ihtiyatını silâh altına cafe'.rsnası üzerine Rusya da umumî seferberlik kararı vermisti. Buna karsıhk Almanya İmparatorluğu İkinci Vilhelm «harb halini» ilân etmigti. Avrupa, hummalı günler yasamakta idi. Jor?s bir lıaîtadır bir dakika durup aın.enmemişti. 24 temmuz günü Avusturya Macaristanın Sırbistana ültimatom verdiğini öğrenen Jores, Liyon'da büyik l»ir nutuk söyliyerek Avrupa memleketlerinin durumunu takbih etmişti. 2^ temmuzda Brüksel'e giderek milletlerarası sosyalist bürosu ictimaına istirak etmis ve milletlerin sulh uğrunda çalışmalan lehirıde konuşmuştu. , Ertesi gün gene Brüksel'de Alman sosyalist lideri ıHaas ile uzunuzadıya müzakere ederek müstergk bir beyanname çıkarmıştı. Fakat bu beyannameye rağmen Heas Almanyaya döner dönmez Alman b.ükumetjnin taleb ettiği harb tahşisatının kabulü lehinde reyini kullar.mıstı. (Aiman Sosyalkt Grupunun bütün üyeleri ayni şekilde hareket etmişlerdi.) 31 temmuzda Parise dönsn Jores. yan'nda Piyer He(nodel ve Jan Longe olduâu halde Dıs İşleri VeVâîeline git^tiler. Kendilerini Pıusyadan Cumhur Baskanı Puankıre ils birlikte acele Fransaya dönen Eaşvekil Rene Vivyani kabul etti. Jores, Franianm sulh davasını da'ıa büvük bir isabetle müdafaa edebilmesı ıcin üclü ittifak'an cekilrnesinı istiyordu. Ama Vivvani. bu fikirde degildi: Fiansa muahedelere imza koymustu. Bundan ba^ka Basvekil Alıronl&rın Fransaya behemeba! saldıracaklarından emindi. Görüs^.ıe bu sckilde cereyan cttiğinden Jores ve arkadaşları kötüm| ser olarak Başvekâletten ayrıldılar. Gazeteye geidikler: ı zaman haberler berbaddı. Harbden kaçınmak imkânı kalI mamıştı. (Arkası var) Türkiyede neşri hakkı yainız' gazeteofize''«iddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog