Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ordu terfi listesir.in neşrine bu tınok, Taceddin Özer, Ahmed Ne , rık Günkut, Ali Yeğin, ibrahim miş. Kemal Korosmanoğlu, NecaİSTANBUL cati Vural, Kadri Yünglil, Mehmed Unalan, Tahsın Ankantürk. Faruk ti Önem, Mehmed Kanık. Fikret ?ün de devam edivoruz: 12.57 Açılış ve prngrarr 13.00 H a . Oğuz Balaban. Cihad Sak. Şina":i Benson, Nail Dansuk, Said Baltacı Seyrek, Mutahhar Erön. Kerim Ka berler 13.15 Tıırkııler (Pl.) 13.30 Nazif Sincer, Sabri Güneri, Mehmed Dövenci. Mehmed Urgaııcı, Üigenin, Ali Kıyık, Kemal Ataç, oğlu, Cevdet Şafak, Adil Eryazar, raaysu, Orhan Öcok, Hami Ko Küçük öğle konseri ıPl.) 13.45 Ş a r . okuyan: Mustafa Kovancı Cahid Gültekin. Nevzad Öztan, Ce Taceddin Tümakh Mehmed Trk Taci Özsavaş. Sırn Yalçın, Sami mesli, Hakkı Toker. Ali Demire k u a r ; Dans ve caz n.uziği IPI.I 14,45 14.20 Bayındır, Mustafa Güvenc, ihsan Mevsimin ilk futbol maçı, dün vad Erten. Emin Varol. Avhan Bey man. Zi.a Zamantı. P.afim Or.ur, Şarkılar ıPl.) 15.00 Kapanış. zen, Asım Tablacıoğlu, Hayri ÖzYeşıl Kocaoğlu. Abdullah Ocak, Suphi Feneıoahçe stadını tamamen dol hsn. Hasan Saylan. Derviş Hatun Cevad Albuğ. Abdülkadir deniz. Necati Saracoğlu. Abdullah • Ethem yurdlu. Reşid Gür. Yasar Sevge , Albayrzk, Riaz Akpolat, İki çiin yapıîan m ü s a b a k a l a r neticesintle Alnıan milli duran büyük bir seyirci kalabalığl oğlu. Metin Kahraman. Nurhhn Cs. Gülkılık, Ahmed Biranıl. MuamIS.00 Açılış ve türküler; okuyan: t a k ı n ı ı n a ç ı k a c a k atletizm nıilii takım\mız seçildi önünde. Fenerbahçe iie Beyoğlu Orhan Kocaşüney Tahsin Tun^er. ner. Havreddin Lüleci İhsan Kav Dereboy, Fuad Dallar, Hüseyin mer Tulu. Sabahaddin Kılıç, Ha Mehmed Ali Erdem 15.15 İngilizce spor arasinda oynanmıştır. Hara j Mustafa Ü=tündağ. Niyszi Balık. nak. Yusuf Kocagil. Celâleddin : savaş. Ali Çipli. Irfan Aydmer, Ne san Sancar. Lutfi Öğut, İrfan Aş ders 18.30 Şaıkılar; okuyanlar: Mülkiye Ecevid . Nurtea Sürelsan nm sıcaklığına ve ovr.anan maçın Hasan Giiresroişer. Sabahaddin Ka Kayabay, Mustafa Toplu, Osman Lâfçı, Fuad Gürtan, Erdoğan Güç kan, Sabahaddin Bulut. Adnan 19.00 Haberler 19.15 Saz e?erieri: ça İ İki gün devam eden Türkiye ' 200 İTctre: bir hazırhk karşılaşmasmdan baş | yır. Nazif Timur. Doğan Acır. Fuad Savcı. Mohmed Yüre. Abdullah Öz cati Kutlu. Aaâh Başyığit, Kemal 1 Muzsffer Selvi 22.5 s*!<=tizrn birincilikleri dün sona Konuk, AbduLah Gürşen, Şakır | Sunar, Razi Aykm, Nusret Eıtuğ, lanlar: Stüdyo sanatkârlan 19 30 ka mshiyet taşımamaijna rağmen Irten. Kâmran Öner. Necati Erten. can. Sadeddin Özmen. 22.8 eıii. 2 Yordanidis Soydan (30 ağs. 950 den). j Tarık Öksüz. Halid Nayman. Fa Dans muziftf 19.45 Karışık haflf Yüzbaşılığa yiikselen tabib stadı dolcuran on beş bini müteca i Adnan Aksöet, Süleyman Ercül, eseHeri; Ça'.anlar: ruk Erucman. İhsan Çakır. Kemal müzik 20.00 Saz ve arkadaşlan 22.9 Türkiye atletizm birincilikleri 3 Murad Ersin Celâl Karsgül. Ahmed Usta. S'ilpv üsteğmenler 6 nci sınıfa yükselen 7 nci viz seyirci kalabalığı, futbolün hay Süleyman Erguner Tabak. Abdüikadir Şenyücel, 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 K:sa man Tufan. Cemıl Mete. Rıdan îîtanbuida vapılmamalı idi. Dün 10.000 Meire: Lutfi Güzey. Süleyman Doâıul, sınıf ml. Me. lan li rizlendiğini göstermiştir. İnci. Yümaz Eıdi. İhsan Konva, Kemal Mentese. Burhsneddin Crn '.mhurivet'm spor sahifesinde 1 Hüseyin Topsakal 32 "4 3 Necdet Karsan. Fahreddin Bir Semseddin Ünlü. Orhan Argun, jehır haberleri 20.35 Şarkı'.ar; oku. İlk maçı Fenerbahçe iie Beyoğlu ^.îünir Sönmez, Muzaffer İskender. dar. Hulki Büvüktamer. Ragıb Akyan: Hamiyet Yüceses kan, Ekrem Süveren. Ekrem Bal i Şükrü Kızıltuğ. Kâzım Gaffaroalu. başı kcnuşması: konuşan: 2100 Hafta. "ieun yapılacak müsabakalar» 2 H Erturan 32.55 Bedii Fafk spoıun amütörleri oynamışlardır. İsmet Anıh, Kâmil Sevini, Aziz dili. Ömer Pelenk. Galib Ovskı. Sa istihkâm 21.10 Mı;zik (Pl.) 21.15 Bacyo 3 A Aytar 33.42.5 Hakem Muzaffer ;evesine göz eezdivmek bu Tunçalpın idare Uldiıi. Turan Celssun. Gani Özde lâhaddın Tandoğan. İrfan Altınay, oğlu, Behçet Güleç, Hayrani Gü j Üsteğmenliğe yükselen teğmenleri 400 Engelli: HaftasK konuşan. Mümtaz Faik FerJk îhazaya hsk verdirebiür. Atettiği bu maça takımlar şu terti'o mir. İlhami Denemec. Talât Altın Kemal Gürkan. Nuruilah Yerkök, naydın, Necati Bozyurd. Ziva Er i 21.30 Mür.ire Slikuti (Soprano) tunç. Ali Büyükyiğit. Fahri Ozbil1 Emin Doybak 55.8 zm, tenis, muhtelif futbol maçdeki kadrolarile ç:kmı=lardir: Hakkı Kuzucu, Sabih Nur Ayti 21.45 Stor hajbihaüert 22.00 Sarkl. kaya. Nuri Acar. Necdet Kaoka, Hakkı Cekkin Sevket Sanlıdilek, ge. Murad Atlı. Hüseyin Yüzen. 2 Aydın Tunalı 58.1 :. Barbaros Kupası kürek müFenerbahçe: Altan (Vural) Or Tureud Yurdakul. Hikmet Sırman. Yusuf Yazıcı, Burhaneddin Alsanlar: okuyar.: Akile Artun 22.30 Vi. Özer. Enasa Dalkılıç. Sami Ertemü, Mııs mur, Eşref Cenker, Sabri 3 Zeki Öztekin 5S.5 kaları... Bunlar duyabildikleresitali; çalan: Muhid'lın han (Metin 1. Nusret Cemal. Me Orh^ın Avdemir. Turhan Tunce!, oğlu. Ahmed Yitmek. Şekib Ak;ııAkçöl, yolonsel 22.45 Haberler Şerif23.00 K a n . tafa Kesten. Necdet Yetiş, Tayyar Erdoğan Ebren, Necdet Targan Uzun Atlama: :z. Kirr.bilır daha nerelerde ne tin (Avni), K. Burhan Nejad. Osrr.an Atkovar. Necdet Kavu;tu nar. Faik Öğüd. Nazım Özkan, LJHilmi Soysalan. Yaşar Evren, biyo . Borsa ve prograrnlar 23 07 1 Suphi Ural 7 25 Irlı. Bu sebeble atletızme geFahir (Fuad). Nedim. Çetin (Cum rin. Ahmed Hulu=i Atıcı. Mümtaz luhan Beık. Nihad Bslkır. Bah'ivar Tezel, Süleyman Acar, Salim Eı Mustafa Karaer. Fikri Gürel. Or Dans müzlfi (PI.> 23.20 Dinleyicl benge. Burhan Göker, Şereleddin 2 Necdet Artuğ 6.51 hur). K. Niyazi. seyirci miktan da çok azdı. Ünvural. Servet Saim Koca, Refik İnal. Orhan Tan. Kemal Erişir. Hahan Dalmaz. Ahmed Demiralp, isteklerl 24.00 Kapanış. 3 Yalçın ü n s a l «42 Oünkü müsabakalaria iki hafta Beyoğluspor: Bodos Minas. Kar TTnaîclı. Muhtesem Eroeu!. Keınr! luk Binath. Talât Demircioğlu. Bü Herel, Ahmed Onuk, Veysel Tan, Yılmaz Abay, İrfan ANKARA Pekgürbüz, Not: Müsabaka harici Avni Ak tal Stelyo. Avram, Ismet K. Filovina. Celâl Yüksel. Saban Ku lend Özsezen. Uğuralp Gültekin. Hazam Yeşer. Necmeddin Demir, srnra Alman milli takımına karşı 7.28 Açı'.ış ve program 7.31 Sevil. Cemal Cinoğlu. Orhan Akaltın, Sa Refet Varlık, İlya? Ünal, Macid Maıuli, Erdoğan, Anastas, Agob, ranoelu. Mehmed Temizkan. !=met Talât Borszancı. Sadeddin K'iley, ':^33k milli takımımızın seçnae gün 7.29 atlamışrır. mis vasler (Pl.) 7.45 Haberler Keskın. Şeref Yurdhan. Osman Nevzad Duruman. Tarık Tekin. ?a lim Mihman. Lutfi Çetıner, Nedim Günay. Nuri Erkazancı. Orhan 8.00 Müzik ıPl.' 8.28 Hava raponı Yani. 800 Metre: de yapıldı. Akgün, Mustafa Ertürk, Aii Erkulu Alışlı. İlhan Temizcan. Talât Nu 8.30 Şarkılar ıPl., 9.00 Kapanıs. 1 Ekrem Koçak 1.55.6 Bu maçta rakibine nazaran daha Doğruol. Neiad Onuk. Cema! Ka nık Bavık. Abdülbnki Günhan. Nus Birinci gün müsabakalar esnaf;k!et Alansöi, Saim Özcan, Sü ral, Muzaffer Onar, İlhan Usluoğ2 Turan Göker 1.56 7 derl: toplu bır oyun çıkaran Fener yahm, Muharrem Sakaüıoğlu. Pu ret Oıhun. B. Sami İnkaya. Saiıab sında puan almaktan sarfınazar • hi Hakçı, Salâhaddin Önat. Barba Fişek. Kemil Ülkü. Orhan Göksan. leyman Özyaman. Midhat Çatalka lu. Naci Memiş. Melih Tuğcu, bahçe smatörleri ilk devreyi 11 in12 00 Memleketten selâm 12.19 3 İlhami Koç 1J59 eden Ankara bölgesi gavrıresmî Muammer Kolçak, Fuad Avcı. Memlekeıe selâm 12.20 Türk kahra. ci dakıkr.da sağaçlk Nejadın attığı • ros Havreddin Gören, Ali Kümeli, Orhan Toıoncğlu. Muammer £ıoz. ya. Turgud Uyar. Sabahaddin Yıl3000 Metre Steeple: olarak 58 puan almış, buna muDağdeler, man'ığı 12.30 Şarkilsr: okuyan: bir golle 10 şaüb bitirmiş'erdir j Nazif Güncşli, Avhan Tüzel, K i Sclcuk ÇrnakkaleH. Rahrni Sa:ıcı, maz, Celâl Şuşmanoğlu, İhsan Ay Murad Denizer, Vural 1 A. Gökpınar 10.05 •T^:! Ankara kulübleri puan alKemal Yazır. Muzaffer Ünver. Sel çin Oğuz Atillâ. Şeref Düzova. Hayati Sezenler, Basri Aksu, Alâ N'usret Ersöz 13.09 HBberI»r 13.1S ikinci devre de aynı şeküde cere n?n Yılmaz. 2 Yaşar Öğe 10.26 n.akta ısrar etmişlerdir. Kulübler man Gürtürk. Turgud Sür. Orhan Hüdai Özoğan, Ahmed Alpars'an, eddin Gözek, Nureddin Tan. Ali Sainn nıke5tra?ı (Pl.) 13.30 Öğlt yan etmiş ve bu haftaymın 8 inci Ga7c:esi 13.45 Şen parçalar (P!.) Binbasılığa viikselen levazım 3 A. Kök 10.45 srası puan tasnifi neticesinde FeCimaz. Sadun Özel. Sabah^ddin İlhan Sanin. Hamdi Acunsal, Dün İhsan Cesur. Ali Alpgiray, Hüse 14.00 Kapanıj. dakikasında Cumhur ikinci. 33 ünyüzbaşıları Sınkla Atlama: nerbahçe 66 puanla birinci, Ankara Öcal. dar Günsör, Bedri Tadangüneş, yin Ertürk. Fethi Kaletunc. Mescü dakikasında da Nedim üçüncü Muzaffer Üner. Ali Alnıak. A!i • Karagücü 27 puanla ikinci, Gala1 Muhiddin Akın 3.70 Fenerbahçe goüerini yapmıslardır. Turgud Akın. Ahbas Öner. Ffld İhsan Okudum, Muammer Özyıl ud Gültuna. Kemal Güner. İskenBinhaşılığa yiikselen eczacı 16 58 Acıhj ve program 17.00 Danj tasaray 21 puanla üçüncü, Anka2 Münir Köseoğlu 3.35 Buna 38 inci dakikada Beyoğlu P?r~>an, NaVıi S;ia!n İz'et Ers^ver. dırım. Saim Mersin, Suad Tasde der Uğur, Faruk Boran. yüzbaşılar mıiziji Pl.l 17.30 Şarkılar; okııysn ra Amatör Atletizm kulübü 15 pu 3 Beydun Hansoy 3.15 sporlular bir golle mukabelede bu Said Docankaya. Şefik mir. Cevdet Cantüık, Nedim Er5=eırahat Ergakmen 1800 Serbest Avni Geris. M. Adi! Ata'.a. Erbeslee. Binbaşılığa yiikselen muhabere anla dördüncü, Beyoğluspor 12 pu Cirid Atma: lunmuşlar; maçın sonlarına doğru Nusret Özüyener. Ali Sever. !'efik 18.15 An'ik danslar ve arya'.ar s s 8 t tem. İîhimi Yalkut. Haydar ÇaVüzbaşilığa yiikselen eczacı yüzbaşıları | ,pı , 18.30 Şarkılar: ckjyan: Mıi. Fuad takımının dördüncü şoiünü Emre. Enver Ardıc. Enver Tuloar. anla 5 inci. Besiktaş 11 puanla al1 Kemal Köksal 52 76 taloğlu. Şevki Ergüzel. Mustafa üsteğmcnlcıi ?ptıher Fethi Tansı. Ragıb Karaca. Kii ! TsrihienGüycr 19.00 Habevier 19.15 tıncı, Jandarmagücü 10 puanla 2 Ulvi Alpaslan 51 C3 de yaptıktan sonra oyun Fenerbah Salâhaddin Ertinaü Niyazi ErbesEfecik. Rasim Zigcş, Osman Gebir yaprak 19.20 Müzik İbrahim Sezein, Hskkı Erenoglu, çe amatörlerinin 41 galebesiie sona ler. Havreddin Özsov. Fikret Er>lo7 nci. Ankaragücü 9 puanla 8 inci, mi Özalpay, Sabit Gürel. N'i'azi ! ıPl.ı 19.30 Köyün saati (Yurddan 3 Nuri Çetin Yılmaz 4782 Cahid Akkoyun, Takiyeddin Atar, dikli Fikret Kutan. Hüseyin Yılermiştir. İstanbul Karagücü 7 puanla 9 un Disk Atma: yuran. Zekeriya Özden. Arif Ert=>m. İ<met Borav, Necid Serüven. Ba maz. Şefik Kaıaçam, Ruhi Oktay, Ataman. Celâleddin H.zal. T=rnail j sesler i;t:rak:i«ı 20.15 Radyo Gaze. • te.M 2030 cu. İzmir P. M. 5 puanla 10 uncu, Baki İpek. Rifat Güyer. Hakk: Ok haeddm Ayvar. Şerafeddin Ünlü. Hasan Boebey. Şükiü Aytıın, ?eı Hakkı Kıvılcım. Mehmed Czmen, i talebelerininMünir Nuredd'.n Selcuk v« 1 Nuri Turan 42.28 Bu maçtan sonra Fenerbahçe konseri 21.15 Konuşn.a ten. Ahmed Yener. Naci Tan, Hüs Halıd Ongan. Vahdet Özkan. Oı vet Gönül. Ankara Günes 4 puanla 11 inci, Süreyya Ökbulut. Zeki Ulusu. Enver Öğün. Hıfat ; 21.30 Klâsik Türk miıziği korosu; 2 Mustafa Batman 40 no iie Beyoğlusporun profesyonelleri nü Güray. Nazmi Erel. Orhan Orel. Adana Torosspor ve Hacettepe i!e Meb.med Diler. Nadir Çınar, Sami Karakurt, Yunus Emresoy, Abdül idare eden: Ruşen Kam 22.00 Konı:;. 3 Cahid Tanık 39 59 har Etür. Said Gülrr.e;. karşılaşmışlardır. Hakem Feridun Rüstem Altun. Bekir Sürel. Tnsan ferden iştirak edenler 3 er puanla Batman, İsmail Ildır. Fahri Boya vahab Soyak. Mücahid Tamarkan, ma: Türk Hava Kururr.u adır.a 22.15 4X400 Bayrak: Kılıçın idare ettiği bu maça takım Barm. Servet Uz. Osman Demir'ov. Binbaşılığa vül;«rlen diş tabib Daııs mîzigi iP'.J 22.45 Haberler 12 nci. Mülkiye Gencler Birliği cıoğiu, Galib Baycıl, Nevzad Ya İbrahim Yentür. Neşet 1 Fenerbahçe 3 31.6 lar şu tertıbdeki kadrolarile çıkBayburt, 23.00 Konuşma 23.05 Kapams. yiizbaşı Sevket Etker. Bedri Yüce. Sami vas, Necdet Yalçın. Seyfeddin Ka Ahmed Bölükbsşı. Hamza Günalo, VP Zonguldak Kömür 1 er puanla 2 Ankara Karagücü 3.32.7 mışlardır: Alâeddin BınvL On«sl. Muzaffer Çağdaş. Alâeddin radayı, Ali Çetınözlü. Nureddin Şevket Tekin. Zekâi Askın. Nuri 15 mci olmuşlardır. 3 Be&iktaş 3.34.6 Yüzbaşılığa y l^c'en diş tabib Fenerbahçe: Salâhaddin Ne Ozdemir. Ünsrl. Neticeler Ömer Besün Ciilpr. Lutfi Aral, Rauf Satıroğlu. iisleğmen dim, Müzdad Naci. Basri, AkYiİTbaşıIıja yiikselen le^azım 2 nci sınıfa viikselen 3 üncü Yüzbaşılığa yiikselen muhabere Sabri Gökkay.. gün Fikret. Lefter, Feridun, Burüsteğmenlcri sınıf lıesab memurları i üsteğmenler Binbaşılığa yükselen veteıiııcr han, Niyazi. Zivaeddin Özvemişçi. K c r i l Ak Tahsin Beydoğan, Ali Hınçalan, i Burhaneddin Tarhan. Hüsnü OPyÜ7.başılan Beycğiuspor: Karusos Bahar sungar. Ruhi Özdemir Ziva Denıir1 2« 3 4 5 6 7 8 İlhan Ür.dcğer. Tuğıul Şişli. Eşref Kurtoğlu. Semseddin Çıluı j lenkler. Enis Övünc. Şprefedcün oğlu. Koçı Nikolao, Maruli, Mus ciociu. Ziva Şeno!. N"cmi Batmaz, Mustafa Ünal, Ragıb Pamiıfan, gir, Hayri Arslan. Talât Işık. Şiik ! Mutlu, Sami Dinçer, Mehmed Gök, tafa (Remzi). Karnik (Yafa), Ni IOrhan Karabevoekı. S'ikrü Eken, rü Ulusoy. İrfan Ertürk, Tevfik , A'âec'Hın Göktu*. İsmail Ynv.'z. ko, Hüseyin, Tekin, Ömer. i Hüsnü Knrkut. Cahid Ürnün. Ah Hayri Taran, Talât Süer KcT.al Erkan. Suavi Atiila. Fuad Y^r Ata'.ay. Mustafa Erdoğan. Yus'tf ' Halil Öztürk, Hilmi Söken. Şevket Fenerbahçe bu maça sür'atli bir j med Dönmez. Mustafa Uzuncaova. dımcı. Fethi Tuncer, Zeki To! Özer, Sabri Tunçer, Hamdi A.lkan. ; Atamer. Hakkı Oktay. Kemal Yal u tempo içinde başlamıştır. Daha ilk Adnan Aydın. Muzaffer Tekin. SüLutfi Selek. Kemal Önen, Adil : cm, Servet Bilgi. Dursun Gündü.ü, leyman Ogus. Ali Ülken. Befpt Tan gay. Hüseyin Bayrokçı, 3el;uk dakikalarda Beyoğluspor yansahaOnsekiz. Sebati Uslu. Hakkı Ak jEkrem Erkin. Şevket Öztürk. Niil vılcız. Necati Bnçaran. Sabri ^TV Çakır. Necdet Biıcan, Sadeddin Tevfik Yüce. Bayram Şit, Ali sına yerleşen Sarılâciverdliler ga dan. İbrahim Kararcsk. Ni'a7İ ,.\. yürek, Fuad Başaran. Mustafa Dirim, Abdullab Gi:np«. Ali Uncu, Yazan, Hamdi At;:soy. Hüsevin vıv f?vknlâde bir kaleyi lev. Bedreddin Giiltrkin. O ErriiFevzi Dojaner. Tahsin Tunoel. | Si'reyya İlker, M. Ali Pırıldamış. Özdemir ve Bekir Bükc ycnildilcr yet serî bir oyunla rakıb Talay. Mehmed Afşin. Lutfi 3üi,e. rlo'yu yenerek şampiyon zorlamağa başlamışlardır. Nihayet mend Kurtbay. Ali Crlıskan. Ruhi Z üncü sınıfa yükselen â inci İ'sleğmenliğe yiik<c|pn muha'ıere Ankara. 30 (Anka) Dün başlı oyunun 11 inci dakikasında sağdan Cptin. Nihad Ataeiin. Pprph Atai'i, Nusret Akman. Turaud Özer. Orteğmenleri olclu sınıf hrsab memurları yan Türkiye Krrakucak birincilik Fıkretin ortaladığı bir topa doğru Alâeddin Alavdın Zeki Özrek. Şa han Turtin, Mecdeklin Sanal. E: Hasan Gökçiğdem. Gü can mete, Fatih Ta=kın, Abdullah Erkmen, N.ıri 'ki7 nci İstanbul Enternasyonal lerine bueün de 19 Mayıs stadvo fırlayan Niyazi takımının ilk solü kir Akdeni7. Cem=l Giin?v. A Er min Ertem Nivazi Os';nv M Avni Kıpa?k. Şerif Zürnza Gör^ü Alparslan Sevin. İrfan Göker, AhU nes tumuvası. busün T E. D. mıında devam edi'miş. ve 5 o&Iu. Sinsn Çetintor. Cevdet Özk''Jc, A ' P r.ü çıkarmıştır. Bu sayıdan sonra len, Adil Erkan, Şevki Kılıç, S? med Sezgin, Hamid Gürünlü, Er'ioSoldan aağa: Viizhaşılığa ytîksclen veletiııer nü knrtlarında vrpılacak nlan ticeler slınmı$tır: Fcidrın Siier. Siirovva Alk^n. Mr1 Çanak çömlek endüîrr'.sl. 2 Sarılâciverdli takımın oyıındaki iih Ceylân, Naci Kılıç, Ziya Yfi ğan Gülerbaş, Ha?im Doğan. Musiisteiunenler iarla sona erecektir. Turmıva60 ki!o: zaffpr Kivat. Havri Biicmedik. İsmensjb olrp.a durumu. 3 baskısı artmış ve 29 uncu dakikacel, Sabri Sümer. Lutfi CivPİek, tafa Küeükyay. Nazım Öcal. Venad Bir kurjlabııyiik dedikodıılar yapılmıı pn pnterosan müsabakası olnn Haşmet Kopara!. Yakub Ulukan, 1 Ali Y16 (Dcpizli). 2, As'.m da e p ne Fıkrrtin ortsladıeı i'ir to mai! Dosempcioğiu. S»b*"i AlavS^k. Kıraç. Mehmed Topal, Güngör Ce Üzertnde l Kalyoncu, olan kotranın adı, bir yabancı para, •=r:ekl°r finali dün öğieden son Erdojan CÇonjm) 3. M°hmcd KoYaşar. Sadeddin Taîu. Sabri Hayreddin Eriu'irul. Necdet Ulor Hayreddin Oyal, Osman Aytekin, becioğlu, Metin Artun, Celâl Sun sının yavısı. 4 B:r harfin okunuju. T E. D kulübünün büvük kor cur (Çorum) . na vrtipn solack Niyazi takımını Asım Mutlu. M»hmed Yıldız. T. Hâ Mehmed Aksehirli. Cemı] Demirel, Haydar Tulgar. Cafer gur, Mustafa Erten, Kemal Erşar, nvm tersi, bilgiden ncsibi bulunmıyan. Şahin, i cok lalabalık bir seyirci 20 galib duruma çıkarmıştır. Bu izm Salman Mü'H Yö'Pnen. Mu Ker.al Gültekin. Münib Yeğin. ib Mustafa Bali. Abdüllâtif 70 kilo: Sabahaddin Erdeniz. Turhan Türk 5 Birşeyi birine muayyen bir mııd, < nniınHe oynanmıştır. Fransız i Kavacan, Ulvi Yamut. Mehmed Dumrul, İh oğlu, Mustafa Karakılıc, Vedad det kullanmak üıere verme (eski t e . zaff*1 GÜC05I11. H^=n Tiizal. tîr> rahim Aykaç. Muzaffer •.•olficn 5 dakika sonra. BeyoCjiu1 Hasan AVal tT.*.vr\<?). ? Hisan Ünsal, Hasan Erriemir. Ömer v üp İtalvan Mevlo arasmdaki miz Tombıi';. C^TIÜ Fırat. Mustafa Nİ7aıiıe(V'in Karaşar. Vehhi MüAğrak, Mahmud Mardin, Hasan rim). « İngilterede btr jehir. herşey mazan GünpSr (Denl'ü) 3 r.fık spomn ortadan Fenerbahçe ka!elao. SP'İZ vıHanbpri yapılmakSp Tn r. TTU'i Erci'nPr d°ırisoğlu. îs'Puil Tüzünpr. Nured Baş. Kâmil Kandemir, Cpjâl Ay Başaran, Lutfi Alver, Fuad Güzev, onun tçine konur. 7 Bir uzvurruzun sir.e yaptığı ânî bir akında "»antrfor bir taratının ortası, bazı madcr'çrin !an tek erkrk finallerinin en Yüce CB«lıke«lr). din Dikici, Zeki Terzi, ;>mil Se tolon, Lutfi Sarp. Emin Savaş. Ta Mustafa Aksoy Halid Doğanay. durup durdukiarı yerde verdtkleri. 8 ; Hüseyin, yskın mosafpden »avvırİ*'tc^mrnU"" »••;l«»'!>n levazım 80 kilo: 'onnprr '> si olmı.ı?tur. Tam iki zer. Gıyaseddin Alpay, Hayati Kaş lât Oıhon. Abdullah Yalçın. Os ' Baha Becerik, Rahmi Ozan, Sacıd Halılayıp yadetmemek. fğmrnlcri <' <==at biiyük V'ir hsyecan ve 1. İsmet Atb (Bsl^^iri 2 r..!:ir duğu bir şutla takımına bir go! Yttkcrıdan osağıya: kal. Mustafa Eryığit. Hi'sevin Poz man Oksn. Aîustafa Cirid, Cevad Ertunc. Fszıl Acar, Kema! SaşAhrripd Ve^ad f'T»">1. R"a Yol.'U. kurt. Aii Aksoy. Sezai Çeiik. 1 İran Şahının zevcesl. 2 Istan, =rne ic; nde dvam eden bu 70: < Biike (Çoram), 8. Hüsnü Toı:in kazsndırmı^tır. Bu gol Fenerbahçe Tayfun. Emin Günaydın, Receb ! mazer. Necati Akköprülü, Murad bolda Piyerloti'nin âşık o'duğu semt, takımını gayrete getirmiş ve a.a Hayreddin Avrıdırlar. ''Rh'ni OoI'İTIPIHÇ Fransız Bpr.y, çıkarrlı5;ı (Balıkesir). Özel. Salih Uluçınar. Rahmi Öngel, ! Alkar. i nci sınıfa viikselen 3 ıırcü kadın giyinı e5:asının suslerinden. 3 '• ılâ J o b'.r cvun nptirrsinde kııv dan 4 dnkıka geçmeden Feridun. ^irrnenoi. Npcd^t Tii^'ircii. Alıf Ruhi Haykır. Nureddin ülukan, sınıf bâkimlt'r Haîkın kendi siyasi temsilcisine zaman 90 kilc: CaŞatav. Sinssi Csn. Pr>rrzi Caoiı, Binbaşılığa yükselen harita • r^kib Mcrlo'yu 6 4 6'4. 4 6, ; zaman verdiği, son pinlerde dahi'.i k a . Lefterin geri gelen bir sufınc'a Cr!âl Varış, Abdullah Alp, MehFaruK Aldemıı. Mürir rr.^unsü. Cahid Ocak'ı. Fan;k Ak;:t. T'vtk 1 Kâzım Demir (Çc.um), 2. Ali yüzbaşısı rışıklıklara maruz kaian kon^sumuz. i. 5'4 mrSlu^ erlprok: bcşinci SP1 v med Doğanuz, Hilmi Koldaş. Istam ka'enin ağzından takımmH ü Öral. Npcati Safa :. Hilmi İ lker. 3 üııcii sınıfa yükselen 5 inci Ö?domir (Balıkcsir). 3. Muslafa 4 Borcluyu kovalıyanın ele geçirmek Kemal Tüzün. mail Türkeri. Hamdi Alper. sınıf hâkimler çüncü golü kazandırmıştır. Dtv Sükrü Yiicelant. Yilmaz Çatak, :stediği. 5 Büyuk Sinanm meflek. Krnk.r, (Çorum). Yüzbaşılığa yükselen harita 1 muvafak olmuştur. 5inci sınıfa yiikselen fi nci Vehbi Tufcay. Hnsan Gürsel. C'ev ıa5İarının sanati, ncta. 6 Bir takı. renin hitamına iki dakika kala. i Nurdoğan niİTiüseli. Sptâh^ddin •Air sıklet: r üsteğmenleri r.ın tersi. eczacıya mektub yazan 'ıin vao'lan tek kadrılar dc .sınıf hcsab memurları i Uliikös». Rpmzi Altnğ. Hikmet Er det Özoğul, Refet Tüzün, Fethi A1. Adil Atsn .(iairne), 2.Kuradam. 7 Bir sıfat takısı, fasıla. 8 Nureddin Gökmen. Ziya Küçük ! rp>r)ar:nda. Avusturyalı Mrs. rem Karaboyun (Ço.um), 3. Hn.nid gene Feridun. Nacinin derinlpme | san. Nüzhet Altun. Suad Giı^y. kat, Mehmed Çokgüler, Fecai ArRenk renk kanadîılardan biri. oğlu. Osman Nureddin Tin. Ahmed bir pasını yakalıyarak Bevoşlu : Kemal Gökçay. Ali Kahraman. A kun, Edib Arkun. Nevdet Şehiıli•<•'. Frans'7 Mlle. SchTiitt'i 2 (5. (Çorum). İzzet Adai, Beyhan Büyükmete, Sipahioğlu, Orhan Yaşar Ozaras, 1 2 3 4 5 6 7 8 spor kalesine sokuimu; ve vcrden | lâeddin Şimşek. Halil Vuraun. Na oğlu, Havdar Derniraslan. 6 '4 veperek finale kalmıştır. Mustafa Arlanoğlu, Salâhaddin Hikmet Çöklü, Ertuğrul Ünsün, Müsabakalar sonunda derece t5 inci sınıfa viikselen 6 nci '.' ••"••', ikinci döminfinal r^açı İlalÖzkök, Kadir Özalp, Rifat Dikmen, Ragıb Okur, Hakkı Güner, Hilmi lanların mükâfatlan Beden Terbi bir şutla Feneri 4 1 ealib vaziyete J 7im Ersürkan, Adnan Çotelioâ!u. HİEİYİEİCİAİNİ^ sınıf hâkimler Lazzarino iie Fransız Kermina yesi Ankara Bölgesi Başkanı Kemal çıkarmıştır. Devre bu netice iie | İlhan Özalpat. Kemal Cantaş. Vas'f Yahya Aytaç, Ö*sman Tokuş. Hassn Ünal, Rükneddin Çokmar, Şahab Necmecdin Alkan. Halil TuranPisi en. Mithat Arşüden, Nahid Y* sona ermiştir. ısında yapılmıştır Bu maçta set Aygün tarafından verilmiştir. İnce, Hulusi Ertem, Halil Yücer Çiri. Ahmed Refet Yalımer. 1 inci sınıfa yükselen 2 nci Devre arasında Yunan güzellik vuz, Mehmed İnsnc. Ziva Amrp'c. ti f7"). 5'7) berabere iken baman, Rahmi Aykut. Enver AlpaÜsteğmenliğe yükselen harita sınıf as. öğretmenler kraliçesi stada gelmlş ve ikinci Adil Averbek. C^fer Zaman. Mazkarardi&ı iein netice alınamanv.j ğut, Murteza Ratlı. Veli Gündoğ, 1 teğmenleri Hüsameddin Özgültekin. Hüsadevrenin başlama vuruşunu yap har Pazarçeviren. Cahid Akını !Niyazi Karabay, Seyfi Sançıçek. Pu maç'.p. neticesi bu sabah yaHalis Üstündağ. Sırn Çakmak. cğlu. Ahmed Gelnöbet, Ahmed Ba meddin Güreli. mıştır. Fikret İnöntepe, Mustafa Boyman. Nihad Aytekin, Adnan Uçar Kemal :3k olsn karşılajmada belli olakırcı. Cshid Alansel. 2 nci sınıfa yükselen 3 üncü İsmail Erdoğan, Feridun Tüzmen, Dönmez. Mustafa Balak, Ata Çs' .: ır. İlk devre çok sür'atli bir oyun Binba<jilı|a yükselen Or. Donat. sınıf öğretmenler kaloz. Ahmed Aksoy. Bugün sona erecek olan Sekizinci çıkaran sanIâciverdli takım, ikinyüzabaşıları 0;man Karabulut. Faruk Türkeli. Necdet Ünver, Rasim Şenver. ZıBarbaros Kupası Kürek yar.flan ya Sosyaltürk, Ekrem Esin, Enver 1 nbul Enteınasvonal Tenis turYüzbaşılığa yükselen kimyager ci devrede işi gevşetmiş. maç mü3 üncü sınıfa yükselen 5 inci Nail Biitiin. Hilmi Giiven, Faik Yıldıran, İsmail Atak. Salâhaddin nsırun son programı şu sekilde dün Paşabahçe iie Beykoz arasmda tevazin bir şekil almıştrr. Fenerüsteğmenler sınıf öğretmenler Sükan, Razi Bilge. Bahaddin Atyapılmistır. Galatasaray. FenerbahTıral, Ahmed Mustafa Sükan, Mustafa KaraMithat Erinanç. Murad Kırp'nar, Tokman. Ekıem çe, Beykoz ve Sümespor kuiüb bahçe zaman zaman baskılı oyna sungur. Niyazi Sakarya, Nuri Özbağ, Salim Aktan, Arif Ünsoy. Ze Hakkı Kayaalp. =ıt 10 da: Lazzarino Kermina lerine mensub teknelerrn katıldık masına rağmen syağma gelen fır arar, Emin Altınok, Vefa Süer, Sami Bozkurt .Ferda Gülay, Mu Oğüş. ki Çalt, Alâeddin Erk. :nkü tek kadınlar dömifinal ma '.an bu müsebakalarda şu neticeler satlardan istifadesini bilememiş ve iHasan Çapanoğlu, Muammer Ye rad Özgüç. Refik Öncül. Hasan Binbaşılığa yiikselen kurmay 5 inci sınıfa yükselen 6 nci Binbaşılığa yiikselen yüksek :n devamı) yürbaşılar sınıf marangozlar maç da 4 1 sanlâciverdülerin < nprsoy. Cahid Alper. Havati Mutlu. Gönülüalmmıştır: ; mühendis yiiıbaşısı 5 inci sınıfa yiikselen 6 nci Sadık Tozan, Vehbi Pamir, Hay?st 14 te: Broz (LazzarinoBahaeddin Arıkan, Celâleddin Mehmed Özkan, Eahaeddin Uzun. galebesile sona ermiştir. İki çifte kıdemsiz: Turgud Uzer. sınıf öğretraenler reddin Yalçın. Ziva Polatkan, KeKumina maçı galibi) (Tek kadınKaıakaş. Kemal Eker, Orhan Sü6 nci sınıfa yükselen 7 nci 1 Beykoz 11.22.8, 2 SümerRumca bir gazetenin bu macm şad Acartürk. Vasfi Akyüzlü. Ab3 üncü sınıfa yiikselen 5 inci Sadun Kurt, Şinasi Evrenos, Sey erdem, Muzaffer :arf final maçı) Sezgin, Has?n sınıf marangoz spor, 3 Galatasaray. galibine verilmek üzere ortay3 durrshman Şurdagün. Nezih \pay feddın Gürel, Hakkı Alpacar, Raif sınıf as. yük. müh. Nişli. Abdüssamed Kuşçu, SalâMüteakıben: (Ampon Deyro)Kâşif Eren. Tek çifte bavanlar: koyduğu Kupa, maçtan sonra Yu dın, Niyazi Sezainer. Hikmet Be Tavzer, Burhan Anıl, Rıfkı Inders, Nuri Berkant." Sami Aykaç. 2 nci sınıfa yükselen 3 üncü r.y Molinari) (çift erkekler 1 Galatasaray 6.43, 2 Fe nan güzeü tarafından Fenerbahçe ningtan. Faik Ateş, İhsan Taraer, Vehbi Güloğlu, Riza Yeniçağ, Ali haddin Alpat, Avni Çoker, Kan5 inci sınıfa yiikselen 6 nci jinıf demir Erbek. Kâzım Candaş, Hâsınıf saraçlar nerbahçe. . \ maçı) takımı kaptanına verilmiştir. as. yük. müh. İsmail Özalpan. Cemal Genc, 'lhan Kaytaran, Necdet Gürcan, Ismet mid Tater, İhsan Savaşkan, Orİdris Ersan, Fehmi Koç, Nuri Dört tek kıdemsiz: Müreakıben: (Knod Deyro)Tunca, Zeki Niais. Nuset Kutl'il=( Tah, Nadi Eyüboğlu, Receb Andaç, Mahmud Malatvalı, Galib Yücel. Önol, Aliş Kutar. C.A. han Kaleli, Tevfik Köküöz, Ralımi 1 Fenerbahçe 10.47.2, 2 Sü' " rz Bergamo) (muhtelit finama, Oktay Ertan, Semseddin Öz Aziz Teküı, Fahri user. 2 nci sınıfa yükselen 3 üneü 2 nci sınıfa yükselen 3 üncü Erdoğan, Burhaneddin Şener, SaDün yapılan di*er merspor, 3 Beykoz. eenc. Zafer Dilek. Hüsnü Ozcan. 2 nci «ınıfa yükselen 3 üncü sınıf telsiz m. sınıf nalbandlar mi Turgud, Nuri Ersöz, Celil GürLig maçlanna hazırlık olmak ü Fikri Gönen, Rifat Tekkora. AhDört tek dümenciii utnıger: sınıf bando öğretmenleri ^ckizinci İstanbul Enternasyonal Mehmed Erer, Hüsnü Saka, Tah 1 Fenerbahçe 11.43.4, 2 Bey zere İstanbul takımları dün nuh med Özalm, Şefik Uygun. Sırn Saim Oğuz, Fethi Ökten, Kemal kan, Nejad Kumuşoğlu, Emin I sin Balkı. Süreyya Gökçakm, Hs Refik Atil'.a, Şükrü Bayraktsr, [• '•* turnuvasında derece alan leEbubekir Çakmak, Hımdi Duyaun, teüf sahalarda hususî karşılaşmalar Sanalp. Cihad Berksoy, Nesimi A Okay. Vasfi Güçlü, Ferid Baykal. Alpdemir, Şükrü Köseoğlu, Kâ i koz. san Baysan. Şahabeddin Kuday. Fgruk E.bek, Kenan Mumcu, Reyapmışlardır. r ı'çrin mükâfatlan bu gece s»at Dört tek bayanlar: zım Özden, Rifat Sami Uzel, Ekrem | kahn. Celâl Kmak. Avni Alpan. 6 nci sınıfa yükselen 7 nci 2 nci sınıfa yükselen 3 üncü fik Oral. İstanbtılspor E>iirı niaçı Kadir Özerdem. Hasan Tunçdaner. 1 Galatasaray 5 45.5, 2 FeTopalan, Cihad Akyol, Sadi Koçs;, 'e Tenis Eskrim Daâcıhk Kulüsınıf bandn öğretmenleri sınıf telli mak Binbaşılığa yükselen Piyade Şeref sahasmda İstanbulspor Mustafa Csner, Nazım Akıncı, KâŞükrü Saner, Mehmed Kutay, Sadeddüı Soydan, Kenan Kortan, •'e tertıblenen veda balosunda nerbahçe. Zeki Önsöz, Lutfi Tükenmez. Peyiizbaşıları Eyüb amatör takımlan bir antren mil Hancan. Muzaffer Tuna, f*>thi Dündar Özpay, Yavuz Biiyükakdo Orhan Gürler, Necati İnoğiu, MuTek çifte kıdemM: r v/. .ecektir. Hüsîyi'n Beyhan, S?im Ertan, 1 Galatasaray 12.06, 2 Fe man maçı yapmışlar ve müsaoaka Bsi=ak. Fikret Eşit. Tahir Canboiat. ğan. Mahmud Fırlataner. ammer Öktem. İzzet Atalay, Ke fik Çaylan. Hakkı Özilter, Yaşar İh?an Beıkay, Necdet Şarmarı, K:21 İstanbulspor amatörlerinin lenerbahçe, 3 Sümerspor. 1 inci sınıfa yükselen 2 nci mal Ar. Receb Doğruer, Sabahad Akan. Hamdi Duyar. Yüzba.fjlısra yiikselen ordımat 5 inri sınıfa yükselen 6 nci mai Toka, Cihad Önen. Mehmed hine neticelenmiştir. sınıf muamele rne. ları din Eser. Sekiz tek kıdemsiz: üsteğmenleri Beşikfaş, Izmirsfjoru sınıf ışıldak ma. Scvü. Mehmed Tercan, Hakkı To:Rifat Ağan, Hayreddin Oktay. Defterdar:l İstanbulspor: 1 Fuad Çoğun, Muzaffer Barkın, 1 Beykoz 9.03.2, 2 SümerBinbaşılığa yükselen istihkâm Ali Okan. c=, Atıf Bayar. Abbas Yurdak'jl, 2 nci sınıfa vükselen 3 üncü 4 • 0 yendi spcr, 3 Fenerbahçe. Sahanm ikinci karşılaşması İs Ömer Gençer, Mehmed Haloğîu, yüzbaşıları 2 nci sınıfa yükselen 3 üncü Nıyfzi Hckimeil. sınıf ml. me. ları Eşref Uluer, Hüsevin Azaklı, Mehtenbulsporla Defterdar profesvcnel j İki çifte kıdemli: İsmir 30 (Ankâ) Bugiin AlFevzi Ergünsel, Rıza Subutay, ; Yüzbaşıîisa yuksolen Piyade sınıf oto mak. Talât Çeviker. Nuri Tcngıır. Mumed Kaşar. Kemal Bügüş. Kem3İ ?k sahasında İzmir?porla k^rHikmet Kurtoğlu, Cemil Birtürk, | Kadri Akbulut. 1 Galatasaray 10.17.6. 2 Fe tpk'r^lsrı arasmda yapılmistır. Eu ! üsf "imenleri müsabakada 11 berabere vaziyet [ Akay, Necdet Ertürk, Hikmet Pe zaffer Onat. Tahsin Güvener. Ab Adnan Sevgür, Muzaffer Çulpan, I n Bp?iktaş takımı. birinci dev nerbahçe, 3 Sümerspor. Abdüîkadir Ûzbiige, Talât Ek:nci, 5 inci sınıfa yükselen 6 nci kin. Mehmed Kalkmkaya, livri dülkadir Ersin. Süleyman Köker, te iken çıkan bir kEvga neticesinde 1 0 Receb ve Süleymanm; kinci İki çifte bayanlar: H.~Tun Vuran. Seyfi Kalakoğlu. Absınıf oto mnk. Çilingi:. Necdet Düzel. Ümran Şen Kudret Akalm. Cemil Pamir, Fevzi Kâzım Baturay, Ethem Aksoy, [ • ede de Cojkun ve Fahreddinin 1 Galatasaray (rakibsiz olaıak) yarım kalmıştır. ciüicebbar Çopuıoğlu. Bekir Yeke, VpHsd Özdemir sezgin, Rauf Küçük, Adnan Güci'ra. EHaçık. Zeki Büyükmeriç. Kemal Muzaffer Güralp, İrfan Özay. Ümıd Bskırköy sahasmda Galataİstik• Urı gollerle maçı 40 kazan Dört tek kıcemli: Receb Türk, Naim Duygu, Muzaf6 nci sınıfa yiikselen 7 nci Cslâl Altugay. Semseddin Kocn Aksunsur. Refik Göray. Eyüb Okay Okyay, Ferdi Ayral, Ali Üstünbil, •;r. 1 Gaiatasaray 9.01.5, 2 Fe lâl takımlsrı arasmda yapılan hu man. Metin Taneri. Haluk Onuılu. fer Koilımazotlu. Mustr.fa Kayr.ar, Kemal Ezen. Mehmed Savaş, Hasınıf oto mak. 3 üncü sınıfa yükselen 3 inci susi maçı 30 Galata takımı kazaniv^şıktaş İzmirspor maçmdan nerbahçe. 3 Beykoz. Atıf Gülderen, Hüseyin Uysal. Muzaffer Zeyricğlu, Sedad Erdem, mid Bayer, Orhan Mengüç, TahSakir Bostancıoğlu. Yaşar Güler, suııf ml. Me. lan mıştır. Tek ç'fte kıdems:z: 5 inci sınıfa yükselen 6 nci ! Süruri Öğün. Niyazi Kırkbir, MuZiva Boyacıoğlu. İsmet Ayberk. Abdurrahman Gürel, Abdülve sin Apaydın, Said Çetiner, Hasan cv. el İzmir Gazetecilerile Sahne Vefa Taksimi 101 yendi 1 Sümerspcr 11.18.4, 2 FeI aııım^r Arksn, Bjrhsneddin OmEy, sınıf tirfckciler Hüspyin Gülec, İbrahim Aksu. Or hab Dikmen. Arif Güzey, Fuad Ton Akal, Şefik Denizalp. Reşad UrE'r.Htkârları arapjnda komedilere nerbahçe. 3 Beykoz. l Zeki Açıkaöz. H=kkı İmer, Ali Rifat Karp.kaş, Nedim Özel. Vefalılar dün Karagümrükteki han Arsan, Naci Laca. Avni Aynur galp. Alâeddin Uğur, Tarık Tuşa ganioğlu, M. Şerafeddin Yalçın, t:. çıkartan bir maç yapılmış ve Sekiz tek kıdemli: 2 nci sın'fa • ••'•' ^•''n " u n c ü J Güicş, Receb Özergene, Fe^zi Sa» kendi stadlarında Taksımle hususi lu, Ertuğrul Doğan, Mehmed Din saygı, Arif Kentsun, Yusuf Elgün, Sadeddin Enç, Mehmed Erdoğan, cs.'in neticesi be.li olamamıştır. | karya, Ziysecidin Aitayiı. Ethem 1 Galatasaray, 2 Fenerbah bir dostluk karşılaşması yapmışİBr çer. Rıdvan Poîaflı, Faıxk Aküren. Fethi Sındıral, Mustafa Erışık. Ab Suad Sayın, Rasih Şahinoğlu, Avni sınıf kamacı Akuıer. Kâmran Çöte.ioğlu, K.kkl çe. 3 Beykoz. dır. Sabı i Öztezcan, Gültekin Samancı. dülkadir Or«l. Nihad Cizdan. Ah Kahraman, İhsan Sanlı, Hasan Uruklu Hasan , Mehmudoğîu. Riiat Ve.al. İihami Müsabakalar neticesinde yspılan 5 inci sınıfa vükselen 6 nct «Orhan Suad. Kenan Arif, Rıza Çağlavan, Sami Pekindağ, Za med Erkan. Bssaıi \re yayan Özalp. Ulvi Savaşkan, Esad Olgay. Carıcr.mar, Ssid Esînyîlmaz, Kadri pusn tasnifi sonunda: sınıf demirciler CvmHnnyet MatbaactUk ee 5 inci sınıfa yükselen 6 nci Tarık. Salâhaddin Ali, Galib, hid Koğuş. Yüzbaşılığa yiikselen istihkâm Gürel, Feıhi Büyükczdemir, Cav.d Riza Gürsel. Ahmed Kays. Ptecltk Tiırk Ananim Şrketl Kıdemülerde Gaiatîsaray birinci. Garbis. İsmet. K. Garbis» şeklinde Binbaşılığa yiikselen tabib sınıf ml. me. ları nsteğmenleri atogiu Halkem nkak No 3O/4J Süîr. İbrahim Yurdakok, Bedri 2 nci sınıfa yiikselen 3 üncü Fenerbahçe ikinci, Beykoz üçüncü; bir kadro i!e sahaya çıkan ve^ilyüzbaşıları Emin Azar, Ali Açıkahn. Sabri SahiBlers İhsan Pilâtin. Affan Kar, Halid sınıf marangozlar At3ç, Abdü'kacir Mahremsnh. kıcemsizlerde Beykoz birinci. Sü beyazlılar bu karşılaşmayı 101 kaTurgud T:naz, Muzaffer Onura'p, Dinçmen. Muzaffer Yenen. Nizami NAUI ve ÇOCUKLAK1 merspor ikinci. Fenerbr.hçe üçün zsnmıslardır. Bu maçtan önce ys Nureddin Onuralp, Sami Akman Cordan. Cevdet Özath. Bedri Teo Saysalar. Cevad Saracoğlu. Pefet Mustsfa Toksü. Necmeddin Akın. Yüzbaşılığa yiikselen İstihkâm Mehmed Alâeddin 3 üncü sınıfa yiikselen 5 inci Yacı ifUmnı t'ter, teure üsteğmenleri cü; Bayaniarda ise Galatas'aıay bi pılan (B) takımları maçında da ye lar, Turgud Işuı, Kenan Baysal. man, Saim Güngör, Kerim Atalay, Sevimsavul, Uttuı Müdt. sınıf marangozlar Nusret Özoğuztan, Nazım ÇJ'.er, rinci. Fecerbahçe ıkinci olmuşlar şil beyazhlar Taksimi 100 mağŞecui Seçkin. Avni Güner, Mehmed Abdülkadir Seylân, Ismaıl Ulker, Gürtuna, Orhan Miskbay. Kemal i \TIF SAKAK dır. lub Salman, Vehib Baysal, Orhan Al Fethi Sünder, Faruk Tunçcan, Ta. Korkmaz, Rebii Ünver, Yaşar Er ' Riza Çırakman, Ahmed T«kin Öx, Remzi Doğan. Fenerbahoe ieyotlusporu 4 1 yendi Ordu Terf i Listesi CUMHURfFET 31 Ağustos 1953 RADYO C Bugünkü program ^ nternasyonal hlmbıu tenis furnuvası Karakucak Türkiye birincilikleri BULMACA 1 1 1 I~IR 1 ! 1 1 IHI 1 ıaı 1 11 1 1 1 1*1 1 1 1 1 İHI 1 1 « 1 1 M 1 •I 1 1 I 1 1 1 Ifli 1 1 m 1 M1 1 Barbaros kupası kürek yarışları UİCİUİZİAİLİAİN RİEİMİIİLİBİZİA AİLİAİLİÎ İMİAİN FPİKİEİBltİR» EİK'PİRİEİHİİİN KİEİCİEiaiAİYİA ÖİTİEİKİİjLİEİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog