Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

31 Ağusios 1953 CUMHUBIYE* A irleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanhğı Amprika. Nehru'nun kızkardeşi Vijoya Laekshmi'nin ada>lığnııı ileri sürüyor B L E Bir İngiliz dergisinin Turkiyeye dair makalesi Türkiye; büyük cesaretile Rusların tehdidlerbi bosa çtkarmıştır! Yunan zelzele feiâketzedelerinin açlık grevi Atina 30 (a.a) Yunan adalarında zelzele felâketine uğrıyan 2000 mıijtecı dün Patrasta hükume tın kendıîerinı tekrar adalara göndermek hususunda aldığı karan protesto etmek maksadiie açlık gre vine baslamışlardır. Mülteciler. gecen eün şiddetli bir fırtmanm zelzeleden sonra zayıf bir durumda bulunan evler üzerindeki tahribatından sonra korkularını acıklamışlardır. İngiitere ile Mısırın arasını aşan onbaşı İkramiye kazanan numaraları bilWest Drayton, (İngiitere). 30 (A. diriyoruz: P.) Süveyş kanalı bölg3sinde 300.000 lira ikramiye kazanan kaybolan ve İngiitere ile Mjsır numara Washington 30 (a a) iyi haarasında geçen ay gergin bir dıııum Londra 30 (Nafen) ingiliz Kra ile Rusya arasındaki münasebetle476755 bpt alan kaynaklardan bildır.ldiğiyaratan İngiliz havacısı A V. liyet beynelmilel meseleler ensti re temas etmekte ve bu hususta da ne uöre. Birleşmiş Milletler genel 100.000 lira ikramiye kazanan bulunan «The şoyle demektedir: Rigden'in tevkif edildiği haberı butüsünün organı kuuılunun gelecek toplantısı için, «1945 seneiinde Sovyetler Türkinumara rada hayretle karşılanmıştır. Wor!d Today» dergisinin eylul nüs baskanlık bahis mevzuu olduğu zaRigden'in hayatta ve İngJterede hpsında «Demokrat Parti ıdaresin yeye notsiar göndererek tehdidkâr 024964 mn Amerika. Hindistan mıırahhade Türkive» adb ve on sahifehk bir bir şekilde Boğazlarda üs. Kar» ve olduğunun öğrenilmesindan biraz 50.000 lira ikramive kazanan S' Bdvııı Vijaya Lackshmiye rey Ardahanı istedıkleri zarran. Türkisonra verilen bu haber hakk'nda veıecektir Büindiğı gıbı B< an Vı m^kale intişar etmektedir numaralar Makalenin altında irrza olarak ye tek başına idi ve avnı zamanda West Drayton hava üssü kimulajava Lackshmi. Hindistan Basbaka 088791 378589 Kızjlordu kuvvetteri de Bu!garİ5nı L. W V. Jennens şunlan sövlenı Pardi! *'ehtu'nun kızkardeşirtir H AR P inisiyalleri vardır ki bu tandan İrana kadar çeDeçpıre Türk 10.000 üra ikramiye kazanan nur Ortadoğu iş'.eri miitehassısı omiştir: Y«tkili mah'illerde bu karann ehududlannı sarmıştı Euna raâTnen numaralar « Rigden tevkif edilminir. h«.rtıiveti eelirtiierek şu açıkla larak tanılan Har Filby oldığu Türkivenin inadcı cesareti Rusva007667 055221 104636 138172 186305 tahmin edilmektedir. n, • jrds bulnulmuştur: Daha yüksek makamların kaıarı198067 313187 3162"T 369213 417769 Yazarın bıldirdiğine göre. De nın tehdidlerini boşa cık=ırmış. PÜr.ı bekliyorum. Bu karann yarın Amerika. Kore için toplanarak Hin baskıyı tardetmistir Sıııvl.ın 5.000 lira ikramive kazanan mokrat Parti iktidara geldıği günbildirilmesini bekliyorum.» olan siyasi konferansa Hındistan.n sonradır ki, P.uslar Türkive cephpnumaralar Bu sabah Rigden'in İngıltereve isıiıak etmpmesini istorken bunda ! lerde bazı şüpheler mevcud ıdi. fa sinde iş göremiveceklerini anl=mıs kat hâdiseler bunlann ne kadar Kahire 30 (a.a ) Resmen bil döndüğünün bildirilmesi üzerine 058120 096891 119722 130576 169786 Kındıstana karşı olan heı hangı bir lar ve daha «müsaid» cenbelpre HırıİTİğine göre. Gazze bölaesinde Hava Bakanlığı bir tahkikt acı 196285 213245 224627 224849 237351 kır^ınhğın tesırıle değıl, ^adeı e re versiz oldusunu ispat etmiştir. yani Yunanistan ile Irana eitırsYazar sunları da ilâve etmektebir k=moa hiicum eden T=rspl kuv lacağını söylemişti. 281782 294719 342735 383840 413S01 slitpler icabı olarak hareket etmişlerdir.» vp'leri kampta bulunan Filistin'i tir. Şimdi Amerikanın Hindis dir: Hatırlarda olduğu üzere Rigden 433052 437140 449219 449597 495484 The VVorld Today makalesinde, «Hükumeti desteklemekte olan atom devri ile Tiikivpnin durumu mültoci]o''der: 15 kisivi ö]f^ürmus ^'e geçen av İsmailiyede bir otelden tan murahhasını genel kurul 2.000 lira ikramive kazanan bcşkanhğı için desteklemesi bu lar üç sene zarfında elde edilen nun büviık ehenrr.ivet arzerfiğini 22 sini de varajamıs'ardır. Gazze kaybolrauş ve kendisinin Mısıılınumaralar nin IvTı«ır issah altında bulunan ke bakımdan manidardır. Zira bu neticeleri memnuniyetle ortaya sü vazmakta ve buradan kalkacak simiıde Olborevg edını tasıvan bu lar tarafından kaçırıldığı iddia e007362 0119S7 012756 012785 035443 har2ketile An.erika Hindista rebilirler.t bomba uçaklarının kolavlıkla Rus dilmişti Fakat Mısır makam'.?rı bu 047256 081311 081S02 082032 0827O9 nin miiletlerarası müzakerelerde The H'orld Today'daki makalede petrol merk°z'erini vurabilec?ğinı. kamp evvelkı gece karanlıktan bil mevzuda hiç bir malumata sahıb 090383 095507 10495i' 113575 119202 istifade A r ah brileesinp szan İ^rsel daima mühim bir rol oynıyacağı Türkivenin beynelmilel durumul Ukravnadaki sanayi üslerini ta'irib Bu 129B55 132318 153693 155277 177958 kanaitini ve bilhaS33 Asva mese j nun «on üç sene zarfında daha da : edebileceğini kaydetm°ktedir Avnı kuvvetlerinin haskınına uğramıştır. olmadıklarını bildirmislerdi Mısır makamlarının ilâve ettiklevi nun üzerine iki memleket arasın 182974 191738 19S875 200336 214229 y lelennde Hindistanın öncmli mev , kuvvetlenmiş olduğuna ışaret ctzamanda Scvvet Karadeniz liman ne göre mülteci ailelerin uyud'ik daki jmunasebetler gergin bir caf 223497 225283 239070 240909 245546 kıini beiirtmiş bulunmaktadır. ' mektedirları da bu bomba uçaklarına açık ları cadırlar üzerine siddetli bir a haya girmişti 248747 2Î9870 293C93 304815 309383 ' Muharrir bundan sonra Türkive tır. teş acılmış. neticede 4 ü çocuk. 7 si j 312553 315744 320890 332885 355455 Rigdpn'in buiunmasının ılllllllllllllllllllUIIDmilllilllllllllllllllll'iıiMm» kadın olmak üzere 15 kişi öldürül3GO36S 3607 719S0 375567 39C310 Kahiredeki aksi I müştür. Avrıca 22 ağır yaralı nasKahi'e 30 (a.a.) Hava onbaşısı 420208 439270 447909 464648 491761 tancye kaldırılmıst'.r Bırlesmıs 1.000 lira ikırnıive kazanan Piaden'in Londrada «meydana cık Milletler müsahidleri derhal tahnumaralar tığı» haberi Kahirede büyük bir kikat p.çmışlardır. Mısır hükumeti t hayret uyandırmıştır. Filhakika 00'823 OO4r>94 007187 007447 008885 nin tplebei üzerine muhteüt müta ' Mısır hükumetinın. Pıgden'in mr< 0093S8 009455 010195 014362 014518 reke kom'^yonu varın toplanacakKpraşi 30 CA.P.) Dün buraoa halli makamların \ardımile kaçır:l 015793 020'*^ O?n19 023262 025305 tır. rıiı k"r'i='ia vapan Pakistan ÎVs dığı vo.undrki İns Hz iddias:nı 091232 0262P2 P27926 028557 037717 Munsan. 30 (A.P R.) BuBelgrad. 30 (a.a.) Belgıad İ?lerı B?kanı Sir Zafirullah Han Mısırıp dsima reidetmiş olduğu P:TO34 0423 «3 043491 0=13753 044684 gün yapılan mübadelerie komü radvosu dün akşam Türkiye D:ş Tunus ve Fastaki istiklâl mücadehatırlatılmaktadır Millî istikamei ft'6798 048297 O."22S9 0578.Î5 0328"'9 lesinin Fransanın dahilî bir *nesî nistler tarafmdan Birleşmiş Millet İşleri Bakanı Prof Fuad Köpıüvek^letinin bir sözcüsü sövle de 0«3."40 0P894S O73016 0784"5 0789S4 lere iade edilen Türk esirleri şun lünün bir beyanatını yayınlamısiır IPSİ ols'ak teiâkki edilemiyeceğini miştır: 28 09!889 092P70 0n."8fl4 094365 sc'l°miş ve îunları ilâve etmistır: lardır: Prof. Köprülü bu beyanatında. «Onbaşınm Avrupada sağ ve j 097370 101?5<> 101833 10.3946 108614 «Simalî AfrikaHaki mücadele iki Hamid Yüksel, Yüzbaşı (5532) Balksn paktının her iki memleketi j İzmir 30 (Hususî) İzmir Sana salim bulunmuş olmasmı gayst mü 122821 124783 bü'ümran devletin eirişm's old'iâu İstanbul. birbirine daha çok yaklaştıracaeını ! yi Odas'. Türk halıcılık sanayiini , him teiâkki etmekteyiz. fakat daha 129M9 140717 143P54 145253 147307 bir teşehbüstür. Fransanın bu mcra I tsüi'k ettirmekte ve Ege bölges'n | gemş malumat almadıkça bu huİhsan Serim, Yüzbaşı (290) Is soyliycrek demistir ki: 1211« 1579S6 158552 160158 1R5F"9 leketlerde icraî salâhiyeti yoktur « Türkiye ile Yuao^lavya ara | de halıclıöin inkişafını eneelley»n susta bir vorumda bulunamıyaca lfiK1?5 1<59"P 1 parta. 170492 no ;"'! 170088 Onun için bu m'llptlpin kendi '<PTI sındaki işbirliği ve anlaşma iieride P'jüzlerin izalesine çalışmaktadır. ğız^s ^ 174^8 17^2' 175758 17P0K1 179464 Yakub Serdar, Çavuş (1851) dilerini idare etmek istemeleri r;uOda. bu voldaki çal'şmalarını daha çok inkisaf edecektir. Buruın 186'0< 192105 I^^S s^'^inin Bi'lovmis Mil'Ptlerde aö Sam?un Kızılçullu Milâs civarında tarihî bir içındir ki. kültürel ve iktısadi saha genisletiı ken İzmude 20npq 21*219 ?n^717 rüİTiGiıesine imkân voktur.» Nafi Güley, Çavuş (4402) An larda olduğu kadar diğer sah!ar mevkıinde «Avrupa halısı» adı ve1 şehir meydana çıkarıldı 92"2 209P45 2!7fi"3 219112 2?.°518 Zafiruüph Han ekinı ayında top kara. 0 1 da da inkişafm lemini >çin iieri rilen m?kin ha'ı=ı vapan bir fabİzmir. 30 (T.HA.) MiHsın •>>R72 91TS77 22S ? 2"'52P5 227"'0 lanarak olan Birleşmiş Mill.vier adımlar atılmalıdır. Bu işbir!:â;i bi rika kurjlmuş ve faalıyete geç'iılşKomünistler yann 250 si Güney W 9 3 2^0220 23"! 37^ 234116 2160'") ppn"l kuruUında Pakistan heyetıne tir. Bunu. diâ°r fah:ikaiarın kurjl Karnacık köyü yaylasında 800 11,ctKoreü. 150 si Amerikalı olmak zim müsterek anlayıs ve yak'Masbıksnl'k ed»rekti^. ması ve tezsâh halıcıhsımızın T'irk re irtıfada bir dağın tepesinde bumamızda mühim âmil olacaktır» üzere 400 esir iade edeceklerdir. desenleri ve eski Türk motifUtüe lunan t?rihî Labranta şehrin'n " t»48 266515 2701R9 27036.5 2"4679 275378 " Erkel<ler de Bîkini mayosu 275890 277"26 277625 2S2263 285583 Köprülü bu vpMİe ile Y.ı>:rlav br^İPnm 'si takib edecektir. senesindenberi devam eden hafritzmirin «Güzeîyalı» •>9n74 295055 295552 297429 2f>8Sfi7 mületine selâm'.arını göndermis ' e giymeğe başladılar Hal\cılık sanaviinde kullanılan yatı bir hafta ev\el tamamlanrıış308628 311104 314707 315302 3ir)fi09 Türk milletınin Yuso^lav riostiün en elverişü yünler. bilindiği 3;bi. semtinde tramvaylar Lonclra. 30 (Nafen) înçilterctır. 324465 327180 ?3«695 337041 337555 na karşı beslediği büyük «avciye Anadolu vaylalarında yetişen kade "ikrkler de kadınlar gibi btkini , Piyango cekilisinde bir kaza oldu Daha önceki senelerde sarEedikaldınhyor 311819 3'7046 3'9551 i olan samimî inancını ifade rtmış raman, dwpl r ve kıvııcık koyunlırı > msvi5u givmeğe başlamı^'arriır. len bütün gayretlere ragm?n bir 3400.Î9 3^"25S 3<"!819 3'704fi 3'9551 ]I vünlenrfir. Bu yünlcrin boya ei" türlü bulunomıyan ZPUS mabedı 354335 35R"06 357^61 363741 SfflÇSl ] Ankara 30 (Anka) Millî riyan Fransa^an sonra İnpiltereye zetpn İzmir 30 (Telefonla) İzmir Be tir. 1 muh?faza edilme ha=;saUrı bu bikini modası memnunhıkla '.ediyesi şchrm Güzeîyalı semtine D. P. nin Bornova mitingi me. İsveçli Prof Güstav SauC.mi'ın 371794 3777V) 379^^1 381175 3''''3 5 ! gonun bugünkü 30 Ağustos çeki'.iyvkspk olducrndan. bunlardan .akarşılanmamıstır. Bir İnîiliz fir îslsmekte olan tramvaylan 1 ekim310 ")1 39^.708 3V9r>3 J şinde topu yuvarlak küreye atmak pılsn ilmclcrle dokunan haiıl^r idaresinde yapılan muazzam habri 395273 397150 ?9«527 400361 402819 istiyen 14 vaşındaki Bulend Kâradün yapıldı tnası taıafından imal edilsn bu den itibaren kaldırmağa ve yerine süpürge, r utubet ve emsali tahııba yat neticeüinde rtrafınia.ci lesıs 403435 415SS2 417608 417728 419952 ber adında bir çocuğun kolu küıe mayolar muhtPİif fazib renk'.eHe otobüs iş'etmcğe karar vermiştir. İzmir 30 (Teiefonla) Bir hafta ta davanıklı oimaktadır lerle birlikte meydana çıkanlınıs 42036O 42J8P3 424107 425343 425785 Oır lâstikli kumaçlardan yapılmakta432770 43450 434756 440620 441117 deliğine kapılmak suretile 1 nisandan it baren bu hatta tro evvel C H.P nin Bornovada yaptığı Ha'en Türk halıcılıeı senede *KK) tır. dır. mitinge cevabcn hazırlsnan bugün | 441135 442549 442741 443472 443970 müddet dönmüs, bunun üzeıine he'cybüs işietiiecektir. fon vün kul'anmpktadır Bu 'siıh Senatör Knowland Seul'de kü D. P. Bornova mitingi çok a'â ( il«w.9 td7*'7 448507 449148 449237 men kürenin cereyanı kesilmiş ve lâkı. selifmekte oian hahcılık srSeul, 30 (a.a ) Amenk ının kalı oldu. Saat 16 da İzmirden 100 j naviımiz son vtl içinde sekiz bın 44914 453685 4F«4"3 457115 4G2102 çocuğun kolu kınlmadan kurta.nladen fazla otomobille Bornovaya gı tona çıkarmış ve merr.l?ket çinde Âyan Meclisı çoeunluk gruviu haç WA1 4P4412 465S65 471973 472295 bi'.mistir. Yara, bere içinde o l a n dildi ve civardan gelen D. P. h'.erle halı i<=tihlâk ve Sftiflsn artm;>tır. kanı Knowland Güney Kore Cum 4730=.4 476940 483112 484561 4848S3 Bülend. derhal Belediye hastanesıne kaldırılmıştır. birlikte büyük bir kalabalık Cıım. BiIinHigi «ibi Egede İsparta, îîör hur Başkanı Bhee ılp yaptıâ' iki aünlüV görüsme!erden sonra t u hıi'ivet bahçesinde topl;ndı des. Dcmiıci. Uşak. Kula. Kütanvn İzmir milletvekiHerinden Abidin Burdur. Fe*hivp ve Milâsta halın 2un Seul civarında bir ha'a a'önına vdrmışt.r Tekön. işçi mevzuunda konu'jtu ve lık ii'.Tİr>f h»l'ndedir. Knowland hava alanında kerdi;.jhsı hakkında C. H. P. lilerin idHiîen Burdurda 60 Demir"He dialarma cevab veıdi. Müteakıben 1400. Gördeste 1500. Nnartada 4<t;0 sile gorüsen g3zetpci!ere, oerev^n 30 Ağustos Fevkalâde Keşidesinde herSadık Giz. Pertev Arat, Sai^e T u p tezsJh fRa!:vet hal'rHç OIUD. val^'Z eden aörüömeler hakkında türk ve Osmsn Kipani hevecanlı unartada fi500 kişi halı sanaviinde hangı bir tefsirde bulunmamış. taKadıköy Aiansında 5384 numaralı hesab sahıbi. kat Okınav.a'va hareketinden önce birer konusma \aptıİRr. Son ol rak çpl'jmaktadır Gebzenin Yukarıhereke kövünden Hasan Sarıva D.P. İl Başkanı Bu: han Mnncr. hüyapıc^ğını Son ZFmailarda Eee bd'ge^mHe bir basın konfeıansı kumet icraa*u]rİ3n ve önümüzdeki e?ki Türk deçpnli hal'lara karşı Vir söy'.emUtir. seçimlcrden bahsetti. Bugünkü ko slâka ba^.TTiıştır P'hassa Am«>riHincistanda sinekler nuşmalar bir nevi belâgat müsaba kal'lpr e?ki de"=enli Tıirk hahlanna r kası halindeydi. Bütün hstibler ö ra*bet 2Ö5te mek1?dirleı • aslanları kaçırdılar Galata Şnbesinde No "566 Müzeyyen Bostancıya nümüzdeki seçimin gene D. P. taHali'ıl'ğı himave için Sanavi OAhmedâbad Hindistan. 30 (Narsfmdan kazaııılacaftını, cünkü ikti dası h'ikumetten beklenilen koUv fen) Alınan bir habere KÖıe, darın millet emrinde ve hizmetinde liklar üzcrinde de çal'şmskta ve bir kcve hücum eden arsÎEiı'a.ın b'jlun'luğvınu ifade sttıler Toplantı hs'ı ihrîicatmı tesvik edecek nnahisinekierden kaçtığı öğrenilnıştir. 2.5 saat sürdü. yetle himaye tedbirleri düşünmekisabet etmi.;tir. Yağan yağmurlardan dolayı ınagatedir. Ayrıca: ralara giren sinekler oradaki arsAnthony Eden, Pirede , İzmir Kız Lisesi idare larılan taciz etmiş ve arslanlar da Atina, 30 (a.a.) İngiitere Dış Hamp ı rinü Aj. No 2526 1000 Lira kaçmak mecburiyetınde kalmışlarmemuru intihara İşleri Bakanı Eden nekahet devGalata Sb. No 14138 500 Lıra dır. Gir ormanlanndan koye gelen Galata Şb. 16132 resini geçirmek üzere bir İngiliz No 400 Lira teşebbüs etti 7 arslan bu sefer de koy halkmm Ga.aU Şb. No 15837 250 harb gemısi ile bugüne Pireye gelLira İzmir, 30 (Telefonla) Linir bağınşlarından korkup kaçmış ve Tırt Aj. 200 miştir. No. 91 Lira K:z Lisesi idare memuru Kadri tekrar ormana dönmüşlerdir. Zonguldak 200 Lira No 18389 Türkiyede bir nikotin Ozmenek, bu sabah Ankara Palas Amerikada boğucu sıcaklar cteünde bulunan doktor oğlunun Ve aşağıdaki (40) taühli de (100) er lira Shicago, 30 (a.a.) Beş gündenfabrikası kurulacak ziyaretine gitmiş, bir müddet ken beri devam eden boğucu sıcaklar kazanmışlardır: Ankara, 30 (T.HA.) Ti'nkıjt disile konuştnuştur. Oğlu bir araAmerikada mahsulü tehdid etmede nikotin istihsal eden bir faV t lık ellerini yıkamak üzere dışan ğe başlamış ve yalnız FiladeUiyaNo. 1050 No. 3350 Sarıyer Aj. istanbul Şb. ka kurulması hususunda yapıl çıkmış. bu esnada sinir fcuhranı da 35 kişinin ölümüne sebeb clNo, 272 Beşiktaş Aj. Çemberlitas Aj. No. 6434 makta olan etüdler ilerlemi^tır. geçiren Kadri cebindeki çakı ile muştur. Filhakika bildirildiğine ^r^aıv; Merkezi No 18öHn Ankara Merkezi No. 29064 Bilindiği gibi, ihrakiyelik tütün göğsünü ve ensesini yaraladıktan göre Filadelfiyada sıcakların yükNo. 1703 No. 2229 Zonsulriak Sb. Kemeraltı Aj. lerle tütün tozları ve aleiurmım sonra otelin üst kat balkonundsn selmesinin bir neticesi olarak 35 No. 62 No. 2190 Corlu Ajansı tstanbul Şbtütün fabrikasyonundan elde edi kendisini caddeye atmıştır. Ağır No. 40 No. 2935 kişi son beş gün içinde öhnüştür. Akhisar Aj. Kemeraltı Aj. len toz ve sairenin nikotin sana yaralı olarak hastaneye kaid'.n'.an No. 2.ÎH6 7 Bunlardan 12 si son 24 saat içinde îzmir Şubesi Sad'rvanaltı Ai. No. yiinde kullanılması, mem'ekFtte Kadrinin zaman zaman sinir buh594 No. No. 58 ve ekseriyeti kalb rahatsızlığından Galala Sb. Kartal Aj. yeni bir ssnayi şubesinin teessü ranlsn aeçirdiği anlaşılmıştır. No. 6848 ölmüşlerdir. NewYork'ta dün Ankara Merkezi No 20209 Galata Şb. süne yardım edecektir. No. 2 5 4 5 Galata Şb. Çemberlitas Aj. No. 7188 hararet 40 dereceye kadar vükseBir gazeteci, baltah bir Ege havalisinde yetişen tutünNo. 9071 No. 18201 Kemeraltı Aj. Söke Aj. lerek senenin en yüksek harareti lerde nikotin nisbetinin ı'.üşük oladamm tehdidine maruz kaydedilmiştir. No. 3208 Bahkesir Şb. Cemberütas Aj. No. 10092 duğunu dikkate alan ilgilibr. bılNo. 7682 40 Tstanbul Şb. Küçiikpazar Aj. No. kaldı Bu yıl Avrupada dolar hassa Karadeniz ve şark vilâyetNo. 1198 No. 8522 'ialata Sb. Kadıköv Aj. lerinde yetişen tütünlerden !stifaVatan sazetesi muharrirlerinden No. 1575 No. 3096 'stanbul Şb. Çemberlitas Aj. açığı olmıyacak Burhan Arpad, Anadoluhisarmda de etmeği düşünmektedivler No 662 No 50409 SPVİÎO? Aj. İstanbul Şb. Paris, 30 (a.a.) Karşıhklı Güİstihsal edilecek nikotinler, zi y?z'ık otu'"duğu evin sahibi H'":seNo. 15507 No. 1674 laiata Şb. Adana Şb. venük teşkilâtı idarecisi Stassen raat şubelerinde haşaratla müra yin Gülsal tarafından İskele meyNo. 7317 'stanbul Şb. Ankara Merkezi No. 28904 daru kahvpsinde balta ile tehdid dün gece uçakla NewYork'a hadele işlerinde kullanılac.k. bu suNo. 8873 'Jtanbui Şb. Ankara Merkezi No. 21599 reket etmiştir. retle her sene milyonlar":! dcvi edilmi=tir. Buıhan Arpad Hisar koNo 6995 \iir = r a Merkezi No. 17361 • tstanbul Sb. Stassen Avrupanm 16 memıekemi^eıliğir.e müıacaat oderek kanuzımizın yuıd dışına çıkması öıılenî takibat acılmasmı istemiş. ha tinde Birleşik Amerika yardım henecektir. zırlanan tahkikat Pvrakı şahidlerin yetleri başkanlarile görüşmeler ifadele ile birlikte savcılığa veril yapmıştır. Yenicede 300 evin miştir. Davaya bugün suçüstü mah Mahallî yardım memurlan Stastemeli atıldı kemesindp bakılacaktır. sen'e bulundukları memlekctlcrin Yenice 30 (a.a ) İlçemizde Emaltı ve dolar ihtiyatının 1953 yılıTürk İspanyol ticarî lâk Kredi Bankası tarafından 1 nın ilk yarısında bir milyar dolar münasebetleri milyon 600 bin liıaya ihale ediî'n arttığını bildirmişlerdir. Bunlara 300 evin temelatma merasimi LuMadrid, 30 (TJîA.) İspanyol göre. bu yıl Avrupada ciddî bir dogün saat 17 de yapılmıştır. Tören Tıcaret Bakanı M. Arburna, İspan lar açığı krizi olmıyacaktır. de Çanakkale milletvekillerınden yanın dış memleketlerle olan ticsos: A S n Kfenan Akmanlar. Ömer Maıt, N;ıs rî münasebetleri hakkında geniş İki buçuk milyon dolarlık Galata Şubesınde ret Kirişcioğlu, Çanakkale Valisi, izahatta bulunmuş ve İspanyol papiyano ikramiyesi Busün aksatna kadar actıracaBiga ve Çan kaymakamlan ve cok rasının gitgide kuvvetlendiğini ilâBuenos Aires. 30 (a.a) Ar.iangınız tasarruf hesabları için kalabalık bir halk topluluğu riazır ve etmiştir. vermekte devam ettiğimiz heditin, millî piyangosunun 60. yıldöbulunmustur. Kenan Akmanlar ve M. Arburna, İspanyarun Almar nümü münasebetile 23 aralık eiîr.ü velerden istifade edebilirsiniz. Vali tarafından kısa bırer konı^.na vapılarak. bu büyük günde ıtılan vava bir yıl içerisinde. 90 milyon yapılacak çekilişte Güney Ameritemelın memleketimize ve Yeni'eli dolaıiık mal ihraç ettiğini açıkla kanın şimdiye kadar en büyük iklere hayırlı olması temenni edilmış mış ve İspanyol Türk ticarî mü ramiyesini verecektir. Her av bir cekilis her 150. edeıck, ve ilk harc Vali tarafınJan f eıntie nasebetlerine de temas Bu yılbaşı ikramiyesi resmî kulir? ıcin bir ;ans atılmıştırİspanyanın Tütkiyeden 200 bin ton ra göre 2ÖOO.0OO dolara tekabül buğday aldığınj bildirmi§tir. Halk sevinc içindedir. edecektir. Evvelce Mısırlılar tarafmdan kaçırıldığı iddia edilen İngiliz Millî Piyangonun 30 ağustos çeonbaşısı Londrada tevkif edildi kilişi dün Ankarada yaprlmıstır. 300 bin 476756 îiralık büyük ikramiye. numaraya isabet etti üinara iğriiiîist! | İsraeüifer bir mülteci hmum ederek ZafiiüHah hansn Fas meselesine dair Korede diin iade edüen Türk esirleri Selgrad radyosn, Köpriilüni'n he^nahnı yaymladı ha!ıcılık mar.m gidi^atma baku ki; Minare gibi doğru 485384 487922 48S585 491274 491896 >c. unu uile değistirdi. Yüzlerct 492841 494015 495651 493951 497492 jıllık Yenicami minaresi iğriîmiş devrilmesin diye yıkıp vuniden ya200 lira ikramiye kazanan pacaklaımış. Mir.are. hayatunızdî numaralar sadece bir ezan ve dua yeri değilSon üç rakamı (171, 803) ile ni dir. Onda ne semboller varriır. hayet bulan 1000 numara, Havacıva ile geçuıerJcıin senna. 100 lira ikramiye kazanan yesi olan minare gölgesi memleke. numaralar tiınizin bol yetiştirdisi mahsUİat. Son üç r;kamı (254. 326. 363. 571) tan'îr. Miııareyi çalanların kılıfmı ha« ile nihsyet bulan 2000 numara, zırladığı meselindeıı. minareleriı 40 lira ikramiye kazanan bile kılıfı olduji.>mı anlamak mümnumaralar kündür. Gerci böyîe kılıflı minar» Son iki rakamı (60) ile nihayet eörmüş değiliz ama: kihfın vazifebulan 5000 numara, si minareyi çöstertr.emek olduğunî 20 lira ikramiye kazanan çöre bur.rîa da şaşılacak birşey \ numaralar yoktur. j Son iki rakamı (57. 86) ile nihaMinareye aid güzel fıkralar var. yet bulan 10 000 numara, dır. Müe7zini minareden atan ço« 10 lira ikramiye kazanan cuijun. bahasına: numaralar Een ayağmı ç«bnese idim e Son iki rakamı (04, 08. 93. 99) ile ımiezzin daha çoook zaman sana >ardım ederdi bah?! dediğinden nihayet bulan 20 000 numara, başka bir yeni lâf ijitrim. 5 lira ikramiye kazanan Türkhede yükseldikten sonra numaralar üıen yeçâne madde müezzindir, söSon rakamı (0. 8) ]'» nihayet bu zü pek hosuma gitti. Yalt<ız başka» l?n 100 000 numara beşer lira ikra larmın da hakkını yemiyelim.. Böy« le yükseidikten sonra demiyomive aiırlar. rum çıktıktan sonra inen şeylerT.000 lira teselli mükâfatı kazanan den biri de politikacılardır. numaralar Şimdi \ıkı!'p yerjden yapıkcak 076756 176756 276756 37675S 405756 olan Yenicami minarrMne aid ha416756 42^756 43675S 446753 456756 bam merhumdan işittiâim bir hâ* 466756 470756 471756 472756 473756 tıram vardır: 474756 475755 476056 476156 476236 İstanbulda, Kapahçarşıyı ve bir 47R356 476İ5S 476556 476656 476706 çok rainaje ve binalan yıkmıs oUn 476716 476726 476736 476746 476750 hnyük zelz?lenin oldrcu sıraria hir 476751 476752 476753 476754 476755 minare ustası da tamir icin Yeni476757 476758 476759 476766 476776 cami minaresinin aleınine cıkirış 476786 47S796 476856 47P956 477756 imis. Zelzele başlayınca B'şağıdaki 478756 479755 486756 496756 halka: Çekilin.. minare sallanıyor. ikramiye nerelere çıktı? Yıkıhrsa altında kahrsmız'. diye Bu çekilişte 300.000 lira ikramiye bağırnus'kazanan bilet Istanbulda. 100.000 Yenicami minaresinin neden iğlira ikramiye kazpnan bilet Anka rildiğini araştırmağa nıahal yok. r?da. 50 000 üra ikrrmiye kazanan Doğrulan iğriltecek o kadar sehebbiletler İzmir ve Kay=eride. 10.000 ler varriır ki: hak cümlemizi bunlira ikramiye kazpnan bilet'.erin lardan korusun. 4 ii İstanbulda, diğerleri Ankara, Ehli hünerin kanaatince yapılaSamsun. Kayseri. Nazilü ve Bur cak iş. iğri minareyi yıkıp yeniden durda, 5.000 lira ikramiye kaz=nan doğru olarak ^apnıaı•:tır. bilet'erin beşer tanesi Ankara ve Bunu bir kaide olarak kabul edersek bütün igrileri yıkınah ve leri Ilgın. Tire, Merzifon, Krakoçan, jeniden yapmaiıyız. Yoksa kendiBursa. Divarbakır ve Mersinde, lişinden yıkılır \e beîki de altında 2 000 lira ikramiye kazsnan bi'et. bir takıın masumlar kalır. B. FELEK leıin 23 ü İstanbulda. 10 tanesi Ankarada, 3 tanesi İzmiıde, ikiser tanesi Zonguldak ve Kayserıde. dit;erleri yurdumuzun muhtelıf şehir ve kasabalarında satılmıştır. Âmerikaiı yo! hassısı letklklerini bitirdi İ Garanti Bankası Bu ayın ikincî keşidesı APARTINAN DAİRESİ A R S A Amerikah kara \ollan mütehassısı ve trafik uzmanı Mr. Pyke Johnson ile Trakya ve Ar.adoluda 5000 kiîometrelik bir seyahat yapan (The National Geographic Magazine) in Yazı İşleri Müdürlerinden Mr. Maynard Williams şehrimize dönmüştür. Mr. Pyke Johnson ise. tetkiklerini tamamladıktan sonra uçakla Kshireye gitmiştir. Mr. Williams, dün kendiâile görüşen bir arkadsşımıza seyahati hakkında şunları söylemiştir: « Mr. Pyke Jahnson'la yaptığımız 5000 kiîometrelik seyah"t çok istifadeli oldu. Mr. Johnson Türkiyeden çok iyi intıbalarîa ayrıldı. Seyahatimiz esnasmda bizi en fazla m<=mnun eden cihet gerek yollarm, gerek makinelerin gayet iyi muhafaza edildiğini görmek oldu. Anadolu şehirlerinin modern yollarla birbirlerine merkezlere bağlanmaları hususundaki gayretler müsbet neticelerini vermeğe başlaraıştır. Modern yollar inşa edilmesi Anadoludaki kalkınmayı da süratlendirmiştir. Köylerlc şehirler arasında irtibst temini milletçe kal kmdırmayı hızlandırd:ğı gibi, köylünün nıahstıllermin satişını da sağ lamaktadır.» Taksim meydanında dünkü resmi geçid esna=ında Mehter tskımının, Yeniçerileruı, levendlerin ve sipahilerin bir çok resimlerini çeken Mr. Williams, bunları mensub olduğu mecmuaya göndermiştir. Yapılaeak şehir yolîarı Belediye. yapümasına karar verdiği yollardan bir kısrmm pevierpey ihaleye çıkarmaktadır. Bakırköv. Evüb, Üsküdar ve Sarıyer yol la^ıindan bazısı 160 bin liraya ilıal^ edilmek üzere ilân edilmiştir. Belediye bütçesinde bu yıl gelir fazl.ısı olarak kaydedilen yedi milycnun yollara sarfına karar verildiğinden, bazı bü>ük yollar da ele alınarnk ikmaline çahşılacakiır. Üsküdarda tnadiyede Eakkslbekır so. ksğında 3 aylık bir erkek rocuğu bu. Iunmus. Zeyneb Kâmıl hastanesır.e kal. dırılmıştır. Sokağa bırakılan çocuk IKRAfTITE PLANr Libya Krah, Isviçreye gidiyor Trablus, 30 (A.P.) Buçün burada resmen bildi.ildiğine före Libya Krah İdris el Sunusî t?davi olmak için İsviçreye gideoek'ir. Kral daha evvel Cazayir ve İspanyayı ziyaret edece2:i.r. r GÂRANTİ BANKASI I İ BtliİVE KREDİ I.5OODOO LİRA ENTERESAN EİR FİLM Sümer sinemasında gösterilmekte olan Camjazhane Y Idızları filmi hakikaten müs^s:na bir ce^nı ta^r.naktadır. Fllm, bastsnuasa dunva vüzünde tac mrnms me V:r car^a^avm ve sirlderin s";.'^ ni'^ara'ır ile doludur. Ar^da Az.z Easır.acı da eüzel nuk'.el • 'e miT.araları • takdı.m etraekteciır. Bu nu'narac lar arasında bilha fa c?ns2''len filler ve tek bs^'Ta ..T ö'.rt. kivet'.ı bir caıv'oaz 2:;s cromakla.'r 'Ü'J. ^a b.r cok euzel a t rak:ı>onîarîa dolu olan «Ca>öbazhane Y'li'.zları» filmi zevk ve glâka ile sevredlıccek bir eserdir. (1710) = ivı kp'H'r?* 1 ir i;ı • > k u v •= ! Bugün son gündür BAHÇELİ EV Çt%İTİİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog