Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ir arkadaşımız İstanbul zabıtasının bir gece 1000 polisle yaptığı bir aramataramaya iştirak etmiş ve müşahedelerini iki gün evvel Cumhuriyet'te neşretmişti. Arkadas.ımız, şehrin sabıkalılar ve serserilere makar olan mahallelerinde yapılan bu aramataramada bıçak taşıyanİçindeki yolculardan biri öldii. ların, uygunsuz kadınların, esrarrkisi ağır yaralandı kcşlerin, eroin satan ve kullananEvvelki gün sabaha karşı saat ların yakalandıklarını yazdıktan S da Harbiyede feci bir otomobil sonra, bunlann eskisine nazaran kazası olmuştur. azalmış olduklannı kaydediyor, Ewel zaman içinde, kalbur sabulalım, basuı yayının elinde ftlâŞoför Taceddın Sakar v a idarebillıassa bıçak taşıdıkları için yası var. Sanatkâr bir fotografçı ;le, sinde 2137 plâkalı taksi Cumhuri man içinde. Sene 1938 içinde, mevkalananlann 20 kadar olduklannı sahici ressamlan yanîtıralım. Rank hütün yet caddesınden geçerken yol ke sim yaz iken, irili ufaklı belirterek bu azalışın, yeni kanunî lı fotografın ortahğı haraca kestinanndaki elektrik direğine çarp ressamlarımızı sevindiren bu" hahükümlerimizin bu gibi suçlulan ği bugünlerde ressam görüşü üe mıştır. vadis gerçek oluyordu: Her yıl fotograf görüjünü karşılaştırmak ağır cezalara mahkum etmesinden Taksi hasara uğramış, içinde bu ressamlarımız onar onar yurd gene güzel olurdu.. Bakalım kimler ileri geldiğini yazıyordu. Eroin lunan yolculardan Seyfi Kasab ol zilerine gönderiliyordu. Her res katıldı. Ressamlarımız yurjjn en Yuzlerce resim arasında en aşafiatlannın 5000 liradan 17.000 liraya müş, Mehned Koç, Radir Ünlüer sam gittiği yurd köşesinde en aşa tenha köşelerine kadar uzandılar. ğı elli tanesi Avrupa galeriİTinde renkli fotografı kimler de aynı yerden yapılmış tabloların renkli bas cıkmış olmasına da bu beyaz zede ağır ysralanmışlardır. ğı bir ay çalışacak. Yaptığı eseı Elli ressam en aşağı beş yüz re bizi utandırmıyacak kadar ssğhiri imal edenlere idam cczası vekılarını seçeoek* Yaralılar hastaneye kaldınlmış, lerden en az dört tanesini vere sim yapma imkânını buldu. ]?"i islerdi Geçen yaz yolum Ürgübe düş ren yeni mevzuat olduğunu o yazıkazayı hafif bir kaç sıyrıkla atla cek, buna karşılık da yol pava'aBunlan bir bodrum katında çüBu resimler, gezinin devamı bcSon günler zarfında birbirinden süratle yani saatte 3u0ü kılumetre tan şoför yakalanmıştırmüştü. Orada bir sürü fotograf da okumuşsunurdur. Hoşa eiden rından başka peşin olarak üç yüz yunca her yıl bü sergide tcplandı. rüteceğimize vilâyetlerimize dağıtkudretli ve korkunç silâhlar hazır katederek yol alan bu roketler, kaç çektim, renkli fotografia Ürgübde birşey değildir ama, eroin gibi hallira alacaktı. Ressamlann ^ittikle Başarı gösteren arkadaşlara ayrıca mak işten bile değildi. Vilâyet raü neler neler yapılmazdı? İki tane kın sıhhat ve hayatı, memleketin landığına dair yapılan açıklamalar maya çalışacak bir uçağı takible zelerimizin çekirdeğini turmuş ori yerlerde rahat çalışabil.neleri bir mükâfat sunuldu. şu sualin bir defa daha sorulması imha eoecek şekilde hazırlanmıştır. doğru dürüst renkli fotoğrafa çekti emniyet ve âsayişi bakımından son Kısacası şu son yirmi beş sene lurlardı Bu tablolardan bir kısmını ğim yüzlerce resmi feda edebilir derece lararlı zehirlerin pahalılaşna yol açmışür: için halkevlerinde barınmaları sağ Bu açıklama yapıldıktan sonra şu renkli veya renksiz kartpostal ha Bu silâhlar harbi öldürecek yolda tefsırler yürütülmüştür: r.mış ve kendilerine kolaylık içinde ressamlarımızın görup gomasını büyük tnemnunluk ve selinde basarak yaymak da mümkün dim. Gelin gene şu yurd gezilerini mi? recekleri rahmet bu olmuştur. gosterilmesi ilgili vilâyetlere bildi Geniş masrafla yapılmış tepaçalım. Çok masrafh oluyorsa işe vincle karşılanz. Eroinin böyle rıı Tahiolar itle de bodrumda Tadı damağımızda kalan bu geLondrada münteşir Daily Express kili uçaklar artık demodedir ve şeC. H P. Samatya !İçe=ı tarafınian rilmişti. saklanacaksa hiç olmazsa fotograf İstanbul dolaylarından başlıyalım. ateş pahasına çıkması, bu zplıiri ziler yedi sekiz sene sürmüştü. Pegazetesınin karikatüristi de bu su hir halkı, düşman hava bombardı tertıb edilen sıyasi tonlantı dun Zey. Yol paralarile birlikte beş yuz ları ortada döner dolaşırdı. Ah bu Ama bu sefer işi saflam tutalım. kullananların sayısını elbette azalaiı soranlann hislerıne tercuman manlarmdan korkmadan rahat u tıpburnu gecckonriularında japılmıştır. lirayı bulan bu rakam mühirn hır ki bu tablolar ne oldu? İşte ouıa kartpostal işi, renkli baskılar; bu Her ressama İstanbulun bir ssmtini tacaktır. Hele imalâtçılardan biri Muhtelif haıibier. Zafer Bayrammın olarak bir karıkatur çızmıştır. Bun yuyabilecektir! ehemmıyet ve mar.afim belırtmişler şey değildi ama ressamlarımız aıa sı oldukça dokunakh bir hik:îv? iş yalnız ressamlarımızı değil, mü bağışlıyalım. Oradan yaptığı tablo yakalanır da ipe çekilirse bu zehiri da, rrusıllerae korkusundan ellerınYalnız askeri eksperler ou kar.a lktıdarı tenkıd etmişlerdir. smda bir tek tablosunu beş vüz dir Bundan dört beş sene evvcl zelerimizi de âbad edebilir. Mem larrn en guzelini renkli basahm. yapanlann da azalacağına şüphe C. H. P Kacıköy ılçeçınin topfantı. liraya satanlar bile bu gezilere te bu tablolara Ankarada bir !isenm deki muthiş silâhiarı kuilanmaya atte olrr.adıklarını, insanlar tbraiın leketımızm ressam gözü değmiş en Bir tabloya üç yüz, beş yüz Üra yoktur. cesaret edemıyen ve bu sebeble de dan kullanılan uçaklara her zaman finda Parti Ger.el Sekreter yardımcısı ve seve katıldılar. Devlet baba ile bodrumunda rastladık. Bir ress.'1'n CÜzel köşelerini renkli baskılarla veremiyenler iyi bir renkli baskıya Yeni şiddetli cezaların fazileti 2ıhr.i Betı! konuşmuş Kurultay ve teş. yeniden okla savaşa kalkışaa taraf ihtiyac duyulacağını soyemişler ve kilât çalışmaları hakkında izahat ver. ressamlar arasında girişilmiî olan arkadaşla bunlardan bazılarım sc ya\mak işi kime düşer? BasınYa kartpostal boyunda bile olsa yinni terbiyetkârisi, kendini göslermcie lar gorulmektedır. halkı fazla ümide kapılmamaya da m:ş, sorulan suallerı cevablandırmışur. en hayırlı, en verimli alış veriş çecek ve gün ışığına çıkaracakt.'k. ymın enerjik genel müdürü Alyot beş kuruş verirler herhalde. haşlamıştır: bıçak taşıyan ve üste. Gene d.ın Sarıyerde ve Fmdıklıda Muhakkak kı, tarih boyunoa, cr vet etmişlerdir. Bunlar, radyo iıe Büyük emekler, sevincler, acı teis acaba bu işi ele alamaz mı? Biz bu işleri hep devlet babadan lik kafayı çektikten sonra hiç için bu oldu Dört tablo yerine m dört blrer toplantı M.lli Selâmet taya yeni bır sılâh çıktıkça bu su idare eailen roketlerin veya fCzele kanunları. işci yapılmış, mevzuları gb. tablo getiren ressamlanmız çıktı. lar, tasalar içinde işlenmiş olen Belkı onun sayesinde bodrum kat bekleyip dururuz. Isteriz ki devlet kan dökenlerin de gittikçe azala. derdleri ai; soranlar olmuştur. rin, radar şualannın istikametıni rusulmuş tcnkid ediÎTrı^tir Ömründe Pendikten öteye cidım elli ressamm yüzlerce eseri b'r l?nnda çürüven yuzlerce resim gün güzel ve hayırlı yolu, herkese gös cağını ümid ettirmektedir. BııgünBu hususta fikrı »orulan Oksfcrd değiştirtecek bozucu aletlere kurtersin, örnek olsun. Önayak olsun.. kü beli saldırmahların azalması atmamış bazı ressamlanmız bu bodrum katma rastgele atılmışu. ışığma kavuşur. C. H. P. Genel Başkanı ünıversıtesi profesorlerınden bıri ban gidebüeceklerini ıhtar yollu Şımdiük memleketin güzel köşe Ama ne olur Yârabbi zenginlerimiz karşısında insan, bu şiddetli ceza. C. H. P. Genel Baskanı İsmet Inonu. geziler sayesinde yurdun bir urur. Kiminin çerçevesi fırlamış, '•nmişoyle demıştir: «Bazılan okla ya bıldirrruşlerdir. lann neden bu kadar ger kaldığma nun yarın Ankaradan şehrımize gele. dan girip ötekinden çıktılar. Bu nin kasnağı. Kimuıin beli büıdü lerini ancak kasvetli fotografçılann, den birisi çıksa da bu sevimli yın artık harbleri ımkânsız kı)acaesef etmekten kendini alamıyor. Bir sılâh üzerinde çahşmakta o cegi ve b»r ay kalacağı bildirllmek. verimli geziler 938 den 946 va ka müş, kiminin de iler tutar tarafı. dar görüşlerıne bırakmışız. Bu yüz benimsese? Kıyamet mi kopar? ğını sanmışlar, sonralan da tufek, lanlar, karşı tarafın da bunu hazır tedlr. Eskiden bu memleketin zengin Resme benzer yeri kalmamış. Cur den âbad olmuş bir kaç fotografçı Bıçak diyince 56 sene evvel dar güzel bir tempo Ue sürdü. top, tank, zehırü gazlar ayaı mu hyabileceğıni gözönünde bu'.unduevlâdlan, hayırh işlere katılmak Ürdün Krah bugün geliyor tanıdım. limanımıza gelmiş olan bir İngiliz Çekirdekten yetişmiş bütün res lar arasında büyük tamire »nuhtac hakemenin yurütulmesine sebeb ol Ürdun KTalı Huseyın, yanında ana Geçenlerde elime bundan kırk için yarış ederlermis. Memleketimi harb (femisi kumandanının masası rarsk mukabil tedbirlerini de aynı samlarımız bu geziye katıldı. Dev olmıyanlardan birkaç tanesini temuştur...» zamanda almayı ihmal etmemekte Kralıçe Zeyn bulunduğu halde. Orta. let baba bu alış verişten rmrrı mizledik. Aklımda kaldığma göe sene evvel basılmış Trabzona aid zi yer yer süsliyen bir çok güzel üzerinde tesadüfen gördüğüm bir şeyleri onlara borcluyuz. Oksfordlu profesör, atom, hidro dır. Bunlar, insan gücünün yeni si köy Şlfa Yurdunda tedavı edllmekte olan bazılan küçük tiyatro saloniaıına bir kartpostal geçti. Trabzonun Vftr babası sabık Kra! Tallal'ı ziyaret et. Dünyanın her tarafında resim emir aklıma geliyor. Kumandan jen veya kobalt bombalan ile yeni lâhlar seviyesinde, savaşa sokul mek tizere bugun hususi bir uçakla nun olduğunu ressamlarımızı bır semti. renkli basılmış bir kartposikinci defa geziye çağırmak'.a be asıldı. Toz toprak içindeki ta'nlc tal haünde bundan neredeyse ya heykel, roman, şiir, dans, tiyatro karaya çıkacak olan gemi müretbır harb cereyan edıp etmıyeceği mıyacağı prensipini de kat'iyyen Amman'dan îehrım'.ze gelecektlr. Kr»l tebatına Turklerin büyük bıçaklar lar arasında kendi resimlerimi giiç hususıuıdaki suali açık bir surette kabul etmemekte ve silâh mevzu iehr.mizoe bırkaç gun kaldıktan sonra lirtmiş oldu. nm asır e^vel basılmış. Nerede ba mükâfatlarını icad edenlerin çoğu taşıdıklannı ve onlarla kavga etbelâ tanıyabildiğimi söyleısrm Lonarpva gıdecektir. sanstseven zengin kimselerdir. Seçim arifesinde terazinin pözücevablandırmakia beraber, silâhla unda ne kadar inkişaf olursa olsun, sılmış anlıyamadım Her halde siBir ara devlet resim, heykel ser memelerini ehemmiye(le emir ve rın hiç bir zaman harblere mâni gene esas yükün piyadenin sırtm Amerikalı bir milyoner kadın. ne üflemek gibi olmasın ama bu mübalâğa sanmayın. >h. lıp'az CISHV burpda gilerinde küçük de olsa bir mükâ tavsiye ediyordu. Bu emri okuduBu zavallı resimlerin ne ksha Avrupada renkleri uydurulmuş. Oİniodığını beıırtmıştır. devlet baba dediğimiz zamanın da kalacağını inkâr etmemektedir hususî yatile limanımıza geldi fat vardı. Çanakçıh resim mükâfa. ğum zaman ör.ce sbıirlcnnıiştim I Son olarak bır «Kobalt bomba ler. Dun r.manımıza Insılız bündralı Halk Partisi idi. Yanılmıvoısam hati vardı? Bunları asacak yeı mi Bi"»ün cnt süV'ir vilâyet başına yoktu"1 Halbuki bu resimlpr rere I bir ressam düşecek kadar ressamı tı. Ne yazık ki çok az sürdü ve neama sonra İngiliz deniz subayma M.S. Creolo adlı bır yat gelerek Orta. bütün bu gezi programını da sası>< ndan bahsedılmıştır. Bu bomkadar yazık ki başkalarına örnek hak vermiştim. Çünkü bıçak taşıSilâh tarihi boyunca, buîunup da koy açıklarında demirlemş»tir. 364 ton. hici s^natsever bir devlet adsnıı lerde yapılmışlarsa oralara c;öndt mız var. ba nakkmda basına beyanatta bulu mak artık yiğitliğin şanından ololamadı. kullanılmıyan ender silâhlardan I luk bu yatla birllkte limanımızft pelen olan merhum Nâfi Atıf Kansu dii rilecek, halkevlerinde, küt'ib'nanfnan bır ılim adamı «Bunu ancak Vaktile devletin açtığı yurd geve tahlisiye genıisin; andıran geminin Türk resminin memleket ve dün muştu. Koltuk altları bıçaklı. bel. bır zırdeiı kullanabilır» demış, bu biri zehirli gaz bombaları olmuştur. ıı;erinde bir dcnız tenezzuh uçağı bu. zenlemişti Türk resmine uı<utul lerde halkın karşısma çıkanliio.ık, zilerinde çıkan resimlerle işe başya ölçüsünde bir varlık gösterebil leri karnalı kabadayılar o kadar sılâhla savaşa katılmamn dunya Burada her ıki taraf. hakikaten mi j lunnıaktTdır. Yaîm sa'ııbi olan Ameri. maz bir iyilik yapan bu za' siiri asıl imtihanı orada verec?k1"rdi. U«?k Bu aerı!°ri tekrar canlan mesi için. sağlam bir temel üstüne çoğalmıştı ki bu gayrunedenî ve ] kilı mllycncr kaaın bır dunya tuıuna mıze de Ceyhun eibi buraın t u Bunlin tıkaba^a bir bodrum sanmn ıntıharı demek oiaı.agını da sıllemedan çekinmışier, korknuşlar dırsak ne olur? Bu konuda harca kurulabilmesi için ressamlarımızın çirkin hal, çocuklara ve kadınlara s'iknış ve bu H>ada birknç gun kalmak 0 ilâve etmışlir. Henuz bu iiomba ve başka sılâhlaıia mucadeleyı teı uzere limanımıza dı uğramıstır. ram merr'.eket kokan özlü bu şiir na atmakta ne mâna vardı Bu>s nscak paranın büvük bir kârla dev da sirayet etmişti. Bu vaziyctte sını anlayamadık gittî. Bir ara let hazinesine döneceğine kalıbımı çil yavrusu gibi yurdun her yanına haKkında sarıh maıumat mevcud cıh zorunda kalmtşlardırevlâd bağışlam'ştır. dağılmaları lâzım. Eğer bugün res bulunan bir memlekette vatandaşBugün atom, hidrojcn. kobalt Devlet Tiyatrosu Rejisörü geMi parti bu resımleri Maarif Bakan basarımdeğıldır. Ingilızıer böyie bır bomba mimizde az da olsa bir memleket lann hayatı tehlikede olduğu gibi, Bır müddettenberi Almanyada bulu. hazırladiklarını soylemekte, takat bombaları ıçın de aynı hâdıse te nnn Aıka' p Devlet T.yatrnsu Reııcr>ri! Yurd aezilerine katılacak ressam kokusu varsa demin Bu gezilere en asağı *"1 reis^m lığına satmak istemiş filân d«dianlattığım elbette ecnebiler de bıçaklanmak taiâ'.iât vermemekudirler. Avus kcrrür eJecektir dıyeın^vız. Bıihas Georke Rc.rwalG uçaktp Alman\adan ler arr.a ne oMuğunu kavray.rna ların dolasacakları yerlere uğraya yurd gezilerinden sinmistir. Tadını korkusu ile bu memlekete gelmeğe ; tr.ılyah bır tızık âlırn.ne bakıiacak sa, savaş sahasınm geni;lem?si bu (Sbnerek Anka^ava giîm ^tir dık. cak bir de mukememl fotografçı unutamadığımız bu seyahatleri ken cesaret edemezlerdi. Bu itibarla bıo'»ur.a, bu bomotinırı ıady.0 aktıvı silahlarm takttk şekilde, kullanıl İrarrlf lrahvcciyi öldüren gcncierdi harchkİarımızla. tekrarlaraak Im çak beliyyesi, hem memleket, hem tesı İ u Kıiumetre muıabbalik ara masına yol sçacaktır. Bir zamanlar SU den dürdü de yakaraııdı kânşızdjr. .Uzun hesai)lara bacet de turizm davası oluyordu. Kanuzıye ydyıUTıakta ve buıada sene harb yerinden elli kilometre öteDbrt gun evvcl Tdkshnie Al'ekber yok: Haleb de burada, arşın da! 18 nun sıkı surette tatbiki bu lıclâleıuc ıcalrrmütd. t>uınya %ııen oır leıde köy.u gene çiftini surer, ra isinili iTanlı kıhvecUı oldafm?kten senelik bir akademi hocası karşıaın dan bizi tedricen kurtaracaklır. SMıet cann mahıj^ aeı iı<u o.ırıeKtcuır. ; hatı kaç:iazdı Birinci Cilian Har suııfc üött genclen Yılrrnz ve cın?>e. ctvr'ÇoeÖk'zâJnmi Öe'oîrlikte eline cie dun yakainrmı;. bjj^surct.e İki gün evvel Cumhuriyefte çıBır zamanlar dtonı uuiubası ıçin hmdp durum birden değiş'i. oı.tun tin failleri tar^.men ele g^c.rılmiştır. 260 lira geçer. İnsan bu kadarla kan bir zabıta haberinde, beli tade ayru ^ey suyienmemış mıdır? bir kıt'ayı kaplavarak. başka kıtancak Kurbağalıderede gezer. Kr.tillerin, Alickberı keserle en.'esır.e ^ancalı bir kızın yakalanarak hapsa "I Hekimlikte mucize ilâçlar Bu sılahm geçırdığı munteLt ıstı alara d» yayıldı. Ikinci Cihan Har vurr'ak öldırdıiklfi »ni»«!'m>«'ır Temmuz içinde 422.804 Mralık mahkum edildiğini okudum. Bu devri açılmıstır Frensi. h&leleı, onu notmai bu taieK gıbi •bındp is«. d^nyarın silâhlnnn tesi Hasköyde bir yaraîama hâdisesi İstanbul Şubesinde kız, hııcra bir semtte orurdıığunu kaçak eşya yakalandı H^siroyde Kumbara ne ca^.c.noe va'.nız bir sırınsa ile vok edıli kuilanışh ve radyo aktivıte sahası rinH«ı kıırtu!r'jş pek az yeri kalTemmuz ayı içinde kaçakçılarla ya. ye akşamları evine gidip gelirken bir benzlncinin yanınde çalış..n Hil'.d vor. Egzema dive bır hastalık da kontrollu bır haie geurm^ur. <\\ Orl«\»n.oHiS' takriirde uçüncü Kssrb !Îe ajnı caddede kah.ecî'k yaoan Yeni tesi? edilen pılan mücadelede 422.804 lira degerlnde tecavüze uğramaktan korkruğu için kaçak e;ya elde edibnljtir. Yalnız Gü. Yarın da nidrujen ve ko'ıplt oo.n LT cihan hs bir.;n h*tün dünyayı j tilâl kavga etml;ler. Ha''d bır»?ını kalmamıstır ve kellık sac dö külmesi nedir. aörmivecegiz! ney bolgesinde temmuı »yı İçinde 155 tebanca taşıdığını söylemiş. Bu schairae getirraesı çekt ek k?hvec:yi yaralamıştır. HBumın. ba aumrı aynı ıstıtinie devıilerın asavaş whasi! kaçak vak'ası tesbit edllmlj olup bu. b«b ve mazeret belki de bir bahaI la ca ikt'.fa etrr.iyen Halld tf ınci=ı. *\ Refik Halıd'n Nılgjn filmini den geçmiyeceğırıı. taktıi; sılâhıar muhtemeldır. nun 50 si musademell geçmiştir. Bu »edir ama kadınlara sarkıntılık j m ptc^'emı^. çık.n kur^unl^rdnn biri çevıren Alman vıldızı ile bir iit :ıe geımıyeıegını sinı ıddıa eSilâhların harbi oldürmesi HKri I Abc'jllah Kaniurüun ayagına ras'. ^nıış. rlnylar sonunda 122 kaçakçı. T Bİlih Kâlâ devam ettiği için tabancalı kız konu$ma tarihî vaoan hikâve851 aded mermi. 1« kilo tütün, 166 pa. deijihr? ] ancak 'layal ilîmiıv aid olabılır. ' tır. Kıymetli evrak ve mücevheratınızm ket Amerikan slgarası. 43 defter »igara pek de haksız değildir. B'lâl ve Abdullah hastaneye kaidı. j ler a«k ve tecrübesizlik. HomoYeni silâhlar mev^uunia inkişaf : Ancak, ivi niyetle pid"ccek boykagıdı, 7998 aded çakmak (7 kilo €40 gr spksüeller iyilesebılirler mi?... nlrvş. Halici yaka!anmı=tır Napoliden Ankara vapuru ile dösor. eneıe,. nayıst veucı bır şe nelmilel çîpte' bir sıiâbsızb.vma yeçakmak ta;ı. 8 kilo alkollu içkl. 3 kilo en emin muhafızıdır. Bevaz Derdenin cınsi cazibe kra Bir adnm, kansının dostuııu ve avrıra 20 aded ce;idti Tekel maddesı. nerken birkaç gün kalmak üzere kilde o!mu}tur. Burıdan ıkı narta ni bir cihqn .har'.nni imkânsız kılifPİeri 11*$ kjio Ipekll, 130 kilo yünlu. 30 kilo ilk defa İstanbula gelen gene bir tabanca ile vurdu e\vol Londıada yapııan »çiKİama labilir. Şimdiye kadar bu he.'c'.e pamuklu. 921 kilo elblse. 21 kilo çuval, Fransız kadını ile hasbıhal ediyor. > üe ^öıeaıımışıiı ki. Ingılteıfcnın e varılması içın Bhltşmiş Miıletler Evvelki gun Ferıkoyde kanlı bir • Futbolda transfer ayı: Haraç Sfi kilo nylnn eîyası. 53 kilo ve 1829 mpzad kaca satılıvorlar? . Iii,.ıe ırı>aniji tr.rptından ^ullanı icir"e olsun. dışındî olsun yapılan hn'iise c2mu=tur. aded çesidli giımrulc eşyası, 4149 kilo dum. Kadın bana, Türk erkekleriFerlkoy Uğurlu cıkmajında cturan Bir eüzel aranıvor!.. Yuvamız . l l çejidll yiy«cek 1S3 kilo seb7e ve m• •» nin sokakta kadınlara taarruz et• lan her turlu u>,dğı ner yeıae tan bütün leşe!; 'ii3i. r Sovyetler teıaH.^n D'vrık Savcılı^a mu'acaat ece. 25€ ba; kes'.m hayvanı, 4 Rejad altınl, tiklerini işittiğini, bunlann doğru rın eriecek kuaıette, yeıden ıdare fından bai'aUnni'.tjr. Kremlin bir trk karısı Bedr:yenın Şukru Guneş Bir eüzel aranıvor!.. Ankara 3 motorlü Ujıt aracı ele geçirilmıştir. olup olmadığını sordu. Kaçamaklı edı.en roketler ve îüzeler rnevcud taraftan silâhii'an nn üzerinde bır ısimlı blrıle kendistni aldattığını bıl. R'dvosu Resimli röportaj... bir cevab verdim: her yerde, medur Bu roKetler ve füzcler 16 ki anlaşmava va"':ıııas.nı ımkânsız kı rfıTiştir. A Kerime Nadirin hikâyesi.. Tahkıkat scnunda Bedriye ile Şük. lometıe irt'Iaa çık=.r>>lmekte ve o İprken diğer lanuUn da s:'.âhbnselâ Marsilyada olduğu gibi bazı Mithat Cemaiin tarihten fıkrunün rp>ia dahi dıişman bomba uçuğ.nı manın yolkrır.ı aT?.stırmjş. halkı mıştır Beykozda bulunduklan anlaşıl. ralan.. Yusuf Ziva Ortacın sü serserilerin İstanbulda da bu çeşid » yakalıvarak tahrıb etrm/ktedır. In nın hayat sev:vtrır;i ^'üşük tutTrk küstahlıklarda bulunduklannı. faSanık'ar Feriköy polıs merkezine ge. ri.. İsmail Habib Sevükün rosan vücudünün dayanamıyacağı bir silâh imali massParını «rttırırış tnilirken. finlrlerine t hâkım olamıyan man tahlilleri Dogan Nadinin kat bu münferid hâdiselerin umukoca, kaıısının d"s u Sukruyü ta. 3 EKİM K E Ş t D E M l Z mileştirilmemesi lâzım geldiğini tır. Yeni bir harbde, kat'î darbeyi banca ile karnından ağır surette ya. zarif frkraları. Hakkı Süha. Re j söyledim ve hemen lâkırdıjT değiş. sad Ekrem Kocu. İzzet Melih ! • Dr. Ahmed Rasim Onat ' gayet çabuk >e şiddetli ınriirnırk ıplarrıışlır tirdim ama ne Marsilyada, ne de Devrimin vazıları ve Adnan Taicab edeceğinden, hür milletler üe Türk Tabıbleri Birügmi başka bir şehirde bizdeki gibi kasilâhlanma bahsinde mukabil ted AĞUSTOS 31 . ZİLHİCCE 21 hirin İtalvan edebivatından çe temsılen Laheydekı dünya dınlara tecavüz edildiğini de gör. J virdiŞi enfes bir hikâve... birlerini almaya koyu'muşlardır. :ıb birliâi kongresine tavŞim iden 2 0 0 Liralk bir hesab açtınnız. medim. Yeni mevzuatımız. bu çok Bu gidişle atomdan sonrp hidrcjon vare ile hareket etmistir. c çirkin sarkıntılıkların da inşallah X ve ondan sonra da kobıit bon^ba10 evlul Dersembe aksamı o onüne geçer. lannı daha bir çok bombalann taicnecek ve 11 eylulden iti V . | S.26 12.14 15.56 18.41 2(1.221 3.39 kib etmesi, ortaya yeni veni siiâhoaren hastalarını kabul etE. ]10 41 5 30 9.1112.00 1.36 8.54 ların çıkması beklenebilir. B tneğe başlıyacaktır. • 5ehir= Bu korkunç silâhlar =haberleri harM öldiirecek ml? ĞÜNÜN MESELELERİ ,J Yazan: Samih Satni SANAT ı KONUŞMALARI I rHCM NALINA I n C İ İM1HINAİ Azalan suçlar l Bir taksi direğe çarptı Gün ışığına hasret çeken tablolar Rahmi Eyuboglu C.HP. nin diinkü siyasî loplanlısı AYOABİR T U R K ; ; C,^ ı ic \UI:T B\\K\SI KİRALIK CELİK KASALARIMIZ Yı!hk ımı 10 liradan başlar. TÜRK TİCARET BANKÂSI TÂLIHINIZI DENEY1NIZ 2 5 . 0 0 0 LİRADIR Salı Günü Çıkıyor SELÂNİK BANKASI EDEBÎ Cumhurıyet'in TEFRİKASI BEYAZ KÖŞRTE 0TIMNLAR seçerken hep sade şeyler intihab etmeğe dikkat edecekti. Feriha yen cuk» diye bayılırdın. Sana ehemmiyet vermediğini görünce hırsından gesinin giyinişini kendine örnek almağa özeniyordu. Onun beğeneceği ne söyleyeceğini bilemiyorsun. Ben Faruk Beyi beğeniyorum doğrusu.» « Tabii! Tom senin tipin. Senin o sözüm ona ağırbaşlı nişanlma gibi düz bir model; zarif bir kemer... Meselâ onun geçen seneki beyaz benziyor da onun için.» robu gibi... < Ben senin gibi yegâne marifeti iyi dansedip soğuk şakalar yapZavallı Feyza! O Feriha Hanımm bir esvabının kaça mal olduğunun farkında değildi. Bilmiyordu ki, kendisinin bütün bir mevsimlik gar maktan ibaret değersiz züppelerden hoşlanmam.» Kâmran Hanım yorgun bir tavırla: drobuna sarfettiği parayı dayısının karısı bazan yalnız Paristen gelme ufacık bir garnitüre verirdi. • Allah aşkına kesüı artık bu münakaşayı!» dedi. Yerr.ek bitmiş, kahvelerini içivorlardı. Sof:ad3 6 kişi idiler: * Y^i aesinin sadeliği lüksün son merhalesi idi. O dümdüz gibi duran biçimlerin sanath kuplan vardı. En büyük terzilerde, kusursuz bir suKâmran Hanımla iki kızı; Feriha .Hamm; Feyza ve Perrafıla rette dikildikleri için öyle nefis bü tarzda vücudü sararlardı. Neclânın mürebbiyeleri Madmazel Henriette. Feriha Hanım görümcesine: Kendisinin, gündelikçi Katinaya yaptıracağı elbiseler, bütün gay• Hemen giyinip çıkmalıyız, dedi; yapılacak çok işimiz var.» retine rağmen ancak düz ve basit olabilirlerdi. Şık ve sade değil. Kâmran Hanım tembel tembel gerindi: « Bu sıcakta İstanbula inmek... Doğ.usu tahammül edilir şey Neclâ alaylı alaylı: değil... . Feyzaya köşkün yeni misafirini anlatıyorum, yerıge» dedi. Mendilile boynunu sildi: Feriha Hanım dudaklarını büktü: , '• insan oturduğu yerde terliyor.» « Aman, bırak şu kitab kurdu kendini beğenmis oğlanı!.» Siyah üstüne renkli çiçekler işlenmiş ağır ipekliden sabahlığınm . Gördün mü anne, yengem de benim fikrimde.» göğsü biraz açılmıstı. Geniş japone yen er sisman kollarım meydanF.jya döndü: da b:P3kıyordu. Pörsümüş boynu al'ları şişik gözleri. diblerind» . Bu çocuk, Adanada tanıdığımız bir doktorun oğlu. Tıbbiyeyi beyazlar görünen boyalı saçlarile bir harablık ve eskilik manzarası bitirmiş. Burada ihtisasını yapıyor Babasile bizim peder bey uzaktan akraba olurlar ve pek dostturlar. Annem de, lüzumsuz bir misafirper arzediyordu. Feriha Hanım ondan ne kadar farklı idi! İki kadmı karşıdan verlik göstererek kendisini bir ay kadar Kalamışta geçirmeğe davet mukayese eden Feyza hayranlıkla yengesini ssyrediyordu. O d« etmiş. Bin ısrarla razı edebilmiş. Ne soğuk adam, bilemezsin Feyza! Akşam görünce sen de bana hak vereceksin. Hiç yüzü gülmez. Sanki kırkını aşmıştı. Fakat hâîâ gene ve taze duruyordu. Çok muntazam cenaze arkasında yürüyormuş gıbi bir hali var. Hele Reşid, ona hiç taranmış, ondülelenmiş açık kestane rengi saçlarında tek beyaz •ahammjl edemiyor, değil mi yenge? Benim de yemekte karşıma otur voktu. Teni pürüzfüz, kırışıksızd:. Mağrur bakışlı iri yeşil gözleri cfri'l"ını kay'oetmemişti. Vucudü, eskisine nisbetle vâkıa biraz muyor mu, içime ^a^»*.1. basıyor. Adeta iştaham kesiliyor.» kahnlasmttı. F = kat, inre beyaz elbisesinin içinde, gene çok mütenaI i: {Arkası vsu) « Artık bu kadarı da fazla, dedi; evvelce .aman ne yakışıklı ço. sib, muhteşem ve olgundu. 31 Ağustos 953 pazarte=ı dedi. Babsm d:: «Renkli ve gösterişli kızJar. Fakat uzaklaştırıcı bütarafları var» diye cevab verdi. Hayretler içinde kaldım. Hiç Neclâ ile Geç vakıt hep beraber çıktılar. Bir pastacıda birer dondurma ye Perranı beğer.memeye imkân olabiür mı?! Ben kuzenlerimi methettikçe diler. Sonra Kâzım Beyle kızı, Rabia H^nımı evine kadar götürdüler. onlar itiraz ediyorlardı. Nihayet Nebil Bey (bunu yazmağa bile utaHala, bugünlerde • S e gidecckti. Her sene, yazları babasınm mem nıyorum) bemm, teyzez=dc!erimden dsha güzel olduğumu söyledi: •« leketi olan bu Orta Anadolu şehrinde geçırirdi Orada, dededen kalma • Sendeki o insanı gittikçe saran cazibenin, füsunun onlarda eseri bile ufak çitliğinin, bir ıki parça emlâkinin gelirlerini alır, onlarm idare yoktur» dedi. «Evvelâ alay ediyor gibi geldi. Güzellik, cazibe, füsun, bunlarla besile meşgul olurdu. Bu sefer. Feyzayı da birlikte götürmek için çok ısrar etti. Gene kız nim ne alâkam olabilir?! Fakat o ısrarla sözlerini tekrarlsdı. Babam bir an tereddüd etti. Kalamıştar vazgeçip oraya gitmeyi düşündü. Aıı ca, benim bunları şiddetle reddedişime karşı biraz çekinerek, aynı fineannesinin köşkünde neşe ve saadet daima ıstırabla karışıktı. Her an kirde olduğunu söyledi. gururunu iğneleyen bir nazar. kalbini kıran bir s»öz .. Yengesinin ten«Ben mütemadiyen «hayır, hayır» diyordum. Ve bu sefer galiba kidkâr bakışları, teyzelerinin onu beğenmiyen tavırları; dayısının lâ. Larachefoucault haklı di Karşımdakilerin bir kere daha Ecvet» dekayriisi; Neclâ ile Reşidin şımarıklıkları... nıelerini istiyordum. Tekrar: •Güzelsin» desinler. Hayır, .güzelsin» deKim bilir belki de bu küçük Anadolu şehrinin sakin hayatını ter mesinler, çirkin olmadığımı söylesinler. Daha kuvvetle, daha hararetle.. cih etmek lâzımdı. Az daha, daveti kabul edecekti. Fakat Kâzım Bey Bunu delillerle isbat etsinler. Tâ ki kalbimdeki o korkunç kanaat biraz razı olmadı: glsun sarsılsın. Kendün de belki» diye düşünebileyim... € Feyza çok yorgun. Biraz deniz banyosu almasını, kendi yaşında «Hayır, Nebil Bey, hayır babacığım, ben kendimi tanırım. Kuzenerkadaşlarla gülüp eğlenmesini isterim. Sonra, kızımı o kadar uzaklara lerimle mukayese bile edilemiyeceğimi bilmez miyim? Bunlara inangönderip ondan uzun zaman ayrı kaimak da beni üzecektir.» madım. Bana karşı olan sevğiniz, şefkatiniz belki hakikati göremiyecek Feyza sebebini anlamadan. babasınm bu itirazma sevindi. Birden kadar gözlerinizi bürümüş. Belki de benim bu mevzuda biraz aldanma. içinin ferahladığını hissetti. ğa ne kadar ihtiyacım olduğunu anladığımz için bunları söylediniz. Kalamıştaki köşkten nefret ederdi. Gene de oraya gitmeye can «Inanmadım. Ama gene de bir an için olsun bundan saadet duydum. atıj ordu. «Teyzemîer bu hofta içinde Adanadan geliyorlar Yakında ben de Kalamısa gidiyorum. Ondan evvel iki elbise diktireceğım. Terzi MaFeyzamn defterinden: r?am Katina ile görüştüm. Ancak on gün sonrası için randevu alabil1 Temmuz 19 dim. O da zorla, rica ile. Mevsim başı olduğu için bütün günleri dolu • Dün akşam biraz Nebil Beye inmiştik. Orada oyle tuhaf konuş imış. Yarın babpmla çarşıya inip kumaşları keseceğiz...» malar oldu ki onları buraya ksydetmekten kendimi alamıyacağım. Feyzamn dudakları tath bir tebessümle aralandı. Kalamıştan. dayımdan. teyzemlerden falan hahsediyorduk O sırada Zihninde projeler yaprnağa koyuldu: f"«arsrJa Neclârun sözü geçti, Nebil Bey: .Onlarıpek soğuk bulurutm Bu elbiselerin çdk güzel olmasıru istiyordu. Kumaşı da, biçimi de No : 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog