Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

GRITZNER OtKIŞ MAKİNESİ MAKİNA TİCARET KOUİKTİF Şt. 'STANBUL TARIABAŞI CAB. 7 9 IZMIP ANAFARTALAR BARUTHAN AUI 8 Tdrktye Dtnomi umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADf TONFUNK RADYOLARI 1952 Luksemburg fuarında bırıncı selerek ALTIN madalva kazanmıgtır. Abdulkadir Memişoğlu Katırcıoğlu han îstanbul Trieste meselesi cidd ir safhaya girdi Fn Bnyük Znferimiz 29 uncn yıl sayı: 10.446 F«lgral »• mektub adre&i: Cumhurtyet tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 248 ı ümuml Saatral Numaraa : 24298. 5fa» feleri: 242yü Matbaa. 24290 Pazartesi 31 Ağustos 1953 Nuhtemel bir Yugoslav ilhak hareketine karşı İtalyan askerî birliklerine "hazırol,, emri verildi Tanyung ajansmın verdiği bir habere göre İtalyan kıt'aları Trieste istikam etinde yürüyüşe geçti Londra 30 (Anka a a R ) te serbest bolgesmı ılhak etmesı Frı^este meselesi bırdenbıre bu ıhtıraalı kaışısında italyan asketun ehemmıvetı ıle ortaya çıkmış rı bırlJcleıine «Hazır olS emn bu'unmaktadır verılmıştır Son alınan haberlere gore bu Yugoslav Tanyug ajansının nesele Yugosla\>a ıle Italya verdığı bır habere gore Italvan • I nın arasını cıddı bır suıette aç kıtalan Trıyeste ıstıkametınde luz bır vıl once Tuık | mıstır • yuruvu«;e geçmışlerdır Ikı tuordusıınun mucıze za ' Romadan dun eece bıHırıldı menın GorızıaNa vardığı bıldırıferını kazandıgı ıııcsud | 2ine " ^ o Yn «^«lp\ vpnın Arktıiı Sa fi Sv ft rto Ein I ıııı hatııalarını tazelemek ve germiMn kısa bır muhasebesını japmak hal ve ıstıkhale emnıvet. ıtmıad ve ıınanla bakmak ıçın faydalı olur Gazı Başkumandan 30 ağustos zafuını kazapriıktdn sonra 1 evlul gunıı o me«.hur ve taıılıı Oıdular, ılk hedefınız Akdeni7Hıı ılen 1 Fııııını veriTiıs ve Tuık ordulan ılahı bu savletle ılerı atilmısiar ve 9 gıın sonra Izmıri ertesı gun de Bıııavı kurtantıişlar ve 17 gun soı.ıa Turk vatanında oluler ve esnlerden başka duşman dıje bır Tahıan 30 (a a ) Başbskanhk anavasaya aykm faalıjetlerınden çe> kalmamıştı Turk ordusıımm muste'saıı Amıdı Nurının busun dolayı basıt bır vatandaş sıfatile ve buMik seıdan «Duşmanı vatanın basına bıldııdıgıne gore Musaddık, < Arkasi Sa. b. Su * de haıımı ısmetinde boğacağız» dıve mıllet ve dunva muvacchesuide verdıği sozu hânkalı bıı sekılde venıw getirmişti Gazı Mustafa Kemalin emrettiği ilk hedefe varılmış. Turk milletının asırlar bovunca gınstıji en kutsal harb Mudama mutarekesi ıle durmuştu. 1 evlul gunu verdığı ılk hedeften bahsermekle başka hedeflen olduğunu da gostermıştı Onun ikinci hedefi, Mısakj Mıllî hududlarnu sağlıvan muzaffer bır banştı Ismet Pa«a Garb Cephesi Kumandanı olarak Mudanva mutarekesıni intzalathğı ve ımzaladığı gıbı Hancıve Vekıh ve başmurahhas olarak da çetin bır banş mevdan muharebesı verdıkten sonra, Lozan muahedesmı imzalatmış ve imzalamıştı Buyuk banş zaferi de kazanılmış, 1918 kasımından 1922 DIREĞE ÇARPAN TAKSI Harbıyede vukua gelen bır kazada dıagustosuna kadar Birincı Dunya reğe çarpan bır taksı bır kışının olumune, ıkı yolcunun da varalanHaıhının galıblen tarafından yok masma sebeb olmuştur Yukarıdakı resımde taksının kazadan sonrakı halı gorulrnektedır (Kazaya daır taisılâtı ıkmcı sahıiemızde buedılmek istenilen Turk devleti, tam scaksmız) ıstıklâhne ve galib devletlerle eşit haklara sahib olmuş, bovlece ıkınci heHcfe de vanlmıştı. Gazı şımdi ucuncu hedefe doğru vuıumek azim ve karannda idi 29 ekım 1923 de, Cumhunvet ilân edılerek 23 nisan 1920 de Birinci Bııvuk Millet Meclısınin açıldığı gundenben kuruhnuş ve «Hâkimiyet kavıdsız ve şartsız mılletindir» prensıpı ıle memieketın mukadderatma hâkım olmuş bulunan millî irarie rejuninin asıl adı konulm»>tu Tıırkive Cumhurivetinin ilk ya gormuşluk başka Şevh Husa 7 Cuınhur Baskanı olan Gazi MusMağaranm onune de bır bahçe medduıle bırlıkte mağaralara, bır tafa Kemal, serdarlık vazifesinî vapmış Şevh Husameddın Bahçe ucundan da medenıyet usuldan gıikmal ermıs ve bundan sonra nın etrafını bır guzel çıtle çevır rıvor Devlet Reısi sıfatile >eni bir heŞevh Husameddının mağarasmmış Içıne de kabak ekmış Dundefe doğru >onelmiştir Şimdi artık varılacak hedefi ordularımıza de^ıl mılletimize gosteriyordu. Onun dorduncu hedefi, Turk milletını muasır medeni milletler seV7i\psme çıkaracak olan buvuk inkılabdı Milletımız, Dumlupınar ve Lozan zaferlerinden sonra, Buvuk Gannın gosterdiği nurlu volda vü rudu ve ınkılâb zaferıni de kazanaıak bu hedefe de vardı Musaddık askerî mahkemeye verilecck Eski Dış Bakanı Fatimi'nin hayatta olduğu anlaşıldı Zafer Bayramı dün bütün yurdda törenle kutlandı Şehid aileleri ve harb malulleri de, jip arabaları ile şehrimîzdeki geçid resmine iştirak ettîler 30 A^u^tos Zafer Ba\ramı outun \urdda oldugu gıbı dun şehrımızde de hevecanla kut anmıt r Saat 9 30 da Oıduevmde Bıı n ı Oıdu Mufett şı Oıgcneıal Nu^ar'ın Baranscl taıafından mıllctvtkıl v rının Valı \e Beledıje B'skjıınm, pıotokoldakı ze\atm tebııkleıı kabul olunmu^ muteakıben Ta^sım mejdanına gıdılmıstır Bu «"•nekı merasıme bazı vnılıkler ıla\e edıldıgı ıcm Taksım mc\danı doha erken saatlerde hıncahınç dclmustu Merasıme saat 10 u 5 ?e"e V^lı ve Garnızon Komutanının bıilık Arkası Sa. 6 Su 4 te Dıin Taksimde yapılan torende zırhlı bırliklenmız geçerken Batı Almanya secimleri Ruslar baltalama rıne bTslarlılar 700 kı?ıl anıı vakaîavulı Bonn 30 (Nafeni Gelecek pazar Batı Almanvada 'sapılacak ge« nel seçımler ıçm sımdirien reylerını kullanmna başiıvanlar olmuştur Bunlaı, gelecek pazaı her hangl Arkası Sa 6, Su 5 de • MAGARALARDA DEMOKRASİ DERSİ DOGUDAN RÖPORTAJLAR Röportajı yapan: Yaşar Kemal dan ıkındıden az onceydı kı ayrıldık Yurudugumuz yol kıhç gıbı keskın bır kayanın sırtı Hâlâ guneş bugu buğu çıkıjor Arfcası S(i 6. Su. 7 de Eskışehiı Hava Harb Okulunda dun yapılan torende Refik Koraltan talebeyi teftiş ederken Kanadalı beşizler nihayet ayrılıyorlar North Bav (Kanada) 30 (A P ) Doe^uk'anndan vanı 11 =enedenberı bırbırlerınden a\ nlmamış olan Kanaddlı Dıonne beşızlcrı artık ayn avrı yollar tutacaklardır Mane rahıbe olacak, karde=]prı de tahsıl" lerıne devam edeceklerdır Bpşızlerın babası Olı\a Dıonne Marıe nın bır katolık tarıkatma gırecegını bıldırmıştır Yvonne Montral d a guzel sanatlaıa ç?lışacak, Cecıle ıle, Annette Emıhe rle bır 1 enstıtuye devam edeceklerdır Feıterbahçe, B. Sporu dün 4 • 1 maglub etti Mudanya yolunda (eci bir kaza Yanş eden ikı motosiklet bir kamvona çarptı; motosikletlerdeki 3 kişi oldu Hava ve Kara Harb okullarında dünkü diploma törenleri Bu zafer, savaş ve sıvaset mevdanlannda kazanılan lafeıleHen dalıa bu>uktıı Çunku Osraanb saltanatının ınhıtat devrmde lı.ikim olan cehıl ve taassub asıl ve kah raman mılletımızı medeni hav^iın her sahasında geri bırakmıs, onun jenilc«ınesme, ılerleme^ine ve yukselmesuıe imkân vermemi'>ti CUMHURIYET Sa 6 Su 6 da Bursa 30 (Telefonla) Bugun ogle UZTI uç kışının olumu ıle netıceıenen fecı bır motasık et kazası olmuştur Hâdıse şudur «69 Gursu» plâka saMİı kamvar sofor Mustafa ıdaresınde MudanTelAMv 30 (THA.1 Gahtevava gıderken Kahraman kovu yascray futbol takımı bugun ılk karkınında tuğla ocağına donmek ıçuı =ı'aşma^mı I'raei Hapoel takırrn srkadan gelen ıkı motosıklete ışaret Bundan ıkı yıl once Eskışehırde dun saat 15 te Eskışehırde yapıl ıle vapmı^tır \ermıştr Fakat motorler yarı= acılmış olan Hava Harb okulunun mıştır Bu munasebetle Istanbul \e BU\UK bır se\ııcı kutle^ı onunde halınde bulunduklarından verıletı ılk mezunlarına diploma verme to Ankara gazetecılerı Hava Kuvvet ceıe\an eden bu maç 22 beraber Arkası Sa. 6, Su. 5 de renı, Zafer Bayramı munasebetde Arkası Sa 6, Su 4 de netıcclenmıştır Eskişehir Hava Harb Okulundan Galatasaray, Hapoel 56. Ankara Kara Harb Okulundan le 22 berabere kaldı 375 asteğmen mezun oldu r B u g ü n •* \cın rcsımli romanunız Bir Suikasdin m m ıçyuzu •• •• Bu kisa resimli romanı bugun 5 inci sahifede bulacaksınız. Faıerbahçe dun Beyosl ısporla japtıgı deneme maçn. 4 1 kazanmı.tır Re^un şehnm.zde bulunan Yunan Guzelhk Kralıçesmı maçta ılk vuruşu yapaıken gosterrrektedır (Maçın tafsılaUle dıger spor haberlerını dorduncu sahifede bulacaksınız.) DOĞUDA ARKEOLOJ1 TETKIKLERİ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog