Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyef K1IRUCUSU:7UNUSNADİ Jtl 1 "Â LÜKS ZŞARP. EMPRİME ve FANTAZÎ KUMAŞLARI Toptan satış: Sultanlıamam Aşirefendi han No. 22. Tel: 21790 29 uncu yıl sayı:. 10.445 Jl IU.44D m • İA iir Ttignî «« mektub adresl: Cumhuriyet tstanbu) Posta Kutusu: îstanbul No. 246 rürfoolar: Omurol Santral Numaraaı : 24298. tazt İjleri: 24299. Matbaa; 24290 n I aZai 1f\ OÜ kx i AgUSlOS ^U^^ ı#^% Büyük Zafer Bayramı Kutlu Olsun Ağustos Bugiin bütün yurdda zaferin 31 inci yJdönümü kutlanıyor Ankara Üniversitesi heyeti Afyonkarahisara Meçhul Asker âbidesinin yanına dikilmek üzere MakineKimya Endüstrisi Kurumunca hazırlanan bir levha gotürüyor Ordu terfi listesi Dün ek bir kararname neşrolundu Bu kararname ile yeniden beş albay tuğgeneralliğe terfi ettiler Ankara. 29 (Telefonla) Ordu terfi kararnamesine ek kararname, dün de bildirdiğimiz gibi bugün Cumhur Başkanı tarafından tasdik edilmiştir. Bu ek kararnameye göre, şu albaylar tuğgeneralliğe terfi etmişlerdir. Nazım Erten, Nedim Eremsoy, Celâl Savaş, Burhaneddin Tugan, Vahdeddin Ozan. Ordu terfi lictcjinin dcvamı Vüzba;ılığa yükselen piyade üsteğmenleri Şerafeddin Çiçekçiler, Hasan Bas ri Sabuncu, Ahmed Gelbiş, Y. Ziya Katlandır, M. Kemal Şenata, Şaha Arkası Sa 6 Sü 1 de Amerikan heyeti ile görüşülen meseleler Yabancı sermayenin celbi için buna dair kanun tadil edilecek Ankara, 29 (a.a.) Anadolu Ajansına biHirilmistir: Amerika Cumhur Başkanı Ge» neral Eisenhower'in kararı il* kurulan «Dış iktısadi politika vm münasebetler komisyonu» başkaru Mr. Randall'in «Hususî teşebbüs yatırım heyeti» başkanı sıfatile üç gündenberi Ankarada bulunduğu malumrlur. Heyetin bu ziyareti esnasınHa yapılan mütearldiri toplantı ve görüşmeler bugün sona fermiş bulunuyor. Devlet adamlanmızla Amerikan heye<: arasrnda cereyan eden gö Arkası Sa. 6, Sü 5 de . Mncize Zafer ngün, 31 yıl evvel Tiirk ordularmın 30 AğuMos 1922 de, Dumlupmarda kaznndıjn büyük zaferin yıldritıflmüdür. 26 Ağustos sabahı şafakla beraber başlıyan ve 5 gün sonra 30 Ağustos akşamı grubla beraber sona cren büyük meydan muharebesi bir «raucize zaferle > neticelenmişti. 30 Ağustos zaferini Türkiın tarih boyunca kazandığı sayısız zaferlerden ayıran bir çok mümeyyiz vasıfları olduğu içindir ki ona «mucize zafer» diyoruz. 1 2630 Ağustos meydan muharebesinin zaferi Türk vatanını parçalanmaktan, Türk milletini sömürge halkı haline düsmek zilletin den. son müstakil Türk devletini yok olmaktan kurtarmıstır. 2 İstiklâl Harbinin son zaferi, uzun yillar boyunca hazırlanıp yetiştirilmiş. her türlü silâh ve malzemesi bol bir ordu tarafından depil. II yıl müddetle durmadan bir düzine cephede harbetmiş. muharek kanmı sel jribi akittılı bu harhlorden üçiinii kaybedcrek ynrjr'in diişmüş. silâh ve malzemesi eliııri«n alınmıs.. toplan kamasız. tüfek!«ri si'ngüsüz. mı/rakları ağardan. silâh ve ccpanesi mphrlud. nakil vasitaları kanıyona karşı kajnıdan ibaret nlan ve 2 yıl içindp vnkfon var edilen bir ordu ile kazanılmıştır. " 2630 Ajustos zaferi kalıram!"nlıfın silâh. malzeme ve >avı iistünlüğünii ezdiji. MchmeHfi'in telorsülii deıin siperleri bir asfalt ynlda yiiıür ?ibi geçtiği. sitıe ve siingünün miikemmel tahkiınud altüst ettiçi. fedakârlığtn. vatan aşkının ölümü hiçe savdıçı, bir Kftime ile ruhun maddeyi yenHijri. iman ateşinin çeliği erittiği bir zaferdir. 4 O büyük, o şanlı zafer. knvvetli bir müdafaa hattına yerleşıniş, sayıca, silâhça. malzemece faik bir orduya karşı girişilen bir imha meydan muharebesinin kat'î netfceli zaferidir ve harb sanatmın. sevk ve idare üstünlüğünün. mükemmel bir örneği olarak harb tarihlerine geçen şaheser bir zateri olmuşrur. 5 2630 Ağustos zaferi, bir ölüm kalım mücadelesi halinde 3 yıldan fazla süren bir Millî İstiklâl Harbini. 5 gün içinde zaferle nıhayete erdiren ve hasım ordusnnu tam hezirnete uffratarak büyük hâmilerini ve yardHncılannı şaşkmlık ve hüsran içinde mütareke ve barıs istemeğe mecbur eden, askerî neticesi gîbi siyasî neticesi de parlak. eşsiz bir zafer ohnnştur. 8 30 Ağustos zaferi. yalmz kendi tac ve tahtını düşünerek dış CUMHTJRİYET Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Bugün Türkiye Cumhuriyetinin temeli olan 30 Ağustos Zaferinin 31 inci yıldönümüdür. Bu büyük gün yurdun her yanında heyecanla kutlanacaktır. Ankara, Istanbul ve diğer bütün şehirlerimiz daha dünden bayraklarla donatılmış, yapılacak büyük geçid törenlerinüı son hazırlıkları tamamlanmıştır. ^ Bu yıl Zafer Bayrarru törenlerinin en dikkati hiç şüphesiz, Afyonda Başkumandanlık meydan muharebesinin cereyan ettiği sahacis, Zafertepedeki meçhul asker âbidesinin önünde yapılacaktır. Bu törene yurdun dört bir köşesinden gelen heyetler arasında Ankara Üniversitesi adına profesör Dr. Âfet İnanın başkanhğında bir genclik heyeti de katılacaktır. Arkası Sa 6 Sü 8 de ttalya ile Yugoslavya Belgradın Atınayı arasında gerginlik Roma, Tito'iHM Trieste'yi silâh zoru ile ele geçlreceğinden şüpheleniyor Roma 29 ( A P ) Italya Başbakanı Guisette Pella, Yugoslav liderı Mareşal Tito'nun, Trieste ihtilâfım silâhla halle çahşabileceği hususunda duyulan endişeler ktrşısında bugün Müdafaa Bakanı Emilio Taviani ve İtalyan silâhlı kuv vetleri genelkurmay başkanıru olağanüstü bir konferansa çağırmıştır. | ithamı Yujoslavyaya sığınan Maİki saat süren toplantıyı müteakerlonyalıiarın nıallarına kıb, Pella, B. Amerika, Ingiltere ve el konultnası tartışmaya Fransanın Roma büyük eiçilerini yol açtı de görüşmeye davet etmiştir. İtalyan Başbakanı elçilerle ayn ayrı konuşmuştur. Belgrad 29 (T..A.) «Tanju? j Pella. dün gece verdiği bir de Yugoslav Ajansı bu sabahki ne^rimecte. Yueoslavyamn. Triesteie yîtında, Yunanistana hcum edeıek, ki batı işgal bölgesini kuvvet isti Yunan hükumetini Makedonya hsl | Arkası Sa 6, 6'u 4 de Arkası Sa 6. Sü. 7 de Yeni Tuğgenerallerimizden Nedim Eremsoy Kandall dün Yeşilköy hava meydamnda u(,aktan indikten sonra Vali ve Belediye Başkanı ile birlikte İzmirde seçin mücadelesi başlıyor D. P. liler bugiin Bornovada bîr açık hava toplantısı yapacaklar İzmir. 29 (Telefonla) YarHi faat 16,30 da Bornavada D P. liler bir açıkhava topiantısı yapacaklardır. Toplantıda İzmir milletvekiilerinden Oîman Kspani, Pertev Arat ve Sadık Giz konuşacaklar v'e C.H.P. Genel Sekreterinin sözlerıne cevablar vereceklerdir. Arkasi Sa. 6. Sü. 4 te En Güzel Mağara Peri Padişahma Aiddi! DOĞUDAN RÖPORTAJLAR Röportaîı yapan: Yasar Kemal 6 Yorgun mağara insanları. mt'ğaranın taç tabanına serildiler. U>ur gibi yapanlar, inceden inceye beni tetkik ediyorlar. Dedim ya, içerim yanıyor ki, yanıbaşımdaki su da delirtiyor beni. Şu taşa serilmiş on beş yirmi kişinin hepsi de içti. Onlara bir şey olmuyor da b?na mı olacak? Olursa olsun. Onlar gibi mağara pmarının taşma ağzı aşağı yattım. Su kirli, pis, etrafmda kuş pislikleri, hay\an pislikleri var. Bir de su damla damla biriktiğinden, kimbilir daha neler? Gözümü yumup, ağzımı dayadım Bulgarlar 5 yıl evvel kacırdıkları bir Türk subayım dün iade ettiler Dün hududda yapılan bir protokolu müteakıb vatana kavuşan Üsttvğmeıı Mustafa Şengür, Bulgaristanda geçirdiği cehennem hayatını anlattı 29 (Telefonlai Bulgarlar bu~ün saat onda. Kırklarelinin Eğridere mevkjinde. 23 maıt 1948 tarihinde kfçırdıklan bir subayımızı iade etmişlerdir. Vak'a o zsraan derin bir infial uyandırmış ve gazetelerimiz hararetli neşriyat yapmışlardı. Subayımızın iadcsi maksarfile Kapıkulede bir orotokol yapılacasını öğrendiğimden bu sabah protokol mahalline gittim. Hudud makamlarından başka Cumhuriyet Savcısı. Emniyet Müdürü ve Gümriik Muhafaza Müdürü de orada bulunuyorlardı. Saat ona beş kala Bulgarların Yirantekke kasabasından bir jespn ^eldiği ve Bulgar kulesi önünde durduğu görüldü. Mustafa Şengür isimli üsteğmenimiz jeepin açık olan arka kısmında oturuyor \e önde iki Bulgar subayı, bir Sulgar sivili bulunuyordu. Bulgar protokol heyeti, kendi kulelerine uğradıktan sonra ^sçide doğru hareket edince bizim heyetimiz de kapıya yürüdü. Heyetimiz protokolun topraklanmızda cereyanmı taleb etti. Bulgarlar Arfcası Sa. 6. Sü. 3 te Yeni vali nakil ve tayinleri Emekliye ayrılaıı Orgfnrral Muzaffer Gökscnin, İzmir VTa1iliğine tayin edildi Ankara, 29 (Tdefonla) Valiler arasında yenic"en bazı tıyin ve nakiller yapılmıştır. Yüksek T',« dika iktiran eden karamame i'e Hava Kuvvetleri KomutanlığmdEn Arfcası Sa. 6. Sü 6 aa Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Yenı Tuggeneıallerimizden Kâmi Gürtan Donanmamız 63 Genc Subay Kazandı l Bakanlar Kurulunun toplantıları Ankara. 29 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bu sabah saat 10 da topla'narak 13,30 a kadar çalışmıştır. Bak?nlar Kurulu pazar olmasma rağmen yann sabah saat 10 da toplanarak çahşmalarma devam edecektir. Türkiye atletizm birincilikleri Cumhuriyet *• BUGÜN **« Genclik Zafer bayramını anıyor Yazan: Prof. Dr. Âfet İnan Minnet Yazan: Hasan Âli Yücel îkinci «ahifemizde Deııiz Uarb Ukuiuııda duııkü töreuden bir görünü} 3 üncü tahifemiade) Müvezzilerden isteyiıt Türkiye atletizm birinciliklerine dün başlanıni^iır. Yukandakı ıtsiüi, m'isabakalardan e»Tvel atletlert toplu olarak bir arsda göstarmektodurt (Yan$iarda elda «dti«n netjcelerle düacü faifid b l k ^ diğer spor haberlgiınİM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog