Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

GRITZNER OİKİŞ MAKİNESİ MAKİNA TİCARET KOLLEKTİF Şt. ISTANBUL TARtABAŞI CAO. 7 9 IZMIR ANAFARTALAR BARUTHAN ALTI 8 Tftrkıy» D'iraml Müm»nt; u m h ur i KURUCUSUrYUNUS NADİ TONFUHK Radyoları GELMIŞTİR. Çelik Lâmbab ALMAN AbdiHkadir Memişoğlu Pazartesi 3 Ağustos 1953 Kats{ Basbakan, Denizlide dünkü konuşmasmda seçimlere daîr Halk, Batı Berline gitmesine açıklamada bulundu ve muhalefetin tenkidlerine cevab verdî mâni olan Ruslara hiicum etti, Âdnan Nenderes, C.H.P. nin bir gunde (500) toplantı yaptığını, bunan dünyanın hiç bir yerinde görülmediğini ve intikal devresi bühramnuı 1954 te sona ereceğiıti söyledi Seçimler önümüzdeki 6 Dogu Almanyada yeni 7 ay içinde yapılacak karışıklıklar bazı binalara ateş verildi Rusyanın gırıştıgı nota harbi Denizlı, 2 (Başbakana .efdkat eden arkadaşımız Mekki Said Esen büdiriyor) Ege bolgesi Demokratlarının geniş ölçude bir kuvvet gdsterisine gıriştikleri, Başbakan Adnan Menderesin seyahati vesilesile yapılan karşılama, uğurlama ve kutlama tezahürlerınin azametinden anlaş.ılıyor. Bu gösterilerin bir manası da iktidann bilhassa iç pohtika olaylan karşısında aldığı tedbirlerın elbirHğıle tasvibini belirtmesıdir Fakat başlıca gayesi, son zamanlarda muhalefetin bu mıntakada giriştıği hayli sert taarruza mukabele olsa gerektır. Bugunku tezahurat bazan o dereceyı buldu ki. meselâ Faray ıstasyonunda Menderes. otoraydan âdeta kapılarak yoluna otomobille devam ettırıldi. Boylece Deniz'.iye, otomobıl, otobus. kamyon1 ve jıplerden muteşekkil kalabalık bir kafile ile varıldı. Adnan Menderesin bugunkü konuşmasının bir hususiyeti de artık seçimlerden «yakın olarak> bahsetmesidır Başbakan. beyanatımn bir verinde Arkası Sa. 6, Su / de 29 unco yıl sayı: 10.421 Telgrai v« mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Rutusu: Istanbul No. 246 Telefonlaı : Umumi Sautral Numarası : 24298. Xas Islen : 24299. Matbaa: 24290 4 n 4 İstanbul KORE SULHU MESELESİ Kore'ye giden Amerika Dış İşleri Bakanının muşkiillerle i karşılaşacağı bildiriliyor New York 2 (a.a.) Birleşmiş Mılletler Genel Sekreteri Dog Ham maıksjold, Kore mütarekesinin dünya sulhu için ileri bir adım teşkil edeceğini söylemiş ve diğer dunya meselelerının de aynı anlayış havası ıçmde halledilmesini temenni etmiştir Oğlunun evlenmesi munasebetiie NewOrleans şehrine eelen Bırlesmış Mılletler Uzakdoğu Kuvvetîeri Başkomutanı General Mark Claık 1 da gazetecilere verdiği beyanntta I ezcumle şunlan soylemıştir: Arkası Sa 6 Su 6 da Rusyada ((mareşallar kavgasi)) Kremlinde post kavgasi devam ediyor, mareşallar arasındaki kavgayı Zukov ve Sokolovsky kazandılar Londra 2 (Nafen) Sovyet Yük sek Şurasının çarşamba gunü yapması beklenen toplantı alâka ile beklenmektedir. Batılı çevrelerde belirtildığine göre, belki bu toplantı sonunda Rusyanın kımın t a raiından idare edileceği anlaşılabilecektir. Stalin'in blümundenberi Arfcası Sa. 6. Su. 7 ae ovyetler Birliği, İstanbul limanına bir dostluk ve nezaket ziyareti yapan Amerikan ve Ingiliz filoları hakkında bu zijaretleri askerî bir numayiş telâkki ettiği iddiası ile hukumetiraize bir nota vererek lamaralayıcı malumat istemişti. Bııım bu sutunlarda «acajib» diye vasıriandırdığımız bu notaja * htıkumetimız kuvvetli, mâknl ve muskıt bir cevab verdi. Hukumetımız, cevabî notasuıda Boğazlar rejimıni ta>in eden milletlerarası Montreu\ muka\ elesinin muhtelif hukumlerıne istinaden, bu zi>aretlerın bir dostluk ve nezaket ziyareti olduâunu belirttıkten sonra şo> te demişti: «Vaziyet boyle olduğuna ve Sovyet Sosyalıst Cumhunyetler Bırlıği hukumetınce uzeıınde hususi surette durulmağa luzum gö1 ulıjuğü <ml»}u»n bahıs mevzuu ikı zıyarete muteallık bücıımle mutalar ve bügileıın de. dığer hallerde olduğu gtbı, usulu veçrnle kendisine verilmış olduğu halde, mılletlerarası teamullerın alâkadar devletlerın takdırine bırakmış olduğu bir işe bir nevi mudahale gıbı telâkki edılebılecek olan mütemmım malumat talebinde bulunmağa luzum hissetmış olması Türkıye hukumeünın taaccubunü roucıb olmuştur.» Cevabımızın «taaccub» ifade eden son cumlesi ile bizim Rus notaMna verdiğimiz «acayib» vash hııkumetimizce de kabul edilmiş oldugunu bir daha ka\dedelim. Mtfekova, hukumetimizin verdiği cevabı kâfi bulmıjarak beğenmemış ve >eni bir nota \emıiştir. Mobkovadan A. P. ajansının verdiği habere gore «Yeni So\>ct rotasında Turkiye hukumetinin bu mcselcyi ehemmij etsiz bir formalite olayı şeklinde gosterınek istediği ve hâdise>e fazla ehemmiyet vermek ni> ctinde bulunmadıjp kaj dedilmekte ve Turkiye hukumetinin bu mevzuda Sovyet Rusya tarafından daha geniş malumat istenmiş. olmasını bir nevi «müdahale» şeklinde tefsir etmeğe hazırlandığı belirtilmekte imiş. Yeni Kus notasında Sovyetler Birliğinin bu ziyaretler hakkında tamamlayıcı malumat istemesinin iki komşu deviet arasındaki normal miinasebetler bakımından «tamamen tabii» olduğu kaydedihnekte ve Turkije Dış İşleri Bakanhğıntn bu isteği bir çeşid mudahale şeklinde tefsir etmesi için sebeb bulunmadığı iddia edilmekte» imiş. Moskova, son Rus notasında «20 temmuz tarihli Sovvet notasmdakl meselenin ehemmiyetini teyid etmek arzusunda» oldugunu bildirerek ilk nntasındaki tamamlayıcı malumat isteğinde ısrar ediyormuş. Ilk Rus notası verildiği raman CUMHURİYET Arkasx Sa 3. Su. 5 te 'Jl Dün jelırimizHe D.P. 111er re C.H.P. liler tarafından yapılan toplantılara iştirak edenlrr Churchill'iıı evinde yapılan toplantı Siyasl müşavirlerin Lştirak ettiği toplanhda sonbaharda İngiliz kabinesinde >apılacak dejnsiklikler meselesi (rörüşüldü Aç Doğu Berlinlilere gıda maddesi tevzi ediürken Berhn 2 (Nafen A.P.) Kızıl lermi dağıtmaya çahşmışlardır Sovordunun isgali altında bulunan AI yetler, Doğu Almanyanın aç halkım:n topraklarında bugün yeniden na gıda maddeleri dağıtmakta olan karışıklıklar ohnuş, Sovyet tanklan Batı Berlmın muhtelif merkezJeri Arfcası Sa. 6, Sü. 4 d» ile Alman polisi Alman nümayişçi Kremlin Ortaşarkta faaliyete gegiyor İstanbBİ ve hmlrde yapılan D.P. toplantılarında Partilerin dünkü siyasî toplantıları Kasım Güleke eevab verildi Milletlerarası 3. Beden Eğitimi kongresi açıldı Kongrede bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı, memleketimizde beden eğitimine verilen önemi belirtti TEMELİ ."T1LAN İŞÇİ EVLERİ Paşabahç=ce işçı kooperatıf nıo yaptıracağı 84 işçı evinin temelı dun saat 15 te atıimıştır. Bu munasebet^e yapı.an törende Çalışma Bakenı Hayreddin Erkmen de hazır bulunmuştur. Yukandaki resun, Çalışrna Bakanının temele iik harcı koyuşunu gostermektedır. D. P. Aksaray semt ocağının a süden hakaret etmezse indirilemez. çıkhava toplantısı, dün saat 16 da C H. P. yaptığı toplantılarda be]yapılmıştır. Toplanüda D.P. İstan ki tahrif vardır; fakat hakaret etbul milletvekıllennden bazılan ve memiştır.. Vatansever olan kımseD. P. üyeleri hazır bulunmuştur. ler, kanun dışı soylentılerden buSamatya ocak başkanmm kısa yuk ıztırab duyarlar.» Salamon bir konuşmasını muteakıb, D. P. istanbul mıiletvekıli İstanbul milletvekıli Fıruzan Te Adato kısa bir konuşma yapm:ş ve müteakıben Husnü Yaman kokü konuşmuştur. Fıruzan Tekil, D P. nin adalet nuşmuştur Hüsnu Yaman bilhassa seçimlecihazına verdiği önemm hıç bir zaman sarsılamıyacağını soyliyerek re temas etmiş ve halkın rey \erirken kendi huzurunu temin edemiştir ki: soyliyerek « M. Partisinin kongresinde ve den partıyi seçeceğinı kendi mufettışlerınin raporlarında, seçımlerı muhakkak D P nin kabir şerıatçılık yolunda olduğu id zanacağinı sozlerıne ılâve etmi^t'r. dıa edildı. İsterdık ki. ınkılâblaC. H. P. nin tertiblcdiği si\asi rın daıma müdafü olan C. H P. toplantı Attilio Piccioni kabineji teşkile bu mevzuda gene bizimle beraber Fatıh ilçesının Çırçır oca*ınm memur edildi olsun; fakat oyle yapmadılar Aksarayda tertıbledıği siyasî topRoma, 2 (A.P.) Hıristıyan Vicdan ve toplanma hurnvetı lantı dun saat 17 de yapılmıştır. ne gelınce; insan konuştuğu kür Arkası S 6, Sü. 3 de Demokrat Partisinin sağ cenah lıderi 61 yaşındaki eski havacınrdan Attiüo Piccioni yeni kaaineyi kurmağı kabul etmiştir. Cumhur Başkanı Eınaudi bu birinci dünya harbi hava kahramanı ile iki saat süren bir göruşme Şehrimizde misafir bulunan, A katıldığı musabaka vapılmıştır. miral Lord Mountbatten şerefıne, Müsabakava 7 süvari 12 atla işti yapmıştır. dün saat 16 da, Ayazağa Suvari Bı rak etmiştir. Pıccionı kabineyi kurmağa nrnnicüik okulunda binicilık gösteriMusbaka neticesınde üsteğmen vaffak olduğu takdirde bu Italleri yapılmıştır. Ahmed Şener «Alço» isimlı atı ile ya içın sağa inhiraf mânasmı taAtlı müsabakadan evvel ordu birinci, yüzbası Bedri Ölçe «Tek şıyacaktıı. mehter takımı ve tarihi Türk bir eöz» isimli atı Ue 2 nci, yüzbaşı SaEski Başbakan Alcide de Gaslığı bir gösteri yapmıştır. Mehter lih Koc «Basak» isimli atı ile 3 ün peri'den Dış İşleri Bakanhğıru uh takımı bir çok parçalar çalmıştır. cü, üsteğmen Hikmet Harboğlu desinde muhaiaza etmesinin isteMüteakıben 1956 olimpiyadlanna <Güzel> isimli atı ile 4 üncü gelmi; neceği bildirilmektedır. iştirak edecek olan suvanlerın de lerdir. Londra. 2 (a a ) İngıltere Başbakanı Sır Wınston Churchıll, bugun sayfnedekı evıne Ingılterenm bell'başlı siyasî muşavırlerıni da ' vet ederek mılletlerarası son durumu gozden geçırmıştır. Yetkıli Siyasî sabotajın Sovjct «soâuk kavnakların bıldırdıklerıne gore bu harb» tcşkilâtı tarafından idarc toplantıda, sonbaharda Ingiliz kaedileceği bildirili> or bmesınde yapılması muhtemel değışıklıkler uzeruıde de goru^ülBağdad 2 (Nafev.) Kore mutamustur rekesının ımzalanmasından sonra Amerıkadan yenı donen DJŞ İşSovyelierin Ortaşark memlektelerinde yenı soğuk haıb hamleeıı leri Bakanı Eden ile Yanlnncısı yapmaları beklenmektedır Bu yeLord Sahsbur>, Sır Wmston Churnı propaganca siyasî sabots; ve chıll'in misafıri olarak salı gunucasusluk hsmleleunın İsıaf'de \ er ne kadar Başbakanın evinde mı Arkası Sa. 6, Su 5 de safır kalacakl^rdır. Aynı kaynak'arın bildırdiklerıne gore Sır Wmston ChurchiH'in sıhhî durumunun tamamen sa'îh kesbetmış olması. bu coplanh^ın yapılmasını mümkün kılmıstır. Arkası Sa. 6, Su. 4 tt İtalyan kabinesi Malatya suikasdi davası Süpermürşidin vekâletinl hlç bîr avukat kabul etmedi Ankara, 2 (Telefonla) Malatya suikasdi sanıklannın muhakemesine yann öğleden sonra Birind Ağırceza Mahkemesinde başlanacaktır. Super mürşid Nacib Fazıl Kısakürek ve Cevad Rıfat AtılhaDün açılan kongre, toplantı halind« nuı vekâletini hiç bir avukat ka30 millete mensub delegelerin i» sukutu içtimainin alâmeti farikasıbul etmemiştır. Müdafaalaıını tirak ettiği Dünya Üçüncü Beden dır. Bizler Jüvenalm «sağlam nıh, kendilerınin yapacaklan sanılmakTerbiyesi kongTesi dün saat 10,30 sağlam vücudde bulunur» sbzlerini Arfcast Sa. 6, Sü. 7 de tadır. da. Yıldızdaki Şale köşkünde merasimle açılmıştırAcılıs merasiminde ilk sözü. mem leketimizde beden terbiyesinin alemdarliBinı vapmıs olan üstad Selim Sırn Tarcan almıştır Yabancı delegelere teşekkür eden Selim Sım Tarcan: « Beden terbıvesi. kemal mertebesine erişmis bir medeniyetin mahsulüdür Tezahürü bir halkm fikren ve ahlâkan inkisaf etmiş olduSunu KÖsterdiâi eibi, üfulü bir Türk İngiliz müşterek deniz tatbikatı «Cumhuriyet» manevralara davet edildi Büticilik Okulunda Gösteriler Nanşı geçme rekoru kırıldı Mısırh yüzücü Ebu Hej'f 15 saat 35 dakikahk rekoru 13 saat 45 dakikaya todirdi. Mısır bayrak takımı da kendilerine aid rekoru yenilediler Bu sabahın erken saatlerinde limanımızı terkcden İngiliz filosu yolda harb gemilerimizin iştirakile müşterek tatbikatta bulunacaktır. Amiral Montbotten'in davetlisi olarak Thessus ucak gemisinde tatbikatı takib edecek olan arkadaşımız Abidin Dav'er intıbalannı ve manevra safahatını bize bildirecektir. Wıssant (Fransa) 2 (A.P ) Mısırlı yuzucü Abdullâtif Ebu Heyf bugun Ingiltereden Fransaya Man§ı geçme rekorunu 13 saat 45 da ] kıka ile kırmışür. 15 saat 35 dakikalık eski rekor 1948 senesinde İngiliz yuzucu Tom Blower tarafından kırılmışü. Ebu Heyf Fransa sahılınde ayağı yere değer değmez yuzmeyi bırakmış ve olduğu yerde kalmıştır Kendısı ile konuşmak rr.umkun olamamıştır. Arkası Sa. 6, Sü. 8 de İ Amııal Lord Mountbatten, dun Biukik Okulunda sereiine yapılan gosterileri takıb ederken (tağda) dunku göstcrilerden bir gorunüj (solda) İTHAL GBAFİĞİ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog