Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TONFUNK RADYOLARI 1952 Lüksemburg fuannda birıncı gelerek AlıTIN madalva kazanmıgtır. '" " * " v Abdülkadlr Memisofclu Katırcıoğlu han ÎStanbul u mh u r iyçt 29 ancn yd sayı: 10.444 jjı 1 A 1U.444 ATATÜRK çülük ve Moskofluk Turkluk Savasları Dr SAFFET ENGIN Aydınlarımızca yetktsi ve çekıcı kalemi tanınmıs olan bılgınımızın Ataturkle yakın temastan aldı&ı ılhamla yazdığı bu essiz eser ufkumuzda bir dsvrım yaratacaktır Ünıversıte Kıtabevi. KURUCUSU! TUNUS NADİ ^T\ Ttlsraf »• mektub adw«i Cumhunyet Istanbut Porta KutusUî tstanbuJ No. 246 Ttlefonlat: Omuml SautraJ Numarası : 24298, 7aa bleri: 24299 Matbaa 24290 r,,,.+/,n: tUmarieSI «în Cd IX *«!^^VC» AgUSlOS JUMO Askerî Terfi Listesi Diin Çıktı Ordumuz 38 yeni general kazandı, 15 tuğgeneral ve tuğamiral, tümgeneral ve tümamlral oldular Yüksek komuta heyetine bir Orgeneral ile dört Korgeneral ve Koramiral katılıyor Bu terfileri sağlıyan kararnameye ek yeni bir kararnamenin daha çtkarılması derpiş ediliyor Ankera, 28 (Telefonla) Askerî terfı lıstesı bugün saat 19 30 da yuksek tasdıkten çıkmışür Saat 18 de İstanbuldan uçakla şehrırruze gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nun Yamut, Mülî Savunma Bakanı Kenan Yılmaz ve GenelkuTnpv Ilsincı Başkanı Orgeneral Zekâi Okanla bırlıkte doğıuca Çankayaya gıderek kararnameyı Cumhur Başkanının tasdıkına sunmuşlardır Yeru kararname ıle 34 kara, 1 hava ve 3 denız albayı generallığe yukselmış bulunmaktadır. Bununla beraber, oğrendığıraıze gore, bu kararnameye ek bir kararnamenin daha çtkanlması derpiş edılmıştır. Yeni terfı lıstesıle Korgeneral Fevzı Menguç Orgeneralhğe yukselmıştır Tümgeneral Tahsın Çelebıcan, Ihsan Orgun (Hava) ve Asım Uçar (Hava) Korgeneralhge, Tumamıral Kemaleddın Bozkurd Koramırallığa terfı etmışlerdı. Yeni tumgeneraller Tumgenerallığe yukselen TuğgenareUerı bıldırıyorum Ekrem Akalm, Kemaleddın Tümak, Abdulâzız Acıman, Huseym Arkası S a 6, S t ı l d e Tuğgenerallığe yukselen Mla Sa\unma Akademm Kumandanı Zeki L'zsan Tuğgeneralhğe vuksclen 1 inci Yurdiçi l'çs Kumandanı Surı Gemalmaz Tumgenerallıee jukselen 1 inci Ordu Kurma\ Başkanı Huse\in Alamsn Fas ve Tunusta gerginlik arttı Fastaki Amerikalılar da hayatlanndan endişe duymağa başladılar Kazablanka 28 (APa a) Kuzey Afrıkadakı ıkı Fransız mustemlekesınde, Fas ıle Tunusta aergınlık artmaktadır Bılhassa Fasta bulunan Amenkalılar hayatların^an endişe etmektedırler Bu stratejık memlekette kuıulu Amerikan tesıslerını korumak ıçin 3 AmTikan hava ussu etrafındakı emnıyet vsr Arkası Sa. 6. Su ö de Hoıgoneıallıklen Oıgeneralhğe juksclen Fevzi Menguç Tumgcncrallıklcn kor,." ncıallıge Yukselen Asun Uçar Tumgeneıallıkten Korgeneralhge jukselen Ihsan Orgun Tumamırallıktaıı Koramırallığa juk&elen Kemaleddın Bozkurd Lübnanda iflaslar çoğaldı Hükıinıetin ithaiâtı tahdid edcceği bildiriliyor Beyrut 28 (a a ) Lubnan Başbakanı Abdul El Yaîfı, memlekeü ekonomık buhrandan kurtarmak icin hükumetın ılk tedbır olarak ıthalâb tahdid edeceâını bıldırmı^tır Başbakan, ithalâtin kısılmasile yerlı sanavnn korunacagı gıbı, Surıye ıle ıktısadl ısbırhğıne engel olan bir rnamanın da ortadan kalkmış olacagmı soylemıştır Son zamanlarda bırbırı arkasına vuku bulan ıflâslar Lübnanda ıktıs?dî bir buhrana yol acmıştır. Rusya, İranı Amerikadan uzaklaştırmağa çalışıyor Rus ejçbî, General Zahidî ile; Amerikan elçisi de Şah üe yardım işini görüşüyorlar Tahran 28 (*a.) Yetkıli kay Pehlevi tarafından kabul edıhnıs nakların bıldırdıklerıne gore, Sov bulunuyoıdu Her ıkı goruşme de, İranın kalyet Rusya İranı Amerikadan uzaklaştırmak ıçin, para re malzeme kınmak uzere muht=ıc olduğu para yardımında bulunmayı va'detmış yardımınm goruşulduğu muhakkakür tir. Iran Şahı olaganustu duramu Rusyanın Tahran buyuk elçıa dun İran Başbakanı General Zahı karşılamak uzeıe maddi vardımı dı ıle eoruşurken Amerikan buvuk memnunıyetle kabul edeceğını faelçısı Roy Henderson da Şah ILza kat bunun bir hıbe olmasmın şart olduğunu soylemiştır Yetkıli kavn?Kİara gore So\yet Rusva, maddi \ardım jppıhncaya kadar Iranla ücaretını arttıımjyı teklıf etmıştır Eısenhovver Irana \ardnn edeccşini bir mesajla bildırecck Washıngton 28 (a a ) Yetk'h kaynakların bugun bıldırdısııc eo Arkası Sa b, Su 5 de Oramiral Fechteler Türkiyeye geliyor Anıiral Carne\'ın jerine tavin edılen Fechteler 2 e>lul çarşamba gunu Ankarada buhınacak Tabanca ile dolaşatı genç kadııt! Kongrenin umumi gorunbfa 17 >aşında Gtıler. poiı^lor tarafından \akalanarak mahkpmeve •»erildi ve 4 av hapse mahkum oldu Evvelkı gece sıvıl pohs ekıpıerl gabıkalı eıoıncı Muzaffen \aka'amak uzere gıttıklerı Hasekı Kavurmahane medresesı cıv armda Arkası Sa 6, Su. 4 de Londrada atom casusları Tropikal hastalıklar kongresi dün açıldı 275 delegenin iştirak ettiği kongrede Sağhk Bakanı bir nutuk so>ledi; kongTe miınasebeble Malarya ve Trepikal hastalıklarile ilgili bir de sergi açıldı Mılletlerarası V. Tropikal hasta delegesi doktorlar hanr bulunmuşıklar ve malarya kongresı, dun sa lardır. at l l de Şale koşkunde yapılaa bır KongTe eskı başkanı Vancel'ın torenle açılnuştır. (Fransız delegesi) V. kongre ıdare Torende 275 yabana delege (bun heyetını takdımınden sonra, yeni lar arasında, memleketırruzde sıya başkan Ord Prof. Tevfik Sağlam, sî temsılcılığı bulunmıyan 8 mtm Genel Sekreter Ord. Prof. Ihsan eketın de delegelen vardır), Sağ Şukru Aksel yerlerini almışlardır. hk ve Sosyal Yardım Bakanı, IsKursuye davet edilen Sağhk Batanbul Vahsı, Sıtma Savaş Bırlığı kanı Dr. Ekrem Hayri Ustundağ ne mensub doktorlar, diğer Turk Arkası Sa. 6. Sii. 6 da Londra 28 (a a ) Bağımsız sağcı Daıly Expıess« gazetcsının bıldırdığıne gore, Harvell'dekı atom araştırmaları merkezınde çalışmakta olan Rus asılh bir âlımın vazıfesme, hukumetın emrıle, nıhayet verılecektır 'Gazete âlımın adını açık lamamaktadır Harwell merkezm 5 dekı vazıfesme son verıldığı İkmal Kocaman, karanhk ağzıle mağaVekâletı tarafından dun teyıd olu. nan doktor Borıs Davıdson gıbı, bu ra, bu yakıcı sıcakta sankı âlımın de Rusyada akrabaları bu dennden soluyor Kayalar bır ter ıçınde ıslak ıslunduğu ve Ingılız ıstıhbarat teşki buğulu lâtınm kanaatınce Ruslarm bu ak lak kalkıp ınıyor. Bu harekot harabaları tehdıd etmek suretıle âlı lındekı mağara, bana masalların me şantaj yapmalarmın mümkun olduğu ılerı surulmektedır. Aynı gazeteye gore bahıs mevzuu âlım, Rus asılh bir Alman olup Hıtler zamanında Almanyadan kaçmıştır. Atom merkezin.de grev sona erdi Londra28 (a a ) Dun anî olarak greve başlayan, Capenhurst atom merkezinuı 500 ışçısı bu sabah ışleri başına donmuşlerdır. Bu ışçılerin mensub oldukları muhtehi sendıNew.York 28 (AJ>.) Bırleşmis kalar, ışçılenn akşam ustu çay saatınde bes dakıkalık bir teneffus ile Mılletler Genel Kurulu Sovyetler ıkı ustabaşının yerlerının değışünl Bırhgınm şıddetlı muhalefetıne rağ mesı hakkındakı taleblerınin yeri men Kore sulh konferansına dair Amerıkan plânını ezıcı bır çoğunne getırılmesıne çahşacaklardır. lukla kabul etmıştır. Hayvan ve Insanm Beraber Yaşadığı Kovuklar DOGUDAN RÖPORTAJLAR I •| Röportajı yapan: Yaşar Kemal devı gıbı geldı Mağaranın karanhğı derınden urperdı Ben de urpeıdım Bu uçtan bır uca adımladım. Mağaranın ağzının uzunluğu kıık adım geldı Sekız metre de yukscklıgı var Derınhğıne uza>ıp gıdıyor A>nen tunel gıbı Aği2 tarafma bııaz toprak yığılmış Bu toprağuı ustunde orta yaşlı bır dut agacı Dut agacı sarıya çalan bır Oramiral Fechteler yeşıllıkte. Ağzm tam orta >en Ankara 28 (Anka) Amıral Rodıklemesıne yuksek Kenarlara Arkası Sa. 4, Su. 4 tc bert Carney'ın yenne Guney Doğu Atlantık Kuvvetlen Başkomutanhğına gelen Oramiral Fechteler 24 eylul 953 gunlerınde Turkiyeyı Arkası Sa 6, Su. 6 da Kore Konferansı Amerikan plânı, yalmz Bırleşmış Mılletler bayrağı altmda çarpışmı; memleketlerın sulh konferansında temsil edılmelerını terpış etmektedır. Amerikan takruı beşe karşı 43 oyla kabul edıhnış, Hındıstan oya hazırlığı Genei Kuruî, Amerikan tehlifini ezici çoğunluhla kabul ettl Zafer Bayramı nasıl kullanacak? 1000 polisle, eroin ve kabadayı merkezlerinde Burhan gece arama taraması Kemal Silâh taçıyanlar hakktndald yeni ceza miieyyideleri kabadayılan fena halde ürküttü; eroin imali zorlaşınca beyaz zehirin Idlosu 5000 liradan 17.000 liraya çıkmış Istanbul Emnıyet Müdürü Mehmed Ali Alpsar ile brrlıkte evvelki gece İstanbulun eroin merkezlerını ve sılâhlı kabadayılann >akın zamana kadar etrafı harara kesbğı semtlenni dolaştık . Bu HACI NECIB Gl. Necıbin Mekkeden Kahureye donduğu vm «Yaşasın Hacı Necıb» dıye bağıran halk tarafından karşılandığım bıldirmıştık Yukandakı resımde General Mekkede gorulmektedır. Felek Onatı davası bitti 30 ağustos Zafer bayramı yann ıştırak etmemıştır Takrü aleyhin buyuk torenle kutlanacaktır. deki oylar tabıatıle Sovyet blokuna Merasıme, bu yıl 500 uncu Fetıh dahıl memleketler tarafandan verıl şenlıklen munasebetıle teşkıl olumıştır. nan Yeniçerı ve Sıpshi alayları ve Genel Kurul, ıttıhaz ettığı karar mehter takımı da katılacaktır. Arkası Sa 6 Su. 7 da Arkası Sa. 6, Su. 4 te Helsinki Oiimpij adlan meseiesinden çıkan dava Kemal Onanın heyecan verici gezintiye Müdur mahkumiyetile neticelendi Muavını Ahmed Topaloğlu ve 2. Şube Müdurü Necdet Uğur da iş Burhan Felek taıafından Kemal tırak ettıler. Onan aleyhıne Istanbul Toplu BaEvvelkı gece j.apılacak oîan bu sın mahkemesınde açüan neşren Arkası Sa. b. Su. & de Arkası Sa. 3, SiL 6 da Cumhurıyet y A fi ı N Haftamn bir pazarı var, pazarın da bir «Cumhuriyet» ilâvesi Jioıeden donen birliğimızin Izmirde kai|ilanı$ı ve biı babakızın kucaklajması Yann muvezziden isteyint SULH KONFEKANSI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog