Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

28 Ağmto* 195S DAİMA EN İYİSİNİ" TERCİH EDENLERİN SEÇTİKLERİ HEDİYE yeni arKer r/ m>" SAVAŞ CİLILACI KÇİL. SİVİLCE. POĞUMîf yLEKELERİ ve ERGEN .£ JLİKLERE KARŞI Bayanlar bir tecrübe kâfl. Denızetlik Bankasından 5047 siclllı pasomu ka>bettun Yenısmı alscağımdan eskısınm hukmu yoktur. Azıl KAYIB tv PARKER'İN YENİ HUSUSİYEHERÎ: • • • MÜSEKKEP KONTROl TERTİ8AT1 PLI GLASS'TAN MAMÛL HAZME GOftUNUB MÜREKKEP SEVİYESİ Bu veya harhangi bir dolma kalem ile daha iyi yazmak için Solvx'!i k Q u ink kullanınız. Yeni Parker *"iî" bötfln dönyada. en mükemmei yazı kalemı olarak tanınmıştır. Yalnız Parker " 5 1 " kalemıne mahsus, meşhur Aerometric sistemi sayesınde, doldurma amelıyesi kolay, temız vc emındır. Derhal yazar. Vereceğinız hedıye, bir Parker " 5 1 " olsun. Başlıca mağazalarda bulunur. ANTID0T • NEZ.LE i •GRİP • Dij t c m t ı • ADALE ROMATİZMASI • YANIKLAK •GUHES YANIĞI • ARI.IÖCEK SOKMASI : •KESİK 4 •YAKALAK V •PİJİK •KA5IMTI •EK1EMA •ERGENLİK •DONUK • DERİ ÇATLAKLARIHDA VE " • • TKAJTAN SOHBA KULLAN1LIH • 19 5 3 İzmir Fuarında Paviyonumuzu ziyaret e d i n iz . Türkıyecre Mumessılligi ve Bakım ELİ BURLA ve ORTAKLARI Galata. Voyvoda Cad. 52. Istanbu) Fiyatlar : "5U TL. 90 ve 72: "21 TL 48, 36 ve 30 *VS» TL. 30: "Vıctory. TL. 20; "Duofold. TL. 17,50 Kurşun kalemler : TL. 45 üâ 14 arasınd» FİATI : 75 Krş. KAYIB Amâtor şoforluk ehllyet. nameml kiybettım Yenıslrü çıkaraca. İımdan hukmu yoktur. 42TS9 Ismaıl K»]yoncu Tüccar ve İş Sahiblerine Karakoy cıvarında mukemmel surette mağaza, depo ve yazıhane o l m ? ^ elverişli 3 kat kârgır han kırahktır. Tahblerm aşaeıdaki adrese muracaatleri Baın Reklâm Istiklâi Cad. Mis S. No. İS Beyoğlu. Tel: 49450 senedenberi memlrk"tımi»e« maruf MAROT i nı^rka kalbur makınrleri * Tutkıve Umum Ithalâtçısı ORHAN KAZANCHAN Galata. Tunel Cad 74 felgraf: KAZANCHAN İsUnbul ' • Senelerden beri dünyada tanınmış tazyikli OCAK ve LÜKS LAMBALARI muddi, B.A. HJORTH & Co. STOCKHOLM, İsveç fabrikasının, PRIMUS markalı içi dişi Pirinç OCAK ve KAYNAK L A M B A L A R I i l e nikelajh LÜKS LAMBALARI gelmiştir. JAK DEKALO ve ORT. Istanbul Tahtakale Yarın Akşam Buvukdere ÇİFT DİFERANSYEUİ Jeep W!.l.LYSOVERL«HD EXPORT CORPORATION Toledo 1. Ohl.. U.S. A. Türkiye Umum Mümtuill UHIVERSAL Istanbul Sular İdaresinden: Ekım 953 tarıhınden ekım 954 tarıhıne kadar Buyukadaya su tajıma işi ıhaleye çıkarılmıştır. Bu işe aıd şartname bedeli mukabıhnde ıdare veznesınden alınabUlr. Eksıltm» 8 9 '953 tarihinde saat 14 te pazarlık usulıle ıdare merkezınde yapılacaktır. Pazarlığa gırmek ıstiyenlerin şartname hukumlerı daıresınde hareket ederek Juzumlu belgelerını hârrulen muayyen saatte M rerie bulunmalan (13307) TÜRK NAADİN ŞIRKETI VE BEYAZ TÜRK KROM ANONİM ŞİRKETİ Telefon numaralarınm 1 Evlul 1953 tarıhınden ıtıbaren 4 7 4 2 0 ( ü c h a r i c ! hat 29 113^ c u iovr \ p>ohp ^a ' PARK'ın vtrdi Limited Ortaklığı Cumhuriyel Caddesi Pegasus Evi Istanbul Telgraf VERDİ L istonbul Tel.: 8322543 DEPO AKAMYOH Beyaz Cece Ktr Balosu > olarak değıstırıldığını Sahıl boyunda veva sahıle vakın verde deposu OIUD da kıra\a vermek ıst]\enlerın 24059 a telefon etmelerı rıca olunyr Depo Uskudarda olabılır. •••••^••••••^••B arzeder. ı Sevüen butun s E S SAZ ve \ e ı h ecnebı sanatkârlarının ıstırakıle . N OT Program saat 21 de baslar Takdım eden Aziz Bas>nacı Gırıs 250 kurustur. ŞIŞLI TERAKKI LİSESİ Kuruluş tarihi 1879 15 Ağustosa kadar kayıdlarını jemLemermş bulunan eski oğrencı'erın yerlerıne yenıleıı alınmıştır Kaydım tecdıd ettırmemış olanların nakıllerını yaptırmak uzere Mudurluğumuze muracaatlen luzumu bıldırılır 500 Aded Kauçuk Giyim Alınacaktır UYUZ ve DERI Hastahklaıını Nuşambası Satın DERMOLİVE Gcçırır İ.E.T.T. İşleimeîerinden: J 1 Muhammen bed^h 16 750 lıra tutannda olan vukarıda cins vt mıktaıı >azılı gıyım eşyası 9 9 953 çarşamba gunu saat 10 da pazaıhğa konmuştur 2 Muvakkat temınat 1256 25 hıa olup şartnamelerı 85 kuruj bedel mukabıhnde levazırr.dan (Metro Han) teoarık edılır. (13468) AIMKER SANAİİİN/N Alman sanayiinin şaheseri olan Anker 1952 Lüksemburg Intemasyonal Fuannda Birînciliğı kazanarak Altın Madalya ile taltif edilmiştir. DİKİŞ NAKIŞ MAKİNELERİ A N K E R ANKER SANAYİ TİPt dakıkada 3200 dıkia, yapar ?^^ İKARUS HANS C. GASSNER VE ORT. KOL. ŞTİ Şifli, Büyükd«re Cad. 27 İSTANBUL SAĞLAM • KULLANIŞLI • ZARIF MOBILY*! OTOMATİK DİKİŞ NAKIŞ CM.IĞMESİ • YUKStK RAND)MA>l*2i ÇEStTU MODtU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog