Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

28 Ağustos 1953 CUMHL'IÎİYET YULAF MAMULÛ HAYATI İDAMEYE VETAZELEMEYE EN ELVERİŞÜ BİR GIDADIR v> • • • Boş yere ıstırap çekmeyiniz Tel MAKİNAIAKI SS^SSSSSSSSSSSİS^ MUAYYEN ZAMANLAROAKİ SANCILARA KARŞI... GRiPiN KULLANINIZ! Baj, dis, adale, »inır ağrılarını keser. Grip ve nezle başlangıcında başan ile kullanılır. Süratle hazmolur ve tesirini göitenr. BAKIR, ALİMİNYUM DEMİR ÇELiK ve BÜTÜN DİĞER MADENLER İLE MÜŞTEKATINDAN TEL ÇEKME MAKİNALARI EN SON TİP İMAUT KULLANIŞIBASİT ÇALIŞMASI HÜKEMMEL OAKİK GRİPİN 4 saat ara ile günd» 3 adet alınabllir. As. Veteriner Okuluna Öğrenci alınacak Kısa Malumat: MACAR MAKİNE ENDÜSTRİSİ DIŞ TİCARET MÜESSESESİ Budapest 62. B. P. 183 TÜRK GANZ LİMİTED ŞİRKETİ Posta kutusu : 1167 • İSTANBUL Yıllann verdiği tecrübelerle NORMAL GIDANIN bünye üzerindeki yapıcı ve tamirci tesiri Ç apamarka uluşu daha iyi anlaşılmıştır Yapı Işîeri İlânı Baymdırlık Vekâletinden: 1 Eksiltmeğe konulan is: Ankara Temylj Mahkemesi binasında yaptırılacak muhtelif tamirat işidir. 2 Keşif bedeli 50078.73 liradır. 3 Eksiltme 3 9 953 Perşembe günü saat 18 da Bayındırlık Vekâleti Yapı ve Imar İşlerl Reisligi Eksiltme Komisyonu Odas'nda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme sartnamesi ve buna baglı evrak Yapı ve tmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeğe girebümek icin isteklilerin 3750 39 liralık muvakkat teminat vermelerl ve eksiltme sartnamesi gerefcince 953 vılı Ticaret Odası vesıkası ibraz etmeleri lâzımdır. 5 tsteklilerin «ercek tek kişi veya tüzelkisi olması sarttır Özel ye tescil edilmemıs ortaklar kabul edilmez. 6 İsteklilerin bu Isln teknik önemınde bir lsi lyl bir surette basardıSmı veva idare ye denetlediftini ispata varar vesaiklerile birlikte Yapı ve tmar İjleri Reisligıne müracaat ederek bu isin eksiltmesine girebılmek icin ehliyet vesikası almalan ıcab eder. 7 îsteküler kendilerinden Istenilen vesikaları teklif mektublarile bırlikte zarflara kovmaları ve zarfın arkasına vapıstınlacak mumun para ile olmamak ürere mühür veva imza ile iyice kaoatmaSan ve eksiltme eunü saat 15 e kadar makbuz mukabi'inde komisyon reisligine vermeleri. Postada olacak geeikmeler kabul edılmet. (12883) Telefon değişmesi Telefoniarımız Şeklinde değstiğıni muhterem muşterılerime bildırırim. 24844 24845 A. C. CAİNO îstanbul Yesildirek Eminbev han No. 12 14 Valiliğinden: MuStafa Komalpasa ilcesînde saglık merkeıl doktor evi ve garai insaatı 241090 lira 32 Krj. kesif bedeli üzerinden ve 80 000 llrasi 953 vılında. mütehakisi 954 vilında ödenmek üzere kapalı zirf usulü ile eksiltmeye konulmustur. Muvakkat teminat 13304 lıra 52 kuruştur. Eksiltme 7 evlul 953 pazartesi Eünü saat 16 da Baymdırlık Müdürlügünde müteçekkil komisvonda yapılacaktır. Bu ise aid kesif. proie. şarirıame, sözleşme projesl. kapalı zarf usulü ile eksiltme sartnamesi vesair fennî evrakı her İ8 Künü Bavındırhk Müdürlügünde görülebilir. îsteklilerin bu isın teknik öneminde bir isi iyi bir surette basardıgını veva idare ve denetledigini ispata yarar belaelerile bırlikte ihale gününden en az tatil günleri haric, üc Sün evvel ii makamına müracaatle veterlik beleesi almalan ve 953 yılı Ticaret Odası vesikasım ibraı etmeleri sarttır. îsteklilerin 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırhvacakları teklif mektublarmı gaat 15 e kadar komisvon baçkanhg'na vermeleri sarttır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (12724) /• Türk vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti bağlısı olup tam dönemll liseyi pekiyi veya iyi derece ile bitirmi». bulunan ve ya^ı en az 18 ve en çok 22 (1 temmuzda 22 yaşma girmemia bulunmak) ve vücudünün gelişmesi orduda ve her iklimde faal göreve elverışli bulunan xe ahlâk, tavır ve seciye bakımından kötü hali bulunmıyan isteklilerin aşağıda yazılı belgelerile birlikte dilekçelerini 15 eylul 953 ten 22 ekim 953 akşamına kadar müracaatleri. 1 Yaz, kıg haftada üç seferli Bıtlis Tuğ, haftada yedi seferli Bitlis Baykan Kurtalan va Dilekçe, nüfus tezkeresi aslı, lise dlploması aslı, aşı kâğıdı, zabıtadan haftada Bitlis Baykan Kurtalan arası yedi ve Bitlis Tuğ arası üç seferli Kurtalan Baykan alınmış iyi hal kâğıdı (muhtarlıktan alınan kabul edilmez). Tam tejek Bitlis Tuğ arası postaları 19/8/953 tarihinden itibaren aşağıda yazılı şeraitle kapalı zarf usulile eksiltküllü As. Hast. nin müsbet raporu, kendisinin yüklenme »enedi, 6 aded meye konulmustur. 6x9 vesika fotoğrafı. 2 Eksıltmeler Bitlis P.T.T. Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Okulda evrakı tam olmıyan seçitne giremez. (2523 12700) 3 Uhdesınde lhalesi yapılacak mütehaddıd, kat'! teminattan başka ayrıca aşağıda gosterilen miktartl» idar! kefalet verecektir. 4 Bu her üç postada yaz, kış kamyon işlemadıği zamanlarda hiç bi/ suretle başkaca ücret istemeksizin mümkün olan vesaitle veja arkacılarla nakhyatı yapmak. 5 Şartlasmalar her gün Bitlıs P.TT Mudurlüğunde görülebilir. Kasım 1953 tarihinden ltibaren mevcud tesısatile ki 6 isteklilerin belll günde eksiltme saatındcn bir saat evvelıne kadar muvakkat makbuz ve karaya verilecektir. Taliblerin şera'tinl ögrenmek üzere nunl ikametgâh sahibi olduklaruıa. iktıdar derecelerıne guvenılır ve ıyı hal sahibı bulunduklarına dair 38 Kandilli santrahndan sabah 9 dan 12 ye kadar 20 ve vesikalarını havi teklif mektublarını makbuz muka bılınde komısvona vermeleri. PosUda olacak gecık125 No. ya telefonla müracaatleri^ meıerin kabul edilraiyeceği ilân olunur. Muhammen Muvakkat Taşıvaraib İdürî Vesaitin bedel kpfalet cinsi ve flırff«" yük ırıkları teminat Ciheti Ura l.ıra müddeti Tarihi (.ıınıı Saat Kilo Lıra Bıtiıs Tuğ 1900 3 9 353 perşembe 9 300U 120t) Yaz kış bir kamyon 1710 Bitlis Baykan bir yılhk Kurtalan 2250 2025 3 9 953 perşembe 11 4000 2O00 Yaz kı§ ıki kamyon Kurtalan Baykan bir senelık 4045 yaşlannda biı dadıy» BıÜis Tuğ 370O 3230 3000 Yaz kış ıki kamyon perşembe 15 Bitlis Tuğ ıhtiyaç vardır. Arzu edenleGümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı ıhtiyacı icin 150 , bir senehk. (12741) arası 3000 rin şartlarını Bahkesirde avu kıl cul, 50 tavla halatı, 500 ip vular başhğı. 500 m vular sapı. 400 BıtlısKurtkat Mutaifer Basarana bıldircag torbası ye 250 aded mekkâri urganı 14 9.953 cazartesi günü alan arası meleri ilân olunur. snat 11 de İstanbul Galata Eski Gümrük sokak No. 57 deki ko4000. misyonda açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhammen bedeli «9750» lira. gecici tenıinatı «731» lira 25 kuruştur. Eksiltmede takarrür edecek fiata çöre «9750n lirayı geçmemek sartile her kalem eşya miktarını azaltıp coğaltmakta komisyon serbesttir. Şartname ve nümuneler her gün komisyonda görülebilir. (13427) A Belediyemizce Kültürpark dahilinde yaptırılacak Spor ve Sergi sarayı projesi tanzim isi Türk vatandajı, yüksek mimar, yüksek mühendi* mimar ve mühendisler arasında müsabakaya konulmustur. B Jüri tarafından seçilecek olan projelerc aşağıdaki mükâfatlar net olarak ödenecektir. Adana hava meydanı inşaatı şantiyemizde mevcud 100,000 Cildmiz çobucat 1 Birinci mükâfat 7000 TU aded temiz kesilmiş altı k»t çimento torbası satılacaktır. istekb " m a n z o r a orzeder, 2 İkinci mükâfat 4000 lilerin nürrunesini görmek ve tekliflerini bildirmek üzere IsC a ı i b e n ı z artar 3 Üçüncü mükif at 3000 tanbulda Galata, Veli Alemdar han ikinci katta şjrket merkeKREM N I V E A cıldınızı 4 Mansiyon 1500 zine veya Adanada Hava Meydanı İnşaatı Şantiye Şefliğine besler, kadıfe gıbı yopar 5 Mansiyon 1500 müracaatleri. Acelemz vo'so NIVEA 6 Mansiyon 1500 GDNEŞ YAĞI kullonmız 7 Mansiyon 1500 C Bu müsabakaya aid şartnameler ile sair slâkalı tvrak Kültürpark, Fuar ve Turizm Md. den bedelsiz olarak temin Kayseri 2 nci Asliye olunur. Hukuk Hâkimliğinden: D Müsabakaya istirak için tanzim edileeek projeler en Kayseri Yenlce Ismall mahallesinden geç 30/10'953 salı günü saat 17 ye kadar İzmir Fuar MüdürlüTeminatı Muhammen bedeli Türk&n Gökçelinln Esklşehlrd* Sakarya ğüne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Lira K. Lira K. caddeal Hayriye mah&llesl No. 5.1 de Posta ile gönderilenler aynı tarihli makbuzlarını aynca ta35 75 29/8^953 tarlhinde îstanoul 11 Bllâl Gokçe yanında Hüsnu Gokçelı 450 00 ahhudlü mektub ile Kültürpark .Fuar ve Turizm Müdürlüğüne aleyhine açtığı bcşanma davasının manına gelecek olan Amerikan yapılan dunısmasında: görıdereceklerdir. bandıralı (ColombiaHayist) geAdı geçen davalının gSsterllen adree. E Jüri aşağıdaki zatlardan müteşekkildir: misinde bulunan takriben 150 te bulunamadığından hakkında verilen 1 İzmir Belediyesi Başkanı Rauf Onursal. ton gübre (5531998) gıyab kar»rının llinen tebligine karar 2 izmir Belediyesi Temsilcisl Daiml Encümeni azası C. verılmlştlr, 2/10/953 gunü mahkemeye Yukarıda yazılı gübre 28.8.953 Cuma günü saat 14.30 da gelmedigl veya bir vekll gondermedığı Maslak asfaltı üzerınde Özkan. Milll Emlâk Müdürlügündeki komisyonda pazarlıkla satılacaktır. takd'.rde Hukuk U. M. Kanunumın 3 r aar Md. temsilcisi Y. mimar Ferruh Orel, Ücyol mevkiinde fabrıka İsteklilerin nihayet saat 14.30 a kadar yatıracakları teminat 405 ind maddesi muclbince mu^mele 4 Güzel Sanatlar Akademlsl temsilcisi Y. mimar Halid ve depo yapmağa elverişli makbuzları ve oturduğu mahalle muhtarhğmdan alacakları ika olunacağl gıyab kararı makamına kaim F su ve elektriği bulunan 600 olmak üıere İlân olunur. (13444 ı metgfth senedile birlikte satıs günü Isomisvona. fazla bilgi icin 5 Teknik Ünıversite temsilcisi Ord. Prof. Emin Onat. metrekarelik bir bina kiEÖZÜ gecen Müdürlüğe başvurmaları. (13425) 6 İzmir Türk Yüksek Mimarlar temsilcisi Y. mimar Necralıktır. Müracaat. TepeüsMücevher Meraklılarına meddin Emre. tü Kurtulus Palas No. 6. 7 İzmir Türk Yüksek Mühendisler Birliğinden Y. mü| Pırlanta ve zümrüdlü bir ıs günleri saat 9 14. hendis Muammer Tansu ve Y. mimar Reha Erkızan. bros ile pırlantah bir 50Raportör: Yedek üyeler: I valye yüzük 31.8.953 günü 1 Belediye Meclisi İkinci Başkanı Enver Dündar Başar, ] satılmajs üzere Sandalbe 2 İzmir Belediyesinden Y. mimar Hasan Mutafoğîu, I desteni vitrininde teshir eİdare ihtlyacı için 110 ton külçe kurşun satın alınacaktır. 3 Teknik Üniversiteden Y. mimar Leman Tomsu, dılmektedir. Sartnamesi bedeli mukabllinde idare vezneainden alınabilir. 4 Mimarlar Birliğinden Y. mimar Muzaffer Seven. Çocnk Hastalıklan Mütehassısı | isteklilerin şartnsmesi dairesinde hazırlayacakları kapalı teklif (12643) SATILIK Cağaloğlu C.H.P. karşısı 21 mekrublarını en geç 1310 '953 »alı günü saat 11 e kadar idare levazım dairesi âmirliğine vermeleri. (13455) Zorlu Apt Telefon: 27216 BBjEv: Levend M. yolu 27aj Küçüksu Plâjı Dadı aranıyor Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2 No.k Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: Proje Müsabakası İzmir Belediye Başkanlığmdan: HİYEA 100000 aded çîmento torbası satılacaktır A n Inşaat T.A.Ş. denî (Pazarhkîa Gübre Satılacak) İsfanbul Defterdarlığından: FIRSAT BUYÜK Külçe Kurşun Satın Alınacak İstanbul Sular tdaresinden: Dr, Şemsi Mutvor Bahçeli Ev . HAHZ ChMAL Satılık Köşk LOKMAN HKKtM Dahiliye Mütehasn» DivanyoJu 104 ^ H Kalamış caddesinde bir buçuk dönüm bakımlı bahçe içinde iki kat 8 odalı müstemüâtu bir köşk satjıktır. Kalamış caddesi 1712. Müracaat: Tel: 60731. Yarım kârgir, iki kat. üç odadır. Her gün is saatlerinde 80600 ç telefon edilmelidir. Çifteler Köy Enstitiisü Miidürlüğünden: Eskişehir Mahmudiye 1 Çifteler Köy Enstitüsü yemekhane binasınm onarırr. ışı ile öğrenciler için diktirilecek «550. takım elbise dikimı işi 2490 sayıb kanunun 41 inci maddesi hükümlerine göre açık eksiltme suretile ıhaleye çıkarılmıştır. 2 Onarım işinin keşif bedeli .23989» lira 09 kuruş, elbise dikiml işinin muhammen bedeli «11000. liradır 3 Bu işlere aid gecici teminat onarım için 1799 lira 19 kuruş, diklm işi için «825» liradır. 4 Eksiltme, 16 eylul 1953 Çarşamba günü saat 11 de onarım işi ve saat 11,30 da elbıse dikimi ışi Mılli Eğıtim Müdüriuğunde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilme şartları şunlardır: a Talib olanlarm tatil günleri hariç en az üç gun evvelinden bir dilekçe ile Eskişehir Valiliğine müracaat ederek fennî yeterlill beleeleri almaları lâzımdır. b Yeterlik belgesi alabılmek için bu kabıl onarım ışlerini şartnamelere göre vaktinde ıkmal etmiş olmak şarttır c 1953 senesıne aid Ticaret Odaı vesikası ve kirnlik belgesini ibraz etmeleri lâzımdır Daha fazla izahat almak istıyenler her Çîlışma günü ve saatinde Millî Eğitim Müdürlüğune ve Çifteler Köv Enstitusüne müracaatleri ılân olunur. (13317) ı^ Satıhk Yeni Apartıman Semti Eminönü Aksaray Mahallesi Kâğıdhane caddesl. Solgunsöğüd sokak, Kardes apartıma nı 34 odah. 4 katlı fevkalâde manzaralı. denız görür apartıman satılıktır. Kap'daki adrese müracaat. İstanbul VakıElar Başmüdürlttğtt Kocamustafapasa Kapı No. Sokajh 12 Yenicami, Yenipostane Cad .Celâlbey 9 Şırlağan Millîmüdafaa 42 Cinsi 45 00 (Mezkur ver Serpul 45 00 tarafından füzull işgal edilmekte bulun , duğu ve veni talibıne teslımıni idare nin taahhüd evleme diği. Yukarıda yazılı gayrlınerJcullar 28/2/1954 sonuna kadar açık arttırma ile kiraya verileceğınden isteklilerin nufus hüviyet cuzdanlarile birlikte 8 9. 953 Salı günü saat 15 te İdarerr.iz Akarat Bürosuna müracaatleri. (13445) Vakıf îs han 5 inci ',at oda 75 metre arsanın 2/4 hissesi Hane Hane Aylık kirası Lira K. 471 00 10 00 50 00 50 00 Muvakkat teminatı Düsünceler Lira K. 424 00 0 00 Hudud ve Sahiller Saglık Genel Müdürlüğünden: îzmirde çalıştırılmak üzere bir motörbot kaptanı alınacaktır 200 liraya kadar aylık ücret verilecektir Liman kaptanlığı ve deniz motörcülüjü ehllyetnamelerini haiz bulunmaları. Galata Karamustafapaja sokaâında kâin Genel Müdürlüiümüz binasmdaki Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatleri ılân olunur. (13440)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog