Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKÎYET 28 AğosİM TC5S Kaptan AkessoıTun Yanlışlıklar Kopenhag'da hezeyanlân Hiisabakamız Çanakkale faciası dolayısile memleketimize gelip giden Akesson Danimarkada verdiği bir demeçte Türk Adliyesi aleyhinde buhmdu Doğudan Röportajlar Çanakkaledeki muhakemede evvelki günkü celse Kopenhag 27 AP.) îsveç Deniz Ticaret Kaptanlar Birliği başkanı kaptan A. Akesson dün burada verdiği bir demejte 4 nisanda Çanakkalede Isveç şilepi NaDoland ile Türk donanmasına mensub Dumlupuıar aenizılt!smın çaıpışmasx hâdisssine temas etmiş ve mahkeme cmrıle yapılan kazanın yeniden taibık şeklinin bir komediden ibaret olduğunu söylemiftir. Kaptan A. Akesson bilindiği gibi bir müddet evval kaptan Lcrentzon'un mahkeme edildiği Çanakkale şehrini riyaret etmişti. Akesson dün Iskandinav memleketleri gemi kaptanlan Dirliğinin buradaki merkezinde söylediği sözlerde 81 Türk denizcisinin hayatana mal olan Naboland Dumlupınar çarpışmasından babisle Türklerin tarafsız müşahidlerin tahkikata karışmamalannı temin için bütün ça relere başvurduklannı iddia etmiştir. Iskandinav memleketleri gemi kaptanlan birlığmin komıtelerinden biri kaptan A. Akesson,u dınledikten sonra, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka hükumetlerine başvurarak bu hükumetlerin kaptan Lorentzon'un beraetini temin için gayret sarfetmelerini taleb etmeğe karar vermiştir. Aynı komitede başka bir karar daha verilmiş ve buna göre gene hükumetlere müracaatle muhtelif memleketlere aid gemilerin çarpışmalanndan doğan davalara bakmak için milletlerarası bir mahkemenin kunılması uğrunda gayret sarfedilmesi istenmiştir. Kore konferansına iştirak ediyoruz Bafı, Rusyayı Dörtlii Konferansa çağırıyor Baştarafı 1 inct sahifede Bastarafı 1 inci sahifede çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu lantısına davete karar vermişlerdir. teklıfte, konferansa, muharib devBu hususta siyas! tefsirciler şöyletlerden istiyenlerin kaülabile le demektedirler: cekleri tasrih olunmuştur. Bu tek«Üç Batıh devlet tarafından lif Amerika tarafından ileri sürül Sovyet Rusyaya tevdi edilecek cemüştü. Rusya bunda çekimser vabî notada Rusya dörtlü bir topkalmış ve böylelikle konferansa lantıya davet edilecek, fakat bu komünistlerin temsilcisi olarak ı toplantıda tek bir meselenin g5iştirak edeceğini belirtmiştir. I rüşülmesini ileri süreceklerdir. Bu Hindistan, Kore sulh konferan ! tek mesele Almanya meselesidir. sında kendisine yer verilmesini I Konferans muhtemel olarak 30 sağlayan çoğunluğu kazanamamış eylul tarihinde Cenevrede toplabr. nacaktır. Bu karann neticesi olaHindistana konferans masasın rak Avusturya meselesi bu toplanda yer verilmesini derpiş eden tek tıda bahis mevzuu edilmiyecektir. lif oya konulunca, takrir lehte 27 Bu kaynaklara göre, Sovyetlere ve aleyhte 21 oy almış. 11 devlet tevdi edilecek notada, bu konfemüstenkif kalmıştır. Usul gere ransta iyi neticeler alındığı takdirğince teklifin üçte iki çoğunlukla de diğer meseleleriz de görüşulekabul edilmesi gerekmekteydi. ceği bildirilecektlr. Aynı zamanda, Aynı takrir yann Genel Kuruida Avusturya meselesi gibi muavyen oya konulacaktır. Bununla be memleketleri Dgilendiren meseleleraber 65 devletten müteşekkil si rin görfişulmesl esnasında ilgili yasî komisyonda tecelli eden neti | memleket temsilcilerinin hazır t u cenuı değışeceği zannedilmemek lundurulması üzürinde de ısrar tedir. Türkiye bunda çekimser edilecektlr. kalmıştır. ChurcW111n plâni B. Anıerika Kore sulh konferanLondra, 27 (a a ) «Evening sında Hindistana yer verilmesine Tews» gaeztesi siyasî meseleler muşiddetle muhalefet eriegelmişti Bu 'arririnın bu sabah yazdığma göJübarla bugünkü oy neticesi Ame rika hesabına bir muvaffakıyet e, Sir Winston Cchurchill Almanva meselesinın halli icin cesurane eayılmaktadır. ve dinamik bir plân hazırlamıştır Ekım ayında toplanması tasırlanan dortlü konferansta Sovyetlere sunulmak üzere teklıfler şeklinde tesbit edilecek olan bu plânda Avrupa banşmın Doğu ve Batı tarafından temınat aftına alınması yani Almanya da dahil olmak üze Bajtarafı I incı sahifede re Batı Avrupsnın, Rusya ıle akDiğer taraftan geçerılerde Tahdolunacak bir saldırmazlık paktma randa basılan komünist partisi merkez teşkilâü binasmda yapılan araş ve güveniık plânına ithali bahis brmalarda bszooka mermileri ve mevzuudur Aynı muharrırin kamüteaddid T N T tahrib kalıblan naatince Sır Wınston, ekim ivında eîe geçirildiği polıs m?kamlan ta toplanması derpiş olunan dort Dış İşleri konferansının, Doğu ile Batı rafndan dün gece açıklanmıştır. Aynca Polis Müdürü ve askerî arasındaki bütün anlaşmazlıklann Vali dün geoe yayınladıkları teb'iS umumî bir şekilde hallini mümkün lerde komünist merkezleri ve pizli kılacak bir dört buyükler toplankomünist ajanlan hakkında malu tısına yol açabileceğıni ümid etmat verecek kimselerç 10 000 ile mektedir. 1.000 000 riyal arası mükâfat dağıBerlinde Doğululara yiyecek blacağmı vadetmişlerdir. tevzii Polis Müdürü Moham.tned Daftari Berlin, 27 (a.a.) Sovyet kesihaber veren kimselerin hüviyetlerinin açıkianmıyacağını garanti et minden ve işgal bölgesinden ge'erek Batı Berlinde yiyecek te^'zi tiğmi de bildirmiştir. Dün yapılan bir baskmd? Tahran edilen 12 merkezin önünde topla3a komünistlerin «Banş Merkezi» nan Almanlann sayısı on binleri ide^ikleri bina aranmış ve burada aşmaktadır. Yiyecek tevziatına seyısmlarla tehlikeli kitab ve risale at 8 de başlanmıştır. elp çecirilmistir. Üç büyüklerin gelecek ay i Diğer taraftan komünizmle ilgili toplanması muhtemel eserler satmakta olan bir kitabcı Londra 27 (a.a) İnanıbr kaydükkânı kapatılnıstır. Bundan baş naklarsr. bugün bildirdiğine göre, ka askerî Vali. Musaddık hükumeBasvekil Sir Winston Churchill'in tini desteklemis olan «İtti'âat» ve Batı Birliğmi takviye etmek mak«Kehan» adlı aksam gazetelerinin neşrinl menetmistir. Iranın en bü sadile Reisioımhur Eisenhower ve yük matbaasma sahib olan «İttilâ Fransız Başvekili Joseph Laniel ile atı> a hükumet tarnfından el konu bir üç büyükler toplantısı teklıf etmesi çok muhtemeî addedilmeklacsh zannedilmektedîr. Tahran 27 (a.a) Ekonomi Ba tedir. kanı Dr. Humayun bu sabah Sovyet ticaret heyetinin başkanı Kuzretsov ile Bir buçuk saat süren bir görüşme vapmıştır. Bu görüşme sonunda basına beyanatta bulunan Bakan, tran Sovvet 'icarî Baştarafı 1 incı sahifede protokolunun celecek hafta imza sil ettiğini söyliyerek, Büyük Ellanacağını biidirmiş ve iki mem çinin Cumhur Başkanına verdiği leket arasındaki ticarl mübadelenin raporla tamamen serbest ticaret tageçen senekine nazaran hissedilir rafgirliği yapüğını iddia etmhtir. bir arüş kaydedeceğini haber verEisenhower'in talebi üzerine mistir. dünya meselelerini inceliyen Eisenhowpr'm tran Şahma tebrîki Denver 27 (a.a.) Başkan Eisen Douglas, bu memleket milletlerahower, memleketine avdeti dolayı rası ticarette gümrük duvarlannı sile îran Şahına gönderdiği mesaj indirinceye kadar hür dünya birda. Şahı tebrik etmekte ve «İranm liğinin emniyetsiz ve zayıf bir duba*>msızlığmı ve milletin refahını rumda kalacağuu bildirmiştir. •ağlamak maksadile sarfettiği gay ı Eisenhower bu raporu, yeni kuretlerin muvaffakryetle netieelen rulan dış iktısad politikası komisBtesi» tcmennisinde bulunmaktadır. baval* franda komiinist elebaşıiardan biri yakalands Amerikanın gümriik tahdidleri Arkadan gün vurup üstümüzdeki sivri kay3nın gölgesini upuzun önümüze, kayalara seriyordu. İnceden de bir yel esmğee başladı. Kayalann arasuıda bir kaç kopkoyu yeşil, bodur ağac gözüküyordu. Biz oturur oturmaz bir bakhk ki, Şeyh Hüsameddin de yanımızda. Marsilyaya gidipgelme seyahat Şeyh Hüsameddinle dün tanışnuşbüeü ük. Hoşsohbet bir adam, iyi de Yılmaz Kuranel (Bahçelievler türkçe biliyor. 34/6 Ankara) «Sen nereye Şeyh Hüsamed6 ayaklı General Etectrik buz din?» dedim. dolabı «Beyim,» dedi, «ben de sana Cihad Buldan (Yeniyol cad. No. mağaramı gezdireceğim. Ben bir 147 Çorum) yıllık mağara adamıynn. Geçen kış General Electrik çamaşır benim Düderiya köyündeki evim yıkıldı. Kaldık çoluk çocuk meymakinesi danda.. Ev yok, bark yok. Aldım Erdoğan Akkan (Hükumet cad. yatağı yorgaru mağaralara... Ver 127, S. N. 35 Erzincan) elini mağaralar. Kötü kişinin kapı7 lâmabalı Siemens radyo sından iyidir. Sirdim br mağaranm HEYBELİ VE YASSIADADA DÜNKÜ DİPLOMA TÖRENİ Yassıadada Topçu ve Harekât Sınıfı ile Denlı Özgonül Denizer (Gazi İlyas içine, Kan, çocuklar korkarlar. «Biz Smıfı Okullarını bitiren subay ve assubaylara diplomalan dün törenle verilmiştir. cad. No. 25 Edremid), Suad Ballar mağarada nasıl otururuz?» diye Yassıadada merasime saat 10.15 de İstiklâl marşı ile başlanmış; llk olarak Sınıf Okullan Komutanı (Eübank İnşaat Şb. Sekreteri Ansızlanırlar. Benim mağara, mağara Adnan Özelçin konuşmuştur. Buna, mezun subaylar adına Haluk Zenger, assubaylar adına da Mes'ud Öxkara), Attilâ Çelikiz (Cumhuriyet lann en iyisidir. Öteki mağaralar bilir cevab vermişlerdir. Uğurlu Palas No. 21/7 Taksim) dan çok yüksektedir. Dağın doruDiplomalan dağıtan Boğaz ve Marmara Komuta nı Koramiral Kıdvan Koral; mezunlara tavsiyelerd* ğuna doğru, kartal yuvalannın için 6 lâmbalı Siemens radyo bulunmuş, başanlar dilemiştir. dedir. Bir merdiven yaptım, oraŞefik Varhk (Kara Harb AkaMüteakıben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğamiral Zeki Özak konuşmuş; gazetecilere ve d*« dan iner çıkarız. Çocuklar ilkin bir demisınde Yıldız), Muzaffer Sevetlilere tesisler gezdirilmiştir. ay uyuyamadılar. Sonra gül gibi detmen (Ceviz S. No. 6 AmavudSaat 1530 da Heybeliadaya geçilerek tekâmül kursundan mezun olan 56 yüzbaşıya ve torpito; m*» alıştılar. Mağarayı süslemeğe başköy), Bülend Solmaz (442. S. N. 100 subayla 60 assubaya diplomalan verilmiftir. ladılar. O süsleri göstereceğim sa kine; elektrik; elektronik sınıflarrndan mezun olan 84 Izmir), Ahmed Kıcıman (Köyna... Benim mağara ötekilerin mayolu No. 3 İstanbul), (İlhan Onur ğarasına da benzemez. Kapısı var(Pıyer Loti Cad. 17/6 İstanbul) du. Bir de ufak pencereâi vardır. Beş lâmbalı Siemens radyo Neyse görürsün...» Inci Kuntay (İnkılâb Mh. BoBu Şeyh Hüsameddin, Düderiya yaa Sk. No. 15 Üsküdar), Uğurköyündeki büyüK Şeyhin akrabası Başmakaledev riei'tnn han Tunçata (İçcebeci Yazgan S. olduğu için Şeyhle beraber baü A tanm Fas istiklâline bir yardımı N. 11 Ankara), Ali Abalı (Türbenadoluya süriilmüş. Sürgünlükten olmadığı muhakkaktır. dar S. No. 5 Cağaloğlu), Murad kurtulunca da doğru köye gelmiş. Bu kurslarla, tüberküloz geçiren vatandaşlann cemiyete Bu hâdise ile Fas buhranı kapanGeldiğine bin pişman. Batıja anlaErgün (Öncebeci Adalararası S. N. yiik olmadan ekonomik ve sosyal hayata mış mıdır? trf anlata bitiremiyor. Mağara9 Ankara), Hasan Aras (Kuyumintıbaklan sağlanacak Buna hükmetmek için kâfi zadakilere treni anlatmış, gülmüşler. cu İrfan S. No. 36 Nişantaşı), Dr. man geçmemiştir. Şiiphesiz ki Fasın Arabayı anlatmış, gülmüşler HeEmel Onursal (Sıhhiye Sağlık bazı şehirlerinde giden sultan leBır müddettenberi şehrimizde bu ' alıştırmayı istihdaf eder. Bunun le otomobili anlatmca onu deli yeSozeri Ap. Ankara) hinde veya gelenin alejhinde mün lun'an Sağlık ve Sosyal Yardım Ba için iki tip müessese kuruyoru*. rine koymuşlar. ferid hareketler olacaktır; fakat kanı Dr. Ekrem Hayri Ustündağ, Biri Heybeliada Sanatory^munda, Büyük boy Siemens elektrik Diyor ki: toplu haırket kabiliyetini muhafa dun kendisile görüşen bir arkada iyi obnuş veremliler için 50 yasüpürgesi ıMağara köyünde bana aca za etmekte olan Berber kabileleri şımızm veremli hastalar için açıla taklı, yatılı bir öğretım müesseseÜlkü Sanlar (Hastane Cad. No. yib bir sihirbaz, bir kaçık, tuhaf yeni geleni tutan paşa ve şeyhlerin cak meslekî kurslar, pastörize süt si. Bu müessesede hasta, normal adam gibi bakıyorlar...» 8 A Denizli), Sulhi İnhan (Fevzitarafındadır. O sebebledir ki Fran ve cüzam savaşı mevzuundaki soru hayata dönmuş vazıyette çalışacakŞeyh Hüsameddin bunu böyle sanın da gelmesini hoş gördüğü ye lan şu şekilde cevablandırmıştır. J br. Bu iş için lüzumlu bina ihala paşa Cad. Ocaklı S. No. 16 Fatıh) söylüyor, sonra da ağız dolusu gü ni sultanm durumu niyeti ne oRapid tipi Siemens elektrik « Meslekî kurs davası, sadece edilmiş, temeli kazılmıştır. 45 ay* lüyor. lursa olsun eskisinden daha sağ veremli hastalar için değil, htrî da tamamlanacaktır. Iş mevzuunda süpürgesi Halim şene komutayı ele aldı: lamdır. Kudsi Dengiz (Teşvıkiye Muraveya ârizî sebebler dolayısıH sa ı bir çok fakirlerimiz vardır. Cildci» «Haydi kalkın! Şmdi sıcağın diye Bayın No. 51), Gani Altan CUMHURİYET kat, malul olan ve maışetlerinı ça lik, deri işleri, oyma ve oyuncak tn belâlısı başlar. Bır adım atamazhşarak temmden âciz bulunan va çılık, ahşab modelcilik, küçük ma(Tekel Memuru Yenice, Çanaksınız.» tandaşlaruı işe alıştınlması, çahşabi kine tamiri, hesab makinesi gibi. kale), Roksan Bora (Bayır Mh. Ben: «Biraz daha bekliyelim Halır hale getirilmesi meselesidir. Bu Tabii bunlardan en uygun olanlan Eczaa Hidayet evi No. 51 Kara | Sonra Halim lâfını birdenbire ke lim,» dedim, «Bu kayalan nasıl surctle kendilerine iş, işin hürri seçilecektir. Bu kursta talebe 56 bük) Erdoğan Kırmalı (Taşkasab \ siverdi. O hızla ayağa kalktı: çıkanm yoksa?» yetleri sağlanarak, mensub olduk ayda meslek edinerek çıkacaktır. Nâkibüleşraf S. N. 46/2), Nıhal ı «Kalk,» dedi, «kalk bey, sıDizlerimde bir kınkhk, ayaklalan cemiyete yük olmaksızm eko Kursun bir de niharî tipini tecrüb« Dörter (1âleli Genc Türk Cad. 1 cakta, bu kayalann sıcağında vü rımda bir acı, öldürüyor. Tçimden nomik ve sosyal hayata intıbaklan edeceğız. Bu da, İstanbul Vereoı No. 34). rüyemeviz mağaralara kadar. Bir ağlamak, oturup şu mağaralann sağlanır. Bundan başka bir de sos Savaş Demeğinin Şışlideki dispangün doearsa görürüz günümüzü kayalanna, hüngür hüngür ağlaOtomatik Moraphi iitüsii BaştaraU 1 incı sahtfede yal yardım hizmetlerı vardır. O da, ser arsasına yapılacak olan binadm Bir yere vurur adamı bir daha ye mak geçiyor. zin birinci sahifesinin 5 inci sütu çalışarak hayatını kazanabUecek faahyete geçecektir. Projeler hazır Meral Anadol (Nakkaş Haydar rinden kalkamazsm » Halim: durumdaki vatandaşı çeşıdli riskle lanmış olup, bir hafta içinde inşaS. No. 8 Fener), Kemal Onursal O önde, ben arkada, koşarcasına oBugün de benim mağarada nunda (Fenerli Fikretin duruşma re karşı genış ölçüde şümulüne a ata başlanacak ve bu sene bite* (Sağlık S. Sozeri Ap. No. 9/1 An vümmeğe baOıdık. Buralara atla misafirsm, ama korkmıyacaksın. sına dün başlandı) başhklı yazıda lan, sosyal sigortalarm tamamla cekür. Burada tüberküloz geçırmij şahsım da ele alındığı için, aşağı yıcısı mahiyetinde bir faaliyet ha kadın hastalar sabah gelip öğla kara), Sabri Sayılı (Hareket Me gidılemiveceği için kılavuz Meh Yatacaksm mağarada.» dedi. muru İshakçelebi Manısa), Ahmed metH yattığı evde bırakmıştım «Korkmam,» dedim. Tekrar dakı tavzih mektubumun neşrini lidir. Sigorta primlerile karşılanan yemeğüıi de yiyerek dikiş nakış, rica ederim. , . I sosyal sıgortalar yanmda, cemiye daktilo gibi işlerde çahşacaklardır. Nural (Feneryolu No. 183 KJZII Maearalara gittıeinvzi duvunca, o davrandık. San sıcağın altında yürüdük baMillî futbol takımımız kaptanı tuı kâü gelırden mahrum, yoksul Kurs, istanbul Verem Savaş Dertoprak), Cemal Gülşen (İnönü Cad. da arkamızdan herhalde gelirdiKorkunc, mor, kaypak tash. vek bam >ürfidük Kayalar ayaklanmı İFikret Kırcanın duruşmasına tj{ fordleri ve gelirli üıtiyaç * halleri neği fle Yardımsevenler cemiyetl No. 23 Taşköprü), Hamid Alacakaddüm eden dakikalarda mahke için camia tarafından teşkilâtlı bir tarafından idare edilecektir. Buralıoğlu (Çırağan Cad. Şahnışin Sok. nare kavadan kofamar bir dağ. Da daeladı. Yere basamıyordum. Her neyse yan baygın bir halde, me koridoruna ge.en üç gazete fo surette yapılan yarduna bu isim da yapılan el işleri satılabilecektir. No. 2'1 Beşıktaş), Muzaffer Maden cnn üç teoesi var. Bu tepelerin üsMeslek kurslannın üçüncü tipl, (Diş Hekimi Dinar), Hamid Şer tü düzlük Bırmde bir kale dökün büvük bir uçurumun başına gele tografçısma mezkur futbolcu tara. verilmektedir. Bu yardım bir çok r bildık. Aşağısı dağların ortasında fından, duruşma sırasında, resmi hallerde, devlet ve diğer âmme te eski mesleğe yeniden ahşürmadır. betçioğlu (İstihkâm Yedek S\ıbay tusü \ ar: Kefron kalesi . Son debüvük bir kuyu aıbi Dört bir yan, nin çekilmemesi nazikâne rica edil şekküllerinin ve hayır kurumlan Sağhk Bakanhğı bu maksadla DaOkulu Hahcıoğlu No. 3763). İsken virlere k?dar bu kpie^e deebevler , hüküm vürütürlerrup. Kalenin ma vekpare korkunc kavaiarla çevnli .. mişti. Bir kasde kurban edılmek nın malî kaynaklaı ile temin edil rülâzeceyi alarak, gelecek sene if« der Dalayı (Hacı Emin Sk. No. j ğa r 3 1 a r 'nda otur^nla^n bir kısmı ! Kayadan kayaya bir ateş yalımı... durumile karşı karşıya bulunan mektedir. başlamak tasavvurundadır. 7/4 Nişantaşı). Özel Aygen (Böbu kalpde oturnn bevlerin torun ' Orta yerde derinde, beş dlü tane masum ve temiz bir millî futbolBakanlık, İzmir, Ankara Te t ı Sosyal yardınun bizdeki tatbik cekli Dr Râtibbey köşkü Erenköy) ! lan Sımlı bunlara da bey diyor valnız kavak ağacı .. cumuz namına bir çok kimselerin ' şekline gelince; çok mühim olan tanbul Yardımsevenler cemiyeti giAyla Bilirer (Bağlarbaşı, Yeniyol lar Bey. ama. ne bev'... Halim: de aynı şekıldeki ricaları karşısın ] bi teşekküllere, bu iş için 35 er bin Sk. No. 612), Hüseyin Gorguç ! Dab? dağa eel"<edpn. gün doğ Benim mağara aşığnnızdadır, da foto muhabirleri anlayış göste ! bu davayı 1953 senesi bütçe müzakerelermde hükumet ve Meclis e lira tahsısat ayırmıştır. Önümuz(Emin Sınan Cami S 8. D. 3), nssın mı G'in kıpkımrzı bir a oinel.m,» dedi, rir hissini vermışler ve resim çek f le alrnış ve davanın nüvesi kurul deki senenin bütçesinde, sosyal Fahri Barkut (Kıhçali Mescıd S lev tekeri halin^e, ovlesme donuk Ama nasıl ınjlim 9 Bır keci yohı niyecek'.erini vadetmişlerdir. mak üzere faaliyete geçılmıştir. Yal yardım için, fazlaca tahsisat ayırNo. 6 (Beşiktaş). ateş ki gozü bile k^mp'stırr'iıvor bulduk Halim keçi gibi sekmeğe Durum boyle iken, davet sıra nız yardım teşkilâü için mühim mak imkünlan da hazırlanmaktaRi'denbre, bir alevdır sardı Yer başladı Ben ne yapayım va? Ben Jinda, uç muhabırden ikisinin Fıkdır. Sheffers altın dolma kalern Hir vanımızı. Bıraz yürüvünce kan He tutuna sürüne inmeğe h=şlaHım etle beraber salona girdikleri ve tahsisata ihtiyac olduğundan şimdılik sadece veremliler için tatbiRükneddın Ulutuğ (Radyoevi "T ıcinde Vald'k Halim zaten göm Pastörize süt meselesine gelincc, Pantalonumun diz'.eri yırtıldı. Diz Dunlardan birinın. duruşmanın baş 4arbiye), Faruk Eker (Yapı Kre Asiz Belki vüz yamalıkh ceketin, lerim sıyıldı Neyse, kazasız oelâ .amjsıle beraber, resım almaya gi kat sahasma geçilmek üzere, eski bu dava henuz kat'î şekilde halledl iı Bankası Aksaray). Meral Carr p çıkardı Erinde kara kara leke sız denirse buna, kazasız belâsız rıştiği gorüldu. Vaadlerıle tezad denberi sosyal yardıma ayulan 15 lememiştır. Sütün manduadan müa bin lira 500 bin liraya çıkarılarâk tehlik eline geçinciye kadar takib Ordu Lısesı son sınıf No. 191^ ^r ve kir Ki tpMe donup kal mdık teskıl eden bu hareket karşısında bu tahsısatla işin tahakkukuna ça ve tetkik edecek personele ihtiyaç p "S. İk nci bir deri gibi. arık Özsonmez (Anbar n.emui' Gozlerime inanamadım Kafam hemen herkeste bir reaksiyon belı. vardu. Evvelâ, fabrika, mandıra, v« lınbnaktadır. Canım bi'Timdan çıkacak: 3aşhk merkezı Devrek). Semıh da ta&arlad'ğım, kövlulerin anlat lirken kapıdan bu muhabire işa•Veremliler için açılacak kurslar müstahsil meselesini halletmek icab Gök (Avukat. 1721 S No S Kar «Oturaİ!m,s deJim. tıHan mağara hıç buna benzemi retle (ne yapıyorsunuz?) demek da üç tip mevcuddur. Birincisi, etmektedir. Bunlar da zamanla Oturduk. =ıyaka İzmır) Aydm Kı! turga\ yordu. ısted:m Fotografçı, goz işaretlerile hasta hastanede ıken onu çalıştır hallolunacaktır. Şımdilik sadece sü 'İstasvon Cad No. 11 Kı*ahva' bana da teminat verirken resi» naya alıştırmaktır. Buna (meşgu tün özel kaplarda satılması şartur. 3adi Atıkkan (Teke' Baş \îd 1/rekmekten de geri kalmıdı. lıyetle tedavi) ismi verilıyor. Bu Cüzam hastalığı ile mücadele mu mit), Enver Beken ^Lâleiı, Midilh Hâd seya şahıd ve müteessir o f tip çahşmalara, mevcud verem tes hakkak lâzımdır. Fakat bu iş için Tevfikpaşa Cad. 20) Neza' at Ozlardan bir Adliye memuru salands •inelerinin bir kaçmda başlamış büyük tahsisata ihtiyac vardu. Şim soylu ( P T T memuuj İskenderun), çıkıp Savcılığa müracaatle müdp julunuyoruz. Kadm hastalann ör diük mücadelemizı, bilhassa hastaBo'faraft 1 ıncı sah'tt'ie Hatice Güden (Teşvıkiye Kalıpçı halesini istememi ikaz ederken, ve JÜ. dantel örmeleri gibi. hğın görüldüğü şark vilâyetlerind» celhun 18. Kor. Komutaniığma S. No 106), Leman Aytur Öğretı'.en söz hilâfına, resim eekme h~ Tkinci tip kurslar, asıl mevzuu hastaneler ve cüzam müesseselerl Korgeneral Cemal Gürses İkinc men, Akhısar). Sungur Incesulu nuza girer ki, hastayı yeni bir işe açmak suretile yapmaktayız.» Baştaraiı 1 '»?• "fi1 t>>*f> ~ Yurdıçi Bölge Komutanıığma, Tüm eketinı t?kb h yollu fakat han :etten uzak sözlerim dışarda k?' (Azimkâr S. No 52'4 Aksaray) Saat 11 sıralannda Vılâvete ge ^eneral Mıthat Akçakoca Ankara nış ince bıyıklı üçüncü muh^b ı Turkân Dikmen (Tekel mpnurv m Adıyamsnlı Ahmed Bozdeni "Jarnizon Komutanhğına, Tümgenesinirlendirmiş olacak kı (vazıfele! elüe, Çerkeş), Semih Veljbc 'pda hasta bir vatando.ş. kendi ql Saiih Coşkun E. U. Harekât rinden men'e hakkımız olmadığı) \ (Bosfor Ap No 9 Ayazpaa). Fâ mde çahşma takati bulamadığın J iresi Baskanlığsıaşeklinde müdahaıe ve tenkıd ne mahir Gürkan (Akmcılar S. N. 11 D l 'an V lâvet ve B=lediveden b'r Tuğamral Tacedd n Talayman ruz ka'.dım. Fakat, aldırma>ıp SaMaltepe Ankara) Münevver Ckur kaç günden'^erı yardim istemekte Golcuk Üs Komutanlığ'na, Tuğami , Baştarafı 1 tnci sahifede (Mıllî Kütübhane Ankara), Beh nlduğunu soyleıniş, bu yardımm ral Fahri Korutürk Harb Fılosu | yrn Cumhuriyet Savcısını keyfiyetmi Bakanlıklan ileri gelenleri hatpn haberdar ve müdahalesini rica zad Sarıhan (Türbedar Sok. No 5 vapılmasında ısrar etmiştir. Istediği Komutan Vekilliğine, Tuğamiral I İzmir 27 (a a.) Koreden dö zır bulundular. ettim. Samimî bir anlayış gösteren Cağaloğlu), İsmail Gönen (Sultan 10 lira ya r d'mm vapılmadğını go Fevzi Gürel Denız Kuvvetleri Lo \ Cumhur Başkanı Celâl Bayar Başsavcınuı lutufkâr müdahalesine nen birinci kafilemize mensub 104 ham=ım Hacapulos Han No. 5). ren Ahmede Vı'.âvet kâtıblerinden Tistik Baskanvekilhğine. j vakit kalmamışü ki 3 foto muhabiri subay. 97 assubây. aralarında 103 Randall heyetni saat 18 de kabul bir bayan 50 kuruş vererek ekmek Hava Tümgenerali Ihsan Orgun , Adliye koridorlarını terkedıyorlardı yaralı bulunan 1496 er, bu sabah etmiş, Dış İşleri, Maliye, Ekonomi S e e ^lmasını söylcmistir. Ahmed bu \skerî Temyız Mahkemesi İkinci , Bunlardan ınce bıyıklısı Savcılığp saat 7 de General Blatdhford ge ve Ticaret, İşletmeler Bakan'.an ve Turgud Alsırt (Derebeyi Sok. parayı aldıktan sonra bir bakkala Başkanlığına, Hava Tümgeneral şıkâyetımden gazaba gelmiş olacak misile limanımıza gelmiş ve mera bu görüşmelerle alâkah diğer zevat No 516 Çengelköy), Kemal Tabak aitmış. ekmek yerine bir urgan Suphi Göker Hava Kuvvet'.eri Lokabul sırasmda hazır bulunmuşki, yanımdan geçerken bana ay simle karsılanmışlardır(Bahçelievler 49 Sr. 24 3 Ankara), <=atm a!m s, tekrar Vali vekılinm jistik Başkanlığına, Hava Tümgetur. nen: Mehmed (Harbiye, Cumhuriyet cad. odasma girerek «Hakkımzı helâl nerali Sabri Goknart Hava SavunGemi. Atatürk heykelinin bulun Cumhur Başkanhğı köşkünde ya24112), D. Arpacı (Bahçelievler yo Biz sana bu hareketini pek duğu meydanm nhtımına yanaş lülan toplantıyı müteakıb Başbakan edın» dediV.ten sonra çıkmıştır. ma Komutanlığına, Hava Tümgenelu Atala Ap. No. 7. daire 4 AnkaAhmed bundan sonra merdiven rali Tekin Arıbumu Birinci Hava pahalıya ödeteoeğiz!.. mış ve kahramanlarımız askerî ve Adnan Menderes tarafından Randall ra>, Doğan Korgan (D.T.C. FakülTehdıdini savurdu. Kendisine, bu mülkî erkân, Yüksek Ekonomi ve jerefıne Ankara Palasta bir akşam başına gelerek ipi hazırlamış ve Kuvvetleri Komutanlığına. Hava tesi Türk dili enstitüsü Ankara), ılmiği boynuna geçirerek kendisini ] Tümgenerali Fevzi Turgay Üçüncü yolda vakit geçirmemesini tavsi Ticaret okul derneği, basın men 1 ?meği verilmiştir. Nevin Karakartal (Bucak müdürü yede bulunmakla iktıfa ettim ve aşağıya doğru salıvermiştir. Hâdi Hava Kuvvetlen Komutanhğma. sublan, temsil bürosu mensublan Tîakanlar Kurulunda Amerikalılarla kızı Urla), Taceddin Orturay (Aaksi istikametlerde yürüyüp geçtık. seyi gören nüfııs memuru Sıtkı heyapılan temaslar bahis mevzuu nadolu Sigorta şirketi Galata). Rüç Hâdise bundan ibarettır. Ortada ve binlerce halk tarafından haravecanla merdıvenleri tırmanmış, edildi han Ti'züner (lM.ıruo=m:niye J.Tnretle karşılanmıştır. tarafımdan ne (çok galiz küfürler bir vatandaş da Ahmedı aşağıdan Ankara 27 (Telefor.la) Bakangene S. 21/2), İlhan Kayahan (FaVali, Belediye reisi, yüksek rüt^avurma) ve ne de, gene tarafımyukan kaldırarak ilmiği gevşetmiş ~r Kurulu bugün saat 10 da toplatih Kıztaşı No. 25), Ulgan Inan dan vaki, bir (tehdid) vardır.ı beli subaylar ve NATO mensublan •ak 13 e kadar çalışmıştır. ve ıpi kesmek suretile hasta va(Çamlıca kız lisesi karşısı, Yeni tandaşı ölümden kurtarmışlardır. gemiye çıkarak kahramanlanmıza Dündsnberı şehr mizde bulunan Kahire 27 (AP.) Cumhuı yol No. 4 Kadıköy), Yıbnaz BalcıZabıta tahkikata başlamışbr. Dört gün uyutulan bir kız «hoş geldiniz» demişler ve buket ""».ndall il= yap^an temas ve görüşBaşkanı Necib bugün Mekkeye yap gil ( Akçe Cami cad. No. 15 Izmit). ler vermişlerdir. nelerin de b'j"ünkü Kuruida bahis tığı hac ziyaretinden uçakla KahiKâmil Hostalı (Hızırçavuş Çorbacı telefonla uyandınldı reye dönmüş ve Almaza hava alaBunu müteakıb önce yaralı hasta 'onusu oHi'Şu anl=s''maktadır çeşme S. No. 52 Balat), Aslan İbili Alberta, Kolombiya, 27 (a.a.) lar gemiden çıkanlarak askeri has nını dolduran binlerce vatandaşı (Cihangir, Sormagir Sok. No. 37/4), tarafından <Hos geldin Hacı Necib» İngiliz Kolombiyasında Betty Black taneye yerleştirilmiş ve bilâhare Rengin Tmaz (Kâtib Çelebi Cad. adında bir garson kız, dört gün âvâzelerile karşılanmıştır. Himmet Sok. No. 17 Beyoğlu), subay ve erlerimiz gemiden aynlNecib, gülerek ve ellnde tuttuğu süren istiğrak halinden kendisi mışlardır. N. Ataç (Ayazpaşa îndigo Apt. pipoyu arada sırada tüttürerek u ni uyutan bir ipnotizmacının teleNo. 5). Kafile karaya çıktıktan sonra, Malta 27 CNafen) EvKıl ayuıçaktan atlanuş ve halkı selâmla fonla verdiği talimatla kurtularak Hediye kazanan okuyuculanmıkendilerini karşılayan ıhtiram kıt da burada Am r?l Mounb?tten'in Edirne 27 (Telefonla) Dün ge mıştır. Cumhur Başkanı hava ala. dün kendine gelmiştir. zın pazartesi gününden itibaren asınm önünden geçerek kışlada ö 'varargâhmda yapı'?cak O1PTI NATO idarehanemize müracaatlerini bek ce yansına doğnı şehrimizin üze ' mnda Başbakan muavini Gemal Büyük doktor Zomb diye anırinde dolaşan hüviyeti meçhul bir Abdüuıasır', Mısır Silâhlı Kuvvetzel surette hazırlanan yerlerini al 'confersnsına büvük önem verilmek liyoruz. uçak beyannameler atmıştır. Sehir leri Başkomutanı General Abdül lan ipnotizmacı, geçen cumartesi mışlardır. tedir. Bu konferansta Türk Denil Pasifik müdafaa ittifakı de bazı kimselerin eline geçen bu hâkim Amr, yüksek rutbeli subay burada verilen bir müsamerede Subay, askerî memur, assubay ve Kawetleri Komutanı Amiral Sadık genc kızı uyutup şehre inmişti. I Washington 27 (a4i.) Salâhi beyannamelerin bulgarca olduğu lar ve kabine mensublan tarafın Genc kızm bir türlü kendine gel erlere 45 şünlük izınleri veıilrniş Altmcan da f hazır bulunacaktır. görübnüştür. Beyannamelerde Bul dan karşılanmıştır. Diğer tara tan bugün açıklandıyetli kaynakların bugün bildirdikve kahraman erler:mızın bsnka ve medığini gören yakınlan, do1 * ğına göre, Kuzey Atlantik Pakb Hava alanından Kahireye uzanan 1 lerine göre, İngiltere yakında Ame gar işçi ve çiftçisine hitab edilmeklara başvurmuşlardır. Doktor terhis muatnc 'üpr 'kmal edl mek BaşkomutaTiı GeneT'a' Gruenther d*, rikaya Kuzey Atlantik Paktı teş te ve komünist idarecilere bazı su yol boyunca sıralanan halk, Necibin Zombu'yu bulup vazıyetı habu suretıle kenılılfiını h.ısııue bek o tarıhte Maltayı ve Amiral Muonkilâtı gibi bir Pasifik Müdafaa itti aller sorulması istenmektedir. Uça otomobille geçişini görmek için veren polısler «İş tatlıya bağlandı, leyenlere süratie kavuşmalan sağ batten'in karargâhını ziyaret edefakı kurulması hususunda teklifte ğm bu beyannameleri yanlışlıkla saatlerce beklemiştir. Necibin hac uyandı» demislerdır. I lanmıştır. cektir. Edirneye attığı anlajılmaktadır. seferi 10 gün lürmüştür. Bastarafı 1 inci sahifede çocuklann önüne sürdü. Çocuklann ellerinde sspları uzun. kararmış iki tane kaşık vardı. Kaşıklarla, nöbetieşe, şapır şupur çorbayı içmeğe başladılar. Ben de önümdeki kepçe gibi kaşığı alıp yanaştun. Abdülhalim bana bakıp bakıp gülüyordu. Ben de ona bakıp güldüm. Ama bu gülüşten hiç bir şev anlamıyordum. Abdülhalim niçin gülüyordu acaba? Bu ara: «Bey,» dedi. «söz aramızda, bana şu gazetecilik nedir anlatsana, orada ses çıkarmadım. Ama buna bir türlü aklım ermiyor. Sen söylüyorsun söylüyorsun ben anlamıyorum.» Ne yapmalıydım? Gazetenin ne oldueunu dilimin döndüğü kadar Abdülhalime anlattım. Obnadı. En sonunda: «Abdülhalim,» dedim, «sana İstanbula gidince size dair yan \'azdığ!mın eazetelerini gönderirim. Kasabada okutturur. o zaman hem eazete görür, hem'de gazetenin ne oldushmu anlarsm » Halim bir sevindı ki... «Beyim,» dedi. «gazete ferma nına yaz ki. mağaralarda doğma büyüm* Halim, otuz beş yaşındadır, anasmdan doğduğundanberi sırtma gömlek giymemiştir. Don giymemiştir. Yaz fermanına okusun şehirliler.» Dedim ki: «Halim kardaş. baban da mı mağarada doğmuş büyümüş'» «Babamm babası, sülâleTÜn sülâlesi, hep mağarada doğmuş, mağarada ölmüsler. Benim anam ev nedir görmemişti. Köy evlerini bile görmemiştl. O zaman kimse askere de gitmezdi. Onun için kim se dünyayı görmezdi. Ben askerden döndükten sonra anama gördüğüm evleri anlattım. Apartımanlannı an latttm İskenderunun. . Sehirleri anlathm. ağzı açık kaldi .Bana d;vordu ki: «Yavrum Halim! Ne yap yap, o evleri bana göster.» Derdi günü bir ev görmekti. Kasabaya götürevim de göstereyim derken, o vıl öldü. Fıkara anacığımın içinde kaldı ev hasreti. Keşki görseydi. Bir ev görmeden öldü.» Yanlışlıklar musabakamıza giren okuyuculannuz arasmda hediye kazanacaklan tayin için tertib ettiğimiz kur'a dün çekilmiştir. Kurayı bizzat İstanbul Altına Noteri Hamdi Selçuk çekmiş ve neüceyi şahidler önünde bir zabıtla tesbit eylemiştir. Kur'a neticesi hediye kazanan okuyuculanmızın listesi şudur: Nihayet mağaralarm içinde kurulan köye vardık Fas Yeremliler için meslek kursları açılacak F.Bahçe umumî kâtibi adlifedeki hâdiseyi tavzih ediyor Hasta bir vatandaş Yüksek Komuta Heyeli arasmda nakiiler kenfsini Yilâvst Konağ^nda ash kahramanlarımızın birinci kafllesi vurda döndü Türk Amerikan goruşmesi «Hacı Necîb» dün Kahireye döndü Meçhul bir uçak Edirneye bulgarca beyannameler attı Moun^alten karargâhında konferans I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog