Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Z& Afustos 1953 CÜMHTTRİTET if Merahlt Resimter I ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR RESIMLİ ROMANIMIZ P GORDEAUX ( 3 } | Horveçten İsîanbula ZEHİRCİ KADIN yaya gelen genc Roporlajı yapan: Serab Yenseni Otomobıl Kısıklı yokuşunu ürmanırken sırtında goğsunun uzennden çaprazlama tuttunjlmuş hatırı savılır bmuk'ukte ıkı tane çanta elmde de avrıca kuçuk bır ba\ul taşı>an b,ırı serbest elını salla\ arak durmamızı ışar«t ettı Ankaraya gıdeceg m eger yolunuzun uzerınde ıse benı gıdecegınız \ere kadar almanız mumkun mu' Fılhakıka bız Çarrlıcada kalacaktiK ama bu mı&ır puskulu gıbı san saçları gozlerının ıçıne duşmuş 20 22 yaslarındakı gencın, bu sıcakta bu \ukle vurumes.ne gonlumuz razı olmadı «Bujuıun; dedık Adım Erlıng Andreas \dland, Nor\eçlıytm Bız de kendımızı t^kdım ettık \ e tabıi jolda konuşmaga başladık Yol arkadaşımız Bergenlı bır çıftçi ımış Fakat o\le çıttçı devıp geçme>ın çocuk lıse tahsılını ıkmal etmış ıngılızce ve alman^aya vakıfmış Bılhas«a edebnata duşkun Şıllerın Gote nın Keatsın ve Shellev ın şıırlerine bajılıjor Kendısı de şaır Pekı neden bu saha^'a bır meslek seçmedınız dedıgım zaman guldu ve gozlerını kapatarak nor\ eççe uzun uzun bır şevler okudu Bu kendı vazdıgı bır şıımış Şu manava geh>or «Hajat o kadar kısa, tabiat o kadar guzel kı, hıç bır ınsanın omru, AJlahın >arattıgı butun bu guzeluklen do\a doya gormege kâfı gelmezken nasıl olur aa gonul guzel kırlan dagları denızı, munıs havvanhrı bırakıp da en vahşı haj\anlaıın a r a e halınde yaşadıkları cendee\e gumege razı olur * Erlıng çıftçılık hayatı ıle haşır neşır oldugu halde kovun sutunun çıldıgıne ılk dela YunanıstanHa >ahıd olmuş «Bızde koyunun saHece etınden \e jununden fajdalanılır dıvor Bazan pek nadır ola rak mecburıvet tahtında kuçuk (.ocuklara keçı sutu verıHıg nı bılıvordum ama kojun sutu ndMİ ıçılır15 » Beş av once >ola çıktıgı zaman cebınde 25 Nor\ eç kuronu 50 Alman maıkı ıle 25 Lvıçre frangı varmış Dort bucuk senelık ekanomısı Hıç yoı parası harcamamış Kah \ urumuş kâh < oto stop \apmış Yıvecek otel masıafı da ol m«mış Her verde husnu kah ıl eormuş «Italva ve Fransa mııstesna her >er<Je ha!k benı evıne davet ettı v \ecek \atacak \er verdı dı\or Hele Snbhrın \aptıkla nı hıç unutmıvacaeım Çok tchlıkth olrnssına ragmen benı evleıınde ba'inrlıranlaı oHu Fakat Fıansa ve İta'vada her î;<=ce radıumda vattım Her gun evımden taşıdıg m konservplerı vedım Hatta bır 2un u^andıgm zamar anımda dur=.n çı konse ve ve ça maşır dolu olan çantamın da >eıınde veller estıgmı gordıım Maa •nafıh bu da bana ıjı oır ders ol1u Şımdı muzelerı bıle gezmege sıderken her şeyımı be aberımde HOtuıuvorum • Eılmg Is\eç Hollanda Alman>a Fransa I«vıçre Italv? YugosUv\a Yun?nı«tanı gezmış Nıyetı buradan da Surıje, Fılıstm ve Hındıstana gıtmekmış Gezdıgı jeılerde ış bulmuş çalışmış Me=elâ Yunanıstanda bır koy dugununde şarkı sovledığı ıcm bır kaç bın drahmı kazanm s O para ıle kendısıne uzennde Akropolun ••esmı olan bır vuzuk almış Belgradda bır parkın a^:ac snnı budamış aşı vapmış avrıca memleket hakkında propaganda v apması ıçın Yugoslav hukumeti Erl na e pıa vermış 1ta v ada sırtında vazıh kar+anlarla dolaşarak reklam vapmış Istanoulda bıle bır otomobıl acentasi reklâm yapması ıçın do^tumuza on lııa v e n ş Istanbulu nasıl bulaunuz' dıve sorduk f Tam tahayyul ettıgım gıbı Esrarlı ve şahane bır guzellıgı var [ buranın Ba.kın rre^e a şu Çamltca tepesını dunyata'a degışmem Hele Bogazın guzellıgı Ben Homere uvarak Yunanlstanı bambaşka zannetmışt m epev sukutu hasale ugradın Halbukı Istmbulu bu r adar guzel tahavv ul edememsştın Bız Norv eçlıler Ataturk ınn.ılâb nı bılıjoruz fakat gene de Tuh.lerı koltuklarınoa «eccade =okak ortahrında namaz kılan msanlar zannedıyorduk îstanbul çok modern fakat zannıma kalır«a Istaibul Turkıve demek değıldır \nadolu\u gezmek ıstıv^rum Ancak ondan sonra Turklerı tonıvorum dıvebılecegm Bırden kendı kendıne neşell bır turku tutturdu Bu seyahatlenm Usvır eden bır şarkı ımış Marş gıbı bır şev Kendı=ı uvdurmuş «Vesaıt buamav.ıp da tek başma vurumem ıcab ettıgı zanan kendı kendme şirkı sojlerım In«an valnızhgını ur'itujor âdeta vurumek daha kolay oluvor o zaman» dıvor YpmPklor mi7i sev^dmız mı* Gucenmevm ama dı>or, bızım vemeklerımız bambaşka Oıdugundan sızınkılerı pek hazmedemıyorum Tabıatıle ınsan hazmedemedıgı şeje karşı bıraz duşmanliK beslıyor Meselâ bızde pırınç sadcce çoıbada kuılanıl»> or Sız pılâv yapıvorsunuz Hele o rakı denılen nesne Suratını ekşıterek anlatıvor Nor veçlıler alkole muthış duşkunmuşler Memleketın karakterıstık ıçkısl «akıvtı den len lâtmcede aquasu, ıle vıthavattan gelen blr ıçkı ımış ^.gaç ıspırto«u nebat usaresı ıle kara bıberden vapılan bır ıçkı Fakır ha k arasmda rcnklı ıspırto ıçen erın »avısı pek çoKmuş Fakat e«rar afvon mdır bılrrz!ermış Zensm sınıf ıse şışesl 50 ıla 100 lıradan vıskı ıle şampanva ıçermış Hele sigarava bavıhrlarmış On, on b°s vaşınHakı çocuklar bıle tırvakı ımı«ler Her sene Amenkan tutunu ıçın 50 000 dolaılık dov ızımız var ama \ m m k a n otonobıllerı ıçın dovız vok» dıyor Ct»z"lı^ı ıı/ v prlerde gfvınuze ılı«en karakterıstık şeylerı savar mısınız' \'Tianva ıle îsvıcrerie temızlık ve teıbıve Fransa ıle Italvada ıse tam aksme kabalık ve pıslık Yu» da heı knseH>ş nda, her b o naria Aasasın Tıto» ıbarelerı ıle Tıto nun resımlen unıformadan l'orkan ınsan^ar gordum Yunanıs»anda ı^e bol bol gurultu patırdı ( j u r° p<~ ' m biıir Çevlren MAZHAR KVJTT Hollywood'un buz revüsü Tanmmış artıstWden Sonja Henıe ın ıdaresıncîekı <(Hollvwood Buz Revusu> hâlen Non eçte bır tume vapmaktadır As en Norveçlı faka+ Amenkan vatandaşı olan Sonja Henıe Norveç Kralıyet aüesıne mensub Prenses Martha tarafından da musamere sonunda tebrık edılmıstırYukandakı resımHe Pren=cs Mai hı \e artısr eomlmektedır Dıger taraftan Son]a Henıe nın Moskovaya da da\et edıldıgı ve Holhuood buz revusunun ılk defa demır perdenın ote tarafına geçece^ı so\ cnıv or Dünyanın en küçük jokeyi Harrogate h Kenneth Glover dunvamn en ku y ıı< jokevı o'araıt tanmmaktadır 15 yajında olan b\ı çocuk kuçukluğundenberi atları sevmıs, onlarla yanyana jasamıştır Tanmmış at v etl»tırıcılerinden Haıolrl Storev bu çocug'in atlara karşı olan se\ eisı ıle alâkalanmış ve onu joVev olarak vedştırmege karaı \ere»atc \anına almıştır Yukarıdakı resımde atı uzeı mde gorulen Kenneth j arınin en namlı jokevlerınden hırı olmav* namzeddır , Kuçuk Ozan ın olumunden uç hafta sonra Elen gene aşçı olarak Budumond otelme gırmışti Fakat ışe başladıktaa bır kaç gun sonra herkes ondan uzak.aşmağa başlarruştı Elen tutun ıçıj or, sarhoş gezıyor \ e temızlıge kat ıv eo rıayet etmıyordu Patronu Madam Rusel onu sık sık azarayordu Fakat tuhai değıl mı gunun bırınde bu kadıncagız da haata dugtu v« kır mfiddet koturum kaldı O aralık Elen genç blr «eıse goz koymu^tu Ama oglan kocakanya y\iz v«rmiyerek guzel hızmetçi Perotla gönişuyordu Madam Rusel ın saj kolu olan Perot da hastalanmakta gecıkmedı TARİHTEN MERAKLI SAHİFELER Bütün Avrupayı cinsiyeti hakkmda uzun münakaşalara sürükleyen genc Derleyen: Hamdi Yaroğlu Sene 1753 Versmlles sîrnvındayız Kıa ıçe Msrıe Leczınska Parı«e henuz elçı eonaerm ş olan Fas Sultanı şerefıne bır kıvafet balosu veııvor Etrafta buvuk alâka uvandıran bır balo Bu balnnun ortahrına doğru, Ka' On be^ neı Louıt aonul maceralarında sırdaşı o ar oda uşagı Lebe ı janıra çagırdı daveth'er arasmda goıdugu kovlu kıvafetıne gırmış sarışın genc kızın kım olduğunu sordu L c he! M tmazel Genevıfcve d'Eon de Beıumont haşmeth ce\ abını \erdı Kıal bunu ogıendıkten sonra Lebel e emır \erdl Kıalıçe ha'odan a j n l n c a cenc kızı tuıuncu salona alma^ını sov ledı Kıalıçe âdetı oldugu uzeıe baloaan erkon aynlmıştı Kra' On Beşmcı 1ouıs ıle Genevıeve de Beaunont tuıuncu salonda buluştular Lebel genc kıza Kralın kendı= e gonımok ıstedıgını soj emış, onu bu salona gotuımuştu Fakat orfHa Kralı buvuk bır hajal "ukutu b»klıvirdu On Bpşıncı J 1 Uonın «a efe kıvafetını degışt rıp, asılzade ıken kovlu gıhı go zuken bır eenc kız zannpU gı ınsan kız degıl >rkektı adı da !jova " de Bcaumontdu Kıalın y gdırmaga ha^ıılandıgı ıltıfıtlar dudaklaıında arzusu ıçın at ••alrrnstı Koylu kızı HdşmcHı rh\ordu bu kıvafete 2iiüigımd»n dnl?vı ozur lılprım Em mıze ıa <> edıbılectgım ancak bır kılıcım var Şovaljevı kadın kıvafpttne gırdıgı zdman kari n zanretrreme\ e geıcekten de ımkân vcktu Yuzu nun guzelııgı cı d nın taravetı rengmm pemhelıgı en guzel kızlarda bulunabı ecer, deıecede ıdı Ustelık annesıle babası, butun omrurce cınsıvetı şupVlı kalacag'u bır ne\ı kablehuku hısle anlamışlar gıbı onu ta kııçuk yaşındanbeıı kah erkek, kah kız kıjafetmde gezdırmışleıriı Adını da Charles Genevıeve koymuşlardı Boylece, şovalye de Beaumont kadm kıvafetıne gırd gı zaman tenmın yuzunun, vucudunun guzell gıne goz suzmekten kırıtmaga tatlı tatlı eulumsemel ten velprtzesmı zarıf hareketlerle sal'amaga varmcaya kadar butun şuh'uk'an ılâve etmevı bılıjor, erkek elbısesı gıvdıgı zaman da en çetın askerler kaHar cesur adalesı kuvveth vucudu çevık ruhu ateşlı olu^ ordu ^Cadın knafetınde erkeklerı erkek k n a fetınrie kariınlan çezbetrnış her ıkı cıns ınsar arasmda da bır çok kalb len tutuşturmuştu On Beşıncı Louıs Şovalje d E on u o geceden sonra unutmadı Nıtekım, aradan bır buçuk sene geçt aen sonra ona muşkul nazık son derece muhım bır vazıfe vermek suretıle de bunu ısbat ettı Ircılteıe ıle Prus\a Avrupa barıçın tehdıd ednorla A\ Fran<;a kendısıne bır mjttefık arıyordu On Be ırrı Louıs Fıansa\a az çok mej yal Rus Çarıçe^ı Elısabeth'le bır ıttıfak yapmak ıstıvordu Fakat Ehzabeth çoktanben Ingıhz altınlan mukabılmde satın alınmış bulunan Basvekıl Bestusefın tesın altındajdı Bu adam Çarıçe>ı Fran saya yakiajtırabılecek herhangı bır kımsenın ona kadar ulajabılmesıne kat'ıven mâni oluyor, Elızabeth'i sıkı bır geı hapsınde tutu\ordu Bır sen« evvel bır F r u u ı ı dıplomatı Çarıçev» yaJdaşmayı denemı; fakat zındana atılmi}, pran gaj a \ urulrnuştu On Beşıncı Louis Şo\alye d'Eon u çagırttı konuştu Bu konuşmamn hemen ertesı gunu de, blr menzıl arıbası, dolu dızgın, Almanyay» vt Rusyaya dogru yola çıkmııu Içınd», Fransa hızroetınd« çahıan Ukoçyah Baron Douğlas la, Markıı L M da Beaumont adı veıılen fovaly* d'Eon vardı. llarkız de Beaumont, Çariçenm etrafına Bes*uşef tar«rından kurulan ag n Ümekterınden kolavca kUzuldu Bır kaç hafta sonıa da Fus sarav muhıtınde adı Fran«ız pur^ii olmuş, kendlsı buyuk bır nufuz Kazanmış Elz?bethın baş ^ozdesi mevkune çıkmıştı Bu arada Bestuşef Markız de Beaımont u oldurtmege tcşe bus ettı Fakat d Eon kendısıne a'ilan uç kuışund^n saHece etethgının dehk deşık olmasıle kurtuldu, frne ranckıu srına devam ettı Rene asıklarına umıdler dagıttı gfl* ha>ranlaıını peı\ane gıbı r'rafında fırıl fırıi dondurdu Neti"ede Çar.çe El zaheth Fransa ıle ıttıfakı ınzalamıstı me\zuu etrafında donu\ordu B"1zı kımseler d Eon un o zamana kadar duelloda ıkı kıjiM oldurmuf olduğunu, bır kadının bu ışı yspmasına ımkân olmadıâmı so\ l'iyor bazılan da d Eon kadın olmaıasdı Çarıçenın mahremı\etıne ,'iremezdı, dıyordu Bu mutaleavı cerhedenler çıkıvor Çarıçe El zabeth d'Eon u erkek olduğunu bıl hgı ıçın mahremıvetıne aldı ıddıasını ılerı surujordu Metresı olmadığı ıçm erkek değıl kadındır duenl're kadm olsajdı âşıkları bulunurdu cevabını verenler vardı Bu munakaşalar suıup ^Herken, Şovalye dEon kadın kıvafetını bır ker» daha terkedıp erkfk ewah an gıymıs, Ffil senesınde Rhın Vı\ ılarında Dragon alavındakı vaılfesıne ıltıhak etmifti kek es\abıle dolaştığı halde vapacazı «len daha kolajlıkla baş^rabılmek ıçm sonradan gene kalın kıvafetıne gırdı Nıhavet, 17M *enesınde bır gun Guerchv şovahe ılp gırıştıçrı mu"adelede aalpbe caldıgını gorHu Versadles dan ^mır eelmıstı Mosvo d Eon un derhal Parıse dormp^ı bıldırıhyordu Şovahe dEon elcının vatıından a\nlıp kendı evıne Honducu vaVıt i^ada kraldan eelmıs ba«ka bır mektub huldn On hesıncı T*uıa kendı elıle vazdıgı kendı ımzaladıftı bu nektub<te şnvle d u o H u fKa^n kıvafetılo bana ne kadar fnvdalı hızmeHerHp rnhırdurı ı»sa «ırndı ta=maV*a nHufiımıı ss ab'a''a da a"nı «ekıHe hızmet Pttımz Dehal kadın kuafe*ınp gırın bır Haha da krrhn e " »biarını arkan rdan cık?^'nRvın Sız»1 haber • erevım k' bupun Fran^ava a\det cm'înm v?zd rdım fakat ımzalamaHım mub'irledim Y?nınızdakı butun e\'"fkinızla Inc'tpredp Valmarıjl emro^ıvorıım Yaln z bu •vnır k ?bn emnHır » Kralın erraK» He^ıaı Fransız f eleısırm ıpreniç'i JC»= ı= bm ıcu aahvflını gosleren nte\andan da, d Eon un Fransız Ingıhz konusTialarında o\Tiad âı m s7zam 'olu behrten ves kalardı Kral n gızlı ajanı olarak pek husuî \azıfelerı Zavallı kız mumkun mertebe hastalıga mukavem*t edıyor1 du Bır paz^r arkadaşıle gezerken Perot aşçı Elen'ln plslığındenj bahsed?r°k b \uzden ıstıfra ettıgını soylemıştı Eve donü§tej Elen ın h a v U n gı çorbavı ıçen Perot, sancılar ıçındt kıvraaJ dıktan ve uzun muddet can çekıştıkten sonra olüp gltU. AraHan bı r sene geçtı Gunün bırınde Rhm Ordu an Kıımandanı Maıesal de Broglıe K ald=n bır emır alm'ştı Sr>\al\e d Eon u Ver^aılles dan cağırn oılarHı Blr çok \ararliklan a^asınH^ çıl" nca denılecek atıleanhklarla butun ardunun ha\ranlıSmı kazanan ^iddetlı bır vavlım atesı altınria bır cfphanelıktekı butun muhımmatı bosaltmak 80 Dıaaon nefenle 400 Prus\ah\ı kova!a\ıp s lâhlsnnı terjve mecbur etmek cephenın on beş fersah ote=ıne kadar uzakla»ıp tehlıkelı bır ıstıksaf yapmak gıbr Muahedejı Fransava sot ıı ick Caııcese ım'alatmaktan dana \ c her vıgıtın h rcı olmnan ışler ba1?\ olmadı Şo\al>e d Eon, atlannı sarmış bu esrarenqız adama On Beşıncı Louıs gene bır dıplırrtatçat atırtas na ^urerck her meiTjl 1 k ısı vermevı gene ka"in psvabı de a\uç rfolusu altın \erıp ' enı gıvHfmevı kararlaştırmıstı atlat ter'ank ederek \ol aldı Rlıın nehını a.marlan ıkı gun e\\3İ aKral na7irlannın stvasetındrn rabası bır hendege. vu\ arlandı avrı bır sıvaset takıb etmek ıtıvad Eon un bır bacagı kınldı Kı ık dında ıdı Onlann tuttukları volu bacagını \k.\ tahta parçası jra^ına resmen tasvıb eder fakat kendiai ^ardı ar jola devam edıldı D Eon apayn ıstikametlerden vururdu Veısaılles Saıayına ulaştıgı 7.ıman Şovalye dEon da Fransanın Lorvorgunluktan \arı olu bır hald y dra elcısı Mosyo de Guerchy vı tadı, fakat çok memnundu Fran a rassuda ıcabında bazı ışlerını en>a Douglşs ın gonderdığı ulak'an gellemege memur ettı Guerchy ıle dEon ara«ında vanı resmi sıyasetle beş gun ev\el varmıştı gızlı sı\aset arasınHakı mucadele Orun bu eşsız mu\affakı\etı sa kısa zamanda haılelı bır Tianzara ra> muh hnde bır suru dedıkodu aldı Guerchy Matmazel Charles ' a bır suıu tefsıre \ol açıyordu Genevıeve'ı eldurtmeae teşehhus Bu dedıtodular Şovahe d Eon un edecek kadar ılen gıttı D Eon gıze'kek mı voksa kadm mı oM ığu lenmege mecbur oldu Oncelerı er verıne eenrmıs re=m" dısmda daıma gızl' fa?lı »M»r «arfetmı« olan «ovahe pek tabıi clarak bu ıkıncı gızlı em e ıta^t ettı kadın kıvafetını deeıstırmedı, esı kslanİP bırhkte Ingılterede kaldı Şnvahe dE^n'un hakıkl c nsı\ Mı n7frındpkı munak"Pİar LonHraHa a=ıl o tanhte gıdHetVnmıs barıı» tprmış oluvo>du Butun tahsıs^t nı kestıler tutuşin'ar b^zan juz bın lıraja kaŞovalve dEon, Fransava donup dar <,ıkrr> = 2a baslamıstı D'Eon bu aı'esınden kalma eve jerleşn"k munnl a^a'arla hıc alakadar olmumusaadesı ıstedığı zaman bu dılek vor ışıne de\am edıvordu Onbe uzun muzakerelere yol açtı Nıhaşincı Louıs vaşadıŞı kadar, gızlı vet ızın çıktı Kadm esvabmı arfaahvetıne de\am e'tı buvuk rau kasırHan çıkarmamak sartıle Franvaffak\etlpr kazindı Fakst kralm sadsıkl arazısınde oturabıleceğı ken olumıle bırrlenbıre çok fena bır dısıne teblığ edıldı Lâkın şnvahe duruma hattâ sefalete duştu Res bu va'dını yedı sekız sened^n fazla men senelprdpnberı Fransava ion tutsmadı kadın l'ivafetını terkedıp muş olması ıcab e^noıdu Kralın venıden erkek e«vabı gıvdı Goz gızlı emn bılmmedığı ıçın d'Eon I hapsınde tutuldugu ıçın vakaladısaravın ta'ımatına avkırı h«r"Ket lar zndana attı ar ZhrUndan cık 1 etmıs b jkumdara karş ı«van gos tıktan sonra tekrar Ingıltereve don du Şovahe d'Eon yırmı beş «ene daha vaşadı 1810 da oldugu zaman o°sedını muavene e<ien doktor nıhav et de\ rm en büvuk muammasını çozen ılk ınsan oldu d'Eon hakıkaten erkektı Bu hakıkat bo> ece anlaşıldiktan \ e muamma çozuldukten sonra asıl buyuk muamma once Kral Onoeşıncı Louı«'nın onun nlurrund»n j sonra da Onaltmcı Louıs nın d Fj on de Beaumont u nıçın kadın kı' yafetlle geımeğe mecbur edışlerı noktasında toplamyor Bunu da, şovalyenm bıyografısını en »on kaıeme glan bir tarıhçi soylt izah edı>or «Şovalye d'Eon I^ondraya vardıgı zaman Ingıltere tahtında varı aptal bır adam olan tıçuncü Georgesu bulmuştu Gearges, şovalye d'Eon'un, Sen Petersburgda tanışdı|ı ve kendisıle bir nebıe aşkdajlık ettığı MecklembourgSteelıtz Prensesı Sophıe Charlotte ıle evlıvdı D'Eon kendını bu kadma sevdırmekte gecıkmedı hatta ondan bır çocuğu bıle oldu Fakat Georges butun aptallıgına ragmen, bır gece igıkla matukayı suçustu mısvnız'' Sokak ortasında elını açmış şeçenlerden para ıstı^en dılen cıleErlıng cumlesının sonunu getıremed ve kıpkırmızı kesıldı Sakın Nzırrk lerden bır kaç tanesı vaka1 sıra vapısmış olnasın ' Bıçare çocuk gaf vaptım ıncıttım zannederek susmuş olacak Hava kararmak uzere ıken biz artık v o umuzdan epev uzaklaştığıırızı donmek istedıg mızı sovledıgımız vakıt derhal ınıp hepımıze ayrı avn teşekkı r e'tı O gene eşvalarını \uklendi sonra sevahat * tı * r a'A h^ r st nHan ^ m nun bır t°bess ımle kendısını bekle>en maceralsra dosru muntazam adımlarla j u r u j u p gozden kayboldu | vakalamıçtı Kralıçe kendı=ını âsıkını ve ondan oıan cocugunu kur tarmak ıçın bır tek ça e bulao 1 lı Gece vaktı yanmda bastınlan Du mibafıı n e ek elbi"e1erı evın°=ıne rağmen kadm olduğunu sovledı Kral buna mandı hattâ kralıçe ıle d'Eon un ondan sonra da goruşmelenne ızm ve'dı Bır muddet sonra şuühelen venıden kuvvetlendı Bu sefer kral'çe Onbeşıncı Louıs\e muracaat ettı Namus ve şerefının korunması ıcın şovahenın sırf kadın kıvafetınde gezmesi şart olduğunu so\ ledı tavassutunu rıca ettı Onbesmcı Louıs bır kadının rıcasını r=ddederrujecek kadar zanf adamdı Gereken emn verdı ve şovalve bır daha erkek elbısesı gıyememege mahkum oldu Asıl garıbı u kı dEon havatmm «on vırmı senesını Mıs Cole sımlı htıvar bır Ingıhz kaaınıle bır arada çeçırmıgtı Bu muddet zarfında da tabıi hep kadın esvablan gıvTiıştı Mıs Cole, şovalje d Eon un =rkek olduğunu olumunden sonra o?renmış hayretten agzı açık kalmıştı Kahveci Ali Ekberin katılı dun de anlaşılamadı Beyog unda Bursa sokağında bir o. dada tek başma o'uran kahvecl All Ek , nerın odjrıİTiuş olaraıc bulund ıgunu cesedınm Morga kaldırıldıgnı bıldir | n ştık Zab ta dun Alının odasına g , I dıp gelan gençierden bırını jakalam s tır Yı maz adındakl bu genç cına>etlp ılgısı olmadıgını sovl^mış Alının temas ta bulundugu bazı gençlerın isımlerini \ ermijtır Poliî bu genclerı aramağa başlamıç tır Hakım Vanye, şımdı daha gerılere gıdıyordu 1833 te 301 vaşıarında bulunan Elen, Pontur'de papaz Drago'nun hizmetine 1 gırmıstı O senenın 28 hanranı ıle 3 ekımj arasında tam yedı | kışı sebebı bır türlu anlaşılamıvan bır haıtalık yuzunden olüp | gıtmışlerdı Papazn anne ve babası yedı yaşmdaki yeğenı, bix| metçı Margrıt ve Morlek Elen'ın teyzesı ve bızzat papaz h « p | olmuşıerdı Butun bu olum vak'alan kolera hastahğma atfedılJ mıştı Elen e bır şey oımaoığı haide kımse ondan şuphelenme1 mıştı Bu aılenın boylece toptan mezarhğa bu sefer papaz Loronun yanına gırrnışü tı kı Elen ın dıger bır teyjeaı papazın nı hastalıktan olmuşlerdı Elen burayı vetınde kalmıştı goç etmesı uzerıne Elen Bır kaç gun geçmemışhemşıresı ve yeğenı ay' da terketmek mecburı1 Yeni Bir Hizmetimiz İZMİR ENTERNASYONAL FUARINDA Sayın halkımızm hizmetine giren Bonıcacılık hu'omuzda Fuar muddetı zarfında açtırılacak en az 150 sahiblen arasında lıralık ta=arruf hesablan 100 ALTINLIK SÜMERBANK Sermavesi: 200.000.000. TL. Hususî bir keside tertib edilmiştir. Yakmda fgdlnete geçınlecek îzmır Şubemızın aç In .»ununde Noter huzurunda çekllecek kur ada 10 ta'ıhlıve lt ar altın hedıv e edılecektır Bu buvuk ıhtimal ke»ıdeye ıştırak içın blr hesab açtırmakta geeıkmeyıniı Posta havalesıle oldugu gıbı nutım şube ajans, muessese, fabrıka ve «atıj magazalarunu vasıtasıle de hesab act rahıhrsınu BufJn saat 16 da Galatasaraj Llse 5 ncie Adam Ekek Lı«e«l ogrenc len nn ıkı senelık resım faaijeum gos teren bır sergı açılacaktır. Adana Lısesı oğrencılerının resını scrgısı Aşçı bu defa da Lokmıne'de terzı Madam Lebuşe'nm vanma şırmıştı 15 araliK 1S34 tf bu kahn ıstlfra ederek olmu» ve ertesı av hem»ıresı Penn onu takıb etnvş*ı Elen Jegado korkunç bır sogukkanl lık A haıeket ederek kı^metı olmadıî nı nereye gıtse efendılerının oldugvnu sovluyerdu Hakıkaten de oyle ıdı Elen dul Madam Loısı nm vanına gırdıkten uç gun sonra bu kadıncag z da obur dunvay boylamıştı Fakat Madam Belek ın hizmetine gı cn aşcının bır gun odasında bazı tozlar bulundu ı \ ı M >di) , TiirkİTKİe neşri hakkı y»inu •gaaetcmâc aiddir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog