Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURfYCT 28 Ağustos 1953 Dünya Hâdiseleri İSTANBUL 12.57 Açılış v e program 1S.00 Hn. 3 da bunun hiç bir rol oynamadığı berler 13.13 Türküler (PL) 13.30 iieri sürülmektedir. Dana müıiâl (Pl.) 13.44 Şajrkılar: ok'jyanîar: Salth Diıer, Türkân Dizer 3 Birîeşik Amerikada her iki 14.20 Perker hafif müzlk kusrtetl Ampon, Molinari'yi üç sette Bu mevsim furada ve burada ya j k»dından biri, evlenmeden leksüel 14.45 Şarkılar (Pl.) 15.00 Kapanı». mağlub etü pılan atletizm hareketlerinden son [ temaslarda buiunuyor. Dr. Kinse ra sıra Türkiye birinciliklerine gel ; y'in raporunda iddia «dildiğine Şehir tiyatrolarımız, yerü mevsi ek ödeneği nasıl kullanacaksınıı?.» Sekizinci İstanbul Entemasyonal di. Türkiye birincilikleri herhangi 18°re. bilhassa yüksek tahsili olan t Teklifîmiz muvafık buluna18.00 Açılıs v e türküler: okuy»n: F»h. Tenls Turnuvası maçlarına dün de bir nam altında yapılan atletizm i kızlar arasında, evlenmeden evli min yaklasmı» olması dolayısile hummah bir faaliyet içerisindedir rak, bize ek Cdenekle 36 bin lira reddtn Çelik 18.İ5 Hakkı Derman T. E. D. Kulübü kortiarında ka müsabakası degildir Onun taşıdığı j 1^ hayaünın «memnu meyvalantahsis edilmiştir. Bu para ile sıra fasıl heyeti fKürdilih!c»zkâr) 19.00 O sahilin yazlannı hatırhyordu. ıdal kiralıyanlan da hatırlıyordu. labahk bir seyirci kütlesi önünde isim, mana ve ruh Tiirkiyede atle na» el uzatanlann nisbeti yüksek ler. Sabahın ilk ışıklarında sahili yal Hele pazarlan sandal ve bisiklet Haberler 19 15 Mejhur orkestralar . Dün, eski idarekurulu başkanı ları geldiği halde terfi edemiyen 25 Mfshur sefler (Pl.) 20.00 Saz eser. devam edilmiştir. Dün yapılan tizm j'apıhyor ve var demektir. Bu tir. dızlıyan dalgaeıklar, uzaklardan kiralaıımn bilmem kaç misli artMahmud Moralı ile önümüzdeki arkadaşımızın terfi'.erini sağladık. lerl 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 karşılajmalarda şu neticeler alın müsabakanm sonunda atletizm ile Dr. Kinsey bu hususta şöyle deAyrıca kadromuza 17 sanatkâr daha Kısa şehir haberleri 20 35 Şarkılar; gelen mavnalann, odun yüklü ta tırıldığı zamanları, «Fuar oyun> alâlcah bütün federasyonlar Türki raektedir: Eskiden bir çok Ameri mevsimin hazırlıkları, repertuvarı, mıştır: alınmasını temin ettik. Bu bizim olruyan: Gülseren feüvemli 20.50 Ş e . kaların uyanısı, sulann uyku mah lanna ve nihayet pazar, pazartesi yede atletizmin gördü&ü rajbeti ve kalı, aşkuı ne olduğunu kestiremi j yeni talimatname ve diğer mevzuTek erkek: için mesud bir hâdise tfişkil etmek hİTden şehre: konuşan: Receb Bilginer murluğu ve yavas y»v»ı ısıtmağa | dinlemiyen tren düdüğünü hiç ular etrafında bir görüşme yaptık. bu ıporun da ölçüsünü tıpkı blzim 21.00 Radyo Klâslk Tijrk musikisl başlıyan güneş.. Ali, o sahilin, de jnutamıvordu. Mehtablı geceler i» tedir.» ~Merlo, Petroviç't 7/5, 6/2 falib. kadar dikkatle takib edeceklerdir. yor, aldanıyor ve bu sebeble de Bu senenin repertuvan topluluğu 21.40 Sonat 22.00 Şar. yuvalar kolaylıkla yıkıhyordu. Bolikanlıhk lahilınin sabah rüıgirla j hatırındaydı. Ama o, en çok bu Asılsız dedikodular Ampon, Molinari'ye 6/3, 3/6, 6/0 kılar: okuyan: Tültn Korman 2Î Î0 îlk sualimiz önümüzdeki kıs, sah karanlık. dibsiz denizin syazını seAtletizmin en büyük topluluk ye şanmalann yüzde 75 i de seksüel Bu arada Mahmud Moralı, Şehir Konuçma 22.30 Şarkılar: okuyan: rını, lâciverd sulannı, karsı dağlagalib. ri olan «olimpiyad» ovunlanndaki anlaşmazlıklardan dojuyordu. Şim ney* konulacalc eserler hakkında Tiyatrolarımız hakkmda yapılmak. Nigâr Uluerer 22.45 Haberler 23.00 rın ardından yükselen güneşi hiç verdi. Müşteriler dağıldıktan sonra, Çift erkek: namzedler milletlerin tertib etüji di evlenmeden seksüel temaslann idi. Moralı bize su iıahaü verdi: Kambiyo . Borsa v e progTamlar unutamıyordu. Burası Sınk Musa asıl o vakit Ali. kendini bir rüy« « Edebl heyetinüzin, sahneye ta olan bazı neşrtyatı da bahis ko 2307 Dana mijziü ıPl.l 23.30 Caz nın gecekondu kahvesiydi. AU kaç âleminde sanar, dalardı. Arada öir, (Bergamo Fachlnl) çffti, (Fer birincilik müsabaklannda meydana artrruş olması, bu yüzden bosanmasaati (Pl.) 23.45 Müzik (Pl.) 24.00 konulmasını uygun bulduğu eserle. nusu ederek şunları söyledi: rer Olazaga) çiftine 6/1, 6/4 ga çıkar. Bizde ilk defa Türkiye atle ların sayısını azaltmıştır. i yıldır tepsi taşıdığını hatırlıyamı göz kııpan yıldızlara uzanır, sonra < Bünyemizde huzursuzluk id Kapanıs. rin arasında bir tercih yapabilmek tizm birincilikleri 1924 ağustosunDaha evvel Amerikah erkeklere yordu. O sahilin yazlannı ancak hemen, balıkçı kandillerinde, eklib. dlalarını kat'iyen reddederiz. SaANKARA meklerini tuzlu sularda arayan inda Ankarada yapıldı. Pariste yapı dair neşredilen '.statistiklerde, bun için, tecrübeü v» kıymetli arka(Remy Molinari) çifti, (GünatkSrlar arasında herhangi bir 7.30 Açılıs v e program 7 35 Kur. hayalile biliyordu, o kadar. Uıun san kardeşlerinin rüzgârlarla dölan olimpiyad oyunlanndan donen lardan yüzde sekseninin evlenme daşlarımızdan mütesekkil bir koan.ı Kerim 7.45 Haberler 8 00 Şar. bir yaz gibi geliyordu ona. Sıcakla rel Talay) çiftine 6/0, 6/0 galib. atletlerimiı 30 ağustosta Dumlupı den seksüel temaslar yaptıkan mite kurduk. Bu komitenin elinde meseleden ufak tefek anlaşmaz kılar ıPl.) 8 3 0 Sabah müzikleri da başı hoş değildi. Mavnalardan ıvülmüş yüzlerini hayallerdi. O, bu Muhtelit: sahile, mavnasile, yosuni^e. mehta44 eser bulunmaktadır. Bunların lıklar olabilir. Fakat bu mevziî 9.00 Kapanıs, narda meçhul asker abidesindeki odun taşıyan hamallarla beraber (Mattar Stockenberg), (Erk merasimde bulundu. Afyon Kara belirtilmekteydi. bile ve su katran gibi denizile vuxbir kısmıru Shakespeare ve Moli hâdiseler hiç bir zaman müessese4 Dr. Kinsey, mevcud devrin terler, sahilde yıkananlarla ferah ; gundu. Ampon) a 3/6, 6/2, 7/5 galib. hisannm Çal kazası tepelerindeki seksüel cereyanına uygun bir | e ere'in eserleri teşkil etmektedir. ye teşmil edilemez. lardı. Güneş yükseldikçe hararet (Broı Berganso), (Patrikiu hej'ecanlı harekerten sonra AnkaBiz, tiyatrolarımızm iyiye doğru * * * 1200 Memleketten selam 1215 artar, Sınk Musanın ılık gazozıakilde kanunların da değistirilmesi Altı tane de telif eser mevcuddur. Panagepuloı) a 6/0, 6/0 galib. r«da toplanan atletler ilk defa TürBu mevsim, Dram Tiyatromuz glttiğine inanıyoruz. Nitekim halkı Memlekete seiâm 12.30 Şsrkılar rından bir tane yuvarlardı. Sahilde Sonra bir gün Sınk Musayı kavlâzun geldiğini ileri sürmektedir. mızın ve alâkah makamlann yakın 13.00 Haberler 1.1.15 Havay müzlii (Knodt Dtyro), (Merfaa > kfy« blrindsi oldular» Yaptığı soru3turmalardan edindıği perdesini, Zdmond Rostand'dan ilgisi de bunun en güzel nümune 13 30 Ögle Ga7etesi 13.45 Hafif ki atkestanelerinin dibine bazan betti. Ali ne yapacağıru bilemiyorGürel) • 6/0, 6/0 galib. Sabri Esad Siyavusgil tarafından Yurtkm her yerinden gelen «t neticelere göre, Amerikada yürurbir sucu, bazan bir şerbetci gelince du Ne U5t3?ının, ne ne onun gerimelodiler 14.00 Kapamf. Maçlarm bugün d* saat 14 dcn letler y»nn Dolmabahce «tadmda lükte bulunan kanunlara harfiyen dilimize çevrilen «Yavru Kartal» sidir.. Ali, hemen gider. bir çeyreğe ayran de kimsesi vardı. S:nk Musa.ıın « Hasılat bakımından son senehibaren devam edilecektlr. Bu Türklye blrincillkleri için »öğus riayet edilse kadınlann yüzde 85 i, isimli eserle açacaktır. Komedi içe r di. Öğle olduğunu ancak kaışı kahvesine bir kiüd vuruldu, Aliy^ günkü maçlann programı gu fekil gögÜM mücadele edeceklerdir. Bu i e rkeklerin de yüzde doktanı hapsl kısmı ise Resid Baran tarafından lerde fazla bir artıs var mıdır?» kahvenin ajanj habcrlerinden an de yol göründü. Ne yaptı, altı sene 1S.58 Açılıj v» progr»m 17 00 Mti. • Hasılat her sene muntazaman dedlr: tarihî muMbakalan çöyle hulâsa | boylarlar! Birleşik Amerikadaki terciime edilen (Kumbara) isminlar, üzülürdü. Sabahına doyum ol nerelerde do'.aştı, hatırlamıyordu artmaktadır. Bilhassa son senelerde zik 17.45 Şarkılar; okuyan: Fahr'.ye bile. Aklı fikri o kahvenin sab=ı•ttikten sonra bir noktaya temas devletlerden bazılannda öyle ka deki eserle mevsime girecektir. (Remy Molinari) (Bergamo • Caner 18.15 Dans müzljl (Pl.) mazdı bu sahil boyunun. Kirslık Eminönü bölümünde perde & bu artifl çok hızlanmıstır. Size bir 18.45 Saz eserleri 1S.00 Haberler sandallann daracık gölgesinde ha hında, ikindileri uzayan gölgelerinttmegi lüzumlu gördüm. Şimdi iki nunlar vardır ki, meselâ bunlardan Fachinl) 5 M t fikir verebiimek için şunu söyleye 19.15 Tarihten bir yaprak 19.20 Ka. de, rüya gibi yazlarındaydı. Oraya fif bir meltemle sekerleme yap(Ampon Deyro) (Petrovic • gün devam edecek Türkiye birin biri, kadının istediğinden fazla sek ruğrul Muhsinin Hans Muller'den 19.30 Köyün saati cilikleri programım hep beraber süel temasta bulunan erkeği hapis adapte ettiği (Renkli Fener) piyesi ceğim ki, geçen yılın hasılatı bir yıl bare melodileri ijtirakile) 20.15 manın, bulutsuz semaya. bu ucnıı hiç uğramadı. Panayotoviç) 5 set. evvelkinden 100 bin lira fazladır. (Yurddan fesler ile açılacaktır. *** Radyo Gazetesi 20.30 Küme faslı; bucaksız maviliğin seyrine nelenni (Mrs. Knode Deyro) (Mrs. dikkatle takib edersek Federasyo cezasına çarptınr! Dr. Kinsey bilnun hakemleri bir hamal gibi kul hassa erginlik yaşınm artık değisSonra, senelerden sonm bir çtin, Çocuk tiyatrosu için de Meater Esasen edebi heyetimizin beğendiği îdare eden: Rujen Kam 21.00 Ko. vermezdi ki... Evet, Ali de bazan. Lazzarino » Fachini) lanmağa hakkı olup olmadığına liz tirilmesi Iâ2im geldiğini de ileri linkin «Mavi Kuj> isimli eseri ha eserler arasında bir tercih yapar nu=ma 21.15 Ravel'in boieroru (Pl.) Sınk Musaya gözükmeden böyle ' A'inin yolu o sahile düştii Yolu (MİM Mattar Stockenberg) karar v*rinix.. ken hasılat meselesini de ön plân 21.30 Haftamn turizrn kanu^ması mu düştü, yoksa kendi mi istedı? sünnüştör. zırlanmaktadır. 21.40 Şarkılar: okuyan: Esma Engîn ce uyuklar. sandahn gölgesi üze(Kermina Remy) reyı (Broı da mütalea ediyoruz.» 22.00 Serbest saat 22 15 Dans mü. rinden kayboluıjcaya kadar yattigı Olan oldu işte. Kaç sene geçmişti, 29 agustos cumarteti: Komitemiz, herhangi bir eseri oDr. Kinsey raporuna dair hulâBergamo). • Bina meselesi ne merkeıde zigi (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 j'erden arada bir, mavnalan, odun hatırlıvamıyordu. Hesablıyamazdı za Saat: 10 Birind kat«gori 100 sec sanın nesri üzerine, bilhassa kadın kurken sanat değeri kadar tiyatroBu maçlarda çift erktk müıabadir?» Kapanıs. taşıyan hamallan, denize (?ır<»n ten.. Sahil boyunu tanıvamadı. Na me. flçuncu kategorl 100 metre seç blrlikleri, cemiyetleri, kiliseler, di munın menfaatlerlni gözönünde kalanmn dSmifinallerl oynana« Bina sıkınturur devam etçocuklan seyrederdi. Sahilden ee olmuştu orası? Sınk Musanın geme. nl müesseseler isyan bayrağını çfk tutarak tercih yapmaktadır. mektedir. Mümkün olduğu takdircaktır. Remy Molinmri Çiftinin çen tren artık onun uykusumı boz cekondusvınun sadece kazıklan.mey Edebt heyetüniz, bir eseri kül de, Melek ve İpek sinemalarından Saat: 10,30. Kıılar 100 metre seç mişlerdir. Bazı tanınnuı kadın sidanda, ama gerilerde kalmıs. DeBergamo Fachini il« yapacaklan m?z. hafif geçerdime. Birind v t üçüncii kategori malar da aleyhte cephe Hİmıslardır. halinde tetkik edip, edeb! değeri boşalacak salonlara yerleşeceğiz.» niz ve insanlar birlik olmuşlar bumaç, aynı zamanda takım musabaBunlara göre, 5490 kadınm söyie bakımından kabul veya reddet. Gölgelerin öğleyin kısalıp tekrar ralan doldurmuşlardı Kahveleria (400) leçme. « Opera binası tamamlandıktan kalannda İtalyan çiftinin gallbiyeuzamasını seyretmeŞe bayılırdı. yerini kömür depolan almış, çakılSa«t 10,50. üçüncü ve birinci k»tt dikleri bütün Amerikan kadınının mektedir. Biz de" onlan bu sekilde sonra oraya geçmeniz bahis mevtile biten karıılagmanın revanfinı hisleri, seksüel tavn hareketi bak tekrar elemekteyiz.» j İkindileri, kahvelerinin yanındaki lar kararmış, depolarla birlikte bu gori 110 seçmezuu mudur?» 1 teşkil etmektedlr. z 3 4 » • 7 8 ağacların uzavan gölgelerini sfy asude sahile vinç gürültüsü de ?elTelif eaerler Saat 11.00: Üçnruü kate?orf yük kında bir fikir edinllmesine kâfi • Bunu bütün arkadaşîarım gireder; hem üzülür, hem sevinırdi. ; mişti Siyah siyah şilepler sabile gelemez ve bu sebeble de bu kitab (Final). tngiliz millî takuı ı, dünya §ek, üç «dım ve gülle. gülle (final) ilml değildir. Amerikanın en fazla ve« Telif eserler kimlere aiddir bibi ben de candan arzu etmekte M Aksam garibliği çökerdi üstüne. : akın etmiş, Alinin pazar sandalları Kızlar, uzun «tlama, ne zaman sahneye konulabile yim. Fakat bu hususta şimdilik hiç Öyle bir garibUkti ki bu, hiç bir kaybo'muştu. Artık ne kahve. na bir bilgiye sahib değilim. Opera biSaat 14: Birinci, üçüncü katego okunan gazetecilerinden Elsa Max cektir?.. karması ile karşılafacak 1 W şey yapamaz, üzerine tatlı bir re şerbetci, ne de atkestaneleri vaHı, well de söyle demistir: «Dünya kari çekiç atma (final) Şeref stadın• Bunların hangi tarlhte sah nasının iki sahriesi olacaktır. BunLondra 27 (Nafen) İngiliz futhavet çöker, bu ııkin yaz akşamm Tren düdüklerl de acı an ötüyordu. dar eski bir mevzu ele alınmıs, fa neye konulabileceğini da »lrr.diden lardan blrinin bize tahsisi süphesiz * bol çevreleri, 21 «klmde Wembley da kahvMiin iğreti parmnklıklarına Buralann insanlan da kara karayki pek faydalı neticeler doğuracak Saat 15: Üçündl, birinci kategori kat yeni hiç bir şey söylenmemis kat'l aurette kestiremem. «tadyomunda İngiliz Millî takımı ile başını kor, gözleri engin mavilige dı. AHnin. mehtabı kararmış, ikin^t CK tir. 5490 kadın 180 milyon nüfuslu Telif eserlerin muharrirlerini ve tır.. yetmiş millî takımdan seçllmiş (final) 100 metre. Gülle ve yüksek bir memleketln durumu hakkmda daiar, giderdi. Kimi bekler, ne dü pölseleri kısalmıştt. Orada, fa?!a isimlerini size bildirebilirim. Cevad Kâzım KİP ae (FÎFA) takımı arasındakl müsabaka final (birinci, tiçüncü) kategori. şür.ür, kendi de bilmaıdi. Batıyı duramadı. Bir kaç dakika sahiline, fikir edinilmesine imkân veremez. Fehrni Başkutun (Makine) si, Bekir Saat 15,20: 100 metre final (kızya büyük önem vermektedirler. saran turunctı bulutlarla ayıhr, delikanlılık sahiline baktı, durduHavlucunun (Dökmeci) si, Nahid Sakarya nehrinde hüviyeti «1 • 1 FİFA takımı yetmis müll takımdan lar) birinci kategori üç a'dım (fi ' Işin en fazla dikkat edilecek tarafı kahvenin akşam seferine hazırla Artık hiç bir şey hatırlıvamıyordu. l) ; şudur ki, kendini bilen hiç bir ka S:rrı Orikin (Alın yarısı), Nâzım meçhul bir cesed bulundu sivrilmiş oyuneularla teşkil edile n a nırdı. Şu yasamak ne de güzeldi. Ne ssbahlarını, ne de o çok sevdi*! X 15 30 da: Üçüncü kategori 1500 j d l n s e k s ü e l temasları hakkmda kim Kurşunlunun (Brande Bezi), HalcektirAli, haystının sonuna kadar S>nk gölgeleri.. Düşünür gibi bir hali Adapazan, 27 (Anka) Kara Soldan scqa: (final), birinci kategori 1500 (fiI ^eye hakikatl söylemez.. Unutulma rîun Tanerin (Günün Adamı) ve Abdiler. vardı şimdi. Sonra. bir arahk «Boj Erenler ve Alan Cuma 1 Herhand bir ise kendiüğinden Mu??.nın yanında çalışmEga raİngiliz Milll takımı son iki tent !•. | malıdır kl. erkekler kendi aralarm riiâer bir iki eser. Bunlarn sahneye köylerinden geçen Sakarya nehri ve menfaat karçılığı oİTnıyarak katı. zıydı. ver!» diye mırıldandı. Altı senesl larfında yalni2 bir defa maglub . ' . lı, . ... ,, , | da seksüel dedikodu yaparlar area konu'.masında bir tercih yapılması gurbette, bu sahilin hasretile geç15,50: Üçüncü ve birinci katego , , . , kenarında bugün hüviyeti meç lan. 2 Orta mekteb oğenciîer!nin edilmiştir. Karanlık eöküp de, bslıkçı motabiidir.» tnhsil de\Tesi snnunda geç:rnıek ı w f . ı kadınlar, hayjr...» ri 400 (final). hul bir erkek cesedi görülmüştür. buriye'inde bulundukları. eski Tanrı. törlerinin kandilleri su üstünde, mişti. Ama işte, burası artık o saDiğer Uraftan Olimpiyad »*mplYeni talimatname hil değildi. Gözleri buğulandı, sisŞimdi milyonlarca gencin bu ki16.10: Üçüncü, birinci kategori ve merkez. yonu Macar Millî takımının altı « Yeni talimatname hazırlıkları | Keyfiyet Savcılığa bildirilmiştir. lardan biri. 3 Çekirdek baslarındın kırpıştığı zaman en mesud anlarıy lendi. Bulutlar semayı sarmış, kutab üzerine saldıracaklannı sriyli! 15 20 gün evvel öldüğü tahmin Mısırlıların dnhl yakında 110 (final). dı onun Mehtabsız gecelerde kathafta sonra gene Wembley'de İngine merkezdedir?.» ru bir ayaz çıkmıstı Sahil hakika1 atma^a ha?ırlandıkları. 4 Fa^ıîs. 16,25: Birinci kategori 10,000 yü yen kilise adamları İ5e Dr. Kinsey'in «bir numaralı düşmaiT! adliz Millî takımı ile yapacağı karsı• BilHiâiniz gibi. yeni Hümatna edilen bu şahsm bir cinayete kur 5 Bir takı, etrafı su ile çevrili t o p . . ran gibi deryaya bakıp da gecen'm ten kararmıştı. «Bos ver!» diy» rüyüş. dedilrr.esini istiyecek kadar ileri me hszırlanıncaya kadar, Şehir Tı I ban gitmesi ihtimaline karşı tah rak parçasında dosMb büyümüş olan. I &yazuıı üiklerinde duymak. İşte tekrarlardı, yürümeğe riaş'.adı laşma da önem arzetmektedir. 17,30: Blrlnd kategori 5000 (fi gitmişlerdir. yatrolarını idare doğrudan doğıuya kikat bu yönden derinleştirilmek 6 Başına blr harf getlrilince bizi Aliyi deli eden buydu. Evet ikindi 1 (4.VIII.195S) tedir. Cesedin parçalanmağa yüz hesliyrn olur, iizum ağacının yarısı. leri uzayan gölgelerile beraber san Avrupa gazetelerinden çopu i?e Vaii ve Belediye Peisimiıin uhde7 Boş yere ezlyetl sevenlere yakışır 17,50: Blrinei kategori 4X100 (fi derhal Kinsey aleyhinde cephe al sinde bulunacaktır. Prof. Gökay, ti tutmuş olmasından hüviyetinin tarzd». 8 Konuk tepbitinde zorluk çekilmektedİE. y«k,Ti(Jan «fa<ii!/a: mışlardır. Bilhss?a tngiliz basını yatro idaresini, taHmatnarr.e tarr.am nal). 1 Körr? dişi insan fmürpkkeb rapirs karsı ates püskürüynr ve lar.ıncsya kadar bana havale etti. • *• Onun kauiM îjt. Borsasmın 27 t/ 1S53 flaUın Tecrübeü ve olaun arkadaşiarımın Sovyet kredisinin 953 yılı kp!im»l. 2dprler, en çıkfıeı evin Mu. ve bunlar söylenmiyecek: yazılmıya açık olı;r ağir ceza. 3 } ilk İşte Tüklye blrbıcilikkrinin Acılıj Kapuuı nir Finlandiya yarciımüe bu vazifeyi ifaya çalışıt?ksi i ör'endi sikimizde bir makam. İs'Jmm dört ha. 6183 sayılı bina yapımını tesvik ve iıinsiz yapılan binalar Mübk ı surim IU.. m~ gün programı budur. Müsabakalnra g a z e tesi şunu yazmıştır: j'orum. üfeslnden blrl. 4 yükfek Ankara 27 (Ankara) Sovyet r:itbe:i subay tımfına E'kiden dentlirdl. hakkındaki kanuna pöre isteklilere arsa tevzi edilecektir. 100 Dolar 281. 281.S0 böyie pazar günü devam edilecek (101 da Bize bildirildiğine göre, Vali ve Sosyalist Cumhuriyetleri Bir'işin10ü Frajısıı fraııgı 0,80 0.80. ıız da bu hususta Dr. Türkiyenin en kalgbalık şehrinin iki Bu tevriattan istifade etmplı için aşağîdaki belgelerle v« başlangıc ve istirahat Sonra 15 te Kin^v kaHar bileiye pph^bdi. f Belediye Reisimizin hazırhcîığı ta den evvelce almış oldugumuz 8 mil başı. 5 B i ' edatın kısaltılmışı, evli. IIJO ııreı «48U MB4 = 1 O Isvıçre rrangı U «4.03 84 03 limatname halen Kavanin Komis. yon alt:n doiarhk krediden 953 yılı yva vRİdde bulu".ma hareketi. 6 Bir gösterilen müddet içinde Belediyemize müracaat edilmesi lâ haydi yeniden devambunlan yayınlam.yacak kadar da IIM h i'H !.'• J3 6H V ;3 b8 4U > yonur^da tetkik edilmektodir. Son ı taksiti olan 1 milyon 653 bin 105 erkek ad;. 7 Vücjdümiizden çıkan. zımdır. rtmır Besim efendi idi.» lii'ı Belcma trangı S60 • »10 1 Dilekçe: biharda Genel Mcclise sunulaca lira Rus hükumetine ödenmiştir. lardnn birinin lçinde bulurtur. ayının 100 Draiıml 93.İ4 §3 34 Bu kitab etrafmda tartişma alevkı^lık aparîımanır.ın tersi. 8 Giyim 2 İsteklilerin belediye smırian Iç'.nde en az lkl yıidanğ:nı ümid ediyoruz. 1 U Çekoalo. Kut. M.U.17 »8.88.87 U 95" malî vılı re'sülmal bakiyesi 1 eşyam!7r!an birinin düşmemesini sağli. beri ikamet etmekte bulunduğuna dair mahallesi muhtarlıSmlendi*:nden eazetelfr Dr. Kinsey'i <\ . ' ^4 i .>0 S4 \ 1 İyV Hazırlık .sırasınrla hepimizin nok milvonfiObin "9 altın dolarâan ıba yan. Mehmedcik. argyıp durmaktadi'lar. fakat kendan alınmıs ilmühaber. t?i nazarını snrdu'.ar. Eiz de biliir rettir. Kredinin en son taksitinin tSHA.M v* IAÜVILA1 t\'z\ ?0 aŞ'i^^^f«TibpTİ k a v b d : r v e 1 2 3 4 S R 7 S 3 Kendisinin veya eşinin veya resid olmıyan çocuğurlik. Bu ar::da şunu da beürtmck "•0^.909 tarihlncle ödenmcsi lâ<*. ' KA1ZI.I TAHVILLLH ] sanıldığına göre kitabı ortaya çıkın ! nun Kartal Belediye hudııdları dahilinde ev vapmaSa müsaid Lstprim ki, bilhassa son gür'erde B A!HİT|ÎİYİAİR cava kaH^r da aııli kalacsktır. Val tiyatromuza ve ' sanat1âriaıırr'za Sıva* . Erzurum 1 arsası bulunmadıeına veya bir evin varıdan fazlası hisresinin 21.00 Bolu 27 (Hususi) Yugoslav S ı v u . Zrzuruın 2.7 2150 • sRhibî olmadıgına dair Kartal Tapu Sicil Muhafızhğından alınsporculanrun da iştirakile Ankara nız gaz^teciler karısını bulmaya rl?k = h makamlann gös!?rrliği V.e\ 1941 Demlryoiu 1 2400 mıs bir belge. NK TİSAZ ZAT.I.AK İstanbul arajmda tertib edilen • ""uvaffa: r!m'.t"'r ve bu hususta çok fazladır. Bu durum bizi pek 1»41 Demiryoiu II 23 10 1»41 Demiryoiu III 22.70 4 Kanunen 3 üncü llânın nesredileceği tarih olan 31/ tDostluk kosusm bisiklet mü»a fikrini öğrenmek istemişlerdir. Ba çok mütehassis e.mektedir.» ile Yüksek Mimar Milll .MUdais I 23.25 • l.|NİAİfe|S"İAİR| t 25 sanatkâr terfih ediliyor 8/953 gününden^itibaren bir ay icinde müracaat edilmesi. bakasuım ikinci etapı da nihayet yan Kinsey bunlpra şu cevabı verNİHAD FEU Mlill Müdafa» n 22 80 • miştir: « Ksdronuzu genijietmek i?in 5 Evvelce mülga 5228 sayılı kanuna göre verilmis ve 4 lendi. Milll Mudıiaa III Evlendiler. RİAİB!tl»lNİA'D 23.15 • 1948 spr.es'nde kooamm il'< Şehir Meclisine bir ek ödene'.c trküncü maddede gösterilen tarihten önce verilecek düekceler Milll MudaJ» IV . 23.00 Bugün ^düni saat 8.30 da KızılE tzmir 27.8.953 ktabı neşedi'r'lei r?man bana avnı lifinde bulunmu'.unuz. Meclis öZiraat Bankası I I I L İ E MİEİ*İM|M 22.20 hükünTsüzdür. Sayın balkımıza ilân olunur. (12799) cahamamdan hareket eden müsabık Ziraat Bankası 112.50 suali tevcih rtmiştiniî. Size şoyle denek tahsisini tabul etmişti. Eu lar. 11,53 te Boluya gelmiçlerdir. »TİIİ*İAİB'AİAİL BEŞİKTAŞ BAHÇESİNDE Ser.enin en muazzam filrra '• < f AIZl.l IAHVILIKK Koşunun ikinci etapuıı da birinci rlemiçtim: «Kocam Dr. Kinsey, seksüel mevzular üzerinde arastır1941 Demıryo.u VI den beıinciye kadar Yuposlavlar i'JSJO Kjlkınmı 1 110.00 karanmışlardır. Biıim İhsan altıncı rr.alar yapmağa baslarîiEindanheri 110 35 Kalkınma II olmuştur. Misafir Yuçoslavlar, ko V'n^îcini "'»k zz f*^'"Tirk*rvim!>> Bu E VL İ D Gördüğü rağbet üzere birkaç gün ctaha devam enecektir. Kalkınma III 110.35 şunun ikinci gününde de kuvvet gün bu sözlerime ilâve edilefek bir Yozgad Lisesi Biyolfiji r.ğretm»nl 1948 istikrazı I 110.00 " TFLEFON: 82?00 lerinl gös^ermiçlerdir. Yuaoslavlar şey hulamıyorumFazlı Bilecenin esl, Ihsan Nasuhoğiy, 1948 ısükraıı H 110.35 Hâmi S. Ayten ve Flkret Bılecer.in anne'erl 1949 :stık,azı I 112,35 orçar.izasyondan çok memnundur'?, t t Al/.l 1 1 AHVIJ.I KK »IÜNİHE BİLECE'nin lar. vefatının 52 nci 'günü dolajısile bugün 1938 ikramiyeli Müsabıklar geceyi bursda ge;ir Bir Univcrsite hfyeti Dunıiupı23.30 Kadıköy Koşuyolu Feridun Paşa Cami. 1941 M. M. I 23.50 dikten sonra. yann sabah Adaranara gidiyor 1 Îşletmerrmin Zonguldakta Gelik bölgeslnin Karadon tr.öe ikindi nnmazını müteakıb Mevlid kr. Demıryaiu IV 110.50 zarına müteveccihen yollarma demuhterem dln. 30 Afustns Zafer Bavramı münaje. mevkiinde vapt'.racağı 2 nci kısım sosyal binalar insaatı kapalı Kıraat olunacağmdan İstanbul Teknik Okulu ile Zonguldak Maden Teknik Okuluna Ikr. 1941 Denüryolu V 111.50 daşlarımızın tesnfleri rlca olunur. betiie Dujr/.upınF.rda yapılacak olan zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuştur. 1951 tahvtll 28 Eylul 1 Ekim 1953 Urihleri arasında yapılacak giriş imtihanları 105.40 • vam edeceklerdir. Eşi ve eviâdları törene, İstanbul Üniversitesini terr.îilen Ziraat Bankaıı III 102.00 • ile; devlet olguhluk imtihanmı vermis olanlar, Kadastro Lisesi mezun2 Bu insaat icin isletmemiz tarafından verilecek rrıalzeme Prof. Cemni Tiikin'.n başksnlıîında 10 Ziraat Baakası IV 101.90 • Ru» satranççılan Amerikah ları ve eleme imtihaniarında başarı göstermiş Enstitü mezunlarından klsillk bir kaf'.Ie i|*irak edecektir, jksil'me dosyasının hususî, sartnamesinde yazılıdır. EVLENME TÖREN1 Ziraat Bankısı V 102.00 * rakiblerini Moskovaya Kafile yarın Dıımlupınara müteveccl. 3 Bu isin tahmin edilen bedeü 2.492.956.32 liradır. Sayıştay 2 r.cl başkanlığındsn emekl! öğrenci alınacaktır. • , l.a »AIZl.l lAHVILI.tK ! • hen yo!a çıkataktır. 4 Muvakkat teminat miktarı 88.500 liradır. Bay FEVZt ERİNÇin kızı Bayan SEMHA Devlet olgunluk imtihanını vermis olanlark Kadastro Lisssi davet ettiler ERİNÇ ile genc maffine mühendlai Bay mezunu olanlardan aday yazılmak istiyenlerin 1.26 Eylul 1953 tarihKüçükpazarda 3 katlı bir ev 1949 tahvül 107 00 5 Eksiltme evrakı 50 lira mukabilinde: AFFAN DAĞLI'mn evlenme tören'.eri Londra 27 (a.a.) Moskova rad leri arasında aşağıda yazılı belgeleri tam olarak İstanbul Teknik çökrü Zonguldakta: E.K.İ. İnıaat Müdürlüğünden; dün gece Beyoglunda Knnak Oteli BanKa Hlmeleri r* Mıdeo glrketlen yosunun dün gece bildirdisine göDün Sğ'e<ien evve! Küçükpaıarda De. saîcnunda her iki tarafın akraba ve Okulunda bulundurmalan ve bir imtihana giriş belgesi almsları sarttır. Ankarada: Etibank în^aat MîSdürlüğünden; re. Sovyetler Birliği satranç ku mirraş mahalîeıt Mutasnrrıf lokağmda dostlarile sekçtn davetlüert huzurunda I C. Merkeı Bar.kası a İstanbul Teknik Okulu veya Zonguldak Maden Teknik 242.00 İstanbıılda: Etibank Şubesinden temin edilebilir. lübü Amerika satranç federasyo Ali Rızaya aid 9 mımarsh üç katlı bina tes'id edilmlstir. Yeni evlileri tebrik Okuluna girmek istediğini de beürten cilekçe (olgunluk imtihanı veGarantl Bank. 117.50 6 Eksiltmeve ijtirak edeceklerin ihale ?ünf.nden üc gün eder. saadetler dileriz. nuna bir mektub göndererek, Ame tarr.amer, çökmvistür. Çbkür.tünün sir. 154.00' OBügasyon And. ren'.er herhangi mühendislik şubelerine. Kadastro Me5İek Okulu meYapı ve Kredl Bank. 16.00 rikalı satranççılan Rus satranççı'a keci Koîma'ya aid olan 11 nuır^ alt evveline kadar isletmemiz injaat müdürlüğüne müracaat ederek ziınları haritakadastro şubesine giıebilirler.) eve baflı arsadakl temel hafrtkatından Ls Bankası 40.00 ehliyet vesikası almaları lâzımdır. rile müsabakalar yapmak üzere ö ileri ge'.ciği tahmin edi'mektedir. 114.40 Vapı Kredı Bank. b Nüfus kimlik cüzdanı. nümüzdeki kasım ayında Mosko7 Eksiltme 4 eylul 1953 Cuma günü saat 16 da Zongul!r=an k a y t ı yoktur. Zabıtaca tahki. 43.00 A«ıan (^ımenu) ı. Diploma (aslı veya geçici belge) vaya davet etmiştir. kata baç:anm:«tır. 34.50 Şark Deiirmenleri dakta isletmemiz inşaat müdürlüğü binasında yapılacaktır. d Oğrenime ara vermis olanlrrdan bu sürede bir yer^e çalıüsm&nll B. 12.00 Varhk Yayınevi. rr.evsimin 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine Röre tanzim edîlEvvelce NewYorkta yapılması % 60 Hlur AoO. 87.00 şanların iş belgeieri. çalışmarr.15 olaniarm iyi h^l belgesi, aynca okubaşlangıcı için size 8 yerü mis olarak ihale günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde iskararlaşrınlan maçlar. So\^'etlere ÖLÜM T. Ticaret Bankası 605 " 1? k?bullerinde mahzur olmadığına dair, askerlik subele'rioden shnrrug kitabım sunar: letmemiz başkfttibliğine teslim edilmis olacaktır. konulan seyahat tahdinleri yüzünÜsküdarlı tüccardsn ZprM Ha*an belge. . 1 Panait tstrati: Perle^KI> IIOKSASI ALTIN H A f l den yapılamamıştır. Amerikalılsr Fehml Yaşann, oğlu tüccsrrtRn Nured. Postada vâki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmaz. e 3X4 büyüklüğünde baş açık 10 fotoğraf. mutter Ailesi, 2 Ecîgar bu daveti kabul etrrjemişlerdir. 9 İsletmemiz vesika verip vermemekte ve ihaleyi yapıp din Yasarın ağafcey'.si ve eczacı Z;y» 480 000 Fr. (1) kilo altın f A51 kâğıdı. Allan Poe: Morgue sokağı ci Nurî A:<an:n en'.ştesi »apmamakta tamamen serbesttir. (13188) ( l ı Dolar 397 Tr. Avrupa muhtelitine hiç nayeti, 3 Ernest Hemingg Okulumuz hekimliğinden alınmıs sağlık raporu. AHrVIED İHSAN YAŞAR vay: Kilimanjaro'nun karla. Bu hususlarm soruşturulması için okulca hiçbir makama^y?a SfcKBI.SI PIVASAUA ÜOVIZLKR bir Macar oyuncusu genc yaşında hakkın rmhmftine ka\Ti5. rı, 4 Edebiyatçılarımız koyazılnaıyacağından muamelesi tam olıv.ıyanların beyhude müracaat etmuıtur. Cenazesi 28 ağustoa curaa jünü 142D.J4İ0 lurlusciı Accont verilmiyecek nujuyor, S Türk klisiklememeleri lâzımdır. Belgelerin postada geeikmesi de özür sayılmaz. üsküdar Baglarbaşı Yenlyoldakl cvin. Sterlin efekttf 1325.1350 den ahnarak İSJle namâıı Üsküdar t s . rinden: Bâki, 6 Türk klâKadastro Okulu mezunlarından ikinci sınıfa imtihanla girecek1889.1895 Paris 27 (Anka) Budapeşteden kele Carr.linde eda edildikten sonra Takas sterlın siklerinden: Mehmed Rauf, lerin tâbi olacakları imtihanlar 14 Evlulde başlıyacağmdan bu gibile712.715 Takas dolar Amerlkan aluıan bir habere göre. arahk ayın Edirnekapı Şehidliğindeki «İle makbe. Okulumuzun piyano ve harb bölümlerile yaylı sazlar bölümODolar N. W. 546.547 7 Dünya k'.âsiklerinden: rin kayıd işlemi 112 eylul arasındadjr. Fazla bügi İstanbul Teknik da îngiliz millî futbol takırruna rcsine defnedilecektir. Allah rahmet nün keman ve viyola ve viyolonsel kollanna ilkokulun beşinci sınıfına Isviçre 128.129 Moliere, 8 Çocuk klâsikOkulu, Zonguldak Maden Teknik Okulu ile Yapı ve Erkek Sanat Ens. eylesin. karşı çıkacak Avrupa muhteütine geçmiş ögrencilerden üstün kabiliyet göstereceklerin de aîınmasına lerinden: En güzel dünya Çelenk gbndcrilremps! rica oiunur. titüsü ıJüdürlülileıinrlen öfirenilebilir. (Ya^ılı müracaatlere cevab hiç bir Macar oyuncusu verilmiys9AHKAMAKUA Al/TIM karar verilmijtir. Yaşar ve Aka atlelerl masallan. Her kitab X li alabilmek için pul yollamaları lâzımdır.) Okulda öğretime 19 Ekim 953 ceği kst'i olarak bildirilmiştir. Reşad 51.60 İsteklilerin digerlerini sonradan tamamlamak üzert son eğrenim radır. te btslanacaktır. . (13309) Cumiıuriyet 46 00 Dünya sıklet ve halter durumlarıru föıteren veslkalarile btrlikte aıağida yazılı gün ve saatler• Operatör Doktor İngillz U.2S de İstanbul veya Ankarada yapılaok giris sınıvlannda h u ı r bulun Dönkü tenis maçları Türkiye atletizm birincilikleri yarın başlıyor Oiinyada atom bombası kadar dehse!, korku ve alâka uyandıran kilab f T İ Y A T R O Şehir Tiyatrosunun hazırlıgı hakkında Mahmud Moralı ile mülâkat RADYO YUNUS NADl r Bugünkü program EN GÜ2EL HİKÂYE O Sahilîer..: Yazan: Deıtiz Gtvrek (fslanbul) BULMACA •ı M 1 1 9 1 «1 1 1 A 1 1 • 1 •m 1 n 1 1I I 8 1 WB 1 1 « 1 11 1 1 : r »OR SA Kartal Bekâiyesinden: Ankara İslanbul bisiklet yanşı l \ INŞAAT ILÂNI lİNlEİKlÇLt. Ereğli Kömiirîeri İşletmeleri Geneî Müdürîüğünden: i RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ I Teknik Okulu Müdürlüğünden; r Sekiz Yeni Kitab Ankara Devlet Konservatuarı Müdürlüğünden: Gulden 44.76 Kulçe 690 KALIN BEŞfStR tlCT.CT Resad 39000.39500 Harald 34500.35000 Aziz 32500.32800 Saat 15 te tesbit edildı (•1 iBaretllleı Boreada muamelt ebrenierdtr. ı D B A ı ajaıuı şampiyonası Kief 27 (ANKA) 24 m lletin iştirakile a!tı eün devam edecek olan dünya siklet ve halter şampivonasının ilk gününde slın'r neticelere eöre. birinci ve ikinci M'.sir'ı, üçüncü Çekoslovakyalı, Hfirdüncü İUlyan «tlttltti («lmektedır. ZİYAEDDİN MAKTAY Knlak. Burun. Ros:a.z (Ağız; Dis) hastalıkları mütehassisı Cagalofilu Saglık Müdiir'.üğü karsısında Karrlesier Apt ••i Telefon: 23197 Wi maları illn olunur. SınaT günleri İstanbuld» Günü Saat Cumfıurfyet Maltır.ncıt,* et Uk Türk Anontm tjftr 2 eylul 953 10 Piyano harb Cağnlnçlv Hailtrvı lukak No İU 5 eylul 953 10 Yayh sazlar Ankarada 14 »ylul 953 9,30 Piyano harb NAZIME NADI ve ÇüCl'KlAKi 15 eylul 953 9,30 Yayh fazlar y«»ı tiLmm Hirr tdort »oe« M M ' U I Kuuüt NOT: Smavlar Ifttnbulda GalaUıaray Luesinde, Ankarada Konatrvotuannd* ytpılaeaktır. (13478) CEVAU *EHMJ BAŞKU'I 8a.sap ve yaytuı Taşkızak Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğünden: ' Ücretleri yapılacak sınava söre tayin edilmek üzere fabrli kamız icin birinci sınıf 2 gemi insa ve 1 makine ressarm alınacaktır. İsteklilerin Ha»köyde eski Tersane dahilinde Genel Müdürlüğe müracaaTİeri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog