Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

28 Ağustos 1953 UUMHUKIV KK r BİR DAKİKA : Yichinsky'nin yumruğu alenkov'un yumubir siyaset takib etmekte olduğu Iddia edilirken, Birlesmiş Mllletlerdeki temsllcisi Vichinsky yeniden aaea sola yumruk sallamaÇa, tehdidler savurmağa başlamıştır. Slyasî komlsyonda, Kore konferansına hangi devletlerin iştirak edtteklerl eöriisiilürken. Rus bnşdele?esi hiikumetinin «uriaştmo» hareketlerile tabatı tabana zıd sert bir nutuk sövletnistir. Gave<!İ, ken« teklifî reddediliğl takdîrde komünistlerin Kore konferansma gelmivecekleH kanaatlnl uyandırmak ve bövlelikle Amerikan teri ile Rus pöriis.ü arasmda bocalamakta olan bazı memieket temsflrilertnbı r*ylerinl sa|lamaktı. Fasta tevkiflere devam ediliyor Şimdiye kadar 1153 Faslının hapsedildiği bildiriliyor Levhalar üzerinde: aFransa Fası Rabat (Fas), 27 (a.a.) Fas sultanmın tahtından indirilmesini kana boğuyor» ibaresi yazılı idi. Diğer bir levhada şu ibare gömüteakıb vukubulan tethiş hareketieri neticesınde tevkif edilen ze çarpmakta idi? tethişçi adsdi 1.153 ü bulmuştur. «Cinayetleri desteklemekle BirDün akşama kadar yeniden 93 leşmiş Milletler teşkilâtı bir koşüpheli şahjs yakalanmıştır. mediden başka bir şey olmadığını Yüzlerce şüpheli şahıs nezaret isbat etmektedir.» altına ahnmışsa da sonradan serFas meselesinin gündeme almıp best bırakılmıştır. alınmıyacağı işini görüşmekBirleşmiş Milletler binası te olan Güvenlik Konseyinde önünde nümayiş henüz reye başvurulmuş değildir. Birleşmiş Milletler (NewYork), Fransız temsilcisi bu mesel°nin 27 (ajı.) Dün gece Birleşmiş Fransanın bir iç dâvası olduğunu Milletler binası önünde, ellerinde yazıh levhalar bulunan bir kala söyliyerek gündeme almamıyacabalık, sessiz bir nümayişte bulun ğını bildirmiş, Arab delegeleri bu beyanatı şiddetle reddetmişlerdir. muştur. ımıllllllllllllllflllllllllllinnniHIIIIIIIBIIIIIIIimıııl""»»"""1"" • Japonya Amerikayı tenkid etti Tokyo idarecileri, Amerikanm Uzakdoğu siyesitinjn bazı safhalanru tasvib etmiyorlar Washington 27 (a.a.) Japonyanın işgali sona erdiğindenberi ilk defa olarak Japonya Amerikanm Uzakdoğudaki siyasetinin bazı safhalannı açıktan açığa tenkid etmektedir. Amerika Dış İşleri BakanhŞma mensub kaynaklar tarafından bildirildiğine göre, Japon devlet adamlan bu hususta resmen nv'iracaatte bulunmamışlar, fakat gayriresmî görüşmelerde tenkidlerini acıktan açığa ileri sürmüşlerdir. Bu kaynaklara göre. tenkid edilen safhalar bilhassa Japonyayı Ucilendiren kısımlardır. Komünist Cinle ticaret ve Kore mütareke kon feransına Hindistanın iştiraki hususunda Amerikanm görüşleri en fazla tenkide ugravan noktalardır. Teselü ihtiyan Hem gazete okuyor, hem sevine sevine gülüyordu: Romada dondurmadan 28 kişi tehirlenmif, Amerikada bir senede 17 milyon otomobil kazası olmuş, İsviçrt polisi 5 kişiyi öldüren bir katili bulamıyormtış, Almanyada ekmekler bozulmuş, Fransada seyrüsefer son derece guçleşmiş... Bunlarda gülecek ne var? Daha ne olsun birader. Nasıl olsa bizim onlara benziyeceğimiz yok, git gide onlar bize benzemeğe başladılar. Buna sevinilmez mı? D. N. Vali, içki satâmıysii bir köyü ziyaret etti Baştarafı 1 incı tahifede Evvelâ, fena bir yolu takiben Rumelifenerine gittik. Güzel bir çınann gölgesi altında toplanan halkı dinledik. Hep bir ağızdan tHer şeyden evvel yolumuzu >apm; Sanyerle irtibaümiza temin edinı dediler. On bin liraiık bir tahsisatın bu işe aynlması emredildi. Yolun inşasında civardaki taj ocaklanndan da faydalanılacak. Bundan sonra cAltınkum Rumelikavagına çok faydalı oluyorduı dediler ve buranın yasak bolge harici tutulmasını istediler. Vali buna çahşacağını söyledi. Rumelikavağındaki halkm ekserisi balıkçı idi Vali balıkçılık işi etrafında kendilerinden izahat istedi: c Endişe ediyorum, gırgırlarla balık tutmaruz neticesi torikler Çanakkale dışına kaçmış. Bu malumatı bana Yalova balıkçılan verdiler. Canım sıkıldı. Et pahaiılığı karşısında toriğe bence çok ehemmiyeti var, çünkfi torik çok olunca kasablar da torikleşiyor!» dedi. Gokay bundan sonra balıkhaneyi Sarayburnuna nakledecegini söyledi. Balıkçılar buna şiddetle itirazda bulundular: «Olamaz, orası dalgalıdır, balıkhane mutlaka köprüden içeride olmalıdır.» dediler. Rumelikavağı halkından Bekir «Balık mevsimi geliyor. Üç polisimiz yetmiyecek. Polis görevli iki jandarma istiyoruz.» dedl. Gökay: «Balıkçdar iyi, sakin insanlardır. Onlardan fenalık gelmez. Üç polis yetişir.ı cevabını verdi ve aDtıjlandı. Bundan sonra Vali halka bir hltabede bulundu: c Evvelce halk ile saray arasmda aşılmaz duvarlar vardı. Şimdi bunlar ortadan kalkmif, halk ile hükumet kaynaşrruı, ruh birliği, kalb birliği halinde yaşıyor. Bütün ihtiyaclarınm gidennek içm yanınıza kadar geliyor. Bunlan temin etmekten zevk duyuyonız.» Maden köyünde altın gibi parlayan bir sırt Buradan Maden köyüne gidildi. Etrafta bazısı çünentoya, bazısı kirece benziyen, bazan eflâtunlaşan muazzam kayalar vardu Civarda bir sırt gösterdiler: «Burada altın madeni var. Araştırmalar yapılıyor. Fakat fazla istihsal mümkün olmuyor» dediler. Bu sırt gurub zamanında altın renginde parlarmış! Buraya Maden köyü değil, çocuk köyü demek daha doğruydu. Birdenbire evlerden çıkan çocuklar etrafımızı sardı. Toplanan kadınlar, ihtiyaclan sorulduğu zaman «Su! Su!» diye bağırdılar. Bir teneke suyu 40 kuruşa getirtiyortarmış. Buranın suyu hakkında da bazı direktifler verildikten sonra Rumelifeneri yolunu tuttuk. Nafia Müdürlüğünün plânı dahilinde ilk kısmı askerler tarafından yapılmış olan bu yol pek güzeldi. Rumelikavağı sırtlanndan Boğazm bu kadar güzel göründüğü yere pek az tesadüf edilmiştir. Eylulün on beşınde taş döşenme ihalesi yapıhcak olan on metre genişliğindeki bu yol Rumelifenerine pek çok faydalı olmaktan başka pek çok da yerli turist celb edecektir. Rumelifeneri köyünün kahvesinde oturduk. Etarfımızda hep dinç adamlar vardı. Hüseyin Güzel, Karadeniz şivesine çalan bir konuşraa, fakat istediğini çok iyi anlatan bir ifade ile Vsliden evvelâ bu yolun bahardan evvel yapılmasını, sonra bu köyün yegâne geçim metaı olan balıkçılığın tanzimini istedi ve dedi ki: İstanbuiun Balıkçılık Üniversitesi Bundan başka halk telefon ve ışık istedi. Burası kadınlarm çok doğurduğu bir köydür Rumelifenerinin manzarasına doyum obnamaktadır. Fenerin önündeki gazinoda yemek yenildi ve Karadenizin enginlikleri doya doya seyredildi. Karadeniz bugün çok munis idi. Kış mevsimindeki azgınlığından, kudurmuşluğundan eser yoktu. Köylüler Boğazda ada şeklindeki büyük kayalıklar arasına bir dalgakıran yapıldığı takdirde balıkçılann çok istifade edeceklerini, bunun balık fiatlan üzerinde müessir olacağını söylediler. Rumelifeneri köyü cidden tetkike ve takdire değer bir köydür. Mümessilin verdiği malumata nazaran bu köyün 700 nüfusu alü sene zarfında bir misli artarak 1400 olmuştur. Kadınlan çok çocuk dünyaya getirmektedir. Büyüklerin telkini ile hiç bir kimse ağzına içki koymamakU ve köyde içki satılmamaktadır. Vali, köyde gördüklerinden ve duyduklanndan çok memnun olduğunu belirttikten sonra dedi ki: t Evvelce başımı göğsünüze koyup derdlerinizi dinlerdim. Dört yıldanberi bu vilâyetin başında sorumlu olarak bulunuyorum. Gösteri» yapmakta, lüzumsu» avuhıcu sözlerde fayda yoktur. Maksadımız da sizlere hizmet etanektir. Türk milletinin diğer milletlerden hiç bir eksikliği yok, üstünlüjîü vardır. Bu essiz memleketin noksan kalmış ihtiyaclarını gidennek için hükumet halkla elele çahsıyor. Aynı heyecanı kalbimizde duyuyonız. Atatürk, Türk milletinddd yüksek vasıflan belirtmiştL Böyle bir millete hizmet etmekle bix de gurur duyuyonız.» Rumelifenerinden sonra Kilyosa gidildi. Kilyos yolu Nafia Müdürlüğü terafından yeniden v« çok mükemmel bir ıurette yaptırümakta, inşaat ikmal edilmek üzere bulunmaktadır. Gazinocular ve halk, eşsiz bir güzelliği ihtiva eden Kilyos plâjlannm açümasını, konulmuş olan memnuiyctin kaldınlmasını, köyün su ıhtiyacının karşılanmasını istediler. Vali vaadlerde bulundu. Tarihl Kilyos kalesi, Kilyosun eırtlannda azametle yatıyordu. Bir müddet istirahat edildikten sonra Uskumru köyüne gidildi. Burada su borulan döşenmektedir. Bahçeköyünün su haznesinin temeli atıldı. Zekeriya köyü görüldü. Buranın suyu geçen sene temin edilmişti. Bundan sonra, bu uyanık hnlkın üzerimizde bıraktığı memnuniyot verici intıbalar içerisinde, eşsiz şehrin bu yakasının da bitmez tükenmez güzelliklerini görerek şchre döndük. Fuad DUYAR Münir Nureddin Ankaraya gidiyor Memleketimlzin tanınmn sea ranat. kârlarından Munlr Nureddin S«lçuk Ikl konser vermek üzer» cumarte»l günu Ankaray» gidecektir. Üstad ilk konserinl S0 Aguıtos pazaı günu Ankar» Kulubunde, iklnclsinl de 31 ağustos pazartesi günü »aat 21.30 da Ankara mdyoıunda verecektlr. İktisad Fakültesine getirilecek yabancı profesörler tstanbul Oniversiteal tküsad Fakül. tesi profesörler kuruhı, fakülteye 8nü. muzdeki ders yılı lçlnde celbedllecek ecnebi profesorler hakkında baxı ka. rarlar »Imıştır. I Bu kararlara gttre. Amerikalı Prof. 1 Hoberler. bnumuzdekl kı? sömestri İçin. de bir sert konferana vermek uzere şehrimize davet edilecektir. Fakultede halen munhal bulunan I'letme iktlsadı kursusune, Almanyadan blr ijletm» lk. tısadı profesöru çağırıiacak, bu profe. 1 sorden aynı zamanda Teknik Onlver. j slte de faydalanacaktır. Sosyal Siyaset . Mallye kürsülertnde çahşmak üzere Alman Prof. Amd ve ıktısad ders ve semlnerlerlnd* vazife gormek üzere Amerikalı Profc Vlctor Heck davet edilecektir. Halen Avrupada bulıınan Fakülte Dekanı Prof. Refll Şükrü Suvla, teya. hati esnasında adı geçen profesörlerle blzzat gorüşecek ve tekllflertnl bildl. recektir. Vekil beyîer okusun., eçenlerde bu sütunlarda bir takım aciz, yardıma muhtac emekli, dul ve yetimlerden çalışamıyacak halde olanların maaşlaruıdan haksız olarak kesilmiş olan gelir vergilerinin iade edilmesi için 1951 senesinde rapor alınnuş olması ve sonradan bu babda verilen raporlara ku'ak asılmaması hakkında Maliye ve Sağlık Bakanlıklannın ağız birliğile verip tatbik ettirdikleri karar alejhine yazılar yazmıştım. Bugün elimizde canlı bir mi" sal var. 85 yaşlannda bir ihtiyar emekliyi kendi ağzından lutfen dinleyiniz! «1284 rumî ve 1768 efrencı doğumluyum, (yani 85 yaşında). 28 senedenberi emekh bulunuyorum. Fıtık, varikosel, tansiyon vesaır hastalıklar dolayıeile çeyrek asırdanberi tedavi altındayını. Bu halimle gelir vergisinden muai tutulmaklığım lâzım gelirken bu kanunun tatbiki ile mükellei olanlar aksini iltizam edip benden kazano vergisi kestiler. Bu hal haziran ba* şına ktdar devam etti. Ancak alHigimı» rapor üzerine haziranda verilen üç aylıklardan vergi kesilmedi. Eğer bu kanunun ahkâmma vâkıf olan memurlar tarafından emekliler ikaz edilmiş olsakrdı herkes vaktile muracaat edip hasta nelerden raporlannı alırlardı. Bdy ı 1« yapmadılar. Her üç ayda bir, karşılarına çıttığımız memurlar, kanunun bu hükmünden bizi haberdar etmediler. Halbuki kanunlann tatbikında asıl olan hüsnü niyettir. Sonradan 1} nasılsa patlak verip kendilerinden haksıs vergl kesilmiş erbabı istihkak müracaata başlayınca, vaktil» rapor almayı, kesilmi» vergilerin iadssine şart kof tular ve elimde Haydarpaşa hastanesinin 27 nisan 1953 tarihinde sıhhî durumuma göre 1951 denberi v« hftlft çakşamıyacağuna dair mevcud rapora rağmen müteraklm istihkakımı İade etmediler. Halbuki daha evvel elini çabuk tutmuş olanlar böyle tonradan abnmış raporlarla haksız kesilmif müterakim vergılerini istirdad ettiler. Adil neşriyatınızla halimi alâkalılara duyunnanızı rica ederim. Şevket Bagana» Daha ne denebilir? Yaş 85, iki yıl evvel 83. Rapora nazaran unıııml düşkiinliik hali de var. Bu da tabil Doktorların hepsi şimdi d« çalışamaz, 1951 de de çalışamazdı diyorlar.. Fakat maliye dinlemiyor. Gel de «öyleme! Ba dünyanın üsrü varsa altı da vardır canım. Mevcud kanun menetse yüreğim yanmıyacak. Onda da sarahat yok.. buna rağmen vermiyorlar. Ama aziz beylerim... Bin lerce emekli de gelecek seçimde rey vermeğe haztrlanıyor. Arabacılan kaldıranuyornz: Sandık korknsundan. Seyrüseferi düzeltemiyoruz: Saa dık korkusundan. tşportacıya doknnamryornz: Sandık korkusundan. Buğdayı pahalı alıyorns: Sandık korkusundan. E bn eraekU, dul ve yerlmlertn reylerini nnutuyor musunuz? Yoksa onlan çoktaaan besabdan sildiniz mi? B. FELEK Vıchinskv'nln istedîfl. konferanM 6 muhaVlb ve «tarafsır» diye va«flandınİRn doknz devletin istirald Idl. Korede teeavüzün durdnrulmasmda büvük rol ovnıyan TürklyeBİn de bu sörflşmelerden urak tutulması taleb ediliyordu. Sovyet deleee*! bn devletleri o şekllde see mlştl M, tekllfinto kabulü taalmde Kore konferansında Moskovmtm gorihfl ek«riverl kolaylıkla teınrn edeMlecekti Fakat Vîchrıısky'nhı Bonn 27 (THA.) Dr. Helmut ma^ayi yumrtiklaması, tehdidler sa vnrman netlce venneml?, tekllf Amtz, ıızun ve yorucu bir mesai neticesinde ve en ciddî metnbalara ezld blr ek^eriyetle reddeduralstu. istinaden son derece enteresan isSovyet projesl redderfiMfkten ve tatistikler yayınlamıştır. Kore Konferansma, muharib devBu istatistiklerden anlaşıldıfına letlerden her Urlyenînin katılabile eöre. Birinci Dünya Ha'bi esnasmeeftn» tasrib eylryen Bati teklifi da 9 milvon 700 bin kişi ölmüş, 21 kahlr blr çoŞunlukla kabul olnnduk milyon kişi de yaralanmıştır. tkintan sonra Vlehfnsky, »emeresh ka d Dünya Harbinde ise 54 milyon lan tehdldlerinln aslmda etehdld» 800 bin kişi ölmüş, 35 milyon in«lmodı^mı Izaha yeltenmlş, yum san da yaralanmıştır. ruk «allairada kötö maksad (rfirmePozantıda feci bir dlsinl iddia erml<!rir. tren kazası Sovyet slyasetinde ve Sovyet Adana 27 (Telefonla) Pozanbdlplomatlannda bu ffibl değişiklikler her laman görülmü^tiir ve bun da feci bir tren kazası olmuş, bir dan sonra da görülecekrir. Vic kişi yanarak ölmüş, iki kişi de ağır hbısky. Birlesmiş MHletlerdeld ko surette yaralanmışür. Şehrimizden Ankaraya gitmekte miinlst olmıvan memleketler arasmda beiîrmlş olan görfiş aynlık olan 463 ırumaralı posta katarı Polannı istismar Için daha bir çok zantının üç kilometre kadar ilerifırsatlar ele geçheceğinl hesabla sinde bir geçidden geçmekte iken Yeşilhisar belediyesine kayıdiı 19 maktadır. New Yorkta şhndl şu snaH to plâkalı kamyonla çarpışmıştır. Kam yon parçalanmış, benzin deposu nnlar çopalıyor: tutuşmuş ve şoför muavinl alevler Mületier, Cemtyeti içinde kalarak yanmak suretile ölAkvamın akıbetine nrf ngrayacak? müştür. Birle^k Amerika Dıs İşIeH BaKamyonda bulunan iki kişi ağır kanı Dulles'ın. bn tesknâtm ıaafı surette yaralanmıştır. hakkmda verdiei demerde. anavaIzmirde büyük bir sada değişiklik lönnBnndan bahKtmed, veto salâhiyetinin kaldinkumarhane basıUh laragi *». btmon firerine de Rnsyaİzmir 27 (Telefonla) Bugün mn •yıiaeafı yolnnda söylentilere şehrimizde büyük bir kumarhane yol açmıştu. Fakat Cemlyeti Atvam. rayıf basılmıştır. Basmahanede 1301 soolan cepheleri takviye edilemedi kak 49 numarah evi bir avdanberi gözetleyen zabtta nlbavet s?Vtah'a ğinden çökmüş, tecavüzü dnrdurakarşı bir baskın yapmıs vt 15 kumıyacak blr hale gelmenıi!! mfdir? marbazı suçüstü yakp'om^ğa muVichinsky, Hindistanın Kore kon vaffak olmuştur. Sr f 'hrın hepsi feransına katılman meseleslnta de de Adliyeye sevkedilmislerdir. YeBatılılar ve bilhassa tngiltere Ue ni kanuna göre kumar eezalan üç Amerika arasmda, Rnsya taraftn aydan başlamaktachr. Bunlar. yeni dan istismar edilebilecek bir dunım kanunun meriyet» girmeslnden son yaratacağını hesablamıştı. Dün si ra ilk yakalananlardır. yasî komisyonda. Kore tecavüzüniin durdurulmasında hiç bir ro!ü Elli bin liraya bir yolculuk olmıyan Hindistanın konferansa NewYork 27 (Nafen) 50.000 katılması lehinde bulunanlar ekse Türk lirasına yakuı parayı verecek riyeti elde etmişlerdir. Fakat bu olanlar, hususî surette hazırlanmak nun kat'iyetle kabulü için, Genel ta olan bir dünya turuna iştirak Kurulda üçte iki çoğunluğn sağla edebileceklerdir. NewYorkta bu mak lâzımdır ki, halen bu nisbete seferi hazırlamakta olan turizm ulaşılraış değildir. Bu vaziyette. sirketi şöyle reklâm yapmaktadır: Kore konfcransının, Yeni Delhi Sizi dünyanın etrafında dolaştıratemsilcilerînin iştiraki olmaksınn cak olan lüks yolcu uçağı Everes. tin zirvesinden geçecektir » toplanmasına intizar edilmelidir. Bu muazzam yolcu uçağırun beş Vichinsky yumnıeunu sallarken, tehdidicr savvrurken hazırlıklan kıt'ayı da gezeceğı ve sefer esnatamatnlanan Kore konferansında smda 100 000 kilometreden fazla yol komiinist deleçelerin «iyî niyet» katedeceği ılâve edılmektedır. Bu turiîtler. Peruda meşhur İnka gösterroeleri beklenebili mi? Dün. ya hakikî banşa kavuşuncaya ka harabelerini, Güney Af:ikada Krudar Korenin, Almanya, Avıısturya ger millî parkındaki eşsiz hayvanpibi ikiye böliinmüş bir haldc kal ları ve daha bir çok tarihî yerleri rnağa mnhizum olduğu mııhakkak görebileceklerdir. Üc buudlu filmler beğenilmiyor Hollywood yeniden normal filmlere dön.düğfinü bildirdi İki Gihan Harbinde ölenler ve yaralananlar Mektublar Avrupadan I Hol!ywood 27 (Nafen) Üç jlmenkaya 10 dakikada fiidroîen bombasımn buudlvf filmlerden büyük şeyler bekliyen Hollyvyrod'un şimdi nayal fiize ile gönderilecek da ınodası geçmiş kırıklığma uğraiığı ilgili çevrelerden öf'enilmektedir. Sinema oayiLondra 27 (Nafen) Daily Sketch gazetesinin bildirdiğine göre, ileride mektublann Avrupadan Amerikaya 10 dakikada gönderilmesi mümkün olacaktır. Bu gazetenin verdiği malumata göre, lngiliz ve Amerikan eksperleri hususî bir posta füzesi üzerinde çalışmaktadırlar. Bu füzeye mektublar yerleştirilecek ve bu posta vasıtası 10 dakika gibi gayet kısa bir ramanda Atlanüği aşabilecektır. Washinşton 27 (a.a.) Kongre atom enerjisi komlsyonu üvelerinden James Patterson bugün tertib'ediS bir basın toplantısında şöyle demistir: «Hidrojen bombasının sadece icad edilmiş olması kevfiyeti onu modası gecmi? bir Slet haline sokmaktadır. Hidrojen bombasmdan daha kudretli bir silâhın hazırlanması mümkündür ve Birleşik \rrerîka buntı tahakkuk ertirmek için ne kabilse vapmalıdır. Bu yolda a Imması gereken ilk tedbir. haber sızmasmı önlemek için idarede güvenlik tedbirlerinin sıkılaştınlmasıdır.» Bunu müteakıb atom araştırmalan hususunda daha geniş mıkyasta bilgi yayınlanmasına dair 3aşkan Eisenhower ve atom araştırmalan idarecileri tarafından vapılan tekliflere itiıaz eden Patterson, böyle bir politikamn bilhassa Sovyet casuslannın işine yarayacağmı bildirmiştir. Yugoslav Büyük Elçisi Cumhur Başkanımıza veda etti Ankara 27 (Telefonla) Memleketimizden ayrümakta olan Yugoslav Büyük Elçisi Ekselâns Radovanoviç, bugün Cumhur Başkam ta rafından kabul edilmiştir. Bilhassa Türk Yugoslav dostluk ve işbirliğinin gelişmesinde mühim hizmet leri olan ve Türkiyede iyi intıbalar bırakan Radovanoviç başka bir vazifeye tayin edilmiştir. Radovanoviç'in Cuinhur Başkanımıza vedaı sırasında Hariciye Umumî Kâtibi Büyük Elçi Cevad Açıkalın da hazır bulunmuşrur. tahtı bu filmlerle beyaz perdenin televİ7vonla rekabet edebıleceğini ummııştu. Geçen hafta zarfında, Hollywood tarafından hazırlanmış filmlerden 12 si kâr rekoru temin etmişlerdri. Fakat bunlardan hiç biri üç buudlu fılm değıldi. Bundan sonadır k, üç buudlu filmlerin yapılmasına ara verilmiştir. Şimdiki halde hazırlanmakta olan 27 filmden yalnız beşi üç buudlu filmdir. • Sinemanın televizyonla mücadelesinin bundan sonra daha da RÜÇleşeceği söylenmektedir. Ulaşfırma Bakanı Londraya gidiyor Ankara Palasta dün geceki ziyafet Ankara 27 (Telefonla) İş Bankasmın 30 uneu yaşına basması şerefine dün akşam Ankara Palasta verilen ziyafet sabaha kadar devam etmiştir. Cumhur Başkanı Celâl Bayarla Başbakan Adnan Menderes, Dış İşleri Bakanı profesör Köp rülü ve diğer bütün Bakanlar, çok kalabalık bir davetli kütlesi ziya fette hazır bulunmuştur. Bu gece için İstanbuldan gelen ses sanatkân Şükran Özer. Şerif İçli, Şükrü Tunar, Ismail Şençalar, Hüseyin İleri ve diğer s:natkârların refakatile bir konser verilmiştir. İzmir çimento fabrikası bugün açılıyor İzmir 27 (Telefonla) Yarm İzmir çimento f?brikasımn acıhs merasimi yapılacaktır. Fabrika tecrübe istihsalâtından oldukça geniş bir stok ycpmıştır. İzmir cimentoların>n eylul başınia piyasaya çıkarılacağı ve torbasının 340 350 kuruşa satılacagı bildirilmektedir. Fabrika r şimdiden sipa iş bedellerini kabule baslamıstır. İthal çim.entobrının torbası hal^n şehnmizde 700 kuruş. tan ve nazla satılmaktsydı. Ingilterede yeni bir cinayet davası Londra 27 (a.a.) 31 mayıs günuTeddington kanalı civarında 16 yaştnda Bpjbara Songhurst ve' 18 yaşındaki Christine Red adlarmda iki kıza îecavüzde bulunduktan son ra öldürüp cesedlerıni kanala atm:kla itham edilen 22 yaşındaki Charles Whiteway bu sabah kısa süren bir celse için Richrrond mahkemesine getirilmiştir. Celsenin kısa süreceğinin evvelden bilinmesine rağmen mahkeme binası önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Dava gelecek haftaya tâlik edilmiştir. br. Kremlin, Kore konferansma. Atlanllği uçakla aşan kac'm Czakdoğu siyasetlerini birleştireChannon (Irlanda) 27 (A.P.) memiş olan hür millederin müna Bayan Marian Hart adh 61 yaşmda kaşalanru alevlendirmek ümidile bir Amerikah sporcu kadın bugün fidecektir, başka bir maksadla de tek motörlü bir spor uçağı ile Atlantiği 13 saat 30 dakikada merhaÖmer Sami COŞAR lesiz olarak aşmıştır. Bugün Akşama Kadar İki uçak havada çarpıştı Michigan City (İndiana) 27 (a. a.) Ceman altı kisilik mürettebat ve 41 yolcu taşımakta olan iki uçak dün gece Michiean City tizerinde 3000 metre yükseklikte çarpışrnış, fakat kaza büjriik bir talih eseri olarak hafif atlatılmıştır. üçaklar Şikagodan hareket et. mişlerdi. Kazayı müteakıb birf South Bende inmiş, diğeri şikagoya dönznüştür. ATLA ÖNEY •çtıracağms 150 Liraiık bir besab sire TRAKTÖR Muhtelif paraflsramiyelerikazandınr. Her 150 Liraya bir kur'a numaran Ulaştırma Bakanı Yümnü Üresin, yanında Havayollan Umum Müdürü Rıza Çercel ve bir teknik müşavir olduğu halde, eylul avımn yedisinde BEA uçağı ile Londraya gMecektir. tngilterede Famforovgh'da açılaiak ucak sergisini ziyaret edecek olan Ulaştırma Bakanı, yeni İnşiliz uçaklannm tecrübe uçuşlarında bulunacsktır. Bakan bu sevahat esAnkara 27 (Anka) Maüve Ba na=mda Devlet Havayollan için kanh§ı tarafından yapılan tetHk yeni ucklar ve malzeme mubayaler netireyinde anla^'HiŞma sore, ası hlerile de meşfful olacaktır. 953 malî vılı devlet peüri t<>Tnmuz 953 sonuna kadar 112 rvlvon 503 Bir randevu evi basıldı bin küsur lira bir fazlalık gö^terErtn'.yet Mjdurlüğü Ahiâk Zabıtası mekto^ir Be» av!V '»'•' PÖt rril memurları. ciun Istanbul tarafında bir yon 711 bin liradır Geoan sene ıse randevu evi basmışlardır. Fatıh. Sofu'ar Yeslltekke sok»k 21 gelir 692 milvon 208 bin lira idi. sayılı apartımanın zemîn katında otu. Alâka'ılara eöre. tah^ilât miktan ran Naclye Şahın adındakl kadının bu sevri takib ett'&i takdirde 952 randevTjculuk yaptığı tesblt edilmiş. ya. malî yılı tahmin miktanna nrzaran pılan baskında ıkl çıft jakalanmıştır. Kadınlar muayeneye gönderılmlş. 200 milvon lira bir fazlalık frzederandevııcu hakkında gereklı takibata cek ve bu sııretie Amerikan vardı gırışilmlştır. mı ve çıkanhc^k tahvülerle karşıBir artistin e^ne hırsız girdi İpra^ak olan büt^edeki masraf kar Tanınrrış sinema ve sahne sanatkâr. şılığı tamamile temin edilmiş ola larından Feridun Colgeçen. dun Emnı>et c^ktır. Mudurluğııne muracaat ederek. Tepe. bajı Atlama sokak 28 numaralı evlrun Fransız Rivierasmda 100 soyulduğunu bildirnüştır lddiasına gore. Fend'an Çolgeçenin dun sabaha karşı meçhul blr şahıs evi. milyonluk hırsızlık nın açık bulunan ikınci kat pencere. St. Tropez (Fransız Rivierası) 27 sınden lçeri girerek elbiselerlnl ve (a.a ) Franstz polisi, geceyarısı, para cuzdanını çalmı^, elbtselerden biri. nın ceblnde bulduğu kapı anahtalannı St. Tropez oteline girerek bir kadı masarın uzerine bırakmıştır. nın odasmdan 100 milyon franklık Mecbul hırsızın aranmasına başlan. mücevher çalan bir çete efradını mıştır. aramaktadır Turistler şoförlerden şikâyetçi Hırsızlar odcya girerek Mme. 230 Fransız turisti ile şehrimize ge'. Clos ismmdeki kadının ağzını bağ m.s o'an Panama bandıralı «Medlterre. lamışlar ve kendisini kasasını aç naen» vapuru dun saat 9 da Italyaya muteveccihen lımanımızdan ayrılmış. mağa icbar etmislerriir. tır. « Burası İstanbuiun Balıkçılık Kasada 10 milyon frank tutarmda Turts»ler bllhrssa Istanbıılun şoförle. üniversitesidir. Şehirli balığın pamücevher ve para bulunuvordu. rmden şlkâjet eîm ;'crdlr. halı olduğunu, müstahsil mahnın ucuza satıldığmı, satıcı az kâr ettiğini iddia eder. Bizim ricamız balık fiatlannm pek düşürülmemesidir. İstanbuiun balık ihtiyaoını en çok biz tedarik ederiz. Burada bir kayıkta 35 kişi çalışır. Çalışanlar yüzde hesabile pay alırlar. Balık para etmezse bu adamların halleri fena olur.» Vali, balık kombinalannın yakınd» tamamlanacağını, arbk babğm denize dökülmiyeceğini, frigorifik vagonlarla memleketin her tarafına balık sevkedileceğini söyledi ve et pahalılıgı karşısında fazla miktarda balık istihsali lüzumunu belirtti. Vali, gırgırlarm palamut ve toriği kaçırdığı hakkmdaki iddialara ne söyliyeceklermi sordu ve: tTorik uçtu mu?» dedi. Bunlar gırgınn balıkları kaçırmıyacağını, ancak ağlann içine konulan ampullerle balıklan denizin sathına LlRALIrC çıkarmanın zaran dokunabileceğiAi beyan ettiler. BİR HESAPLA Devlef teıhhk Ürdün Kralı şehrimize geliyor Ürdün Kralı Hüseyin, Ortakdy Şifa Yurdunda tedavi edilmekte olan baban sabık Kral Tallâl'îı ziyaret etmek maksadile 31 ağustot tarihinde uçakla İstanbula gelecefc, kendisine Ana Kraliçe da refakat edecektir. Kral Hüseyin bir kag gün şehrimizde kaldıktan sonra, bir burun ameliyatı geçlrmek üzere Londraya gidecelrür. ', LÜTFİYE KAŞAN ile BEDİ TOKER Nikâhlandılar. Maçka 27/8/1953 4 AİİBAM İ EkspreS GAZETESİNİN TERTİBLEDİĞİ "1953 Plâj Giizeli EV SAHÎBİ OLABİLİRSİNİZ Son para kabul günü TÜRK TİCARET BANKASI Sayın Doktor ve Eczacılarâ ile Cemil Vehbl Harirl Evlendiler. tstanbul 26.8.053 7 EYLÜL Ayrıca zengin para ikramiyeleri (Evin intikal vergisi bankaya aiddlr.) TEZER TAMER Ue ZÜHTÜ ARKAN ^ Nikâhlandılar. Karamflrıel 87.8.833 Müsabakası., 29 AĞUSTOS CUMARTESİ PBOF. NtMBUSUN HACEBALAJtlt Placentafil Ampoules Kadıköyspor Açıkhaıra sahasmda ZENGİN BİR PROGRAM Çeşidli ATRAKSİYONLAE Davetıveler Bahcekapıda Mariyo Gabay Mağazasında •• Kadıköv Spor kulübünden (Moda, Ccm sokak 1. T«l: 61549) temin edilebilir. Bütün yacler numaralıdjr. 0 ampoulea de 2 cc (2 cc=0 gr. 20 de Placenta) Bol mlktarda gelmi« ve Eczanelere dağıtılmıgtır. Lâboratoire G E R D A LYON Türklye Umum Mümessili: S A İ P T A R M A N Posta kutuıu 3007 latanbul Tel: 22410'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog