Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

» AgmtM 195S DÜNYA HÂDİSELERİ 1 sküdarda Zeyneb Kftmll hastanesi bir doğumevi ilâve«ll« tevsi ediliyor. Sayın Prof. Gökayın •öylediğine göre bugün hastanede meveud 125 Minare islâm mimarisinde apayn zünden doğdu. Mademki ezan ora yatağa 150 yatak ilâvesini sa|U>abir hüviyet taşır. Kubbe, işte Ayada oktmur. Üstüvanî urun gövde cak olan yeni bir paviyonun törensofyadan da belli, çok eskiden varnin ilk vazifesi kendini kaideyt U le temeli atıhnıjtır. dı. Ayasofyadan önce de Elcezıre şıtmaksa asıl vazifesi kendiıün dı Zeyneb Kâmil hastaneainin hânlve Anadoluda kubbeli mabedler lerefeyi taşıması olduğu İçin mina. yapıkyordu. Zaten Ayasofyayı da relerde en fazla tezyinat kaide il d rahmetll Prenses Zeyneb Kâmil serefe flzerind» yapıhr. Bu yaln: Ranımefendidir. Bu büyük kadın, Milletierarası V. Propikal Has Anadolulu iki mimar yaptı. Fakat nare, ortadan camii de kaybolduğu Koca Sinan bunun da çaresini bu onların ehemmiyetine hürmetten Kavalalı Mehmed Ali Paşa haneminare böyle değil. Bu, islâm dinitalıklar ve Malarya kongresi, buiçin, kendi başına sokak ortasmda, luyor. Kaidelari ne gizlemek, ne danızun en hayırlı evlâdıdır ve gün saat 10 da Yıldızdaki Şale kbş le meydana gelmiştir. Minare is dört sütunlu, dört tarafı açık, çır ayırmak; onlan cami gövdelerinin değil onlann vazlyetindeki zarulâmlığın öz mah olup orijinalliği de rettendir. Kaide U* gövde arasın hürmetle anıbnaya hakJkaten çok künde torenle açılacaktır. Oğleden buradan geliyor. Bir beldede çan çıplak bir kaide üstünde upuzun yan böğürlerine bitiştirmek: Bu daki şakulî bojluğu doldurmak icm lâyıktır. sonra saat 15 19 arasında M. K. Gencllğinde blr Osmanlı veziri kulesi nasıl orada hıristiyanlığm mikâbî gövdesıle bizim Behrampaşa »uretle hem kaideler camle dayan nasıl aşağıdan yukanya doğru gitAfridi «Malarya» mevıuunda iîk bulunduğunu gosterirse bir mına ve Melek Ahmedpaşa camiierinın maktan kuvvet almış, hem cami o tfkçe daralan istilâktitler ve diğ< olan merhum Kâmil Paşa ile evlekonuşmayı yapacaktır. re de orada islâmlığm bulunduğu nurlu sütunlar gibi yükselen rnina kaidelere payandalık vazifesi gör hünerlerle sanetk&rhk yapıldıysa nen Prenses Zeyneb Kâmil, rahrelerine şaşkm şaşkın bakıp duru dürmüş oluyor. Bunun en kemalll Yann saat 9 da çalışmalara de na şehadet eder. onun daha fazlası şerefe ile gövde metll levdnln de teDcinlerile Mıyorlar. Adanada da, Diyarbakırda şekli Edimedekl Selimiyededir. vam edilecek, Avustralyalı 'lelege arasındaki amudl bosluk için d sırlı olduğunu unutmuş ve kendi*** da, daha dığer yerlerde de bizden *** B. G Margaraith «Mikrob nakladen sini Türk vatandaşı addederek hayukandan aşağıya daralarak in Minarenin sıklet merkezi müez olnııyan minarelerin tek hayırlan Kaideden şerefeye kadar olan lstilâktitlerle seref» kendine lâyık yatının büyük kısmını Istanbulda bocekler» mevzulu raporunu o zinin hançeresi olup ses ne kac'ar kuyacaktır. Raporların sonunda yüksekten gehrse işitilme sahası o bizden olanlana güzelliklerini ar kısma «gövde» denir. Kaidenln va bir ehemmlyetle derteklenmiş olur. Cecirmiştir. tırmalarındadır. zifesi gövdevi taşımak, gövdenin Şerefe müezzinin rahatça dolaşabi münakaşalar yapılacak ve serbest kadar geniş'.er. Minarelerin yüksek Prenses Zeyneb Kâmil, evlâdı olvazifesi de minareyi yükseltmek. meai için dairevidir. Emniyeü sağ madığı içm bütün servetini ve Mi*** teblığler okunacaktır. oluşları bundan. Ses ağzımız ne taKaide kalm, gövde ince Bu kalın lamak için de bu daire korkulukl •ırdaki geniş topraklartle büyük Kongre ıcra komitesi dün saat rafta ise, o tarafa gıdeceğinden şe «Kaide*, «^övdeu, «jerefev, <pstek» ve nkül'.h» dive beş kısımdan la o inceyl kaynatabilmek için ikisi çevrelenir. Bu korkuluk yekpar emlâkinl manevt evlâd edindiğl 18 de Emirgânda bir tanışma kok refeler sesi her tarafa yayılsuı dıye arasmı istilâktitler ve diğer tanat olursa sağır, yani küt; sadece çu kimselerle kendisine hizmet eden yuvarlak yapıldı. Onlar öyle olun mürekkeb olan minarenin Sel~ukteyli vermişür. lular devrinde ve 15 ınci asır or hünerlerile doldurup gövdeyle ka buklu olursa hsfif, yani hoppadır. Te ntaka denilen eski cariyelerine, ca minarelerin gövdeleri de üs*üTckâmıil kursu dün sona erdl talanna kadar Osmanlı Türkleri ideye ahenkll blr birleşme güıeîliği Şerefeye son kemalini veren Türk kadın Te erkek hademesine, bir de Tropıkal Hastalıklar ve Tekdmül van! oldu. İyi ama müezzinin sesi zamamnda »kaide» mu'takıl. de verilir. Selcuklularda gövdelr cok zevkl onu her ikisinden kurtararsk Üsküdarda inşa ettirerek kendi ne kadar gür olursa olsun büyük Kursu dün nihayete ermiştir. Dündefa tuğladan, fakat çinili olarak şerefeyi minareye takılmış zarif bir admı verdiği Te kapısınm yanındabeldelerde kendini herkese işitti ğildi, Kaideler camiin gövdesme Dr. Kinsey ve muavinleri bir arada Som mozaikten bu kafes haline getirmek için mermeri kl türbede metfun bulunduğu haskü kursta Avustralya delegesi remez. İşte bu zaruretle şerefeleri maledılırd:. 1944 teki Doğu <eva vanılmı^tır Birleşik Amerikada tndiana Ü yecanla, dört gözle beklediği bir Brıan G. Margaraith, malaryamn tuplalarla öyle sanat hârikalan ya dantelleştirdi. Bu dünyada, yerl taneye vakfetmiştir. Ölümünden çoğalttılar. Fakat büyük kubbeli hatimde Sıvası gezerken gördüm. niversıtesinin profesörlerinden «sek raporun muhteviyatı ve nasıl ha karacığerde meydana getirdiği do camilerde bir kaç şerefe de olsa 13 tincü asra aid bir Selçuk eseri ratılıyor ki .. 1936 daki büyük A gök arasında, Türk serefesinden da sonra, Prensesin kardeşi Prens süel meseleler» eksperi Dr. Alfred zırlandığı hakkında malumatı elde laşım bozukluklan neticesinde or sesler gene ancak minarenin bulun olan o hârıka ışıemeli Gok medre nadolu seyahatinde Erzurumda halk ha güzel bir sey yoktur. Halhn Pasa ile onun evlâdlan ki C. Kinsey tarafından, geniş bir etmek ve bunu iki hafta neşretme taya çıkan hastalıklardan bahset duğu semte yayılabilir, büyük kub »edeki methal cephesinı süsliven tarafından «Çifte minare» denen aralannda Said ve Abbas Halim • ** yardıma ekipı ve antropologlann, den muhafaza etmek ne büyük bir miş ve bu hususta yapılan tecrü beyi aşıp öteki semtlere gidemez iki minarenin kaideleri kapı hiza HundiHâtun medresesinin minaPasalar da vardır Prensesin v«fatı relerini (Yurddan Yazılar, S=295) jınekologların, psıkıyatrlann işbir ıstırab tevhd ediyor .. Bunu ancak beleri anlatmıştır. Selâtin camilerinde müteaddid mi sına kadar cephe govdesinde gizMinarenin |ere**den sonra uxa amtmda fuuruna sahib olmadıjnnı lendiğınden minarelerin govde kı şöyle anlatmısım: liğile on beş senedenberi hazırlan gazeteciler anlıyabilir » nareler oluşu da bu yüzdendir. nan kısmına «petek» denmesi göv ileri sttrerek vakfiyesinl bormaea, Doçent Ekrem Kadri Unat ise, sımlan kapı hizasının iki yanından «Kapının iki yanında iki minare, de gibi içinde basamakh merdiveni bütün emlftk ve anzisine sahib nlmaku olan 850 sahifelik kitaba Nihayet 20 ağustosta Dr Kinsey basılli dizanteri, bizdeki şekli. te*** . birdenbıre yükseliveriyorlar. Uzun bina hizasına kadar olan kısımlan olmayışındandır. Bu bosluktan do mafa ealışmıslarsa da muvaffak daır ilk raporun açıklanması «atom ekibi, rapora aid bir hülâsanın davisi ve aşısı rfakkında bir ko Millt bir gururla övünmek için zamanlar kahp iyı tanıdığım Bıırsa menşurf, binadan yukarı kısımlan layı onu an kovanına benzettiler. olatnam.şlar. senelerce süren davabombası» ndan da geniş tesir yap neşrıne müsaade etmıştır Muhak nuşma yapmıştır. değil, minare gibi dimdik bir nakiile Edıınedeki ilk eserler de öyle üstüvanî, baştanbaşa mermer safi Peki böyle içi bos bir sey neye u lardan sonra emlâkinin yalnız bir mjş, dünyanın dört bir tarafında kak ki bu hulâsa. kitab üzerindeki k?t olduğu için söylüyoruz. minaBu tarzda, gövdeyi taşıyacak olan halarla yapılan menşurl kısımdan kısmını elde edebilmişlerdir. tepkıler husule getirmıştir. alâkayı daha da arttıracak şekilde Milletierarası Sosyal Güvenlik reyi minare yapan Türk milleti nl kside. camiin cephe duvanna male sonra binadan yukanki kalm fistü zatılır? Bu, mlnarede bJtmeyi» hls sini veren bedit ihtiyacdan ileri du. Adanadaki Ulucami, RamazsnPrenses Zeyneb Kâmilin vakfını Konsc\ine iştirak edccek Bu kitabın adı «Birleşik Amedilerek sağlamlık kazanıyordu ama vaneli sütunlan kırmızı tuğladan gtidl. Fakat peteğin ameli faydaa oğullannın henüz Mısır Memlukmütevelli olanık bir müddet Halim rikada kadının seksuel tavrı haredelegelerimiz gitti 15 senelik «raştırmalan sonunda istik'âünden de kaybetmiş oluyor önilmüş yanm üstüvan! oluklann da yok değil, peteğin içine son seleri himayesmde olduğu zamana j Pasa verrsest Idare ederek vakıfketi» dir. Bunu hazırlamak ıçm Dr. Kinsey ekipinın vardığı netice Önumüzdeki günlerde Parıste topli . dilimli uzunluklarile Örterek gövdu tan fstifade eden Türk vatandaslanacak olan milletierarası sosyal guven. rastlar. Camii de minaresi de Arab i Selçuklular bunu farkettikleri dedeki kalınlığı saklayıp, ezan o rtfe üstünden külâh altına kadı her smıftan, her meslekten 5490 leri şu jekilde sıralarrak mümkün lik konseyi toplam<<:ında bulunacak oüslubundadır. Üstuvani değil sekiz icin Amasyadaki Burmah minare kunmaktan ziyade. birer zafer sü ahşab bir direk dikilmişür. Direğtn rmı pek as para göndermi; oldnkkadın ve kıza sualler sorulmuş, dür: lan tjçl Sigortalart / ırumu Genel MU. cepheli. Gövde baştanbaşa bilezik ile Konya Ereğlısindeki Ulucami cidarlanna yer yer iri mıhlar ka lanndan yeni davalar açılmış ve bunlardan alınan cevablar İndiana | 1 Amerikan kadınlan nihayet dürü Dr Kimll Id.l ve Turk delegesi ler, renkli taşlar. hendesî şekillmrle minarelerini camiden ayn yaptılar tunu halinde dikilmiş gibi yükselen kılı. Külâhın tamiri camanı ustalı nihayet Mı*ır Evkaf Nezareti vakisçl slgortaları yonetim kurulu ba;kan Üniversitesinin mahzenlerindeki aşkı bulmaga muvaffak olmuşlar vekili Dr Cemıl Kıper dün sabah taat cici bioi süslüdür. Şerefe demir çu Bu sefer de cami ile minare birbir iki minare» Ve bu yazının başına, kolaylıkla bu sayede çıkarlar. Pe fm idaresini eline ahnıştır. arşıvlerde, profesörün ve yalnız üç dır. Ktrk sene evveline nazaran 9 da tngiliz uçağı ile Pşrise mütevecci. buk çerçevelı, apaçık. yalnız üstün lerine küsmüşler gibi bir vazivet şu cümleyi yarmışım: «Insan sade tek minare gövdesinden daha darVakfın arazisi İklnd Dünya Ha» ce bu çifte mlnareleri görmek için, yardımcısının bıldıği kotîara tahvil şimdiki ksdınlar çok daha «aşka hen hareket etmişlerdir de sekiz dılı'lı geniş bir sayeban almış oluyorlardı, Edirnedeki Üç değil tstanbuldan, Çini Mlcinden dır, bu, hem uhenk fhtiyaandan, binden sonra imar edildİKİnden 13 eylule kadar devam edecek olan yakın» dırlar ve tabiri mahsusla hem de yükseldikça minartyi hafif şerefeli camiinin dört minaresi ise olunduktan sonra gızlenmışti. Bu bn kongreyi mütakıb Dr Kâmll tdil ve var. Ezan okuyan, rahat etsin digeilri artmışh. Sabık Kral Faruk himayelerine almışçasma gelse çektiği emekleri helâl eder.» letmek taruretlnden doğuyor. Zafaalıyet on beş senedenberi devam «buz» erimiştir. Ondokuzuncu ss Türk delegesi 15 eylulde sehrimlze dd ye. Sanki minare rahatlık yeriymiş camii muazzam servetine rağmen müsrif • ** ten müteaddid serefeli minarelerde dört bir tarafına kucakladılar ama gibi. •tmekteydi. Statistik ve sual sor nn sonlarmda ve şimdiki asnn ilk neceklerdlr paraya doymak bilmez bir «Şerefe» minarenin ruhu, gayesi her şerefeden sonra gövdenin kut adam olduğnndan üç sene kadar Jandarma G«ne1 Komutanı ma eksperleri de Dr. Kinsey eki yıllannda, evli kadınlar bile yata1944 te gezdiğim Diyarbakırdaki bu defa da cami, görünmiyecek ka£a «çok kspalı» geceliklerle girernı yirml santlm kadar daralır. Yaşehrimizde Peygamber camii ile, halk dilinde dar ortadan kayboluverdi. Nihayet ve kerametidir. Minare feref* yüpıne yardım etmişlerdi. Sualleri lerdl. Şimdi ise evli kadınlann ni kıhf içinden kılıf çıkar gibi ln evvel vakfın idaresini kendi hazinei eevablandıranlar arasında katolik, yüzde yetmişi çıplak denecek se Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Matar denen, Şeyh Mathar camiicele incele bir yükseliıtlr minare. hassasma devrettirmişti. Kral tahtKemal Yasınkılıç dün sehrimlze gelmia nin minareleri dört cepheli, arabesk Yeşilköy hava alanına gıimriik Bir hlzmetçi, »oyduğnı evi tan hıdirildikten sonra Vakfın idaproteetan ve daha bir çok dinden kiide vatmaktadırlar. ve komuUnlıga bağlı blrllkleri teftije üslubda teylerdir. Hele ikinci miyakmağa teşebbüs etti resl ırene Mısır Evkaf Nezaretine depo bina» yaptınlıyor • *• başlamıjtır. ve mezhebden kimseler bulunduğu Dr. Kinsey'e göre, böyle blr deYcnl Yefllköy hava alanında (umruk Topkapt Tramvay eaddesl tT mımara. gibi bir çok meslekten kadınlar da ğişikliğin vukua gelmesl, seksuel Vali, silâhsızlanma kongresine Minarenin son Te beaind kıamı devredilmlş, blr müddet sonra da deposu bulunjnadıgını ve altndaki han. da oturan pollı mmeunı Sald Şaskanın yeni rejim vakıflan ilga etmiştir. vardır. Umumhane kadınlan, bar meseleler üzerinde daha serbest iştirak edecek garlardan blrlnln bir kısmımn fumruk evlnde hlzmetçlllk eden Farzadt evvel. tkülfth» a geline*: Selcuklularda r Memleketimbde bn vakıftan her Vall v* Beledıve Baskanı Fahreddln artistleri de 300 e yakın sual lis müzake eler yapılmasile mümkün depoou halln» geÜrlldHlnl cvvclc* bll. ki aabah saat Steherkecin uyudugu külâh yoktu. Onlar peteğin üstünü dirmlstlk. •ırada 50 llra, 1 manto. 1 tıyySr. 1 yuvarlak ve taştan Brülme bir kub ay bir hayll para alan Türk vatantesıni doldurmuşlardır. Siyasl ha olmuştur. Bu sayede de daha iyi Kerim Gökay, eklm ayının lkislnde Alandakl gümrük depoıu lhtlyacını ayakkabı ve daha bazı ftylm efyala. becikle kapatırlarmış Sedsd Çetin daşlanna, Mısırdaki vekllleri şimdi Montrtux'de toplan»cak ve lkl gün sü. yatta ve sosyal alanda rol oynayan anlasan çiftlerin sayın artmısbr. t ı n olarak gldermek İçln •yrı bir bina rını çaldıktan sonra. dısarl çıkarken taş dostumuzun bundan on bir yı' de bir miktar para göndertnekte recek olan manevi pllâhsızlanm* kon. Amerılah kadınlar da Dr. Kinsey'e 2 Amerikada her dört evli ka greslne ljtlrak edecektlr. yapılmasına karar verllmistlr. Bu yeni merdlven altına ve bo» olan odaya c* z Önce 1942 haziranmda çıkan «Güze iseler de, hem bu para azalnuş. hem gumruk depo binMimn projelerl hazır. dSkerek evl atese vermlstir. seksuel mevzularla ilgili cevablar dından biri kocasını aldatmaktadır. Yenicaml minarelerinden birinin lanmıs olup birinci kısım lnsaatı 616.753 Dlr) dlri y»nmak tehJlke;lle karsıl». Sanatlar» mecmuasının 4 üncü sa de her yıl sonunda varidat fazlaBunlardan yalnız yüzde elllsi, kovermekten çekmmemişlerdir, jerefeden yukan kısmı llra bedelle İl Bayındırlık Müdurlügu san evdekl T klsi ean havlll* dıaarı yısındaki 18 büyük sahifelik ve 43 sından teraküm eden mebaliğin calannın bu vaziyetten haberdar yıktınlacak tarafından ihaleye çıkarılmııtır. Dr. K.nsey'in bu kitabı. büyük fırlamışlar ve yangın guçlUkle «Snrtü resimli uzun etüdünde, Bakudak gönderilmesine Mısır hUkumetince olduklarmı veya bundan şüphe etYentcamlnin minarelerinden birisinİT> rulmüştür, Ev halkını yakmaga teseb Han camiine aid böyle bir Selçuk müsaade edlhnemekte bulunmnşTanzim otelleri kuruluyor heyecan ve korku ile beklenmek tiklertni de söylemişlerdir. Yalnız, serefedim yukarı olan kısmııttalct ta«. önumüzdeki günlerde sehrtrrrfzde büs eden azıh hıryıı Tarrade poll» tB. minaresinin resminf g"ördüm. Hiç* «ır. tedir. Bundan, ilk parti olarak 140 kocalannı aldatmakta olan kadın lann harab oldugu v« kayma tehU. toplanacak Milletierarası kongreye is. rafından aranmaktadır. bin nüsha basılmıştır ve piyasaya lardan yüzde 58 1 «ciddî hâdise» ile keal bulunduğu tesblt edilmlşttr. Va. tırak edecek delegeleri yatıracak otel C. H. P. nin siyasi toplanblan de hoa görünmüyor. Narin minarePrenses Zeyneb Kftmil vakfındın lerin 8yle bir kütlükle bitmssi bulmak mumkun olmamaktadır. kıflar Baçmüdürlüiu tarafından bu kitabın surümü 14 eylulde yapılaC H P. ilçe ve ocaklarının tertıble Minare başına Rufaî takkesl geçi istifade eden \atand»!darrmız yüıkarsılaştıklarını ifade etmişlerdir kıımın yıktırılarak yeniden yaptırılma. Vali ve Belediye Relsi Prof Gokay bu caktır. lercedir. Vakıflarm ilgasından snnfevkalâde hal müddetince tanzim otel diğl siyasl toplantılar devam etmekte rilmiş gibi, acayib bir hal almış. ki, Jbu vaziyette evli erkeklerden sın» karar verilmlatır. ve her yerde Miyük btr alaka İle kar. ra, vakfın arazisi istihkak sahıbleDaha evvel Dr. Kinsey, dokuz yüzd* 42 ılnin aldatılmayı filozof Çanakkaie ile Eceabad arasında leri kurmaga karar vermıştır. Hem en üste öyle ağır bir kubbe rine taksira Te tevri edilecek(ir. Tanzim otelleri Denizcüık Bankasın. sılanmaktadır. Bu hafta da lehrm muh. araba vapuru işletilecek sene çalıştıktan sonra «Amerikalı ça karşıladıklan neticesine vanlıdan alınacak ıkl bvıyuk gemt ile temln telıf yerlerlnde slyas! toplantılar yapı. oturtulması minarenin dayanıklığı Türklyede oturan istihkak sahibleÇanakkale l!e Eceabad arasında araba erkeğın seksuel tavn hareketi» adı yor. edilmış olacak ve delegeler otel ııkın. lacaktır Bu toplantılarda. tstanbulda na da zarar verdiği için Selçuk mi ri, hisselerine düşen araziyi işletev»punı tgletllmesi mevzuunda tetklk. bulunan C. H. P. milletveklllerl. eski •ltında 800 sahifelik bir kitab nestısı çekmiycektlr. Dr. Kinsey'e gBre, kadınm koca ler yapıldığım yazmıjtık. Denlzcilik bakanlar ve partl 11er! gelenlerl konu. nareleri zelzelelerde petek kısım miyecekleri için bu araziyi yok paretmış ve ilmî usullerle yapılmıs sını aldatmasmda bellibaslı 5u üç Bankası bu husustakl etüdlerınl bitir. Asma köprü için teklifler şacaklardır. lanm kaybetmişler. Bazı Selçuk hasına elden fıkarmak lorunda Istanbulda kurularak asma kopru için olrr's'ia, istatistikler ihtiva etme sebeb rol oynamaktsdır: a De mlş ve ıkl lskele arasında vapur çalış. minarelerini külâhlı görüşümüz on kalacaklardır. tıımağa karar vermlçtlr. Bu mak^adla ecnebı fırmalardan teklifler gelmeğe baş * • rağmen bu kitab, beş sene ğişiklik arrusu b İntikam hislelann sonra Osmanlı Türkleri talamıştır Geçenlerde Almanyanm mesDenlz Hatları Guverte basenspektom Hukumetimizln, Türklyeye ve r ı kısa bir zamanda 15 milyon ri (kocasının kendisini aldatmakta Ulaştırma BakanlıSı tle tema«larda > hur Krupp fabrıkalarının asma kopru. BEL>IA KARAPINAR rafından ilâve edilmelerindendir. Türklere karşı dostluk hisleri besr Evlenmemden bir müddet sonyü lnsa etmeğe talıb olusundan sonra bulunmak uzere Ankaraya gonderıl. J . k lırası gelir temin etmişti. Pro olduğunu öğrenmişse), c Sosyal ile Sedad Çetintaa «külâh» 1 minare iyen General Necib nezdinde tera annem zıyaretıme' geldıgı dun de bir Amerikan firmaıı Vılâyete f> ^ bu parayı İndiana Üniversi bir mevki elde etmek için (bazı mıştlr. r muracaatle kopruyu kurmağa talib ol. zaman ışlerımde bir aksaklık nin beşinci kısmı olarak kabul et sebbüste bulunarak bu vatandaşŞERİF KARAPINAR vakalarda koca, sosval mevki elde Bir iskemle imalclsi dolandınlteıı fonlarına bırakmıştır. dujunu blldirmiştir. vardı Onun hakıki beyaz çamiyor. Çünkü baştanbaşa mermer larm haklannı koruması çok yerinEvlendiler. Gerek Alman Krupp fabrlkasının ve dıçını iddia edi\or maşır meraklısı oldufunu anı P.ofesorün, bir kitabın satışını edebilmek için kansını, evllliğe olan 'hîinarenin külâh kısmı ahşab de olur. Sayın General N'ecibin de gerekse Amerikan furnasının teklıflerl Sarafim isımli bir iskemle imaldst olarak hatırladım Annem, «çateTiın hususunda büyük maharete ihanete bizzat sevketmiştir). mıs. Bırak Allahaşkma dos'um, ekserisi Mısırdan gelen para ile Vılâyet tarafmdan Bayındırlık Bakandım Savcılığa muracaat ederek Mehmed ma^ırların neden boyle azmış? Raporda bilhassa kaydediH'ğine îsimli birı tarafından dolandınîdığmı lığına gonderılmiştlr. san b bulunduğu ınkâr edılmemekpetek üstüne kubbe yerine külâhı eçinen bu muhtac Türk vatandaş şu üzerlerındekı sarı lekcle.1 tedır. Dr. Kinsey, birinci kitabı göre,' tahsili bulunan kadınlar ko bildlrmıstir. tddıava »ore. muhtelif za. icad etmek sayesinde biz blr taşla larına karşı cemilekâr davranarak re bak Halbukı bunun çaresi manlarda Mehmerte ""> bin liralık »an. bir çok kuş vurmanın sırnna er birikmiş. olan paralannm ihrarına satışa arzedilmeden geniş bir kam calannı daha çabuk ve daha fazla dalye yaoıp verer •afim 7 bin lirao kadar basıt ve ıktısadıdır kı. müsaade etmesi, insanî ve hayırsedik. parva yapmış, alâkayı celbetmişti. aldarmaktadırlar. sını peşin, dığer kısmı İçln bono al. Son suya ufak bir parça Colman ökuzbaş Çıvıtı koyarsan Dr. Kinsey tarafından 1948 yılın mıstır Bu ikinci kitab içln de aynı şekilBir, peteğe hafif külâhı geçir er bir hareket teşkil edecektir, çamaşırların kar gıbı beyaz o28 bin llra tutanndakl bonoları kır. da «Amerikan erkeğinin «eksüel de bir yol takib edilmiştir. mekle minareyi ağırhğın verdiği Mısır Cumhur Başkanı, Türk valur ve netıce yuzde yuz katıdır tavru hareketi «mevzuunda neşret dırmak iızere bankaya goturen Sarafim tandaşlannm hukukunu ziyaa uğbu sahsın kredısi olmadıgı cevabını alAğustos ayınm bidayetinde Açürüklükten kurtardık. İki, ahşab Sevilen bütün ses, saz ve sahne sanatkârlarıru tıği ilk kitabda, Am°rikalı erkek mıstır Bunun uzerlne tekrar Mehmede ratmadığı takdirde, tıpkı merhum merıkalı ve yabancı gazetecilerden külâha kurşun kaplamak sayesinde lerden yüzde ellisinin kanlannı al gldip durumu anlatınca borçlu bu defa Prenses Zeyneb Kâmil gibi, daima bir grup Dr. Kinsey tarafından Hatmakta olduklan netcesine varıl da hem bonodaki imzalarmı. hem de de ahşabı çürümekten esirgedik. hayır ve şükranla yâdedilecektir. İndiana Üniversitesindeki mahzen dığı açıklanmıştı. Bu vaziyete gö borcunu Inkâr etmiştir Üç, külâhın mahrutl şekli sayesinSavcjlık tahkıkata baslamıstır. lerde bulunan lâboratuvarına (!) re, Amerikada kadmlar erkeklerde minareyi sivri ucıle gokü tırmalıyan bir yükselme işiirıasına kadavet edilmişler ve orada gördük den daha fazla sadıkbrlar netice18 A6USTOS »$ . ZİLHİCCE vuşturduk. Dört, ahşab külâha lerıni açıklamıyacaklanna dair üç sinin çıkanlması lâzım geliyor ki, toplayacaktır. kurşun kaplamayla zırhlı bir hey Üniversiteye girecek öğrencilet sahifelik bir yemin verdikten son Dr. Kinsey'in etüdüne rağmen bu ' s 5 için danışma bürosu bet verdik. Bu kdar meziyetleri ra mühim rapor hakkında malumat husus tarüşma mevzuu obnaktadır. $ O letanbul Onlversltesi Talebe Btrllfl, olan külâhı minarenin esas gövdesi altıışlardı. Bir gazeteci, «hayatının Bu birinci kitabda Dr. Kinsey diBiletler Şehir Dram Tiyatrosunda, Kervan Seyahat olarak saymamak. Biz saymasak bu yıl Onlverjitey» glrecek »grencllerln en büyük ıstırabını» bu hâdisede nl sebeblerin, bazan erkeği kansıS 23 12 1$ 15.58 18 49 İ0.28] 3 35 acentasında vö Necmi Rıza Mağazasından V. müşkullerlnl halletmek Uzere bir da. bile işte onlar minarelerin baştacı nısma bürosu açmıştır. Buro, Beyazıd. duyduğunu söyleyerek şunlan kay nı aldatmağa mâni olduğunu ziktedarik edılir. E. 110.331 5.2S 9.09 12.00 1.371 8.46 olarak kurulup duruyorlar. a Nur sokağında 16 numaradadır. Arkas\ Sa. 4, Su. 2 de d?tmiştir: «Efkârı umumiyenin he Dünyada atom bombası kadar dehşet, korku ve alâka uyandıran kitab =haberleri Malarya acılıyor SANAT C YARENLİGİ Minarelerimiz hakkında kongresi bugün Yazan: * * * i I c NAUNA Prenses Zeyneb Kâmil ve vakfiyesl ISMAIL HAB1B SEVUK ANNEMİN GİZLİ MERAKI K NECMIRIZA GECESİ Yarın Akşam TİYATROSUNA AÇIKHAVA i 1I Imsak Fiatlar: 3 5 10 liradır. Cumhurıyet m EDEBÎ TEFRİKAS1 BEYAZ KÖSKTE OTDMNLÂR 28 Ağus+os 953 cuma Tabiî! Niye bu kadar şaştın? Taşhktan, küçük bir tahta sahanhğa geçilir, oradan da, her adım •S. deki çiftlikten gelme tulum peyniri ayva murabban, kurabiye... Hiç görmemiştirı de. . Ve işte şimdi de meyva. da inliyen gıcırtıh bir merdivenle yukanya çıkılırdı. İmkânı yok, yiyemem. Evet, şimdiye kadar burada değildi. Çekmecede, albümün içinÜst kat bir sofa ile sokağa nazır buyük tek bir odadan ibaretti. Kendini bıldi bileli bu oda, bu esya hep aynı idi. Hıç bir şey ye. Öyleyse yalnız bir elma. Kurum, habnm için... deydi. Geçen gün çıkardım. Konsolun üstüne koydum. Burası Rabia hanımın hem yatak, hem oturma, hem de misafir odası rini değıştırmemişti. Israr ediyor, and veriyordu. Feyza hayretle bakmakta devarn ediyordu. İmkânı var mıydı? Bu idi. Koşede, parlak pirinç topuzlarla müzeyyen yüksek demir karyola, Feyza reddetmek istiyor, fakat onun muhabbet dolu bakışlan kar hayat dolu kızın, yanındaki kuruıruş kadınla nasıl alâkası olabilirdi? Vaktile aşağı kat Feyzaya ne kadar korkunç görünürse, yukarı»ankı Rabia hanımın bütün lüks heveslerini kendinde toplardı. Yatak, daki bu oda da aksine o nisbette değışık ve eğlenceli şeylerle dolu ge. şısında yumuşuyor, kıramıyordu: Yârabbi! Zaman bir insanı ne kadar karikatürleştiriyordu! d nteüerle suslu pembe bir atlas örtü ile örtülü idi. Üstü, âdeta bir Ama, bak, yemin ediyorum: Bundan başkı hiç bir }ey yemem. lirdi. Evvelâ, sehpanın üstündekı kocaman uğultulu deniz kabuğu. SonResmin altında bir yazı: yastık meşheri: İşlemeli, sırmalı, renkli, beyaz, ipekli, keten, çeşid çeO kadar kat'iyetle söylemişti ki, Rabia hanım teldolabında bir ta. ra, karşıdaki kırmızı koltuk. Onun yere kadar inen saçaklarüe küçük«Sebebi hayatım, velinimetim muhterem pederime 19 uncu sâli şid kılıflarile baş yastıkları, kenar yastıklan köşe yastıkları... Altta ken ne kadar çok oynamıştı! Halının üstüne oturur, onlardan saçla bak sütlaç bulunduğunu hatırladığı halde onu da getlrmeğe bir daha hayatımın hâtırası.» Tarih: «8 rabiulâhır 13..». kat kat fıstolu karyola eteği . cesaret edemedi. Yatağın tam karşısında aynalı bir konsol vardı. Obür tarafta kır rındaki gibi örgüler yapar, çözer, gene yapardı. Saçlar tepede toplanmış. Kolhrı kabarık. dantellerle süslü bir Nihayet ikram ve yemek faslı sona ermişti. thtiyar kadın uzun bir Bir de konsolun en alt çekmesinde bir dürbün vardı ki vaktile onu mızı kadife kaplı bir koltuk. İtina ile sıra sıra asker gibi dizilmiş sanbluz ve etekten ibaret oldukça zarif bir kıyafet. Ümid dolu gözler. Dudemirle sobanın ateşlerini kanştırıyordu: ^ dalyaların arasında üç ayaklı açılır kaparur bir sehpa. Onun üstun da pek harikulftde bulurdu: Önündeki çerçeveye çift taraflı kartlar Artık havalar ısındı. Sabah bir kere kSmur atmıatun, hllâ n daklar istikbale gülümsüyormuş gibi yan aralık. Hayır, güzel değil. deki deniz kabuğu kulağa koyulunca, içinden Okyanusların uğultusu yerles,tirilirdi. Ve bunlar, adeseden bakınca, tek ve büyüHülmüg ola caklığı devam «diyor... Fakat taze ve canlı. "" duyulurdu. Duvarda, büyük bir kısmı Rabia hsnımın desti maharetin rak görünürdü. O soba ile meşgul olurken Feyza duvarlardaki fotoğraflan tetkik Ne kadar gencmişsin, hala .. Merdivende ayak seslerini duyunca Feyza hâbralarından silkindi. den çıkma atlas üstüne renkli ipekle işlenmiş resımhkler, karthklar.. ediyordu. Biraz kızardı: Kedi kapmın önünde miyavladı. Rabia hanım elinde tepsi ile odaya Yatsğın başında sırmalı mushaf kesesi. Kapmın üstünde bir levha: İçlerınde neler yoktu ki! Beni doğduğumdanberi hep böyle ihtiyar mı samyordun? Tabil girdi. z •Aman Lâfzı senin ismi aerifinle müsavidir. Üniformah, rüşanh, lakallı büyük amcalar. dayılar, taçlı gelinler, ben de gene oldum. Tepsinin içinde, büyük bir yemişlikte, portakal, elma, armud vardı. uzun slbjseli, ince belli, hülyah bakışlı evvel zaman gene kızları... «Anınçun âşıkın zikri amandır yâ Resullullah» Fotoğrafı yeğeninin elinden alarsk uzun uzun seyretti: Biraz meyva getirdim... Ve odanın dört tarafından gülümsiyen sararmış akraba fotoğraflan. «Muazzez hemıirem Rabia hanıma niçiz blr nişanei uhuvvet.» Arasıra oturur, bu resme bakarım. O zamanki kendimi düşttGene kız isyan etti. Dünyada artık afizına bir sey koymıyacagını, Bu odanın kendine mahsus bir kokusu vardı: Sanki biraz küf ve kâBüyük bir çerç«v« içinde halanın babası. Onun altında Feyzanın nürüm . furu ile birleşmij bir lavanta çiçeği ve gül suyu rayihası. Ve bu aynı söyledi. eski bir resmi. koku. Rabia hala onu şefkatle zayıf göçsünün üstünde sıktığı vakit de İstikbali olmıyanlar maziye sarıhr. Demek o da, bazan, akşam kaBu pazar, Feyza öğle yemeğini erkenden yiyip halayı ziyarete gelKonsolun üstünde bir dügün hfttırası: Rabia hanım gelinin yaFeyzimn genzini doldurur, onu bıraz bulandırırdı. ranrken, biraz havat, biraz heyecan bulm?k ister, bir çekmecenin içinmişti. İki saattenberi ihtiyar kadın, biraz bıktıncı sevgisi. ihtimamla nında. Çökük göğsü, aeaib şapkası mütevazi oturuşu Ue pek biçare. de kalan kendi 19 yaşındaki kalbini arardı. Gene kız, çocukluğunda, Rabia hanımın evini de halanın kendisi rile durmadan yeğenini sarıyordu. «Kapıdan soğuk vuruyor» veya «gö Ya bu kim hıla? gibi garib, herkesinkinden bşka bulurdu Onu tekrar yerine koyarken hafıfçe içini çekti. züne guneş geliyor» diyerek ona yer değişürtiyor, arkasına yastıklar İhtiyar kadın küregi elinden bırakü. lgilip bakü. Küçuk bir kahBurası, İstanbul tarafında, mahalle arasında iki kath küçük bir vığ.. . , bir taraftan da, evde ne varsa getirip getirip ikram ediyordu kaha attı: Zavalll ihtiyır hala! Şimdi artık sükünet bulmuş ruhunda yalnız yerdi. Acaiblik daha kapıdan girerken başlar^r Taşlıkta kocarran bir müphem bir teessuf kalmıstı Butün "'ncliğınde unıid ederek beklediği Bunlar öyle değişik, öyle birbırine uymaz geylerdi ki, ınsanı mlde Bu mu? Tanımadın mı? Bil bakalım. gömme küp vardı. «Sakın yaklaşma: içinden öcü çıkar. derlerdi. ve elde edemedıği saadetleruı teessüfu. fesadına uğratabilirdi. Evvelâ kahve, ıcrbet, ve sıra ile kaym kururu, Yoksa... X Onun fağında, tulumbası, aarnıcı, kapkara octğüe (gene uma çam fıstığı, pekmezli sucuk .. Sonra ikindi kahvaltısı: İhlamur («çayGene kız tereddüdl» bir Rabia hanıma, bir resrce bakıyordu: eıların ikamet etüği) bir eski zaman mutfağı. dan daha faydalıdır. Soğukalgınlığın varsa onu da geçirir>) tereyağ, Yoksa sen nüsinî 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog