Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

hlVJDt. BEKLEDIĞİNIZ AMERIKAN Ince «GOLD THIN» PAL fraş bıçakları gelmigtir. 5 Adedlik paketi 75 Krg. Türkiye Umum Vekili: NATAN S. CSKENAZt Marpuççuiar Barnatan han. Telefon: 21571. umhuri KLTRUCUSU: T U N U S NADf ĞRITZNEF OİKİŞ MAKINESI MAİCİNA TİCARET KOLLEKTİF Şti Tftrktve Ötnmnl Mu m*9siltf Kore Konferansına iştirak ediyoruz Türkiye ve daha başka muharib devletleri uzaklaştırmaya matuf Rus teklifi reddedildi Rnsyamn, koaanistierin tensilcisi olarak konferansa katılacağı anlaşılıyor, Hindistanın iştirakini isteyenler ekscriyeti temin edemediler 29 onca n\ sayı • 10.443 ttignt Tt mefctub admi: Cumhurlyet tstanbul Peata Kutusu: tstanbuJ Ne. 248 r«iefoniaı : UrcumJ Sautral Nuıoaraa : 24293. y « s IjJen : 24299. Matbaa: 24290 TürkAmerikan görüşmesi Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün Amerikan hejetini kabul etti Ankara 27 (Telefonla) Amerlka Temsilcıler Meclisı Harid ve EkonomJc Siyaset Komisyonu Başkanı Randall ile temas ve muzakerelere bugun devam edıldı. Randall şerefine Ekonomi ve Tıcaret Bakanı Fethi Çelıkbaş tarafından öğleyın verilen rıyafette Dış İşlen Bakanı Koprulü, Malıye Bakanı Polatkan, Işletmeler Bakanı Yırcah, NATO Dairesı Başkanı Fatın Rüştü Zorlu, Mılletlerarası İktisadî İşbirliği Genel Sekreterı Haydar Gork, Tıcaret Bakanl ğı Musteşan Munıs Faik Ozansoy. Gumrukler Umum Muduru Sabahaddın Tanman, Ankara Valısı Kemal Aygun Beledıye Başkanı Atıf Benderlıoğlu, Amerıkan Mısyonu Başkanı, Dış işleri ve Ekono Arkası Sa. 8, Sü. 8 de Yüksek Komuta Heyeti arasında nakiller Korgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanlığına tayin edildi Korgeneral Y. Adil Eğeli Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına. Tuğamiral Taceddin Talayman Gölcük Üs Komutanhğına getirildiler Cuma 28 A^ustos 1953 ISTANBUL TARLABAŞI C4D. 7 9 I2MIB AMAfARTAlAR BARUTHAM AUj8 Fas hâdiseleri Ikbahardanberi FasU kaynamakta otan kazan nihayet ağıu tos sonlarına doğru taşü ve Fas Sultanı Mcvlâyı Hasan tahündan indirilerek yerine amcası getmldı. Bu sütunlarda evvelce it yazdığımız gibi sabık Fas Sultanı aleyhine Fasta muhim hareketler hanrlamyordu. Bu hareketlerin basında dunvaca tanmmış bir şahsiyet olan Merakeş Paşas. H Glarî bulunmakU idi. Fas memleketinde terreti ve nüftmle tamnmıs olan bu zat geçen mayıs sonlarına doğnı Fas Sultanı aleyhine bir eok paşaların (yani yerli valilerin) v t kai*lerle şeyhlerin imzaladığı bir mazbata ile hâmi hükumete (yani Fransa) müracaat ederek Sultaıun dini islâma mugayir nd kanaat ve fikir sahibi kimselerle işbirliği yaşması sebebile tahbndan salnt sayılacağını bildirdi. Fas Sultanınm Fransıılarla ara«ı lyi değildi. Oğlu vasıtasile Fas Istiklâl Partisi ve Arab Birliğinin tesiri altında bulunan Sultan, Fransanm irazalanmasını istediği bir t«kım idari reforma fermanlarını imzalanuyordu. Bu fermanlann içinit Fasın mevcud oldugu kadar istiklâline aykın maddele* göı ıııekte» ziyade Fransa tarahndan empoM edilmeUni hos gdrmüyor ve »51 h«î için doğrudan doğruya Parisle temasa geçmek istiyordu. Buna mukabil Fransa hükumcH de Fasta şimdiki himaye rejimini tesis etmis. olan 1912 muahedesi hükmüne u>aıak sultanın butıın taleb ve mutalealarını Fastaki Yukvek Ko\ miser vasıtasile bildironesi luzumunda ısrar ediyordu. D O NewYork, 27 (A.P. R.) Bir leşmis Milletler Siyasl Komisyonu bugiınkü toplantısında Kore konferansuıa dair Sovyet teklifini ezici ekserıyetle reddetmıstır. Sovyet teklifi, bu konferansa alb muharib vc dokuz ctarafsız» devletin iştirakini istemekteydı. Bu teklif, Turkiyeyi de konferans dısında tutmaktaydı. ' Tıirkiyenın de dahil bulunduğu 45 devlet bu teklifi reddetmıştjr. Yalnız Sovyet bloku lehte oy vermıs, 12 devlet de müstenkif kalmıştır. Bunlar arasında Hvndıstan da vardır. Konferansa katılacak devletlere dair Batı teklifi ıse ezici bir A r k a s ı Sa. S, S ü . l d e Yngoslav ordusunun manevraları Londra 27 (A P ) Belgrad rad yosu bugun bir Turk askerî heyetinin önümuzdekı ay Yugoslav ordusu tarafından yapılacak manevraları müşahid sıfatile takıb edpceğını bildirmıştir. Radyo, Turk heyetine General Selim Sunun riyaset edeceğmi ilâve etmiştir. ı Askerî terfi listesi bugün basına verilecek Ankara 27 (Telefonla) Askert terfı lıstesıne aıd kararname bu Sağda: Tuğamiral T. Talajmen, ortada Korîeneral Tunaboylu, akşam 18.30 da Basbakan tarahnsolda Korgeneral Y. Adil Eğeli dan imzalanmıştır. Kararname yarın Cumhur Ba=kanına sunulacak Ankara 27 (ANKA) Uzun bır redılen lıste cumlesındendır. muddettenberı merakla beklenKorgeneral I Hakkı Tunaboylu ve yüksek tasdıki muteakıb yann mekte olan Ordu Terfı Lstesı ha E. U. Harekât Başkanlığına, Kor akşam basına venlecektır Bu gece zırlanmıştır. Yüksek Komuta heyeti general Y. Adıi Egeh Kara Kuv goruştuğum Mılli Savunma Bakant arasındaki nakıllerın Yüksek tasdık vetlen Kurmay Başkanlığına, Kor Kenan Yılmaz. kat'î şeklıni ancak ten çıkarak resmen neşredilmıştır general Necatı Tacan 15 Kor. Ko yann alması beklenen terfı hsteAşağıda adlan yazılı generallerır mutanlığma, Korgeneral Ruştü Er lerı muhtevıyatı hakkında mal'i'i Arkası Sa. 8, Sü. 5 de ata akseden perakende haberler agosterılen yerlere tayinleri bu neşrasmda maalesef bazı yanlışlıklar bulunduğunu kavdederek ıhtımal | ve tahmınlere atfen malumat ver» menın doğru olmadığını tekrarlidı. Vali, içki satılmıyan bir köyü ziyaret etti Gokayın dün Sanyer kö> lülerinden dinlediği şikâyetler ve muhatab olduğu istekler Bah «^ıfaba vOm »ukMelerfBe bücam c6ea ae halkı Batı, Rnsyayı dörtlü konfermsa çağınyor Mosknaya, yriuı Almanya meselesinin görifileceği noialarla bildirileeek metnını hazırlamışlar ve onumuzdekı sonbaharda Sovyet Rusyayı küçük mıkyasta bir dortler top Arkası Sa 8 Su 2 de KISA VE UZUN ETEKLER Parıs terzlerı tarafından hazırlanmış elbıse modelleııne aıd ilk resımlerın neşrıne musaade edılmıştır Yukarıdakı resımlerden soldakıiıde, Chrıstıan Dıoı un kısa eteklı bir modelı, sağda da; Dıor'a ko.rşı cephe alan terzılerden bırının uzun eteklı bir robu gnrulmeHedır. Valı ve Beledıye Başkanı Fahreddın Kerım Gokay dun beraberınde Sanyer Kaymakamı, Şehir Meclisı uyelerınden Muhlıs Yılmaz, Neclâ Aydın, Nafıa Mudurü Anf Tansu olduğu halde Sanyer kazası köylerini dolaşarak halkın ıhtıyaclaruu, dıleklerinı tesbıt etti. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Ankara cezaevinden 6 mahkum firar etti Bunlardan ikisi yakalandı, diğerlcri aranıvor Ankara 27 (Telefonla) Dun gece sabaha kaışı Ankara Cezaevın den 6 mahkum kaçmı^tır 70 ev sovan ve 27 seneve mrhküm olan Tevfık Erol ile muhtelıf =tıçlai'1an 10 yıl hukumlu bulunan Tılkı Musmmer, Kerım Topal, Emruılah Altav. Osman Tiızun ve Celâl Tüfek adınHakı fuarıler elHe ettikleri keski ve eğelerle hapısane demirlerını keserek kaçmışlardır Hâdise duvulur duyulmaz gerekli tertibat alınmıştır Emrullah Altay duvardan atladığı sırada ayağı kırıldıgından yakalanmış, Tılki Muammer de Aktaş mahallesınde saklandıeı bır kayalıkta yapılan mucadrme sonunda yakalanmıştır. Diğer îıfa ı'erın aranmasına devam edilmcktedır Gene dun gece çocuk ıslah evinden ıkı mahkum çocuk fırar etmiştir. Fas Sultanınm yanmda çalışanlar da bu işleri idarede bir basiret gosteremediler. Yuz yaşından fazla Paris, 27 (*.a.) Diplomatık ihtiyar olan başvezir bir kaç defa gore, Fransava gitti. geldi Hükumdarı kavnakların bıldırdıklenne Sovyet Rusnamına bir şey elde edcmcdi. Hal uç Batıh buyukler buki ona karsı harekete geçmiş vaya verecekleri cevabî notanın olanlar jun geçtikce kuvictlerini arttırı>orlardı. Bunda şuphesiz Sultanın Fransi7İarla i>i Recinmemckte oluşunun da buyiik pajı vardı. Fransa vııksek knmisdliîine MIItan alohınc verilen mazbatalar sıkla>tı. imzaları arttı. Sultan hunlara kendi tariftarları tarafın<Un >apı1mış a\nı şekilde •manifest ler le mııkabcle ctınrkle mcsgul iken. Morakcş paşasının taraftarlan işi fi'ii lehdide kadar ffotuıdıılrr ve ma/hata\a imza kovmus olan Raid ve sevhlerin idare ettikleri «abile lcr a\aklanarak, sultanın buh'ndu 4 ğu (Rabat» 1 i^gale hazırlandılar \e Gene gun doğmadan uyandık imza sahibleri de toplanıp aralarında Karlının nc zaman uyandığı belli bir de sultan namzedi seçtiler Bir değıldı Gozumu açtığımda başucu taraftan enınijet ve asayisin b<r»nl muzda boynu bukulu oj lecene ması oteden sultanın idare ettiği durduğunu goıdum Kırlı yııtık feı'î ve mahalli Ulerde bir ikilik cıkacağını gören Fransa, eski sultanı hal'etti, Korsikaya gönderdi, yerine de gidenin amcası Mevlâyı Arafa sultan oldu. Bu değişikIikle Fasta değişmiş bir şey yoktur. Fransa onıda istediği gibi hareket salâhiyetini ahden haiz bir d*vIrtHr. Yalnız kendi emniyeti bakımınften sultanın gittnesinden elbc'to rtıemnun olmuştnr. Sultanın detiçmesile Fasn Hahilî \e sivasî islerinde de bir değitiklik olacağı nmalnua. Giden sulCUMHURIYET Sa. S, Sü. 6 da 30 gazetecimiz, Italya ve Almanyaya gidiyorlar Alman Başkonsolosu, dıin seyahate iştirak edecek Türk gazetecileri şerefine bir kokteyl parti vardi Nihayet Mağaraların Içinde Kurulan Köye Vardık D06UDAN RÖPORTAJUR Röportaiı yapan: Yasar Kemal elbiiesı usîunden dokulpcek gıbıydı Çocuklar da çuılçıplak etrafırru almışlardı Çocuklar, ana, ben Abdulhalım hepimız ha\ret!er ıçmdevdık Onlar bana hayıetle, ben onlara rn\retle bakıjordum Kadm. bız uyanıp gıvınınce, ocağın üitund; kajnavan ıslı tencereyi ındırdı Toprak bir tabağa corhayı doldu up onumuze suıdu Son ra tenceıeyı olduğu gıbı bekleşen Arkası Sa 8, Su 4 te Iranda komünist elebasslardan biri yakalandı Eisrnhowcr İran Şahına bir tebrik nıcsaiı çonderdi Tahrar 21 (A P a a ) Yenı Basbakan Genera! Zahıdı nin emrı uzeııne Iran kızıllrrna karşı mucade eye gırışmış olan pohs dun komunıst lıderlerınden Mehrdad Bahar ı jakalamış ve tevkıf etmıştr Iıanm en tanınmış ve kuvveth koınuTnstl'nnden bırı olan Bahar, ak^am eazctelennde yayınlsnan haberlere gore, Bahar caddesınde bir evde uşak kı ığma gırmış olduğu \e hâvıvet gızlemcğe uğraştıgı bir anStvahate iştirak edecek garetecileıden bir kısmı ddn Abnan da e e geçınlmıştır başkonsolosu ve kotısolosluk erkânı ile bir arada Bahar'ın yakalandığı odada bir Gazetecıler Cemıyeti, Almanya lunacak vebutun gazetelere mensub mıktar Rus parası, bır Brownıng ta ve Italyada meslekî tetkiklerde bu otuz gazetecıden terekkub edecekbancası, propaganda broşurlerı, ko lunmak uzere azası arasında bir tir. 4 eylulde Istanbuldan ayrılacak munıst işaretiermi havı kolluklar seyahat tertib etmiştir. İtalya ve olan heyet ay sonuna doğru yurda ve çanta.ar do.usu sahte dıplomatik bılhassa Batı Almanya hükumetleri avdet edecektır. pasaport ele geçır Imıştır. bu seyahatı buyuk bır alâka ile Almanyanın İstanbul Başkonso Arkası Sa. 8, Su~ 1 de Karşılamışlardır. Almanya hukulosu, dun bu seyahate iştirak edemetı, Turk gazetecılerının ziyaretınden derm bır memnuniyet duya cek olan gazetecıler şerefine Ayazcağını bildırmiş ve mısafir edeceği paşadaki Konsolosluk binasmda bir gazetecıler için genış bir ziyaret kokteyl parti vermiş, bır hitabe irad ederek Türk gazetEcilerinin programı hazırlamıştır.. Gıdecek heyet, Gazetecıler Ce Almanyayı ziyaretınden duyduğu miyeti Başkanının rıyasetınde bu buyuk memnuniyetı belırtmıştır. Hasta bir vatandaş kendisini vilâyet konağında astı | Adana 27 (Telpfonhi Bugun' Vılâvet konsîında mıiPssıf bın hâHıse olmuş, bır vpfandaş kpndısmi ıkinci katın merdıven korkuluğuna ıple asmak suretıle intıhar teşebbusunde bulunmuştur Hâdise şudur: Arkası Sa. 8, Su. 4 te Yanlışlıklar Müsabakamız Knr'a don Alüncı Noter Hamdi Selçuk tarafından çekildi, hediye kazanan okuyucularımız belli oldu BUGÜN SAH1FE 10 Amerikanın gümrük tahdidleri F.Bahçe Umumî Kâiibi adliyedeki hâdiseyi tavzih ediyor i ıe bdhre uımımi kâtıbı doktor 1 r Ruşru Dağ a oâlundan şu tavzih ektub ınu aldık «19 aği'^fos 1VT3 t^r.hlı gazeteni Arl.a\t Sn 8. Sıı 6 da Bu tahdidlerin azaltılmasını tavsiye eden bir Amerikan elçisine ağır hücumlar yapıhy»r Veşıngton, 27 (a a ) Amerikanın eski Londra Buyük Elçisi Lewig Douglas, Cumhur Başkanı Eisenhower'e Amerıkanın daha alçak ithal gumrüğü tatbikini tavsiyi etmekle affedilemiyecek bir bılgisizlık veya «amimî olmamakla ıtham edılmiştir. Ithalât ve ihracat politikasını hazırlayan memleket çapındaki sanayı, zııaat ve çahşma komitesı 500 000 AmerLkan ışcısıni tem Arkası Sa. 8, Su 2 de Radyo İlâvesi tç sahifelerde Altıncı Noler Hamdi Selçuk. dun matbaamızda hediye kazanan oku> ucularımı/ı tasin edecek kuı'ayı çekerken (Yazıst 8 mc: sahıfemızde) GAEB ŞAKK.. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog