Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

»T CUMHURfYFT "' Devlet Orman İşletmesi Adana Müdürlüğünden: 1 tsletmemlzin Post Soğukoluk. Söğüdyaylası. Şamadan ve Karaisah bölgeleri rampalarmda mevcud orman emvalleri asagıdaki $ekilde satışa konulmuştur. Parti E M VAL1N Muhammen Muvakkat Bölçe ve deposn MS bedeli teminatı adedl C i n s • Adedi 1 Pos çam kerestesi 1376 182.222 130.00 1601 20 Pos Yedikatran 1 Pos çam kerestesi 3033 344.548 150.00 3876.65 Şamadan Trak Ky 7 Pos çam kerestesi 5587 627.511 150.00 7060.55 Ş. Oluk Gıcak 548 5 Pos çam tomruk 417.408 75.00 2348.00 Şamadan Trak Ky. 594 1 Pos çam kerestesi 72.349 181.00 982.15 Faraşa 1 Çam sanayi odunu 1077 107.921 25.50 206.40 Karaheyik 1 245 Çam sanayi odunu 23.064 50 00 86.50 Karaisalı 1 562 Çam sanayi odunu 25.852 25.50 66 00 Ş. Oluk ve Gıcak 22 Pos çam kerestesi 30584 3383.783 150.00 38096.00 Söğüdyaylası Kirazlı, Ellfindamı Yerköprü, Bozdere. 2 Satıs 4.9 1953 Cuma günü saat 9 da Karaisalı Orman BBlge Şefliği binasında toplanacak Icomisyon huzurile yapı'acak. o gün bitmedifii takdirde ertesi gün devam olunacaktır. Satışa iştirak edebilmek için % 7,5 teminatın ihale saatinden bir saat evveline kadar isletme veznesine vatırılması ve makbuzun komlsyon baskanhğma verilmis olması şarttır. 3 Satışa aid şartname ve eb'ad listeleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğunde ve Mersln, Ankara, îstanbul. İzmir. Eski$ehir. Orman Basmüdürlüklerile Mersin. Maras. Karaman, Osmaniye İsletme Müdürlüklerinde ve tskenderun. Gazianteb. Tarsus. Ceyhan, Kayseri, Pozantı, Soğukoluk, Karahisarlı. Samadan: Söftüdvaylası ve Konya Orman Bölge Sefliklerile îşletmemiz muhasebesinde her gün görülebilir. 4 Taliblerin muvakkat teminatlarile belli gün ve saatte komisyona müracaatleri ilan olunur. (13223) MÜAYYEN ZAMANİACTAKİ Fevkalâde indirilmiş fiatlar + VAHA&NÇ * VAHA 6ÖZEL * DAUA CAIİP Erzurum Nillî Eğitim Müdürlüğfinden: Yapılacak is Erzurum kalesi. Karanhk kümbet Çifte minareler medresesi onarımı Eksiltme rünfl 11 Eylul 1953 cuma günü saat 15 Eksiltme sekll Açık eksiltme Keşif bedelt 15402.05 Muvakkat teminat 1155.16 Yukandaki onarımm kesif ve sartnamesi Erzurum Mill! Egitim MüdürlüSünde görülebUir. İhaleve ısrlrak etmek ıstivenlerin mahall! Bavındırlık Mildürlügune bir kalemde 10.000 liralık ayni cins ve önemde bir igi başarıp kabulünü vap tırdıklarını bildirir belgelerile eksiltme sartnamesinin 4 üncü maddesınde belirtilen belaeleri vermeğe mecburdurlar. îlân ücretile diğer ücretler müteahhide aiddır. (13265) GRİPİN FAY • Baş, diş, adalc, sinir ağnlannı süratle teskin eder. • Romatizma,^ siyatik, lumbago agrı ve sııılarına karşı ahoması faydalıdır. SANCIIAKA KAR$I İstanbul Sa£M< ve Sosyal Yardim Müdürlüğünden: 28 A|u*tos tarihinden 4 Eylule kadar toplanacak olan beşmci milletleraras] tropikal hastahklar ve malarya kongrelerinde çalışmak üzere inpilizce ve ;lmanca tecrübelı stenograflar alınacaktır. İstekhlerin Beyoğlunda Tünel meydanınd» Ord. Prof. Dr Ihsan Şükrü Akselin muayenehanesinde her gün saat 17 19 arasmda müraeapt'çri ılân ohınur (13143) SUKRÜ CANALi» MİDEYİ BOZMAZ, KALBI VE BÖBREKLERI YORMAZ Biçki Kitabları Kadın elhKelerıne aid olanlar. Temel Bıçkı 500 KsBıçki Tathıkatı, Diki$ ve Provalat 500 K$ Yüksek Bıcki Kaidelcn 250 Ks V.oma Cıcekler 150 Kş 150 K« Hocasız Şapkaolık l.rkckkre aid olanlar: Bıçkj Derslen 500 K« Gomlek ve Pıjamalar 300 Kş Tstenen kitablann bedeli eonderüdıennde derhal «»ondenlir SATIS . GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. GÜMRÜK KOMİSYONCULARI K İ N I N L I Çaır.aşırlara yarayan beyaz sabun yerine cildinız ıçin KREMLİ PURO Tuvalet Sabunu kullanınız Bir Havavolu Şirketi PURO Şaziment \ KADIN TERZİSİ Kadıköy, Bağdad Lad Fenerynttı dt/rajı No UH Ttl «055» Bol köpüklü Netis koknlu Memur Arıyor Yeşüköy hava mevdanı için ecnebl havayolu sirketi tarafından: 1) Hava kuvvetlerinde tecrübe sahibi olmus. ingilizceye vâkıf uçak makinistı, 2) Ambar memuru: 3) Pılot ve rasıdlık tecrübesi oiar. sevkiyat memuru; 4) îngılizce steno ve daktilo bilen sekreter bayan alınacaktır. Tecrübe ve tahsıl durumıına aid mufassa! izahat ile P K. 176 ya (AIRLINE) rümuzu ile ingilizce olarak vazılması rica olunur. Ahmet Kemal VE Uyar Kitabevi Vnlr.j< Kemalettin Gürdal Ortaklığı Vn tâ Operator • Doktor 7 TF.LEFON No. 15 olduğunu sayın müsterilerine saygı ile bildirir. Makas ve işçilik I tnri sınd, ttcretleı I ünciı sınıftit MAĞAZASI PROFESOR PLAY'IN MACERALARI 20 ton muhtelif ölçüde bronz para ve bağa satın almacaktır. Türkiye Cumhuriyeli Devlel Demiryolları İşlefmeslnden: Teklif verme suretile 20 ton muhtelil fllçüde bron« bıra ve bağa satın almacaktır. Bu ise aid tekliflerin 29/9/1953 Salı günü saat 14 e kadar Ankarada idare merkezinde Malzeme Dairesi Relsliglne verilmesı lâzımdır Şartnameler 200 kurus mukabilinde Ankara Merkez ve îstanbulda Haydarpaşa veznelerimizde satılmaktadır. (13158) t NŞA A T tLÂNI Türklye Kızılav Cemiyetl Eminönü Şubeslnden: Kulak. Burua. Bo&aı (Agız; 1 Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminönü Subesınin Beyazıd Dis) hastalıkları mutehassısı Vezneciler caddesinde hâlen Kızılay Salonu olarak kullanıl Caealoglu Saglık Müdürlügü makta bulunan bina ile bitişiğindeki dükkân insaatı projesl karsısında Kardesler Apt mucibince TL.137.498 23 (yalnız yüz otuz yedi bin dort yüz ^ M Telefon: 23197 ^ H B aoksan sekiz lira yirmi üç kurus) muhammen bedelle açık ekiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 7/9/953 tarihine müsadif Pazartesi günü aat 16 da Bahçekapıda Liman han birlncl katta Kızılay Eminönü subesi inşaat komisyonu odasında yapüacaktır. 3 Taliblerin bu ise aid proje ve metraj cetvellerini ve kesii evrakmı on lira mukabilinde mezkur komisyondan temın edebilirler. 4 Eksiltmeye girebllmek için TL. 8274.91 (yalnız sekiz bin ikl yüz yetmis dört lira doksan bir kuruş) luk gecici teminatla 1953 yılı Ticaret Odası ve bir taahhüdde 75 000. liraık bina ingaatını bizzat yaptırarak kesin kabulünü icra ettirs bulunduğuna dair vesikalaruıı i>.ale gününden en az üç gün evvel komisyona dilekçe İle lbraz ederek bu İs lçin yeterik belgesi almaları icab eder. 5 Cemiyetimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıo ihaleyl yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. ssss KİMSEYE SÖYLEMEYİN] ZTYAEDDIN MAKTAY .SAYIN Temsil ettiğlmiı DOKUMACILARAN Textima SCHÖNHERR MtDR HASTALIKLAR1NUA TÜRK MAADİN ŞİRKETİ Mıde ağrısı aiserl, ekgiliğl. gazlan T* yuunalanna I ^•"" Kiiçüksu Plâjı « « ^ Kasım 1953 tarihinden itibaren mevcud tesisatile kl raya verilecektir. Taliblerin sera'tini öğıenmek uzere 38 Kandilli santrahndan sabah 9 dan 12 ye kadar 20 ve 125 No ya telefonla müracaatleri. Dokuma fabrıkasınin montörü gelmiştir. Firmamızdan I tezgâh alan sayın mügterilerimizden tezgâhlarını «öster I mek veya izahat almak istiyenlerin firmamıza müracaat • leri menfaatlen icabıdır. I Tıirkiye Umum Mümessili: I UNAGASTRİN Komprimelertol GczanelardMi bteylnlz FUtı 1 Ltndm TÜRK KROM ANONİM ŞİRKETİ Telefon numaralaruAı 1 Eylul 1958 tarihlnden itibaren Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: 4 7 4 2 0 ( ü c harlcJ h a t ) olariLk •I Yarııit Evinin yük«elişini görmek istersen, Topkapı Sarayı Müzesine açık eksiltme ile satın alınmak m l üzere evvelce ilân edilen, 2500 lira muhammen bedelll ve sartnamesindeki evsafta, yedek objektif ve malzemelerile. çift kondansötörlü, renkli fotoğraflar için sabir filtraj tertlbatlı, telemetreli bir aded ağrandisman makinesinin 26.8.1953 tarihindeki eksiltmesine bir talib istirak etmisse de verilen flat komisyonca lftyık haded görülmediğinden isbu açık eksiltme 8.9.953 Originai Textima GROSSENHAtNER dokuma salı günü saat 11 de tekrar yapılmak üzere tehir edilmesine, 2490 tezgahlarımızın mevcudü azalmıgtır Almak istyenlerin sayılı kanun hükümleri gereftince 10 gün uzatılmasına ve keyfibiran evvel müracaatleri rica olunur. yetln bir defa ilftnına karar verilmiştir. Türkiye Umum Mümessili Talibler hergün Müze kaleminde agrandisöre aid sartnameyl görebüirler. N AZIM S ADIKOGLU tsteklilerin belirll günde 187 lira 50 kurusluk tem/«at makGalata, AhenMünlh han kat 2 Telefon: 41861 buzlarile Topkapı Sarayı Müzesinde toplanacak Komisvonda hazır bulunmaları. (13397) Galata, AhenMünih han kat2 WM Tel 41861 N AZI M SADIKOGLU I arzader. I de£l|tlrUdlâlni SAYIN DOKUMACILARA YENİ AV MEV8İMINDE S A Ğ L A M T C EMNİYETtİ M.K.B> rÜFEÖİNİ TECRÜBE DİNİZ. ^CICEK # ' TELIA17A7 MAĞAZASI ISIİŞANNİKAM SEPETLERİ CELENKLED BUKLTLER îstanbul Üniversitesi Reklörlüğiinden: Maden mahallesi Ayanikola sokafiında 72 ada. 2 parsel sayılı her tarafı açık. denire nazır ve Içlnde çok miktarda çam ağacı bulunan 4542 metrekarelik arsa, 31794 lira takdir edilerek 28.8.953 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 ten 16 ya kadar Adalar Sulh Hukuk Mahkemesl kaleminde 952/22 sayılı dosya ile satüacaktır. tsteklilerin e a 7.5 pey akçesile müracaatleri. BUYUKADADA SATILIK ARSA S(NIRE,ÇARPINT1YA.BAYGINL!GA îstanbul Deniz tkmal Merkezi Müdürlüğünden: 1 Denlı orduau Ihtiymeı için Hrtaam«Bİn« gört fld aded deniz Hpl benzin motörü almacaktır. 2 Şartnameler Kaıımpaşada Dz. tkmal Gnıp Amirliğinde görülebllJr. S Tekliflerin 15 «7101 1953 gününa kadar adı gaçen amirliğe »erilmeat (12177) ^iBugün'dcn  bir Yabancı dil muafiyet imtihanlan eylulün 3 üncü haitasmda yapılacaktır. İmtib :nlara girecek öğrencilerin 7 eylul pazartesi akşamına kadar iratihan harcını yatırarak adlarıru Fakültelerine kaydettlrmelari •lüzumu bildirilir. (12863) Yapı Tasarrufu hesabı aç. DIKKAT... DIKKAT H O L A N D A RİPOLİN yağlı boyaları İNGİLİZ YAĞLI BOYALARI İNGİLİZ AKÜMÜLÂTÖRLERt İNGİLİZ TRANSMİSYON KÖSELE KAYIŞLARI İNGİLİZ KETEN RORTVMLARI İNGİLİZ ELEKTROTLARI İNGİLİZ OTO BUJİLERİ •tt EMLAK BANKASI Ucuz Faiz, Uzun Vâde, Yeter Kredi. G e1m i şt i r. SATILIK VİLLA ve YAL1 ARIYORUM DENİZ GÖREN ARSA DA olur. Arnavudköyden Büyükdere dahil satmak arzu edenler lutfen Karaköy Palas tramvay durağı Bankalar Han\ No. 60 Müracaat OSMAN TAŞÇIOĞLU Galata. Kür»kc)|fr «okak Xo. • Tel: 4059» » L Ü T F İ K U R T Tel: 44891 44892 Akşamları «aat 7 den sonra 85914 . PERAKENDE FİAT1 . 8»O T. L. BAYILERE TENZJLAT YAPILIR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog