Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

27 Afustos 1953 Doğudan Röportajlar Doktor kelimesini hiç duymamış olan köy Bojtaraft 1 Inci sahıfede mamıstır. Zaten eskiden kasabaAbdülhaüm bir ara: da bile bunlardan yoktu. Bizd* fEfendi,» dedi, «akfam oldu. her hastalığa jeyh bakar. Geçen Buyursana bizim haneye. Gel gör yıl bizim Abdonun babası hasta ki bizım han* ne âlemdir. Yann oldu. Allah bilir ya satlıcandı hasda seni bizim mağaraya götürece tahğı. Ben dedim, bunu götfirelim ğira. Gel gör kl bizim mağara ne doktora, kims* dinlemedi. Bana haldedır.» kötü kötü baktılar. Sonra üç gün Abdülhalimin kulübesi bizim o içinde öldü gitti Abdonun babaturduğumuz yerin biraz üstündeysı... İyi adamdı Abdonun babası. di» Biz krulübeye doğru yürürken Vallahi istersen teker teker bu Abdülhalım kansuıa kürdce bağınyor, öteki mağara lakinleri de mağara köyüne sor, doktor nedir? dıye. Kims* bilmez. Şaşınp kalırgülüyorlardı. l j lar.• Abdülhalim: Bu sefer kadın lâfa kanştı: ıKan kan, sana bir mlsafir «Böyle uzun uzun ne konugeJtiriyorum. lyi ağırlayacaksın. 1325 MEZUNTJ HARBIYELİLER Harbiyeain 1325 mezunlan dün Orduevınde bir toplanü yapmışlar, Yağsız bulguru dayayacaksm ta» çuyorsunuı bu adamla? Söyle ki sahanda. Çok hoauna gider. Ot bu adama hükumet bize çadır veıtarb vç askerlik hlttralannı anmıslardır. Resim, top lanfada bulunanlan gösteriyor. minderde bu gece yatatn da görjun lin. Ev veremez hükumet Çadır MALÜL GAZÎLER GÜNÜ Büyük taarruzua yvldonümnntt Malfil Gazi günü olarak kabul eden muhababasının gününü... Pirelerl d« göndersin.» ribler dün caat 16 da Cumhuriyet âbidesin« çelenk koymuslardır. koynuna verelim. Blr rahat eder Halim: Merasime İstiklâl marfi il« bajlannuı T« bır malul gazi taratmdan gunün •hemmiyetlnl bclirtea kt.. Aziz misafirimiı tâ İstanbul «Ben ona hepstnl soyledlm. bir konusma yapılmıstır. dan gelmis... Gorsün kendisini mı Hepsini yazdı defterıne. Istanbulğarahlar nasıl agırlar... Yann ona da ferman yapacak. Sen karışma.» mağarada bir de ziyafet çekeceğim. Kadın, isten kapkara olmus bir Misafirimiz, Mehmed söyledi, türtoprak tencereyi dışarıda ateş* kü merakhsı imis. Sivrisinekler bu gece ona bir türkü göylerler ki, vurmuf, habire kaynaüyor. Çıpanasından doğduguna pişman olur. lak çocuklar da ateşin etrafna Bir daha yedi ceddıne tövbe eder, sıralanmışlar, aç gözlerle, tencere7 İ7?C1 1« bir daha mağaralara ayak basmaz..» ye yanacak kadar sokulmuşlar Ba$tarafı 1 inci »ahifede sin Tfirkua Ağtrceza mahkemesine şaiye mühendisliğinin memleketl diyordu. Ankara 2S (a a) Dış İşlerl seyrediyorlardı. mizde otoritesıdrr. Denızbanktaki bu denizalüna alddir, Eceabad ls yolladıfc telgraf okundu. BakanlıSından bildirilmiştir; Kadın: Bu telgrafU Suad Tahain Tfirkta ^ meclisi idare azahgını bilnuyorum. Gülüşmeler, alaylar İçinde eve tikametme doğru 2030 metre kayBirleşik Devletlerde son gunler «Halim,» dedi. «misafirrnize Bllirkişilenn ek bir raporla dinlen geldik. & *• anidc kayboldu. Bu gösteri bilirkisiltrdtn Ata Nutkunun (amahcub olmadık. Bugün pilâvı de kurulan dış ekonomi politikası Kadın: zetclera verdıji beyanata temas • dikleri hususlar hakkında kanaatjordiı ki, DumJupınar batmıstı.» Halim, Halim,> dedi, tya an yağlayacağım. Ha sen de birkaç komisyonu başkanı ve Şikagodakl Başkan Salâhaddin Ayanoglunun dlliyor, bu hareketİB Tflrk adal* lerinl mahkemey» bildirmeleri usu İnland çelik kumpanyası idare ku1* mugayir bir hareket degıldir.» larsa bu dedıklerini kalbi kınlır gün aonra gotür yağı kasabaya. diger suallerini de «ahid IU şekilde tinl gabot» etmej» mâtuf r* tsveç rulu başkanı Mr Clarence B. Ranmisafirin» Bm yıhn bir başı evimıze bir m:Denizaltı çıkanlabilir mi? cevablandıımnk konusmasına de menşeli mfldahaleler* bir TOrk dall bueün uçakla Ankaraya gelHalim: safır geldı, ona da yağsız jilâv mı miştir. Mr. Randall Türkiyede yaBaşkan Salâhaddin Ayanoğlu, A. vun etti: profesörünün de kablmif olduğu «Kürdce ne bilsin o. Blr ke yedırehm? Ne olur bugün de yağ bancı hususî sermaye yatınmlannm c Denizaltdann flcisinde de belirtıhyordu. Suad Tahsln Türk ta Nutkunun raporuna karşı ne dl lime bile bılmez. Herif Adanah..» koyıruyalım küpe.. Madem misa arttınlması mevzuunda inceleme^ıklar çok belirli sekilde gorülü telgrafında Lorentzon'un ltirah ol yeceğıni Dumlupınar suvarısi SabBunun üstüne kadın kızdı. fir bızı demiş gelmış. Mısafir Tan ler yapmak üzere geçen haziran yordu. Nabolandın direklennde de duğu halde Atâ Nutkunun Dum ri Çeiebıoğlundan sorunca önyuz Halim, sende akıl var mı? Bu Üstelık de bızıın aymda ka'şılıklı yardun idaresi talaık vardı. Denizaltılar Boğazın or lupınann Nabolanda çarpmış ol başı heyecanlı bir ifade ile dedı ki: adamı alır getinrsin. Evde ekmek n misafiridir. rafından memleketimize gönderilen « Ata Nutku bir inşaiye mü bile yok. Nerede yatıracaksın. Hem içn ferman yapacak > tasında seyrediyorlardı. Onlann bu ması yolundaki noktai nazanna envost'man nvsvnnunun Halmin yüzünde bir sevinç, bir huiısî gidişi normaldi İki denizaltı ara garabet kelimesile mukabele edi hendisi olabiür. Fakat gemi kur bu adamın ne olduğunu sen ne bi| başkanlığını ifa edecektir. Cumhur TRAMVAY DIKEĞİM YIKAN KAMTON Dün Şisli tramray deışılU ki deme gitsin. nnda 3 kilometrelik aralık vardı. yor ve bu bilirkişinm hattı hare tarma işi ayrı bir ihtisasa laalluk liyorsun?» «Yaşa be kan, şu mağara kb Başkanı Eısenhower'in kendUıne posu karşısmda bır kaza olmuş; süratle giden bir kamyon cadde keO gece saat 10 dan ttibaren lstan ketinin takdirini mahkemeye bı eder. Sade biz değıl, dünya umum! Hahm: yünde senın üstüne yok bır tane. ! tevdi ettiğı Amerikanın bütün dün narmdaki elektrik direğıne çarparak devirmiştir. Resim, ön kısml bul istikametine dogru harb filola raktığını yazıyordu. Bu sırada Ha efkân ve tanınmıs. mütehassıslar «Heç kızma o benlm misafirim 1 nmızm muhtelif parçalardan ibaret zine vekill Naım Aldemir soz is ıttif;kla Dumlupınann battığı yer dir. Bır ıvi adamdır. Gazetecidir o. Benı mısafirime karşı mahcub et ı ya memleketlerile olan ekonomik parçalanan kamyonu ve yıkılan direk yerine yenisini dikmek için ujHen çıkarılamıyacağını söylemişler O bana misafir olmayı istedi. Ço medın. Yaşa be kan. Bunu unut münasebetlerile ilgili yeni ve mü raşan isçileri gösteriyor. olarak geçtiklerini gördük.» tedi. Profesör Ata Nutkunun rahim vazifesi dolavısile. Mr. RanI ve bunu teyid eder mahiyette alâ cuklann halini de gördü. Evde ek mıyacağım hiç.» Sahidlerin yüzleşthilme*il porunu luzumsuz bir münakaşa dall memleketımizde ancak kısa bir Halıme bu sevinci içinde sor müddet kalabilecektir. Kendisinın Bundaa sonra mahkeme reısi Sa mevzuu yaratmak gayesine matuf j kalı makamlara raporlar vermişler mek, yemek. yatak olmadığını da du1. Ata Nutkunun denizaltuun çı sövledim. Öle de dedi, ben Abdül dum: lâhaddin Ayanoğlu, evvelki celsede Amerikanın dış politıkasını ilgilensaydığıru töyliyerek bir geminin kanlacağı hususunda bir bilgi ve dinlenen şahidlerden Ahmed Ana «Halim kışın mağaralar soğuk diren mevzularda bazı yeni kanundiğerine çarpmış olmasının kusu hüneri var iıîiyse bunu daha evvel halimin evinde yatanm. Gelsin de farta ve Şükrü Erteni salona aldı. görsün» olmaz mı? Ates yakar mısınu? lar geçirilmesine aid teklıflerini run tavinine medar olamıyacağmı niçin yapmamıştır? Dumlupınar Denizcilik Bankasırun, kontinan Baştarafı 1 ıncı sahı/ede Mehmed Unsal ile yüzleştirdi. SaKadın: Dumaru nereden çıkar?» muhtevi bir raporu kısa zamanda hatü seferlerinde kullanılmak üze nü Sönmez, Mustafa Anıl. bildirdL battıktan sonra bu hazin faciayı hidlerin üçü de ifadelerinin dofcru «Bu neymiş, tahsilar mıymış kon<^pvp ar7»rmesi kararlaîtınl re Norveçten satm aldığı iki eg şiHalim: Bajçavuşluğa yükselen pilot bütün bir memleket ve bütün dün yoksa?» oldu&unda ısrar ettiler. Şahidlerin Atâ Nntknnan rapnrunu ve «Bey,» dedi, «asıl işte ounu mış ise de, Cumhur Başkanı Eisen ,lepe «Eskisehir» ve «Kırsehir» üstçavuşlar Abdülhalim gururia: yüzlestirilmeleri bittikten tonra ya ağlamakta idi ve gene kahraho\ver, Türkıvedeıci ç£İı»rr,oKrın'1a jisimleri verilmiştir. Bunlardan biri demecini trnkid yaz fermanına. Kışın soğuk maAhmed S. Özseyhan, Saml Ta «Yok gazetecidır. Ferman söy Gelcuk Tersanesinden gelen bir tez manlarımızı kurtarm=k içın bütün Müdahil avukatlardan Be ğaranın her tarafından sızar. İnce bulunabılmesi için muvakkaten A ' iki yaşmda, diğeri ise inşa halinde ı baköz, Adnan Canbolat, Nureddin kere okundu. Bu tezkerede 1950 dunya seferber halinde idi. Dalgıç ler hukumete Bızım deHımizi ha ınce sızar Mağaranın ortası biraz menkadan aynlmasına müsaide dir. Şilepler 4050 tonluk olup 13 kır Samı Gomugen sbz alriı proI Çakın, Alâeddin Ersöz, Alâeddin «enesinde Tersane fabrikasında Dum lar olum pahasına tahlis için çalı limlzı görecek, sonra gidecek hüetmiştir. mil süratindedir. Her iki gemi de Alkan, Ziya Özü, Orhan Akel, Nicık kurudur. Benim mağaranın fesor Atâ Nutkunun m=ıh! ppıede kumet babamıza ferman verecek lupmara rautad ve normal revızvobır matem içinde t şıyorlardı. Mıllî Hususî envestisman misyonu Tür radar, otomatik dümen, elektrikli yazi Akgundüz, Mehmed Oktan, nım yapüdıgi ve bunda bir fevka okunan raporu hakkında şunları | ıdık. Ssyın profesör de bir Turktü diyecek ki, bır Abdülhalim vardır içinde pınar vardır. Biz su ıçın dışan çıkmayız. İçerdedir bizim su. kiyenin ekonomik kalkınmasına iskandil, telsiz telefon, sesli tele 'Cemil Körfez, Salim Ava, Tayyar llddlk olmadığı bfldlnüyordu Is soyledı: ! Nihayet bir ınsanlık hâdımi neden mağara köyunde hai: çok kotüydü fon gibi en modern seyir aletlerile < Bu profMÖr duyduğumuza gelip bu mıllî yarayı sarmadı? Ne On çocuğu vardı çıplak çıplak. Yi Ise gelınce hiç dışan çıkmaz. Ma faydalı olacak şekılde yabancı hu teçhiz edilmiştir. Aynca şilepler Pakkan, Basri Karlıklı, Nejad Sen, taabul Ticaret mahkemesinde ve ntcmleketimize JHami Ünlü, Sabahaddin Kıstıkok, yecek dan ekmeği bile yok O bi ğaranın içinde dolarur durur. Va «ıı«î sermavenin Agırceza mahkemesinde tesbıti de gore Denız Bankın idare meclisi den Dumlupınarı kurtarmak j'olun zim ıçın çalışıyor, nasıl .nısafır rın görürsün. Ben anlatmıyayım. daha geniş mikyasta celbettirilme de yolcu için kamara ve salonlar | Kadri Tokgöz, Fethi Akyıl, Ali Öz1111 daTuı sırasında dınlenen Pro â7Bsıdır. Kendisme ıltihak eden iki da bir teşebbüse gecmedi ve nihasını mıimkun kılacak tedbirler mev mevcuddur. (demir, Hulki Özel, Salâhaddin Erfesör Atı Ifutku ve arkadaşlanna ktşı de o idarede müstahdemdir yet bu bilgısile alâkalılan tenvır almam onu evıme Baijim üstünde Yann gorur, görduğün gıbı ierma zuunda hükumet •emsilcileri ve Gemilerin bovlan 103, genis.uk I köse, Cengiz Meriç, Zafer Krsak, yeri var,» dedi. nına yazarsın » aid ck rapor okundu Bu ara^a. Hn ler. Onun fıkrıni ifade eden bir etmedi Binaenaleyh raporunun bu memleketimizdeki Türk ve yabancı leri 14 metre olup dolu iken çek j Feridun Tuncel. Hâ'â ayaktaydık Kadm getinp Sofrayı getinp önümüze serdi celsede hastalığı dolayısile dunıs 'aporu itıraz etmeden imıa etme mevzua temas eden satırlarının yere bir yııtık cul atıp, kırii bir kadm. Bulgur pılâvını da ^etirdi. iş adamlaril» bir müddettenberi tikleri tu 6,32 metredir. Her biri | Cezmi Birepkel, Kemal Özerpak. mays gelemiyereğini bfHiron SaH leri gayet tabiîdir. sorüş teatisinHe bulun,naktadır. beser ambarlı ve ikişer güverteli lan, Muzaffer Kâhya, Cahid Canh, Bilirkiçiler kıymet ve ehemmiyet derecesini ri Çelebioğlunun avukatı Suad Tah mahkemelerce kendilerine tevcflı yüksek mahkemenızın takdırine yasfk koydu Halımle oturdukÇocuklann onüne de büyuk bir Görüsmeler başlıca iki mevzu üzedir. Rasim Demirgüres, Ahmed Ergin, Halim mahcub mahrııbtoprak kapta pılâv koydu. Çocuk rinde toplanmıştır: Türkiyeye yaolunan hususlan cevablandır bırakıyorum.» «Kusura kalma bevım ™k Süratle yük alıp verebilecek ka Ahmed Karaoğlu, Muzaffer Ağar, lar başına üşüştüler. Belkı ömdr bancı sermaye yatınlmasını teşvik makta mükelleftirlpr. Bu hususYokluğun eozü cıksırv Benim de biliyette vinçleri mevcuddur. | Mehmed Demirok, Halil ÜççesrneBaşkan en son olarak kaptan Loedecek tedbirler ve yatınm imkânlann dışmda ve duruşmadan »onhalim bu ışte Goruyorsun halimı 'erinde ilk defa bir yağlı pilâv yiMazutla isleyen bu gemiler, en ler, Ali Demirel, Fethi Tek, Fethl rentson'a soz verriı ve bu hususta sallıyorhr, lan hakkmda yabancı hususî >er |geç 1953 yılının on birinci ayında Zöngür, Ali Güneşler, Osman Çara akla gelen her şey ek bir ra ne diyeceğıni sordu Oscar Lorent Yaz ferrnanını hükümete. Çok acı >orlardı Hem kaşık mave sahiblerine bilgi verilmesini t vaz ki bizı mağaralardan çıkar^ın hem de bana donüp dönup navrettesellüm edilmiş olacaktır. nak, Hilmi Akçiçek, Arif Banrt, porla mahkemeye bildirılemeı. son dedı ki: ve bunlara envestisman projelerintst. Borsasımn 26 3'1953 flatton lar. Eskıden bu mağaralarda dok le bakıyorlardı. Nuri Dobada, Ali Şabr, İbrahim Aksi takdirde bu harekette bir Açılı» fUpanif Ben gene ekmeksiî dayand'm de gerekli yardımlann "«pılmasını « 1943 senesinde Ülden adında san ev oturuyordu Şımdı yirmı beş Önergen, Zeki Çinkıhç, Sabahad1 StarliB 784 T84 maksad aramak icab eder Muaysaâlayacak tedbirler. bir İsveç denizaltısı İsveç sahille ev kaldı. Hep öHuler. Bır kısmı pılâva Yemeğı yedıkten sonra bedin Ordu, İhsan Şentoy, Mustafa 100 Dolar 280.50 280.30 jrcn rey v mutalea beyanı il« mfiMisvonıın fsiliyeti umum! olarak rınden uc mıl açıkta bir mayıre da baska kovlere taşmdılar Bızıırı nım yatak hemen serildi. 100 Fransız tnngı 0.80 0.80. Karabulut, Haydar Yürekli, Mukellef olan kimseler sadece bir çarparak batmştı. E\velâ b ttığı gibi sefi'ler ka'dı mağarada. Buravphneı h\ı«n<:î sprmavenm daha 100 Uret 44 8» UM Halim: ammer Arıkan, Adem Nikel, Tahgeniş mikyasta celbettirilmesini is100 tsviçre Vrugı maksad taşırlar. Ad=lete yardım ver tesbıt edıldi sonra bu gemi da çok hazine talalan var Hep «4.03 14.03 «Bey yorgunsun,» dedi, «sen tihdaf etmektedir. Misvonun halen sin Başkır, Hilmi Terk, tsmail Dülı<"0 Florın J3 68 40 13 6F 40 etnek. hakikati ortaya atmak. Bu battığı yerden çıkarıldı, Isveçe ge. aealann elınde hazme tarlalan. or\ger, Ali Çatallar, Yusuf Eren, Bedınn Belc.ks frangı SKO a 80 hemen yat » Türkiveye sermaye yatırmış veya rapor bunlardan h=>ngısıni ihtiva tirildi. On sene evvel bir denızaltı ,arı bızlere bir verseler bu ânet 100 Orabml S3.34 RJ4 ri Suner, Ahmed Akkan, Ramazan Yatak, yırtık bir yüzü 'ilan ot ileride yatırması muhtemel Ameetmektedir. Bunun takdirini yük çıkarıldı. Halbuki o tarihten bu ya mağarplaıdan çıkarız. Bu mağara bir doşekti Üstüne yatınca bur100 Çekoalo Kur. »M 87 38.88.87 Demir, Ahmed Kaya, Hüseyin A Baştarafı 1 ıneı sa 'ikan is adamlannın noktai nazar11X1 v«ı \ıır 5 4 1 . ıll Î1 1 .0 sek mahkemeye bırakîyorum Şu na kurtarma va«;ıtaları ve ımVân '.ara Allah duşmanımı b:le duşur numa kurumuş ot kokusu şeldı 'an hakkmda edinece^i bilgi, ya lenmeğe önem verilmesini söyle ras, Hakkı Keser, Lutfi Kulan, tSHAM ve TAHVILAl rası da üzerinde durulacak, hem ları çok inkişaf etti K naatine gö mesin En sonunda insanı bir has Yorgunluktan olüyordum. Üstü Hancı sermaye celbi meselesinin miştir. I Bedreddin Demir, Salih Açılan, Cade teessür ve teessüfle durulacak re Dumlupınar denizaltısı da bat talığa miıptelâ ediyor İhtıyarlıyan •ne ortecek bir bez olsa, bîhti svdmlanması icin favdalı olacaktır. • T FAJ2L.I TAHVILLER •. Tekâmül kursunun ikinci ve alâ maleddin Yürüten, Mutahhar Tar. çok azdır ya onlar da bir .ürlü bir noktadır ki, profesör Atâ Nut tığı yerden çıkanlabilir • yar olurdum ama . Halime söyleBu hevet muvakkaten ekonomik ka çeken konuşmasmı Venezüella çan, Nihad Akalın, Remzi Özkoray, Sıvaj . Erzurum 1 21.00 hastalıâa muptelâ oluyorlar Mağaku geçen duruşma ile bu duruşma iim. Gıdip Şeyh Hüsameddinin e müşavir ve : ş ^ctarru Mr. Redvers delegesi Anoldo Galdon «Tropi Cemal Fert, Müslim Meyvacı, Meh Mahkeme reısi Ayanoğlu. tahkıSıvas . Erzurum 2.T 21.50* rada çık?n hastahklar hiç bir köy1941 Demiryoru I 24.00 arasından bir hayli zaman geçmiş katın genışletılmesi için tarafların He çıkmaz Buranın hastahğı Dom nndf>n ee+ırdi pie'nin başkanlığmda çahşmıştır. kal Hastalıklarla Mucadelede D. D. med Özkan, Nihad Dalkın, M. Ali 1941 Demıryolu II 23.10 olmasma ve mevzuun icab ettir bir ısteklerı olup olmadığını sordu baskadır Üç gunde katılaşıverırYat?ğa girdim Kaduı kendi ken Avukat Mr Henrv B Mitchell'in 6e T. nin rolü» mevzuunda yapmışür. Bağırgan, Kâzım Dirik, Mehmed 1941 Demirvolu m 22.70 Yuksel, Kemal Tosunoğlu, Mehmed mesine rajrmen bueünkü ı'uruş Müdahil ve maznun avukatlan tev ler » lahil bulundıığu bu heyete bugündine sovleniyordu: Âlim, D. D. T. nın tatbik netiMlllî Müdaf* I 2S2S* ^ de envestisman ve bankacılık cesine aid istatistikî malumat ve 1 Ertan, Ali Öksüz, Mutsffer Şenmaya tekaddüm eden (îünlerde sü tahkikat talebleri olmadiŞını Bîllll Müdafa» II «Vay fıkara» diyordu, c bu 2280 • «Halim, bu mağaralara hiç 1O11I Müdafa» m 28.25» ııtehassısı Mr. Graham Mattison rerek, Venezüella'da D.D.T. ile ya gonül, Niyazi Oral. Hasan Beşbaa, ot yatakta uyuyamaz bu gece gazetelere beyaratta bulurmu?tur. esas hakkındaki iddia ve mutaledoktor gelmedi mi? Hiç doktoı Ne işı var buralarda Millî MJdafa IV Alâeddin Batıray, Mustafa Topalak, 23.00 i katılacakrır. Hükume Türk matbuatı bü>Tİk bir has«asi alarını gelecek celseie vapacaklarıpılan müeadele netıcesuıde yalnız Salih Elbinç, Hakkı Menekşe, SupZiraat Bankam I 22 20 nı bıldirdi Bu sıradı MuHdeiumu nechr bihr misininiz siz?» işi. akıl ermez ki Vay fıkara uMr. Randall'n Ankaraya gelmesı sıneklerin değıl ev haşerelennın Zirut Bankgsı 112 50 , yetle bu dâvayı mahalline en saHalimvuynmaz bu gece... Kimbilır evin n iki ay zarfmda yapılan çalış tamamen zaıl olduğunu ve çocuk |hı Şengil, Fikri Kaplan, SalâhadlâVıı,etl' muharr'rlerm' "önier mî Salim Ertem soz aldı; seyır jur. «. o RAJZLI TAHVTLİEB din Ordu, Nureddin Sağlam, Vehbl «Beyim.» dedi, «ben askere de ne biçim yataklarda yaöyor • alar ve görüş teatileri netioesinde nahnın tercume'sınde hata olduğu mek suretıle takib etmektedir. Prodizanterilerl. barsak iltihablannm 1941 Demıryolu VI 109 50 | yolundaki iddıanın tetkıki için 5itmeden once ne doktor, ne ilâç dur.» vabancı sermaye celbine aid bir azaldığını söylemış; fakat haşere Tunçözlü, Osman Pancar, Musa Afecor Atâ Nutku b\ı beyanptmı aTTalicinTnft I 110 00 car, Mustafa Ulaşan, Dursun Karadosyada mevcud seyir jurnalınm hiç böyle şeyler duymarrvştım. Bu Ama ben başımı yatağa (yastığ^ ;ok meselelerin tavazzuh yoluna caba mahkemeyi başından soı una 110 35 lerin tamamen ortadan kalkması demir, Muttalib Örneker,, Dündar Kalkuuns II tercümrsi yapılmak uzere memuri köyde benden başka hiç kirnse değil> koyar koymaz uyudum. airmis olduğu bir zamana tesa^uf KaJtınma ni 110.35 kadar takib edcn matbuat n üetmektedir. Mr. Randall Türkiyede ile bu nevi hastahkların da yok Haznedar, Fıkri âzdal, Rıza Ünlü, yetine tevdiini istedı Muddeıumu doktor nedir görmemiştır, Yoıgunluk... 194S istikazl I 110 00» duymessıllerinin huzurunda reden minin talebınden sonra kısa bır 1948 istücrazı II bulunduğu müddetçe salâhivetli olabileceği hakkında kafi malu Remzi Taner ve M. Zeki Polat 110 35 1<U3 istkrall I Üstçavuşluğa yükselen ikmal ' yapmamıştır? Profesör Atâ Nut müzakereye çekilen hâkimler he112.55 hükumet erkînımızla bu meseleler matı bulunmadığuıı anlatmıştır. c, i K4I7.1.I TAHVtLLEB ku bu beyanatında donanmamız yeti az sonra kararıru bildirdi. Müd hakkında görüşmelerde bulunacakçavuşlan Profesör, D. D. T. ile mücadele daki teknik vasıtalarla denizaltuun deiumuminin talebini kabul eden tır. 2330 1938 ikrmmlydl Mestan Yanık, Kemal Türkoğlu, yapılan bölgelerde, olüm nisbeti1341 M. M. I 23.50 çıkarılabileceğini ifade etmlşttr. Çanakkale Ağırceza mahkemesi nin azaldığını söylemiş Venezüel I Saim Kayalarh, A. Haydar Erener, 110.50 kr. Demlr> olu IT Bu beyan hakikaten dâvayı sabcte seyir jurnalımn tercümesini Vis Baytorafı 1 mei sahtiede Gazianteb, 26 (a.a.) Ürdün la'da lineklerin D.D.T. ye karşı | Hüseyin Berke, Metin Sarıpınar, Ikr. 1841 Demlryohl • 111.50 etmeğe mâtuf bir beyandır. Çunkü könsül Veymana bırakarak durus ve Suriyeyi geçerek müteaddid ve 1M1 tBhrriU 105 40» Ölen Ali. homoseksüel bir şahu muafiyet kazandıklanna aid bir Ümid Sakatürk, Kadir Aygör, Kâ102 00» Dumlupınann bugün için battığı mayı 4 eylul 1953 cuma günü saat kesif dalgalar halinde Gazianteb ',olduğu için tanıştığı genclerin tesZlr&at B&nkuı m vak'anın müşahede edılmediğini , zım Turgut, Mehmed Arslan, A. Zlr«it BankMi IV 101 90 • yerden çıkanlamıyacağım en sa 9 30 a tâlik etü. Bu celsede müda vilâyeti hududlan içine akın eden , bitine girişilraiştir. Kemal Rank, Ahmed Bayraktar, bildirmiştir. Ziraat BanXaji V 101 »5 • Salih Yılmazlar, Şerif Ali Varoğlu, lâhiyetli makamlar ve otori*eler hil avukatlan, hazine vekilleri ve ! çöl çekirgelenne karşı Tarım BaAli muhitinde paralı bir kimse Kun bugün de çalışmalanna de Mustafa Çam, Mehmed Nigiz, Nec% O FAtZLl TAHVtLLEB Bostarafı I 'ncı vnhıiede defaatle ifade etmij bulunuyorlar. s?.nık avukatları dört aydanberi I kanlığı teşkilâtının açtığı büyük olarak tanınmaktadır. Bir gözü sadet Tokbay, İbrahim Altay, Yusul înan idaresindeki Azerbaycan vam edecektir. Bu hakikat karşısmda ortayı bu devam eden ve umumi efkârı çok I mücadele uzun yıllardanberi nok kat, diğeri de hasta olduğunİRP 107 00 194S tah^ffl Konger yann açıhyor Sonugeıen, H. Tahsin Çelin, Ibralandıncı bir fikir atmak her hal vakından alâkadar eden bu dava san vasıta ve elemanlarla yapılan uzun müddet bir çpcuk tarafından topraklannda da komünistlerin siBanka Hlsselert r* Haden Strketlprt Milletlerarası Bıruıci Tropikal hım Salman, ihsan Özkan. Necati de bir hüsnüniyetin ifadesi sayıla hakkında esas iddia taleblerini ya çekirge savaşlannın en başanlısı gezdırilmiştir. Son zamanlarda ^6 !âh depolan ele geçirilmiştır. Tahpacaklardır. Bu arada Çenakkale zünün tedavisi iyi netice vermiş randa da bir vatandaşın verdıgi Hastalıklar ve Malarya Kongresi Abanozoğlu ve Ramazan Sıldır. 242 00 maz.» T C Uerkez Baakaa ve kat'î neticelisi olmak itîbarile 117.50 yann sabah Yıldızdaki Şale köşMüddeiumumisi Salim Ertem de sene kendi kendine yürür hale gel malumat sayesinde pobs sılâh v GuazrU Bank. büyük bir ehemmiyet arzetmiştir. 154 00 Oblıgssyon And. Avukat Beklr Saml Gönn&r^en esas hakkındaki iddia ve mütaleakünde törenle açılacakür. miştir. cepane dolu bir evı basmıştır. ; Malazgird meydan muhareUçan çekirge dalgalan Gazian16 00 Yaaı ve Kredl Bank. den tonra konuşan Hazmt vekili sını yapacaktır. Diğer taraftan Irana yapılacak Kongre reisi açılışı yapacak ve besinin 882 nci yıldönümü Alinin odasmda her hangi bir 40 00 U Bankan tebin bilhassa Nizib, Oğuzeli ve ] Celâl Bulut da dedi kl: askerî ve ekonomik yardnn mev delegeleri takdim edecektir. Daha 114.40 Yapı Kredl Bank. merkez kazalarında pek kesif, Ki | nücadeleye delâlet edecek emarp A4İ&D Çlmento 43 00 kutlandı €At» Nutkunun raporu bir ta Cinsîyeti belli «lmıyan vatanda lıs ve Islahiye bölgesinde nisbe ı ele geçmemiş, hersevin sükunet zuunda da temaslar yapılmaktadır. sonra Devlet adına Sağlık ve Sos34.50 1 $ark Deglrmenl«rt kım ihtimalâttan bahsetmektedir. şımıza dün ilk ameliyat yapıldı ten daha mahdud sahalara, ruz ' içinde olup bitüği tesbit edilmisiir Bugün îran Şahı tarafından Feld yal Yardım Bakanı bir konuşma Malazgird, 26 (a a.) Malagird BSOO Oamaıib B. raareşalbğa yükseltilen Başbakan Bu dava ihtimalât davası değil, ha882 inci «7 00 yaparak delegeleri selâmlıyacak, meydan muharebesinin % «0 HUsc And. tsmall Yılmaz adında blr vatandişı. gâruı tesirile dağılmıs ve 125 000 , Odaden eşya çabnıp çalınmadığı kikatler davasıdır. Bılhassa profe mmn. Gureba hastanesl ikinci cerrahî «05* henüz anlaşılmamıştrr. Tahkihata Zahidi, Amerikan büyük elçisile Vali Ord, Prof. Dr. Fahreddin Ke yıldönümü bugün çok parlak bir T. Tlcâret Bank«« dönümlük araziye yumurta bırak | görüsmüstür. Ingüter» ile Amerika sörün ek raporundaki fikir ve mü kllniglnde yapılacak EmeliyaUa erkek devam olunmaktadır. mışlardır. Yumurtlama tarihleriPABIS BOFTSASI A1.TIN F U T I arasında da bu meseley* dair te* ıim Gökay vilâyet adına delegele törenle kutlanmıştır. talealar evvelki düşüncelerin tam veya kadın olacağınl blldlrmjîtik. re ho» geldiniı diyecek, yeni kon I Törene Muş ve Ağn valileri, orÖğrendiâiraize gore, tsmalle dün İlk nin sürekli takiblerile tesbiti ve maslar yapıldığı bildirilmektedirzaddıdır. Bilirkişılerin, bilhassa mudahale yapılmıştır. Birind amell. 484 000 n (1) Hlo altıa zelıirli İran poluünin verdiği malumata gre reisinin yapacağı bir konuş ' du müfettişı, Muştan, civar vilâyet profesör unvanım alnıış kimselerin yatt» h»stanın erkek olnıak tansı bu. infican müteakıb derhal 400 FT (1) Dolar kepek mücadelesine geçilmesi *e göre, bir türlü ele geçirilmiyen eski mayı müteakıb kongrenin en yaşlı ve kazalardan gelen binlerce vamemlekette câri usul ve nizam yuk göriılmektedlr. tklnci »mellyat ya. Dıs tşleri Bakanı Fateml yeni bir delegesi, diğer delegeler adına, ne tandaşla askerî tatbıkat dolayısile ziraat teşkilâtının çiftçi ile yan8EKBKST PITASADA DOVIZLEB lara riayetkâr olmalan icab eder. kınd» yapılacaktır. zaket konuşmalarmı cevablandıra bu mıntıkada bulunan ÜçOncü or ayaklanma haıxrlamaktadır. yana, basbafa geceli vt gundüzlfi 1425.14M ' Aksi hareket. kendilerini müşkül TurklBcb Aecoot duya mensub birlikler iştirak etcakbr. Bojtarofı I inci nhifed* Fedayanı İslâm ne istiyer? meaai larfetınesi ve araziden aybir vaziyete sokar ki Ata Nutku 1325.1350 Sterlln ıleVrtti YENİ ESERLER 1889.1895 Tahran M (a.a.) Tedayanl îtnlmamak »uretlle föeterflen bü va Belediy» ItaU, kordipkıoıatik, Takaj storUn bugün bu durumdadır. Çtinkü Ata Kongr» erteei gfin aynı yerde miştir. 712.715 Takas dolar Amarlkaa Mus Valisi Zühtü Önder ve Oryuk feragat re vmsife •everllk, Ta Banka U«ri g«i«kcl T* baaa men lim Udarl Serid Mueteba Safavi ilml çalışmalanna başlıyacaktır. Nutku denizalöyı cıkaramadılar, M5.M D o l v N. W. yayınladıfı Mr beyBnnamede liderdu Müfettişi Orgeneral Fevzi Namus pazan ben çıkanrım demekl* kahraman nrs Bakanlıiuun yurduB her k5 sublan hasr buhmrauftur. 128.1» , trriçr. lijtmi yaptıfı frupua, fu |artlarla Ankandakl törea Türk bahriyesinl büyük blr töhMengüç tarafından günün Snemi» Bundaa Onet y»yml»dıtı «A*k fil. sesinden Tamta ve eâem»n gondeDokuz tene sonra ağızdan ni belirten bir konusma yapılmış SAKKAFUUtUA ALTIK met alünda bırakmaktadır. Onun gınlıklırı» T* «Bvlcnecck kıı aranı. rerek topyekun mflcadele lmkanAnkara M (T.lrfonla) U Ban yeni Basbakanı ve Krmlı tanıyacabu hareketini biz teessüfle karşılar ı yor> romanlarllc dikkati geçen genc lannı sağlaması, çekirgelerin Ük kasının kuruluf yıldönümtt bugün ğını bUdirmiştir ve gece fener alayı tertib edilmif51.60 Reşad fırlayan mermi | yazarlarımızdan ÇahabeddLn Uzunksya Fedayanı İslâm, Kur'an hükümCumhuriyrt 46.00 I sak vazifemizi yapmış oluruz.» tir. nın esendır. Guzel, n r i i blr kapak günlerde arzettiği muazzam tehll v* bu g«c* muhtelif tSrenlerle kutOldenburg 26 (a.a.) Alman lerine harfiyea riaye* edilmesini, Ingıüı 55.25 Bundan sonra Kaptan Lorent | ıçind«, b u ı l n u ı olma bu »çk vt mm. keye rağmen mezruata an ufak bir landı. ŞehrinuwW *oplanmi| olan Gulden 44.65 bu HibarİA alkollft lçkilerin meno ağır harb yaralılanndan Karl Jan Bıçak aramalan devam ediye* zon'un vekili avukat İhsan Yarsu ı cera romanı, 150 kuruf flatla Mtıl. zarar bile Termedea tamamen bn Banka idare meclisi azaıile erkânı Küiç« «46 nuılrtadır. saat 11 de AtarBrkün feçiei kabri lunmasuu, eglence yerlerinin kapa ! senn adında birı 9 seneder.beri ak ! Bıçak aramasına sehrin h»r bölgeıln. vat söz aldı. Gerek müdahil ve KAUN BEŞtBİRLtTTLEB ha edilmelerini mümkün kılmıştır. Sesi koruma bilgisl ne giderek tazim duruşunda bu ühnasını ve medenl kanun yerine cığerinde taşıdığı bir makineli tüfek 'de devam edılmektedir. Dün de Kadl. 3900(1.39500 R««aâ ^erekse Sabri Çelebıoğlu avukatı34500.35000 ' nın Ata Nutkuyu techil ettiklerıni lundular ve bir çelenk koydular. şenatin vazedilmesini istemektedir. ' kurşununu dun. kelımenın hak kî ko\un muhtelıi Eemtlerinde hyas BaU Guzel ses temlnl ve bozuk aesleri gu. 32500.32800 Azu zelleştlrme metodlarını lzah eden «Sesı «Hiltoo» «teli inşaatında bir kaza Bankanın genel merkez binası da Bu şartlar yerine getirilmedıkçe manasile, tükurerek, hiç bek'"nme man, Emrullah Alkılıç ve Nadır Oda. hattâ kendısıne hakarette bulunSaâi ı s te tesbli adildl koruma bilgısl» neşrolunmuştur. Eser, hükürodacın ve dık bır zan»inda blümune sebeb bışı ısınıli uç şahsın üzerinde bıçak Harbıyedeki Hılton oteli inşaatında tenvir edihnişti. Gece Ankara Pa Fedeyanı islâm bulunmuştur Her uçü de mahkemeye duklarını soylıyerek ılâve etti: (*> UaratlUat Bonuu mtaunaU Doktor Şuknı Şenozandır. Saray, Ha. çalısan Isçüerden Yusul Kaya. dun elek Başbakanm iktidarını mearu say . oiabi'.ecek tehlıkeli bır durumdan venlmış ve tevkli edılerek ceaevfr» cAta Nutku, sandalyesinin eb tet. Onivenite, Kanaat, Inkjllb klUb. trlk tcstereslnin ctreyanuu yakalana laa bahçesinde bir garden parti vemıyacaktır. | tamamen kurtulmuçtur. | gonderUmiftir. rildi n k «toüftür. tılmrJrt«4iT. M bir pcofeeördfir. Yasi gemi ia Çanakkale (aciasıttın dünkii duruşması Amerikalılarla malî ve iktisadî miizakereler Oenizcilik Bankasının Ordu terfi listesinin yeni şileplerî neşrine dün başlandı r BOR SA D.D.T, möcadelesi Venezüella'da ölüm nisbelini azalttı ! ] Çekirge lehlikesi önlendi Bir kahveci odasmda ölö bulundu İranda kmllarla miicadele şiddetlendi İş Bankasının yıldöniimü kullandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog