Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ıtn *H Merahlt Resimter ŞEHIRDEN ROPORTAJLAR Bir tatil günü, Vali ZEHIRCI KADIN Gökay ile birlikte plâjları dolaştık Tazan: 9. GOKDIAQX ( S ) C*vtr«n: MAZHA» ESİMLİ ROMANIMİZ Halkın denize girdiği sahillere yaklaşan moförlerin sahibleri ve bunları kullananlar cezaya çarptırılaeak günfl, Vali ve Belediye Re ] girdiği sahülere yaklaşan motörleiti iie birlikte, İstanbulun Aııadolu ; rin sahibleri ve kullananlar hakyakasır.daki plâjlarını dolaştık. fcmda cezai takibat yapılması, sivil Prof. Gökayla saat 11 de Fener polislerden müteşekkil ekiplerin bu bahçe plâjında buluştuk. Gökay | eahillerde devriye gezmesi kararyalnız olarak plâja gelmişti. Elin ; laştı. i de küçük bir pakete sarılı şortunu | Caddebostan plâjı da havanın çok i taşıyordu. Hemen 2 r.umnralı kabi sıcak bulunmssı ve tati! günü oli neye girdi. Şehir kıyafetini değiş ması dolayısıle pek ka'abahk. ! tirerek şortunu giydi. i Motörümüz plâja yaklaştı Prof. I Amerikadan satın aldığı şortu ile j Gökayın yüzü havlu ile sanh buhalkın arasına karıştı. Önce sahili, j lunduğunden kendisini kimse tagazinoyu ve kabinelerin durumu • nımıyordu Çok yavaş ilerliyen monu inceledi. Sonra kumlara uzandı. törümüzden, Caddebostan plâjının Başlangıçtan itibaren güzel şortu umumî durumunu gördük. KadıParisli terzilerden Man^uin tarafından hazırlanan ve yukarıile sükse yapan Prof. Gökayın ct köy Belediye tabibi etrafh izahat daki resımde görülen «plâj elbisesi» bu sene Fransanın Atlantik ve rafını bir sürü kimse aldı. Bunlar ; verdi. Plâjın bazı noksanlan buAkdeniz plâjlarmda beklenmedik ölçüde taraftar topiamıştır. Bilarasmda eenc kızlar ve hanımlar da ; lunduğunu söyledi. I hassa «korsan pazıtalon» çok fetğenilmiştir. bulunuyordu. Oracian Suadiye plâjına hareket Vali ve Belediye Reisi kendüeri ettik. Suadiye plâjı da diğerleri gibi ne deniz sporlannın faydalarından kalabalıktı. Belediye tabibi burabshsctti Hasbıhal bir müddet sür da da Belcdiyenin plâjlara dair dü. Nihayet Gökay denize gir j mevzuatına aykırı durumlar mevdi. Hanımlaruı ve genc kızların ' cud olduğunu izah etti. neşeli çığlıklan arasında su topu i Suadiye iie Maltepe arasmda buoynandı. | lunan plâjların umumi durumlaBu sırada, Kadıköy hükumet ta rını sahile çok yaklaşarak tetkik bibi Dr. Haluk Sümer de plâja gel ettik ve Belediye tabibinden izahat miş bulunuyordu. aldık. Diğer pHjları teftiş etmek üzere Aynı yolu takiben geri döndük. vimdad motörü ile harcket edilmesi | Sahile yakm ileriiyorduk. Kıyılarkararlaştı. Prof. Gökay, Belediye j dan neşeli çığlıklar, sesler isitiüyortabibi, Fcnerbahçe piâjı müsteiri j riu. Bu manzara kar^ısmda çok far i Oktay Aslan ve biz küçük motöre la memnun olan Vali ve Belediye i yerleştık. Reisi, bir sigara istedi, yakü vt Vali ve Belediye Reisi, ne olur şurJarı söyledi: ne olmaz düşüncesile havlusunu « Ben sigarayı ya çok üzüntülü aldı. Güneş gözlüklerini taktı ve zamanlarımda, ya çok sevincli anhareket ettik. I larımda içerim. Bir bayram günü, Once Kalamış Dalyan gazinosu ; hcmserilerimin huzur ve neşe içinönündeki sahili gözden geçirdik j de denize girmelerine, gezmelerine, Sahildeki bazı evlerin kanalizas , eğlenmelerine şahid olmak benim yonu denize akıyordu. Bunlann için en zevkli bir dakikadır. Bu sahiblerine ihtar edilmesi ksrarlaş manzara karşısmda duyduğum se. j b. Çiftehavuzlar sahillerine docru vinçten dolayı sigarayı zevkle tütj yol ahrken dört kişinin güclükle türüyorum.» Proi ... küçük mctör hafif loflo«un . ,. „ Gökayı, sigara içmeğe sevtesırıle hayli sallanmaya başladı keden neşeli sesler Fenerbahçeye Motör sahibi. bir kaza endişesile ' \,A*T 4«.Pm r t t i. Birlikte plâjın iskorkulu dakikalar çeçirdi. kelesLne çıktık. Çiftehavuzlar sahillerinde, yüz j Doğıuca dusa girenGökay anj lerce kişinin denize girci.si ycr'er , cak depodaki sujnın sonuna yetişede, bir çok kimseler motörîcrle ge ] bildiğinden biraz tuzlu kaldı zerek yüzenleri rahats.z ediyorlar j Sonra kabineye çekilerek gi| dı. Aynca her an fecı bir kaza ih y i n d i , böylece Anadolu ykası plâjde mevcuddu. , ı a n n m teftİ5İ nihayetıen,,j Bunun üzerine, herkesin denize i Kâzım KİP İstiklâl caddcsinin a>ifalt!anınaMarmarada bir fcnerin yeri sına başlandı t'eğişfirikîi Pariste 1953 modelleri Parisin tanınmıı terzilerinden Gevenchy'nin hazırladıgı ve yukandaki resimde görülen yünlü jerse elbise 1953 yılının en fazla beğenilen elbiselerinden biri olarak gösterilmektedir. Gevenchy, bu elbisenin sadelik bakımıncjan da ön plânda geldiğini cöylemiftir. Parisin plâj elbiseleri SEYAHAT INTIBALARI Zavalh Sarazin'in öldüSü 19 temmuz 1851 Rünü. kendlslnl tedevi eden doktor Boduln ve doktor Pino blrbirlerine hâdis» hakkında Intibalarını »öylüyorlardı. Doktor oduln: «Bana kalırsa Sarazin'in ölümüu» »ebeb zehlrdlr. diyordu. Bu kıx mutlaka zthirlenmia olacak. Fakat bunu kabul ettigimlz takdirdt burada bir katllln bulundugunu da kabul etmek lftzım.ı Doktor Pino'nun revaben Roz Tesje öldüğü zaman aynl füphey» kapıldıiını »öylemesi üzerine iki heklm dojruca müddelumumllift* jtlderek blldiklerini »öylemeSi kararlastırırlar. Adlly» farayına girerken müddeiumuml Malerb't raıtlıyan doktorltr hâdi«eleri olduju fibl anlattıklarından, Malerb. difier islerlni bırakarak lorKu hftklml Vany« U« birllkt* prof«»ör B l dar'ın evint «ittL Maltadaki Amerikan, Ingiliz ve Fransız amirallarile mulâkatlar Yazan: Abidin Dav'er M»ltm1a blz iki Türk gazeteclsl Ue Aııadu.u Ajansı muhabiri için bir zıysret programı hazırlanmıştı. Buna gore adaya varışımızın ikinci günü yani 7 ağustos cuma günü tabahı, NATO umumi karargâhı binaîinda müttefik milletlerin amiralian ile görüşecektik. NATO Müttefik Akdeniz Kuvvetleri Umum! Karargâhı Public İnformation yani halka haber verme şubîsi ki bizim Millî Savunma Bakanhğı ve Ordu Temsil Bürolarımızın muadilidir sefi İngiliz Deniz Binbaşısı Haynes'in emrimize tahsis ettirdiği otomobillt deniz kenarınc'aki otelimizden hareket ettik. Otelimiz, umumi karargâhm bulunduğu Valetta'daa hayli uzakta bulunan Sliema'da idi. Akdenizin büyük ValetU limanıncian başka adada yer ytr teskil ettiği küçük haliçleriı» «trafmdin dolaşıyorduk. İnsana birer gö! hissini veren bu iç limanlarda büyük küçük İngiliz harb gemileri, atölye ve ana gemileri Ht 2 Amerikan muhıibi yatıyordu. Bunlardan meselâ denizaltı ana gemisi, Akdenizdeki İngiliz denizaltı filotiüasının karargâh gemisi vazifesini goıüyordu. Nihayet başkumandan yardınırısı Amerikan Koramirali Fife'nin nezd nde bir yokuşu çıkarak Valetta limayarmıştır: «Kuvvet, hirlik ve bııtünlüğiınü muhaîa/a için gayret sarfeden nına hâkim bir yerde bulunan vt büyük Türk millerine en iyi temennilerimlr» ) damımn üstünde 6 müttefik milleyırbay blzl kabul *tH Adınm V« ler TC denizaltUardan mirıAkcb hassa Türk Amirali Arnom üzerintin bayrakları dalgaianan umumi [ kaıaıg.h binasına geldik. Karar del olduğunu öğrendiğüniı lıan olan Akdeniz füomuz, Maltadaki de durmak Uterim. Amiraliniz scn gâh binası, Malta taşından yapıl sız yarbayı her neden5« bizimle Müttefik Başkumannanhjiın» I af derece kabiliyetli bir denizci ve mı», 6 katlı yepyeni bir binadır. ayakta konujmayı tercih »tti. Bir iıdır. Bu filomuzun vaziissi, Ita'ya mükemmel bir insandır. Komünizme karşı beraber çaBir kısmı apartıman olarak kulla tercüman subay çağırttı ise dt he sularına kadar Batı Akder>i7:n sernıLmak üzere henüz inşa halüıde pimizin fransızca bildiğimizi öğ bestliğini ve gemi kafileleıuıin hi hşmak çok mühimdir; bilhassa en büyük tehükeye maruz bulunan idi. Kapısının içinde İngiliz de renince memnun olarak tercüman mayesini sağUmaktır.» Amerikan Amiralı Fife'in Türkiye için. Komünistler de NAniz erleri nöbet beküyor; içeri gi subayı geri gönderdi. Resimîerimiz nezdindı TO'nun ehemmiyetini fazLı.sıle rip çıkar.lan kontrol ediyorlardı. j çekildi. Yarbay bütim Fransiilar Yarbay Vedel'den sonra, Ame idrak etmişlerdir; hattâ bazı Batı Bir gün evvel amiralimiz Refet gibi kelâmı bol yani konuşkan Arnom'un em.ir subayı Deniz Kur ! bir zattı. NATO Akdeniz Müttefik rikan Kor Amiralı Fife i ziyar.'t devletlerinden daha fazla bunu anmay Yüzbaşı Sina Özdoğancı bizi <Kuvvetleri teşkilâtı ve çalışma tar ettik. Masasının arkasmda bü tamışlardır.» Aminl, Malta umumi karargSkapıdaki İngiliz deniz assubsyına zı hakkında bol bol malunıat ver yük bir Amfrikan bayrsğı ile ba?tanıtmıştı. Erler, kimi görmek is di. Duvan boydan boya haplıyan l ka bir bayrak. galiba Amerikan hında müttefik heyetlerin başkanteHığirnızi soıarak isımleriınizj büyük bir Avrupa haritası üze deniz piyade ordusunun bayvagı lan olan amirallann ve kendisinin yaioıak üzere onümüze birer kâ rinde izahatini tsmamlıy.i:ilu. En bulunan amiral, bizi çok nazık ve vaziyetinden bahsetti. « Karargâhta benim hiç Hr ğıd sunarlarken İngiliz çavuşiı ca fazîa üzerinde durduğu nokta, Baş samiml bir Urzda kabul etti. Beçekıldikten millt meı'uliyetim yoktur. Yalnız kalı bir selâm verdi. Bu sırr.dh kumandan Amiral Lord Mountbat raberce resimîerimiz Yüzbaşı Sina da aşağı inmisti. Bi ten'in, İngiliz olmasma râ^ınen, sonra, toplantı masnsmda yer gbs muavini olduğum Başkumandnnıli aldı; hayli dik meıdivenleri tır bütün mür.efik amiraüarı müsta terdi. Sigara ve kahve Ikrırn ttti. mıza karşı mes'ulüm. Buradaki mensub bulunmanaıak Binbaşı Haynes'in oda kil addederek kendisile müsavi Amiral Fife, Müttefik Kuv:£lle.i kumandanlann aına götürdü. Türkçe de bilen birj tuttuğunu, onların da s.i.ijk ttle Umumi Karargâhında Ba^kunun duklan devletlerin hiç birine rüctanınmamıştır. Ker başı il« selâmlaştıktan sonra, ami Başkumandanhğa bağlı bulandufc dan Yardımcısı idi. 6 ncı Ameri han hakkı kan fıloıu ise, Amiral Lord Mount milletin kumandanı, fikir ve muralımizın dairesine yollandık. larım ve mükor.ımel işbirliği yspbatten'in tmrinde değildir; dojtru talealannı Başkumandan Amiral İngiliz kadın bahriyeliieri tıklsıını tcbarüz ettirmck oldu. dan doğruya Amerikan Deniz ı Lord Mountbatten'e açıkça bildirir. Merdivenler ve korHorlarda, ! Frsnsız heyeti kurmay başkynı, Kuvvetleri Eaşkumandanlı5ma bağ ! Bu fikirler Başkumandanm i bernbeyaz denizci üniformalan Maitadaki her müttefik hey»ün lıdır; ;fakat NATO Akddniı Kuv lığind» toplanan amirallar hcyegıymiı güzel ssrıjın İngiliz kızîa j kendi milli menfaatleri ile beraber vetleri BaşkumandanliZi Ut ijbir tinde tetkik ve münaka^a edilir. rına rastlıyorduk. Tath bir tebesNATO'nun umumi menfnatîni Uliği yapmaktadır. Bu müuas^beti» Tatbiki mümkün olanlar kabul sümle kırk yıllık ahbab imişiz gilif ettiklenni, tam bir istikşu ncktayı da tebarüz ettirmek U olunur.» bi bizi selâmlıyoılaulı. lâl ve serbestlikle fikir'eHni ileri teıim. Akdeniz Müttefik Kuvvel(Güzide amiralımlz Refet Arsüiuüklerini, Başkumandanın büleri Başkumandanı da meıkezi Napo nom ile görüjürken öğrendi^ime Bunlar, 1942 de İngilterede ilren yük bir düıüstlükle umumî Vs lide bulunan NATO Güney Av gör» de Başkumandan Amiral Liverpool limanında şerelimize : rarçâhta sarsılmaz bir âhenk te rupa Kuvvetleri Ba3kumand..I1 Mountbatten, diğer 5 mütt?f:k yaptıklan geçid resminde b.ıiun i sisine muvaffak olduğunu sovledi. ğına bağlı değildir; doğrudan doğ amiralin milli ve umumi menfaatduçumuz W. F, N. S. denüen İngiFransız donanmasmın hiiyük ruya Psristeki NATO Baıkııman lerini tam bir terbestliklt müdaliz kadın bahriyelilerdi. İngıl'z kısmı hangi denizde? danlıgına merbuttur. GüneyDoju faaya teşvık ctmektedir.) deniz kuvvetlerinde karada vazıfe \ Fransız yarbayı umurai karar Avrupa Kuvvetleri Baıkumandanı Rusya tamamile hazırlanmadaB gören bu genc taifei nisa arasında ' gâhta gördüğü musavat ve işbir eskiden Amiral Camey idi. firndi tMarüz* kalkışmıyacaktu euler, assub^ylar ve subaylar da \ liği zihniyetine hayran olduğvinu, gcne Amerikalı olan Amiral PacaAmiral Fiic tözlerine devam etti: vardı. Bu seneki umumî mevcud altı millet heyetlerinin ye men teleı'dir. € NATO teşkilâtı bir «igortalan 305 subay, 4570 assubay ve er sub bulunduklan devletlerin müşAmiral Fife'nia konıışmaıı ya benzer; htr millet, bir oıiktar o'an bu kadın denizdleıin bir kıs terek tehliktye kareı elele vereAn,iral Fife Türk gaz<fteeile« ile prim vererek sigorta olayor. Mvişmı MaltaJaki Akdeniz filosu em rek çahştıklarını, gayelerlnin b?madafaaya hazırlanıyor. tanışıp konu.şmaktsn $ok mem ttrek rint verilmişti. nş oldujîunu. fakat sulh istiyenin nun olduğunu söyledi ve umural Tehlike nerede basgosterirse hep Amiralimiz Refet Arnomla birsz harbe hazır olması icab ettiğini karagâhta görüştüğümüz bütün birden beraberce ve bütün kuvvepörüstükten sonra, Binbaşı Hay ilâve etti. Kendisine Fransız donan müttefik amiraüar arasmda, si timizle oraya koşacağız. Akdeni'.de yasetten baKsed»n yegânt kumanGeçen iki büyük harbdt Almaıınp» yanında bir İngiliz fotoğrafcı ması büyük kısmınm ra. tamamile hazır olmadan harbe eri olduğu halde gfldi. Ziyaretl°rt mi, yoksa Atlantiktt mi olduğiınu dan eldu. l'rfşiadlk. Zıyaretlert bsşlıdık dt loıdum. Şu cevabı vtrdi: « NATO"nun hcdtfl ksmö girdi vt neticede mağlub oldu. mukadder^tını i"?k, ikide birde dik merdivenleri « Büyük zırhhlarımız ayn bir nizm* kartı u i l a n bir eepha ttf Sovytt Rusyatun inip çıkıyorus demekri. Çünkü frup olarak ihtiyatta vt %ab Fran kü «tmtktır. < müttefik mılleün elindt tutaa Politbüre bu hakikamüttefik amirallann her biri bir sa limanlarındadır. Donanmamıcn Akdenizda barabarea çah|malan ti pak iyl bilir. Adj^ukılU haorkatta oturuyordu. geri kalan kısmı iki grupa ayrıl mükcnmcl bir tarrda dsrana «4i lanmadan T» kamutimoa harbi miftır. Mülıiın bir kuvvetimiz bab yor ve aralanndakl ifblrliği ftittik kazanacafına kat'iy*tle arain olFraıuu Kurnıay Başkam Ilt AkdeTıizdeJir. Akıleua htumu.'un çc diba tekemmUl ediyor, Malta madan tecavüu girişmiyecektir.» Komttnlna UhlikMİnl Tıirkiya kumandanı Cezayirdt bulnntnaJc umumt karargâhındaki amlrallar tlkBne* Pransu Amlrall h«r HİlUttaa »TT«1 anlamiftu lot'nun dairesin» fittik. Amiral tadır va Fransa kıyılarına menıur v* «ubaylar, |ok kıymetll tnıant Komftnism tohlikMİni Tflrklynktu; lzlnll rt teyahatta imi|. haüf gemiltr harie ohnak tlzert, lardır. Har hükumet «a mölcemYtrin* kurmajr baıktnı olaa bir kruvazorltr, muhribltr, fukattyn •Mİ •damlanaı gtedtrmlftir. Bil î« biliyor, Tftrkiy* bu tefalikajrl Kapı açüdıgı zaman karjüarına bizzat Elen cıktı ve derhal «ben masumum» diye bağırdı. Elen bu jekllde yap'makla kendlnl cle vermis oluyordu. Derhal araatırmalar Ibasladı. Elen'in odasında eskl efendllerlnden asırdıgı bir 1 cok iç camasın vardı. Sorguya cekilen ascı kadın evvelâ her «eyi inkâr ettigl halde yava» yavas hırsızhklarını ik1 rara yanasmağa basladı. Bundan »onra Elen'in Sarazin'e içirdiği ve kendi ellerile hazırladıftı Uâcın tahlillne gecüI dL llâçta büyük miktarda arsenik vardi Katille «uçlan 1 dırılan Elen, derhal tevktf edildi. 1 İFtikljl cnddes'.nin a^fıltlapmasına Marmarada buhınan diin b?;!.nmı;tlT. Havainr nıiiü'd p'ti*: | fer.eri. kazaların vukj takrtl'df 2 »y znrfında cadc'fnin »sfalt. j İncirbırnu mevkjine »npcetı tahmln fdilmektettir. j fener diln scniuriilerek nl nria In a e d i I e n f e n IstanbııMa vorji tahsilâtı artıyor ' ' ? « Diîsn A«!an» buldu?xı Şakör. nakledllmij ve ysrire İnc'.rbur. caîı;maj» bas. Sehimiz Dcftrrdarlıjından' alriı^ımız Koşuvolu otobüsleri malumnfa göre. bu yrnenin ilk bej ay. .„... Üsküdar . Kadıköy ve Havalirt Halk lık vergi tahsilâtı 1S7.401.919 liradır. Trf mva vlarl 1 n:?rtın.Han .'îl t e m . ' İdaresinin tecrübe mahl. rnuz ak=vnna kariar nîan un.unıi verg: . v c * i r ı d e olmak üzere Kn;uyoluna açtığı " "" | "tnbüs servlsinin ilk gıjn!»rde pek mah. tnhîilAtı 12?.310.538 llra Mi. dud yolcusunun »rctıfı göz önünde tu. Buna göre vergl tahsilâtmdakl artış ' tularak bu hatta ayrılan bir otobüsü 2S.591.411 llrayı bulmaktadır. ikiye cıkarmiftır. Idarenin yenl otobüs. leri gelince hat takvlye edilecektlr. Odun tanzim satışı idare tramvaylan bayram günlerinde Odun tanzim satışı geçen »eneki mü. ' 254.6*1 yolcu nakletmiftir. Geçen yıhn tahhids vfrilmiştir. Müteahhid 30.000 aynı günlerinde naklolunan yoleu ıde. çrki odun getirterek 12.14 lira uzerin. dine naurajı bu yıl 20.819 yolcu fazls den satacaktır. taşınmıçtır. Şehir çöplerinin iınhası 4.500 kilo buğdayi yakmış Sorgu hâklml Vany« bunun üzerlne Loryan'dan IU lunun nüfuı kâğıdı furetini getirtti. Mefter kadının ismi i \ Elen Zigado defcil, Elen Jegadp lml». Jegado'nun çok berJ 1 bad bir maziıi vardı. Hâkim ascının mazlsinl aı%stırdıkça ] insanın tüylerini ürperten hâdiseler meydana cıktL 1 Siii\Tİnin Çavuşlu köyünde İbrahlm Belediye, tehir çöplerinin imhası I5İ. ni yerli vey» ecnebi bir firmaya ver. Biçiciye aid 4.500 kilo buğdayı yakıp kaçan Mehmed. dün jandarmalar taraıneği kararlajtırmıştır. Çiipler muayyen merkezlere Belediye f I n d a n yakalanmıştır. Mehmed. hıkkın. d a vasıtasile nakiedilecektir. Bu me\zuda ! 1kibata geçilmistir. 3 yaşında bir çocuk lâğıma yapılacak teklifler Belediye Temiziik İşleri Müdürlügunce lncelenecektir. Ay. düşerek boğuldu rıca bu hususta tejki! cîunan btr komlt. Çatalcanm Çanakça köyünde fokakta yon faaJîyete geçecektir. oynıyan 3 ya?ında Hanife Gündüı lsim. Öğrendîğimize göre Beledly» çfipçü ' ii çocuk. açık lâf ıma duserek bojulmaas'arını 7S llradan 100 liraya çıkar. muştur. Küçuğün cesedi lâğımdan çı. nııstır. 'ıcarılmıs. tahkikata başianmıştır. herkesten evvel idrak etmiştir. İkinci Dünya Harbi bittiği zaman Amerika bunu bilmiyordu. Kore harbine kadar yalnız Amerika değil, bir çok milletler bu tehiikenin büyüklüğünü idrak edememişlerdi. Kore harbi, tehlikeyi gösterdi; Batmın ve hür dünyanın birleşmesine yardım etti. Şimdi en mühim mesele birleşik olarak kalmak ve aramızda ihtilâf ve gerginlik çıkmamasını temin etmektir. Kanaatimce NATO devletleri Birleşmiş Milletlerden çok daha iyi ve âhenkll çalışmaktadır> Kurmay Başkanı İngiliz amiralinin •öyledikleri Amerikan Amiralı Fife'y» teşekkür ederek yanmdan aynldıktan sonra, Başkumandanlık Kurmay Başkanı İngiliz Amirali Koramiral Cazalet'in dairesine gittik. Bu sırada o sabah Maltaya muvasalat eden Millî Savunma Bakanbğı Temsil Bürosundan Kıdemli Yüzbaşı Muhiddin Koçak da heyetimize iltihak etti. Bu İngiliz amiralı da güler yüzlü, tombul v« se\'imli bir denizci idi. Resimler çekildikten sonra amiral bize yer göst«rdi ve umum! karargahın kurmay teşkilttı ve Akdenizdeki 6 millet deniz kuvvetlerinin bölge v» vazifc taksimatı hakkında tafsilât verdi: < Karargâh kurulalı yalnız 6 ay oldugu halde kurmay heyetinin muvaffakıyete doğru gittigini görüyoruz. Fakat kat'l bir fiklr •dinmek için henüz vakit erkandir. Kurmay bajkanı «larak •dindigım fikirler müabettir. Başkumandanımız, harb İçinde GüneyDofu Asya Müttefikler Karargâhında Baıkumandanlık «ttigl İçin, milletleraraaı karar^Ahlann t«vk T« idar«<lnd« büyük tecrübe sanibidir. Bu tacrö belerinden istifada ederek l«leri çok iyi idare etmektedir. Diğer NATO karargâhlanna nazaran bizim karargâhımızda lehimize ban farklar vardır. Buradaki 6 müttefik milletin amiral rütbesindeki heyet başkanlan, aynı zamanda kendi memleketlerinin millî temsilcileridir. Her meseleyi hükumetlerine danışmak mecburiyetinde olmadıklarından kararlannun daha çabuk almakta vt rakit kazanmaktayız » Karargâh 7 şubeye »ynhnıştır « Karargâhımız şu yedi şubeye aynlmıştır: Plân, harekât, teçkilât ve talim terbiye, loijstik, münakalât, istihbarat ve hava. Bu yedi şubeden her birinin lıajmda, müttefik milletlerden birinin amiralı bulunmaktadır ve her heyet bu şubelerde temsil edilir.» (Bizim amiralimiz kurmay bsşkan yardımcısı, aynı zamanda tefkilât ve talira terbiye şubeıinin şefidir). « S aydanberi aramızda Kiç bir anlaşmamazlık çıkmamıştır. Görüş farklan teknik olduğu için daima halledilmektedir. 6 devletin deniz kuvvetleri arasmda liaan meselesi güçlük teşkil etmekle beraber hal yolundadır. Bütün NATO karargâhlan arasmda en az subayla iş gören bizim karargâhımızdır. Her memleket en dcğerli subaylanm Maltaya gönderdiği için az «ubayla çok i| görüyoruz.» Amiral Cazalet'in, kıymetH amlralımız Refet Arnom ile maiyetindeki değerli deniz kurmay mbaylan hakkındaki takdirkâr sözlerini iftiharla dinledikten scnrı., mülâkatıraız bitti. Yunan Tt İtalyan hryetleri b«fkanlan ile görüşmelerimlzi ayn bir yazıya bırakıyorum. 6 kasun 1849 da Elen Jegado vergi tahakkuk memuru Babo'nun hizmetine girmisti. Bir g.ün Elen'i sarablarını asırırken gördüğünden kovmustu. Fakat kadın gitmeden £orba pisirmis ve bu çorbadan evin hanımı ile oğluna yedirmişti. Anne kurtulmuş, fakat 6 yaşındaki oğlu Alber ölmügttL Elen bu sefer Ozan ailesinin yanına eirmisti. Bir giin evin hanımı içkilerin pek cabuk tükendığinı söyiemesi ~jj üzerine hırslanan Elen sabretmiş, fakat ertesi günü hasîalanan ve istiîra etmeğe başlıyan evin 5 yaşındaki oğlu^ bü'.">n Ihtimamına (!) rağmen ölmüştü. (' (ArKan n r ) // Türkiycde neşn hakkı yalnız 'gazelemize aiddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog