Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

I Sanat âlemimizde ] Attkara İstaıtbul bisiklet yarışı Dün «abah başlayan yanşm ilk Yugo»lavlar kazandı etabuu Dün yapılan yüzme yarışları 2M metrwd€ birtnctliği YılnMO, Ikinciügi de Mahmud T« İlhan kazandılar Kendisi için tertib edilen geca münasebetile Röportajı yapan : Şahab Balcıoğlu Necmi Rıza ile bir mülâkat RADYO YUNUS NADİ r Bugünkü program j İSTANBUL 1117 Acılif T« pro»ram M.9» Ha» berl«r 13.11 Oyun hava:an lij* Daru müz!|l (Pl.) 13*3 f*rttıl»r; okuyanlar: Nevln Sallha Öztrtttn. 8«ınl özkanh 14 20 Küçük 6J1« kona«ri 14 45 Şarkılar (Pl I 15.00 Kapanlf. .cmakajah EN GU2EL HIKAYE Küçük ve ortalar İstanbul YüzOn sekizinci sanat yılını doldurme Birincihği finaileri dün tabah Blsikletçfler bu geceyi (dün ak Lido havuzunda yapıldı. Muritazam muş olan tanınmış ses sanatkânmıı Ki«ücahftm*ra 26 (Hususî) Bi•ikiet Ferierasyonunun Ankara sam) Kızılcaham?T.da geçırecekler bir şeküde cereyan eden bu müsa Necmi Rıza Ahısksn için dostlan İatanbuJ arasında dort «tap üzerine ve buradan Boluya hareket ede bakalar neticesınde büyıik bir var tarafından tert'b edilen Sanat Getertib »ttıSi <Do3Üuk kosusu> ns cek.erdir Bütün ko^ucular 28 » hk gösteren Beykozlular iki kate cesi önümüzdeki cumartesi akşamı dün «abah Ankaradan baflannuj ğustos cumı sabahı Adapazarına goride de İstanbul birinciliğini ka. saat 21 de Açıkhava tiyatrosunda r* saat 14.30 da birinci eUp olan gelmiş olacaklar vc ögleden sonra zanmağa rruvaffak o'.du!sr. Bu ba vapılacak Gecenin progrramı çok da İzmite gideceklerdir. Cumartesi k'm^"n Z"ic ve rıinimiri Beykoz zengin olmakla beraber hayli surK'zıleahimama gelinmiştir. prizlerle de dolu oldu*undan sesabahı Izmitten hareket edecek luîan tebrik etmek gerekir. Bu kojuya 11 Yugoslav ve Istanyirci sayısuıuı epey kabarık bir olan koşucular aynı gün İstanbulda Gunün en cnteresan müsabakası, bul, Ankara. Konya, Eskişehır bölvaracağından emlniz. Seiâmiçeşmede yariji bitirecekler hiç çüphesiz ki birinci kategorlnin [ dereceye gelerinden olmak üzere 22 de Türk Zaten bu yüzden Necmi Rıza ile dlr. îraya nkıstınlan 200 metre serbest Hsikletçisi i«tirak etmektedir. Bigörüsmek bir mesele oldu. C'inkü Yugoslavyah Msikietçilerin eok rlnd etap sona erdiği zaman, M kuvvetli olduklan yarış etnasmda seçmeleri ve finali idi. Büyükler a>nı zamania Beyo|lunda meshır 200 metre serbest İstanbul birin bir kuına» mağazasının sahibi olanrlnciden altıncıya kadar olan dere derhal farkedllmiştir. Misafir «por ciliğine 17 yüzucü katıldı. Dört »eri sevimli sanatkân bu münas?betle eeleri Yugoslavyalı koşucular, bun cul«r, memleketlerinde 186 bisiklet üzerinden yapılan seçmeler netice eörmeğe ^ittiSimizde, o. bilet aldan «onraklleri de bizim çocukl&r kulübii bulunduğunu föylemijlersinde altı kis.i final grupuna ayrıl mafa gelen müşterilere yer ayınp •imjîlardır. dir. dılar. Bu musabak,nın finali ba« laf yetistirmekten bize vakit ?yıtan sona kadar bu> ük bir hevecan ramıvcdu. Nih?^ct bir oiçimme ve çekişme içinde geçti. Daha ilk eeldi de konusab'.ldik. 33 metrede one atlsyan gene YılNecmi Rızayı bu işte en fazla maz, yarışın »onun» kadar bu dudüsürdüren taraf, son »ünîerde rumunu muhafaz» etti. Son 33 methavalann gavet kanşık ve is*lkrar' >! > c W ?i"Pİ bir dörüç ve fev < » o =\ı gitmesıdır. Cumartesi akjamı Galatasaray profesvonel futbol kalâde bir finij yapan emektar hava boza^sa tliye vüreji ornuvor. Necmi Rıza Ahı&kan takımı, flç maç yapmak üzere ya Alahjiıud, ıkincilığı k?.zanmağa n,uTevekkeli. dedim. size havaî me^ bu hıfzımı unutman'Ak isterim. nn hususl bir uçakla ttraele gid» vaffak oldu. Bugün 35 yasma yakreb domemişler .. Küçükksn vanı 14 yasındayken <»ktir. lapnn bulunan v« sekiz ieneden Dostumuz Burhan Feleğin baîladığım bu hafız'ık dersleri esGalatasarayhlar ilk maçiarmı 29 berl ınüsabakalara girmiyen Mahpazar vazılanna bakarsanız övle nasmda. fe;kalâde musikisinas bir Beklztnel lıtanbul Enternasyonal ağusto» eumarteei günü Hapuel ile, 1 mudun Haldun Isnien ve Nejad Tenl* Tumuroı maçlarraa düa de ikinci karfilafmalannı 2 «ylul çar J Nakkaş gibi iki gene ve kuvvetÜ çöriinıivorurn ama hakikat pe'f insan olan Bef'ktaşh Hafız Pıza T. 1. D. Kulübfi kortlannda d« famba günü Makabi re 5 eylul eu . rakibinl de takarak ikinciliğı ka ' ovle deçildir. dedi. Havat meşreb merhumun nazan dikkatmi celbetr«jn edllmiştir. Dün yapılaa ve martesi «rünü de mı iki takımm zanması, muhakkak ki günün en : olmak bir yana. su anda beni bi/ia •nis olacağım kt benimle yakınlan tıhi havanın kendiri düsundürüvor. oldukça kalababk bir «eyircl kflt muhteüti ile yapacaklardır. enteresan hâdisesi oldu. Hayli de , Dr>stlanm benim için bir gece ter alîkpdar oluu tsmburi Kefık Vecsana gotürdü. Orada. k^ndisinden leei tarahndan alftka fle takib edlGalatasaray uraumt kaptanı Kad kilo almıj bulunan Mahmud Daltib etmeğe '^alktılar. Aihıstos balen maçlarda fu nrtieelar ahnmıı ri Dagın riyaset edecegi bu kafile han, eski günlerini hatırlatan çok j «•r.da o'acak bu gecevi bir çok se 17 vıl meşkettîğım Bebeklı msıhum Refık Talât A!pmand=n büyük iskadroya dahil bütttn futbolcular ij güzel bir yarıj çıkarmağa muvaftır: bpblerle ay.n sor.'jna kovduk A' tifadeler sağ'.^dım. Sonra Suphi tlrak edecekler, Muzaffer Bozok da ! fak oldu. Bu emektar sampiyonuTek erkekleıt l^h yarciımpımiz o'jun ama ben Zıya Be\den de çok istifade ettinidareci olarak çocuklarla birlikte muzu da diinkü güzel yarışından h^vatımda hi" bi, 7?nan bu der«"ce Böylcce yetişıp 193536 vıllarında Remy, Bergamo'ya S/T. 8/*, •/* gidecek tir. dolayı biihassa tebrik ederiz. havavla a'3k=dar oİT!ıdım derscn İstanbul Radyosımda ük konserleri falib. Mollnari, Stockenberg't 8/3 6/1 200 metre (Büyükler) finali ju inanın. Sabahlevin erkenden <al mı vermeğe başladım 1937 yılımla kınca ilk i*''m rarlyonun meteoro Ankara Radyosunun açılışında orafalib. neticeyi verdi: Deyro, Ferrer'f t/1, 6/1 gallb. 1 Yılmaz Özüak (Fenerbahçe) loji büHfnini dm'emek oluyor. ya i:ıtisab edıp dört yıl kaldım ve Gözlerim hep havada. Maamafih oradan da ha>li faydalar sağ!?dım. 2 28., Tek kadınlar: zaran vok: Bumum havada ola^î T940 yılında İstanbul Konse:vatuan 2 Mahmud Dalhan (Modaspor) Misa Schmitt, İfakat Mergea'ı 5na (ki olamaz) eö/le'im havada T • ı He\\tine tavin edildim. Bugür •/l. 6/0 galib. Türkiye atletizm birincilikleri 2.31.9, oİ5un. Bütün endi^em, bana Vu MU» Kermina, Miıs Mattar'a 6/4, 2930.8'953 cumartesi ve pazar 3 Haldun îsrnen (Yüzme Ih derece hüsnü tevoccüh gösteren U Konservatuann vermekte oHuğıı konserlerin başlaneıcını bizler vap7/5 galib. ; rtnleri şebrimizde yapılacaktır. tisas) 2.34.6, tanbul halkınm ber.im vVüm^pn 4 Nejad Nafckas (Modagpor) ıslanmssı kcıkusudur. M^?mafih m'çtık. Şimdi dc gördüğünüz <»ibi, Misa Larzarino, Gamıaragan'a | Müsabakalar cumartesi saat 10 da çok sevdiğim bu ticaret isile mpçyapılacak seçmelerle başHrruş ola 2 35., 6/1. 6.0 galib. in^sllah bovle b;r şpv olmaz gul oluyoıum. Günden güne i=ımi Mrt. Broz, Rita Patriklu'ya 6/0, cakbr. Mithatpasa stadında yapıla5 Engin ünal (Yüzme fhti. Bu münasebetle NP<"IÎ Rızaıiın ilerletmeğe çalışıyorum Bu vüzcak olan bu müsabakalar için ka sas) 2.35.5. 6/0 galib. kısa bir tarihçesini de ppne kendı den yoru'ursam. o yornun'uğu yıd ve kabul 25/8/ 953 sah akşamı 6 Enver Uzunoğlu (Yüzme İhÇift erkek: înusikile dinlendirivorunı. Avda uç sona ermiş bulunmaktadır. Müsa tisas) 2.41.. (Petroviç Panayotorlç) çlftt, «Maalescf 38 vnl önce Bakır defa da İ=taıbul Radyosunda l:onbakalarda derece alan atletler hfm ORTALAR (Cawrianl Argon) çiftine 6/3, bağh olduklan kulübe, •e vprivorum. sr kövde dıınyava selnim. hem de 91 100 metre serbest: T/5 galib. Şimdi ne tatlı hatırlanıyor: Ama Lâftn bura^ın;4a ben. Akıl Haekendi böİRf'erıne puvan kazandı P'vasadakı gazinolardan size 1 Süreyya Budak (Modaspor) tsnesirıi dü'iinvp gavriihtij'arl güSoldcn sağa: (Suzan Gurel Enes Talay) çif racak'snndan müsabakaların havll tetlı da değıi. O ölfceğimı bile b 1hiç taleb vaki olmadı mı? 1 Saadet ıç'nde «mnın'l grçlren , M, (Stalios Panagopulos) çiftine cpici'Tnel' olacsgı tahmin edilmpk 1.17.1, HimsedİTi O, bu •pb'wft"virı na Tek'if edilen miktarlaT s3y 2 Ce?'.rt '.sr.ıt (ıkı kelıme). 3 Kuv. miyor. Şehirde şirndi Boğuluyorum. 2 Cengiz Güney (Denizcilik MSTI dor^al s^lpdı ve siı'erek: 6a. 7/5 galib tedir 25 8'9^3 sah gürü akşam > a 'ıverrk olsam neden kabjl ehne vetle «allıya'.nk. 4 Tersi surprİ7 ftk. | GÖ7İenmi yaşlar kri^tal'eştiriyor. İh.) 1.17.2. O zamsn o meshur yer Topta düı diye belki bana aptal dersiniz lındedır, bu'asıcı 5 Dördimcj (esk! (Bergamo Farhini) çifti, (Se kadar kavıdlannı vaptırmış olan Buiutlar, ba^ırar, gülcn, Karna3 Soner Ün<al (Beykoz) 117.8. te^rnı, çevrı'ınce lâhlann seçı. vlndik Özgenel) çiftine 6/1, 6/2 kuKibler şurlardın diye korkuyorum. Belki bu tekiif ni hattrlatır. S bezı sçefld Imtlhan. val soytarılan gıbı çılgmlaşan Bir 4 Erdo^an Hızol (Beykoz) Sonra devam etti: galib. bir sezon içmdir ve gelecek vıl 7 E'kl harflprden b'rmin okum:«u yiizlerle dolu. Beni çağınyorlar. İstanbul bö'gesi: 1.18, 12 vasıma ReHiğirnde evi Iı belki bana bur.un yansıpı bile verOiümümü ne c'e çok istıyen var(Petroviç Panayotoviç) çlfti, Fen»rb8hçe. Gaist«»»r»'». B» 5 OkUy Durkan (Kadıköy) tanbula nak'ettik. İlk tahsillmi Be m'ez'er ft'tat bu miVtar benlm için rranasına mıi''ekkebpaltMru ele geçir!» mıs. Dayanamıyor, haykınyonım: j, blı'ntrrlr 8 Ökj, (Merlo Stockenberg) çiftine 7/5, şikta^. BevoJu.por Kunulua, 1.20.. $ikta« Şark lisesinde yaptım. Son sfene d* bîivtV* bir kapi+aTdlr. Ama zı n madamalârını «lıy satmak lçf İle (2 nci lahifeden 6/4 galib. Ne olur getirin bana, itra i«^^ 8 Vedad Tiirel (Bevko:^ 1 21.4 ı bir müd>let Gazi Osnan Paça «* «AiJ«rf"<riSıaVben o isi kabul et geçınen. ft^orum. Sestni duymalıyım E&e run ve guneş lekelerinin teslr lar» MuhtcUt: 200 ıretre kll'ik kurbre I na: Ankara bolgesi: ortaokuluna devam edio tshsılımin mîvorum. 1 U\H "ve 1^'ıkbaü dnjfnı üBrme den. ettiği teorilerini reddeden metere(Mr». Knod Deyro) çlftı, (Ül1 Erdal Kızıltan (Ez ) 3.38.1 ^eıı kalan kısmını Ticaret lisesınde Ankara Karogücfi. gnnatkann bir «Shreti hojlet:. 2 Z»npn!eıl çok bir illtnl. Boğazım kupkuru. Zaman geçi ologlar, davayı kendi zaviyelerink»r Giridlioğlu Suad Nemli) çd2 Oktay Bajıs (B? ) 3.33 2, îzmir bolgesitan'smladım Ve simdı frön"ı>. orsu de bekârlıjHır. Bu sebeble kendi zin ırer^ezmin halkından 3 Yıkıl. tint 6/1, 6/0 gahb. miî b nalardan per'^an arazıden tecek. yor. a^afidan bir jeyler isltiyorum: den mütalea ederek ortaya ju lkl 3 E;ol Ergin (Bz ) 3 50 6. ZonguHek böl«e*t nut ki o bsşiangıc bcni bu işe ge sıne bekârhk felsefesini sordum. kul e^en • er. 4 Yer^ek kabîarın^rn. İstediğin kimdir diyorlar. Nf mühim yeni teoriyi atmışlardır: ' (tfakat Mergen Suzan Gürel) 4 Faheddin Yavaj fMS) 3.52.5 tirdi. Ericisehlr b61«eu. Bekâ'lar suUin gibi yi"!ar, : dlniııe bağlı ınsanlaMn kalbîerindekt. A Dünyanın ısınmasuun aebe: çüti, (Kirniki • Rezakis) çiftine 3 Mehmerî Ticrel (Y.İ.) * 25., V» ayrıca Adnn» <*. M»)«ty«köpek Eİbi olürlerm ş, dedi İşte 5 T»rjı Irar.ın eskı vt me'hur bir dir? Ya s; nat hny&tınlz? bi, yeryüzünde volkan faaliyetlnm 6/1, 6/4 «ahb. 6 Er'an Toun (MS ) 5.11., yuksjtmlj dsn blrer kifi knyıdlaruu yapnrdı Son arzum diyorum ben de. azalmış olmasıdır. Harry Wexler a Ben 3 V"n« hıfza çMı^m. A Sen, ölümlerden ölüm beğenemi şalridir. kanı burnuna Ç2|r3c,.klrı 100 mptre sırtüstü: (Ustarino Farhtni) çi«, ğı glbl ferden de Münir Koseoğlu j tolanlatın b'raz sonra renk. 7 tkl Günes gorlerlmı kamaştınyor. Ter dındaki Am«>r:kalı meterologa g5ilemde hoca ve hafz olrnarhgı nal yorum Keslp ayıran bîr 1 Ersin A<kan (MS.) 1.34.8, (Schmitt Mollnari) çiftine 7/5, kaydını yaphrmifUr. Peki, bu hep b3yl* ml glde oyunun fa^ı'^sı miiddeî'nce yapıîan lerken üşüyorum sanki. Titrek re, ilmen tesbit edilmistir ki, tnrflı de sırf sevdiğım için bu isi ögren2 Vec'ad Tü'el (Bz.) 139, dim. Şımdi hrr jamszanda oaba cek? 6/S faJib. mü«aljaka (Ikı keümel. 8 Durgun , kelımeler dudağımdan çıkmıyor boyunca vukua gelen büyük volManşı yüzRrek geçmek için 3 Erdoğan Huo! (Bz.) 1 39.6 mın ruhuna mukabele okuy>rak Evlenmeğe hiç nlyetim vok ve hareketslz, b'r «ıfat takısı. ki.. kan ir.dıfalsn mevziî sogumalarm Muıabakaltra bugün dc saat 14 4 Okray Ba^s (Bz.) ] U, d'yemem Belki btr gün benim de 1 Z 3 4 ü « 7 8 gizlice Queen Mary'ye Yalvarınm, acele edin, nolur. yol açmış, iküm değiçikli^i husul» 4ta itibaren devam ecJecektır. 5 Taşkın ^arur (MS.) 1.52.2, nuvalanna katılarak bir müJdet bi»' a~kım olur. getirraiştır. Volkan tarafından tr Getirm. Bugunkü maçların programı şu fP Pn^r TT^,, ( j binmiş Necmi Rıza deyinee akla hemen latılan toz, taş yığınınm senelerc» tenberi midesinHpn rahatsız bulunklldedlr: Aşağıdan ısrar ediyorlar. Adresi400 metre serb»«:t: V?sfi Rıza gelıyor. Ona bir de bu hava tabakas'.nda yer kapladığı da Ne\r York 26 (a.a.) Mansı duğunu soylemiştir. (Bergamo rachinJ) (Ferrer ni veriyorum. Tekrar da ediycııun. ilâve edllmiştir. Krakatoa indlfaıru" 1 Oktay r>unık«n (KS ) « 33 6 dc<th:eun taıhceslni sordum. >üzerek geçmek için, gizlice Queen Resmt bir İtalyan tenis te?kilf.tıOlasaga) Bana acıyorlar mı acaba? Ara müteakıb, havaya 20 kilorr.etre mu 2 Soner Ünsal (Bz ) S 3fi 3. Vasfi BIZB ile olan a'nDpblıöm Mary transatlantiğine giren 24 yanra J. Drobry'nin İstanbulda ya(Matta» • itockenberg) . (Erk larında belki ağlıyan da vardır. rabbaı tahmin olunan taf, \ot •• 3 Angiz Günev CDz. I 1 6 44 «. i dir.î sp.had^n gelir. dedi. Een bu ] smdaki vüzücü Wallace Smith, anpılmfkta olan mil'.^tlpraras! ıcarçıAİH!A1Sİ#1DÜ1K Argo.) Kulaklarımdaki acayib uğuldama kül fırlatsldığı ve bunun, üç Hnt 4 Vedad Türel (Bz.) 7 32 1 ] cak lumboı deliğinden Manş lenılaşmaUra katıîamıyaca^ını bı.di.en aziz dostu Cemal ve Ekrem Reş'd (Broa Berfaroo) (Patrlkiu zine bir nazar atfettikten tonra doğdufum yerdekı değinufn j.ıcır müddetle bazı bolçelerde güneş eOrtalann puvan tasnifi neticesin Itelgrafından sonra bu mpçhur te kardeş er vasıtasile tanıdım. OFanagopuloı) de; B«ykoz C89) puvarla hirinei. Mo i tıisçinin durumu bir muamma çek nunla bundan 17 yıl önce bir ratısuıa benziyor. Deredeki nilüfeı nerjısinin azalmasına yol açtığı teı Ne^v York'a dönmüştür. EIRIAMIIILNİL daspor (4?) mıvanla ikinci. Kadı I trazan sece^i tamştık Gördüğunüz (Knoda Deyro) • (Mergen lerin güzelliğini hatırlamasım ol bit olunmuştur. 1912 yılında Aleut W3İlace, gazetecilere verdiği be köyspor (15) puvanla üçüncü ol lini almıştı. Bahis konusu telerafadalarındaki Kstmri volkanının Oür«l) maz mı? Hayat beni çekıycr. ta Drobny'nin «çok hasta» olduğıı fibi dostluğumuz devam edip gider. WA1Y|*|RIEIFİ1 yanatta, Man»ı geçmek için Cali dular. Allah na^ardan saklasın. Ampoo Moünarl Ölunce matemimi kim tutar ki? indifa:nda da aynı hâdise tesbit eileri surülmüştü. fornia'da antrenman yapüğını ve Küçükler Merlo Petroviç Aılem. Ya beşkası. ya gazeteleı? dilmış ve Avrupa kıt'asmda da deDrobny dün birdenbıre vanında { 30 içkili \erin kapatılnıasmdan sonra da bıgiltereye hareket etmek gişıklikler husule gelmıjtir. SeneM metre serbest: (ltemy Molinari) (Gürel üzere Nevr York'a geldiğini soyleMuhakkak yazarlar: i Pi'.otuİngiliz eşi Rita ile birlikte burava lerdenberi volkan indifalanna geni} vazgeçildi 1 Muammer Alaksn (Bz.) 0 49 5 gelmış ve geçenleıde iştirak ettıği I Talay) M E V L 1 D nun ânî bir krizle baynması i'7emis ve şunlan ilâve •tmiştir: ölçüde rastlanmanakta ve bunun Son tahdid kararı dolayısile çphrlmlz. 2 Yalçın Dinç (M.S ) 0 53. Riccıone karşılaşmalanndanberi ı ie 30 içkılı yerin kapetılması gerektl. Aıle reıstmız me.hura (Broı Bergamo) Teya (Patrfrine uçağın idaresini elıns abn bir neticesi olarak da anamız ısm' tNew York'ta iken içinde vapur 3 O*uz Güney (Dz.İ) 1.01. hazımsızhktan rahtPtsız olduğunu 6inl yazm!{tık. ÖJrenriıgimze gbre GENERAL NEHMEO NAZİF telsızcüıin ölümüne kadar alan.'a klu Panajopulo») (Kermina blletiırdzin bulundupu cüzdanım: maktadır. 4 Orhan Albayrak (Bz.l 1,02. ve bu yüzden mujabakalara Katıla ourlaıın sahlblerl tarafından hııkumet KAYAClKm Remy) ^ konuşmasmı aşağıda sizle.e runuçarptırdım. Artık geri dönmek imnezdinde yapılan teîsbbüsier musbe; ruhuna yaruıki Cuma gunu Ikindl na5 Fikret Dal (Bz) 1,04,5 madığım soylemiştir. B İkinci teorl İM daha çok yoruz. Uçağı ancak h&var'a ku'bkânaızdı. Gizüc* Queen Mary'ye retice vermış., 30 içkili yerın kapatıl. Drobny simdl burada yapılacak masından vazgeçılmlstir. Ancak. bu mazındsn aonra Sışll camjnde Mevlld nabilen, alana inemiyen te'.sizcinaı kimya ile alâkahdır. Bu teoriye g6 Fenerbahçe ve Beşiktaj girdim. Vapurun hareketinden sonra 66 metre nrtürtü: nkunaca<tır. Akraba ve dostlarımızdan 1 Muammer Alakan (Bz.) 1.10 8 olan mahaüi turnuvaya erkekler ver'er r. sah'.b'erı vefat veya terkl tîca. arzu edenlerın teşnflerıni rica ede"ız. re, hava tabakasındaki oksid dö fecî âkıbeti ..» gemide benl buldular. Ailemle teAnktray» gidecek 2 Yalçın Dinç (M S) 1.19.5 { tek ve muhtelit çift kateeorilerm ret ederlerse bjraların İçkili yer olarak Kayacık aiiesl karbon miktan tedricî surette artSonsuz bır meydanda yanan bir masa geçtiler. Bu sekilde karay.i den meshur İtalyan Fausto Gardiii devamına izın venlır.iyecektir. 3 Orhan Albayrak (Bz.) 122.1 > Ankara 26 (Anka) Hacettept makta ve bjnun /üzünden de ik*** çtktığım takdirde, İngiliz kanunlaenkaz yığını. Mavım*ırax clcv'cri Tallmatna^e gereğfnce. aokak lçle. 4 Şükrü Güleryiğ (M.S.) 1,28.5 ' ve İngiîiz Joan Curry ile birlikte lim deği^mekte, sıcakliK artmaktakulübü tarafından Fenerbahçe ve Annemla nna gört altı ay hapse mahsum rınde. okul'.a'a ve mab^dlere vakın tuhaf cızırtılarla çıkan korlaşmı? dır. Oksıd dö karbon, bir ser gibi krtılacaktır. 66 metre klâsik kurbağalama: FEHtME BAYDAR B^ıktaf takımlaruun fehrimize yerlerde ıçkıl1 mahal a^ılmıvacaktır. edilecektim. Onun için geri dönHanımefendnijı ölümunün kırkıncı vücudîer... Hepsi yanıyor. Ben de. sıcaklığı muhaiaza etmektedir. Kim 1 Yalçın Dinç ( M S ) 1,13 Betinlmeal için bir müddet evvel Sümerbank satışlan >iizde 20 gunune tesaduf eden 30 agustoı 953 Ellerım, saçlanm... düm. Maamafih yakında İngiîte1960 kış olimpiyadlan yagerler bunu şu şekilde izah et2 Bilgi Ortaçdağ (GS.) 1,15 tesebbüa* geçilmişti. Bu sefer 1nisbetinde arttı reye gideceğim. Manşı bu sene gepazar gunu. lklndl nimazmı muteakıb Kâbus. ölmeden öleceğim. Sonra mektedirler: Dünj'ada sanayi ge3 Oğuz Güney (Dzl.) 1,22,1 «hğımıx bir haber» göre, FenerbahInsbruck'ta yapılacak Sıımerbank Ahm.satım Mues?e^esi Mti. Kacıkoy Şlfa Carailnde. Bahriyell Hafız çecek formdayım.» da beni unutacaklar. Öyls \a. nişlemiş, yayılmıj ve bundan do4 Cemaleddin Tavlan (Bz) ç» rm B««iktay takımlarının eylul Viyana, 26 (a.a.) Milletlerara dür'üğunden aldığımız malumata gore Rali tarafından Mevlldl Çertf okuna. 1,23.8 Dünya o kadar enteresan clay layı da hava tabakasına gıden cksld 953 yılı bRjından b'jgune kadar müe«. cağmdan, akraba, do«t ve dlndaş'.arı. •ytnm aonlannda gehrimize gebnesi Yugoslavya Endonezya sı Olimpiyad Oyunlan Komitesi •e«enin rrerkez ve 14 mafiaza^mın umu. mızın tesriflerl rıe» olunur. dö karbon miktan artmtşür. Diğer larla dolu ki. 5 Fatflı Oıanoğlu (M.S ) 1.2S katilejml|tlr. Eylulün «on haftaBaşkanı Amerikalı Avery Brun ra! »atı» yekunu 1M.834.613 lirayı bul. Çocukları futbol raaçı 6 Mehraed Atagören (M.S.) ! Biliyorum, onu almıya (rfttiler. taraftan oksid dö karbonu kullanan atnd« Begikta; ve ekim ayırun ilk mı.'ştur. ! dage, verdiği beyanatta, 1960 kış haftasında da Fenerbahçe Ankarada İşte taksi şehirde. Caddelerden ağacların da azalmış olması müGeçen senenin aynı müddet lçindeki jRkarts 26 (A.P.) Yugosîav 1,37. olimpiyadlarımn Insbruck'da yapıTEŞEKKÜR hım rol oynarruştır. Veriien lstaKüçükleria puvan tasnifi netice [ satış ye'<u"u 15? 326 SS9 lıra, olduğuna 2 jer maç yapacaklardır. Fenerbah mülî futbol takıau bugün Endohayat akıyor. lacağını bildirmiştir. tistiklere göre, 1850 senesinde hagBe. bu »enrkl s&tlşlarda yilzde 20 bir Annem'z çe bu maçlan oynadıktan sonra 1« nezya millî futbol takımını 20 ginde; Bevkoz (5fi) puvanla birinNeşeli insanîar, rengârenk v!tfazlahk ır.uahedf edllmiıtlr. Satıılar MEVHİBE ZATtnln va tabakasındaki oksid dö karbon Bruadage şunlan sBylemi^ir: ci, Modaspor (51) puvanla ikinci, tanbula geçecek, oradan da derhal yenmistir. rinler. Bir satıcı bağınvor, bir ketl>ad* maje^alarda olmuf ve nisbeti şu şekilde idi: Hava 1000, t Komiteraiz, bugüne kadar daha nisbet' yuzde 26 yı bulmuştur vefatı dolayıslle gerek cenaz* merasl. Londraya hareket edecektır. Fener artış Jakarta stadmda yapı'an msçm Denfrrilik îhtisas (10) puvanla ün.ine gelen v* gereks« ttlfraf teiefon di duvardan atlıyor. EzıleceK za oksid db karbon 30. 1953 senesinde olimpiyad oyunlannnı yapılm?mış Son alınsn kararla. Svmerbank tnamul. ve mektub İle tazlyctt* bulunaıas tcı. bahçe Londrada Luıon ve binnci sonunda 60000 kadar seyircl saha çüncü oldular. vallı. ise oksid dö karbon nisbeti binda dur If'nde yapılan ird'rmenin de satışlara larımıza lştırak eden Oottlarımıza ;uk. Cem Atabeyoğlu olduğu mahaller üzerinde kümden Mancester Siti takımla ya hücum etmlş ve polis, kalabalıO bir terzlnln yanında ça!ı«ıycr. 33 ü bulmuştur. Kimyaaerlere gö1 rau|tur. Bizzat İnsbruck'a giderek, derhal tesir edeceği uhroin olunmakta. ranlarımızı blldirlriı. nle karfilajmalar yapacaktır. ğı dağıtmak için defaatl» havaya dır. Yanına gelenlere donuk naıarla la re, bu a.tışın netıcelerinden birl d* Zati aılest yapılraakta olduğu söylenen hazırJaroslav Drobny Dinamo, Hind takımını j ateş etmek zorunda kalmışür. bakıyor. Anlatıyorlar, idrak ede yazların daha fazla sıcak, kıjlaruı üklan yerinde inceliyeceğim. Yugoslav takrnıı burada 3 maç ÖLÜM da daha BZ soğuk olmasıdjr. DANS BİR ŞİİRDİR miyor. muamması 90 mağlub etti İnsbruck gerekli şartlan ihtiva daha yapacaktır. Epaminonda V. Pantaridî» Güzel danseden çiltlerin, ba Kimraia diyor benl lstlyn? Yalmz bu tecr.ler de terüşre* Corttna d'Ampetzo (İtalya) 26 ettiği takdirde, oyunlar orada yaMoskova 26 (aa> Sovyet Rı« Vefat etmiftlr. Cenaze mer«slmlnln M fcan Rözler lcin bir zevktir. Dan Mazifindeki sislenmiı bir hatna mevzuu clmakta, iklım dsğişiklikSutopu müsabakası (AP.) Aslen Çekoslovakyalı c pılacaktır. yads maç'.ar yapmakta olan Doğu ağu'tot İS53 cuma günü ı u t 11 de sı tam mânasile esaslı öğren ona beni düşündürtüyor. Hırsiz. leri sa'ih bir surette izah edi'.emeModaspor Deniıcilik Dıtısas ky lan tanmmıı teniı jampiyoniannBer.(?al futbol takmı btgün iuraŞimdiye kadar olimpiyad oyun BeyoglundaM Rum Ortodoks Panagja mek istiyenler için, nazar hamektedu. Ama gene de itıraz etm'yor. da Moskcvanın Dinamo takırrule lübü arasında yapılan su topu dan Jaroslav Brobny dün birden larının. yapılması için 17 sehir tek k'.'isesmde lca olunaca|ı teessur'.e bll. ric. her ?ün müracaat saatleri Hami S. Rüzgârlaşan saçlanm alnından • karşıl&fmış ve müsabakayı 90 ksy karşılaşmasını Modaspor 51 ka bire burada görünmüş ve Dolcmi lifte bulunmuştur Bu şehirler ara dirilir. Eşi: Bayarı İrena E Pantazidu (1220) dir. Galatasar«y Yenites bolgesi nülletlerarası tenis turzanmıştır. betmi|tir. işbu il&n hıi£U5İ davetiye yerlne k». cajsı No. 25 sında Budapeşte, Roma, Brüksel, P. Panosvan lmdir. Şikago, San Fransisko, Los AnCenaze Levazima*ı Scrvlst LÂLE FİLMİN Kaiköy SÜREYYA Sinemasında geles v« Buenoc Aires de vardır.» ANGELÎDİS Herkesin okuyabileceği hal 953 954 yıhnm en muaaam şaheserl Bugürıdpn itıbaren 2 büyük film blrde» talık. UCUÎ. ciddi, tarihl 'Butün matinelerden ltibaren 1 İNSANLIK SUÇU (Orijinal) mecmua. Elizabeth Taylor SheUov Wlnter« Monteoınfrv CÜft matinelerden ltibaren. t „ SEN DENİZCİLF.R (Orijlnal) [Dean Martin Jerrv Lewis Corinne Calvet Herkfsfn cörme^e koşacağı İstanbul Enternasyonal tenis maçları Galatasaray, yarın İsrael'e gidecek Türkiye atletizm birind'ikleri 18.00 AftUf f* dans mflıiil (Ti.) 18.20 Kcmjfma IS.M Ç«rkılar; eJnı. yan'ar: Mchpar* GUl«n, Terlha Tıaıcell 19 00 Haberler 19.15 C«l* tnc»4«n ••vd!ğln:x jarkılar 19 40 R«dyo lnc«. Dikkat, dlyorum. Dikkat beni itcrkcn taksid* bll* vızivrü kavsaı heyttl 20.15 Hadyo Gaıetesl nyamıyor. Şuurunda hîli b«rrak10 SO Kısft lehlr haberUrl ZO.ÎS duyuyor musunuı? Heyecan içimdeB tajıyor »anki. laşamıyorum. Fakat na de olsa. k«Akordeonla haflf melodilcr 20.50 Eserler afaıında, konufan. Necdet £v. Gozlerlmde renkler pınldıyor. Ümld dın: llyagil 21 00 S Volkan tophılueu bana kuvvet verlyor. Kulaklıklarda 21.30 Bir varmıj bir yokrauj: konuşaa: Demek IOD daklkasrada banl Eflitun Om Guner Z1.40 Haftanın uguldayan sesleri dlnHyorun». Brr unutmanuıT operuı 22.15 Şarkılar: okuyan: AT. mana çıkaramıyorum. Bekliyorum, Bir erkegin boyl» Mvması? H*ten Arıkan 22.30 Zamar.ımızın mü. neden aonra onlann da: zlğlnöen »meHler (Pl.) 2Z 45 Haber. yecan onu da aanyor. Dikkat dediğini ifitlyarum. !er 23.00 Kambtyo . BnrM v« prog. J Geçen dakikalar mı, yokn U D ramlar 23.07 Karı{lk hafıf «ırkılar Buran hava alanı. (Pl.) Z3 30 D«na ve cazrauzlgl(Pl.) Sevinç göz yajlarının tatlı ılıkhğı mı? Kulaklanmda: Ben geldim diyea Mairü Ifi 24 00 Kapanıı Syle hoj kl. Bilıyorlar mı acaba, ne ANKARA tinc* damarlanm çeffaflajıyor. Kakadar dıkkatliyim |U anda? T M Açtiij ve program T.31 Ta!ı tTçağm jehrin üzerinde geni} ka nım çekiliyor. Parmaklanm cacıl 'estlval orkeıtraaı 7.45 Haberler 8 00 Müzlk (Pl.) 8.30 Turkül«r (Pl.) visle j'apması asağıdakileri jasırttı titriyor. Hanl doktor sinir muaye 9.00 K her halde. Kulağımdaki »esler kuv nesindeki glbi kağıd koyıa muvetleniyor. Soruyorlar: hakkak havalanacak. Neler duyu• Ne var ne oluyor? yorum. 12 00 Memlekftten »elSm 12.10 Olanlan anlatıyorum. înanmıyorBaygın bir koku, onun fiydiğl Memleket* selltn 12 20 Ordudan haber^er 12.30 Saz «erlerl ve farkı. largaliba. Sükut ölümden de fena. elbise: siyah eteklik, ptmbemal ısr: okuyan Muzaffer llkar 13 00 Arıyorum seslerinl. Motörün gürul tayyör. Ve bir de onu ilk giSrdüHaberler 13.15 Çeşidl! murlk (P! 1 13 30 Ö4'.e G»z»*e«i 13.45 Şen parça. tüsü. arttıkça asabımı bozuyor. ğümde yanaklannı gamzeleçtire» Herjey monoton, her^ey ürpertiri. tebessüm. Önümüzdeki mavılikt» lar 1400 Kapanıt. • Kulağıma gelen keÜme değilde b : sabitleşiyor. Ağlıyorum. Hahra16 5S A ç ı h ; ve pıogram 17 00 Şar. rer musiki notan sankl Nasıl da larımda boşahyor. Artık onu kokılar. okuyan. C*=vda Karasu 17.15 TLkuler 17 30 Kouırr.a 17.45 İn. ruhumu hafifletivor Yarabbi. Sual nusturuyorum. cesaz (Tahirbı;s«lik teslı) 18 15 .«!<•'. ler »ouyorlar banı: Durmadan anlatıyorum. MotBv h « t spat 18J0 Müzik (Pl.) 19 no Nasıl kullanıyorsun? tnebile gürültüsü değistikçe, lbreler m»H?hi"ler 19 15 Tar'^'en b'r yBprsk 19.20 Şarkılar. okuvm: Muallâ Gok. cpk mis n? malden uzaklastıkça konujmsn» ça\ 19 45 Radyo l | e ingi'izce 20 00 Gülmek istlyorum, beceremiyohızlanıyor. Ilâhi aşkım, o anda ro« Dıni ve ahlâk'. kcnırsrra 2010 S i z rum. Espri yapmahyım: es*rl»ri 20 15 Radyo Gazeteîi 2O.."!O mantızmin en eihirll kelimelerU» Alan yumuçak olursa InebıîiŞarkılar: okuyan Suzan Guven ıfade ediliyor. 21 00 Konusma 21 15 Pıy»no «oloları rim demeÜyim. Dilimi kim tutuyor Şu anda o kadar emlnlm kl, ı a | 21.S0 Hazırce\ıb 21.45 Operet bümem ki? kalsam o da bana: nelodiV1 Î2 00 Koıtışma 22.15 Bulutlar şekillenivor Snümde. Daru ını/igi (Pl.) 22.45 Haberler Seni sevıyorum dlyeeek. BAAzraili tanıyorum. Tere kokuyor 23 00 Kapamj i^te. Küçük bahçemde iken sabah 1 na gelecek. Hayaüm renklenecek, ç ğlcrini fi'.kerek toplardım onlan. şiırleşccek. Bir keresinde de ağz'm yanmıştı. Beraber denlz kensnnda grupn Boslu'' acrib bir korku hi^s: veri seyredeceğız. Hattâ tatlı raeltemı vor. Ölümden korkmuyorum Ar günlerce terketmiyeceğiz. Sonra da kadaş olduk sanki. Hayatımı dü bir gün evleneceğiz. şünmek istiyonırı. Bomboş geçen Beyaz gelinlik onu nasıl da p«1 Z 3 4 i • 7 8 yılların hâtırası beni sıkıycr. rileştırirdi. Ailahun ne hof olurUzakîaşıyor. gene güneçin ayna du. Iaçtırd5ı gönülden tanıdığım şehM rin üzeriie dönüyorum. Pervaneden Macerayı «everim. öyle be<fhi U farks zım. Telsizden gelen sesler nim ki sevdiğime beni ancak böyl» beni ılgilendirmiyor. Hakki ha>atımı düjünüyorum. harikulâde bir olavm kavuîtu;ac»ğtna inanıyorum. Hayal ama fen« Yani Onu. t* TEnıstığımız giinler, gecen pembe mı? Hayat nedir kl zaten? • 1 yıllar, beceriksizliğimi aşkımm plâtrriklı5 l n e ver.?;m, sevgimi belırte Tecessüsier niTİj m. • Gökten yere.. Yazan: Vedad Banoğlu (Karadeniz Ereğlisi) BULMACA 1 1 ~rı r ı m : 1 1 I • 1 1 111 IB 1 1 1 1 1!: 1 | m m\ ı ı m\ : Dünyayı fehdld eden büyük tehlike: Arzımsz gittikçe ısınsyor B z ) 5 2 3 ZKİHİİİDİİİ1İA İ ITİtİBİAİRİEJT YİEİMİ*İRİAİMİ1 Ö İ İ ı li A MEiİ EisiAiT.it i Lâle ve Ar Sinemalannda M&MKÎJMLAR KERYANI LÜKS SİNEMASI (Klrnilen Jubn Pnyoe VVhflar, Oennla O'Keefe (Fransızc» sözlü) rUmln! ukdlm «dlyor. B14 RoUvâtı Aild* TM11 J u a Pterr* Aomoat Amed«« N hiv« olarak Beytı Z«hlr Ksirlcrl (Llla L**d*> Modern v« yenl Idetlerln büyük fllml <;t \ \n YOIU yarın cıkıyor. 15 kurus Bajan v* yay&n CmnAurtvet Bfstboantık v* Oecrtreiltk TUr* Anontm firfcıtt a o i f c m »ofcoJı Vo 10 *I Beyoğlu EXHAMRA Sinemasında CEVAD rEUMİ BA9KUT NAİ>I T» ÇOCUKLA&I Tam iflTtm tfln itfart td*m Hetai Mtdâr Bugünden itıbaren 2 büyuk fiîm blrd«n 1 8AHTE ŞÖVALYE (Renkli) Br.B HOPK LUCİLLE BALİ I gON YOLCULÜK (Orijinal) Coohran "Vlrfinla Gr«j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog