Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Tl Ağustog 1953 BlRDAKtKA ChurchiU kabinesinde değişiklik W "ın Dış İşleri Bakanlığından çekileceği bildirili>or Londra, 26 (AJ>.) Siyarf yonımcular, bır ekime doğru Ingilterede raühim kabine değişikliğı olacağını soylemektedirler. Eden'in Dış Işleri Bakanlığmdan çekileceği ve yerine şimdi Çalışma Bakanı Walter Monckton'un getirileceğı ilâve edılmektedır. 62 yaşında bir hukukçu o!an bu şahıs, WınHsor dükunün en yakın arkadaşlanndandır. Bulgaristanda huzursuzluk arttı Ziraat işçilerimn komünist idareye karşı geldikleri bildirUdi Vîyana 26 (Nafen) 3uİRanstandan son günlerde alınan raporlara göre, ziraat işçıleri arasında huzursuzluk şiddetle artmıs ve bazı hâdiseler çıkmıştır. Sofyada intişar etmekte olan gazeteler, ziraat işçileri »rasmda memnuniyeteizliğin arttığuu kabul etmekte vt mahallî kornünist partUerinin derhal harekete geçmelerini T« tahkikat yaparak hakflcl durumu öğrenmelerini istemektedir. Çervenkov hfikumetinin ziraat politikası tamamile fiyasko ile neticelenmiştir. Bir çok yerlerde kollektif çiftliklerda ziraat işçileri çalısmak ürtememektedirler. Bunun yfizfinden patnuk re |«ker pancan mahsulfinfin bir kısnu kaybolmuştur. Vıyana, 26 (Nafen) Rumanya Başbakanı, memleketin idaresinde büyük hatâlara düşüldüğünü v€ bu sebeble de Rumanyanın ekonomik buhrana saplandığını itiraf etmiştir. Bükreşten gelen raporlara göre. Başbakan, ziraatin ihmal edildığini, lüzumundan fazla sanayi« ehemmiyet verUdığıni de söylemiştir. Rumanya, halen ciddf btr gıda maddelerl buhranı içinde bulunmaktadır. Rumanya Başbakanı Dej'in |imdi hatânın mes'uliyetini kimler üzerine atacağt merakla beklenmektedir. Vaziyeti «düzeltmek» için baza idarecilerl kurban etmek icab edecektir. Bunlar arasında Rumanyanın eski Dıa 1»leri Bakanı Anna Pauker da vardır. Fakat ban haberler» bakılacak olursa, Anna Pauker, tahmin olunduğu gibi kurban edilmiyeceğini gösteren delüleT de mevcuddur. BBIIUIIHIIIUIIIIIIBlllıi"""*""* 11 ™ 11 ™'"™"™'™""""" Rusyada Maleııkov'un durumu Washkıgtona göra, Seryet Başbakanı Rusyada idareyi pançesi içine almaktadır Washington 26 (a.a.) Dı» î r leri Bakanlığı Rus masası uzmanlanna göre, Malenkov, Sovyet Rusyada idareyi ağır ağır pençesi için» almaktadır. Bu uzmanlar Malenkov'un Taıiyeti hakkında şu mütaleayı ileri sürmektedırler. cStalin'in ölümünden sonra, Malekov'u devirmek imkânına malik bulunan ordu erkânı teşebbüsü ellerinden kaçırmak üzeredırler. Malenkov'dan sonra Rusyanm en kuTvetli tdamı Kruşev'dir. K«n disini Molotov takib etmektedir.» Molotov'un kızı Ue evlenmiş bulunan Stalin'in oğlu General Vaasyly Stalin'in ortadan kaybolmuş olman buradaJd siyasi mahfillerc* manidar görülmektedir. Geçenlerde toplanan Soyyet yük sek şurası, hemen hemen tek başuıa idare etmiş olması ve aynı xamanda nkı kontrol altmda bulunan Rus basınında isminin her zamandan fazla geçmekte olması. Malenkov'un, idareyi gittıkçe kontrolu altına aldığının en büyük delilleridlr. Son dört gün zarfuıda Malenkorun ismi Pravda gazetesind* 139 kere, îzvestiya gazetesinde ls« 150 kere geçmis ve baska hlç bir Rus hderinden bahsedilmemiştir. Azerbaycanda tasfiye Londra 26 (Nafen) Buraya gelen raporlara göre, Sovyetler yakında bütün Acerbaycan kornünist partisi dahilinde genis bir tasfiyeye giriseceklerdir. Bunlann cBagirov'un adamıı diye tasfiye edilm«leri beklenmektedir. Aynı şekilde tasfıyenin Gürcistan ile Ermenistanda da vukua gelmesine muhakkak nazarile bakılmaktadır. Bu Sovyet müstemlekelarinde son camanlarda vaziyet kanşmıstır. Zannedildiğine gSr*, Malenkov idaresi vaziyet» iyice hâkim olduk tan sonra bu müstemlekeler üıerindeki baskıyı şiddetlendirmeğe bakacaktır. Buralarda istihsalm düşük olduğu, disiplin mevcud olmadığı hakkında şıWâvetler fn'^aimakta ve bu şikâvetlerin bilbassa Pravda gazetesinde intisar etme^ı nazan dikkati çekmektedür. Merkezi Asyadaki diğer Sovvet müstemlekelerinde de vaziyet aynıdır. 41 kere tüh, tühi Türkiy tş Bankasmm 50 yaçma bastığt günü kuüuyoruz. Bu banka, malum ya, »adeee ilk mtlli bankamız değü, aytu lamanda, Türk bankaeilrğmm pek verimli bir tohumu olmuştvr. Hakikaten verimli, Şimdi, maşallah, evli aparttmanlt, alftnlı gümüşlu, çeyirli tahsiüi bir çok bankaya sahibix. Bu gidişle daha da olacağvc. Yalnız, İş Bankasmm 30 »ene evvel «fcttâi b« bereketli tohum, sakvn, bizi bir istihsal bolluğu buhramna türüklemennl D. N. Attıerika ve Birleşmiş Milletler anayasası Dulles. mahzurlu olan anayasa gözden geçirilmelidir; diyor devrinden evveline »id bir Anayasa nazarile bakılmaktadir. Bu bakımdan mer'ıyete girmeden evvel metruk bb hale gelmiştir. «İkinci mahzuru ise, tesirli bir sekiide çalışmaEinın, dunyada hâkimıyet tesis etmek istiyen ve milletlerarası bir parti tarafmdan idare edilen b>r devl=tle işbirlığine ihtiyac göstermesidir. «Üçüncü mahzuru, Anayasanaı esash bir kanuna dayanmaması ve bu kanuna dayanan adalet prensiplerini ihtiva etmemesidir. «Bugün dünyada güvenlik bafamından en mühim anlaşmanm Birleşmiş Milletler Anayasası olması İâzımdır. Bu Anayasa dünyada ıulh ve adalet bakımından en büyük umidi teşkil etmektedir. Fakat bugürJrö feklile Birleşmiş Milletler, ümidlerimizi tam mânasıle tahakkuk ettirmemistir.» Şehlr KecHsinin fevkaüde fopfantısı ehlr Medbmln, tevkalA. de bir toplanöya çağınHîjhnı gazetelerden öğrendim. Bizim de dört sene hizmet ettiğimiz bu Merüsta fevkaladflt tcplantılar olurdu: ama bu kadar sık ve hele bu derece alelâde işler için «laganüstü topl»nh yapılmazdı. Şimdild Ş«hir M""l''îir"iz'rı cerci büt"i toplsgh ve müzakerelerinin ehemmijet ve ciddiyeti, azanın yekdiğeri hakkındaki fikir ve mütalealan bakımından daima fevkalâde ohnakla beraber kannni olağanıistü toplantılan emsali sabıkasına nisbetl* çok sıklasmıştır. Denebilir ki Şehlr MecllsImU, belki de kararlaruun fevkalâdeli> ğini belirtmek için, fevkalâde toplantı yapraayı şiar edinmiştir. Eğer Bclediye bütçesine binlerce liraym mal ohnasa ba nsule denecek bi> şey yokrar. diyerek tstanbal mümessiUerinin bu olağanüstti toplantı merakma işarerten socra gündemia ço7Üm« carpan bir maddesi üzerind« konuşacağun. 1954 mayısmda hükumet Detnoka rat Partiye geçtiği sırada İstanbul Belediyesi benüz Halk Partisinia elinde idi. Mebus seçtanleri erkesı olarak mayısta yapddığı İçin Bdfra diye Mecüsi normal seçimi henüa yenilenmermşti, O aen* yazmdaj yapılan Belediye seçhnbnle bu fayntabölik Bril olarak Belediye <U Demokratlann elin» (eçtl T* dUd meclis seçildi. SOB Hapisaneye aid fflm »eyrederken yakalanan hapisane kaçkıru Salt Lake City. 26 (« >) Şehir hapshanesinden kaçmağa muvaifak olan William Grimson tsimli bir katil 2 saat tonra bir hapishane kaçağımn hayatını tasvir eden bir film seyrederken polis tarafından tevkif edilmiştir. Amerikada 5 komünist mahkum oldu .Pittsburgh. 26 (a.a.) Bugün burmda, şiddete başvurarak Federal Amerikan hükumetinl devirmeğ» tesebbüsten sanık 5 komünist befer senp hapse mahkum edilmistir. Kudüs 26 (a.a.) Israel polis Sanıklar arasında eski Pennsyl makamlarının bildirdiğine göre, vanıa Komünist partisi lideri bu meçhul bir kalpazan grupu bütün lunan Steve Nelson da vardır. Ortadoğuya sahte dolarlar sürmektedir. Oriadoğoya sahle dolar süren şobeke Prof. Piccard'ın dalma ^crübeleri Fenice Korveti (Kapri adası açıkları) 26 (A.P.) Prof. Augüste Piccard bugün «Bathyseafe» adı verilen «andık feklinda çelikten mamul dalgıç aletile, Kapri adası. nın 2 mil güneyinde denize girmis. ve 1051 metr« derinlige inmistir. tsviçreli alim, bundan 20 yıl kadar evvel hususl bir balonla Stratosphere çıkmış ve dunya çapında bir söhret kazanmıstı. Prof. Piecard bugun fiçüncü#dabşmda 1051 metreye inmistir. Sir Wil!iam Beel, 1934 te Bathysphere âietile Bermuda açıklannda 900 metre derinlige inmişti. Fakat dünya rekoru bu ay iptidalannda Touion açıklannda 2000 metre dibe inen lki Fransız deniı tubayına aiddir. Prof Piecard, son dalıçından evvel gazetecilere verdiği beyanatta Kapri denemesinin muvaflakıyetie neticelenmesi halinde bir kaç haftays kadar Ponza ile Sardunya arrasmdaki kesimde 3000 mctrelik bir dahş yapmak üzere bir teşebbüste bulunacağını söylemiştir. Sanayi Bankası Genel Müdürlüğü Ankara, 26 f Anka) Eskl îller Bankası Genel Müdürfi iken Anadolu Sigorta Şirketi Genel Müdürlüfüne getirilen Resid Egell, haber aldığımıza göre, Sanayi Bankast Genel MüdUrlüğüne tayia edilmistir. Yeni dif ticaret kararnamesi üzerinde tetkikler Ankara 26 (Telefonla) Dıj ti. earet rejimi ve alâkah talimatname uzerinde son tetkikler de yapılmaktadır. Kararnaraenin önümüzdeki euma günü Bakanlar Kurulundan çıkarak ilân tdileceği anlaşılıyor. Garanti Bankası Bu avın ilk keşidesi 26 Ağusto» Keşidesinde Ankara Merkezi No. 14985 Prof. Fazıl Hakki Sur't APARTIMAN DAİRESİ Zonguldak subeM No 18111 thrahim Tufayin'a A R S A Aynca t Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. No. No. No. No. No. 1335 7S 7065 S1M İpnotizma ile sancısız Bir Türk havaa grupu eylulde Kanadaya gidecek Ottawa, 26 (a.a.) Kanada hava kuvvetlennden bildırildısfine göre, önümüzdeki ay içinde Türk havacılanndan mütesekkil bir grup Kanadaya gidecek ve orada Atlantik paktına mensub se v iz memleket havacılarıle birlikte eğitim görecektir. Eğıtim programına göre, Kanadadaki kurslara, İngıltere, Fransa, Belç'ka, İtalya, Norveç. Dsnimarka, Holanda ve Portekiz havacıları ıştirak edecektır. Bu sekız memleket havaolan K3naHaya gelmiş ve eğitıme baslamış bulunmaktadır. Boston, 26 (a.a.) Bugün burada verdiğı bir demeçte Amerika Dış İşleri Bakanı Foster Dulles, Birleşmij Milletler Anavasasının gdzden geçirilmesini taleb etmiştir. Dif siyaset hakkında son derece ehemmiyetli bir beyanatta bulunan Foster Dulles, Birleşmiş Milletler G«nel Kurulunun haddi zatuıda 1955 senesinde olağanustü bir toplanb yaparak, Anayasayı gözden geçirmesi gerektiğini sdj'lemiş ve şunlan ilâve etmiştin € Bugünkü Anayasanın son derec* ciddl mahzurlan vardır. Bu Anayasa Birleşmiş Mılletlerin üraidlerinin tahakkukunu caglamamakta ve güvenliğin korunmasına kâfi gelmemektedir. cAnayasanıs birind mahzunı, Zeyneb Kâmil hastanesi doğumatom bombasmdan evvel hazırlanevinin temeli, dün saat 18 de tömif olmasıdır, bu suretle Birleşrenle ablmıştır. miş Milletler Anayasasuıa atom Torende hazır bulunan Sağlık Bakanı, Vali ve hastane başhtkimi Kadıköyündekl hâdisenln birer konuşma yapnuşlardır. mahiyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ, ko. mektubu aldık: •Muhterem gazetenizin ZS/t "953 t»dh nusmasında, insana muhtelif tarihv* 10441 sıyıh nbshuının birind sahl. te verilen değerlerden ve bu mev f* 8. ftiruıumd» (Sabıkalılar bir kar». zuda ileri sürülen fikirlerden bah kolu b«tıl«r. k&rekoldk bulunan polls sederek ezcümle şunları aöylemis tabancı 11* lçlerinden blrinl vurdu, kaçan mütecavlzler. bir müddet nnra yarı. ür: lıyı haıtaney* (6tQrmckta olan nemuru « Turk mllleti de bu mühim bıçaldadılar) baalıklt yıııyı « u tcıkll hab«rln »slı fudur: davayı ön pllnı a'mış, uzun se «den 8^53 günü K'işdill «ayırında Mr 22 neler insan sağlığına karşı gösteri kt'mk jart'vesine hucum edertk orsda len kayıdsızlığa son verme çare ve bulunan ustaları doven ve onları 61uınl< «d?n Arab Bah. imkânlarını hazırlamak yolunda tehdld namile »abıkalılardanllc arkadaı. riy*ll maruf Metln mühim adunlar atmağa başlamış ları hakkında vak'a mahalü olan Ku«. dill çayırında 203S yaka aayılı poli» tır. mtrmını L«nl Gazelojlu Ue 17S5 yaka. Bunun en eanlı dellli, kısa zaman «ayılı Mehmed Toraman tahkikat ve içinde, memlekette vücude getirilen tetklkat lcra ederlerken a»ker kaçsgı ^ağlık tesislerinin büyük sayısıdır. elup Lemi tarafından yakalanarak aa. kert makamlara teslim edllmeslnden İşte şimdi temellnl atacağımız bu muğber bulunan İımet AyrüeeüB de mukaddes yuva da bunlardan bl tcjvlk v* tahrikl llc aabıkalı MetJnln arkadaşları polli mtınuru Lcmlnln ridir.» uıerlne hucum etmişler vc bir kaç yt. Bakan, Zeyneb Kâmill hürmetle rlnden bıçakla yaralamıslardır. anarak, ruhunu taziz için bir daKendtainl müdafaa lçln «ilâh lıttnıa. 11n« meebur kalan poüs ıtıemuru Lernl. kika sükut edilmesini istemistir. r.in tahancasından çıkan kur?un da «a. Konuşmalan müteakıb Bakan ve bıkalılardaı» Mehmed Yalçmkayayı ya. diğer zevat tarafmdan törenle harc ralamıstır. Suçlulardan Ikısl yakalanarak Adalete tesltm cdllmiş, dlğerlerl dc ta. atılmıştır. klb edilmekte bulunmuîtur. Yarası h&flf bulunan pollı memuru Numunc ha»t»neııln, Seçmenlere hesab •ertne blrka« gün yattığı taburcu •dllmljtlr.» dc ılfayab elarak sergisi Yunanta yakalandı Yuuanlı yakalandı tzmir. 26 (TJÎJV.) Bu yıl tzGalata da «Nak» «eyahat «centatımn mir Enternasyonal Fuannda ente memurlarından Nlkolai Konstantınldls. resan bir sergi açılmaktadır. Be dovıı kaçakçıhjl yaptıgı tesblt edilerek Aldığımız malumata golediye reisinin t«şviki ile açılicak vakalanmı;tır.aık sık Yunaniıtana git. re, Ntkolal. olan ve tSeçmenlere Hesab Ver mekte. Yunan Ticaret Bankasına para yatırmakta me* adıru alacak olan bu sergi ra buradanve Turkiyeye geldlkten ıon. Yunanlstana gidenlere çek nin hazırhklan ikmal edilmiş o'.tıp, verraektedir Bu lahsın 4 ayda 10 bln tutarında T milyon 345 birkaç güne kadar halkm ziyare llra kacırdıgı tesbıt edılmistlr.bln drahml Tahklkata devam olunmaktadır. evinin femeli dün lörenle atıldı tktlıadt işblrliti mlsyomı taralmdan Batı Almanyaya bir tetkik «eyahati ter. tib edilmiîttr. Bu seyahate memleke. timizln muhteltf lehlrlertadeM Ticaret vc Sanayi Odaları TC hukumet teraslldleri i^tirak «»deekttr. Batı Almanyaya gidcMk hcyctta ffa «atlar vardtr: TtırMyc Ticaret Odalan yc Bonalan Blrlıgl r*iı Ttkin Şttkrü Kerbnmdc, Tl. caret Odan rcİJ veklli Sırrı bırcr Ba. tur, Ticaret Odan aıalarından HuMytn Külpk. Ankara Ticaret Odasından Mum taı Yagcıoglu. tzmlr Ticaret vc Sanayl Odasından Salihaddin Sanvcr r* Oa. man Klbar. Ayrıca. heyete 2 hUkuraet temsüdsi ve lktisadl itblrllgtnden d« 4 kW ijtirak cdeeektlr. Bugün Park Otelde bjj toplantı yapc. eak olan heyet, yarın Almanyaya ha. reket edecektir. Ticaret odalan temsilcilerinden mürekkeb bir heyet Baü Ahnanyaya gidiyar göıiiBM Uisen şey; Halk Partisi Şehlr MeclMnin soa senesinde yttrtbiflg* konduktsn biraa w n n M > manm Demokrat tç İşleri Bakam tarafmdan değişth'tlBie v«rflmiş re Mr eak heyetlen hazrriahhnak raretila BİlemnİS OİSJI Bir penc kazaen patlıyaa tabancasîle öldtt Ruraellhlsarmda Baltallmam eaddesia. de eturan 19 ya|larınd» tbrahlm Mat. oğlu. dün evme glderken eek^tindekl tabancanın patlamaaüc boynundan ya. ralanraıı vc kaldırıldıgı hastancdc M. müştür. Tahkıkata bajlanmıjtır. BÜLENT TOLAÇ (Cemali) DOĞAN TOLAÇ Evlendiler. tanbul 26.8.195S LETLA FETTAH ile Y. Kimya Müheadlsi Dr. Kemal K&mraa Atakan NisanlandıUr. 25 ajusto? 1953 Suadiye « 1 \ üabet etmlstir. Hamamönö Kemeraltı Çemberlitaş Çemberlitaş Kadıköy no 000 Iir» Urm Ltra Iirt Ltra Ve aşağıdaki (38) talihli d« ( | 0 0 ) «r lirm kazanmıglardırf Istanbul Şb. Galata Şb. Galata Şb. Çemberlıtaş Aj. Akhisar A]. Ankara Merked Galata Şb. Sadırvanalü Aj Ankara merkezi Galata Şb. Beşiktas Aj. ZonguH^k Şb. Adana Şb. Galata Şb. Istınbul Şb. Galata Şb. Söke Aj Galata Şb. ıstanbul Şb. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No No. No. No. No. No. 9454 1412 19891 7034 96 17953 19274 1736 18703 15373 127 2647 1747 13946 441 10260 871 15433 50444 •arrytr AJ. Beykoı AJ. Tire AJ. Ankara Merkezi İstanbul Şb. Çemberhtaî AJ. Galata Şb. Balıkesir Şb. Ankara Merkezi İstanbul Şb. Çorlu Aj. İzmir Şb. Kemeraltı Aj. İstanbul Şb. Kadıköy Aj. Kartal Aj. İstanbul Şb. Küçükpazar Aj. Kemeraltı Aj. Nc, No. No. No. No No. No. No. No. No. No. No. No. No No. No. No. No. No. T7 1279 29 16279 8800 4973 17557 3866 11145 1216 30 1710 7747 52231 10325 630 8589 1137 11561 GARÂNTI BANKASI Bu ayın tkinci keşidesi: 30 Ağustosta (Apartıman dalresl, arsa. para Ikramiyeleri) Londr? 26 (a.a.) Londranın büyük bir hastinesinde 7 kadın sancı duymadan doğurmak için kendi kendilerini ipnotize etmeyi öğrenmektedirler. Gebe kadınlar doğum günlerine 6 hafta kala ipnotıyma derslerine başlamışla. dır. Bunlara once kendilerini gpvşetm°leri, serbest bırakm?l=rı öğretilmekte ve sonra da hafif bır uykuya dalmaktadırlar. Bu tecrubeleri ıda^p ed»n mi'tphassıs, çalışmalarımn şirr'Hılık bır incelemeden ıbarpt bulunduğunu Selimiyede büyük bir hayfakat muvaffak olduğunu ve sancısız doğıımun tahakkuk ettirilçcepi. I van hastanesi kuruluyor tîi w>y^ftrrit;t»T' 1 Anl:ara 26 ( T H A ) Tanm Bu tecrübede muvaffak olunBakanlığı evvelce İzmir bolije^ındui.tan sunra ç^nşmalar caha da 1 gehştinldiği takdirde anneler bu de kurulması tasavvur ed'.lrn Lütün doğum ameliyesıni kendi ken yük hayvan hastanesine m'i'aıd H'lpriru1 \ı"1ıılocel<lerdir D^jum | yer bulunamsması üzerıne îatar.dan sonra da anneler kenduerini bulda Selimiyede 1 milyon lııa ipr"tızma halinden çıkarabılecek sarfıle ve tam teşkılâtlı bir hayvan hastanesi inşasını kararla',tır j leıdır. B. j Mütehassıs, bu hususta junları mış bulunmaktadır. söylemiştir: Arsa temini ve diğer bu«uslar ' 30 U ncu yasma basmast münasebetile Is Bankası erkânından mürekkeb bir heyet dün Taksim « Bu şekilde bazı muvaffakı içın ayrılan lüzumlu tahsısat, Ba ' âbıdesıne bır çelek koyarak defteri mahsusu im zaladıktan sonra bankanın kurucusu Atatürke ve KifıdhaiM yetli doğumlar yaptık. Fakat usu yuıdırhk Bakanlığı tarafınlin Se müessesenin ilk Umum Müdürü Celâl Bayara sonsuz sayeı ve minnetlerini bir kere daha tekrarla dun yan«m eıkau« TC AI1 YUruja ti< ambaırla «50 baly« u u n Ue 200 bciy» lumuzün daha tekâmül ettirilmesi Iımiyedekı Hayvan Sağlık Memur mıslardır Fesım. dünkü törenden bir ânı tesbit etmekted'r at yaadıktao nnra •Bndflriilmustür. iâzımdır.» lan Okuluna gönderılmışHr. rar d i oldn. Eski lar re layariaria tııııaıımı srraal reng« boyanank adeta Haft Parti. sinio bir ndâm rantası gibi efkân nnsımiyey» fostarBnek toretUa körüIenmlştL Sonradan yapılan ta> Hmatname Be ürato» tyi mi idaıo edildi? Eski talimateameda mevcud fikea kaldmlan znlümlev, haksnbk» lar M idi? Yeaisind* M gibi tyiMkler varA? Bunlan mânakaşa etmiyeceğim. Çimktt hâdiseler • 1amanki hareketin nkatlığmı koydu. Brn türlfl reklâralar rm Mdialarla ortaya atdan yeni talimatname maalesef ttyatroyn v SBJiatkarian mfişkül dvrunM düsür» mekteB va (erek müeeaea* D« M •atklrlar; ferekse artbttor arasuM anlasmazbk soknttktan, l^erl aixrkştırmaktan başka birtey» iığı için bir hayH lamandır ıttal ve tetMkten nzak Şhndl fevkalâde toplanüda «yeırf bir talimajname* müzakere edileoejml «^reoerek şehrin emekli w krymetü btr lanat müessesesi hakInsdaki fimkümiı tazelendi. tİç s«ne tecrflbeden sonra Hanyayı, Konyayı ««l»ım« olduklanna hmwwıı>|t Utediğimiz Şehlr Meclisinin muhterem asalan arük politikayı hfe tarafa bmkarak, müessesenin idan«si ve inkisan için laydah bto vesika kabol ederlerse bnndan er•elkrain kabulile boyunlanna doianımş olan vebalden bameo ols«i korralmuş ohtrlar. Ba sefer de Işi aanata a r b n btf takmı tesirler altmda mütalec r« intae ederlers* ba müesses* rier 7aten 95fl den bu yana. simdi degistirOmek isteaea talimatDamenin tatbikmdan sonn tijatronun iradına, BMrafıaa hk göz atanak, • eserin mahiyeti hakkında miinakaaa edilmlyaeek kadM kuvvetfl bir ftkir veremefr» kftfl geür. i İ Meşhur S A N A Dolgun Yevmiye İle Dokuma bobin vesair islerde caüstırılmak üzereı 40 isci »hnacaktır. Müracaat: Şişli Hürriyet tepeıl. Kanlanca Mensucat Fabrikası 1 ve V İ T A margarinlerini imal eden UNİLEVERİŞ TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ yazıhanesini aşağıdaki adrese naklettiğini sayın müşterilerine bildirir. Çocuklarm kesik çizik ve Çiçek Pazarı. Vakıf İş Hanı 4Uncü Kat No: 814. 2326. kullanılması faydalıdır Hoş kokuto • Berrak Ağrı vermez • Leke bırakmaz DETTOL ANTİSEPTİK Yeni teleffon numarasıî 248565554
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog