Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

İMJ Dünyayı tehdid eden = büyük tehlike: Arzımız gittikçe ısınıyor 1G t I 1 u •e N M E V Z IJ L A R I 1 f < istihsali artınhyor Bir hortum 1 Muhtelif memleketlerdeki iklim zündekl bütün denizlerin sulan degiBİkliklerinin sebebleri nelerdir? buhar haline gelecektir! Muhakkak ki bu çok uzak bir ihHenüz bu suale kafl bir cevab buhınmus değildir. Bazı kimseler gü timaldir. Fakat halen dünya iklineşteki lekelerden, başkalan atom minin ısınmakta olduğu da şu debombalanndan bahsetmekte, bun lillerle tesbit edılmış bulunuyor: 1 1919 yjhnda morina balıklan lar yüzünden dünyanın ikliminde değişiklik husule geldiğini söyle 64 üncü arx dairesine kadar çıkıyor toektedirler. Beklenmedik zaman ve o tarihte bu balıklann bu kadar denizlerin ve larda şiddetli ve devamh yağmur kutba «okulmalan ların veya sürekli kuraklığın se dünyanın ısındığı seklinde tefsir beblerini sun't yağmur denemele edıliyordu. Şimdi ise morina balıkrinde de arayanlar yok değildir. \ lannı 74 üncü arz dairesi civarında Metereologlar bu üç noktayı ayn Eskimolar da avlamak imkânını bu ayn tenkid etmekte ve şöyle de ! luyorlar. I 2 Finlandiyada, îsveçte ve mektedirler: A Güneşteki lekeler yalna Norveçte köylüler, bir zamanlar radyo neşriyatına te<sir eder, fakat buzlarla kaph olan araziyi şr.ndi bu lekelerin iklim değışikliği ile en ekime tahsis edebilmektedirler. Bu , ralan buzlardan kurtulmuş, ziraat ufak alâkası dahi yoktur. B Atom bombalannın husule için elverifli topraklir haline gelgetirdiğl enerji kaynaği, en ufak nıiştir3 Kanada ile Siberyada Tundfırtınadan doğan enerji kaynaği yanında dahi pek cüz'i kalmaktadır ra hududlannın devamh bir «urette ve bu sebeble de bu infilaklann kutüb bölgelerine doğru kaydığı ikhme genış ölçüde tesiri beklen mevcud istatistıklerden anlaşılmak j tadır. memelıdu C Sun't yağrnur tecrübelerine I 4 Bir zamanlar dünyanın bir gelince, bunlar ancak bazı memle çok nehirleri kı; esnasında kalın ketlerde ufak olçüde yapılmış ve bir buz tabakası ile örtülür ve bun esasen müsbet neticeler de verme laı üzerindetı vuniverek (»pcmek mümkün olurdu Amerikan kıt'adırnderı bırakılmıştır. Haien ınkâr edilmıyen bir haki sında Hudson, Avrupada da Seıne nehrinden bahsedilmektedir. Şimdi kat varsa o da şudur: Dunya ısınhic bir k" bu neMrler buz tv!t>r"imaktadır! rnaktadır. Uzun senelerrlerjb*H ffa Bir zamanlar şöyle bir teori ılerı lırın b'iz tuttugu da ışıülmış dtıjngürülüyordu: Güneş yavaş yavaş dır. Halbuki burasmı da bir zaman sıcakhğını kaybedecek, dünya solar yürüyerek geçenler olmuştur. ğuyacak ve ınsanlann yaşayamıyacaklan ıssız bir ölü seyyare'TÎali' derecesi son yirmi sene içinde 6 ne gelecektir. Şimdi ise astronomderece vukselmiştir Bu adanın li* lar bununla taban tabana zrd bir manı o tarihlerde vaz ve ilkbaharda teorıyi kabul etmektedlrler. Bu tekısa bir zsman seyTÜsefere açıktı. orive gore. gunes soğumamakta, Şimdi ise 365 günün 200 günü Spitz ak*ıne olarak devamh surette ha berg limanını kullanmak mümkünra^et sahasını genışletmekte ve ay dür. m zamanda harareti de artmakta* tllra adamlan, dünyanın ilk defa dır Yapılan hesablara göre, 10 mil» lkllm defiştirmemekte olduğuna yar sene sonra güneş o derece ısın ışaretle, bu» devrinden çok evvel rnış olacaktır ki arzımızda bulnnan Danimarkada palmiyelerin yetişticanlı mahluklardan hiç biri bu sı ğıni hatırlatmaktadırlar. Bunlara eağa dayanamıyacak, hattâ kutub göre. bux devri ortasında, NewlsHa bıle yaşamak imkânsız hale Yorktan çok daha fazla hattı üstüfe\f ektır. Bu teoriyi müdafaa e vava kar yaftmaktaydı. den astronomlara göre, güneş, hidŞimdi de dünya ikliminln yeni rojen stoklannı tedricen heliuma bir devir yapmakta olduğu da kay tahvıl etmekte ve bu değişiklik ha dedilmektedir. raretıni arttırmaktadır. Yapılan he I Fakat, iklim değişiklikleri üzerineab'.ara bakılacak olursa, güneş, de atom bombasının, sun'l yağmuhidrojen stoklannın üçte birini ! Arkan Sa. 4, Sü. 8 de heliuma tahvil ettıği 7*™?™ yeryü Malenkov, Sovyet Rusyada hüİstanbul bolgesindeki çimento fabrikalarının senelik kapasitesi kumeti kurup kontrolu ele geçırmek için mücadeleye atıldıktan son 370000 tonu bulacak ra, Stalin'i unutturmak için olânlı Çimento istihsalimizin yakın bir bir şekilde harekete geçmiştir. Gazamanda memleket ihtiyacım kar zeteler ve radyolar. bu «dâhi!» den şılayabilecek bir duruma yüksel bahsetmez, tefsireiler Rusvanm ve mesi için büyük bir gayret sarfe bilhassa Rus komünist partisınin tanhmde eski diktatöre yer verdümektedirBu cümleden olarak bölgemiz mez olmuşlardır. dahilinde bulunan ıki çimento fabŞimdi de, Stalin'in en yakın akrıkasında gerekli tevsiat yapılmış, rabalanna karşı bir tasfive hare952 yılı sonunda istihsal yekunu ketinin başlamış olduğunu gösteren 240 000 tona çıkanlmıştır. delıller mevcuddur. Bunlar arasmBu sene içinde girışilmiş olan da en fazla göze çarpanı, General ikinci tevsı hamlesınden sonra bu Vasili Stalin'in ortadan Raybolmafabrikalann yıllık kapasitesinin sıdır. 370,000 tonu bulacağı alâkalılar taStalin, ilk kansı 1917 senesinde rafından soylenmektedirveremden ölünce, 17 yaşındaki sefc Diğer taraftan tesısine geçen sene reteri Nadejda ile sevişmiş, evleniçinde başlanılan ve 10 milyon ki mişti. Bundan da ıkı çocuğu olremidle 50 milyon tuğla istihsal e muştu Biri Vasili adında bir erkek. debılecek kudrette olan iki modern diğeri de Svetlarıa adında bir kufabrikanın faaliyete geçmesi ile de dı bölgemizin tuğla ve kiremid ihtiStalin'in birinci kansınrian dî Stalin'in ofclu Stalin'in kııı yacının büyuk bir kısmı karşılana bir erkek çocuğu vardı. Mühen^'S caktır. olarak iş gören ,ikınci cihan Uar dir ki, Vasili ile Svetlana'mn ıiis İkinci Cıhan Harbi içinde bütün Yeni tesislerin tamamlanması ile bınde Kızılorduva gıren ve merkez beten şımarık bir şekilde büyütul uçak istihsal kampanvasmı, Hlolaönümüzdeki inşaaat mevsiminde cephede Alman'ara esir duşen Ja dükleri »öylenir. rn hazrlanıp cephelere sevkru malzeme bakımmdan büyük bir cob'un ne oldugunu kimseler b:lVasili Rus hava kuvvetlerine idare eden şahıs Malenkov olmuş ferahlık olacaği tahmin edilmek memektedir Harbden sonra Stal'.n, girmiş ve İkinci Cıhan Harbi ba ve bu sahada muvaffakıyet elde birinci karı=mHan olan bu çocuüu şında küçuk bir nitbeye sahıbken etmesi de onu, Stalin'in yakınlan tedir nu bulmak ıçm çok gayret sartet savaştan birden Korgeneral ola'ak •arasında «dvrilmfi'e cavketmişü. miş. Doğu Almanyada Fus harb çıkmıştır. Kendisine, Stalin'in ar Mevcud raporlara göre, İkinci Ciesirlerinin bulunduğu yerlerde a zusile, bir sürü nişanlar da tevcih Han HntHnde husvanın hava Coaraştırmalar yaptırmış ve hattâ Ja edılmiştır. Aynı zamanda, Mosko lıyetıni idare ettiğı günl?rde, Macob'u bulacak olanlara da m^ık?ıf^t vada her yıl ytpılmakta olan bu lenkov ile General Vasili Stabn va'detmişti. Batıya gelen rapcrlar, yük hava göste'ilerini onıın ha? r arasında «anlaşmazhklar» olmu"î, Beledlye Rets muavlnlerinden Mekk' geniş bir şebekenin Jacob'u ara laması, onun idare etmesi ^e bir hattâ zaman zaman parlayan tarlış! Ke»k nln m mhal hulunan Istanbu! Em. makU olduğunu bıldirmişti Fakat, malar bizzat Stalin tarafından basoananea haüne geimişti r'vet MudurluSune tavlnl Iç tslerı 1 Bpknlığı tarafından Vllâyete bildlnl. Stalin'in olümünü muteakıb, bu Fakat bundan dort gün evvel U ılmı^tır. faaliyetin birden duması bilhassa Moskovada «hava bayramı» yapıl •Malenkov'un ıktidara geldıkten Vali bugün Sanyer köylerine nazan dikkati çekti Sonra öğrenil mış ve General Vasili Stalin'in ye hemen sonra, ilk hava bayrammdı ki, Malenkov hükumeti «Jacob gidecek rine töreni General Rubanov ıdare dan Cpneral Vascili Stalin'i uzıkVall ve Be'edıye Helsl bugün tl Ba. ile ilgilenmedığini» gizli tamimle etmişttr. Bu değişıklik, derhal na laştırması yukandaki söylentil°re yındırlık Müduni ve basın mensubla. bilrlirerek araştırma faaliyetine son zan dikkati çekmiştir. bir nisbet dahilinde hâkikat payı r'le blrllkte Sanyer ilçejine giderek verilmesini istemişti. Sovyet R'isyâmn yeni Başbnka verdi mektedir kovlerde yapılan Isler hakkınds tet. Stalin'in yakınlarına karşı Ma nı bir «hava eksperi» olarak da klk'erde buhmacaktır General Valisi'nin, babasına bfnlenkov'un aldığı ilk tedbir bu ol tanılmaktadır. Unutulmamıştır ki, zedıği inkâp edilmez. Evti ve ıki MemleketimiHeki Amerikah muçtur. suba\lann ailelcriııden bir Fakat Vasili St»lin"in ortadan grup eeldi kavbolması çok dahe mühim bir Annerika bandıralı • Oelgen» askert hâdise teşkil ediyor. noklıve gemisi dün «aat 8 de Amerıkan Stalin, en çok ıkinci karısını •itJi«ke~î yardım heyetme mensub mbay. ların allelerınden 93 k'sılik bir kaftleyı miş ve bundan olan çocuklanna da sehrlm'ze getirrm^tir fazlasıle bağlanmıstır. Bunun içmMemleketlmızder» avrılan subaylann aılelerinden bir kısmı da bu sabah kazanan, talihli gf»ml ile hareket edecektır. Rusyada Stalin'in yakmları tasfiye edilmeğe mi başlandı? Millî bankacıl.ğımızın bayramı iin Ttirkiye İş Bankuının 30 uneu yıldönümn idi. İş Bankası Atattirkün emir ve direktifierile 26 afustoc 1924 te açıldıfı laman, Türkiyede bankacıLb umumiyetle yabancılarm elinde idi. Bankalann sermayesi yabancı, bankalarm müdiirleti yabancı, bankalarm memurlan yabancı idi. Memleket 19li denberi 12 yıldır devam eden v« İstiklâl Harbi müstesna, diğer Tıçü mağlubiyetle neticelenen dört harb den yeni çıkmıştı. Loıan ban* andlaşması ünzalanalı henıiz bir fy olmuştu. İstiklâl Harbindeki zaferimizi bir türln hazmedememiş olan İngiliz Başmurahhası Lord Kü> gon, Lozaa konfenuumda yan tehdidkâr bir lisanla mali vazijetimizin kötiileşeceğini ve Avrupa bankerlerinm önlerinde du çokmeğe mecbur olacağımızı söylemîj Mekki Keskin "»»nive! Müdürü oluyor Devlet Havayolları tdaresi. Hacdan ddnenleri vurda gettrmek uzere Cldde. > • gönderdlğl uçaklarla Suudi Arab!«. • tana taze mejv» naklıne katar rer. mtstir. Bu husuıta muhtelif tieart f.rcnalarla yapılacak anlasmalar n<tlees'nde pek yakırda faaliyete geçılecektir. Istanbul Muallimler Ceınıyetinln da. vetllsi olarak 10 gün evvel sehrmiîe gelen S2 Fransız bgretmeni geçen hafta Bursaya ve oradan da Izmtre gıderek Efesl zlyaret etmfşledir. Gerek Izmırl ve gerekse Fuarı çok beğ'ndiklerinl «oyllyen Fransızlar dün jehrlmıze dbn. muslerdir. Fraruız Bgretmenleri çerefine yarm Muallimler Cemlyetl tarafından cemiyet mekezlnde, taTimuz avında tertlblenen Fransa seyshatlne iştlrak eden Turk öğretmenlerlnin de iştırakıf» bir veda çayı verllecek ve Fransıı mu. allimlerl cumartesl gurü Tarsus vapuru ile memleketlnnızden «yrılacaktır Profesor Doktnr Necmeddin Yarar Cenevrede toplanacak olan r^mat'7ma kongresınde hazır bulunmak üzere Is. viereye gitmlîtlr. Seyahatl üç hafta kadar lurecektır. Suudi Arabistana uçakia taze meyva pönderikecek ÇORAP TEKNİĞİNİN enson merhalesi Fransız muallimlcrinîn etüd gezileri Doktor Necmeddin Rıfat Yarar NECNIRIZA GECESI Sevilen bütün ses. saz ve sahne sanatkârlannı 29 Ağustos 1953 Gumarlesi gecesi AÇIKHAVA TIYATROSUNA toplayacaktMr. Biletler Şehlr Dram Tiyatrosunda, Kervan Seyahat acentasında ve Necmi Rıza Mağazasından tedarik edilir. Fiaüar: 3 5 10 liradır. * YASSIADADAKÎ deniz kurslarını bltırenlere bugun torenl» dlplomaları verilecektır. • YAŞ sebze ve meyva »atıjı için jlmdlye kadar şehrimizde beş baraka yapılmıştır. Bunların tayısı yirmije çıkarılacaktır. * Elâstiki •* Da\anıklı • Gösterişli » k L\\ J iı Mütenev\i reıık çeşidi AĞUSTOS 27 ZİLHİCCE 17 • O 60 6, Iklndl ? c V. § i 5 22 12.15] 15.59 18 51 20 30 3 44 s 1 NYLON ÇORAPURI ileri gelen çorapçıtarda bulunur. ,, E ] 10,30 5.24 9.08 12 00 1 37 8 42 çocuk babasa olan General Vasili, (Stalin'i büyük baba» yapan şalı<ı olarak da Sovyet propagandasına mevzu teşkıl etmiştir. Diğer taraftan, Stalin'in kızı 5vet lana'dan da bahsedılmez obnuştur. Uzun zamandanberi «Sovyet genclik teşkilâü »nda vazife görpn, Sovyet propagandasınm zaman zaman bahsettiği bu kız şimdi nerededir? Kendisinı, babasının cenaze merasiminde de gormek mümkün olmamıştır O cenazede yalnız General Vasili Stalin bulunmuştu. Giyimine ziyadesile • ehemmiyet veren Gensral Vasili, Moskovaaaki Atatürk, zaferle biten btr harhaşk maceralarile sık sık dedıkcdu mevzuu olmuştur Hattâ, bir ara den sonra da malî ve iktisadî kalbir bar kızına âşık olmuş, kansın kınmamızı süratle gercek!>"=*ir='rnez dan ayrılmak istemış ve ancak Sta sek Lord Kürzon'un bekledigi buhlin'in ağır basması. bar kızını u ranlı variyerln ergeç gelip çatacazaklara pondermesile bu değişiklik ğını biliyordu. Buna karşı gene devletimizin aldığı tedbirler araonlenmişti. sında kendi sermayemisle milli Malenkov'un kansı Elena Kru bankalar kurmanm da kat'! bir za. shev de eskı bir opera artistıdır ve ruret olduçunu düşunerek 250 bin bu kadının Rus BEsbakanınm üze liraiık mütevazı bir sermaye ile rinde nühız ^ahibi bulunduğu giz İş Bankasının kurulmasmı emretlenmemektedir. ti. Stalin'in, 1932 yılında ikinci kaBüyük Atatürk, İş Bankasının nsuıı kaybettikten sonra üçünü açılışını, 26 ağustos 1922 de oaşladefa evlendiği ve halen Rus hünuş ve 5 gün içinde İstiklâl llarkumetinde başbakan yardımcılarm binin kat'î zaferile neticelenmis odan biri bulunan Lazar Kaganolan büyuk taarruzun ikinci yıldonü vitch'in kızkardeşıni aldığı söylemunde, yaparken mali ve iktisadi nir, fakat bu hususeta resmî hiç sahada da buyuk bir hamle ve tabir malumat mevcud değildir. TTarruza girismek kararuıda old'i;u. mumiyetle gazeteler ve radyolar, nıı Kostermişti. Başkumandanlı;mı Kaçanovitch'i «Stalin'in kaymbıramuhterem Celâl Bayara tevdi etmeU deri» olaraktanımışlar ve böylece isabetini gosterdiğl bu hamle ve tatjnıtmışlardır. Bu kadının da haarruz da, çok geçmeden tam bir lrn sahneden tamamile çekilmiş olzaferle neticelendi. İs, Bankasının d*ıçu anlaşlıyor. bü\ıık muvaffakıyeti, Türkün daŞimdiki halde. Rus devlet adam marlannda dolaşan asil kanırun lan yanında mühim rol oynayan başka işlerde olrluğu gibi hankn. kadmlpnn baiında Malenkov'un cılıkta da trmavıiz edcbilcceği/ii ve kansı Elena Krushev gelmektedir. mu7«ffer olarağını gösterdi; pek Malenkov'un gıriştiği tasfiyede bu hassas olan para işlerinde halka kadın nasıl bir rol oynamıştır, bu emnîyet ve itimad sağladı. Devlet nu tesbit etmek mümkün değidir sermayesi, halk sermayesile kuruFakat Stalin'in sağlığında Pı s lan bankalar birbirini takib cti\, devlet adamlarından bazılarının eş Bu iftihara değer başanyı, muhteleri mühim siyasî roller oynamak rem Cclâl Bavarın yüksek idare» taydılar. Bunlann aras'nda bilhasfa sinde süratle bü>ük bir inkişafa Malenknv'un kansı ön plânda gel mazhar olan İş Banka^ına med>onuz. İş Bankası muvaffak olamamekteydi. sa>dı, elbette bankacılık sahasın. îkinci Cihan Harbini muteakıb, daki bugıinkü mesud netice clıîe Malenkov Politbüro dahilindeki edilemezdi. Bu münasebetle İstanduiumunu kuyvetlendirdıkten son buldaki ernchi bar.kalardan hirlne ra bilhassa Molotov'un karısma aid eski bir hâtıramı naklede\im: Yıhn 4 üncü 375 altınhk kegidesi 25/8/953 tarthtnde Ankara ağır hücumlar yapmış, onun «Rus 1914 ilkbahannda tasarruf etmlj balıkçılık sanavii baksnhğından» »ubemizde noter ve müsterıler huzurunda vapılmıştır. atılmasına sebeb olmuştur. Aynı olduğum 40 altın liravı. Karaköy tKRAMİYE OLAN şekilde, Bavan Molotov, Rus koz Köprüsü başında, şimdi Ziraat Uan meük sanayiinm idaresıni de bırak kasının bulunduğu binadaki Viyana Bankasma yatırmak istemiştim. mak mecbu'iyetinde kaUnıştır. Halen Rusyada kozmetik işlej^e^ ! Bu banka yolumun üstündeydi ve bizzat Elena Krushev'm meçgul of iSzım oldukça çekmek üzere paAdana Subemı? müçteriîerind'en12458 nutharalı • ması, Malenkov ailesınin, Stalin \e ramı oraya vatırmayı münasib gorcüzdan sahibi Molotov aılelerini bertaraf ederek muştüm. M\iracaat ettiğim yabancı ön piâna geçmekte olduğunu da bir memur, bu 40 liravı slmak iç'n Bav SIRRI BOĞA'va isabet etmistîr. göstermektedir. Bugün Stalin ai'e bana aid olduğunu ispat etmem Ayrıca 147 talıhlive muhtelif altın ıkramıyeleri sine karşı girişilmiş olan tasfiye lâzım geHiğini sö^le<^i O zaman isabet etmiştir. hareketi yarın da Molotov'u ve aile Mebusan Mecüsinde Zabıt kalemi svni hedef tutmıyacak mıdır? Bu, müdürü idim. Hüviyetimi gösterListeler şube ve ajanslarımızdan temin edilebilir. dim; kuvvetle muhtemeldir. Bu panyı bir yerden çalacak Malenkov, «insanlann mabudlaşadam değilim. Neden kabul etmitmlması aleyhındeyiz» nakaratı ile yorsunuz? dedim. Stalin devrinde sivrilmis olan şah Usulümüz böyledir; cevabını sivetleri ortad^n kaldırmak emeli verdi. Teklif garibime gitmişti. akşamına kadar peşinde koşmaktadır. Onun, «Le Paranın bana aid olduğunu nin devrmdeki kolektif idareye ŞUBE VE A.JANSLARIMIZDA AÇTIRACAĞINIZ dönüş» ten kasdi, kendisine daya nası] ispat etmeml istiyorsunıız? Bankamızca tamnmış muteber tabilecek olan Stalın'cileri tamabir hesabla mile ortadan kaldırmaktır. Bundan iki kişiden bir mektub getirirseni» sonra bahh mevzuu okolektif ida alınz. Bankanızm tanıdığı rau»eber renin» kendıliğinden sona ereceği insanlan nercde bulaeağım? ^anıde aşikârdır. General Vasili Stalin'in tasfiyesi, nız isterse alınız, diyip çıktım. avrıca İ«jte o ramanlnr. İstanbuldaki ecbazı hâdiselere Kremlin'deki muhtelif gruplar arasmrla tartışmalara nebi bankalannda bazılan, para sebebiyet verdı mi? Hava bayra yatırmak istiyen Tıi'klere hile böy mının, havalanna iyi gitmesıne le manasız ve acavib güçlükler n rağmen «fena hava şartlan» yüzün kartıyorlardı. Bugun milli bankaden devamh surette tehir edilmesi lanmızın halka gbsterdikleri her böyle bir çekişme olduğuna ve ni türlu kolavlıklan. açtıkları kredihayet Malenkov goıüşünün galebe leri. dağıttıklan ikramiyeleri memleketin Oitisadiyatma ne kadar çaldığma d^hldir. favdab olduklannı hep gorüvor, milletçe ve ferdce bunlardan fay116 çocuk giydirildi dalamyor, iftihar ediyoruz. Bu neTurkçe ve almancava bihakkın vâkıf ötenodaktılo aramÇocuk Esırgeme Kurumu Taksım kolu ticede, bankacılığımua dnderlik ettarafından kımsesız ve yardıma muht'c miş olan İş Bankasının şeref hisvor.,Taliblerın, Galata Tünel Cad. 18 Transtürk Ltd. Şır116 kız ve erkek cocuk Bayr&m rr.una. keti, İnşaat ve Ulaştırma Araçları Şubesine eahsan müsebetlle glydırllmıştir. Bunlara dağıtı. sesi büyiiktür. racaatleri. lan gomlek, ayakkabı, çorab, pantalrn. entarl tutarı 2000 Urayı bulmoktadır r ÖMER SAMİ COSAR 250 ALTIN 250 ALTIN" 7 EYLUL 150 Bahçeli bir ev kazanabilirsiniz A K i; A \ K STENO DAKTİLO ARANIYOR Cumhuriyet'in EDEBÎ TEFRİKAS No : 1O tl K3 ptr»emb« Larochefoucault: «Sitayisleri reddetmek iki defa medhedilmek arzusundan ileri gelir» der. Ama ben senin böyle bir gaye gütmedığinı bil.yorura ve seni anlıyorum. Hiç bir zaman kendinden meranun değılsın. Çünkü her yaptığın mükemmel, daha mukemmel olmasıru Utıyorsun. Mukemmeliiğin de hududu olmadığına göre... Bir sigara yaktı: Mektebde bütün hafta ne yaptın bakalım küçük hanım? O korktuğun untihan iyi geçti mi? Çıtırtıyan sobanm etrafında çok samim! ve rahat konuşuyorlardı. Genc kız derslerinden, arkadaşlarından, hocalarından bahsediyordu. Iki erkek müşfik bir alâka ile onu dinliyorlardı. Feyza, ellerile hareketler yapmadan, sakin bir tonla konusurdu. Fakat gozieri âdeta mühim kelimelerin altını çizer, cümlelere nida, sual is retlerı kovar, kâh ciddıleşır, kâh alay eder, parlar söner, sözlerine depışık çeşnıler verirdi. Bunun için Nebil bey onu konuşturmaktan buyuk bir zevk duvardı. Çocuğun anlattıklarile öbürleri de kendi mekteb günlerini sanki tekrsr yaşar gıbı oluyorlar, onlar da eskı hâtıralarını canlandırıyorlardı Nebil bey bu akşam pek neşeli görünuyordu. Nihayet, kahvesini Içtikten sonra baklayı ağzından çıkardı. Memnurüyetinın sebebini söyledi Yeni bir tablo almıştı. Kâzım bey genc dostunu biraz azarladı: Daha geçen gun, o meşhur Saksonya kâse için yaptığınız delilikten sonra, şımdılik uzun bir muddet artık yeni bir şey almamağa karar verrmştınız. Ne çabuk sözunuzden döndünüz! Bu re«nmler, heykeller, çanak çdmlekler uğruna kendinızi her şeyden mahrum etmeniz kakikaten yazık. Nebil bey, biraz mahcub, utanarak başıni tgdi: . Ne yarjayım? Benim merakam da bir hastalık. Sonra tekrar gözleri parladı: Lâkin bu seferki bir fırıattı. Büyük Ijir occasion Kaçırılmazdı. Anlatü: Boğaziçinde eski bir konakta satılan hurda eşyalar arasında, çercevesi kırık kuçük bir tablo nazarı dıkkatini celbetmişti. Bir deniz manzarası: Karanlıkta bir gemi. Ama geminin feneri sanki arkasına elektrik lâmbası tutulmuş gibi yanıyordu. Renkler oyle canlı, gölgeler oyle tabiî idi ki hayran olmuştu. Görünürde imza fılan yoktu. Tenha bir müzayede idi. Onu gayet ucuza kapatmıştı. Derhal hazinemi koltuğumun altına alarak eve geldim. Kırık çerçeveyi çıkardım. Bir de ne göreyim! En kenannda bir imza: «Ayvazovsky.» Hem de Ayvazovsky'lerin en güzelL Güldü. Halinde, bir kâşifin gururu, ve güzel bir oyuncağa kavuşmuş bir çocuğun neşesi vardı. Elbisesinin kol yenleri biraz aşınmıştı. Kravatı aoluktu. Fakat ne cıkar' Onlar yenileBmek için biraz daha bekllyebilirlerdi. Önümüzdeki cumratesi akşamı sizi tablomu görmeğe davet edl\orum. O zamana kadar ben de onu temizler, güzel bir çerçeve taktırır, yerine asarım. Ah şu tabloların asılması' Bu kolay bir ia değildi. Nebil b«y bunun için saatlerce uğraşırdı. Bir yağlı boya resim lialettayin bir yere konulur muydu hiç? Gündüz ısığında, gece nığında uzun etüdler yapılır, ondan sonra yeri tesbit edilirdi. Fevzanın ertesi güne hazırlanacak dersleri vardı. Kendi kendisine verdiği yarım saatlik teneffüs çoktan geçmişti Babası: Biraz portakal getir, yiyelim de, sonra çalısmağa baglarsın, dedi Genc kız kalktı. Bir kese kâğıdındaki portakalları yemislığe bosalttı İkram etti. Kâzım bey: Boyları küçük, fakat lezzetleri fena değil, diyordu. Orüan işinden dönerken kendisi tâ İstanbul tarafından alıp taşımıştı. Meyvalan yerlerken, Nebil beyden kitabını sordular. Tarih profesöru, bundan evvel iki cild olarak intişar eden «18 inci asırda Avrupa» ismindeki eserinin devammı hazırlıyordu. Ne âlemde' Ilerliyor mu? Maalesef çok yavaş. Napoleon faslını bitirmek üzereydi. Kahramanına karşı alâka, hattâ sempatı duyduğu için bu kısmı büyük bir zevkle yazdığını söylüyordu. Kâzım bey: Napoleon'u hiç sevmem, dedi. Çünkü bütün zalimlerden, diktatörlerden, ihtilâlcilerden nefret ederim. Benca insanlığın en büyük düşmanlan güya dünyayı düzeltmek niyetile onu ateşe vermeğe bile tereddüd etmiyenlerdir. Feyza takıldı: Ben de hoşlanmam sizln Napoleon'nunuzdan. O yabancı bir a. damdı. Generallerinin tabakalarını çalardı. Sonra da antifeminıste idi. Madame de Stael kendisine: «Sizin fikrinizce Fransanın en yüksek kadını kimdir?» diye sorduğu zaman: «En fazla çocuğu olan» diye cevab vermisti. Feministe'likten çok bahsetme, küçük hanım. Biliyormusun ki, Hıristiyanlığın 835 senegine kadar, kllise, kadınlarm ruhu olup olmadığrnı bile hâlA münakaıa ediyordu?! Bir çok papazlar, »izlere sevimli ve hoı hayvanlar nazarile bakıyordu. Ancak 835 te, Agde şehrinde toplanan mukaddes nıhaniler meclisinde, uzun ve gürültülü görüşmelerden sonra kadınlarm da birer ruhu olduğu resmen kabul edildı. Feyza gülerek yerinden kalktı. Tabaklan topladı. Mutfağa götürdü. Tekrar odaya dönünce masanın başına geçti. Kitablarını açtı. Nebil bey cebinden çıkardığı bir defterden Napoleon faslmın sonu İçin not ettiği biı kaç satjirı okuyordu. «Nihayet, ayın beşinde, akşam altıya 11 daklka kala, rüzgâr, yağ mur ve dalgaların velvelesi arasında, Bonapar+e, insan çamurunu canlandırmış olan en kudretli hayat soluğunu Allahına teslim etti. Fatihin son sözleri: «Kafa, ordu» olmuştu. Düşüncesı hâlâ muharebe meydanlarında dolaşıyordu . > Kâzım bey bir şey söyledi. Oburü kalemini çıkardı. Bir yerini tashih etti. Sonra birer sigara yaktılar. Şimdi, çocuğun derslerme mâni olm:mak için daha yavaş sesle muhaverelerine devam ediyorlardı. Baçka mevzulara geçmişlerdı. Ara sıra parça parça cümleler genc kızın kulağına gehyordu «Herkes haklarından bahsediyor. Vazıfesim sor;n yok . «Muvaffakıyete ulaşmak içm çok defa bazı alçak kapılardan geçraek icab eder. Bunun için de iğilmek, çok iğilmek lâzımdır Siz de, ben de bunu yapamayız.» Feyza defterine hesablar yapıyordu. Kâğıdın üstünde kalemin çızırtısı işitiliyordu. Kâzım bey sobaya bir odun attr. Yukarının radyosu havarlıslerı veriyordu. Nebil bey biraz sesini yukseltmıştr Ben fenalardan ziyade Z3y:f ve âcizlerden korkarım. Oyle kl... Genc kız bu soğuk gecede, şen çıtııt.larla yan n Eobanın karşısın. da, kendisini seven uısanlar arasında bulunmaktan derin bir huzııf duyuyordu. Rabia haU Bir dakika; şimdi geliyorum, dedi. Onunla birlikte sevgili kedisi de hanımmın eteklerlne sürünerek odadan çıktı .., Feyza yalnız kalınca etrafına göz gezdirdi: (Arkası vaı'.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog