Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK ÇİFTLİK Zr. Müh. VEHBİ AYAS Gene! ve özel Tarla Ziraati Bağeılık Meyvacılık Sebzecüik Ciçekcilik hakkında memleketimizin orrjinai ziraat metodları açıklanmıs ve bunlarm modern usullerle tashihi düsünıllerek hazırlanmış 730 sahifelik mükemmel bir eser. Fiatı cildli olarak 750 kuruştur. İNKILÂP KİTABEVİ umhuri IDLJRUCUSU: T U N U S NADf Dr.^eottfrijja Andreas En yenl W Ueri Jtti^şeret usulleri »4 finefi bâalıs. GÖIİ ii Ü Çevirent Twan >ziz BELER En terblyeli ve g£gi&lü «te adamın blle hic bümediği Jnceliklfireİ tesadüf edeeeğl bir tntı Karton cüdl| 500/^cgıaii 750 kuruff Terfi eden as subaylara aid Ustetıin Dün Ankaraya gelen RandalPın riyasetindeki bir kısmını bugün yayınlıyoruz, heyetle, Başbakanlıkta görüşmelere başlandı subayların listesi de yann çıkacak Mendeketimize yabaacı husnsi seraayenin daba geniş mikyasta cdbedilebilnesi için alınması gerckli tedbirler Aokara mizakereleri sırasında tespit cdilecek Dış İşlcri Bakanlığı bir tebliğ yayınladı Ankara 26 (Telefonla) Amerika Cumhur Başkanı Eisenhower'in Amerikan iktisadî ve harici siyasetini tanzim için yeni teşkil ettiği komisyonun başkanı Randall ıle muavinleri bugün öğ!e üzeri uçakla Ankaraya geldiier Amerikan heyeti ile (»örüşmelere bugün saat 16 ds Başbakanlıkta başlandı. Başbakan Adnan Menderesin riyasetinde yapilan toplantıda Randall. muavin leri. karşıhklı güvenlik teşkilâü \ Tiirkiye komisyonu başkaıu Day | ton Ekonomi ve Ticaret, İşletmeler ve Maliye Bakanı. Büyük Elçi Fatin Füştü Zorlu ve Haydar Görk bulundular. Mali ve iktisadî mevzularda cereyan eden müzakerelere alâkab çevrelerde büyük bir ehemmiyet ] atfolunuyor. Bizzat Eisenhovver'in ! teşkil ettiği bu heyetin ilk seyahatini Türkiyeye yapması görüşmeleTin ehemmiyetini artırmaktadır. Memleketimizin mall ve iktisadî dunımunu tetkik etmekte olan Randall heyeti aynı zamanda bu sabalarda yapılması gerekli Amerikan işbirliğini de tesbit edecektir. Amerikan sermayesinden faydalarulacak mevzular da bu arada taayyün edecektir. Esasen bir müddettenberi bu hususta hazırhk ma YENİ AMERİKAN* ELÇİSt Newyork'taki Amerikan Türk Cemiyeti 20 ağustos akşamı Amerikanın hiyetinde temaslar eereysn «diyor yeni Ankarm Büyük Elfisi Avr» M. Warren şerefine bir nesmikabn! tertib etmiştir. Reshn, bu toplantıda du. Ankaradaki müzakerelere ya çekilmiştir Fotoğrıfta loldan aağa doğru görüienler şunlardrr: Mr. Door, Birleşmiş Milletler başdelerın da devam edileceği nnlaşılıyor. gemiz Selim Sarper, Amerikanın Birleşmiş Milletler başdslegesi Senatör Cabot Lodge, Amerikanın yeMütabakata vanlacak noktalar ni Türkiy» Büyük Elçisi Mr. Avra Warren, ve Ne Ayork başkonsolosumu7 Ncrdet Kent üzerinde ayrıe* müzakereler açtlacağı ve bunlann kısa zamanda intaç edileceği söylenmcktedir. Arka« Sa. 6, Sü. 6 da Amerikahlarla malî ve Ordu terfı listesuıin iktisadî müzakereler neşrine dün başlandı Sovyetlerin teklifi ve Turk goruşu Selim Sarper Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda' Türkiyenin Kore konferansına dair Rus teklifi aleyhinde rey vereceğini açıkladı New York 26 (a.a.R.) Birleşmiş Milletler siyas! komisyonu Kore konferansına iştirak edecek memleketleri seçmek üzere yann reye ba?vuracaktır. Komisyon bugün reye bafvurulmasını kararlaşbrmıştı. Fakat ıon dakikada bir çok memleket temsilcileri görüşlerini açıklamak lüzumunu hissetmjşler ve bu sebeble de reylerin yann verilmesi hususunda anlaşılnuştır. Bugün, Hindistanın Kore konferansuıa iştirakini destekleyen ve Amerikan teklifi aleyhinde cephe alan İngiliz delegesinden sonra soz alan Türkiye delegesi Selim 3arper, Türk heyetinin, siyasî konferansa 15 devletin iştirakini derpiş eden Sovyet tadil teklifini tatminkâr bulmadığıru söylemiş ve şunlan ttâvç «tmiştir: ifSovyetlerin teklifi. Kore harhlne silâhlı yardımla/a bulunmuş memleketlerden bir çoklarmın kon feıansa dahil edi'memesi hedeîini gütmektedir. Bu bakımdan Türk heyeti teklifin aleyhinde oyunu kul!=macaktır.» 29 nncü rd sayı: 10.442 Tdgnf *• mtkttıb ıdreıi: Cumhurlyet. tstaobul Po»t* Kutusu: tıtanbu] No. 246 Ttkfodlar t DnaumJ Santral Numarası : 24298. Yuı Igleri ; 24299. Matbaa: 24290 Perşembe 27 Agustos 1953 EV! Ankara 26 (Anka) Ordu terfi listesi bugün öğleden sonra çıkmıştır. Liste Assubayların terfilerile başlamaktadır. Subayların terfi lis^ tesinin ise bugün Cumhur Başkanırun tasdikuıa sunulup yarın matbuata verileceği kuvvetla tahmin edilmektedir. Bugün neşredilen assubay terfi listesini vermeğe başhyoruz: " * Kıdemli hascavıışluga yükselen pilot ba$çavuşlar Burhaneddin Akbelli, Bekir Özkan, Zeki Diker, Cihad Dileksiz, Cevad Namlı, Zeki İlter, Ali Çınar, Arif Başbilir, Mehmed Özmen, Meh med Gezgin, Şükrü Uygun, İsmail Ozbil, Kemal Güneş, Muharrern Şişik, Halid Güngen, Ahmed Kırlay, Vahdi İpekçi, Mehmed Tar, İsmet Özsoy, Ahmed Uyar, Kemal Kale, Mehmed Balaban, Ali Gülen, Osman Boldağ, Muzaffer Aydıncan, Lâtif Özler, Kemal İncesaraç, Hüs Arkasi Sa. 6 Sü. S d e Nümayişçiler laıafından tahrib edilen Musaddık'a aid bir otomobil iranda kızıllarla mücadele şiddetlendi Tevkiflere dün de devam edildi, bir çok komünist merkezleri basıldı Tahran 26 (T.H.A.A.P.) 1randa kızıllarla mücadele şiddetlenmiştir Buzün bir çok komünist yuvaları basılmış. mühim miktarda propaganda bıoşürleri ele geçirilmiştir. Aynı zamanda tevkiflere de devam edilmiştir. Şimdiye kadar 3000 komünist ajanının yakalandığı söylenmektedir. I Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Aıtterika ve Arab memleketleri Washitipfon'un Fas sijaseri. Arab memleketlerinde hayal kınklığı uyandırdı Washin(?ton 26 (a.8.) Amerika nın. Fas meselesinin Birleşmij Milletlerde incelenmesi aleyhinde oy vermeğe karar veımesi. Arab siya5Î mahfillerin'ie büyük bir hay»l sukuru yaratmıştır. Son dakikaya kadar. her iki tarafta da menfagtleri olan Amerikanın, sömürge aleyhtarı politikasını desteklemek üzere Arab memleketlerinin lehinde karar verecegi zannedilmekte idi. Bilhassa Cumhurreisi seçildikteB sonri, Ortadoğuyu yeni bir cepheden ele alacağını söyliyen Eisenhower'in, Ortadoğudaki Arab mena leketlerine daha müzahir bir siyaset takib edeceği tahmin olunmakta idi. ' Ingilterede yeni bir aton casusluğu mu? Asfcn Rus »lan bir atom âlimfaıe mecburi izin verildi Londra 26 (A.P.) İngilterenin atom merkezi olan Harweü'de ça. lışmakta olan atom âlimlerinden Dr. Boris Davison'un mecburi izin alması yeni bir atom casusluğu hâdisesi olduğu hususunda söylentilere sebeb olmuşrur. Annesi Rus, babası İngiliz olan Dr. Boris'in ailesi halen Rusyada ysşamaktadır. Bu atom âlimi, casusluk suçundan hapse atılan İngiliz atom âlimi Dr. Fuchs'nin dostudur ve aynı zamanda Rusyaya kaçan atom âlimi Pontecorvo ile birlikte de çahşmıştır. Gazeteler, Dr. Boris'in casusluk yaptığına dair hiç bir delil mevcud olmadığını, fakat buna rağmen varifesinden uzaklaştırılmasmda bir sebeb olması gerektiğini yazmaktadırlar. Çanakkale faciasının dttnkü duruşması ! tarassud ettiğini söyliyen şahid ezciimle şunlan söyledi: <[ Naboland şilepinin .«aat 4 te Çanakkaleden fîeçereği cıze büdirümişti. Saat 2 sulannda smradsn isminin Nab«land oldu5"inu ögrendiğim ?ilep İstanbul istikametinden ı göründü. Bu sırada iki denizaltı da I Dünkü celsede hazine ve m'idahil avukatları profesör Atâ Nutkunun raporunu sîddetle tenkid ettiler Çanakkale 26 (Arkadaşımız Ferdi Öner bildiriyor) Dumlupınar davasma bu sabah saat 9,30 da devam edildi. İlk olarak gümrük muhafaza memurlarından Mehmed Ün sal şahid sıfatile dinlendi Facianın cereyan ettiği gece Çanakkale güm rüğünde vazifeli olarak gemileri îstanbul istikametine doğru Kilidbahir önlerinden îieçtüer. 15 dakika sonra Na'ra onlerinHe bir çstıçna gürültüsü duyuldu. Vaziyeti dürbünle tetkik ediyordum. Irt^nbul istO ametinden gelen pemi denizaltıya çarptığı anda bir ışığın ki A r k a s t Sa. 6. S ü l d e Koredeki Türk Tugayı Komutanı degişti Ankara 26 (a.a.) Aldığımız malumata göre. albay Kemal Akkurt. KoreHeki Türk tugayı komutanlığmı General Sırn Acardan devraimıştır. 5(KiO den fazla askerdcn teşekkül etrniş buhınan şimdiki tugay, Korede Birleşmiş Milletler komutanhğı saflannda vszife gören döHüncü Türk tugayıdır Koredeki şimdiki Türk tugayı geçen ay değiştirilmişti. îzmir Fuarınm İngiliz paviyonunda hoşa gîtmiyen bir afiş Izmir, 26 (Telefonla) Fuardaki İngiliz pavyonunda, teşhir edilmekte olan bir uçak afişi Turkiyeye dair garib resmi ile ziyaKnpffievc iştirpk etmek üzere gelen Uzakşark delegpleri retçiler arasında teessür uyandırmıştır. Pavyonun giriş kapısınm sağ tarafındaki ilk standda ingiliz Havayollanna aid bir afişte muhtelif memleketler sembolik resimlerle canlandınlmış ve bu meyanda Türkiye de Ayasofym camii ile ifadelendirilmek istenmiştir. Fakat bu resimde Ayasofya minaresiz ve eski kilise halile gösterilmiş ve altına da sadece İstanbul Sen Sofia yazılmıştır. Her sahada Tr»pikal hastalıkfer ve Malarya Tekâmül Kursunda dün I kendilerile geniş münasebetler alâka çekici bir k»nferans verildi I kurmuş olduğumuz İngiliz dostlanmıztn ziyaretçiler için üzüntü yarilmediğinl halbuki büyük bir alâ ratan bu görüşe nak vereceklerini Kongre münasebetile açılan Tropikal Hastalıklar ve Sıtma Kursu kanın icab ettiğini, bilhassa bes ve afişin yerinden kaldırılacağını Arkas\ Sa. 6, Sü. 7 de Fuar İdaresi ümid ebnektedir. dün de saat 14 ten itibaren Gureba hastanesinde faaliyetine devam etmiştir. Fransız delegesi Vaucel, «Tropikal Hastalıklar ve Sosyal Neticeleri» mevzuunda bir konferans vermiştir. Profesör sıtma, veba ve kolera gibi hastalıklara temas ederek, bu hastalıkların önlenebilmesi için halkın kültür seviyesinin yükseltilmesi icab ettiğini söylemiştir. Hatib, barsak parazitlerinin meydana getirdiği hastalıklardan bahisle, öldürmedikleri için parazit hastahklanna ehemmiyet ve Doktor Kelimesini Hiç Duymamış Olan Köy DOGUDAN RÖPORTAJLAR Röporfajı yapan: Yaşar Kemal 3 Akşamla beraber bir de yalnızlık çöktü ki... Bir tarafta gittikçe mor laşan mağaralann korkunc, göklere ser çekmiş kayalan... Ayağımızm dibinden doğuya, dağlara doğru başhyan taşlık bir ova... Ova da denmez ya buna, bir taş tarlası desek daha iyi deriz belki de... Rüzgâr bir fınn ağzmdan çıkıyor gibi sıcak... Bu sırada oturduğumuz yere öteki mağara sakinleri de geldiler. Cılız, kupkuru. yırtık elbiseli insanlar başlannda yırtık mendillerden sarıklar... Mendiller kir içiiıde... Kadınlarsa uzun fistanlar giymişler. Fistanlar öyle uzun ki yeri süpürüyor. Başlannda alacalı bulacalı örtüler... Bu mağara sakinleri kadınlar, şehirlerde gördüğümüz kadınlar gibi umacı kılığ:na girmemişler. Ne erkekten kaçıyorlar, ne bir şey. Yüzlerini de örtmüyorlar. Öyle. bizim bildiğimiz kadınlar gibi serbestler... Erkeklerle oturup konuşuyorlar da... Başımda yirmi kadar köylü vardı. Yirmisi de söylüyorlar, söylüyorlardı. Topraksızhktan. mağaraların isinden, sefaetlerinden derd yanıp döküyorlardı. Arkas\ Sa. 6, Sü 4 te DÜNKÜ YÜZME TARIŞLARI Lido'da yapılan dünkü yüzme yanşlannda 200 metrede Yılmaz birinci, Mahmud ikinci olmuşlardır. Yukandaki resim, birinciyi müsabakadan sonra göstermektedir. (Yarışların tafsilâtile diğer spor haberlerimizi dördüncü sahifemizde bulacaksınız) D. D. T. mücadelesi Venezüella'da ölüm nisbetini azalttı I Bir kahveci odasında öltt bulundu Hâdisenin bir cinayet »hnası thtiınali üzerinde duraluyer; cesed Morga kaldırıldı Beyoğlunda esrarlı bir ölüm hâdisesine polis ve savcılıkça el konmuçtur. Şimdiye kadar toplanan malumat, hâdisenin bir cinayet olmast ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Beyoğlunda Bursa sokağında 77 numarada oturan ve kahvecilik yapan Tran tebaah Ali Ekber Ferahruh. iki üç gündür meydanda görülmeyince, dunımdan polis haberdar edilmiştir. Alinin yarbğı odaya gelen polisler kapıyı dısarıdan kilidli bulmuşlardır. Kapı kınhp içeri girildiği zaman «Acem» namile maruf kahveci, 81ü ve fizeri muntazam şekilde örtülü olarak yatağuıda bulunmuştur. Cesedi muayene eden Adlt Tabib, Alinin üzerinde herhangi bir yara ve bere izine tesadüf etmemiş. ölümü şüpheli görerek cesedi Moraa kaldırtmıştır. Morgun vereceği rapor ölüm sebebini meydana çıkaracaktır. Denizcilik Bankasının Yeni Şilepleri Reisicumhur Ankaraya döndii İş Bankasının Arkası Sa. 6, Sü, 5 tc Eski^ehir adj verilen gilep Ankara 26 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar, beraberindekilerle birlikte bugün saat 17,35 te uçakla Kütahyadan fehrimize gelmiştir. Reisicumhur, hava alarunda, Vekiller, mebuslar, sivil ve askert erkân ile Ankara Belediye reisi tarafından karşılanmıştır. Sabahleyin Demirciden hareketle Simav ve gediz ilçelerini ziyaret ettikten sonra saat 13.30 da Kütahyaya gelen Reisicumhur. öğledsn sonra kiremid fabrikasmın tesislerini gezerek saat 16,30 da Ankaraya (Yazaı 6 ncı sahijemizde) hareket etmijtır. yıldöniimii kutlandı İş Bankasının 29 uncu kuruluş yıldönümü dün kutlanmıştır. Şehrimizde, bulunan Banka mcn subları, saat 10 da toplu bir halce Taksim Cumhuriyet anıtına gideıck bir çelenk kojTnuşlardır. Gece Moda Deniz kulübünde bir suare verilmiştir. Bu suarede Vaii ArkasT. Sa. 6, Sü. 5 de Kanserli Oh. oh.. Medeııiyet ilerliyor.. Hidrojeıı bonıbasını gölgede bııakan yeni biı bonıba icad edilnıi^...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog