Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Dunyaca Unınmu ALMAN yeni portlai satıga arzedilmljtlr. Olym. pia fabrikalart Almanyamn % 75 lh. tiyacatını yapan cihangümul fabrika. lardır. Türkiye Mümessili: Abdülkadir MEMİ5OĞLU Katır. cıoğlu Han tstanbul u m h u riyet KURUCUSUrYUNUS NADÎ Dünvada basta eelen Amerikan PHILCO Bur Dolabları Gelnıistir. Türkiye Umum Mümessili: PHİLCO TÜRK Ltd. Ort. Beyotlu; Hamalbaşı 10. İngiliz Sefareü karsısında NEA AGORA vanmda Telefon: 44256 Eisenhower'in Türkiyeye yardıma dair sözleri Başkan, Türkiye üzerindeki tazyikın azalmadığını kaydederek uzun vadeli yardım istedi 29 uncD nl sayı: 10.440 <n ormktub adresl: Cumhurlyet tstanbul PosU Kutusu: tstaabul Ne. 246 rt)efoui«r ı Umuml SantraJ Numarası : 24298. Xaa [5leri : 24299, Matbaa: 24290 KURUCUSUrYUNUS NADÎ Salı 25 A^ustos 1953 #r? T Washington, 24 (A.P.) Başkan Eisenhovver, dış memleketlere yar. dım idaresinin çalışmalarına aid Kongreye verdiği ilk raporunda Tür kiyenin fevkalâde savaş kabiliyetini övmüş ve «Türk» ordusunun geürkiyenin istikrar buliiştirilmesi NATO'nun emrine emuş bir ticaret rejirai sash bir kuvvet verilmesini temin olmayışı mucibi endHe! etmiştir» demiştir. «liı ı (tiıdıımlu iklisad economic • Korede diğer Birleşmiş Milletdiıiere) den scrbest mübacielcye ler askerlerinin yanında Türk tukadar değişen biitiin sistcmler su gayının elde ettiği muvaffakıyetler Yeni rcjimin cumaya kadar ilân son bir kaç scne içinde tatbik mevTürkiyenin fevkalâde savaş kabilikiine Uonmıış. bu yiizden tiiccaredilcccği anlaşılıyor yetlerini ve hür dünyanm yanında dan müstclılike ve tiraretten nıaiAnkara, 24 (Telefonla) Badaima yer almak azminde olduğuşete kadar herkes ve herscy bu isnu isbat etmiştir.» diyen Başkan kanlar Kurulu bu sabah saat 10 da tikrarsi7İıktan zcdcicnmiştir. Eisenhower, ihtarda bulunarak Rus toplanmıştır. 3,5 saat devam eden Durumun en vahim tarafı son yanın, Türkiye üzerindeki tazyiki Bakanlaı Kurulu içtimaında bunzamanlarria artık hâd bir şekil alnin azaldığına ve yakın bir gele dan evvelki toplantıda esaslan kamış olan dış tiraret bnrclanmn cekte azalacağına dair hakikî bir bul edilen yeni dış ticaret tejimi tedi\e edilrmeyisidir. Yeni ticaret • delil bulunmadığını, onun için yar. müzakere edilmiştir. Tacirlerın de reiiminin ilân edilmesi beklendiği şu sıinlerrie hillıassa dışan 'inna Nesiıni Kayalıbay, şoför Şabanın kı>nıı>nıasını ihtiva edcn plâğı 5 I dım programının uzun vadeli olma bu mevzuda görüşlerine müracaat larla mııamele yaprnakta olan 'Fürk temmuz 1950 günü matlıaamtza gctirerck arkada^larımıza dinletmiş. ı sı icab ettiğini Kongreye hatırlat edildikten sonra tayin ve tesbit mıştır. Başkan Eisenhower bu hutarirleri sorrnaktadırlar: bu plâk. bizim vasıtamızla adliyeye intikal etmişti. Resim o eun plâğı susta sunları ilâve etmiştir: Ken edilen hususlar bugünkü müzakeBnrclarımız nasıl ödcnecektir? relerde son şeklini almıştır. Önüdinlijen arkadaşlarımızı gbsteriyor. Nesimi Kayalıbay sağda Arkast Sa. 4. Sü. 4 te müzdeki cuma gününe kadar ilân Bu kavgu sadere şahsî 'çlerin göriilmcktedir. bo7iılnıasından dnjhnakta decildir. edilecek olan dış ticaret rejimile Yıllardanbcri Türkiye ile az cnk alâkalı olarak gene bugün saat 17 krrdili muamele yapmakta olan de Başbakanhkta mühim bir topbiitiin yabancı mürsseseler artık Arkası Sa. 7, Sü. 3 de kredivi kesmisler ve miimessillPri va^ıtasile tarirlrrimize sert «i:külerler enndermişlerdir. Bu kredüprin krsilmesinde yalnız mal bcdcllninin gönderilmemiş olması değil b»7an tiraret âleminde tasvih edilemiyecek mnamelelerin vapıttntf olması da amil oldnjnı «<iiylenmekte. meselâ eönderilınemis hir para için bankalarm tüccara gondoıilmîf gibi vesika vermiş olmalan tezkâr edilmektedir. Frlhi Çelikbaşa. Bakanlık Sıkısmıs bir tediye âlcminde bek lenmedik şeyler olabilir. Bunisn erkâiıından bir heyet de mümkiin oldufiı kadar yapmanıağa rcfakat edccek çalıjmak lâzımdır. Lâkin. bueün Ankara, 24 (Telefonla) Ekonokendi günahı olmadan dışarıy» mi ve Ticaret Bakanı Fethi Çelik. karşı kredisi bozulmuş ve artık pesin alışveriş etmeğe merbur kalbaş. muhtemel olarak önürr.üzdeki mıs. olan tüccann içinde bir ukde ay sonuna doğru Avrupada bir tetnlarak duran birikmiş dısan hnrrkık seyahatine çıkacaktır. Bakan bu Teknik okul pansiyon âmiri Mu lislerinden Feridun dinlenmiştir. Iarın nasıl ödcnece£i hakkmda hiiseyahatinde Yugoslavya, İtalya, İsmail Yılmaz (solda) ameliyat neticesinde erkek olursa evleneceği zaffer Kayabbayın ölümü hâdlseFeridunun verdiği ifadede hâdikızlan şimdiden peylediğini anlatıyor kumet mahfillerinden müsbet bilBatı Almanya ve Fransayı ziyaret sile ilgili yalan fahidlik davasına seyi izah tarzı ile daha önce dingiler verilmesi gerekir. ederek memleketimizi ilgilendiren nöbetçi Ağırcezada devam edil lenen şahidlerden Haldun Tandokonularla alâkalı temaslarda buTicaret rejimi alacagı vereregi. miştir. ğarun ifadesi arasında mübayenet lunacaktır. mazisi ve istikbalile bir biitiin lejsDuruşmada ilk olarak hâdisenin gören taraflar her ikisinin yüzleşFethi Çelikbaşın bu seyahatinde kil eder. Hiç bir vekil. hattâ hiç zaptını tutan Taksim karakolu po Arkası Sa. %, Sü 2 de kendisine Bakanlık erkânından bir bir hükunıet kendinden evvel peTürk hududundaki tahşidatın heyetin de refakat edeceği sarullenlerin yaptıklan hatalan: manevralar ile ilgili olduğu maktadır. O benim işim değil. ben bunsöyleniyor dan sonrasına bakanm. diyemiyece = Yeni ticaret rejimi ve borclarımız «Türk orchısunun geliftirilmesi NATO'nun emrine esaslı bir kuvvet verilmesini temin etmiştir» diyen Eisenhower, hür milletlere askeri yardunın arttırıldığını da açıkladı Yeni dış ticaret rejimi Tahrana avdet eden Şah, zabitan tarafından karşüanırken Esaslar diin Bakanlar Kurulunda görüşiildii tranda komünistlerle mücadeleye başlamyor General Zahidı, çeteler kurmakta olan Tudecileri ezmek için hazırlık görüyor Tahran. 24 (A.P. Nafen a.a.) Bugün öğrenildiğine göre, General Zahicli ile kurmay subayları, memleket dahilinde komünist Tude partisinin bütün merkezlerini dağıtmak için hazırlıklar yapmaktaHırlar. Son günlerde elde edilen raporlar. Musaddık'ın devrümesini muteakıb ses vermiycn komünisÜPiin çeteler teşkiline başladıklaıını ve Arkası Sa. 7. Su I de v Kayalıbay davasında dünkü hâdise Musaddık, dün bir hapisane höceresine nakledildi; âsî subaylarla birlikte muhakemesi yakında başhyacak "Ben mahkemede şimdiye kadar yalan söyledim,, Bulgarlarm tahsidatı Ticaret Bakanı Avrupaya gîdecek Şöför Şaban Civan, hakune, hasta olduğundan başkalarının telkitıi altııia kalarak Öner İttönüyü nâhak yere itham ettiğini ve bn konuşmasının plâğa almdığım bildirdi "Dumlupınarm çıkarılması mümkündür,, Profesör Ata Nutku, Sabri Çelebioğluııun avııkatları tarafından ileri sürülen ithamlara cevab verdi ve denizaltnnızdaki yaranın denizaltı televizyonu ile de tesbit edilebiVeceğini sövledi ğine göre yeni ticaret rejimi ilân Belgrad, 24 (T.HA..) Bulgarisedilirken bu eski piirüzlerin de ne tsndan buraya gelen haberlere gö. suretle tesviye edileceğini bildirre, Bulgar Savunma Bakanhğında, mek ve Türk ticaretinin sarsılmış •bilhassa askeri manevraları ilgiolan dış kredisinin iadesi nasıl telendiren ve doğrudan doğruya Rus min edileceğini izah etmek hükîîaskerî uzmanları tarafından idare metin kaçmılmaz vazifesidir. olunan hummalı bir faaliyet müşaUnutmamak lâzımdır ki: bütün hede edilmektedir. bu ekonomik krizlrrin mesııliyeti Arkası Sa. 7, Sü. € da yiizde yiiz bu reiimleri ilân ve tatbik edenlere aiddir. Ticaret âleminin sunu veva bunu istemis. hartâ ısrar etmiş olması, bu istekleri kabul veya reddetmek salâhiyetine maük olanlan sorumluluktan kurÇardaklardan çocuklar çıkıp gene içeri kaçışhlar, tarmaz. Bedihidir ki: her zümre kendi çıbunlar anadan doğma çıplaktılar karına uyan usül ve sistemleri ister. Onun içindir ki hükumetler, Yaruı yapılacak toplanhyı Röportajı yapan: YAŞAR KEMAL bir tek veya bir kaç zümrenin deFransanın boykot edeceği ğil, memleket ekonomisinin çıkanBir gün, Varun Sor köyüne gi da desek olur. Ovadaki taşlar inbildiriliyor nı kollayan tedbirler alır veya öyle far7edilir. Umuyoruz ki: bir müd diyordum. Sor, kırmızı demektir. san boyudur. Yani şaha kalknu; New York, 24 (AP.) Birleşmiş dettir bir atom srrn eibi kıskanc Sor köyü Esrük dağınm kayalık binlerce taş... Tas ormanı. Milletler Güvenlik Konseyi çarGittim gittim, ne köy var, ne bir lıkla gizlenen ve hereün ilân edi lan dibindedir. Dağın dibi düzliikşamba günü öğleden sonra toplalereği bildirildiği halde bir ttirlü tür. Bu düzlüğe, küçücük bir ova Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Arkası Sa. 7, Sü. 6 da ortaya atılamıyan yeni ticaret rejimile beraber 1952 yılından miidevver 540 milyon ve 953 senesinin sekiz aymda biriktiği tahmin edilen 150 milyon ki topyekun 700 milyon lira dış ticaret acığının nasıl kapanacaemı da hükumet dünyaya ilân ederek Türkiye dış kredisinin iadesine doğru pek lüznralu bir adun atmış olur. Mağara İnsanlannın Köytinc Doğru pOÜUDAN RÖPORTAJLAR Dumlupuıar Naboland çarpışması hakkmda rapor veren bilirkişi heyetinden profesör Atâ Nntkunun, dâvanın son celsesinde Sabri Çelebioğlunun avukatlannın hücumuna maruz kaldığı malumdur. Atâ Nutku, dün kendisile Cinsiyet durumu anlaşılamıyan tedavi kliniğine yatmlmıştır. görüşen gazetecilere şunları «öyleAslen Konyah olan ismail Yılİsmail Yılmaz adında bir vatandaş, miştir: ! bir kaç gün önce Haseki hastanesi Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Bir vatandaşın cinsiyeti bugün belli olacak Şimdi ismail Yılmaz adını taşıyan gencin muharririmize anlattıkları Fas meselesi Güvetılik Konseyinde Belediyeıtin açacağı satış * mağazaları Kıyafel kanunıma aykırı hareket edenler çoğaldı I YENİ FÜZELER îngilterede, her hangi bir uçağı tahrib edebilecek kudret ve süratte elektronik beyinli fiizeler hazırlandığını bildirmiştik. Bunlara dair ilk resimlerin neşrine dün müsaade edilmiştir. Yukanda, saatte 3000 kilometre süratle giden bu füzelerden biri görülmektedir. Bunlar şimdi, seri halinde imal edilmektedir. Bu mevru üzerinde ısrar edişimiz meselenfaı buşrün memleketin bir numaralı davası olduğuna kani oluşumuzdandır. CUMHURİYET Zonguldakta şiddetli yağmurlar Kıyafet kanununa aykın olarak dinl kisveyle dolaşanlar şehirde Tanzim satışı yapacak bu mağazalar hakkmda tanmmış son günlerde çoğalmış, Emniyet ticaret ve iş adamlanmız mütalealannı bildiriyprlar Müdürlüğü bu gibileri takib için motörlü ekipler ihdas etmiştir. Şehrin muhtelif semtlerinde aç artışları önleyici en kat'î bir tedbir Bayram günlerinde 5 kişi yakatığı pazarlar ve satış yerlerindeki mahiyetindedir. Fakat, şehir için lanmış ve haklarında kanunî mu Arkası Sa. 7, Sü. 5 te amele yapılmıştır. faaliyetlerile yaş meyva ve sebze fiatlarmda kısmen olsun nazım bir rol oynıyan belediye, hükumetin yardımı ve diğer iktısadî ve ticarf teşekküllerin iştiraklerile yeniden mağazalar açmak suretile her nevi gıda maddesi satışları yapacaktır. Bu teşebbüs ve hareket, dün de belirttiğimiz gibi yerindedir ve iyi organize edildiği takdirde bu şehirde, bilhassa bellibaşlı gıda maddeleri fiatlarmda görülen sun'î Yunus Nadi Mükâfati Bazı tarifelere zam yapıldı En Güzel Hikâye Müsabakamıza yollanan ilk hikâyeleri yanndan itibaren neşre başlıyoruz Azledilen Sultan Sidi ben Yusuf, Korsikaya menlaya gönderilirken Berber ve kahvehane tarifeleri Şehrin bazı semtlerini seller yiizde 25, hamam tarifeleri bastı, bir çok evler su yiizde 20 artınldı altında kaldı Zonguldak, 24 (Türk Press) Belediye Daimî Encümeni berber Bugün saat 19 da başlıyan yağrnur, tarifelerine yüzde 25, kahvehane 19.30 da bir âfet halini almıştır. Şeh tarifelerine yüzde 25 ve hamam tarimizin Soğuksu ve Kozlu semtle rifelerine yüzde 20 nisbetinde zam i rindeki evlerin bir çoğu su altında yaprruştır kalmıştır. Tepelerden şehre inen Mahallebicilerin zam talebleri sular, otomatik telefon santralı bi incelenerek, bilâkis fiatların fazla nasmı da istilâ etmiştj;'. Bu yüzolduğu anlaşıMığından istekleri den Zonguldskta şehir içi ve şehir reddedilmişür. Sa. 7, Sü. 4 te . Arkası Sa. 7, Sii. 2 de NAKAKAT..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog