Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ugiin bütiin ev hodınları meşhur mutbak margarini VITA'nm evsafmı biliyorlar ve takdir ediyorlar: VİTA, sâf, besleyici, hazmi kolay ve her keseye elverişlidir. ÇOnkO VİTA gayet sıhhi şaritar altında en tnukemmel nebati yağlarla ımal rdılır ÇunkO VİTA tamamen «âfttr. katıtesı hep «ynıdır ve onunla prçen yemekler fevkalâde lez/eUı olur Çunkö VİTA 0/0IOO besleytct. hazım kolay. A v« 0 vttamınlenm ıhlıva rden bır margdnndır CUMHURİYET 24 A£usfos I95S Dikkat! yaln.z UNlLEVER'in (Bak.rkoy) «mal ettığı HAKİKİ VlTA'yı israrla isteyiniz. vc umıtmaytmı... VİTA <ok dverifit ve ucuzdur. C Tel Cek MAKIMIA*/ ALiMiNYUM MüŞTEKATINDAN İMALAT ÇAUŞMASI MÜKEMMEL Tam Kuvvetle Çalışacak Emsalınden daha fazla bir randıman almak istersenız 0İRİ: KÜVVCTLÎ REMİZLERÎI\IDEN SEVGİVESADAKAT C II L O R I D E AKüMULÂlORLERINI TERCIB KDCSİ2. ARŞIIVIIDIS MUESSESESI Galata. Okçumusa Cad No 39 51 Parke ve kaldırım tamiratı yaptırılaçak Karayolları I , Bclge Müdürlüğünden: tstanbul 17210 00 lira keşıf bedcllı Ankara İstanbul yolu 468+000 469+000 Klm arası parke kaldırımı ıle adi kaldırım sokulerek kum ve taş ılâvesıle tamırı ışı pazarlık usulu ile eksıltmeye konulmuş olup kesın temmatı 2581 50 hradır. Isteklılerın ıhaleden evvel Bolge Mudurluğüne muracaatle yeterlık belgesı almaları lâzımdır Bu ışe aıd şartname her gun Bolge Mudurluğunde gorulebvlır Pazarlığı 28 Ağustos 1953 Cuma gunu saat 14 30 da istanbul Kuçiıkyahdakı Mudurlfiğumuz bınasında muteşekkıl Komısyonda yapıla cak olup ısteklılerın yeterlık belgesı, 953 yılı Tıcaret Odası belgesı ve kesın temınat makbuzları ile adı geçen Komısvona muracaat etmeleıı lüzumu ilân olunur (13080) 1 Eksıltmeye konulan i | Elmalı tağhk mcrkKİ doktor evi v t garaj ınşaaüdır. l Kesif rutarı 137 546 73 Uradır. 3 Inşaat 954 yılmda tamamlamp 953 yılındi avans fanalât ve ikrazat içın 80 000 lirası verilip mütebakı kalan para 954 ydında ödenecekür. 4 Eksiltme 31/8/953 pazartesi günü saat 11 d ı Antalya Bayındırlık Mudurluğunde yapılacaktır. 5 Eksiltme şartlaşması ve buna bağh keşrf evTakı Antalya Bayındırlık Mudurluğunde gorulebılır 6 Eksıltmeye gırebilmek içın usulune göre 8132 34 lira, geçıci temınat vermek lâzımdır 7 Isteklılerın Antalya Baymdırhk MudürlüSünden tatil gunlerı haric eksiltme gunünden 3 gun evvelıne kadar muracaatle ehlıyet vesıkası almaları ve bu ışın teknık onemınde bır kalemde 80 000 lıralık işı yaptığına veya ıdare ve denetledığıne daır vesıka ıbraz etmelerı lâzımdır. 8 Isteklılerın tekhf mektublarım 31/8'953 pazartesi gunü saat 10 a kadar Antalya Bayındırlık Mudurluğunde eksiltme komısyonu başkanhğına vermelerl lâamdır Postada vâki olacak gecıkmeler kabul «dilmez. (12651) Antalya Valiliğinden f2 CIMENTO SATIŞ DEPOSU Üskudar vapur iskelesı Boğaz taraiındaki büyük beyaz bina Paşalımanı caddesi No 25 Toptan ve Perakende Tel. 24059 NOT: istanbul fıatına Marmara ümanlarına teslım toptan tatıvoruz Taşınması kolay KORUYUCU SDİVX HALDA PORTATİF Kasaba ve Çadır Hayatında. r Porker ffefnA Toptm Kslem orızolarımn '/• 6S'in» yıiksek aııllı mürelck»pl»r («bebiyet verir. Bu anzaları, Solvx ihtıva eden yegâne mÛTekkep olan, Parker Quınk'ı kuilanarak bertaraf edınız. Solvx, tortulan temızler ve çürume ıle hkanmalan Onler. Quıok mörekkebı sabıt ve yıkanır renklerde bulunıır. Fıyatlar TL. 1^5 ve 1.85 Turkyede Vfümessili : ELİ BURLA »e ORTAKLARJ GalaU, Voyvoda Ca4 52. lstanbj İHTİVA EDEN OPTIMUS Gecelerin Güneşidir! Marfinısdan »e motonınuzuo çalı^maRindan emin olmtmz için. arabauıca AutoLıte Bujıleri koymama nıeı.r*alir.iz icabıdtr. moforunuzun daha iyi calısması 7 kilo uçak dan madeninden daha modern çantası hafif ıle bırlıkte Türkiyede Mumessili ELİ BURLA ve Ortakları Calala. İtlanbvl Tclefan . 44766 ABENİ KlftTASIYE EVİ Postahane Cad 49 Molor mıihendısleri tarafından tavgıye edılen Auto Lite Bujileri, her turlü şerait altında mılvonlarca kılometre bo>unca gîiven derecelerını ispal etmıjlerdir. Itfide n hmak Sdtuılarile Ishallere forşı kullamhr fişesi •B 70KKŞ Operator Üroloğ ıdrar ve NANESON BUJİLERİ TOLITE en meşhur otomobil, karnyon ve otobü* mar* kalannın orijinal fabrika teçbızatı meyanındadır. AııtoLıte «Bglamlık ve dayanıklıh^ı ile dünyaca meşhurdur. LONDRADA İngıhzce ve baska lısan oğrenınız London Schools of Enghsh, 2021 Prınces St Hanover Square London W. I Butun ımtıhanlara hazırhk butun sene acık kurslara ıstenıldığı zaman baslanabılır. Yapı İşleri İlânı Dr. KEMAL ÇAGLAR Tenasül Hastahklan Mutehassısı Beyoğlu Galatasaray Konak karşısı. Suterazı Kartal So Çalış Apt 41436 saat 10 17 Eşsiz kalitesi ile leketimizde yarım asırdanberi fevkalâde bir rağbete mazhar olan OPTIMUS lambalan. en bol ve en tabii ışik kaynagıdır. OPTIMUS markasını taşıvan bır lamba bulduğuouz takdırde bılâtereddut alınız Baymdırhk Vekaletinden: Turkıve Umum MtîtDeMih. «N (Taksım, Recep Paşa Cad. 7 ) Servıs taUsyonu : TakMm, Fıat Garajı arkasında MEŞHUR MARKALAR AUTOLITE KULUANIR OTOTÜRK hanyolannda yamklarma karfı 1 Eksıltmeğe konulan 1 Ankara Temyız Mahkemesı 5 bınasmda vaptırılacak muhtehf tamırat ışıdır. 2 Keşıf bedeh 50078 73 hradır 3 Eksiltme 3 9 953 Perşembe günü saat 16 da Bayındırlık Vekâletı Yapı ve îmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı zarf usulü ıle yapılacaktır 3 Eksiltme sartnamesi ve buna bağlı evrak Yapı ve îmar İşleri Reıslığinde görülebılir. 4 Eksıltmeğe gırebilmek icin isteklilerin 3750.39 lirahk muvakkat temınat vermelerı ve eksiltme sartnamesi gereğince 953 yılı Tıcaret Odası vesıkası ıbraz etmeleri lâzımdır. 5 İsteklılenn gercek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır Ozel ve tescıl edılmemıs ortaklar kabul edümez. 6 Isteklılerın bu ışın teknik öneminde bir isi ivi bir *urotte basardıeını veva ıdare ye denetledigini ispata yarar vesaıklerıle bırlıkte Yapı ve îmar İşleri Reısligine muracaat ederek bu ısin eksıltmesine girebilmek icin ehliyet vesikası almaları icab eder. 7 îstekhler kendilerınden istenilen vesıkaları teklif mektııblarıle bırlıkte zarflara kovmaları ve zarfın arkasma yapıçtınlacak mumun para ıle olmamak uzere mühür veya ımza ile ıvıce kapatmaları ve eksiltme günu saat 15 e kadar makbuz mukabılmde komısyon reıslığıne vermelerı Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. (12838) en alflfti demektir Mümc#8İli: Tahtakale, Cedid Han 37 Tel.: 28928 A. SALTO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog