Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İA Agustos 195i 4fali$Taze Sütle YAPILMIŞ ARI BİSKÜİLERİ Dizanteri L Nasıl korunabilirsiniz ? Barsak Parazitlerindenl PURO SABUN FABRIKASINI EN SON İMALİTINDAN YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK veya HASTALARA GÜNÜN HER SAATİNDE VEREBİÜR8İNİZ. MİDEYİ K A T ' İ Y E N YORMAYAN LEZZETLİ VE M U G A D D İ cildinizin muhtaç oldujju güzellik müstahzarıdır TEMİZLER, BESLER VE KORUR BOL K Ö P O K L Ü NEFİS KOKULU Tuvalet Sabunu PURO 1 O O de 1 O O R V Z N A ME : 1 lira Saftır. İstanbulda perakende jatıj fiatı Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi Ebe Okulu Müdürlüğünden: Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâletl tarafmdan Ankara Dogum ve Çocuk Bakımevinde acılan Ebe" Okulunun birinci sınıfına yeni ders yılı icin öfirenci almacaktır. Okul, parasız ve yatıh olup tahsil müddeti üç senedlr. Llse derecesindedir. öğrencilerin iaşeleri, elbisüleri ve her türlü ihtiyaçlan okulca temln edilir. Muhtaç talebeye ayrıca yardım yapılabilir. Taliblerin yasları on altıdan asajı ve ylrmi besten yukarı olmamak. nisanh, nikâhlf veya evli bulunmamak aartları ile asagıda yazılı belgeleri Ankara Dogumevi Bastabibliğinde «O kul Müdürlügüne» göndermeleri lâzımdır. A Dilekçe. B Tam te.$ekküllü blr hastaneden altnmıs sağlık raporu C Nüfus kâğıdı aslı D Ortaokul diploması veya tasdikli aslı E Doğruluk kâğıdı (polisten alınacak) F 6V4.5 boyunda 4 aded fotoğraf. G Okula kabul edilenler ayrıca yüklenme senedi vereceklerdir. Müracaat müddeti 20.9.953 gününe kadardır. Dersler ekim 953 avının iotidasında baslıvacak ve eünü avrıca bildirilecektir. BUhassa yabaneı muhitlerde ylyecek ve içeceklerlnize daha fazla dlkkat gösterin. Ba 3 hastahğm sebebl nedir? Kancalıkurt, ayak deriainden içeri gfrer. Diğer parazitler vücude, temiz olmıyan yiyecek ve içeceklerle girerler. Sinekler parazitkri taşır ve yiyeceklerinizin üzerine bırakabilirler. Böyle parazitlerin barsaklannızda veya kanıruzda mevcut olduğunu §u belirtiler gösterebilir: ateş, iştahsızlık, defi tabiî bozukluklan. Bu hallerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, hemen doktonınuzu görünüz! Tifo, çok bulagıcıdır; bütün bu hastalıklar çok mühim hastahklardır, öldürebilirler. Başka herseyden fazla olarak sağhk Baglık şartlanna uymamak bu parazitleri insanlara musallat eder. Glriş yoUannı yani ağzınız" ve ayaklannızı koruyun. Kancalıkurttan korunmak için, ayaklannızı iyice örten ayakkabılar' giyin. Tifo ve dizanteri mikroplan yalruz ağız yoluyla girebildikleri için, doktorunuzun tavsiyelerini takip ederek bunlan kolayca önleyebilirsiniz. Yukarki tabloyu dikkatle inceleyin. Çocuklannıza gösterin. Bazı muayenelerle, d*btorunuz, sizde bu parazitlerin mevcut olup olmadığını anbyabilir. Emniyetle hareket edin ve ufak bir şüpheniz de olsa doktorunuza baş vurun. Eger bu haetahklara gereken eheramlyeti versek ve derhal harekete dik bu hastalıkl&r Şu 6 emnlyet tedbirini ezberfeyin! (1) Tifoya karşı aşılanın. (2) Sinekleri evinize Bokmayın ve Ü ç A» larla öldürün. (3) Kaynanuş BU için. Yemeklerinizi iyi pişirin (on dakikalık kaynatmayla bütün mikrop ve parazitler ölür.) (4) Yemek kaplannı sabunla iyice yıkayın. Tuvalette otunılan kısımlan iyice yıkayın. (5) EUerinizi tuvaletten sonra, yemeklerden önce daima ve sık gık yıkayın. (6) Anneler! ishalli bir kimseyi derhal tecrid edin ve doktor çağırın. T Ü R M A S A N Türkiye Madenî Sanayii Anonim Şirketinden: 9 eylul 1953 çarşmmba günü »aat 16 da flrketlmlzin merkezi olan Asirefendl caddesi Katırcıojlu han 4 üncü kat 10 numaralı yazıhanesinde »irket îermayesinln tezyidi hakkında olaSanüstü nmuml heyet toplantısı icra edilecektir. Umuml heyete katılacak hissedarların hâmil bulunduklan hlsse sençdleri veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden en az blr hafta evvel tevdi ederek mukabilinde hisse senedlerinin adedlni gbsterir birer giriş kâğıdı almaları rica olunur. İJfangın Söndiirme Cihazı Alınacak Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1 Türkkuşu ihtiyacı İcin kapah zarf usulile 25 aded 15 libre veya 6 kilogramhk ve 2 aded 100 libre veya 60 kilogramlık Co2 karbon dioksit gazile işler yangın söndürme cihazı satm alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 9000 lira. gec'ei temlnatı 875 liradır. 3 İhale. 24 ağustos 953 Pazartesi günü saat 15 te Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasında yapılacaktır. 4 tstekliler sartnamelerl görmek Için Ankarada T H. K. Genel Merkezine, tstanbulda T.H.K. Şubesine müracaat etmelidirler. 5 Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir (12404) ... A ,...1 # Squlbb »dını eczane raflannda olduğu gibi, doktorunuzun yazdıgı reçetelerde de görursünüz. Çünkü 8quibb. penicillin, streptomycin vitaminler, anestetikler, hormonlar ile, doktorunuzun hayatınızı kurtarmak ve korumak İçin yazdıgı diger blrçok ilâçlan ıstihsal eden dUnyanın en büyük müesseselerinden biridir 1558 den beri Squibb Araştırma Laboratuarlan dünyayı ıztıraptan kurtarmak ve saghk durumunu yükseltmek maksadı Ue UAçlar bulmakta, Islâh ve istıhsaJ ctmektedir f SQUIBB L 1858 A Ç L A R I D E N B E S 1 .,. A >~ Kartal Belediyesinden: 6188 sayıh bina yatjımmı tesvik ve itinsîz yapılan bmaîar hakkındaki kanuna pore istekülere arsa tevzi edilecektir. Bu tevziattan istifa^e etmek icin aşağıdaki belgelerle ve gösterilen müddet içınde Belediyemiz'e müracaat edilmesi lâ zımdır. 1 Dilekçe: 2 tstekhlerin belediye sınırları icinde en az iki yıldanberi ikamet etmekte bulunduguna dair mahallesi muhtarlığından ahnmıs ilmühaber. 3 Kendisinın veya e$inin veya resid olmıyan cocuğunun Kartal Belediye hududları dahilinde ev vapmaga müsaid arsası bulunmadıgına veva bir evin yandan fazlası hissesinin sahibi olmadığına dair Kartal Tapu Sicil Muhafızhgmdan alınmış bir belge. 4 Kanunen 3 üncü ilânın neşredileceği tarih olan 31/ 8/953 gününden itibaren bir av içinde müracaat edilmesi. 5 Evvelce mülga 5228 savılı kanuna gore verilmis ve 4 üncü maddede gösterilen tarihten önce verilecek dilekceler hükümsüzdür. Savın halkımıza ilân olunur. (12799) • DT. Zekil Mvammet T V NÇM AN Bakterlyolofl Kan, Balgam ve fâiut lillerl ve Tüberkülin, Antijen ve taze aşılar ve IDRARLA ERKEN GHIELtK TEÇHİSİ yapılır. Divsnyoltt, No. 103 kat 2. Tel: 29125 Eski şekll Madde 5 Şirketin sermayeli: Beheri 100 lira kıymetinde 4200 hlsseye taksim edilmis 420 000 liradan ibaret olup, bunun: 1075 hisse karsılıSı olan 107.500 TL. Travaü Mecanique de la Tole A Ş I 1050 hisse karşıhğı olan 105 000 TL. İzzet Akosman 1073 hisse karsıhgı olan 107 300 TL. Willy Marguerv 2 hisse karsUıgı olan 200 TL. Güzin Akosman. 200 hisse karşüıftı olan 20.000 TL Emil Elâgöz ve 800 hisse karşılıgı «?an 80 000 TL. Samesco Societe Cooperative tarafmdan tamamen taahhüd ve yöftfe 29<1'1U*smm ödenmiştir. . . . Yeni sekil Madde 5 Şirketin sermayesi: Sırket sermayesi her biri 100 lira kıymetinde 7000 hısseye taksim edilmiş 700.000 liradan ibarettir. T ILANI Ereğli Kömürleri İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından: Fakültemlze burslu ve burssuz girebllmek lçln lise mezunu, olmak. olgunluk imtihanını vermis bulunmak ve yapılacak cgeçme» imtihanını kazanmış olmak lâzımdır. îsteklilerin aday yazımı Ankarada Fakültede ve îstanbulda îstanbul Üniversitesinde 4 eylul 1953 Cuma gününden 4 ekim 1953 pazar aksamı saat 20 ye kadar devam edecektir. Seçme imtihanları 5, 6. 7 ekim tarihlerinde Ankara ve îstanbulda ayni zamanda yapılacaktır. Daha fazla bilgl almak lstiyenler, bulunduklan yerin Millî Epitim ve Lise Müdürlüklerine. Ankarada Siyasal Bllgiler Fakültesine ve tstanbulda İstanbul Üniversitesindeki kayıd büromuza başvurmalıdırlar. NOT: Fakülteden cevab yazılmasmı gerektirecek her türlü muracaatlerde posta pulu gönderilmelidir. (13239) OSMIA DOLMAKALEMLERİ Toptan satış yeri: A B E N 1 Kırtasiye Evi Postane Cad. 49 Sonuna kadar size sadılc lcalır MİVEA Cildınız çobucot sıhhotlı bir n o n ı o r o orzeder. Cozıbemz orlof KREM NİVEA eildinızi beslsr, kodıfe g'bı yapo' Aceleniz v S rsa NİVEA GONEŞ YAĞI leullonmız 1 îşletmemizin Zonguldakta Gelik bölgesinin KarâSon mevkiinde yaptıracağı 2 nçj kısım »osyal binalar insaatı kapalı Dr. Bahaeddin Cutfi zarf usulü ve vahidl fiat esası Üe eksiltmeye konulmugtur. 2 Bu inşaat için işletmemiz tarafından verilecek malzeme VARNAU eksiltme dosyasının hususl sartnamesinde yazılıdır. tdrn v» Tenacfll Tollan 3 Bu ijin tahmin edilen bedeli 2.492.956,32 Uradır. Haıtalıklan Mütehassuo 4 Muvakkat teminat mlktarı 88.500 liradır. | GalaUsaray U Bankas karp» 5 Eksiltme evrakı 50 lira mukabilinde: EmirnevTua tokak No 10/1 Zonguldakta: E.K.İ. İnşaat Müdürlüğünden; ••i relefon; 42203. M Ankarad*: Etibank lnjaat Müdürlüğünden; trtanbulda: Eübank Şubeainden temin edileblllr. 6 Eksiltmeye lstirak edeceklerin ihale gününden üc gun evveline kadar lsletmemlz inşaat müdürlüiüne müracaat ederek ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 1 İşletmemizin Post Soğukoluk, Soğüdyaylası, Şamadan ve Karaisalı bolgelert rampa7 Eksiltme 4 eylul 1953 Cuma günü saat 16 da Zongullarmda mevcud orman emvallerı asağıdaki sekilde satışa konulmuştur. dakta lsletmemiz inşaat müdürlüğü binasında yapılacaktır. Parti 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzim edilE M VA L I N 1Muhammen Muvakkat Bölfe ve depotu Adedi M3 bedeli C i n s i adedi temlnatı mlı olarak ihale günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde ls162.222 1376 130.00 Pos çam kerestesi 1601.20 1 P N Yedlkatran letmemiz baskâtibliğine tesllm edilmis olacaktır. 3033 344.548 Pos çam kerestesi 150.00 3876.65 Şamadan Trak Ky. Postada vâki olabilecek, gecikmçler nazarı ltlbare alınmaz. 7 5587 627.511 150.00 7060.55 Pos çam kerestesi Ş. Oluk Gıcak 9 İşletmemiz vesika verlp vermemekte ve ihaleyi yapıp 5 548 Pos çam tomruk 417.408 75.00 2348.00 Şamadan Trak Ky. yapmamakta tamamen aerbeıttlr. (13188) 1 594 72.349 181.00 Pos çam kerestesi 982.15 Farasa 1 1077 107.921 25.50 206.40 Çam sanayi odunu Karaheyik 1 245 Çam sanayi odunu 23.064 50.00 86.50 Karaisalı 1 562 25.852 25.50 66.00 Çam sanayi odunu Ş. Oluk ve Gıcak 22 3383.783 150.00 38096.00 Poı çam kerestesi 30584 Soğüdyaylau Kirazli, Eliflndamı Yerköprü, Bozdere. Satıs 4.9.1953 Cuma günü saat 9 da Karaisalı Orman Bölge Seflie:i binasında toplanacak komisyon huzurile yapılacak, o gün bitmediği takdirde ertesi gün devara olunacaktır. Satışa iştirak edebilmek için % 7,5 teminatın ihale saatinden bir »aat evveline kadar liletıat veznesine yatırılması ve makbuzun komisyon baskanlığına verilmis olması aarttır. 3 Satışa aid sartname ve eb'ad listeleri An karada Orman Umum Müdürlüftünde ve Mersin, Ankara, îstanbul, İzmir, Eskişehir. Orman Başmüdürlüklerile Mersin, Maras, Karamaa, Osmtalye İşletme Müdürlüklerinde ve İskenderun. Gazianteb, Tarsus, Ceyhan, Kayseri, Pozantı, Sofukoluk, Karahisarlı. Şamadan; Soğüdyaylası ve Konya Orman Bölge Şefliklerile îşletmemiı muhasebeslnde her gün görülebilir. 4 Taliblerin muvakkat teminatlarile belll gün ve saatte komisyona müracaatleri İlân olunur. (13223) I Operatdf • Oroloı Devlet Orman İsletmesi Adana Müdürlüğünden: I YÜKSEK EVSAFTA MACAR BİSİKLETLERİ Yedek Parçaları Bitlis 1M\T. Müdürlnğttnden: 1 Yaz, kış haftada üç seferli Bitlis Tuğ, haftada yedi seferli Bitliı • Baykan KurUlaa ve haftada Bitlis Baykan Kurtalan arası yedi ve Bitlis Tuğ arası üç seferli Kurtalan Baykan Bitlis Tuğ arası posta'.arı 19/8 953 tarihinden itibaren aşağıda yazılı jeraitle kapalı zari usulilt «ksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltmeler Bitlis P.T.T. Müdürlüğü bina smda toplanacak komisyonda yapılacaJrür. 3 Uhdesınde ıhalesi yapılacak mütehaddid, kat'î teminattan başka ayrıca ajafıda gösterflca miktarda ıdarl kefalet verecekür. 4 Bu her üç postada yaz, kı$ karayon i^lemediği zamanlarda hiç bir luretle b«|kaea ücrtt istemeksizin mümkün olan vesaitle veya arkacılarla nakliyaü yapmak. 5 Şartlaşmalar her gün Bitlis P.T.T. Müdürlüğünde görülebilir. 6 îsteklilerin belli günde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar onıvakkat mtkbuı v* kanunî ikametgâh sahibi olduklarına, iktidar derecelerine güvenilir ve ryi hal sahibi bulunduklanna dair vesikalannı havi teklif mektublarını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. Postada olacak gecikmeıerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. tdart Vesaitin Muhammen Muvakkat Taşıyacağı kefalet cinsi ve İhale yük miktarı bcdel teminat Lira müddeti Tarihi Günü Saat Kilo Ciheti Lira Lira 1200 Yaz ki| bir karayon 3 9 953 perşembe 9 3000 Biüis Tug 1900 1710 bir yülık Bitlis Baykan 4000 2000 Yaz kıs iki kamyon 3 9 953 perşembe 11 Kurtalan 2250 2025 bir senelik Kurtalan Baykan 3000 Yaz kıs iki kamyon 3.9.953 peijembe 15 Bitlis Tuğ Bitli* Tuğ 3700 3230 bir tenelık. (12741) arası 3000 BıthsKurtalan aran 4000. SİPARİŞ VERMEK İSTEYENLERİN AŞAGIDAKİ ADRESE MÜRACAATLERİ İNK1Ç 10C• ÎSHALİ KESERt PK 14 5» Operatör Doktor ^ ^ ZrYAEDDİN MAKTAY İKulak, Bnrun, Bot»z (A^ız; İDi?) hastalıkları mütehassısı ICağaloglu Saglık Müdürlügü karsısında Kardesler Apt. THefon: 23197 KOMİSYONCU FERUNION ' Bu4ape*t 51,*P O. B. 21 MACARİSTAN İVİTALİV6İSAK AMRAM Kuru Kahvaci Han No. 25 26 T»l. 23641 İSTANBUL Jr. HAMZ. (JbMAL LOKMAN HKKIM DahUiye Mütehassıaı Divanyolu 104 • m\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog