Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 Afustos 19*55 Bn'farafı 1 incı sahiiede Baştarajı 1 inct sahifede çiye sağladığı kalkınmavı izah etyete kavuşan 21 yaşındaki Amerimiş ve istihsal kooperatıfinin ro | kalı onbaşı Donald E. Frasee esalunü belırtmıştir. reti esnasında komünist doktorMüteakıben İşletmeler Bakanı lardan bahsederken şöyle demekSıtkı Yırcalı söz alarak. memleketedır: tımızın iktısadî gelışmesınde zıraî t Esaretim esnasında hastaıstihsalın ehemmiyetini behrterek landığım zaman hastan<>ye kaHısözlerine şöyle devam etmiştir: I zanc hırsile husule geldığmı kabul « Meketimizin umumî ka'kın rıldım. Doktorlar 15 gün içinde 1 Ambalâjların tekemmül etetmek ve ona gore tedbir almak tirılmesı, 2 Frıgonk tesisleri ması ancak hukumetın lakıb ettı | hastalığım hakkında dort defa figerekmektedir. ğı istikrarlı fıat polıtikası ile, kre kirlenni değıştirdıler. Önceleri s vücude getırilmesi, 3 Nak'iyatın 4 mıbli dızanterıye tutulduğumu s<y tanzimi, süratlendırılmesi ve aynı di sisteminin doğurduğu emniyet Hukumetın de yardımmı sağla süratle mustehlıke arzı. lemelerıne rağmen sonradan gr'p içinde çiftçi vatandaşlann şevkle olduğunda karar kıldılar. Bu da İngıliz Basbakanı Churchill iyilesmıs ve yenıden kabıne toplantılarına rıyaset etme^e başla mak suretile Istanbul BeiedıyesiZiraatte fıdan yetıştiriİTiesi ve işlerıne sarılmalan netıcesınde elmıstır. Yukarıdaki resimde Winston Churchill. yanında en fazla sevdığı kopeğı olduğu halde sayfi nin bu mevzuda bazı teşebbuı vt daâıtılmam na^ıl bır Hı'k^t ve itibir şey değıl hastakğımın tedavısl de edılmıştir. Bu suretıe köy'ühareketlert geçtığını oğrenmış Su naya muhtac ise, mahsulun kalıteyedeki evınden ayrılırken «örülmektedir. için yanımda yatan hasta ile aynı lerımız dığer maddelerde oiduğu lunuyoruz. Yer yer açtığı pazar smin muhafazası da o deıece mü Battarafı 1 mci ılâçlan verdiler. Halbuki hastane lar ve satı? yerlerındekı laaiiyet himdır' Bunu temın için ambalâj Almanyada mevcud 66 Sovyet pn gibi şeker de de büyük b'r ek'ci komşumun ikı kaburga keın.ğı kilerile ya? meyva ve sebze fıatıa mevzuunu ehemmi\ etle gözon inde düstri müesse«e«;inin Almanyava kutlesi olarak piyasamıza eirm;ş rılmıştı. nnda nazım bır rol oynıyan Be bulundurmak, bilhassa yaş meyva iadesile dogan 431 milvon markbk tir. Müne kadar ancak 100 bın ton Korede insan da hasta olsa evin lediye, dığer iktısadî ve t'carî te ve sebze satışlannda muhtehhke borcu da iptal etmektedir. şeker istıhlâk edılırken, bupün 4 Sovyet Rusya Doğu Alman* 200 bin ton şeker yenmeğe başlan kedısi de hasta olsa aynı doktoru şekküllenn iştıraklerile şehrin hem ucuz, hem de iyi kalıtede muhtelif semtlerındeki çarsı ve pa maddesi vermeyi sağlamak icab e yanın işgal masrafıru azaltmakta mıştır. Böylece mevcud 5 şeker frb çağırıyorlar. Nihayet günün birinde b5ze kazarlarda büyük mağazalar açacuk, der. Fngorifik tesislerm de çeşidli dır. Bu masraflar bundan boyıe' rıkasının yanında üç sene içinde buralarda her nevi gıda maddesi eıda maddelennin muhafazasmdaki Demokrat Cumhufîye^" bütçesınîri*' 9 seker fabrikası kuımak için her dm bır doktor getııdiler. 7 lisan 1 konuşan bu doktor hastalara ıyl satışlan yapacaktır. Şehır piyasa büvuk ^olu unutulmamah ve (.ı a yüzde beşıni asmıyaiSİftır. 5 Sovvet Rusya, Alman De turlü imkânlan hazırlair.ş bulugöre tedbirler alınmahriır. Z.ra, sında fiatlan ayarlamak rıretile muamele ettiği için 2 hafta zarşehrimizde mevcud tesislerle ou i«i mokrat Cumhuriyetini «haricî» iş ; nuyoruz. Bugün burada yaptı^.'nazım bır rol oynıyacak olan bu | , başarmağa imkân yoktur Naklıya gal masraflarmın tediyesinden de mız bu toplantı ile de ıktıdar dev fında hastaneden çıkarıldı. •nağazalara, gıda maddeleri doğru j tın tanzimi, süratlendirilmesi ve affetmektedır Netice olarak îovMaamafih Çinlılerin elinJs ryl rimizin 7 nci fabrıkasınm ılk huaan doğruya istihsal bolgelerinden I müstehlike zamanında tevziı de ü yet hükumeti, Almanyanın Rusvakukî temellerini atmış olacağız. ilâçlar vardı. Kullandıklan praigonderilecek ve boylece satışlarda zerinde durulacak bir mesele.lir. ya ödemesi gereken harb sonrası sıün ve streptomisinler hep Amemutavassıtlann şu veya bu şekil I Bugunün nakil şartlarınm bu ise devlet borclarından da affedildiğı Bunu takiben Aşkale ve Elâzığ fabrıkalanna aid koopentiferin rikan maîı idi.t deki çeşidlı kâr ve kazanc muda müsaid olduğunu zannetmivonım. ni beyan eder. hazırlıklanna başlanaı'aktır. Bu Malenkov"un beyana* haleleri kendiliğmden bertaraf e Fakat alâkahhr. hususî teşebbüs ve Bunu takiben üye kayUnn başdılmiş olacaktır. Dün gece radyoda konuşan Sov yolda takib ettiğimiz gayretler saanlaşmalarla nakliyatta beklenilen yet Rusva Başbakanı Malenkov ez yesinde yüz bmlerce çıftçı ile mılîî lanmış ve İşletmeler Bakanı Sıtkl Bu teşebbüs ve hareket hemen v a t i temin pd"bılirler. cümle şunlan sövlemiştir: bankaların müşterek cah^maıan Yırcalı bir numaralı üye alarak albelirtelim ki, yerındedir ve ıyi or. Hulâsa olaıak, İstanbul Belediyesi tRusyanın tek bir Almanya ihdns neticesinde kurulacak fabrıkalaı kışlanmıştır. Çıftçıler birbulpril» nın dığer teşekküllerın de yardımjanize edildiği takdirde bu şehirlarını sağlamak suretile giriştiği bu etmek istemesine mukabil, Batı da en hâkim unsur mal sahibi müs rekabet ederek ortak olmıya başde bilhassa belli başh gıda madteşebbüsü, bilhassa şehir pazarla dünyası bundan kaçınmaktadır. Ba eleri fiatlannda görülen sun'î ar nnda fiat istıkrannı temin etmesi h dünyasınm başlıca gayesi Al tahsil olacaktır. Böylece bjr taraf lamışlardır. Bu arada Curahur Baş t.şlan önleyici en kat'l bir tedbir bakırrundan müstehlik kütleleri manyada militarizmi yeniden can tan istihsal, diğer tarafta/ı sanayi karu Celâl Bayar ve Basbakan mahiyetindedir. için hayırlı ve faydah telâkki et landnnaktır, biz Almanyayı narbe kalkınmamız çiftçilerimizin kendı Adnan Menderese minnet ve şükFakat, aehir için hayatt telâkki memeğe imkân yoktur. Temenni sürüklemeğe çalışmıyoruz.» ran telgraflan çekılmıştir. eserleri olacaktır > İtalyanın Uaınmu otomobü yarıscılarından Tazio Nuvolari'nın geçenlerde bir otomobil kazaParism tepkileri •mda oldü£ünü bildirm.l*ttk. YukandaJd rccün, Nuvolari'nin c«oaz« merasimi esnasında cekilmiştir ettiğimiz bu mevzuda bir takım a edelim ki, bu satışlara bakliyat, yağ cele kararlara vanlmadan önce, ve icabmda et gibi zarurî gıda mad Yetkili Fransız çevreleri anlaşma Tabut, Nuvokffi'nia kuüandıâı ytnj ©toroobülerinden biri üzcrlne yerleştirilmistir. bu konularda bilgi ve tecrübesi deleri de ıthal edihniş olsun » hakkında henüz bir tefsirde bulunFerdi Öner mamışlardır. Ban siyasî çevre'.ere olan ticaret v» is adamlanmızın fıgöre Rusya, itiban sarsılmış olan Doğu Alman hükumetini kurtarmak ve son zamanlarda hasıl olan hoşnudsuzluğu ortadan kaldırmak ıstemektedir Siyasi tetnsilciiikler büyük elçiliğe Baştarafı 1 ınci sahıfede tahvil olunuyor ı P. idare heyetinden Rauf Sağnak Sovyet Rusyanın Doğu AlmanErenköy ocak başkanı ve ilçe başadaki siyasl temsilciliği ile Doğu kanı Tahir Kaşıkçıoğlu birer ko.\lmanyanm Moskovadaki siyasî nusma yapmışl«r, C.H.P. nin son temsilciliği büyük elçiliklere tahvil zamanlardaki toplantılarında, memedilecektir. Moskovadaki Alman leket davalan olan yol, ıu, enerjı, heveti Berline bueün dönmüstür. Doğu Almanya bir peyk hhlini imar, istihsal meselelerint temas aldı! etmediğini; yalnız bir, üd meseleyi Ban Batılı tefsircilere gore, son kendine göre tefsirle iktidara geçımtivazlarla Sovyet Rusya, Doğu mek istediğini söylemişlerdir. Almanya komünist hükumetini, Hatibler, bilhassa CJî P. Genel dığer demir perde gerisi peyk reSekreteri Kasım Gülek, Zihni Bejimlerin seviyesine getirmek yolutil, S. Somuncuoğlunun vicdan nu tutmuştur. hürriyeti, irtica ile savaş hususunBabh müşahidlere göre, bu gelis Merhum doktor Refik Nevzad da yapmış oldukları konuşmalan melerden Doğu Almanyanın *ürcevablandırmışlardır. Hürriyet aşkı ile Abdülhamid atle dığer halk demokrasileri duİstanbul Şehir Meclisi azası Mu idaresine karşı, henüz askeri mek rumuna düştuğü anlaşılmaktadır, zaffer Şahinoğlunun, C.HJ'. nin 27 tebde talebe iken* isyan bayrağını Yunan adalarında vukua gelen zelzelenin genig tahribata sebebivet verdiği anlasılmaktadır. senelik iktidarını tenkid eden ve çeken ve arkadaşlarile beraber yaYukar:aakı resımde. Zakh>ntos adasında çöken bir rıhtım gorulmektedir. buna mukabil DJ>. nin 3 sene için kalanmak üzere iken, 1884 yılınde yaptığı işleri belirten bir ko da Parise kaçarak mücadelesine nuşma yapmasmı müteakıb, İstan ağabeysi Tevfik Nezadla t>era':>er ...GRtPtN alınız. bul milletvekili Firuzan Tekil söz devam eden Dr. Refik Nevzadm Boîfarofı I inct *ahifcd« Kininli Gripin, baş, almış, ocağın açıhşını kutlamış ve bir ameliyatı müteakıb OsmanbeyKomitt, vardığı kararlar netictdemiştir ki: deki evindt vefat ettiğini teessürle diş, adale, sinir ve sinde, derhal Ayan Meclisi Adalet Bastrrct: 1 >rcı ~ah 'pde Baştarafı 1 ıncı sahıfede I>un gece saat 21,30 da Etyeraeı« C.HJ*. müşkül bir dunım. haber abnif bulunuyoruz. Komisyonuna müracaat ederek mev soğuk algınhğından 2 Üsteğmen Ahmed Şenel le Dcvudpaşa araanda feci bir tren tenzilâtının yüzde 25 olarak tes dadır; zira demokrasiyı memlekete Dr. Refik Nevzad, Pariste Ah cud yemin kanunlarının gözden ge3 Üsteğmen Hikmet Harlıoğlu bıti. ks^ası olmus, banliyö treni altında getıren D.P. ye demokrasi dersi med Rıza Beyle beraber Meşveret mütevellit bütün çirilmesini ve sahte vesikalarla hükalan bir adam parçalanmak sure ve üsteğmen Fethi Gürcan. 4 Anlaşmanın mOddetinin, vermek istemektedir.» c Üçüncü miısabaka (büyük parkur) temdidi mümkün olmak üzere, hir gazetesini çıkararak Paris se kumet dairelerindt vazife almağa ağniarı derhal teskin tıl olmuştur. Firuzan TekiUn konuşmasmdan fıri Münir Beyin telâsını mucib muvaffak olan ajanlara dikkat eBu müsabakada günun en heye yıl olarak tesbiti. Kazayı gorenlerin ifadesine göre, eder. Gripin, bayanların sonra toplantıya son verilmiştir. ohnus ve kendilerinln memlekete dilmesini Uvsiye ttmiştir. <5'°n adam Yenıkapı ve Samatya canlı atlayışlan oldu. Mânialar Bundan başka konferans transit, Mideyi bo?ma;, ıçmde 1.40 yuksekliğınde olanlan C.H.P. lilerin siyasl tophıntısı Komitt, avnı zamanda, yeni bir muayyen zamanlardaki iadeleri hususunda »efirin Fransız cuar.nda kayıkçılık yapan Kerim vardı. Netıcede yuzbası Sa ıh 'Coç Arab bankası vt Arab deniı ı c kalbı ve böbreklar» kanun çıkarüarak, bütün hükumet C.H.P. Samatya ocağının »iyasl hükumeti nezdindt ysptığı teşebadında birıdir ve kazava Kerimln «ancılarına karşı Başak ısmındekı au ile birmci, üs ferleri şirketi meselelerini tetkik toplantısı dün saat 16 da yapılmış büs bir netlct vtrmemişti. Abdül mensublaruıın ıahsl dosyalarının yormaz. gorhoşluğu sebeb olmuştur. eden özel komisyonlara çalışmalateğmen Alpaslan Gürteş Leylâ ısım tetkikini vt Sovyet ajanı olduğu faydalıdır. Savcılık, hârtiseye el koymus, li atile ıkıncı, yüzbaşı Sa'ıh Koç rma devam etmeleri ve Arab Bir tır. Toplantıyı ocak başkanı «çmı?, hamidin adamlan Refik Nevzadın DP. iktidarının dış ticaret politi ağabeysi Tevfik Nevzadı kuyuda iddia tdilen kimselerin eiddt bir tahkıkata baş^anmıştır. Sivok isimli atile üçüncü cldu'ar. liğinin gelecek toplantısına bir rakasını tenkid ermis, tacirlerimizin boğmak suretile öldürdükten son tahkikata tabi tutulmasını tavsiye Yunan adalarında zelzele Müsabakalar son ınHn derece alan por sunmalan yolunda talimat dış piyasalarda bu yüzden itibar ra, Dr. Refik Nevzad mücadelesi etmiştir. KİNİNLİ lara mukâfatlar verildi. vermiştir. 50 sahife tutan raporda, bir çok lannın sarsıldığmı söylemiş, hayat ne daha da fazla hız vermis ve devam exliyor pahahlığından şikâyette bulunmuş meşrutiyetin ilânına kadar Pariste hâdiseler tafsilâtlı bir şekilde izah Boşanmalara mâni edilmekte ve yüksek mevki sahibi Atina, 23 (T.H.A.) Kefaîonyatur. muhtelif eserler yazarak memle bir çok kimselerin komünist ajanı nm, zelzelelerden tamamen harab olmak için kurs kete sokmağa muvaffak olmuştur. oldukları iddia olunmaktadır. Müteakıben konuşan CJ€.P. EDahiliye olan Ajostılıon kasabasında, PatMulheım 23 (a a ) Protestan v ub ilçe başkanı, ışçiye grev hak 28 ağustos 1951 de msmleketiniMuavne 1718 Beşıktaş Rapora göre, hükumet sırlarına ras'tan da duyulan orta şıddette bir rdhıbı Dr Thıeı'ın açmış olduğu kı tanımamn lüzumunu belırtnüş, ze dönen Dr. Refik Nevzad 80 j E hulül yalnız yüksek rütbelı şahsiOrtabahce No 12. Tel H4395 Eehele daha olmuştur. Bundin baş «boşanmalara mâni olma» kursuna D P. iktidarının bu husustakı vaid şında olduğu halde vefat etmiştir. yetlere inhisar etmeyip aynı zaEv: Valıkona*) Cad No İ3 ka gunduz 8 deprem kaydedümi}Basaran Apt kat 1. Tel 83684 I şimdiden altmış genc evli iştirak lerini yerint getırmediğiıu anlat Ailesine ve dostlarına başsağlığı manda ufak memurlara bile samil ttt. etmektedlr. 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. dileriı. buluııınaktadir. Boftorof» 1 inct tahifed* kir T« mutalealan «lınmahdır. Bix Basmakaleden devam bir ral oynuniftır. Fakat bu arada, bu kanaat vt maksadla bir anket nu ofanak istiyordo. Ba diktatör tlk olarak taslafı, fahı da tahtından atmak ve gıda maddtleri fiatlarındaki tebeb açnus bulunuyoruz. siı artıalan Jnlemtk için narh koy yaf meyva vt sebzt kooperatifleri tnemleketi yalnn kendi baştna idamı «sulfinün dt pratik bir t«dbtr Umum Müdürü Hüsnü Üçüncü i't re etmek ihtıraana kapılmıştı. olmadıjı anlafilmıstır. Nitekim, B« görüftuk, Bu mevzuda fikir vt Anayasayı çiğniyor; kendisine mulediyenin, odun vt kflmür mevzuun tavsiyelerı ju: halefet edenleri hapse atıyot, İranı da tatbik ettiği tanzim ntıslan, kıt Bir müddettenberi îstanbul tam bir huzursozluk ve âsayiîsiışın an jiddetli günlerinda halkın da tatbik]na başlanan yaş meyva lik içinde bırakıyor, Abadan petbir tâkım muhtekir esnai tarafın ve sebze tanzim satıslannın faydalı roUeri gibi bir gelir kaynağını kndan loyulmasına, odun vt kömür neticeler verdiğini kabul etmek lârottnğu için, zaruret ve sefalet fiatlaruun trtmasuıa mani olmuş ıırodır. Bu faaliyetin »ehırde umutur. Şu halde, halkın zarurî ihti mî mağazalar açmak, yer yer pazar içinde kalan halk kütleleri ıztırab yacını tcskil tden bir kısım gıda lar kurmak suretile daha şamil bir çekiyordo. Nihayet şah tarafından raaddelerinin fiatlarındaki lun'î ve fekil alması müstahsil için de, müs azledildi; fakat o taraftarlanna dahiç bir sebebe istinad etmiyen ar tehlik için de çeşidli istifadeler yanarak iktidan muhafaza etmek tışlan önlemek için tanzim satıs,. lağhyacaktır Fakat bu teşebbüsun istiyordu. Orda bir askeri hükulan yapacak pazar ve mağazalara fiat ıstikrannı sağlayabilmesi ve met darbesi ile Musaddık'ı iş baıhtiyac vardır. Bu pazar yerlerinin ucuzlugu temin edebilmesi için her şmdan uzaklaştırmak istediyse de ve mağazalann fehirde bir türlü jeyden önce, müstahsille müsteh ilk hareket muvaffak olamadı; şah memleketi terketti. İkinci bir asistikrar bulamıyan gıda maddeleri liki karşıiaştırmak icab eder. 1 Hepimiz bilıyoruz ki, müstahsi keri hükumet darbesi, Musaddık'ı fiatlan üzerinde ayarlayıcı bir rol oynıyacağına muhakkak nazarile lin buyük çoğunluğu para sıkıntısı yuvarladı ve hapse attı. Şahın Baş1 bakılmaktadır. Bir kaç hafta evvel yüzunden mahsulunu idrak etmeden bakan tayin ettiği General Zahidi şehrimizde koyun eti Belediyenin evvel satmış veya bağlanmış vazi Tahranda vaziyete hâkim oldu; şah narhı mucibince muhtelif semtler yettedir. Bu işin ticaret ve komis da memleketine döndü. Fakat Mude 380 üe 400 kuruş arasında sa yonculuğunu yapanlann sermaye saddık'm taraftarlan benüz mücatılmakta idi O gunlerde Belediye kudreti, müstahsılın bu za'fı ile da deleden vazgeçmiş değildirler. KoDaimi Komisyonu, bazı müessese ima beslenmektedir. Bu takdirde, münist Tude partisi de yeni rejım« lerın günlük ihtiyaclarıhı karşıla borclu ve bağlı müstahsil çok defa karşı halkı ayaklanmıya davet etmak üzere 260 kuruştan koyun eti mahsulünü normal şartlarla satamamaktadır. Bu işın ticaret ve ko mektedir. Memleketin dağlık bir Ingılterede Cliftonvılle'de bır .vücud guzelhgi müsabakası» teftib edildiğini ve buna ıstırak satın almıştır. Şehirde et 380400 mısyonculuğunu yapanın H'kte et bölgesinde yaşayan ve reisi Musadkuruşa saührken bir müteahhid naedenlerın de yüzlerine maskeler koyarak juri huzuruna cıktıklarını bıldırmis ve buıjlarm maskeli tiği fiat, arz ve taleb kaideleri ne dık taraftan ve İngiliz alevhtan resınüerını de nesretmıgtik. Yüz güzelligı vücud hakkında verilecek numaraya tesir etmasin diye sıl olur da Belediyeye 260 kuruştan olursa olsun, mustahsılin b.ıyun olan Gaşgaç kabîlesinin de isyan et teklif edebilirdi? Demek ki bu maske kullanılmıstı. Yukandaki resımde bu müsabakada bırınci gelen gorıilmektedir. fiat idare ediyor, hattâ o müteah iğmeğe mecbur olduğu bir fiattır. etmesinden korknluyor. O halde müstahsılın DU du.umunu Musaddık'ın atılması ve sahın hide kâr da bırakabı iyordu. Gene üç gün e\vel şehrimizde kısmen olsun ıslah ve orıun kredi avdeti ile iş bitmiş değildir. Yeni ıhtiyacını karşılamağa çaiışmak lâ35 kuruştan satılan domatesin Yarejimin bütün memlekete hâkim zımdır. Fakat bu m2vzua a\rj!sn lovada 12 kuruştan Istanbulda 30 para ile bu rauazzam işı bı'şanra nlması. âsayişi. huzur ve sukünu Kuruşa satılan sakız kabağjun Ya ğa ımkân yoktur. O hai le mııstnh tamamile iade etmesi. istikrarlı Wx .ovada 10 kuruştan; Aksarayda kosılle mustehlıki sirsı'pstırm.ık için 'dare kurması, İngiltpre ile olan vun etinin 320, Gedikpaşada 340, ne vapmalı, nr.sıl b'r t»ibir slma \badan petrolleri ihlilâfmı memHarbıyede 360 ve Maçkada 400 ku hdır? leket men'aatlerine uygun hir hal :uşa saüldıkları görulmuştür Dısuretine baTİaması. fakir hnlk kiıtBenim kan?it!m» eâre, tsaslı n ğer gıda maddelerindekı değısık lelerini refaha kavuşturması, içtifıatlar da semtlere göre etıketleı tedbir, bueun icin devlet zıra=t ışletmelermden, kooperatıflerden, teş maî ısiahat japması, bilhatsa ordeğıştıriyor. : kılâtlönüınlmış 'nustahsıl bi'lık duyu elinde tutmıva dikkat ve tiBir şehir dahılinde bellıbaşlı bir lerınden faydalanmaktır Bu te na etmesi Iâzımgelmektedir. Bu kısım gıda maddelerindekı fıat ka şekkullerin çeşıdlı ısühsallerı var , yoldaki ga\retlcrinde İngiltere ve rarsızlığınm sebebleri ve muhtelif dır ve bu gıda maddeleri tanzim I Amerikanın yeni iktid?ra maıldî ve semtlerdeki fiat değışıkliklerının satışlan kanalından mustehlıke ar < manevi yardımlarda bulunınalan ticari ve iktısadî âmilleri nelerdır? zolunduklan takdirde gayenin müs irab eder. Sovyet Rusyanın sitndiİstanbullulann seneler senesi bır bet şekilde tahakkukuna doğru ılk lik scsi çıkmıynrsa da el aitından birlerine sorduklan bu suali, öıı adım atılmış olur. Ancak devlet zi kıskırtmalara devam edeceği nıuceleri olduğu gıbı bugun de cevab raat işletmeleri, kooperatıfler ve hakkaktır. landırmak mümkün değıldır. O teşkılâtlandırılmış müstahsil bırlık t ! Komşu ve dost İranda kuınlan halde, gıda maddelerindekı bu fıat lenle anla=tıktan sonra tezelden olınasını artışlannın iktısadî ve tıcarî za yapılması icab eden bazı hususlar \eni idarenin muvaffak candan dileriz. ruretlerin sevkile değıl, fazla ka vardır kı. onlar da şudur: uıınıı imleri Şehrimizde pahalılık nasıl önlenebilir? Irandaki İranda yeni kabıne dalıili dün tesekkül etti müeadele Bajtarafı 1 inei sahifede kendisi henüz bulunamamııtır. Fatımî tehlikeli bır rakib olduc İran hazinesi çok fena bir durumdadır. Her kimden olutsa ol ğundan hükumet onun behemehal sun yardımı kabul etmeğe hazınz. yakalanmasını istemekte is« de haEğer gerekli yardımı elde edemi yatta olup otaıadığı hakkında da yecek olursak bir kâbus hayab kat'î bir delil elde edılememektedir. sürecegim. Tevkif edilenler Musaddık hukumetinm guttıiğü Irandaki son hâdiselerde mühim siyaset memleketi bir uçururaa süroller oynamış bulunan Musaddık rüklemekte idi. Bu hükumetin fetaraftalanndan eski Genelkurmay na adımlan yakında halka bildıriBaşkanı General Riahi. General lecektü. Kiamni, albay Aşrasi, Musaddikın Çıftçilere toprak dağıtımına ys şahsî muhafızlannın komutam alnndan itibaren devam edilecektir > bay Muntaz, albay Fareşteh, albay Zahidinin basın toplantısı Datari ve albay Nadiri. Başbakan General Zahidi gazeMüfrit solcu Tude partisinin idatecilere verdıği beyanatta şunları recilerinden Murteza LJankaraivi söylemiştir: ile Mahmud Hürmüz tevkif edil« Şahın trana dönmesin3en mislerdirbüyük bir memnuniyet duvmak | İranın Paris, Roma, Brüksel v« tayız. Kendisine daima sadık bir diğer bazı memleketlerdeki sefir" leri de azledilmişlerdir. bende olarak hizmet edeceâim. iran Sovyet görüşmelerine İranda dahili vaziyetin düzeltil \ ara verildi mesı İneıltere ile olan münp=ebetler Dıs îşleri BakanUgı Müsteşan ve petrol meselesinden çok daha Mıftah'm bildirdiğine göre, hükumühimdir. İngiltere ile münasebetlerimizin met, iç durumun tetkikini tamamehemmiyetini müdrikiz. Fakat top layıncaya kadar Sovyet İran görak reformu gibi kanunlar muhak rüşmelerine ara verılmiştir. Şahın kızkardesi İrana donerek kak ki İran için çok daha büyuk Halen Fransada bulunan Şahın bir ehemmiyeti haizdir » kızkardesi Prenses Eşref, gazeteciMusaddıkı mevkiinden atarak iktidara gelen Zahidi, petrol me lere yaptığı beyanatta, Musaddık'ı selesi hakkında sorulan sualleri şiddetle itham etmiş ve haksız yero kendisine (İran sarayının panter kısa keserek şöyle demişti': eBu mesele mühim değildir. Bu kadını) sıfatım verdiğini bildirdikmevzuu ilerdeki kabine toplant^arı ten sonra şunlan söylemiştir: « Musaddık'ı daima sahte b'r esnasında müzakere edeceğiz » insan olarak telâkki ettim. Nı»eFatimî elân bulunamadı Evvelce oldüğü bildirılen eski kim son hâdiseler de ne kadar hakü Dış Işleri Bakanı Hüseyin Fatımî olduğumu meydana çıkardı. Ben zevcmıle birlikte Krallçe Sünin havatta olduğuna dair haberlerin ortaya çıkması üzerine şid reyyanm bulunduğu Venediğe gi. detle arastırmalara girışılrnıs*'r deceğim, oradan da hep birlikt» Fakat bütün araştırmalara rağnjcn Tahana döneceğiz'» 9 şeker fabrikası kurulacak Korede 31 Türk esir! daha iade edilecek Rusya doğu Almanya ile bir anlaşma imzaladı Partilerin dnnkii siyasî toplantıları Dr. Refik Nevzad vefat etti Şiddetli baş ağrılarına karşı Arab Birligi Bir adam tren altında fstanbul konkaripikleıi I dün sona erdi temsilcileri konferansı parçalandı Amerikada çalınan sırlar r Dr, R. Ferit Bir 1 GRİPİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog