Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1İ!B s4 Merahh Resimler I D Ü N YA HÂD1SELERİ Büyük başınderdi.. Birleşik Amerikada her dakikada iki suçlu tevkif olunayor Harblerta, isyanların ve her tür ve bunlann yansuun henüz ylnnl lü hunırsuzluklann, dünya yüzün bir yaşma dahi erişmemış bulunde yaşayan muhtelif milletlere men duklan ilâve edilmektedir. sub insanlar arasmda sinirlilik ve j 1951 e nazaran 1952 de Birleşik ahlâk bozukluğunu arürdığı, içti Amerikada suçlann umumiyetle ma! kanunlar bakımından, artık arttığını yukanda kaydetmiştik Bu aksi söylenemez bir hakikat hali artış katil ve kırma parçalama suni almıştır. retile yapılan hırsızhklarda yüzde Sosyoloji mütehassıslannın ve 8,1 dir. Yapılan müşahedeler büj istatistikle uğraşanların yaprtıklan yük şehirlerde kasaba ve köylere | tetkikler bu iddiayı her gün biraz nisbetle adam öldürme «uçunun i daha kuvvetlendirecek neticeler daha kolaylıkla işlendiğini belirti vermektedir. Nitekim 1939 danberi mektedir. Buna rağmen srm yılda ; Birleşik Amerikada yapılan suç ve kasaba ve köylerde de büyük cicinayet istatistiklerinin sıra ile gös nayetlerin yüzde S.ö bir artıj gösi terdiği rakamlar yeni dünyanın bu terdiği müşahede olunmaktadır. | kısmında da yukanda ileri sürdüF.BJ. nin istatistiklerinden çıkan ' ğümüz umumi kaidenin cari olduğunu göstermektedir. Orada son neticelere göre yalnız otomobil kaneşrolunan 19511952 mukayeseli zalannda bir düşüklük vardır. Geistatistiği üzerindeki tetkikler ev rek yayalann, gcrekse direksiyon velki yıla nazaran geçen seneki suç başında olanlann yaptıkları hataların mühim derecede arttığını mey lar sonunda husul bulan yaralandana çıkarmaktadır. Bu artış 1953 malar ve ölümler azalmıştır. Ama, yılımn ilk altı ayında da muayyen devede kulak değil de, adeta filde bir yükselme göstermiştir. Fakat kuyruk nisbetinde. yani yüze bir. 12 ay tamam olmayınca o hususDiğer taraftan. iki bin dört yüz ta bir fikir yürütülemiyeceğine göotuz altı muhtelif çaptaki çeşıdli ^ re biz bilhassa tam olarak elimizDunyamızm aydan görtmüffinü (östona temstit btr reabn de mevcud 1952 istatistiğine aid ra meskun yerlerde vuku bulan suçlann, cinayet. hırsızlık, gasb vesa i kamlar üzerinde duracağız. ire gibi hareketlerin yüzdt »ekiri | 1952 istatistiği de her sene olnin çok genc kimseler, 18 yasından j duğu gibi F.B.Î harflerile muhtaMacaristanın tanınmı» bale artistlerinden 22 yajmda Nora Fransar.ın gözde şarkıcı artistlerinden Danielle Lamarr, sar şekilde Lfade olunan «Birleşik aşağı delikanlı veya kızlar tara j .Novach ile kocası 23 yasındaki îstvan Rabovskynin Budapeş Amerikada yaptıgı muvaffakıyetlı bir turneden dönerken Lon Amerika emniyet teşkilâtı» nın ka fından icra olunduğu tesbit »diU miştirteden kaçtıklarını ve güclükle demir perdcyi gectiklerini bil draya da uğramıstır. Artist. eteklerin kısalıp kısalmaması ile yıdlanndan çıkanlmış rakamlara hic bir alâkası olmadığını söylemis ve cbenim için büyiik bir istinad etmektedir\ Bu endişe verici rakamlar kardirmistik. Şimdi bu bale artistleri Londrada çalısmaktadırlar. değ şiklik olmaz» demiştir. Birleşik Amerika emniyet teşki şısında Bir'eşik Amerikadaki geYukarıdaki resimde. Budapesteden Londrava gelen karıaYukarıdaki resimde, Danielle Lamar, gazete fotoğrafçjlaı lâtı şefi Mister Edgar Hoover, son rek resmî, gerekse ilmî makamlarn koea bale artisti festival Hall'in damında görülmekteditier. rına noz verirken göriümcktedir. günlerde aynca bir ba.sın toplantı ve içtimai davalarla uğraşan müsmda da bu hâdiseler ve rakamlar esseselerin kajndsız kaldıklan zanüzerinde durmuş ve lüzumlu iza nedilmemelidir. On dört, on beş seneye yakın bir lamandanberi huhatı vermiştir. Bundan bir müddet «wel «Ki lannda bir cazibe teeatfls •derek, 1952 yılında bütün Birleşik A sule gelen suç artışuıın bir tarafmerika hududlan dahilinde ika o tan âmilleri arandığı gibi, bir ta inatın menşei» mevrulu v« dünya merkezdekl jrükiek tazyik neticelunan ağır ve hafif çeşidli suçlann raftan o artışı önliyecek tedbirler çapında bir âlim olan Prof. Georga »inde hararet meydana gelmit, ayekunu 22.036.510 a baliğ olmuştur. düşünülmektedir. Gamow'un yazısını telhU adarek tomlarda bir çekirdek reakaiyonu İ951 de bu rakam 1.882,160 oldu i Tasav\Tjr olunan tedbirler ara yazmıs olduğumuz bir makala, e da bajhyabilmlsür. Filhakika çeğuna göre arada oldukça büyük sında vati.ndaşlann iktisadî durum kuyucuianmızın takdirini kazan kirdek reaksiyonlannın baıladıjı bir yükselme müjaheia edilmek lannm ıslahı meselesi başta gel mıştı. düsünflldüğu zaman, pek tebil olatedir. mekte, ondan sonra poliı filmleri : Bir takım İlmî ferçekler» daya rak, modem kimyanın ortaya koy1952 de 'ka ediidiğini kaydettıği nin, cinaî romanlann bir çesid a«a j narak yazılmıj olan bu yazılar da dugu gerçeklerden harekei ederek mİ2 2,036,510 irili ufaklı suctan süre tâbi ti'tulman hususu üzeringeni| izah lmktnlannın da yapıl1,110.675 inin faili tevkif edilmiş de durulmaktadır. Çünkü beyaı ima alâka toplıyacagı cihetle, bu ması kabil olmuf, yıldız ve seyyasefer de sayılı ilimlerden Harold tir. Bu suretle Amerikan emniyet perde ve matbu eserlerdeki cinarelerden gelen ıjığın Uyf analizi teşkilâtının her dakikada iki suç vet ve suçlar bilhassa çok genc kim C. Urey'in bir yazısından telhi* sayesinde ban Izahlar yapılabilmifler yapmagı muvafık bulmaktayu. luyu ele geçirdiği neticesine vanl selerce cazib görülmektedır. Buntir. Bu huausta yazısını telhis etÇamlar uğruna bu yaşmda Orman Fakiiltesinde okuyan avukat Teologos Gülbaloğlu, 25 senede Adamaktadır. Bu faaliyete rağmen suç Bundan 1 0 1 5 sene evvel, kft titimüı âllm Urey jöyle demektelan taklide kalkısanlann sayıa git ların hâlâ artmakta bıılunraajı si ı lara 200.000 çam dikmiş; kendi kesesinden bir milyon lira harcamış; orman sevgisini nereden Rİdıgını, inatın ve bilhassa dünyamızın ya dir. tikçe çoğalmaktadır. nirli ve ahlâkı bozuk insanlann | Şayed, vatandaşlar ekonomik ba ratılışı hakkmda klâsik lis« tedrlçeyrek asırda başından geçen acı ve komik hâdiseleri, mücadelelerini anlatıyor. hic bir veçhile salâh kabul etme« DflnTamızın raenseini tetkik fon dıkleri ve emniyet teşkilâtının u kımdan darda kalmazlarsa. gayri satmda öğretilen bilgilerin, atmotferind* ahlâki ve azdıncı eserlerden ziya ilm! araştırmalar neticesinde, ar ederken, dünyanın yanıklığından ibret almadıklan nede ahlâkî eserleri görür ve okur tık tarihî bir değer taşıdığuu iddia bulunan ban gazları zamanla kayticesini meydana çıkarmaktadır; kurtularak edersek, hakikati Ifad» «tmif ola oettiji noktanndan harekete meeAmerikada suçlar, daha zıvsde. larsa ruhî dalâletten bu» kaldıra. Acaba neon gibi gazlar doğıu yola yönelecekleri ümid o cağız. gelir: Şarabın sirkeye dönmesi gi nüfusu 25 binden yüksek büyük nanl ve ne zaman uçarak fezaya Btr ihtiyar, ürkek »dımlarl» obi... (Hoca kulaklan diktin Ka şehirlerde ika olunmaktadır. Ta lunmakta. bu suretle suçlann her Filhakika Hselerdt |erek Jeolojl dagıliBişlardır? Tetkiklerim beni, lUy» gırdi. Sağına soluna bakıyor, memleketteki artısının önune gevtmler musibet anlannda Allaha bıî, sade Amerikanm değil, bütün derslerinde ve gerek cografyj den bunlano dünyamızın teeekkulü ncyürüsem mi, yürümesem mi?> döner ve soylerler: «Senin tara dünyanın en büyük şehri olması çilecegi haVkmda iyimser mütalea lerinde dünyamızın gunesten kopdiy» düşünüyordu. ruuda dajıldıiı neticeeüıe uîaıhndan geldik, senin tarafına rücu itibarüe NewYoıka da bu işte bü lar ileri sürülmektedir. Kirabilir, muf bir kütle olduğu lzah edilir, Buyrun, dedim. tırdı.» ediyoruz.» Buradaki «sin» rücu yük bir hisse isabet etmektedir. belki de buna imkin hasü olur bu kurenin mîlyonlarca ıcne rarCesaretlendi, yaklaştı Hlerini 1952 de NeıvYorkta 308 katil. ama, düny^nm gidişine bakılırsa Billhar» yapılaa izahlar, ban manasma .. göbeğinin altmda bağlıyarak ha8750 kırma ve parçalama suretile bir mucize beklemekten başka ç« hnda toğuyarak, bir kıjır peyda yeni fikirleri ortaya çıkarmaktadır, Ders bitti. Hoca: fifçe iğildi: ladığı ve nihayet hayatm, basiün MoiU. buraya gelsene! diye husızlık. 8.942 silâhla tehdid sure re yok gibi görünüyor. Meseii Kuper islmli âlim, fezada Bendeniz. dedi ve yutxundu; den en mütekamiline kadar meytile gasb. miktar veya k!yrn«ti 50 yanına çağırdı(Op. Ma.) toplanmif olan bu tozlann iki kıtbendeniz Teologos Gülbaloğlu... dana geldiği zikredilirdi. Hatta a Aferin, iyi okumuşsun: nerede dolan aşan 2.691 adi hırsız'ık, ma aynldıguu, bir kıamının güYirmi beş senede 200000 çam yemiktar veya kıymeti 50 dolardan yın da müfabih bir lekild* dünyaokudun? neal, diğeT kısmızun da dünya ve tiştirdım Büyükada, Heybeli ve mızdan koparak botluga nrlmtılan Amerikada memurlar Damad İbrahim Paşa ınedre aşsğı 30.000 hırsızlık vak'ası vuku diger »eyytrel»rl vucude getirdiğlıü Burgazda... Bir çikolâta fabrikasıbulmustuTve dünyanın easibesile, bir ptjrk sesinde... aratında tasfiye ileri iürmektedir. Alim, bu faranın dörtte bir hıssesi, Besiktaşta 191»? yılında bütün Amerikada i haline gelen bir Mmavi meveudl Adın ne? ziyMİni, »eyyarelerin izaft nkhklabir konak... (Şurada han, burada 11.496 otomobil calmmıştır ki se J New York 23 (Nafen) Birleşik yet olduğunu okumuştuk. Artro Teologos. apartıman .. sayıyordu.) Evet, hep rnun birblrine çok yakın olmasfle nenin geceleri ve gündüzleri de ı Amerika hükumetinin, memurlar Ne ne ne? sini bu çamlar uğruna harcadım, tahklk etmek irtemektedır. hesaba katılmak şarüle saat başına sayısını azaltarak senede 600 milyon Meğcr beni Müslüman sanırmış. üstadım... j dolarlık tasarruf yapacağı bildiriiUrey, dünyamızın tefekkfilfl •Benim bulunmadığım bir başka bir otomobil isabet etmektedir. Hayretle yüzüne baktım. Bir F.B.I. nin 1952 yılı için istatistik mektedir. Ocak ayındanberi 80,000 ralannda geçirdigi lttihaleyi de derste, arkadaşlara sormus: deh miydı? Dehşete düşmüş gibi, jöyle huliaa etmektedir: « SeyŞurada bir Horolos olacaktı. nc bürosuna tevdi ettiği suç miktan rr.emurun vazifelerine son veriidibembeyaz saçlan dikilmışti, oysa bu şekilde olduğu gibi bu malumat pini bildiren hükumet sözcüleri yarelerde ve billhare dönyamıa ki, asıl benim sactaniTun dikenlesarasında o suçları işleyenlerin mü 1954 senesi ortalanna kadar 180,300 meydana getirecek olan »«yyarede, 65 yaşında bir Orman Fakültesi mesi lâzım! him bir kısmmm da ffenc denile memurun ayrılmıı olacaklannı da tulb kütleler araunda ııkifmif butalebesi! cek çağda olduklan bildirilmekte I bildirmişlerdir. Geliniz, göıünüz çamlanmı lunan gazlar, ınnmıı, neşrettiği Üstadım, göıuyor musunuz? Üstadım! yukatk hararet dolayiâile «ilikatHosnil şu beyaz nesnedir. Usarssini Bir muharrir onun ıçin «Urman karalığıdır, diyen ben değilim; Haz görmedin, Teologos efendi? lar eriyerek, bugün arzın kabuğiıemerek ağacı zayıfiatır. Birinci Her yılbaşı, elli bin kilo muhIdaresi gibi adam!» demış. Doğan reti Peygamberdir. Nerede para nu tafkU eden kayalar meydana Dünya Harbinden evvel belediye, Nadi de bir yazısında: «Bize Orvarsa cennettir; nerede yoksa ce teîif çam tohumu verirler... gelmlstir. Mevcud hldrojen gas Viyanödan iki mütehassıs getirtNoel geceleri falonlarımm susman idaresi gibi adam değil, adam hennemdlr. Acem şairi şöyle söyn.işti. Bu pajruklu biti imha için... demlr okaidl nea ederek, derair lemek için Adalardan kesilen ç»rngibi orman idaresi lâzım!» diye Ayd» kırkar altın lira veriliyordu. ler: <Bu koşus, bu tapmış, cümlesi lann kefareti diye mi? haaıl etmif eriyen muazzam demlr espri yapmıs. Bir çok tanınmış mupara içindir!»... Var nu pulun, cümBunlara... Hiç bir netice elde edekütleleri, arzın merkezindı toplanKomik hâdiselerle de karsılafharrir ve gazetecilerimiz Teologos le âlem kuiun, yok mu pulun baba Mügteri seyymrMİnin kuvvctU meden bırakıp gittiler. Or.laan bsmak üzere, derinJere kaymiftur.» mıj: Efendiden bahsetmişler, ama, hiç telatkoplarla lörünüjü şaramadığmı «kaba saba Hakkı ba fingodur yolun! Dikkatli bir tayia yapüacak obirisi ne kendisini, ne çamlarını Ama, fi'linle efkârm birbirini \ Yirmi bes sene önce, onun çım nomi tarihi boyunca, wki Yunanba» usullerile ben başardım. luna, utaritin lzaf! iikleti 5. rühgörmek zahmetine katlanmışlıklarla uğraştığım gören Adalar tutmuyor Teologos efendi... Sen ki, lılardan başhyarak, Kopernik, Ti renin 4.4, dünyamınn 4.4, merihin Medrese tahsiliniz var, hukuk Geliniz, göriinüz çamlanmı varını yoğunu çamlıklara dökmüş Kaymakamını bir telâştır alrnif: tahsiliniz var. Ya ziraat tahsili? <Bu adam hem avukat, hem Kay ko Brmhe, Kepler v* nihayei New S.08 ve ayın 331 dir. Arada iörttüstadım... sün! Gülümsiyerek boynunu büktü: 4 kavak avacı dikip törenler ter Koyusu geride, müsaade bu serili... Buraları benimdir diye la ton'un tetkiklerl neticeıind» izah len fark bu seyyarelerdekl deml Orman Fakültesinde talebelar yapılmıs, bu aümlerüı ortay* rin az veya çok oluıuna deltlet tibliyen, ömrü boyunca böbürlenen yurunuz üstadım... Münâkaşadan kın başımıza iş çıkarmasın?» yim, üstadım... ne kadar belediye reisi tanınz! sonra, para evvel diyen dostumu. • Ve elinden imzalı bir sened al atbklan nazariyeler, günef man eder. Nisbî azaiıp çoğaimanın da 65 yaşmda ve hâli talebe! Çeyrek asnnı Ada çamlar.na vebir kenara çektira. Seni kurtarmak | mıslar. zuraeainin tam bir tarifinl yap «eyyarenln teaekkülü ıırasında bir Fakülteye niçin yazılmıj? Onu da ren bu adam. ağac sevgisi bilen bir için bu masalları uydurdum, dedim i Bir gün de Papaz mektebi civa nıak imif jniTiı venni^tir. Bu îxah miktar tillkat gazlasraaslle alâkah anlattı. memlekette yaşasaydı heykeli diona... İlim olmayınca para ne işe nnda iki keçi peydahlanmi|. Fl lar, günef manzumesini ve hattİ olduğu düfünülebilir. Bugüs dahi, Koşnil, kesaböceği nasıl çamlarıdanlan kurutuyormuş kâfirler... kiiirdi. Ama, heykele ne lüzum yarar, üstadım? daha Ueri giderek Mmavi kütlele haricden merkeze doğru demirin na musallatsa, ona da zenginler düş var canım? 200.000 çam ağacı. 250 Gülbaloğlu bir avukat, bir zlra Keçilerin sahibi bir rürlü bulunarin hareketlerini izah tttıkleri hal çöktüğünü ileri türenler vardır. mıs: Adalarda ev yapacak boş «ene sonra da «Güibaloğlu, Gülatçi, bir idealist... Fakat, aynı za mıyormuş. Teologos adamlarm* eyer bırakmıyor diye... Ve tuttur . de onlann menselerini, nanl ya Zira, dünyamızın anı (momentum) mir vermiş: Heybcliada çamlıklan arasmda uzanan bir yol baloğlu» dıye tath tatlı fısıldaşamanda bir filozofrur. muşlar: «Devletin parası var, ada Isınn keçilerin kulaklarmı.. raüldıklarmı tarif etme lmklnını değismektedir. Bunun neticesi ocak. lanmıyayım mi? Bereket ttorbaya ' Sustu, anladım ki, ağac sevgisi Şeriatte şu senindir bu benim, rra var. Bunu bertaraf etmeli!» Abahşetmemiatir. Gerçekten böyle larak kürei arzın hareketi agırlaşAâac sevpsi ne zanıan başUmış? koyduk» oniarı... bilmiyen insanlardan korkuyor. tarikatte hem senindir hem benim, sahibi meydana çıkar. ma, bunda muvaffak' olarr.avınca Dediği olmuş. Keçilerin sahibi bir tarifi yapabilmek için yeni ye makta, dolayısile günler uzamakta Vapur, H'"beliy« yiklaşırkeiı, hakikatte ne senindir ne benim... Heybeliadanın orman kısır.ı 2 mil Ona göre, üçürcü düşman bunıar .. Gülbaloğlu parmağını Adaya doğru yon metre karedir. Küçüklü büyük Yaz ayları, bilhassa tatil günleri, •bilgisi yoktur» demişler. Teologos, Küçük bir çam ağacmın yanında yakaianınca bir temiz dayak at ni mefhumlara, gazlar hakkındaki dir. Çok kat'i olan astronomik taOrman FaküUesine yazılarak bunuzattı: durdu. DalUrı teker teker sevdi, mışlar. nazariyelere, termodınarnike, rad yialer ve hattâ 2500 sene evvel vulü tahminen 1 milyon ağac vardır. d (ima haıecanlar geçiri/ın s: )ra biı Bir gün de, çamlarına su vermi Bu çamların yeşili, nıç bir ça Bu adada 31 fıdanlık meydana ge ..'ângın cıkarsa! Ya çanlarım ze lann ağzını tıkayıvermi*. okşadı ve kıtayı şöyle tamamladı: yoaktiviteye ve kuvantum nazari kubulan günes tutuimalarına na Üstadım, şu çanıı görüyor mumınkine benzTnç1», ustarlım... tirdim. 50,000 çukur açtım. 40.000 delfr.irse! Karanlıkta sen benimsin ben yen bir kadının sarrucını gasbet yesine basvurraak lâzımgelmiftir. zaran yapılan hesablar her günün Kuzum, sizfh bu ağac sevzisi ini doldurdum Heybelide yirmi Ilukuk Fakültesinin molla efendisi sunuz? Yirmi seneliktir. Şu on b«ş, senin... Öteki mısralar hangi âli miş: Bu mbarladır ki adı geçen ilim şu saniyenin 1/2000 i kadar uzadığını Git dava et beni! demis. ne zaman baslsdı? Size söyle"neyi unuttum: Gü'bal şu beş yaşında... Bunun fidamnı mindir bilmem, ama sonuncusu beI göstermektedir. Bu miktar uzama, beş sene evvel yarım milyon metre Bir gün de... Fakat, yirmi beş belerinin teşekkül ve inkişaf et I bir asır sonra günde bir saniye eDevrinin «hoş sohbet» diye va kare boş yer vardı, üstadım. oğlu, İstanbul Barosunda kay.dlı ve Bcykozdan aldım... nim uydurmamdır, üstadım... Hiç çocuğu olmamıs, 0. evlâd mvı senenin komik hâdiselerini bu ya meierini müteakıb ki o da ancak aıflandırd.eı bir tipti. Heybeli iskelesine rampa eden halen çalıümakta olan bir a%aıkatOn sene evvel Ada çamların a zıya nasıl tığdırırız Teologos efen yirminci asnn ortalanna doğrudur decektir. Nevşehirde «Damad Ibrabim «Fenerbahçe», bir bıcak vuruşile tır. Onun müvekkilleri arasmda • Keseböceği. denen haşere ânz di? kâinatm menşei hakkmda izahlar Bütün bu mülâhazalar gösteriyor Paşa medresesi» inde okuduğum karnı deşilen büyük bir deniz ca korumakla mükellef bulunduğu olmuş, Vaü Lutfi Kırdar; Beledi Bırak tevazun bir yana, Teolo«o« . »ıradaydı üstadım, Cenabı Pey navaruıa benziyor: Bcşanan insan 200,000 çam ağacı da var! yapabilmek kabil olmuştur. ki araştırma ve rasadat ortaya yeyenin parası yok, orman idaresi öÇeyrek asır içinda gelmiş geçmiş gamberin bir çok ahâdisinemuttali seli dakikalarca sürdü. Şortlu, baNevşehir medresesinden sonra, nüne geçsin, demİ4. Teologos efendi devlet adamlanndan (İnönülırden, ,Heyet ilminde yapılan son izahla ni yeni geıçekleri koymakta v» oldum; ağac sevgisi hakkmda... hkçı pantalonlu, naylon bluzlu İstanbul Darülfünununun Hukuk elele bugün ileri sürülen faraziyeler, yabakmış ki orman idaresine tahsisat Hilmi Uranlardan, Saracoğlulardan, rın, astronomik rasadlarla Hiç bir edyan. ağsc sevgisini dini genc kadınların; paçalanndan bel Fakültesine girmiş. Çarnhk'srda do îclinceye kadar Adada çam kalmı Hasan Sakaiardan, Lutfi Kırdarlar gittiğini iddia edebıliriz. Nitekim, rın değerini kaybeünektedir. Faislâm kadar yüksek görmemiştir lerine kadar cüğmeli kovboy pan laşırken, komik bir hâtırasmı gnyacak, Şehir Meclisi azası Adaiı dan), gelmif geçmiş tanm bakan Yerke» rasadhanesinde tetkıklerde kat sayın Urey, gunesin nasıl teYırmı yaşındaydım. Medrese civa talonu gi\iniş delikanhlann ara lattı: Avni merhuma koşmus. Onun de larından bir sürü tebrik. takdirna bulunan E. E. Barnard laman yo şekkül ettiği hakkında hiç bir bılrına kavak agaclan diktim. Bilir sında biz de çıktık. Yedisinden yet Mütarpke senele^î imiş. Fıkıh lâletile, Belediyedeki on bin lira a me, hattâ madalya almış... Onun lu manzumesinde yer yer siyah gi vermemekte sadece: « Bu.süa misiniz üstadım, kavak ağaclan bir mişine kadar herksste bir telâş: müderrisi Seyyid Bey Maltaya süİ3cağını tahsil etmiş. teşçie, teşvike ihtlyacı varmış gibi! noktalara tesadüi etmiş, hattâ bu bizce vâzıh olmıyan bir sekilde, nevi iraddır. Tki senede bir kesilir, Çamlıklarda, çamlann golgelediği rüKince. yerine Seyyid Ne?ib E!en Beş ayda Heybeli ve Kınalıyı Azizim Teologos Efendi, bırak şu mevcudiyetlerin nebüllerin ışığını güneş teşekkül etmiş halen oldusiiratle sürer. Bugün Dnmad İbra gazinolarda iyi yer bulmak için a dij'i getirmişler Sarıklı, cübbeli, nurânur yaptık, üstadım... tevazuu bir yana... Bir gün git bile massettiğini tesbit etmiştir. ğu gibi etrafa ışık ve hararet saçhim Paşa medresesi yerinde yeller cele etmek lâzım .. koyu medreseci bir adam .. mağa başlamıştır,» demekle iktifa • Keseböceği» haşeresine bu adı Gökaya: esiyor. Fakat yüz kavak ağacı, Harvard Üniversitesi profesörlerin Günün birinde bu zat, Kur'anı Bizim ihtiyar Teologos EfendL veren Teologos olmasın? Gerçeketmektedir. Ben de senin gibi YefilaycıNevşehrin kimsesiz çocukları için kalabalık arasmda bir hayli itildi, Kerimin kaç ayet olduğunu sordu. ten, yalnız Adanın çamlarını değil, yım, de... Ağzıma alkolün katresi den Bart J. Bok bunlann teraküm Şikaao Üniversitesinde \tom Çe•akmasa damlar kabilinden bir kakıldı, taıtaklandı. Bu kalabalık Parmağımı kaldırdım: Teologos Gülbaloğlu idealist ihtiyarın da kesesini ke girmemiştir, de... Vannu yoğumu etmiş toz ve gaz yığın'arı olduğunu kirdeği Araştırma gelir kaynaeı olmuştur. Enstitüsünd* 6666 ayet! dedim. Şu kadarı nereden bılsin kı, can attıkları çam mi'rn bir mahluk olmus bu... bu şehrin süsü olan adalara dök açıklamışttr. Tetkiklerin bu yola profesör olan Urey dünyanın yar»~ Yirmi beş sene evvel başladım hklar, hareketleri mütevazi, gıyi emir, su kadan nehiy... habbetini de çamlarına vermış. «Hem avukat, hem KayseriH... tüm, de... Fakat «rbk elimde av tevcih edilmesini müetakıb, PrinAda çamlarile uğraşmağa .. Evka nişi mütevazi bir ihtiyarın eserıdir! Hoca şaştı. tılıştndsn bu yana. geçirdigi istl» Yirmi bes senede 18 parça Acı acı söylendi: cumda bir şey kalmadı, de... Para ceton üniversitesüıden Lymon haleleri uzun uzadıya gözdsn ge» fın bekçileri görmesin diye gece Ah, Teologos Efendi, neye bu ka Aferin! dedl. raülk satnm üstadım... Bugunkü Şu Adada satılacak bir tek ar sı siz.. den, emeği benden, fahrî oSpitzer, teraküm etmiş olan gaz ve çirdikten sonra yazısına <u cürel* leri çahsırdım. Çukurlar kazar, to dar alçak gönüllü olmuşsun! Benden başka bilen eıkmamıştı. kıymeti bir milyon lira tutuyor. sam kaldı, üstadım... Onun da pa larak emrinizdeyim. de... tkinci derste «istifal» babvndaki humiar fldanlar dikerdim, lulartoz yığınlannın. civardaki yıldızlar ile nihayet vermektedir: Bir gün, bir munakaşanın orta rası bittikten sonra, bakalım ne eInsan telınden kurtulunca. koBalkanlarda bile yanm hektar <s)n» kaç manaya geltr? dedi G» sına dü^müş: tlim mi evvel, para dım Knanflll (pamuklu blt deriz lumu çektl V* kul,ig:ıın fı i !,..M < Bugün» kadar olduğu glU, deceğİ2... yeri ağaclandırana mükâfatlar ve dan gelen ışığın enerjisile yekdiğeM n« ellml kaldırdım: bu ıına. dlv» Uah ettli çıml«n ]raı?Onun da flkrinl lormualar. Teo Oözleri y*#armı«tı. tçim nzlıdı: Urmi|. Oysa ki ten mükâfat değil, rine yaklaşıp, tekâsüi edebileceğlni bundan boyle de dünyamınn flti Çamların Oç d!!.ııu<ru vardır, I T»leb mtnasın» felir: T»!« logof efendi demif Id: •yn ayn fırçalar, tuzlu nılarla yı d«dl; kofnil, keseböceji v«... etmegi ki ve kimyevi iatihal«leri Bu rirmi beş «ene sarfında hıyırlı i«ine devam İçin rardım göıtermiştir. Bu tek&sfli jb«n, m«gfir*n... Istihal m»na*ın» kardım. Btr gece bekçiler» yaka Fukarahk iki dönyad» da yflz devlet babanın hiç mi yardınunı istiyorsun... müteakıb, kttüelaten bu tos yığın edecektİT.» Badapeşteden Londraya Yeni bir Fransız şarkıcı Dünyanuz nasıl yaratıldı? Yazan: Rıdvan Tezel I Şehirden Röportajtar I Ada çamlarımn gönüllü bakıcısı ihtiyar! 65 yaşmda Röportajı yapan: Reşad Enis I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog