Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

U 19» Dönkü atletizm İstanbul Enternasyonal müsabakaları tstanbul Genc atleileri Etnikos atletlerini 93 79 yendiler Tenis Turnuvası Şehir Tiyatrolanmızın iç tali miz «Renkli Fener> ile perdeyi açIstanbul Bölgesi Atletizm Ajanmatanmesinin yürürlükten kaldı mak düşünülmektedir. lığuun teşebbvjsü ile şehrtmize geMevlâna caddesile meydanının tanzimine baştandı; temizlik Gelecek mevsim seyredece^İT' nldığı ve yeni talimatname yapılen dost Yunanistanın Dedeağac atiçleri tamamile motörlü vasıtalarla yapılıyor; Beledi18 00 A ç ı h | Tt türMler; okuyan: letlerini iki gün Fenerbahçt stadınlmcaya kadar idare salâhiyetinin telif eserler arasında Cevad Fehmi yenin et tanzim satışı muvaffak oldu İstanbul Enternasyonal Tenis tur tarafın anlaşması neticesinde üç set Valı ve Belediye Reisine verildığı Başkutun eMakine» adlı komediai Azlz* Tdzem 18.15 tnglllıc» d e n ca seyrettik. 1S.3« Şarkılar; okuyan: Afltab K u ı . lizerinden yapıldı. Filipinin Davis Hangi şartlsr içinde olursa olsun nuvasının milletlerarası takımı maç ma'.umdur. Bu ayın yirmi beşinde de bulunmaktadır. Repertuara alı can lt.00 Habcrlar 19 15 S«z e*ar. kupası takımı (Ampan Deyro), Türk Yunan atletlerinin yapacağı lan dün Filipin ile Fransa arasında fevkalâde bir toplantı yapacak o nacak diğer telif eserler de karar leri 19.30 Dana ve eax aarkıları her müsabaka, atletizmın kalkınma. oynanan final müsabakası ile sona ı Fransanın şampiyon takımı (Remy lan Şehir Meclisi yeni hazırlanan laştırılmaktadır. Duyduğumuza gö (Ayten Gençer ve arkadajlan) 19.4S 1 Gstar kuarteti; tdare »den: A. Zam. sında mutlak ve muhakkak büyük erdi. Bu maçlar neticesınde Fran Molivari) yi ustiin bir oyundan talimatnameyi müzakere ve son re «Makine» müellifi bu eserile bo£lu 20.00 Saz «erler!: calanlar. sayı üstün bir oyunla mağlub edcn «onra 6/0, 6/2 yendi. uzun zamandanberi ilk defa ilarak Suieyman Erguner ve arkada^ları bir rol oynıyacaktır. Boylelikle finaide Fransayı 30 idare şeklini tesbit edecektir. Bu tezli piyes yazmaktan uzaklaşmış 2.1 15 Radyo Gazetesi 20 30 Kısa aeb'.r Müsabakalar güzel ve heyecanlı Filipin takımı 1953 vıh mılietiermüddet zarfında Vali ve Belediye haberlerl 20 35 Şarkılar; okuyan tır. arası takımı müsabakasının sampi ! yenen Filipin şampiyonluğu kazan cidu. Yunanlı atletler arasında ilereisi kendi nezaretinde tiyatroN. Rıza Ahıskan 21.00 Haftabası ko. j mış oldu. rıde ısimlerini duyacağımız luymet yonluğunu kazandı. Diğer eserler arasında Eugene nujması 21 10 Muzık (Pl • 21 15 Milletlerarası takım müsabaka ları idare vazifesıni eski idare heler vardı. îlk maçı Deyro ile Molinari oy ları dün sona ererken. ferdî tur yeti reısi Mahmud Moralıya tevdi O'Neıll'in «Under the Elm Trees» Rad>o hafU^ı 21.30 Viyola reslîali Şarkı. 400 engelli: nadılar. Beş set üzerinden yapıları nuvaya da diğer kortlarda başlaisimli eserinden «Karaağaçlar al 21.45 Spor hasbıhaHeri 22 00(Pl.) etmiştir. !ar 22 30 Haftanın bestekârı 1 Kozmas (Etnikos) 57.9/10 bu karşılaşmada Füipinli Deyro, mldı IBc tur maçlannda şu neticetuıda» adile dilimize çevnlen A 22.44 Haberîer 23.00 Kambiyo . Bor. Kısa bir yaz tatilinden sonra 2 Zeki Örtekin (İst. G«nc) 58.9/10 Fransız rakibini 6/1, 7'5, 6/3 yendi. ler alındı: merikan dramı göze carptnaktadır. 5a ve prrgramlar 23 07 Dans ve caz gelecek mevsim hazırhklar 3 Aydın Tunalı (İst. O n c ) 58.9/10 i Ikinci karşılaşmayı, Filipinin (1) Gene Amerikalı müel!iflerd«»n Bı mü7İj! (Pl ) 23 20 Dır.ley:d ısteklerı Bergamo, Hikmet Neciboğluna 4 Csnis (Etnikos ı numaralı tenisçisi Ampon ile Fran 6/1, 6'4: Stalios. Cıhad Ozgenele başla^'an Şehir Tıyatrolarımızda ilk zim şehir a in muharrıri Thornton 24.00 Kapanıj. (İlk kulvarda koşan Kozmas, ko ' sarun (1) numarası Reny, yaptılar. 6 2. 6/2; Feırer, Behbud Cevanşir» iş olarak önümuzdeki yılın reper Wilderin «The Skin of Onur ANKARA fuyu rahatça kazandı. Zeki ve Ay ' Ampon bu maçı 6/3. 8/6, 6'0 ka 6'2. 6/4: Fachini, Suad Nemüye tuan kısmen tesbit edilmiştır. E Teeth» i Tevfik Sadulıah tarafındın son düzlükte göğüs göğs» çe jzanmağa muvaffak oldu. debi heyetin birçok eserler ara dan tercüme edilmiş ve şimdihk 7.28 Açıhs ve proıçram T.S1 Hafif 6 2. 6 4 gahb geldiler. kiştiler.) parçaiar Pl.» 7.45 Hab«rler 8 00 Filipin Fransa karşılaşmasının Maçlara bugün de TE.D. kulübü sından oynanabihr kaydile seç <Dişimızin zarı» adıle repertuara Şarkılar (Pl.) S 30 Sabah meiodlleri 200 metre: miş olduğu altmıstan fazla eser ahnmıştır. son oyunu olan çift erkek maçı. iki I kortlarında devam edilecektır. 9.00 Kapanış 1 Slmionidis (İst Genc) 23.9/10 bu defa da sahneve konulup VT Jacques Deval'ın Fehmi Baldaş 2 Tonguç Köni (İst. Genc) 24. nulamıyacağı bakımmdan gözden Konyada asfaltianan jollardan biri 3 Aitos Midis (Etnikos) 24. 12 00 Memleketten «elSTi 12 10 geçirilerek oynanması arzulanan tîrafmrlan tercume edüerek Mi'.li Konya (Hususi) Belediye, yol Belediyt, Ramazan ayından Wb«Eğitim Bakanlığının tiyatro yayın Memlekete selâırı 12 20 Türk kahra. 4 Petro Karipiı (İst Genc) 24. eserler repertuara almmıştır. tirnlığı 12.10 Şarkı'.aı; oknvan Sa1i faaliyetine devam etmek tedir. Ge ren et tar.zim satışlanna baalanuf ları arasında neşredılen «Bu akşam (Düzlüğe Aftosmidis önde çıktıy Bilindiği üzere bu yıl da Şehir SemeI•ka:ıd^e• .simli eseri'.e geçen H o ~ « in.no Haberler 13 15 M\İ7'.k çen sene asfaltianan ve parkelenen { ve koyun etmi 300325 kuruştan u da Simionıdiı hemen aradaki Pl.l 13 30 Ögle Gazetesi 13.45 yollardan başka bu sene yeni mev 235 kuruşa, sığır etini 250 kuruştan Tıyatrolaıımız üç ayrı sannr yıl Bernard Bimont trupunun Kü P.jano parçatarı 14 00 messfeyi kapıyarak ön» geçtl. Son sim başmdanberi 22.038 m2. asfalt, 160 kuruşa indirmıştjr. Et tanzim faahyete geçecekler, yani geçen çük Sahneie oynamış olrluğu tYaş yirml metrede iyic* hızlanan Ton26,603 m2 parke ve blokaj yoi in satışlanna mevsim boyunca devam Btr müddattenberi fehrimiıde sene açılan Eminönü Halkevı ko lı kız = Mademoiselle» adlı eseri guç, ip üzarina attığı göğtUlt ikinBalıkesir 23 (THA.) Beden 16 58 Açılıj ve pmemm 17 00 Ply*. şa edılerck 163.139 lıra masraf ya edilecektır. bulunaa Yunanlı yüzücfl Yasson Tw biye^~Umum~Müdürlü$fi tara lu, bu yıl da İstanbu! semti hal de repertuardadır. dlifl temin «tti.) no paıçaları 30 Şarkılar; okuyanZlrganoa, gazetemize gönderdigi bır f n d a n t e r t i b ı e n e n bölgeler arası kımızm istifadesine açılacaktır. GeŞehir Tiyatrosu sshnesinde göre .Mn'fhher Cuver17 I? 00 Seıbeft &aat pılmıştır. Aynca Selçuk VB O» Şebir temizlik işlerinde yenıltk 800 metre: Belediye şenir temizlik Işlerind» mektubda aynen funlan yazmakta , Kurtdereli Karakucak güresleri ne bilindiği üzere Şehir Tivatro cesimiz diğer kuvvetli bir eser de 18 15 M1.71H İS 3ıi Saıkılar; oku. manlı eserlerınin en J<eil inder. 1 P . LambirtdU (tst OMW) r: olan Kar.tay cıeîlresesi yolu ile ku"l?nılsn canlı hayvan ve araba' ne Bahkesir stadında devam edil larımızda 1 ekim gecesi perde aç İlhan Berkin Garcia Lorca'dan ter van Bîhive Akçoy H 00 HaDer'er 2.03.3/10 r h n kaldırmış ve bir aydanberi teJ S. Kıvılcım (İst. Genc) 2.04.3/10 tGaıetenizin 15'8'1953 tarihli ve mak an'ane icabıdır. Yalnız. aşa cüme ettıği «Bemarda Akba'nm e\ i 19 13 Ta.thten bir yanrak 19 20 Ha. Aziziye camıi meydannın asfpMan mizhk isiermi tamamen motorltt \a\ ıruzlğı ıPl.p 19 10 Koyun taatı ması işine başlanı'.mıştır. Konyada 10433 sayılı nüshasında, Üniversite j Birinci. ikinci ve üçüncüler icin ğıda anlatı'.acak sebeblerden dola dir. 8 Drovidlj (Btnikoi) ıYııddan se^ler Istirakıle) 20.15 vasıtalarla yapmağa başlamıştır. talebesi Doğan Şahinın Kavaklardan f i n a ı e k a l a n »üresçiler arasında yı Eminönü Halkevınin mev^ime Repertuarın bir kısnvnı teşkil e Rad\o Gazeteci 20.30 Müzlk 21.15 birinci sınıf yolların Bsfaltlanması 4Keradinidis (Etnikos) Bu maksadla temizlik kadrosu Büyflkadaya yüzm« denemesinin Ahmed Bilek. Hasan Gemici. Tev başlayışı 1 kasım gecesine tehir den yukarıdaki p yesleT diftnda R?d>o hafta^ı 21 30 Klâsik Türk mıi. işleri bu mevsim sonîarma doğru (Kosuyu baştan son elH metreye ku\\Tetlendırilmiş, yeni tip çop Go«he"den. Scribeş'den. Knut Ham 7ijı korcsu, idare eden Ru;en Kam tamamen bitmiş olacaktır. kıdır S. Kıvılcım götürdü. Son elli muvaffakıyeti üzerine vermiş oidu ' fifc Yüce. Ismet Atlı. AIi Özdemir i "dılmıştir. kamyonlan alınmıştır. Yıldn çiçekleri müsabakası sun'dan da klâsik eserler oynan 22 00 Serbest saat 22.15 Dan§ ımızijl metrede Lamblridiı onü ve koşuyu ğunur bir haberden sonra aşağıdaki gjbj m i n ; güreşçilerimiz de bulunBelediye, halkı.ı zevkı se'mine 1 ekim gecesi Dram Kısmmda ması üzeıinde de durulmaV.adır. İP!.) 22.45 Haberler 23.00 Konuş. noktalan arzermekle büyük bir je maktadır. •Jdı.) rr.a 2?, 05 Kapanş. uygun ve Türkün çiçtğe karşı yaref duyanm: , pj Chachrick, Manşi oynımîacak olan mevsimin ilk pi Diğer tarsftan rejisör M?inecke Disk atma: k:n alâka ve sevgisini dikkate alarak yesi C^rano mütercimi pnfe^ör mevsimi Shakespeare'in Eir yaz 1 Adı geçen yuzucunun gerek \ 1 D . Bülbüleü (Etnikos) 32.40 geçen seneki gül müsabakası gibi 2 Vlastos (İst Genc) 32.03 tesebbüsü. gerekse rekoru gaynres | tevakkuf etmeden İki tarafll Sabri Esad Siyavu'gilin eene Cv gecesi rüyası» eserüe ihtisamlı bir bu sene de yıldız çiçekleri müsaba rano şairi Edmond Rostand'dan şekilde kapatmayı ummakta, germidir, çünkü yüzme sporunun bey [ 3 D . Mayafas (Etnikoi) 31.56 geçmeğe çahşacak kası tertib etmiştir. 8 a^utos günazmen dilimize çevirmiş olduğu çekten tantanalı bir sahnpye ko4Ercan Örki (İst. Genc) 29.35 j neimilel kanunlarma göre resmiyet nü yapılan yıldız çiçekleri müsaancak müstakil hakem ve gazeteci Londra 23 (aa. ) Manş deni j L'Aiglon (Yavru Kartal) es°ridir. nuşu ge>ektiren bu eseri y?zm da Sırıkla atlama: I bakası şehrirr.izde büyük tir alâka Açıkhava tiyatrosuna nakletmeyi 1 B. Hansoy (İst Genc) 3.25 i lerin huzurunda (bajka milletten) zini müteaddid kereler geçmeye «L'Aiglon» Napoleon'un oğlunun Z 3 1 4 & • 1 8 görmüş ve üç kategori birincilerin» 2 K. Çulpan (İst Genc) 3.00 i olan teçebbüslerde kabul edıimek muvaffak olan tanınmış kadm yü ! lâkabıdır Fransız sahneleri^de ö arzulamaktadır. Muhakkak ki tiyat Belediye Baskanı birer taköimarr.e Burada büyük bir kalkınma varj ro âleminde bir hâdise te'kil edetedir. | zücü Florence Chadwick bugün ga tcdenberi bir kadm 5 E. Fundukidis (Etnikos) 3.00 j taraf'ndan ile kristal birer vazo hediye ethem«n hemen »05 arM 4 S Çonis (Etnikos) 2,40 . 2 Gerek Türkiye Yüzme Fede ' zetecilere verdiği beyanstta, 1 ilâ temsil edilmckte olan «L'Aiglon» cek olan bu tasavvurun tatbik samiştir. kamıamış gibi... rasyonu gerekse gazeteniz tarafından 5 eylul tarihleri arasında Manş de rolü bizde de Cahide Sonkuya tev hasına konulabilmesini 5?el"'abil5000 metre: Mevlâna cadde ve meydanmda mek için slâkalılar sirrd;den gavret 1 F. Topuzlu (İst Genc) 16.00.3/10 bir müsabakanın tertiblenmes ne nizini tevakkuf etmeden iki tarafll I di edilmiştir. Karacabey, (Husıxsî) Karacaistimlâkler sa'fetmeğe baslamışlardır. 2 Kehayioğlu (Etnikos) 16.02.7/10 karar verildiği takdirde adı geçen ' geçmeğe teşebbüs edeceğini bildirbeye hemen her yıl gelirlm. Her ' Komedi Kısmına gelinee, ilk evüzücü ile Boğazm mavi sularmda mi=tir. Mevsimin ilk eserlerini tesbit etÜç senedenberi Mevlâna cadde ve S Y . Öya (İst. Genc) 16.145 '10 M i s komedi miş. rol tevziatını yapmıs olan Şemeydan.nm açılması ve tanzimi iş geüşimde de daha zinde. daha de4 Prafçaris (Etnikos) 17.21.2/10 ve revanş olarak Yunanistanda yüz a ' Chad'.vick. plânında muvaf ser olarak Fransa hafif meğe da'ma hazınm. t ^ ^ olabilmesi için denizin miHaid üstadlanndan olarak anılan Eu hir tiyatrolarımızda 17 ağustos gülerila vr^r şan bçl^dije bugün^'T^c ^işmış, daha serpilmiş görürüm. Bu (Koşuyu baştan sona kadar Fegene Labıche'in Resid Baran ta nünden itibaren aktörler rollerini 3 1952 senesinde yapmıs o' o'ması gerektiğine işaret etmiştir. bu cadde üzerindeki son istimlâk defa da öyle buldum. Bursadaa rldun Topuziu görürdü. Kehayioğleri de yaparak her türlü kanuni bindığim temiz ve büyük bir otolu fimşe 300 metre kala Yaşan at duğum Kavak Büvükada yüzıre ' y Geçen ay yapmayı tasa>ladı£ı bu rafından dilimize çevrılerek Maa v=zmağa ba^lamıslar ve mpvim S! denemesinin süresi gazetenizde va üzüşü, havanın muhalefeti yüzün rif Bakanhğı klâsik tercüm»ler se bilfii! acılmıstır. T. S. formaliteleri ikmal etmiî bulun büs muntazam yollarda 80 100 lıyarak Feriduna yaklaştı.) kilometre sür'at yaparak beni Kazorunda kalmıştı. • risinde yayınlamış olan tKumbazıldıgı gibi 18 saat 17 dakika olmamaktadır. Üç adım atlama: vıp 17 saat 22 dakika oidugunu b\'. Disk atma dünya rekoru i ra» sı oynanılacaktır. Soldan w g a Diğer taraftan, İstanbul Teknik racabeye getirirken, ilk değişikliYeni Ginede yamyamlık 1 A. Köksal (ist Genc) 13.08 ğe, yeni inşa edılen büyük l'lua1 Berberin 2 Driças (İst Genc) 13.03 dlrmekle beraber tesebbüsün 26 L'Aiglon piyesinin çok kalabılık Port Moresbv Yeni Gine 23 fa. ett'.ğı15lerden blri mıişterılenne tatbik Üniversite ve Güzel Sanatlar Aka2 Ona ne so\le. demisi profesörlerınin kırıld, ekimde ve nâmüsaid bır hava ile hazırlamış bad köprüsü ile şahid oldum. Blraa 3 N Lukas (Etnikos) 12.79 olması \iiziinden 1 kasım günü ! a.) Burada devrıve gezmekte o sen ınanır. kadıniann gı>d:klerı kolsuz olduğu etüdler katî şeklini aîmış, ve sonra da gene yeni yapılmakt» c 4 G . Lalakis (Etnikos) 12.76 vapıldıgını bi'.dirmek isterim. Pasadena, Kalifomiya 23 (a a.) faalivete geçecek olan Eminönü ! lan C. Terrel verdiği beyanatta, mantolardan. 3 Mlde ve barsakların Netice itibarile Türk'yev» gel Burada yapılan atletizm müsabakaKonyanın tarihi simasına yaraşacak lan «Cambolu» köprüsü lle karjıCırid atma: Halkevi sahnesinde de vaktile Yeni Ginenin güney kısımlarında ustune dusen vazife. bir cam kabın 1 F Kozmas (Etnikos) 48.33 mekle gayemiz rekor kırmak olma larmda Fortuna Gardien, kendine Muhsin Ertuğrulun Hans Müller yamvamhğın devam ettiğini idy!e j yarısı. 4 Iranda blrbirleril» çarpış. ve Mevlâna türbesinin sanat değe laştım. Yüzbinlerce liralık bu fld makta olanlar (çoğull. 5 Kabahath rini bir kat daha arttıracak olan büyük köprüyü, kasabaya gırer2 K Bahadır (İst. Genc) 42.43 dığını ve antrenman mahiyetinde aid disk atma rekorunu kırmıştır. den adapte etmiş olduğu ve Darül miş ve şunlan ilâve etmiştir: Ounu taleb edınce mazur gorulebıllr. 3 Öktem (İst. Genc) 38.89 olup »por fahasında iki mflttefik «Yamyamlar dıyannda 69 sun | 6 Dnktorlaıın sırlımızı dınledıkierl cadde ve meydanın tanzim işıne ken, doşenmeğe başlanmış SuıuGardien diski 194 kadem 6 inçe bedayi sahnesinde iki ayn kadro 4 Arrghiri (Etnikos) 38.75 kuvvet «lan Tflrk Yunan dostlu fırlatmak luretile bu rekoru ihdas müddetle devriye gezdim Bu ara zamarj bize verdiklerı murekkeb emlr. başlanılmıştır. nan yeni parke yolların takib «t» ile. fakat her iki defasında da baş 4x400 bayrak yanşı: da güneşte kurutuîmak üzere ipe i 7 Şık Insanların varlıklarmdakl us. TarUıt Alâeddin ve Meryem tığinı gördüm. ğunu kuyvetlendirmektir. Bay Do etmeğe muvaffak olmuştur. kadm rolü rahmetli Neyyire ErUın kudret ve ustalık kaynajı. 8 bahceleri 1 Istanbul genc takımı 3.33.9/10 fanın karannı bîlmemekle beraber Fortuna Garcien cem'an altı atış tugruîda olduğu halde sevrettiği asılmış bir insan kalbi göHüm. | ASbay Çıçeklmln hiıkumet merkezl, Şehııde de büyük blr kalkınma Muhakkak ki bu kalb yenilmek ü ır.inlınini ajac veya bitkı govdesi. (Z. Öztekın, P. Lambiridis, A. bfltün kalbimizle ona Türkiye danl yapmıs ve rekorunu 5 inci atışta Konyanın bütün meydan ve park vardı. Bir çok sokaklar ya ypnıdea ı zere kurutulmaktaydı. Daha «Ieri Tunalı, H. Yeğenoflu) linde vt hariclnde bflyük muvafıa kırabilmiftir. 'an vpni baştan ele almmıs ve tan yapılmış veya tamir edilmışti. TaYukuTtdan aşağıyageçirmiş olduğuncsn yakında baş de. kısa bir müddet evvel yenilnıış 2 Etnikos takımı 3.35. kıyteler diler, gelecek »en» teşeb1 Rusyamn anlapna teklif ettiğı zimleri yapılmıştır. Hükumet, Be bu, daha yapılması lâzımge.enle» (Vhopulos, Canis, Aftormidif, büs edeceğim Mana d«ıizir.in gidiş Avrupa kürek şampiyona lıyacak olan futbol mavlaruıa işti bulunan bir insanın kemiklerine devletlerden bi'lnSn baj jehrl. 2 lediye, Zafer, İstasyon meydanları de mevcuddu. Umumî meydanla» rak edemiyecektir. rastgeldım. Bu vadide yaşıyan e' Hoja gldecek tarzda. kalnatın Içmde tanzim edilip asfaltlanmıs ve tarihî dönfişünd» iftirak ctmeaini arzu Kozmas). sını Rusya kazandı tanzim edilmiş, seyrüsefer i^aretBundan 18 ay evvel Nat Lofıhou liler. yalnız pusuya düsüreıek öl bocalaaıgı boşluk. 3 Muvafakat. Alâeddin ve Dede bahçesile, meşhur ederim.» .Misafir takımm bu dercctd Kopenhag 23 (THA.) Burada leri konmuş, cadde isimieri oklardürdükleri insan eti yemekle ge agız leskl terım). 4 Yeni tabirle yeni kulüb rekorudurBa mektubun blrer fuTetfn! lıtan yapılan Avrupa kürek sampiyona se'un sağ kolunun bileğı kınîmıştı yaııkılar 'çoğu'.). 5 Blr toru takısı. Meram bahceleri yerli ve yabancı la gösterilmişti. Hemen hemen bof Müsabakalar sonunda İst. Genc buld* lntisar eden nrnıca garete smda, Rusya ekipi şampiyonluğu O zamandanberi Lofthouse'un ko çinmektedir. Karakulak tu.vt.ndan daha tetnıı. « lann istiralıatlerini temin edecek arsa da kalmamış gibi idi. HeDslBen yam\amlann bölgesindevken He.»abı pak olamn yüzu, kıılhanbeyinin şekilde açılmı^tır. «akımı, Yunanistanın Etrükos ta lerle Yunanistanın (Vradinl) ve almağa muvaffak olmus,tur. . lu za3 ıf kaldığmdan doktoriar bi. l nin üzerinde yeni evler, blok majare araştırmışiardır. Nıhayef ge iki kabile arasında bir harb çıktı. ke<lp satarak gezdSJl. 7 Acı llarlar kımını 79 a karjı 93 puanla mağ (Thalassio» Athilti«mo«) İngiltereResim sergisl İkinciliği Danimarka, üçüncülüonsuz vutu'maz ter=ı b:r emird:r. 8 • ğazalar yükselmekte idi. Bu yürçenierde, sDorcunun kalçasınoan a Kabilelerden biıinin reisinin başı Hem blr hayvandır hem de bır liınan, n:n, (Dally Mall), Iub etmistlr. ,, • , ğü de Fransa kazanmışlardır. Belediye ile Ticaret ve Sanayi 0 den usta ve çimento buhıanı hilbalta ile kesilerek pişirildiğini bız btr harfin okunuju. hnan bir parça kemik kol bileFinlandiya puan cetvelin* gSr» (LEqtıipe) ga»tel«rine re Federas m« , , . * ı r. ,ı l dası, güzel sanatlan teşvlk etmek küm sürüyordu. Son olarak. CumMe huT b l r müsabakslarda en iyi dereceyi al yonumuza gönderildiği dt ilâv.olun f InglÜZ futbolcu ğiae yapşürılmıştır. Lofthouse'ur. zat gördüm. 1 Z 3 4 5 B 7 8 ve sanatkSra yard'.m olmak üzee hur Başkanı Celâl Bayann temellYanımda fazla insan olmadığı Ko!u 10 nafta alçıda kalacak+ır. ra ktadır mıs olan Aftosmidis (100 metre * »unun geçirdiği kaza 11.2 835 puan) e İst. Ajanlığı taGeçen mevsim Lofthouse 44 gol için müdahale etmek fırsatım ouK|A RİAİMÎAİCİA iki senedir resim ve fotoğraf ser ni attığı büyük hâl ve 15 hanı bigisi açmaktadırlar. Bu seneki re nasının inşaatına da başlanmijtu Zirganos'un bu mektubu karp : . r»hnd«n Mr lfupa verümi»tir. atmıştır. 30 golü Bolton kulübü için, lamadım.» ımda »urasını tebarüı «ttlrmek iı ' L0"*11"» 2 3 (Nafen) Ingiltere diğer 10 goıü ise milli takımda oyA|R AİBİAİCİIİ» sim ve fotoğraf sergisi 1 agus'.ıs Bu yapı, kasabanın büy^ik bir ihMüsabakalarda takım birinci •• teriz ki: Doğan Şahinm gayrıreiraJ id e B o l t o n f u t b o 1 takımının santr. tarihinc'e açılmış ve on gün devam ÖLÜM tiyacını karşılayacak ölçüde ela nadı^ı zaman atmıştır. tkincileril», dereca alan atletler» VİAİKİAİLBİKİ1 eden sergiyi 20 binden fazla insTn olarak vasıfîandjrdığı fekoru, tstan f o r u o l a n N a t " " *"'" " Fatlh dersiâmlarından merhum Oflj alıcmıştı. Takvıye edilen santral madalya v t diplomalar tevzi edilgezmistir. bul Bölgesine mensub hakeml«r A TİAİNİBİKİAİŞ Hacı Emln efendlnln fellnl malıye miftir. artık kasabaya sabal.tan saat 24 • memurlutundan emekll Hacı Kamîiın tarafından takib ve tesbit edikniıaergiye istlrsk i eşi, Hacı Mehmed Saldln yengesi Emm M|AİM|AİLİA|R|« resBeledije, hediyeler vermistireden kadar muntazaman bol elektrJt ve ^ ömer BESİM tir. Bir rekorun tesbitind» d« k m ı 1 ( =?T ,.ra | Armaian. Sabahat Armaîan. Seniye riyordu. Yeni alınan son sıstem bir dilerinin üade ettikleri gibi başka Şemsi Tebrirf tiirbesi civan :A|R «tNİEİNİAİT Pekcan, Miıyester Uralın ânnelerl. «. TEŞEKKÜR yangın söndürme arabası, her akmilletten ecnebi faıetecikria mrrmekll Blnbajı Rız* P«kc»n. Kârr.il Ura! tanzint edîlîyor şam caddeleri suluyordu. Bursanm M AİÇBİVİIİKİO ymıta »r»mııdan tb#ell ayrıhfi eudiyetine lhtiyac yoktur. «Re«nive Ikbal Armaâanın kayınvalldeleri. Mevlânanm yakın arkadaşı ScmO« blzlert stm»ux elemlere farkeden yet ancak müstakil hakem Tt gazeBakl Kocameıninln teyzesl, Şemsmur en büyük, en modern otobüslerl En yllksek randımanlı si Tebrizinin türbesile civanmn .eA KİAİRİAKİ1İP «•vglll kardesimlj, ejirn Akbayın buyukanne'erl. Hulüsi Akba. Karacsbeyde çahşıyordu. tecilerin huzurunda (başka milletni bir »ekilde tanzimi için Belediye yın büyük kayınvalldeıl ulihatı nis. bataryalar. ERİBE DtZDAROĞHTnını ten) olan teşebbüslerde kabul »dilvandan îşgalden sonra düşman tarthnBLIUJ TC tesebbüse geçmş ve ilk olarak Şce«ı»zeslnd« bulunmak «urettle kedcri. mektedlr.» diyen Zirganos'un yapCtantiurtyet Mtıboacilv* IM OXIVOL Akümülatörlerl GÜLHANIM refeddin camii Bnünden başlıyan dan tam üç hane kalmcaya kadar mlre ljtlrak eden uyra büyuklertmlze, tığı denemelerde resmt bir hakemin Garrteciltk Ttrk Anontm ftrkttt v«fat «tmlttir. Ccıunal 24 8'953 p«ıar. yakıhp yıkılan Karacabey, kendi gerek blzzat ve gerekse yazı lle tesel. Cağaloil* Hmlktm tokak Ne 30/41 yolu asfaltlamıştır. SAN SEBASTIAN Spain te«l gunü Bakırkoy Kartaltep* Koju Umlz* koyup büyük «cımm p*yla»«n olmadığı gibi; ecnebi bir gazeteciBelediye et tanzim satışi yapıyor gücü, kendi gayreti, kendi servetl 5aüibl«rl yolu i No. lı ikametgâhından kaldırı. «krsb», arkadaj ve dortlarımıza en can. nfaı de bulunmadığuutahmln ediApartado 152 Bu sene yaz mevsiminin gelme ile yepyeni bir kasaba olarak böylarak Taîlh Camil Şerifınde öğlt n ı m ı . NAZIME NADI ve ÇOCUKLAR1 dan mlnnet ve «ükranlarımızı »rzederiz» yoruz. Zlrganos'un son denemeleria Yax\ tflennt rf'irn idart eden sin« ragmen Konya kasablan kıs lece inkişaf ediyordu. xı kıhndıktan »onra Edlrnekapıdakl (Telegr. 1 "Oxlvol") Kardest: Refhan Nemliojlu de hlçbir Türk gazetecisi kendiıini MtMui Müdür •11« kabrUUr.ına dernedilecektlr. Mevlâ aylannda serbest bırakılan et fiatKaracabey, Bandırma ufuklanEşi: Rahml DizdarcJIu JLTTF SAKAK takib etmemiatir. rshmet «ylsflin. lannı indirmek lstememişlerdir. na kadar genişîiyen bir manzaraya tepeden bakan güzel bir parkm tÇü.MHURİYET» in Tefrlkası: 8 2 Anlamıyor musun? Çok fazla manan okumağ» hazırlandığı anda, Philippe!. I kocadan hangisinin intihar yolu llt | askert manevralara ırahsui arazl sahibdir. Halk, ekseri gecelerini •rf yaptın, sen: bırakamam, gide tam da o anda, ask ifadesi okuHizmetkârlar kapıyı kınnaga uğ öldüjü malum değildi. Şüpheya d« tavşanlan için ot koparması buburada geçirir. Son zaman'.arda bu mezsin. Charlotte'u dü?ün, Philippe! yordu. rajıyorlardı. Oda hizmetçisi kadın dayanarak her ikisini d* dint to lunmuştu. Fakat pek kuvvetli bir parka rağbet o kadar artmıştır kl, BOtün Donadieu'leri düjün .. Ama, Phllipp»!. Gidelim!. telefona koşmu», polis* hab«r ver renden mahrum etmek imkSnı bahane olraadığı için adamcağız boş bir kanape bulmak artık bir hayır, seni bundan dolayı tnuahaze Philippe yanlış anladı, gülflmsi mişti. yoktu. Piıkopoı böyle karar ver I küpler» binmişti. Zaten, sabaJıle^ . Eekdıv. etmiyeceğim, çünkü suçuna ben de yecek oldu. Fakat Martine, çekroeişi h a l i n e g e l m i ş t i r Bir tflrlfl can vtremlyen Mar misti. yın, karakola götünülmeden evvel h i m m e t e d e r s e tebiî b u m P s e l e istJrak ettim. Asa asıl bu yüzden den çıkardığı tabancayı ona uzatı tine, kocannın üstün* kapanrr.ıt, Reaumur tokağındaki ev btr an bir iki tan» içecek kadar vakit cjr ki fimdi... yordu. tabancanın namlusunu afzuıa sok içinde en üst kattan en alt kata bubnuştu. Tevkıfhanede avaz avaz halledılmiş olacaktır. Beledive de N« lıtiyorsan hemen tSyle! muf, trüği lon bir kere daha çek kadar insan dolmustu. Büyük sa bağınyor, lesl sokaktan işitihyor yince aklıma geldi. Bugün Kaıaca Bana yaptıklannı hatırlamak GEOKGES SİMENON Çeviren: HAMDİ VAROGLU Philippe Martine'den kaçıyordu. beyde belediye yoktur. Hepsı d» lonu ölü odası yapmışlardı. Oscp.r du. istemiyorum. Daha iyi... Hemen misti. Ocadan çıkacak bir yol bulsa, taDemokrat olmalanna raâmen, Donadiau ilt kannnm portrelerl Phi... bütün gece bunu düşündüm. HeCenaıe, Mortier'ler, bir hafta ev meclis üyeleri toptan istifa ederek, « Kocasile kavga etti mi? şisedeki ilâc yarım olduğu ha'de bana kuw»t dısarı hrhyacaktı. siyah tflllerı ıanlmi|b. **• vel iki kızlan kocaya varmış oian Kaıacabevi belediyesiz b'rskm»t Edemezdi ki, mösyö avda idL manUr ı*laktı. Şi««yi aldım v t ra Bir dakika aakin ol. Erkek ol nüz emin değildim, ama insiyakım beni aldatmıyordu. Bu sabah leni Donad, Pariste, hanr bir ılyah Madam Donadieu, Philippe'le Camboulives'ler, Varinler, avukat t HanımmiTin bir âjüu var mı pora ekledim.» mağa çalif. Birazdan, ya bu aksam lardır. Şimdi her iki parti 6 eyUilburada göremeyinc», büsbütün git elbise alacak kadar ancak vakit Martine gitmeden tvvel yapt'ğı gi Limaille, noter Goussard, bahl.;ı•eaba? de tekrar şanslarını denem^k ür«Polis müdürlüğünde sorgu devam yahud yarın, gelib tenden hesab tin sandım... bulabildi. Elbist tam vflcudüne gö bi, bahçvdeki iltva paviyonda ya lar, isde olmıyan tayfalar, işçiler, • Bir şey diyemem. ediyordu. Pencereden, taşan Seine soracaklar... re hazülık^ara glrişmlş bulumnakPhilippe'in aklından bir şey geç re değildl, pantalonunun paçalans tıp kalkıyordu. memurlar, herkes iştırak etti. • SıZİ adalet adına sorguya çek nehrinin kirli suları gözüküyordu. Ben bir fey yapmadım! tadır. Gerek D. P. eerekse C H. Michel birinci katta idi, Eva'nm İ farkında deği.sirüz, galiba. Bir fty yapmıs olmasan da bir ti: Rövolveri yakaîayıp, rar kuv dan ayakkablsnnın koncu gözukfi Bu topisin jişes:ni tanıyor muMulhouse'daki Krüger'lerden bi I P. bu seçimleri kendilerinin kazayor, ceketin yeninden gSmleftinm zamanındanberl onun apırtımavetile pencereden dısan fırlatmak. Bır kere daha ıfadeniz almacak, sunuz? Cevab vermeden evvel yu arada ysşamamıza »rtık Imkln kslle bir taziye telgrafı geldi. j nacağım ileri sürmektedir. Bu s«nında hi« degitiklik yapılmamıstı. hem yemine çekileceksiniz. Fakat Martine bunu anladı, yu koilan dıtan çıkıyordu. noktayı unurmaymız ki, parmak iz mamıştır. La Rochelle'liler, Donaiı?u aile ' çim. yaklaşan genel seçimler hak« BilmiyorumLa Rochelleiiler onu tanıyama Oğlu Grenoble'dan gelmışti. OraPhilippe meydan okurcasma ce zü sapsan kesildi, heyecann bir îeri ahnmıştır. sini alü senedenberi bir arala gör kınc'a da bir fikir vereceği için mıslardı, birbirlerin* gösteriyoriar, da, yalnıı yaı aylarmda liseye gi« Madam Gr.ndorge'un halinde Netice, Komiserm tahmini gibi vab verdi: sesle bağırdı: memişlerdi. Herkes, madam Do paıtıier şirr.diclen kendilerini humbir başkahk gözüne çarptı mı? fısıldaîiyorlardı: Yaşım daha oturl diyor, kışın dağa avdet ediyordu. çıkmadı. Paulette Grindorge iskem Philippe!. Bunu yapma! Hânadieu'yü eskisinden daha çevık ' malı bir faa'ivete kaDtırmıs!=rdır. « Bir kere, mösyö Philippe'.n lesınin üstünde kasıldı, tebessüm Ben de yirmi iki yajmdayım, tırayı kirletme... Lisanı bil« Amerlkanlasraif! Madam Donadieu, Frederic e: buluyor, annesinden daha sısrai.n \ Demokrat belediye, inhilâl edınce•line bır pusula verirken gördüm. yerine yüzünü buruşturdu, bu ka Philippe! Albert otuz beş ydsıcda Doğru «aylüyorUrdı. Kikl, alü Niçin bizim «vi« oturmuyorPhilippe, bileğini tutup bükmeğe hale jelen Michel'e acayib acayib | ye kae'ar kasabada elektrik, yol^. sa, « Hepsi bu kadar mı? lem odasının dekoru ötesinde h» ıdi. Paulette'iu ikl kttçük kızı var .. teşebbüs edince. Martine tet'ği seneye yakm bir zamandsnbeh. sunuı? demişti. bakıyordu. | mezbaha gibi başlıca mühim mev. • Bir kere de, merdiven sahan yaller görmeğe ba?!amış gib : Sus. Kabahat bende mi? Frederic Hotel de Francs'da kalçekti. bir daha çekti. Philippe, eli Edmond'la bile fransızca konuşSabah gazeteleri şöyle bir haber zulan başarmış ise de, netlreyl lıgında öpüsürlerken gördüm. Erkek ol! Dinle! Claude'a an Beni öldürsünler, razı>am ni göğsüne bastırtp sendelemış, ye maz olmuştu. Şahsiyetleri ba*ka mağı tercih «tmisti. Cenaze torenf vermişlerdi: tahmin etmek mümkün değildir. nem bakar.. « Pazar günü öğleden evvel. dedi re duşmustü. Martine ona doğru başka lnsanlarla dolu bu küçük sabahı, CMette'e telefon etmiş, on «En meşhur iki ruhiyatçı tara Baka'un, 6 eylulde sihirli kutularmadam Gnmdorge hangi odalara Philippe gözlerini iri iri açtı. şehirde, hareketleri acemil^ivor, dakika onunla konusnidf, kferditi*** eğildi, yeis dolu bir sesle: fından uzun uzun sorguya cekılon dan ne çıkacaktır. girdi? Ne demek istiyorsun? ınsanlara nasıl hitab edeceğini bf ne teminat vermisti. Martine, bakışıan şa|kınlaşan ko Philippe:. Philippe'ciğiml diye madam Grindorge, bir akıl hastaNecmJ AKSOP Caude'a annem bakar, dlyo Tayin edem.yeceğim. Ama, ça casına baktı, yavaş sesle: lemiyordu. Eskisi gibi utan^aç olÇünkü bir aksam evvel, Baıllct nesine yatırılmıştır...» maşırhga gırmişti.. acaba orada ne rum. İnsan mağlubiyeti kabul et seslendi. muştu. Onu gorenler: baba gene sarhoş olmuş, rhtınıdaki Zavalh Philippe'ciğim, dedi. Michel'in, Donadieu'lera mahPhilippe onu acaba görüyDT mu Turhalda pancar alum l»ı var diye düşündüm. Ne kadar güçlü kuvvetli, dl küçük bir kahvede gene tehdidler Bu zavalh Phiiippe'e inaKmıştı; mesinı bilmelidir. Yüzüm» bak, sus aile. lahdins konulmalanna iüidi? ÜzeTin» doğru eğıldiğini, ateş yorlardı. Jandarma, raporunun biraz daha fakat o, |imdi tekrar ricat ediyor, Philippe, yalvannm sana... savurmuştu Frederic polis başkobaşladı raz «ttiil iki tabut blrblrina o k»Btesmde »unlan ilâve ediyordu: Philipp» o umana kadar aala li halil* ktndi kendin» «onuatuHırtstivan dlni akldelarlne ?«r», miserl 11* uzun uzun görü^mflıtu. odasma cekllmej» yeltenlyordu, oTurhal 23 (a a.) Turfcal 9«k«> dar bentiyordu kl, moarcılar bıl* t Hudarat oda*ı olarak kull» rmda nihavet yalnıt kilie»ktı Fa böyl» btr fey görmamistl; Maf Zuna, gözunden bir damla y*ş ak Dargenj'lardan to aı blr tanMl» Balllet'yi. hlg olmntsa iiç » t t Fabrlkaatnın pancar alma t&rani ba aüan bu çamajırhkta mevcud esya kat Martın» pejınden gıttl, vaktın tına'in göxl«rind« Mİa bu kadar Ugını, tabuıcanın namluaunu k«n nin cvnazt tSrenlnden mahrum bı karakolda alıkoyaeak bır bahaua ;«|irdılar, tabutlan btrblrin* kaaabah yapılnua T* ilk pancar jıahriftırdılar. nıa listesinl yaptım. Oradaki öteberi d» kapıyı ruttu, anahtan lgeriden ask tfadeai bulunmamışü. Evet, di gögsilnt çevlrip tetlği blr ker« rakılması icab «dlyordu. Fakat hl nastl olsa bulursunus, demlttt. •nlünfl g«tirw »lftçly» 1 bir (!•• topisia buldum; ç«virdi. Phillppe, lrancıpın gpzlcnnd* kİD daiu ç«ktifini gSrfiyor mu ldiî dise Pariste olmustu; sonfa da ksn, BİTTİ Bahane olarak. Baü'.et babanm. verümi}tlr. Fîlipin, Fransayı 3 0 yenerek takım şampiyonluğana kazandı Şehir Tiyatrolan yeni mevsime hazırlanıyorlar TİYATRO EMLEKE İSTANBUL 12 57 Afllıa vt program 11.00 Ha. berler 13.15 Türküler (K.) İ S . » Kuçuk 60.» koıucri (Pl.) 1S.45 Ç»r. kılar; okuyanlar. P»rihan Kövenç, İ». met Alparslan 14.20 Dam v« eaı muz.jı (Pl.) 14.4S Şarkılar (Pl.) 15.60 Kapanif. Konyada bütün yollar asfaltlanıyor Zirganos'un bir mektubu Kurddereli Karakucak güreşlerine devam ediUyor BULMACA 11 11 11 Belediyesiz bîr kasaba: Karacabey 1 1 \~m 1 Ki 1 1 1 1 •! 1 1 1 1 1 1 II II ! 1 1* M&IH 1 1 1 1 1 It 1 ! MIİ 1 Ll •LLLJ ÖXÎVOL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog